Poslovni sistem Varnost Maribor

Poslovni sistem Varnost Maribor
01 Portret - Poslovni sistem Varnost Maribor
varnost
stanje varnega:
zagotoviti komu Varnost / Varnost ljudi / imeti občutek Varnosti / Varnost podjetja / Varnost premoženja / Varnost
mesta / Varnost pred napadalci, vlomilci, konkurenco / Varnostna vrata / osebna Varnost / Varnost pred požarom /
Varnost vrednostnih pošiljk / socialna Varnost
Varnost
pojem varnega:
smo varnostna služba, ki piše Varnost z veliko začetnico / Varnost Maribor /
stran
1
Poslovni sistem Varnost Maribor je
sodoben sistem, v okviru katerega posluje
več družb, ki svoje storitve in opremo
tržijo navzven pod isto zaščitno blagovno
znamko. Vsa podjetja so med seboj tesno
kapitalsko povezana.
Ponudba tvori popolno paleto storitev s
področja varovanja oseb in premoženja
ter varstvenega inženiringa, proizvodnja
nadgradenj za gasilska vozila in vozila
za prevoz dnevnih izkupičkov večjih
vrednosti pa zaokroža celoten ponudbeni
splet. V poslovni sistem so kapitalsko
povezane družbe v Sloveniji in tujini.
Poslovni sistem Varnost Maribor je
dinamičen sistem, ki se nenehno razvija
in prilagaja potrebam kupcev. Pri tem
vso pozornost posveča dvigu kakovosti
poslovanja
ter
ekološko
prijazni
proizvodnji. Na področju varovanja
premoženja je prvo podjetje v Sloveniji,
ki si je pridobilo certifikat kakovosti ISO
9001. Naša želja ob tem je bila, dosegati
odličnost v zadovoljevanju potreb naših
poslovnih partnerjev.
Prepričani smo, da lahko na vseh
področjih svoje dejavnosti zadovoljimo
tudi najzahtevnejše kupce. Sodelovanje
z vami nam bo v veliko veselje in
zadovoljstvo.
2
stran
01 Portret - Poslovni sistem Varnost Maribor
Zgodovina Poslovnega sistema Varnost
Maribor sega v leto 1985, ko je nastalo podjetje
Varnost Ljubljana, TOZD Varnost Maribor
Tabor. Ob ustanovitvi je imelo podjetje 160
zaposlenih, ustanovitveno premoženje
pa sta ob poslovnih prostorih v velikosti
dvosobnega stanovanja predstavljala še dva
avtomobila Renault 4.
Danes je Poslovni sistem Varnost Maribor
drugo največje varnostno podjetje v Sloveniji,
ki zaposluje več kot 2.000 ljudi, ustvari več
kot 28 milijonov evrov prihodkov in ima na
svoj varnostno nadzorni center priklopljenih
več kot 3.500 objektov.
V Poslovnem sistemu Varnost Maribor pa
ne sledimo le izpolnjevanju svojih poslovnih
ciljev, temveč se zavedamo tudi družbene
odgovornosti do okolja.
stran
3
2021
1362
1149
1217
05
+6%
591 +94%
449
+31%
03
10
+48%
+29%
07
01
99
Število zaposlenih med leti 1999 in 2010
Poslovni sistem Varnost Maribor bo v prihodnjih petih letih postal vodilna
družba na področju varnostnih storitev v slovenskem prostoru in zelo
pomemben dejavnik na Balkanu. Perspektivo razvoja predstavljajo tudi
sosednje regije v Zahodni Evropi.
4
stran
02 Tuji trgi
Poslovni sistem Varnost Maribor je prva
in trenutno tudi edina slovenska družba
zasebnega varovanja, ki se je odločila za
regionalizacijo oziroma širitev na tuje trge.
Tako smo od leta 2003 prisotni na področju
Bosne in Hercegovine in Republike Srbije,
leto zatem smo vstopili na trg Republike
Makedonije, ob koncu leta 2008 pa smo
realizirali akvizicijo na območju Republike
stran
5
Hrvaške. Poslovni sistem Varnost Maribor
na območjih zunaj matične države
zaposluje skoraj toliko sodelavcev kot v
Sloveniji (po stanju na dan 31. 8. 2010 je v
tujini skoraj 900 ljudi).
Zaradi razlik v ekonomskih razmerah
ustvarimo na trgih zunaj Slovenije zgolj
20 % skupne realizacije. Osnovno vodilo
pri vstopu na tuje trge je zagotavljanje
primerljivih
standardov
izvajanja
dejavnosti zasebnega varovanja na
vseh trgih. Naročniki varnostnih storitev
postajajo vedno bolj zahtevni, sprejete
standarde in dobro prakso pa želijo
prenašati tudi drugam. Ne glede na
ekonomsko okolje in zahteve naročnikov
je temeljna zahteva Poslovnega sistema
Varnost Maribor kakovost izvajanja
storitev.
SRB
VARNOST FITEP, a.d.
Gundulićeva 8-10
11080 Beograd (Zemun)
Tel: +381 11 2617 134
Fax: +381 11 2194 015
W: www.varnost-fitep.rs
E: [email protected]
HR
M4 MARKIOLI GRUPA d.o.o.
Put majadana b.b.
21210 Solin - Split
Tel: +385 2 1260 588
Fax: +385 2 1260 589
W: www.m4-markioli.hr
E: [email protected]
VARNOST MARIBOR d.d.
VARNOST SECURITAS d.o.o.
VARNOST SKOPJE, d.o.o.
Ulica Mišo Mihajlovski 54
1000 Skopje
Tel: +389 2 2779 717
Fax: +389 2 2779 707
M4 MARKIOLI GRUPA d.o.o.
VARNOST SECURITAS, d.o.o.
Terezije b.b.
71000 Sarajevo
BOSNA IN HERCEGOVINA
VARNOST FITEP, a.d.
MK
BIH
VARNOST SKOPJE d.o.o.
stran
6
03 Prednosti v tujini
Slovenija je prva med državami nekdanje skupne države
uzakonila dejavnost zasebnega varovanja že leta 1994.
Poslovni sistem Varnost Maribor v tujino načrtno
prenaša vse domače znanje (»know-how«) na vseh
področjih dejavnosti
Vse nove države, razen Srbije, so vso zakonodajo in standardizacijo,
pozitivno prakso in izkušnje prenesle iz Slovenije. Republika Srbija
danes še vedno nima Zakona o zasebnem varovanju.
Vizija hčerinskih družb v državah nekdanje skupne države ni
velikost, temveč prepoznavnost po kakovosti.
Na območjih, kjer ni lokalnih predpisov in
standardov, uporabljajo hčerinska podjetja
slovensko regulativo.
Slovenija je edina med temi državami polnopravna
članica Evropske konfederacije zasebnega varovanja
CoESS s sedežem v Belgiji.
Varovanje, ki ga izvajamo v tujini, so nam doslej zaupali: Nova
Ljubljanska banka d.d., Nova Kreditna banka d.d., Merkur d.d., Gorenje
d.d., Petrol d.d., Intereuropa d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Ministrstvo
za zunanje zadeve in Elektrokovina d.o.o., ...
Vse oblike varovanja izvajamo po enotnih,
vendar trgu prilagojenih sistematiziranih
postopkih.
Poslovni sistem Varnost Maribor je edino slovensko podjetje na področju zasebnega varovanja, ki ima
svoja hčerinska podjetja za vse oblike varovanja na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v
Makedoniji.
stran
7
Poslovni sistem Varnost Maribor je prvo slovensko podjetje, ki je od akreditacijskega organa TÜV SÜD Management Service GmbH
v Sloveniji pridobilo certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001 že leta 1996. Sistem vodenja kakovosti največjega hčerinskega
podjetja v Srbiji sta certificirala akreditacijski organ TÜV in Ministrstvo za obrambo Republike Srbije.
Poslovni sistem Varnost Maribor ima
v državah nekdanje skupne države
zaposlenih več kot 800 varnostnikov.
Vodstveni
kadri
in
specialisti posamezniki
se usposabljajo na sedežu
matičnega podjetja v
Sloveniji.
Kakovost
zasebnega
varovanja je v Sloveniji
na višji ravni.
Komercialno
in
operativno
vodenje
usklajujemo s slovenskimi kupci neposredno
iz matičnega podjetja v Sloveniji.
Izvedbo varovanja operativno prepuščamo hčerinskim
družbam, v matičnem podjetju pa nudimo strokovno
pomoč in izvajamo nadzor.
stran
8
04 Fizično varovanje
Izbrane reference • Intereuropa • NKBM • NLB • PBS • Petrol • RTV Slovenija • Splošna plovba • UKC Maribor • ZPIZ
450
>
varnostnikov s pooblastili
za nošenje orožja
stran
9
300
>
varovanih objektov
po Sloveniji
365
dni si prizadevamo
za kakovost storitev
10
>
varnostnih managerjev
150
>
varnostnikov
za varovanje trgovin
25
>
intervencijskih
skupin
stran
10
04 Fizično varovanje
Fizično varovanje
VAROVANJE OSEB
VAROVANJE PREMOŽENJA
VARNOSTNIKI V TRGOVINAH
Varnost oseb zagotavljamo s kombinacijo
varnostnih ukrepov s tehničnimi sredstvi
in fizičnim varovanjem. Varovanje izvajajo
varnostniki telesni stražarji, ki se za tovrstno
delo usposabljajo po posebnih programih.
Poleg osnovnega znanja, ki si ga pridobijo v
procesu izobraževanja za poklic varnostnika,
morajo obvladati še niz drugih znanj.
Storitve fizičnega varovanja obsegajo paleto
varnostnih nalog, od obhodov in enostavnih
del »čuvajske« službe do najbolj zahtevnih
varnostno-receptorskih služb. Za varovanje
premoženja imamo ustrezno licenco, ki jo
je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve,
in varnostnike, usposobljene za vse vrste
varovanj in vse zahtevnostne stopnje.
Naši varnostniki v trgovinah imajo
poleg osnovnega predznanja s področja
varovanja še dodatno specialistično znanje
za varovanje v trgovinah. Usposobljeni
so tudi za ravnanje z videonadzornimi
sistemi
ter
različnimi
oblikami
elektronskega in tehničnega varovanja
blaga. S profesionalnim pristopom smo
kos še tako zapletenim situacijam.
Dinamika ropov v Sloveniji
3%
21-06 ura
Dinamika tatvin v Sloveniji
-9%
+23%
03
349
+4%
05
429
+7%
07
445
Vir podatkov: Letna poročila o delu policije
stran
11
09
479
+70%
+15%
+4% 03
01
23.806
05
28.331
07
48.392
09
43.754
39%
16-21 ura
časovni okvir
tatvin
v trgovinah
24.770
Vir podatkov: Letna poročila o delu policije
35%
12-16 ura
23%
6-12 ura
VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ
VAROVANJE GOSTINSKIH LOKALOV
Storitev
izvajamo
s
specialistično
usposobljenimi
varnostniki
reditelji.
Prireditelju pomagamo zagotavljati red
na prireditvi po določilih Zakona o javnih
zbiranjih in Zakona o zasebnem varovanju,
kar zagotavlja visok standard storitev, ker
lahko varnostniki reditelji za razliko od
laičnih ali volonterskih rediteljev uporabijo
varnostne ukrepe.
Po določilih 12. člena Zakona o javnih
zbiranjih izvajamo varovanje v lokalih, ki
organizirajo prireditve v okviru dejavnosti
gostinskega obrata in nudijo živo ali
mehansko glasbo za ples ali družabni
program.
1
posebej izurjena
skupina za posredovanje ob nemirih
300
>
specialistično
usposobljenih varnostnikov
VARNOSTNO-NADZORNI CENTER in
INTERVENCIJA
Za upravljanje varnostnega nadzornega
centra imamo ustrezno licenco, ki jo je
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve,
in strokovno usposobljene operaterje.
Storitve, ki jih opravljamo v tem
okviru, so: intervencije, storitev klica
v sili, reševanje iz dvigal, upravljanje
Varnostnega nadzornega centra.
2000
>
intervencij
mesečno
stran
12
05 Tehnično varovanje
Izbrane reference • DEM • DM Drogerie Markt • Merkur • Mobitel • Nova KBM • PBS • Petrol • Probanka • Raiffeisen banka
55
>
zaposlenih
stran
13
5
pooblaščenih inženirjev
24
urna odzivnost
Tehnično varovanje
Lastni razvoj, spremljanje svetovnih trendov in stalno uvajanje novih tehnologij
nam omogočajo načrtovanje varnostnih
sistemov, prilagojenih specifičnim varnostnim potrebam posameznih vrst uporabnikov. Tudi tesno sodelovanje s policijo in
zlasti z mariborsko univerzo je razlog za
visoko kakovost naših storitev. Elementi
tehnične opreme, ki jo vgrajujemo na varovanih objektih, so izdelki priznanih tujih in domačih proizvajalcev in sodijo med
najbolj zanesljive. V Poslovnem sistemu
Varnost Maribor so zaposleni strokovnjaki z različnih področij, sodelovanje med
Zaključeni projekti tehničnega
varovanja
+41%
+58%
+43% 03
00
35
06
79
09
111
njimi pa omogoča širitev obzorja in pridobivanje interdisciplinarnih znanj. Poslovni
sistem Varnost Maribor je v prihodnost
usmerjen sistem. Že danes iščemo rešitve
na področju varovanja, s katerimi bodo
naročniki zadovoljni tudi jutri.
Tehnološko gledano, prehaja razvoj
tehničnega varovanja od preprostih načinov
zaznavanja in tipanja določenih stanj na
področje slike. Vse, kar zaznamo, želimo
tudi videti. Še več, videti želimo na točno
določenem mestu (prenos slike), ob točno
določenem času in ob natančno izpolnje-
50
>
varnostnih tehnikov
nem pogoju (glede na zasnovo varovanja),
ob vsem tem pa želimo takoj začeti izvajati
točno določene ukrepe.
Načrtujemo, vgrajujemo in vzdržujemo:
sisteme za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara, sisteme za javljanje vloma in
ropa ter klica v sili, videonadzorne sisteme,
sisteme kontrole pristopa in registracije
delovnega časa, sisteme elektronskega varovanja blaga pred krajo, videodomofonske
in domofonske sisteme, sisteme za prenos
alarmnih signalov (Infranet, IP, GSM), varnostne centralno nadzorne sisteme (CNS).
3
razvojni inženirji
50
stran
14
06 Mehansko varovanje
Izbrane reference • Cetis Celje • DEM • Lidl Slovenija • SKB • S-Oliver • Telekom Slovenije • Univerza v Mariboru • Zapori Celje
75
% vlomov se zgodi
skozi vhodna vrata
stran
15
25
Letna tradicija
365
dni na leto si prizadevamo
za kakovost storitev
Mehansko varovanje
Skrb za varovanje premoženja se povsod
začne pri vhodnih vratih. Najvišjo možno
obliko mehanskega varovanja stanovanjskih objektov in poslovnih prostorov pred
vdorom nepridipravov zagotavljajo varnostna vrata. Izdelujemo naslednje vrste
varnostnih vrat
- protivlomna,
- protipožarna,
- protistrelna.
Za protivlomna vrata smo pridobili protivlomni certifikat III. stopnje Holzforschung
Instituta z Dunaja, enokrilna in dvokrilna vrata pa imajo ognjeodporni atest s
požarno odpornostjo Ei30 in E90. V vrata
je možna vgradnja stekla različnih varnostnih in požarnih stopenj. Tudi okovje
je mogoče izbirati v raznih kombinacijah. Požarna vrata s požarno odpornostjo
Ei30CS in Ei60CS izdelujemo po sistemu
v svetu uveljavljenega proizvajalca Jansen. Izdelujemo tudi neprebojna vrata, in
to iz pločevine, ki ima certifikat za strelno
neprebojnost.
Sistemi mehanskega varovanja so sestavni del tehničnega varovanja, vendar se
od drugih oblik te vrste razlikujejo, saj niso
elektronsko zasnovani. Mehanska varovala predvsem otežujejo vlom in podaljšujejo
njegov čas, lahko pa ga tudi preprečijo.
Poslovni sistem Varnost Maribor v svojih trgovinah ponuja zelo kakovostne
cilindrične vložke EVVA; ob vgradnji takih
vložkov svetujemo tudi namestitev varnostnega okovja Melchard.
V naših trgovinah je mogoče kupiti tudi
varnostne rešetke, varnostne folije za
okna, vse vrste gasilskih aparatov, trezorje, mehanska in elektronska varovala proti
kraji avtomobilov ter drugo.
Dinamika vlomov v Sloveniji
+16%
+112%
00
15.617
-15%
06
18.107
09
15.099
Izdelujemo protipožarna
varnostna vrata, ki izpolnjujejo
najstrožje standarde
Najvišjo možno obliko mehanskega
varovanja predstavljajo protivlomna
varnostna vrata
97
7.359
Vir podatkov: Letna poročila o delu policije
stran
16
07 Prevoz denarja
Izbrane reference • Banka Slovenije • DARS • Merkur • Nova KBM • NLB • OMV • Pošta Slovenije • Probanka• Petrol • SKB
150
>
varnostnikov za
opravljanje storitve prevoza
stran
17
500
>
bankomatov polnimo
in servisiramo
800
>
odvodov
dnevnih izkupičkov
Prevoz denarja
Skorajda ni več podjetja v Sloveniji, ki se
ne bi zavedalo nevarnosti in odgovornosti
pri prevozu denarja in drugih vrednostnih
pošiljk. Prevoz denarja je občutljivejše
področje varovanja, zato se vedno več
podjetij odloča za profesionalne varnostne službe, saj so postale nevarnosti napadov in drznih kraj (tatvin) prevelike, da
bi jih zmogli obvladovati sami.
Pridobljena imamo vsa potrebna dovoljenja, storitev pa lahko izvajamo tudi v drugih
državah Evropske unije. Vsa vozila imajo
v skladu z zakonodajo (Pravilnik o načinu
prevoza in varovanja denarja ter drugih
vrednostnih pošiljk, Ur. l. RS, št. 96/2005)
vgrajene sisteme za nadzor, prek katerih
dodatni operater v varnostnem nadzornem centru neprekinjeno spremlja položaj
vozil na terenu, ter sisteme za neprekinjeno in neposredno komunikacijo.
vino med prevozom, tako da prevzemamo
vso materialno odgovornost od prevzema
gotovine dalje. Smo največja zasebna varnostna služba na območju Republike Slovenije za prevoz in varovanje denarja in
drugih vrednostnih pošiljk.
Ob opravljanju storitev prevoza in varovanja denarja lahko ponudimo še prevoz
in prenos pošte, shranjevanje gotovine in
drugih vrednosti v trezorju (ta je 24 ur na
dan tehnično varovan in zavarovan) ter
prevoz drugega blaga za potrebe strank.
Za svoje naročnike imamo pri eni izmed
slovenskih zavarovalnic zavarovano goto-
Vozni park Poslovnega sistema Varnost Maribor za prevoz denarja obsega
25 neprebojnih vozil ter prek 60 prirejenih vozil z več kot 100 usposobljenimi
in oboroženimi varnostniki na celotnem
območju države, kar je naša velika prednost pred drugimi varnostnimi službami v
Sloveniji.
Dinamika ropov v Sloveniji
+7%
+23%
03
349
+4%
05
429
07
445
09
479
35
>
Neprebojnih vozil
70
>
Prirejenih vozil
za prevoz denarja
Vir podatkov: Letna poročila o delu policije
stran
18
08 Varstveni inženiring
Izbrane reference I Ajpes • Aerodrom Maribor • Lek • Nova KBM • Panvita • PBS • UKC Maribor • Univerza v Mariboru • Večer
7500
>
udeležencev
usposabljanj letno
stran
19
1500
>
preiskav
delovnega okolja
2000
>
naročnikov
letno
Varstveni inženiring
S storitvami se vključujemo že v fazi
projektiranja objektov z izdelavo študij
požarne varnosti, varnostnih načrtov,
elaboratov gradbene fizike, presoj vplivov
na okolje itd.
Med gradnjo objektov opravljamo nadzor varnosti pri delu in varstva pred
požarom, vgrajujemo hidrante, gasilnike
in naprave za gašenje požarov. Nudimo
celotno izvedbo sistema za gašenje s
plinskim gasilom, ki zajema vse faze, od
svetovanja, idejne rešitve, prek projektiranja, izvedbe in zagona ter primopre-
Storitve opravljamo na območju
celotne Slovenije
dajo sistema. Izvajamo meritve hrupa
v okolju, prezračevanja, osvetljenosti,
meritve električnih napeljav, strelovodov.
Po začetku dejavnosti v objektih urejamo celostno problematiko varstva pred
požarom, varnosti pri delu in varstva
okolja za naročnika s ciljem, da se zagotovita varnost za ljudi in premoženje ter
usklajenost z zakonodajo.
območju cele Slovenije, področja našega
delovanja pa so:
• varstvo pred požarom
• varnost pri delu
• varsto okolja
• gradbena fizika
• zaščita in reševanje
• učinkovita raba energije
• gasilski servis
V Varstvenem inženiringu delujejo strokovnjaki z opravljenimi ustreznimi izpiti
ter pooblastili, pridobljenimi pri pristojnih ministrstvih. Storitve opravljamo na
Z opravljanjem teh storitev zagotavljamo
naročniku pravočasno izpolnjevanje zakonskih obveznosti in manjše tveganje
za nastanek škodnih dogodkov.
V Varstvenem inženiringu delujejo strokovnjaki z opravljenimi
ustreznimi izpiti
S storitvami se vključujemo že v
fazi projektiranja objektov
stran
20
09 Izobraževalni center
Usposabljanja
stran
21
Izpopolnjevanja
Ravnanje z
orožjem
Izobraževalni center
Izvajanje različnih izobraževanj in usposabljanj v našem poslovnem sistemu sicer ni
nobena novost, pa vendar je bil lani storjen eden ključnih korakov naprej s pridobitvijo javnega pooblastila za izvajanje
strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj
varnostnega osebja skladno z Zakonom o
zasebnem varovanju. Pooblastilo nam je
podelilo Ministrstvo za notranje zadeve.
gramov, strokovno in administrativno
podporo.
V Izobraževalnem centru Poslovnega
sistema Varnost Maribor so trenutno redno zaposleni trije sodelavci, ki skrbijo za
pripravo programov, organizacijo, izvedbo
usposabljanj, trženje izobraževalnih pro-
Z njimi je v strokovno izvedbo izobraževanj
preko različnih pogodbenih odnosov povezanih še več kot 20 lastnih in zunanjih predavateljev, avtorjev strokovnih gradiv in
inštruktorjev. Dejavnost izobraževalnega
centra je trenutno organizirana tako, da
približno polovico svojih tečajev, usposabljanj in izpopolnjevanj prodaja na trgu
in jih izvaja za zunanje odjemalce, drugo
polovico pa opravi za interne potrebe Poslovnega sistema Varnost. V poslovnem
sistemu Varnost Maribor d.d. vam nu-
Izvajamo strokovno usposabljanje za pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije:
Izvajamo usposabljanja za preizkus znanja o
ravnanju z orožjem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
varnostnik čuvaj
varnostnik
varnostniknadzornik
varnostni tehnik
varnostni menedžer
operater varnostno-nadzornega centra
pooblaščeni inženir varnostnih sistemov
varnostnik telesni stražar
Splošni del preizkusa o ravnanju z orožjem
Posebni del praktičnega preizkusa znanja o
ravnanju z orožjem
dimo celovite programe usposabljanja
z možnostjo preverjanja in potrjevanja
poklicnih kvalifikacij varnostnega osebja,
skladno z Zakonom o zasebnem varovanju in v skladu s s pridobljenim javnim pooblastilom za izvajanje nalog strokovnega
usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja.
Prav tako pa vam lahko ponudimo tudi
dopolnilna strokovna in specialistična usposabljanja varnostnega osebja ter usposabljanje za preizkus znanja o ravnanju z
orožjem, kjer smo že dolga med vodilnimi
ponudniki tega usposabljanja v Sloveniji.
Izvajamo programe strokovnih izpopolnjevanj:
•
•
strokovno izpopolnjevanje za varovanje
javnih zbiranj
strokovno izpopolnjevanje za opravljanje
intervencije
stran
22
10 Varkar proizvodnja
20
>
nadgradenj gasilskih
vozil letno
stran
23
15
>
specialnih nadgraden
letno
10
>
blindiranih vozil
letno
Varkar proizvodnja
Izdelujemo nadgradnje za gasilska in
druga vozila na vse tipe podvozij. Kakovost izdelave potrjuje pridobljeni certifikat TÜV ISO 9001:2000 za področje »Izdelava avtomobilskih nadgradenj«.
NADGRADNJA GASILSKIH VOZIL
Nadgrajujemo gasilska vozila za gasilske
intervencije, posebej prirejena vozila in
priklopnike, ki so glede na namen uporabe izdelani za prevoz ljudi, gasilske
opreme ter gasilnih in drugih sredstev,
potrebnih pri intervencijah. Izdelava poteka v skladu s standardi EN 1846-1, EN
1846-2, EN 1846-3 ter po zahtevah Gasil-
Izdelujemo nadgradnje za
specialna vozila
ske zveze Slovenije. Sama nadgradnja je
lahko izdelana iz aluminijastih ali črnih
jeklenih profilov. Pri tem se ne glede
na izbor materiala zagotavlja najvišja
možna zaščita proti koroziji. Rezervoar je
lahko iz Inox kislinsko odporne pločevine
ali s steklenimi vlakni ojačan plastični
rezervoar.
Sami pohodni elementi so lahko oblečeni
z aluminijasto rebrasto pločevino ali protizdrsno folijo. Vgradne črpalke so od
priznanih proizvajalcev, kot so: Rosenbauer, Ziegler, Schlingmann, Jöhstadt.
Na vozilo se lahko vgradi tudi vitla tako
Nadgrajujemo gasilska vozila
za gasilske intervencije
električna kot hidravlična: Warn, Sepson
ter Rotzler.
VOZILA ZA PREVOZ DENARJA
S PROTISTRELNO ZAŠČITO
Po želji kupca izdelamo in homologiramo
specialno vozilo za prevoz denarja s protistrelno zaščito, namenjeno varnostnim
službam.
OSTALE NADGRADNJE VOZIL
V skladu s tipizacijo po želji izdelamo
nadgranjo na vse tipe podvozij. Prav tako
obnovimo staro vozilo in mu po potrebi
spremenimo namembnost.
Po vaši želji izdelamo in homologiramo specialno vozilo
za prevoz denarja
stran
24
11 Izbrane reference
• NKBM
• Banka Slovenije
• Petrol
• NLB
Fizično varovanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADK
Intereuropa
Istrabenz turizem
Mestna občina Maribor
NLB
Nova KBM
PBS
Petrol
Pošta Slovenije
Probanka
RTV Slovenija
Splošna plovba
UKC Maribor
ZPIZ
stran
25
Tehnično varovanje
Mehansko varovanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bisol
DEM
DM Drogerie Markt
Merkur
Mobitel
NLB
Nova KBM
OMV Slovenija
PBS
Petrol
Probanka
Raiffeisen banka
Spar Slovenija
Univerza v Mariboru
Banka Slovenije
Cetis Celje
Chiptrade
DEM
Lidl Slovenija
Mariborske Lekarne
Petrol
SKB
S-Oliver
Študentski domovi v Mariboru
Telekom Slovenije
Tovarna olja GEA
Univerza v Mariboru
Zapori Celje
• Mobitel
• SPAR Slovenija
Univerza v Mariboru •
• Aerodrom Maribor
Prevoz denarja
Varstveni inženiring
Varkar proizvodnja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Banka Slovenije
DARS
DBS
Marche gostinstvo
McDonalds Slovenija
Nova KBM
NLB
OMV
Petrol
Pošta Slovenije
Probanka
SKB
Terme Maribor
Tobačna 3dva
Aerodrom Maribor
Ajpes
Celjske mesnine
Gorenje notranja oprema
Hit Šentilj
Istrabenz turizem
Lek
Nova KBM
OBI trgovina
Panvita
PBS
UKC Maribor
Univerza v Mariboru
Večer
Banke
Gasilska društva
Podjetja za zasebno varovanje
Slovenska vojska
Izbrane reference se skozi vse naše dejavnost verižno prepletajo,
vendar jih zaradi preostalih referenc namenoma nismo podvajali.
stran
26
VARNOST MARIBOR d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5,
SI-2000 Maribor
PE LJUBLJANA
Šmartinska cesta 106,
SI-1000 Ljubljana
PE CELJE
Trnoveljska cesta 2,
SI-3000 Celje
PE PORTOROŽ
Obala 55,
SI-6320 Portorož
Tel.: +386 (0)2 / 230 30 10
E-mail: [email protected]
Tel.: +386 (0)1 / 436 60 66
E-mail: [email protected]
Tel.: +386 (0)3 / 425 68 00
E-mail: [email protected]
Tel.: +386 (0)5 / 674 67 77
E-mail: [email protected]
PE MURSKA SOBOTA
Obrtna ulica 28,
SI-9000 Murska Sobota
PE KOROŠKA
Otiški vrh 177,
SI-2373 Šentjanž pri Dravogadu
PE NOVA GORICA
Cesta Prekomorskih brigad 7,
SI-5290 Šempeter pri Gorici
VARKAR d.o.o.
Preradovičeva cesta 38,
SI-2000 Maribor
Tel.: +386 (0)2 / 532 16 07
E-mail: [email protected]
Tel.: +386 (0)2 / 878 67 80
E-mail: k[email protected]
Tel.: +386 (0)5 / 620 97 39
E-mail: [email protected]
Tel.: +386 (0)2 / 421 20 60
E-mail: [email protected]
www.varnost.si