O B V E S T I L O

OBVESTILO
SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, objavlja obvestilo, da so bili na 21. redni skupščini delničarjev družbe, ki je bila
dne 18.02.2013 ob 11.00 uri na sedežu družbe, sprejeti naslednji sklepi:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika
skupščine in preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja
a) Potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo v sestavi predsednica Nina Kogelnik ter članici
Breda Korenčan in Jerica Jugovic.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Sklep je bil sprejet z 267.880 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.
b) Za predsednika skupščine se izvoli Primož Bradeško, za preštevalki glasov se izvolita
Breda Korenčan in Jerica Jugovic.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
Sklep je bil sprejet z 267.880 glasovi ZA, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d.d. kot glavnega
delničarja
Družba Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, kot glavni delničar družbe
Slovenijales družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska 22, Ljubljana, skladno z
določbami 68. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) skupščini predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
2.1.
2.2.
2.3.
Ugotavlja se, da je družba Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (v
nadaljevanju: glavni delničar) imetnica 267.860 navadnih imenskih kosovnih delnic
družbe Slovenijales družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska 22, Ljubljana
(v nadaljevanju: Slovenijales, d.d. ali družba), ki skupaj predstavljajo 97,90%
osnovnega kapitala družbe, pri čemer je ta delež imetništva delnic družbe dosegla na
podlagi prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Slovenijales, d.d. izvedene v
skladu z določbami ZPre-1 in na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih
papirjev, št. 40201-9/2012-7, z dne 19.10.2012 za prevzemno ponudbo za odkup
delnic družbe od 25. 10. 2012 do vključno 26. 11. 2012 (v nadaljevanju: Prevzemna
ponudba). Uspešen izid Prevzemne ponudbe glavnega delničarja je bil ugotovljen z
odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-9/2012-15, z dne 29. 11.
2012. Navedeno skladno z določbami 68. člena ZPre-1 predstavlja podlago za
sprejem tega sklepa skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe
Slovenijales, d.d..
Vse delnice družbe Slovenijales, d.d., katerih imetnik ni glavni delničar se prenesejo
na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je določena v
2.5. točki tega sklepa in bo izplačana manjšinskim delničarjem oziroma upravičencem
iz 2.4. točke tega sklepa.
Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno s 387. členom ZGD-1
preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
pooblašča upravo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic
na glavnega delničarja v sodni register, skladno z 81.b členom Zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/1999 in ostali, v
nadaljevanju ZNVP) poda KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana,
2.4.
2.5.
2.6.
nalog za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 2.5. tega sklepa manjšinskim
delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati
najkasneje v roku 8 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v
sodni register. Denarna odpravnina se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic na
glavnega delničarja do izplačila denarne odpravnine obrestuje po obrestni meri 5 %
letno. Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu so upravičeni:
a) v primeru, ko so delnice v imetništvu manjšinskega delničarja predmet
pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega
oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v
korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni
dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka
81.b člena ZNVP;
b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot
imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.
Glavni delničar je v skladu z določbami drugega odstavka 68. člena ZPre-1 dolžan
upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 119,43 EUR za vsako delnico
družbe Slovenijales, d.d., ki je enaka znesku denarnega izplačila za delnico, kakor je
bilo določeno v Prevzemni ponudbi.
Izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek
računa, odprtega pri Abanki Vipa, d.d. Na podlagi izjave, podane skladno z drugim
odstavkom 385. člena ZGD-1 odgovarja Abanka Vipa, d.d. solidarno za izpolnitev
obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.
Sklep je bil sprejet z 267.860 glasovi ZA, kar predstavlja 99,99 % oddanih glasov. PROTI
sprejetju je glasovalo 20 glasov, kar predstavlja 0,01 oddanih glasov.
3. Umik delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, kot delničar predlaga skupščini
družbe, da sprejme naslednji sklep:
Delnice družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d. d.,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, z oznako SLLG in ISIN kodo SI0031100405 se
umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne
odpravnine, ki je sprejet pri 2. točki dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa
prične z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic družbe iz organiziranega trga v
sodni register.
Glede na to, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ne bo več
manjšinskih delničarjev, ker bodo le ti predhodno izključeni iz družbe, tem
delničarjem zaradi umika iz organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada
posebna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa
njihovih delnic v skladu s sklepom, ki je sprejet pri 2. točki dnevnega reda te
skupščine.
Sklep je bil sprejet z 267.860 glasovi ZA, kar predstavlja 99,99 % oddanih glasov. PROTI
sprejetju je glasovalo 20 glasov, kar predstavlja 0,01 oddanih glasov.
K sklepom sprejetim pri 2. in 3. točki dnevnega reda je bila napovedana izpodbojna tožba.
Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 267.880 oziroma
97,9079 % vseh delnic z glasovalno pravico.
Na skupščini so bili prisotni oziroma zastopani naslednji delničarji:
delničar
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Velepec Matjaž
Skupaj
število delnic in
glasov
delež glede na vse
glasovalne pravice
267.860
97,900615%
20
0,007310%
267.880
97,907925%
Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih inštrumentov in
bodo objavljene na spletnih straneh družbe http://www.slovenijales.si od 20.02.2013 dalje
ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.
uprava družbe SLOVENIJALES d.d.