K55, K66, T100RX, T200 slo 1,5,6.cdr

INOVATIVNOST TEHNOLOGIJA VAROVANJE
1. Varovanje proti tipanju v zaklepnem mehanizmu prepre~uje postopno odpiranje cilindra z
vlomilskim orodjem.
1
2. Cilinder varujemo proti vrtanju s sistemi kaljenih zapornih klinov, klinov v jedru in klinov v
oklepu.
2
3. Dostop do zaklepnega mehanizma varujemo s posebnimi zaprtimi - ozkimi varnostnimi
profili.
3
T200
LASTI[KA KARTICA
Vsem, v prospektu
predstavljenim profilnim
cilindrom NOVE GENERACIJE
pripada LASTNI[KA KARTICA.
Na njej je napisana va{a
identifikacijska {tevilka na
podlagi katere vam v primeru
izgube klju~a ali
zamenjave profilnega cilindra,
raz{iritve katerega koli
zaklepnega sistema, naredimo
nov klju~ ali profilni cilinder.
4. Ve~je {tevilo klinov in bo~nih blokad pove~uje {tevilo mo`nih kombinacij in ~as, potreben
za morebitno vlomilsko odpiranje klju~avnic po sistemu 'korak za korakom'.
T200
4
3
122092
5. Anti-bumping odpornost je lastnost / karakteristika profilnega cilindri~nega vložka, ki
opisuje odpornost proti odpiranju cilindra s t.i. »bumping« metodo nasilnega odpiranja.
Metoda temelji na na~elu Newtonovega nihala oz. Fizikalnega zakona »akcije in reakcije«.
Posebno oblikovani kaljeni varovalni klini in zaporni klini ali bo~ne zaporne lamele v TITANovih profilnih cilindrih uspe{no prepre~ujejo odpiranje cilindra s to metodo.
5
6
N+G
6. Dvojni profilni cilinder s to funkcijo po posebnem naro~ilu omogo~a neodvisno vrtenje
prstana preko jeder z obeh strani. To pomeni, da lahko klju~avnico odklenemo z drugim
klju~em s katere koli strani, ~eprav je prvi klju~ ostal v klju~avnici z nasprotne strani. Tudi
kadar se vrata slu~ajno zaprejo (npr. prepih) in je klju~ ostal v klju~avnici na nasprotni
strani, problem lahko re{imo z drugim klju~em. To funkcijo je mo`no vgraditi v cilindri~ne
klju~avnice, kjer je minimalna razdalja enega dela cilindra do centrale 27,5 mm. Za
Levo/desne klju~avnice. Prilagoditi jo je mo`no tudi v vse sisteme zaklepanja.
T200
c
T100RX
Patentiran specialni varnostni
sistem dvojnega zaklepanja a
lamel in vijuge, ter b zapornih
klinov pri modelu T200, ter c
dodatnega elementa pri T100
RX na klju~u, onemogo~a
nepoobla{~eno kopiranje
klju~ev! Le tega vam ob
predlo`itvi “LASTNI[KE
KARTICE” izdelamo samo v
TITANu ali na posebno
ozna~enih TITANovih
poobla{~enih servisnih
delavnicah.
Seznam je na www.titan.si
feel secure
TITAN d.d.
Kovinarska 28, 1241 Kamnik
SLOVENIJA
tel: +386 01 83 09 100
fax: +386 01 83 09 200
www.titan.si
feel secure
feel secure
INOVATIVNOST TEHNOLOGIJA VAROVANJE
K66
K55
T100RX
PATENTIRAN
PATENTIRAN SISTEM
SISTEM
AKTIVNIH
AKTIVNIK BO^NIH
BO^NIH ZAPOR
ZAPOR
K55 K66 T100RX T200
1
1
1
AB
T200
PATENTIRAN
PATENTIRAN SISTEM
SISTEM
DVOJNEGA
DVOJNEGA MEHANIZMA
MEHANIZMA
K55 K66 T100RX T200
1
Anti-bumping funkcija
Posebno oblikovani varovalni klini
Patentiran varnostni sistem z dvojnim
delovanjem; lamele v kombinaciji z
zapornimi klini
1
Kopiranje klju~ev je mogo~e samo
v podjetju TITAN d.d. ali poobla{~enih
TITANOVIH serviserjih
1
8
Aktivne bo~ne zapore
1
Odporen proti nasilnemu potiskanju
zapornih elementov v ohi{je
3
122092
T200
Za{~ita proti vrtanju jedra
11
16
100.000
1.5 mil
14. Mil 250. mil
Material in povr{inska za{~ita klju~a
MsNi
Novo
srebro
Novo
srebro
Novo
srebro
Povr{inska za{~ita profilnega cilindra
Mni
Mni
Mni
Mni
[tevilo razli~nih zaklepnih
kombinacij
1
1
14
10
[tevilo pasivnih in
aktivnih elementov
1
1
Za{~ita proti vrtanju v ohi{je
1
[tevilo zapornih klinov
feel secure
5
6
6
1
6
Opcija: “N + G” function
feel secure
feel secure