Fasada Kavče

investitor:
MO VELENJE
Titov trg 1
3320 Velenje
Naloga:
Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP
Objekt:
DOM KRAJANOV KAVČE
Dne: april 2012
Št.: 1 / 2012 BP
1/12
VSEBINA
1. NAMEN IN CILJ PROJEKTNE NALOGE ................................................................................. 3
1.1. Obstoječe stanje .......................................................................................................................... 4
1.2. Stanje po obnovi ......................................................................................................................... 6
2. TERMOGRAFSKA ANALIZA OVOJA OBJEKTA .................................................................. 8
3. IZVEDBA FASADE ........................................................................................................................ 9
3.1. LEPLJENJE STIROPOR PLOŠČ NA PODLAGO ................................................................... 9
3.2. GRADBENO LEPILO................................................................................................................ 9
3.3. PRITRJEVANJE PLOŠČ ......................................................................................................... 10
3.4. ARMIRNI SLOJ – GRADBENO LEPILO IN STEKLENA MREŢICA ................................ 10
3.5. ZAKLJUČNI FASADNI OMET .............................................................................................. 10
3.6. ŠPALETE ................................................................................................................................. 11
3.7. IZDELAVA PODSTAVKA FASADE ("COKEL") ................................................................ 11
3.8. OKENSKE POLICE ................................................................................................................. 11
4. OCENA INVESTICIJE................................................................................................................. 11
5. TERMINSKI PLAN ...................................................................................................................... 12
6. NADZOR NAD IZVEDENIMI DELI .......................................................................................... 12
7. VIRI ................................................................................................................................................. 12
2/12
1. NAMEN IN CILJ PROJEKTNE NALOGE
Kavče so naselje v Mestni občini Velenje. Razloţeno naselje na precej razčlenjenih rodovitnih
goricah v povirju Loţnice, ki je bilo v zadnjih letih močno urbanizirano. Številne so nove
enodruţinske hiše, pravih kmetij – kljub dokaj ugodnim pogojem za sadjarstvo in vinogradništvo na
prisojnih pobočjih – skoraj ni več. Na osojnih pobočjih in v številnih grapah prevladujejo mešani
gozdovi. Naselje sestavljajo Spodnje in Zgornje Kavče ter zaselek Babja Klada. Pred razcepom je
kraj pripadal Krajevni skupnosti Kavče Podkraj. Ime krajevne skupnosti se je spremenilo leta 2006
na referendumu o občinah. Takrat je kraj tudi postal samostojna krajevna skupnost.
Predsednik krajevne skupnosti Kavče je trenutno Andrej Kuzman.
Krajevna skupnost Kavče je dobila ime po Kavčini - vrsti vina, s katero je bil v preteklosti posejan ta
del Šaleške doline.
MO Velenje je skupaj s svetom KS Kavče v letu 2009 pričela s sistematično prenovo Doma
krajanov, ko se je na objektu zamenjalo stavbno pohištvo. V naslednjih letih se je obnovila toplotna
postaja, obnovili notranji prostori objekta (razen sanitarijev in stanovanja) in v letu 2011 zamenjala
strešna kritina. Zunanji ovoj objekta nima nameščene fasade, zato je objekt energetsko zelo potraten.
Slika 1: Makrolokacija Doma krajanov KS Kavče
Pri izbiri med razpoloţljivimi fasadnimi izolacijami je poleg toplotne izolativnosti pomembno
upoštevati še druge kriterije, kot so poţarna odpornost, difuzijska prepustnost, tlačna trdnost,
trajnost, občutljivost na navlaţenje, itd.
3/12
Vsi vgrajeni materiali morajo biti srednjega višjega cenovnega razreda. Toplotna izolativnost mora
biti izvedena tako, da ne bo presegala najvišje vrednosti srednjih toplotnih prehodnosti, vključno s
toplotnimi mostovi, posameznih elementov ovoja stavbe iz preglednice 1 Priloge 1 (7. člen
PURES)*.

Uradni list RS, št. 93/08 – Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES
1.1. Obstoječe stanje
Slika 2: Zahodni del objekta; glavni vhod v Dom krajanov
Slika 3: Severni del objekta; vhod v stanovanje
4/12
Slika 4: Vzhodni del objekta;
Slika 5: Južni del objekta; vhod v toplotno postajo in v skladišče
5/12
1.2. Stanje po obnovi
Slika 6: Zahodni del objekta; glavni vhod v Dom krajanov
Slika 7: Severni del objekta; vhod v stanovanje
6/12
Slika 8: Vzhodni del objekta;
Slika 9: Južni del objekta; vhod v toplotno postajo in v skladišče *
*Na skladiščnem delu se naredi samo zaključni sloj, brez izolacije.
7/12
2. TERMOGRAFSKA ANALIZA OVOJA OBJEKTA
Zavod Energetska agencija za Savinjsko in Koroško (KSSENA) je v mesecu novembru 2009 opravil
poenostavljen energetski pregled objekta Doma krajanov Kavče. Pri energetskem pregledu je bil
opravljen pregled celotnega ovoja zgradbe. Ugotovljeno je bilo, da je fasada izvedena klasično, brez
dodatne izolacije, kar povzroča velike toplotne izgube skozi steno.
Pregled ovoja zgradbe se je izdelal s termografsko analizo, katera pokaţe spremembe temperature na
ovoju zgradbe in mikrolocira kritična mesta. Pregled se je izvedel na vseh zunanjih in notranjih
stenah.
Slika 10: Klasičen in termografski posnetek ovoja zgradbe
8/12
3. PRIMER IZVEDBE KONTAKTNE FASADE
Fasada s stiroporom je fasadni sistem za popolno toplotno izolacijo zunanjih sten. Sestavljajo ga
plošče iz polistirena kot toplotna izolacija in vrhnji paropropustni sloji odporni na vremenske vplive
(lepilo za izravnavanje, armirna mreţica iz steklenih vlaken, zaključni sloj na bazi silikatnih ali
akrilnih veziv)
Sistem sestavljajo:



toplotno - izolacijske plošče (stiropor prilepljene in po potrebi mehansko pritrjene na zunanji
zid (debeline 15 cm) in izolacijske plošče pritrjene na balkone (debeline 5 cm),
armirni sloj z alkalno obstojno stekleno mreţico, vtisnjeno v cementno gradbeno lepilo,
zaključni - zaščitni dekorativni omet ("fasada").
Zaradi boljše sprijemljivosti s podlago je potrebno na čisto podlago nanesti prednamaz (akrilemulzija).
Skupna površina (brez coklja)
IZMERE PONUDNIK NAREDI SAM
3.1. LEPLJENJE STIROPOR PLOŠČ NA PODLAGO
Toplotno izolacijske plošče iz stiroporja, dimenzije plošč 100 cm x 50 cm x 15 cm, se polagajo na
osnovni profil, zalepljen ter mehansko pritrjen na zid. Osnovni robni profil se postavlja najmanj 30
cm od tal.
V vsaki naslednji vrsti, je plošče potrebno polagati z zamikom vertikalnih stikov za 1/2 plošče. Na
vogalih se toplotno izolacijske plošče prekrivajo izmenično. Okrog odprtin se ne smejo uporabljati
plošče krajše od 50 cm, enako velja za vogale. Nikakor se ne smejo uporabljati plošče krajše od 20
cm.
Pred polaganjem plošč na osnovni robni profil, je potrebno na spodnji rob plošče nanesti gradbeno
lepilo zaradi zaščite sistema pred vlago, insekti, ognjem ipd.
Na vseh zaključkih sistema, ki se ne končajo z zaključnimi profili, je potrebno stiropor plošče ravno
tako zaščititi pred vplivom vlage, insektov, ognja ipd. Pred vgrajevanjem stiropor plošč se na takih
zaključkih na podlago prilepijo trakovi steklene mreţice v širini 10 cm, pusti pa se še nezalepljena
mreţica v dolţini 10 cm + debelina toplotne izolacije.
3.2. GRADBENO LEPILO
Lepilo je potrebno nanesti po robu plošče v širini 5 cm in po sredini plošče še najmanj na šestih
mestih, v velikosti okrog 10 cm premera. Nanos lepila na ploščo ne sme biti debelejši od 2 cm. Pri
popolnoma ravnih podlagah se lepilo lahko nanaša po celi površini stiropor plošče v debelini 1 cm.
Plošče se morajo tesno stikati. V fuge širše od 2 mm je potrebno vstaviti trak ekspandiranega
polistirena (stiropora) ali pa vbrizgati PU peno ter ju poravnati z ravnino plošč.
9/12
3.3. PRITRJEVANJE PLOŠČ
Mehansko pritrjevanje plošč je potrebno izvesti 24 ur po lepljenju, število pritrdilnih sider se določi v
skladu s SIST EN 13499:2003 in po navodilih proizvajalca oz. dobavitelja plošč.
Število pritrdilnih sider je odvisno od višine, namena in poloţaja stavbe, vpliva vetra, oprijemljivosti
na podlago in podobno (v praksi 1 – 6 kos/m2).
Za mehansko pritrjevanje stiropor plošč se uporabi PRITRDILNA SIDRA ZA STIROPOR, izdelana
iz polietilena (PE) v sestavi: vloţek premera min. 8 mm z okroglo perforirano glavo premera 50 mm
in klinom (trnom) iz enakega materiala.
Globina vrtanja v kompaktnih materialih (polna opeka, beton, penobeton) je najmanj 50 mm, za
votlo opeko pa je potrebno vrtanje skozi dve steni med prekati. Debelina starega ometa se ne
upošteva kot nosilni del konstrukcije oz. zidu. Sidrati je potrebno na mestih, kjer je med ploščo in
zidom lepilo.
Vse eventualne poškodbe na stiropor ploščah, ki nastanejo med vgrajevanjem, je potrebno popraviti z
manjšimi kosi stiropora, nikakor pa ne z gradbenim lepilom. Pritrdilna sidra, ki štrlijo iz izolacijskih
plošč, je potrebno odstraniti in pravilno nadomestiti.
3.4. ARMIRNI SLOJ – GRADBENO LEPILO IN STEKLENA MREŽICA
Na vseh vogalih odprtin je potrebno izvesti poševno armiranje s trakovi mreţice velikosti 30 cm x
40 cm (diagonalno na odprtino). Stekleno mreţico na sami fasadi je potrebno vgraditi 24 ur po
obdelavi vseh vogalov in odprtin.
VOGALNI ZAŠČITNI PROFIL s stekleno mreţico se vtisne v naneseno gradbeno lepilo in jo je
potrebno takoj zagladiti.
GRADBENO LEPILO se meša z vodo po navodilih proizvajalca in se ga na podlago nanase z zobato
kovinsko gladilko po celi površini v širini 110 cm od spodaj navzgor. Debelina plasti je 2 – 2.5 mm.
V še sveţe lepilo se vtisne ALKALNO ODPORNO STEKLENO MREŢICO (velikosti oken 4 x 4
mm po SIST EN 13496), s preklopi najmanj 10 cm. Mreţico se zagladi od sredine proti robu, brez
nabor in do take mere, da je mreţica komaj vidna.
Praviloma se nanaša drugi sloj gradbenega lepila v debelini 1-2 mm po 24-tih urah. Mreţica je tako
postavljena v sredino gradbenega lepila. Skupna debelina armirne plasti znaša od 3,5 - 4,5 mm,
poraba gradbenega lepila je okrog 4 – 5 kg/m2, mreţice pa 1.20 m2/m2. Sušenje armirne plasti je
odvisno od klimatskih pogojev oziroma od navodil proizvajalca sistema. Pomembno je, da je
debelina lepila enakomerna, s čimer se izognemo lasastim razpokam.
Do višine 200 cm nad terenom je potrebno izvesti dvojno armiranje s stekleno mreţico ali pa se
armira s kovinsko pocinkano mreţico, debeline ţice 1 mm, z okenci 5 x 5 mm. Na ta način se poveča
tlačna in udarno trdnost (do 20 J).
3.5. ZAKLJUČNI FASADNI OMET

strugan debeloslojni silikatni dekorativni omet strukture zrn 2 - 3 mm rumene barve (oz.
po dogovoru z naročnikom – do št. 3)
10/12
3.6. ŠPALETE
Gladke špalete se izvedejo na robovih objekta, oken ter vrat, širine 8-10 cm. V vse vogale je
potrebno namestiti PVC vogalnike dimenzije 8/12.
Stik fasade s stavbnim pohištvom izvesti s trajnoelastičnim kitom v barvi fasade.
3.7. IZDELAVA PODSTAVKA FASADE ("COKEL")
Za toplotno izolacijo se uporablja stirocokl, debeline 15 cm.
Podstavek se izdeluje na višini najmanj 30 cm od terena. Stirocokelj se pritrdi na zid tudi s
pritrdilnimi sidri.
Na stirocokl se nanese gradbeno lepilo v dveh plasteh in armiramo z alkalno obstojno stekleno
mreţico (ali pocinkano mreţico), velikosti okenc 5x5 mm. Zaključni zaščitni sloj je lahko tankoslojni
vodoodbojni omet ali poseben omet za podstavek fasade ("cokel").
Zaradi boljše sprijemljivosti s podlago je potrebno pripraviti staro podlago in na čisto podlago
nanesti prednamaz (akril-emulzija).
Skupna površina: SI IZVAJALEC IZMERI SAM.
Barva je RJAVA (v barvi strehe).
3.8. OKENSKE POLICE
Okenske police se izvedejo iz naravnega materiala in sicer iz granita. Predvidena količina je cca. 14
metrov. Izmero si ponudnik naredi sam.
4. OCENA INVESTICIJE
Ocena investicije je 15.000,00 EUR brez DDV. V oceni je upoštevana cena obrtniških del in
material.
Toplotno izolirana fasada na objektu KS Kavče se izvede po sistemu »ključ v roke«. Ponudnik
si izmere naredi sam. Končna ponudbena cena mora zajemati vsa pripravljalna dela, zaključna dela
ter čiščenje, montaţo in demontaţo delovnega odra (sidranje odra, ozemljitev), priprave stare
podlage, materiala in obrtniškega dela. Pred začetkom del je potrebno odstraniti strelovode in
odtočne cevi, ter jih po zaključku del pritrditi ponovno na objekt.
Izvajalec si mora na svoje stroške priskrbeti varnostni načrt, ter delovišče ustrezno ograditi in
označiti!
Vrednost del se bo financiralo iz postavke, 40504002 – vzdrţevanje objektov KS.
11/12
5. TERMINSKI PLAN
Obnova fasade se izvede v letu 2012, po moţnosti še v spomladanskem času. Z deli se lahko prične
takoj, ko se v postopku javnega naročanja izbere izvajalec in z izbranim najugodnejšim ponudnikom
sklene pogodba o izvedbi del.
6. NADZOR NAD IZVEDENIMI DELI
Izvajalec je dolţan imenovati odgovornega vodjo del.
Pooblaščena predstavnika naročnika sta Alenka Rednjak, dipl.ekon.(UN) in Bojan Prelovšek, inţ.
Pooblaščeni predstavnik KS Kavče je Peter Grabner.
Skrbnik pogodbe je Bojan Prelovšek.
7. VIRI
- Poenostavljeni energetski pregled Doma krajanov Kavče; Izdelal Zavod energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško; izdelano november 2009.
Pripravil
Bojan PRELOVŠEK, inţ.kom.
Bojan KONTIČ
ŢUPAN
12/12