Večnadstropna stavba “Eko srebrna hiša” v Ljubljani

Buy Smart+ Pilotni projekt
(napredno zeleno naročanje)
Večnadstropna stavba “Eko srebrna hiša” v Ljubljani
Država: Slovenija
Produktna skupina: stavbe
“Eko srebrna hiša” je bila eden od štirih pilotnih primerov zelenega naročanja v projektu Buy
Smart+. Zaradi svojih nadstandardnih karakteristik je uvrščena v kategorijo naprednih zelenih
naročil.
Uvod
Zasebno podjetje Akropola d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1989. Dejavno je na področju načrtovanja
infrastrukture, arhitekturnega projektiranja, inženiringa in operative. Delo zajema celostne in celovite
storitve na področju arhitekture in inženiringa. V zadnjih letih delujejo tudi kot investitorji lastnih
projektov.
Trenutno je njihov največji in najodmevnejši projekt graditev prve pasivne večadstropne stavbe v
Sloveniji, imenovane "Eko srebrna hiša". Raziskovalno razvojni del projekta je vključen v evropski 7.
okvirni program.
Splošni cilj pilotnega projekta je bil prikazati in potrditi uporabo novih zelenih tehnologij, konceptov
in sistemov za trajnostno, pasivno gradnjo z namenom preizkusiti in oceniti tehnološko in ekonomsko
izvedljivost inovativnih energetskih rešitev v večstanovanjskem masivnem objektu. Zelena merila so
bila pripravljena in restive izbrane v skladu z najvišjimi standardi, ki ne zajemajo le izdelkov, temveč
tudi nekatere gradbene procese.
Akropola d.o.o.
Naslov:
Kontakt:
Položaj:
Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana, Slovenia
Franc Erjavec
Direktor, Akropola d.o.o.
Tel.:
+386 1 280 66 80
Faks:
+386 1 280 66 85
E-pošta:
[email protected]
Splet:
www.akropola.si
European Project “Buy Smart+”.
Visit www.buy-smart.info for more information.
Izvedba
Temeljna načela trajnostnega graditeljstva so bila zajeta v celovito načrtovanje okolju prijaznih
ukrepov kot so odlična toplotna izolacija ovoja stavbe, prezračevanje s sistemom za rekuperacijo
toplote, sistemi senčenja, inteligentni nadzor in upravljanje električnih in mehanskih naprav, ekološki
materiali, uporaba deževnice, mikro sončna elektrarna na strehi, zelena streha, polnilnica za
električne avtomobile in podobno. Stavba je bila zasnovana tako, da bi izpolnila zahteve za pasivni
standard z letno rabo energije za ogrevanje ˂ 10 kWh / m2 po metodologiji PHPP'07.
Pilotni projekt je rasel skozi številna srečanja, konzultacije in delavnice pri naročniku in na samem
objektu med gradnjo. Različne variante so bile preverjene glede okoljskih parametrov in njihovega
vpliva na investicijske stroške.
Vzpostavljen bo sistem za spremljanje energijskih parametrov v fazi obratovanja stavbe.
Rezultat
Ob upoštevanju več različnih dejavnikov, vplivov in splošnih finančnih/ekonomskih omejitev v času
projekta se je naloga izkazala za zelo zahtevno. Odlično začetno načrtovanje in sprotno preverjanje
rešitev je pomagalo premostiti ovire. Investitor načrtuje tudi pridobitev nepovratnih sredstev na
razpisih Eko sklada za finančne spodbude za nakup stanovanj v nizkoenergijskem ali pasivnem
standardu. Po končani gradnji bo izvedenih več testov za preverjanje kakovosti izvedbe. Te meritve
bodo dale pomembne podatke o kakovosti ovoja stavbe, npr. o zrakotesnosti, toplotnih mostovih in
podobno. Zahtevana vrednost zrakotesnosti za pasivni standard (n50, ˂ 0,6 h-1) je bila dosežena po
ponovljenih testiranjih in popravkih izvedbe že med gradnjo.
Pilotni projekt je pokazal, da je lahko tudi tako obsežna stavba (128 stanovanj, poslovne etaže,
podzemne etaže, ...) uspešno načrtovana in izdelana tako, da zadosti najstrožjim energijskim in
okoljskim zahtevam. V poznem poletju 2014 je bila gradnja v zaključni fazi.
Izračunan letni prihranek (toplota za ogrevanje): 223 MWh
Izračunan letni prihranek primarne energije: 245 MWh
Izračunano zmanjšanje emisij CO2: 49 t
Vrednosti prikazujejo prihranke izračunane glede na standardno prakso graditve z zadovoljevanjem
minimalnih zahtev tehničnega predpisa.
Izkušnje
Inovativna zasnova celotne stavbe se kaže v kombinaciji materialov, vgrajenih sistemov in naprav ter
njihovega nadzornega sistema (krmiljenja), kar zagotavlja visoko stopnjo bivalnega ugodja in nizke
obratovalne stroške. Sodobna zasnova stanovanj je rezultat analize potreb kupcev, njihove okoljske
in tehnične lastnosti pa so zasnovane skladno z zeleno usmeritvijo pri graditvi objekta.
European Project “Buy Smart+”.
Visit www.buy-smart.info for more information.
Pri razvoju stavbe od ideje do izvedbe je bil uporabljen sistematičen in postopen pristop. Preverjeni
so bili različni elementi in sistemi, ki bi lahko prispevali k boljši energetski učinkovitosti in
trajnostnosti projekta s pomočjocelovitega oblikovanja in načrtovanja, vključno s tehnologijami za
pridobivanje toplote, upravljanje z vodo, izboljšanimi sistemi za spremljanje rabe energije in
podobno.
Najpomembnejša izkušnja je bila, da mogoče zasnovati in zgraditi večetažno masivno stavbo ze
izvrstnimi energijskimi in okoljskimi lastnostmi tako, da je projekt tudi stroškovno učinkovit in da zato
prodajna cena posameznih enot praktično ne odstopa od drugih nepremičnin na trgu.
European Project “Buy Smart+”.
Visit www.buy-smart.info for more information.