Razumevanje okužb ran

DOLOČANJE MERIL ZA
UGOTAVLJANJE OKUŽB RAN
 Razumevanje okužb ran
 Klinično ugotavljanje okužb ran:
pristop Delphi
 Določanje meril za ugotavljanje
okužb razjed zaradi pritiska
(decubitus)
 Ugotavljanje okužb v predelu
operacije pri ranah, ki se celijo s
primarno oskrbo
GLAVNA UREDNICA
Suzie Calne
GLAVNA SVETOVALKA UREDNICE
Christine Moffatt
Professor of Nursing and Co-director, Centre for Research and Implementation of Clinical
Practice, Faculty of Health and Social Sciences, Thames Valley University, London, UK
SVETOVALNI UREDNIK
Keith Cutting
Principal Lecturer, Buckinghamshire Chilterns University College, Chalfont St Giles, Bucks, and
Nurse Specialist, Ealing Hospital NHS Trust, London, UK
Brian Gilchrist
Senior Lecturer, Department of Nursing, The Florence Nightingale School of Nursing and
Midwifery, King’s College London, London UK
Finn Gottrup
Professor of Surgery, University of Southern Denmark, The University Center of Wound Healing,
Department of Plastic Surgery, Odense Hospital, Denmark
David Leaper
Emeritus Professor of Surgery, University of Newcastle Upon Tyne, UK
Peter Vowden
Visiting Professor of Wound Healing Research, University of Bradford, and Consultant Vascular
Surgeon, Department of Vascular Surgery, Bradford Royal Infirmary, Bradford, UK
SVETOVALCI UREDNIŠTVA
Dirk Hollander
Trauma Surgeon, Department of Trauma Surgery, Bethanien Hospital, Frankfurt, Germany
Marco Romanelli
Director, Wound Healing Research Unit, University of Pisa, Italy
Hiromi Sanada
Professor, Department of Gerontological Nursing, Division of Health Sciences and Nursing,
Graduate School of Medicine, University of Tokyo, Japan
J Javier Soldevilla Ágreda
Professor of Geriatric Care, EUE University of La Rioja, Logroño, Spain
Luc Téot
Assistant Professor of Surgery, University Hospital, Montpellier, France
UREDNIŠKI PROJEKTNI MANAGER
Kathy Day
PREVEDENO IN REPRODUCIRANO V CELOTI OD
European Wound Management Association (EWMA). Position Document Identifying criteria for wound
infection. London: MEP Ltd, 2005.
NATISNJENO Z DOVOLJENJEM ZALOŽNIKA
MEP Ltd and the European Wound Management Association (EWMA)
www.ewma.org
Določanje meril za ugotavljanje okužb
ran
CJ Moffatt
Močno zanimanje medijev ter buden nadzor s strani javnosti sta
potisnili tematiko okužbe ran v središče pozornosti. Še zlasti obstaja
zanimanje za naraščajočo razširjenost odpornih bakterijskih sevov
ter s tem povezane obolevnosti in smrtnosti, kakor tudi za
neselektivno uporabo antibiotikov, kar je ključno prispevalo k
razširitvi odpornih organizmov. Narašča tudi zavedanje o
stroškovnem bremenu okužb ran. Jasno je, da imajo zdravniki
poklicno odgovornost, da hitro in natančno prepoznajo primere
okužbe ter jih ustrezno zdravijo. Ta pozicijski dokument o Določanju
meril za ugotavljanje okužb ran je torej tako pomemben kot tudi
časovno primeren.
Da naj bi bilo zdravljenje učinkovito, ne smemo podcenjevati niti
kompleksnosti mehanizmov, ki so povezani z okužbami ran, niti
patofiziologije okužbe ran. Cooper v prvem članku tega dokumenta
poudarja potrebo po globljem razumevanju kompleksnih interakcij, ki
so predhodnica odkritim okužbam ran ter potrebo po natančnejših
opredelitvah izrazov kot je kritična kolonizacija. Okužba je končni
rezultat kompleksnih interakcij med gostiteljem, organizmi, okoljem
same rane ter terapevtskimi posegi, ki dodatno zapletejo še
sodelovanje med bakterijami, ter virulenca. Prepoznavanje komaj
opaznih kliničnih sprememb pri vnetnem odgovoru je nujno, da lahko
odkrijemo zgodnje znake okužbe.
Če bomo imeli natančnejša in bolj sofisticirana klinična sredstva
za ocenjevanje stanja ran, bo to pripomoglo k povečanju možnosti
za hitro diagnozo in zmanjšanju obolevnosti pri bolnikih. Drugi
prispevek avtorjev Cuttinga, Whita, Mahoneya ter Hardinga
obravnava novejše raziskave z uporabo postopka Delphi za
določanje kliničnih znamenj okužb ran pri šestih različnih tipih ran. V
tej študiji je mednarodna multidisciplinarna skupina 54 strokovnjakov
za zdravljenje ran izoblikovala merila za ugotavljanje okužb pri
vsakem posameznem tipu ran. Ključno je upoštevati dejstvo, da se
kljub nekaterim skupnim merilom vsak tip rane pojavlja z različnimi
kliničnimi znaki okužbe. Ti znaki so včasih komaj opazni in se jih da
odkriti le z doslednim in večkratnim opazovanjem, so pa ključni
kazalci za zgodnjo ugotovitev okužbe.
Zadnja dva članka v tej publikaciji dajeta podrobno kritično oceno
meril, ki so nastala med študijo Delphi, za dva tipa ran: razjede
zaradi pritiska ter akutne operacijske rane. Oba članka poudarjata,
da morajo biti vsa merila, ki so bila določena med študijo Delphi,
pregledana, ocenjena in potrjena s pojasnitvijo uporabljenih
opredelitev, če želimo, da so klinično uporabni. V odsotnosti drugih
smernic to delo sproža pomembna vprašanja in nudi spodbudo za
nadaljnje razpravljanje ter razvoj orodij, ki bodo pomagala pri zgodnji
ugotovitvi okužb.
Sanada, Nakagami in Romanelli poudarjajo pomen zgodnje
diagnoze in zdravljenja bolnikov z razjedami zaradi pritiska, tretje in
četrte stopnje. Določanje meril za ugotavljanje okužb teh ran je
težavno, ker so znaki kroničnega vnetja izredno podobni znakom
odkrite okužbe. Poudarek bi moral biti na pozornem daljšem
opazovanju rane, da bi lahko odkrili tiste komaj zaznavne
spremembe.
V zadnji razpravi Melling, Hollander in Gottrup prikažejo, kako se
določanje okužbe bistveno razlikuje pri akutnih operacijskih ranah.
Obstajajo številna uveljavljena in potrjena sredstva za diagnozo in
klasifikacijo okužb predela operacije. Namenjena so predvsem
kontroli, klasifikaciji in nadzoru okužb. Zgodnji odpust po operaciji in
omejeno sledenje bolnikom povzročata določene posledice na
področju zbiranja podatkov in odkrivanja zgodnjih znakov okužbe.
Razprava poudarja, da je potrebno dosledno uporabljati sredstva za
zapisovanje, če želimo zbrati primerljive podatke.
Vse rane se ne bodo okužile in stopnja suma na okužbo bo
različna v odvisnosti od statusa gostitelja, dovzetnosti za okužbe ter
posledic kakršne koli okužbe. Izziv se nahaja v tem, da se merila, ki
jih je napravila strokovna skupina Delphi, uporabi kot podlago za
nadaljnje napore, ki bodo dali jasnejše smernice za bolnike,
oskrbnike in zdravnike. Koristi so jasne – izboljšani standardi oskrbe
bolnikov, hitrejši poseg, zmanjšana umrljivost bolnikov in zmanjšani
stroški zdravstvenih storitev po vsem svetu.
Razumevanje okužbe ran
RA Cooper
UVOD
Okužba je rezultat dinamičnih interakcij, do katerih pride med
gostiteljem, potencialnim patogenom in okoljem. Do tega pride,
kadar se mikroorganizmi uspešno izognejo gostiteljevemu
obrambnemu mehanizmu in povzročijo škodljive spremembe pri
gostitelju. Kompleksne interakcije, ki so predhodnica razvoju okužbe,
še niso popolnoma razjasnjene.
NORMALNA
IMUNSKA
FUNKCIJA
KOŽE
Človeško telo ni sterilno. Zunanja površina človeškega telesa ter
kanali in odprtine, ki se odpirajo navzven, nudijo cel niz različnih
okoljskih niš, v katerih se nastanijo stabilne vendar raznolične
združbe mikroorganizmov, ki predstavljajo telesno normalno floro.
Ocenjuje se, da skupno število mikrobnih celic presega število
človeških celic za vsaj desetkrat, vendar te družbe po navadi ne
predrejo naravnih ovir, razen če je gostiteljev imunskih sistem
oslabljen oziroma je gostitelj ranjen. Človeški gostitelj in
mikroorganizmi po navadi sobivajo v ravnotežju. Navadna flora lahko
nudi dejanske koristi za gostitelja tako, da ga zaščiti pred vdorom
bolj napadalnih vrst.
Kadar se posamezniki s sposobnim imunskih sistemom
poškodujejo, nemudoma pride do akutnega vnetnega odgovora, ki
pelje do vdora krvnih beljakovin in fagocitnih celic, katerih namen je
odstranitev ostankov tkiv in mikroorganizmov. Prihod teh sestavin
povzroča razvoj glavnih znakov po Celsusu (rdečica, povišana
lokalna temperatura, oteklina in bolečina). Koagulacija krvi ter
nastanek afibrinskega strdka pomagata izdelati takojšnji zamašek, ki
zavira gibanje snovi.
Vdor mikrobnih celic v epidermis oziroma dermis ustvarja
priložnost za okužbo, vendar hiter imunski odgovor pomaga zajeziti
to možnost. Do nedavnega so kožo dojemali kot preprosto pasivno
oviro za okužbo, vendar prisotnost prirojenega in adaptivnega
imunskega opazovalnega sistema v koži, kaže na bolj sofisticirano
vlogo kože pri zaščiti pred okužbo (1).
V epidermisu in dermisu se nahajajo varovalne celice, kot so
keratinociti, Langerhansove celice, mastociti, dendritične celice in
makrofagi, ki imajo površinske receptorje in so sposobne zaznati
antigene, ki so značilno povezani s patogenimi vrstami. Vezava
katere koli od teh molekul, ki so značilne za patogene, s celicami
varovalkami, lahko povzroči, da le-te sprožijo shranjene in že
vpeljane signale za preplah, kot so protimikrobni peptidi,
kemotaktične beljakovine in citokini. Te snovi pa nadalje vplivajo na
vedenje lokalnih celic ter privabljajo dodatne celice na kraj okužbe;
pomagajo tudi pri usklajevanju prilagojenega imunskega odgovora,
ki se zanaša na limfocite T in B.
Problematika
gostitelja
Bolniki, pri katerih obstaja povečana dovzetnost za razvoj okužb
ran, so tisti, pri katerih imunski odgovor ni optimalen (2). Diabetes
melitus (3) ter prehrambena neuravnovešenost, ki povzroča ali
mršavost ali debelost, škodljivo vplivata tako na okužbo kot na
zdravljenje rane; oba lahko vplivata na pogostost okužb.
Življenjski slog, še zlasti stres, alkohol oziroma jemanje mamil,
kajenje in pomanjkanje gibanja oziroma spanca, tudi lahko
neugodno vpliva na imunsko zmogljivost. Stopnja kisika v tkivu
vpliva na pogostost okužb (4); perioperacijsko dajanje kisika (5) ter
ogrevanje bolnika pred posegom (6) lahko zmanjšata pogostost
pooperacijskih okužb. Zdravljenje, ki vplivajo na imunsko
zmogljivost, močno vplivajo na pogostost okužb; steroidi lahko
izzovejo številne škodljive učinke, uporaba imunosupresivnih
sredstev pri prejemnikih presajenih organov pa lahko povzroči
povečano dovzetnost za okužbe in upočasnjen vnetni odgovor. Vpliv
pomanjkljivosti pri imunosti, pri kateri so celice posrednice, na
okužbo je že bil ocenjen (2)
PATOGENOST
MIKROBOV
Sposobnost mikroorganizma, da povzroči bolezen, se opisuje z
njegovo patogenostjo. Ta pa je določena z uspešnostjo pri iskanju
dovzetnega gostitelja, prodoru do ustreznega ciljnega tkiva in
izogibanju obrambnim mehanizmom gostitelja (7). Sposobnost
mikroorganizma, da pri gostitelju povzroča škodljive učinke, je
znana kot virulenca. Številni dejavniki prispevajo k patogenosti
mikrobov in nanje vplivajo genetski in okoljski dejavniki. Pri
bakterijah, ki so sposobne povzročiti okužbe ran, strukturalne
značilnosti in proizvodnja encimov ter presnovnih produktov
prispevajo k njihovi patogenosti in virulenci. Bakterije, ki imajo
kapsule (npr. Pseudomonas aeruginosa in Klebsiella pneumoniae),
so zaščitene pred odstranitvijo s posredovanjem fagocitov oziroma z
aktivacijo komplementa. Fini izrastki (pile) na zunanji površini
številnih bakterij (npr. Pseudomonas aeruginosa ter Escherichia coli)
omogočajo vezavo na ciljne celice gostitelja, kar pogosto predstavlja
prvi korak pri procesu okužbe. Polisaharidne sestavine celičnih sten
(npr. Staphylococcus in Streptococcus) omogočajo združitev s
sestavinami zunajceličnega matriksa v ciljnem tkivu, kot sta
fibronektin oziroma kolagen.
Pri ranah je zunajcelična okužba bolj pogosta kot znotrajcelična
okužba in številni patogeni se zanašajo na nastanek zunajceličnih
encimov, da bi prodrli globoko v tkivo gostitelja.
Škoda na gostitelju nastaja tudi zaradi proizvodnje mikrobnih
toksinov. Eksotoksine izločajo viabilne bakterije, medtem ko so
endotoksini integralne sestavine celičnih sten in se izločajo le ob
smrti oziroma razkroju mikrobov. Učinki obeh tipov toksinov so
odvisni od prisotne količine in lahko povzročijo ali lokalne ali
sistemske učinke. Eksotoksini imajo po navadi večjo toksičnost kot
endotoksini in vplivajo na natančno določene ciljne celice.
Vsestranskost mikroorganizmov je odvisna od njihove
sposobnosti, da hitro zaznajo spremembe okolja in se odzovejo
nanje. Na podoben način lahko predstavljajo izzive, s katerimi se
BIOFILMI
Biofilmi so združbe mikrobnih
celic, ki so pripete na površino
in obdane s sluzjo. To jim nudi
zaščito pred fagocitozo,
antibiotiki in protimikrobnimi
sredstvi.
INTERAKCIJE IN
IZIDI INTERAKCIJ
MED GOSTITELJI
IN PATOGENI
sooča gostitelj med procesom okužbe, z uravnavanjem ekspresije
genov, ki določajo determinante virulence (7). Nekatere izmed teh
prilagoditev so odvisne od gostote celic, tako da pri majhnem številu
ne pride do ekspresije genov za virulenco, a ko njihovo število
preseže mejni prag, pride do ekspresije določenih genov in
organizem kaže večjo virulenco. Ta pojav je znan kot zaznavanje
kvoruma (8-11).
Nekoč so verjeli, da je zaznavanje kvoruma omejeno na kemične
signale, ki si jih pošiljajo celice iste vrste, vendar dokazi kažejo, da
morda obstaja dialog med različnimi vrstami ter da ima naravna flora
večji vpliv, kot so pričakovali (12). Mehanizmi teh interakcij še niso
popolnoma razjasnjeni. Dodaten zaplet, do katerega lahko pride, je
možnost, da bi polimikrobne združbe v ranah napravile biofilme. Ti
so bili dokazani v živalskih modelih ran (13) in ker obstaja povezava
med biofilmi in vztrajnimi okužbami pri ljudeh (14), je lahko njihova
prisotnost v kroničnih ranah povezana z neceljenjem ran.
Porazdelitveni vzorci mikroorganizmov so vedno odvisni od
kombinacije kemičnih, fizikalnih in bioloških dejavnikov in vse vrste
mikrobov imajo specifične zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da bi
preživeli na določenem kraju.
Vse rane ne nudijo enakih razmer in posledično različne rane
podpirajo različne združbe mikroorganizmov (15). Zajem mikrobnih
vrst v rano lahko pripelje do treh jasno določenih izidov:
- kontaminacije
- kolonizacije (16)
- okužbe.
Izidi interakcije med gostiteljem in patogeni
Kontaminacija
Vse rane lahko zajamejo mikroorganizme. Če niso izpolnjeni ustrezni
prehrambeni in fizikalni pogoji za vse vrste mikrobov oziroma če se niso
sposobne uspešno izogniti gostiteljevi obrambi, se ne bodo namnožile
oziroma ohranile, torej je njihova prisotnost le začasna in ne prihaja do
upočasnitve pri celjenju rane.
Kolonizacija
Vrste mikrobov uspešno rastejo in se delijo, vendar ne povzročajo škode
gostitelju in ne sprožijo okužbe rane.
Okužba
Rast mikrobov, njihova množitev in vdor v gostiteljevo tkivo pripeljejo do
poškodbe celic in odkrito imunološko reakcijo gostitelja. Celjenje rane je
zavrto. Lokalni dejavniki lahko povečajo nevarnost za okužbo.
Razprava o kritični
kolonizaciji
Neko dodatno stanje je bilo opisano kot 'kritična kolonizacija (17).
Težavnost razločevanja med kolonizacijo in okužbo je razvidna iz te
študije: dva bolnika z venskimi razjedami (brez odkrite okužbe), ki se
niso celile, sta se odzvala na protimikrobni poseg. Sklep, do
katerega so prišli, je bil, da je v teh ranah prišlo do vmesne faze med
benigno kolonizacijo in odkrito okužbo. V času od objave te študije
so predlagali obstoj spektra oziroma nadaljevanja stanj med
kolonizacijo rane in okužbo rane (18). Nedavno so poročali o
dodatnih
KRITIČNA
KOLONIZACIJA
 Kolonizacijo in
okužbo rane se
ločimo na podlagi
ocenitve kliničnih
meril.
 Kritična kolonizacija
je izraz, ki se
pogosto uporablja,
vendar ga je
potrebno natančno
opredeliti
dokazih, da so topična protimikrobna sredstva pokazala pozitiven
vpliv na venske razjede, kadar je bilo njihovo celjenje zavrto zaradi
kritične kolonizacije(19,20).
Te različne opredelitve odsevajo kompleksno in pogosto
nepredvidljivo naravo interakcij, do katerih pride med potencialnim
gostiteljem, potencialnim patogenom in okoljem. Tako virulenca
mikrobov kot gostiteljeva nagnjenost k okužbi se lahko spremenita.
Opredelitve patogenosti in virulence mikrobov so sprva postavili
takrat, ko so patogene brez izjeme obravnavali kot vzročne agense
bolezni ne glede na odziv gostitelja. Vendar pa interakcija med
patogenom in gostiteljem ne pripelje vedno do bolezni, zato so bili
razviti novi izrazi in dopolnjene opredelitve, s katerimi so opisali
vmesno stanje, ki so povzročala dvoumnost in zmedo.
Na podlagi stališča, da je potrebno obravnavati tako vplive
gostitelja kot tudi patogena, je bila nedavno zamisel mikrobne
patogeneze dopolnjena tako, da odseva dejstvo, da je škoda na
gostitelju najpomembnejši izid interakcije med gostiteljem in
patogenom. Predlagane so bile nove opredelitve ter klasifikacija
patogenov glede na njihovo sposobnost, da povzročijo bolezen kot
funkcijo imunskega odziva gostitelja (21). Izidi interakcij med
gostiteljem in patogenom so bili ponovno pregledani in opredeljeni
glede na novo paradigmo škode na gostitelju. Okužba je bila
opredeljena kot zajem mikrobov s strani gostitelja in na tak način je
ločena od bolezni, ki je klinični pojav škode, ki nastane kot posledica
interakcije med gostiteljem in patogenom. Kolonizacija je bila
opredeljena kot prisotnost mikrobov v gostitelju za nedoločen čas,
pri kateri vztrajnost škode na gostitelju sega od ničelne do
precejšnje. Neuspešna odstranitev mikroba bi imela za posledico
trajno prisotnost, napredujoča škoda na gostitelju pa bi lahko
povzročila bolezen ali smrt. Pomembnost teh novih pristopov za
okužbe ran ni še niti sprejeta niti uveljavljena v praksi, vendar pa
lahko pojasni, zakaj so nekateri mikrobi patogeni pri nekaterih
bolnikih, pri drugih pa ne.
V do zdaj objavljenih študijah kritična kolonizacija ne predstavlja
doslednega izida interakcij med gostiteljem in patogenom.
Neuspešno celjenje kaže na škodo pri gostitelju in rezolucija celjenja
po protimikrobnem posegu nakazuje na vpletenost mikrobov (15,17).
Zakasnjeno celjenje in naraščajoča bolečina kažeta na morebitno
stopnjevanje v odkriti okužbi (16). Kritično kolonizacijo je potrebno
še dokončno opredeliti. V končni fazi bodo longitudinalne študije
pokazale, ali kritična kolonizacija predstavlja prehod med
kolonizacijo in odkrito okužbo, ali pa prehod do trajne prisotnosti
mikroorganizmov in morebitnega kroničnega vnetja.
POSTAVLJANJE
DIAGNOZE
OKUŽBE RAN
Hitro ugotavljanje okužbe ran omogoča uporabo ustreznih
protimikrobnih posegov. Ker okužbe vedno zavirajo normalen proces
celjenja, sta učinkovita diagnoza in zdravljenje nujno potrebna.
Spremljanje razširjenosti okužb ran je prispevalo k zmanjšanju
stopnje okužb. Spremljanje operacijskih okužb se je v ZDA začelo v
60-ih letih prejšnjega stoletja s klasifikacijo ran v štiri kategorije
(čiste, čiste-kontaminirane, kontaminirane in umazane oziroma
okužene) in s spremljevalnimi poročili Crusa in Foorda (23). Kasneje
je Center za nadzor in preventivo bolezni (CDC) vzpostavil
opredelitev za ves razpon nozokomialnih okužb (24), ki so bile
dopolnjene leta 1992, in okužbe operacijskih ran so postale znane
kot okužbe na operacijskem mestu (25). Subjektivne opredelitve
okužb ran so pripeljale do razvoja dveh sistemov točkovanja ran:
ASEPSIS (26) ter Southampton Wound Assessment Scale (27)
(Southamptonska lestvica za ocenjevanje ran). Za odprte rane na
koži so bila razvita raznovrstna sredstva za ocenjevanje ran, ki
uporabljajo različne kombinacije kazalcev okužb (28). 1. aprila 2004
je v Veliki Britaniji spremljava okužb na operacijskem mestu postala
obvezna v ortopediji in kmalu bo enako veljalo za ostale
specializacije. Potreba po uporabi doslednega sistema postavljanja
diagnoz okužb ran postaja čedalje bolj pereča, vendar pa so
nedoslednosti med različnimi sredstvi očitne (29).
Mikrobiološka
merila
Že od poznega devetnajstega stoletja je znano, da so glavni
patogeni, povezani z okužbami ran Staphylococcus aureus, vrste
Streptococcus, anaerobni mikroorganizmi ter Pseudomonas
aeruginosa. V Veliki Britaniji standardne operacijske razmere za
preiskavo brisov kožnih in površinskih ran (BSOP 11) in za
preiskavo abscesov, pooperacijskih ran ter globokih okužb (BSOP
14) določa Agencija za zaščito zdravja (30). Gnoj, če je na voljo, je
najbolj zaželen vzorec, vendar so tudi brisi ran oziroma gnoja
ustrezni za obdelavo v laboratorijih. Ti režimi so narejeni, da določijo
organizme, ki so klinično pomembni, vendar pri mnogih izolatih ne
ugotavljajo vrst in številčnih vrednosti ne analizirajo. Posledično
zdravniki ne dobijo dovolj podrobnih informacij, iz katerih bi lahko
postavili diagnozo okužbe rane, ne da bi upoštevali klinične znake in
simptome. Glede na naravo medmikrobnih interakcij, ki ni
popolnoma določena, ter tudi glede na zapleteno raznoličnost
interakcij med gostitelji in patogeni, je holistična ocena bolnika
(znotraj obstoječih omejitev) bolj zanesljiv način postavljanja diagnoz
okužb ran kot pa je samostojno ovrednotenje mikrobov.
KLJUČNE TOČKE
1. Razvoj okužbe rane je odvisen od patogenosti in virulence
mikroorganizmov in imunske zmogljivosti gostitelja.
2. Interakcija med patogenom in gostiteljem ne pripelje vedno do
bolezni, zato so potrebni dodatni izrazi in opredelitve.
3. Vrednotenje mikrobov samo po sebi ni zanesljiva metoda
diagnosticiranja okužb ran in je posledično potrebna holistična
ocena bolnika.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kupper TS, Fuhlbrigge RC. Immune surveillance in the skin:
mechanisms and clinical consequences. Nat Rev Immunol
2004; 4: 211-22.
Heinzelmann M, Scott M, Lam T. Factors predisposing to
bacterial invasion and infection. Am J Surg 2002; 183(2): 17990.
Pozzilli P, Leslie RD. Infections and diabetes: mechanisms
and prospects for prevention. Diabet Med 1994; 11(10): 93541.
Hunt TK. Surgical wound infections: an overview. Am J Med
1981; 70(3): 712-18.
Greif R, Akca O, Horn EP, Kurz A, Sessler DI. Supplemental
perioperative oxygen to reduce the incidence of surgical
wound infection. Outcomes Research Group. N Eng J Med
2000; 342(3): 161-67.
Melling AC, Ali B, Scott EM, Leaper DJ. Effects of
preoperative warming on the incidence of wound surgery after
clean surgery: a randomised controlled trial. Lancet 2001;
358(9285): 876-80.
Wilson JW, Schurr MJ, LeBlanc CL, et al. Mechanisms of
bacterial pathogenicity.Postgrad Med J 2002; 78: 216-24.
Van Delden C, Iglewski BH. Cell-to-cell signalling and
Pseudomonas aeruginosa infections. Emerg Infect Dis 1998;
4(4): 551-60.
Rumbaugh KP, Griswold JA, Iglewski BH, Hamood AN.
Contribution of quorum sensing to the virulence of
Pseudomonas aeruginosa in burn wound infections. Infect
Immun 1999; 67(11): 5854-62.
Dunny GM, Leonard BAB. Cell-cell communication in grampositive bacteria. Annu Rev Microbiol 1997; 51: 527-64.
Miller MB, Bassler BL. Quorum sensing in bacteria. Annu Rev
Microbiol 2001; 55:165-99.
Duan K, Dammel C, Stein J, et al. Modulation of
Pseudomonas aeruginosa gene expression by host microflora
through interspecies communication. Mol Microbiol 2003; 50
(5): 1477-91.
Akiyama H, Huh WK, Yamasaki O, et al. Confocal scanning
microscopic observation of glycocalyx production by
Staphylococcus aureus in mouse skin: does S. aureus
generally produce a biofilm on damaged skin? Br J Dermatol
2002; 147: 879-85.
Costerton JW, Stewart PS, Greenberg EP. Bacterial biofilms:
a common cause of persistent infections. Science 1999; 284:
1318-22.
15. Bowler PG, Duerden BI, Armstrong DG. Wound
microbiology and associated approaches to wound
management. Clin Microbiol Rev 2001;14(2): 244-69.
16. Ayton M. Wound care: wounds that won’t heal. Nurs Times
1985; 81(46): suppl 6-19.
17. Davis E. Education, microbiology and chronic wounds. J
Wound Care 1998; 7(6):272-74.
18. Kingsley A. A proactive approach to wound infection. Nurs
Stand 2001;15(30): 50-58.
19. Fumal I, Braham C, Paquet P, et al. The beneficial toxicity of
antimicrobials in leg ulcer healing impaired by a polymicrobial
flora: a proof-of-concept study. Dermatology 2002; 204 (suppl
1): 70-74.
20. Jørgensen B, Price P, Andersen KE, et al. The silver-releasing
foam dressing, Contreet Foam, promotes faster healing of
critically colonised venous leg ulcers: a randomised, controlled
trial. Int J Wounds 2005; 2(1): 64-73.
21. Casadevall A, Pirofski LA. Host-pathogen interactions:
redefining the basic concepts of virulence and pathogenicity.
Infect Immun 1999; 67(8): 3703-13.
22. Casadevall A, Pirofski LA. Host-pathogen interactions: basic
concepts of microbial commensalism, colonization, infection,
and disease. Infect Immun 2000; 68(12):6511-18.
23. Cruse PJE, Foord R. The epidemiology of wound infection. A
10-year prospective study of 62,939 wounds. Surg Clin North
Am 1980; 60(1): 27-40.
24. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, et al. CDC definitions for
nosocomial infections, 1988. Am J Infect Control 1988; 16(3):
128-40.
25. Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, et al. CDC definitions of
nosocomial surgical site infections, 1992: a modification of
CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control
Hosp Epidemiol 1992;13(10): 606-08.
26. Wilson AP. Surveillance of wound infections. J Hosp Infect
1995; 29(2): 81-86.
27. Bailey IS, Karran SE, Toyn K, et al. Community surveillance of
complications after hernia surgery. BMJ 1992; 304: 469-71.
28. Wysocki A. Evaluating and managing open skin wounds:
colonization versus infection. AACN Clin Issues 2002; 13(3):
382-97.
29. Wilson AP, Gibbons C, Reeves BC, et al. Surgical wound
infection as a performance indicator: agreement of common
definitions of wound infection in 4773 patients. BMJ 2004;
329: 720-23.
30. Health Protection Agency 2003. National Standard Operating
Procedures – bacteriology. Available within the publications
directory at www.hpa.org.uk.