FRANCE PREŠEREN IN NJEGOV ČAS

»Prešerna ljubiti pa se pravi ljubiti lepoto in resnico in pravico,
ljubiti slovenstvo brez šovinizma in ljubiti človeštvo in vse narode
brez hlapčevstva in poniževanja, enak z enakim …«
Oton Ţupančič, 7. marec 1926
1. LIKOVNI NATEČAJ
FRANCE PREŠEREN
IN NJEGOV ČAS
Vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji v Občini Domţale,
vabljeni k sodelovanju in ustvarjanju na tematiko, ki jo bo v letu 2012 v svoji dejavnosti pokrivala Menačenkova domačija
v okviru Kulturnega doma Franca Bernika Domţale. Kulturni februar 2012 ţelimo posvetiti največjemu slovenskemu
pesniku Francetu Prešernu. V ta namen razpisujemo prvi likovni natečaj, ki se bo vsebinsko ukvarjal z ţivljenjem
Franceta Prešerna. Vrnili se bomo v preteklost in spoznavali, kako so ţiveli v prvi polovici 19. stoletja, med drugim kako
so se oblačili, kaj so takrat jedli, kam so potovali, kakšno je bilo njihovo druţabno ţivljenje itd. Dijakom pa bi radi postavili
izziv, da raziskujejo, na kakšen način je Prešeren beleţil svoj čas in prostor v pesmih. Cilj razpisa je prepoznavanje
slovenske kulturne zgodovine, postavitev Prešernove zgodbe v prostor in čas ter primerjava s sodobnim.
Otvoritev razstave izbranih del bo predvidoma ob kulturnem prazniku. Najboljša dela, ki jih bo izbrala strokovna komisija
(Katarina Škofic, likovna pedagoginja; Tanja Rudolf, Prometej - svet idej; Roman Kos, kipar, oblikovalec; Katarina Rus
Krušelj, umetnostna zgodovinarka) bodo nagrajena. Strokovna komisija bo najboljša dela izbirala v treh kategorijah: tri
najboljša dela v kategoriji predšolski otroci, tri najboljša dela v kategoriji osnovnošolci in tri najboljša dela v kategoriji
srednješolci. Likovni izdelki bodo objavljeni v posebni zloţenki ter na spletni strani.
PREDLAGANE TEME: ŢIVLJENJE IN DELO FRANCETA PREŠERNA (npr. otroštvo v Vrbi, v Ribniški šoli, pesnik v
ljubljanskih šolah, študij na Dunaju, pesnikove sluţbe, Primičeva Julija, kako je pesnik praznoval sv. Martina,
pesnikova druţina, Doktor Fig, pesnikov prijatelj Matija Čop, pesnikova bolezen in smrt), PESNIKOV PORTRET,
KAKO BI PESNIK IZGLEDAL DANES itd.
Priporočena literatura:
Angelos Baš: Oblačilna kultura na Slovenskem v Prešernovem času, Državna založba Slovenije, 1987
Gregor Kocijan: Dr. France Prešeren, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1983
Janko Kos: Prešernova Vrba, Ljubljana, Zbirka vodnikov, 1999
Janez Mušič: France Prešeren: Zgodbe, pesmi, podobe, Ljubljana, Mladika, 2000
Janez Mušič: Zgodbe o pesniku Francetu Prešernu, Ljubljana, Borec, 1989
Janez Mušič: Zgodbe o pesniku Francetu Prešernu, Ljubljana, Mladika, 2009
Pesnikova podoba, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1992
Marjeta Zorec: Iz otroških dni Franceta Prešerna, Ljubljana, Viharnik, 2003.
Dodatna navodila: Likovna dela so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični, kolaţni tehniki ali v obliki fotografije in
stripa. Največji format naj ne presega 29 x 42 cm (A3 format). Natečaj traja od 1.12.2011 do 1.2.2012 – v obdobju od
»Ta veseli dan kulture« do slovenskega kulturnega praznika.
Izdelki morajo biti označeni na zadnji strani z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja/ice, naslov dela, naziv instituci je
ter razred oz. leta avtorja/ice. Izdelke lahko pošljete na naslov: Menačenkova domačija, Ljubljanska 61, 1230 Domţale s
pripisom: Za likovni natečaj; ali prinesete osebno v Menačenkovo domačijo v času uradnih ur (odprto v času odprtja
razstave, vsak delavnik od 10. do 11. ure in od 17. do 19. ure, ob sobotah od 10. do 11. ure).
Informacije: [email protected], 031-312199.
Katarina Rus Krušelj,
vodja programa v Menačenkovi domačiji
november 2011