Letno poročilo Duropack d.o.o. in konsolidirano LP za leto 2013

Letno poročilo družbe in skupine Duropack 2013
slika 1 - naslovnica
2
Big enough to dare, small enaugh to care.
KAZALO
POROČILO GLAVNE DIREKTORICE .............................................................. 5
PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE.......................................................... 7
Pomembnejši podatki za družbo in skupino Duropack za leto 2013........................................ 8
Poslovno okolje družbe in skupine ........................................................................................... 8
Poslanstvo, vizija, vrednote ...................................................................................................... 9
Obvladovanje tveganj ............................................................................................................. 10
PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE ..................................................................................... 13
Prodaja in trženje skupaj s konstrukcijo in oblikovanjem ...................................................... 17
Nabava .................................................................................................................................... 18
Proizvodnja in investicije ........................................................................................................ 19
Kakovost ................................................................................................................................. 20
Zaposlovanje in usposabljanje................................................................................................ 20
Razvoj kadrov ......................................................................................................................... 21
Varstvo pri delu ...................................................................................................................... 21
Skrb za okolje .......................................................................................................................... 22
PREDSTAVITEV ODVISNE DRUŽBE VALKARTON RAKEK d.o.o..................................................... 23
Prodaja in trženje ................................................................................................................... 25
Nabava .................................................................................................................................... 25
Proizvodnja in investicije ........................................................................................................ 25
Zaposleni v odvisni družbi ...................................................................................................... 25
PREDSTAVITEV TEMELJNIH POKAZATELJEV SKUPINE DUROPACK ............................................. 25
RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA PODJETJA DUROPACK d.o.o.
LOGATEC ................................................................................................. 27
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ................................................................................ 28
NAČELA SESTAVLJANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV.................................................................. 28
RAČUNOVODSKE USMERITVE .................................................................................................... 29
REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI .......................................................................................... 34
RAZKRITJA POSTAVK BILANCE STANJA ....................................................................................... 40
RAZKRITJA POSTAVK POSLOVENGA IZIDA .................................................................................. 51
KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA DRUŽBE
DUROPACK d.o.o. LOGATEC .................................................................... 57
Big enough to dare, small enaugh to care.
3
PREDSTAVITEV SKUPINE DUROPACK ......................................................................................... 58
ODNOSI SKUPINE Z OBVLADUJOČO DRUŽBO ............................................................................ 58
KAZALNIKI USPEŠNOSTI SKUPINE............................................................................................... 59
REVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE DUROPACK ............................. 60
RAZKRITJA POSTAVK KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA ........................................................... 67
RAZKRITJA POSTAVK KONSOLIDIRANEGA POSLOVNEGA IZIDA ................................................. 77
IZJAVA POSLOVODSTVA ............................................................................................................. 82
POROČILO REVIZORJA ..............................................................................83
4
Big enough to dare, small enaugh to care.
POROČILO GLAVNE DIREKTORICE
Big enough to dare, small enaugh to care.
5
Leto 2013 za grupacijo Duropack predstavlja nov, še močnejši, stabilnejši, ponovni začetek Duropacka v
Sloveniji. V aprilu 2013, natančno 17. aprila sta se spojili slovenski embalažni podjetji, Duropack-Tespack
Brestanica in Valkarton Logatec. Novo podjetje Duropack d.o.o. ima enotno upravo, prodajo in finance ter
dve proizvodni enoti, v Brestanici in Logatcu. Obe proizvodni lokaciji se medsebojno dopolnjujeta. Projekt
združitve obeh slovenskih proizvajalcev valovitega kartona v enovito podjetje je bil pripravljen za 100
milijonov kvadratnih metrov proizvodnje, okoli 50 mio EUR realizacije z 280 zaposlenimi.
Vse močneje je v grupaciji prisotno čezmejno povezovanje, kar predstavlja varnost tako za zaposlene kot
za odjemalce. V času skromnih tržnih pogojev in negativne gospodarske rasti na slovenskem tržišču, se
povezujemo znotraj grupe tako, da zagotavljamo relativno visoko produktivnost zaposlenih in dober
poslovni rezultat. Podjetje ima enovit informacijski sistem, ki povezuje obrate v grupi in omogoča
medsebojno primerjavo podatkov, kar spodbuja notranjo konkurenčnost in transparentnost poslovanja.
Dolgoletna poslovna sodelovanja želimo poglobiti in zares zgraditi dolgoročna partnerstva, razvijamo
razvojno dobaviteljstvo. Prav tu smo v zahtevnih časih sprememb našli svojo priložnost, ko navežemo
stike z razvojnimi oddelki odjemalcev in skupaj snujemo prvo – razvojno embalažo za novi izdelek.
Mesečno realiziramo v povprečju med 6 in 7 odstotkov povsem novih izdelkov, cilj je 10 odstotkov. Naš
razvojni oddelek je opremljen s sodobno opremo za izdelavo vzorcev. Imamo tako imenovani razvojni
center, ki je povezan z razvojnimi centri vseh sestrskih podjetij. Medsebojno si izmenjujemo kreativne
rešitve, oziroma predstavlja to, našo notranjo kreativno integracijo. Novo podjetje tako nudi večjo varnost,
zanesljivost, še več, postavljamo trende, smernice v embaliranju in naše kupce oskrbujemo s kreativnimi
rešitvami.
V letu 2013 naredimo preskok z organiziranjem PowerPack projekta, ki organizira aktivne time proaktivnih
ljudi s ciljem dviga produktivnosti in ustvarjanjem prihrankov pri poslovanju. Gre za zbiranje,
ovrednotenje in odobritev idej ter njihovo izvajanje in spremljanje rezultatov. Projekt se izvaja na nivoju
celotne grupacije.
Nadaljevali smo z Akademijo Duropack, v okviru katere smo organizirali izobraževanja, obnovitvena
usposabljanja z možnostjo napredovanja in nadgrajevanje strokovnih znanj zaposlenih. Izdelali smo novo
sistematizacijo delovnih mest, kjer smo vključili vse potrebne elemente, znanja, izkušnje, veščine,
odgovornosti za zasedbo posameznega delovnega mesta, ter zgradili učinkovit sistem nagrajevanja.
Ponovno smo vzpostavili skupino odgovornih, ključnih zaposlenih »CORE TEAM«, katere poslanstvo je
motiviranje in združevanje vseh zaposlenih. Na srečanju v novembru je Core team vzpostavil KLJUČNI
DOGOVOR na temelju vrednot podjetja Duropack v Sloveniji, ki stoji na štirih stebrih in sicer
brezpogojnemu spoštovanju naših vrednot (pogum, inovativnost, odgovornost, strast, sodelovanje),
predanemu uresničevanju skupne vizije, izvajanju poslovne strategije in nenehnemu preseganju ciljev.
Vodstvena ekipa je profesionalna in odgovorno vodi procese, medsebojno smo povezani in zares delujemo
v timu. To je način življenja in vodenja tega podjetja. Znamo trdo delati, stopiti skupaj, podpreti drug
drugega, si pomagati in na koncu tudi proslaviti ob rezultatih.
6
Big enough to dare, small enaugh to care.
PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE
Big enough to dare, small enaugh to care.
7
V poslovnem letu 2013 je bilo v mesecu aprilu v sodni register vpisano novo podjetje Duropack d.o.o.
Logatec, ki je nastalo s spojitvijo obeh slovenskih proizvajalcev valovitega kartona – podjetja DuropackTespack d.o.o. Brestanica in podjetja Valkarton d.o.o. Logatec. S tem dejanjem je bilo uresničeno večletno
prizadevanje grupacije Duropack po osvojitvi in združitvi slovenskih proizvajalcev valovitega kartona v
enovito podjetje in postavljen temelj še bolj kvalitetnega, učinkovitega in uspešnega delovanja na
obvladujočem trgu Evropske skupnosti.
Organizacijske spremembe so po navodilu lastnikov kapitala v okviru projekta združevanja potekale že v
letu 2012. Novoustanovljeno, stroškovno učinkovito podjetje ima enovito upravno in prodajno ekipo, s
skupnim vodenjem Oskrbovalne verige - SCM ter dvema proizvodnima enotama v Brestanici in Logatcu, ki
se medsebojno dopolnjujeta.
Duropack d.o.o. je 100% lastnik odvisne družbe Valkarton Rakek d.o.o. zato je družba v celoti
uskupinjevana in skupaj z obvladujočo družbo predstavlja skupino Duropack.
Pomembnejši podatki za družbo in skupino Duropack za leto 2013
Družba
Skupina
42.826.632
54.350.425
Čisti poslovni izid
1.296.934
1.876.230
Dodana vrednost
11.461.705
15.792.124
41.898
39.425
Sredstva na dan 31.12.2013
35.810.009
43.998.928
Kapital na dan 31.12.2013
29.264.837
29.977.523
273,56
400,56
Čisti prihodki od prodaje
Dodana vrednost na zaposlenega
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur
Poslovno okolje družbe in skupine
V zadnjem četrtletju 2013 je Slovenija prekinila niz osmih zaporednih trimesečij upadanja gospodarske
aktivnosti, leto je končala z 1,1 % krčenjem BDP, kar je za 0,5 odstotne točke bolje od zimske napovedi
Evropske komisije. 2,1 % rast BDP v zadnjem četrtletju GZS in UMAR pripisujeta uspešnejšemu črpanju
evropskih sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture. Ta je zagnala bruto investicije, ki so zaradi 11,1
% rasti vlaganj v zgradbe in objekte h gospodarski rasti v zadnjem četrtletju prispevale 3,3 odstotne točke.
Gonilna sila gospodarstva ostaja izvoz, ki se je v celotnem letu povečal za 2,9 % in je tako že na višji ravni
kot pred krizo in ima zaradi strukturnega prilagajanja vse večjo težo v slovenskem BDP. Varčevalni ukrepi
so znižali izdatke države.
Ob izredno visoki brezposelnosti, 130.000 Slovencev je brezposelnih, se je zmanjšala tudi potrošnja
gospodinjstev, ki so v celotnem lanskem letu potrošila za 2,7 % manj denarja. Potrošniki so bili posebej
varčni pri kupovanju trajnih dobrin, njihova prodaja je upadla za 4,5 %.
Slovenija se nevarno spogleduje z deflacijo, ki bi lahko gospodarstvu na daljši rok škodila. Rast cen
življenjskih potrebščin je vse šibkejša. V enem letu so se najbolj podražile alkoholne pijače in tobak,
znižale pa cene obleke in obutev.
BDP

8
Realna rast I-XII 2013/I-XII 2012: -1,1 %.
Big enough to dare, small enaugh to care.
Industrijska proizvodnja
 Industrijska proizvodnja v letu 2013 se je v primerjavi s predhodnim letom skrčila za 0,7 %.
Brezposelnost
 V novembru 2013 je stopnja registrirane brezposelnosti znašala 13 %.
Inflacija
 Cene so bile v decembru 2013 medletno višje za 0,9 % (HICP), ob nespremenjenih davkih in
trošarinah pa bi bile nižje za 0,2 %.
 Indeks cen življenjskih potrebščin(ICP) XII 2013/XII 2012 je pokazal 0,7 % rast oziroma v poprečju
(I-XII 2013/ I-XII 2012) 1,8 % rast.
Cene industrijskih proizvodov
 Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se v letu 2013 znižale za 0,5 %.
Poslanstvo, vizija, vrednote
Že v letu 2010 je bil na nivoju koncerna Duropack oblikovan dokument, ki je na novo opredeljeval
Poslanstvo, Vizijo in Vrednote 2015 celotne skupine, ki so jih tekom leta 2010 tudi sprejeli v vseh
Duropackovih podjetjih.
V Duropackovih podjetjih v Sloveniji smo Poslanstvo, Vizijo in Vrednote podrobneje predstavili vsem
zaposlenim na delavnici, kjer je lahko vsakdo dodal svoj predlog, idejo, izboljšavo…
Poslanstvo, vizija
Duropack je v Evropi najbolj kompetentno podjetje za proizvodnjo prihodnosti usmerjenih izdelkov iz
valovitega kartona. Smo vodilni na trgih centralne, vzhodne in jugo-vzhodne Evrope.
Svojim kupcem ponujamo najboljše inovativne rešitve. Zaradi kvalitete naših proizvodov in storitev smo
zaželen poslovni partner; dobičkonosnost je ključ do našega nabora kupcev. Naša proizvodna politika
temelji na inovativnih nišnih proizvodih in storitvah in je usmerjena k bodočim pričakovanjem kupcev.
Svojim zaposlenim nudimo izziv odgovornosti in priložnost za razvoj v mednarodni korporativni grupaciji.
Naši zaposleni delajo projektno v timih s ciljem zadovoljevanja potreb kupcev, sodelujejo pri sprejemanju
odločitev in prevzemajo odgovornost. So visoko izobraženi, motivirani in pripravljeni na izobraževanje, ter
podpirajo proces nenehnih izboljšav.
Naša računalniško podprta organizacija izpolnjuje zahteve mednarodne skupine podjetij in pospešuje
neomejeno kooperacijo. Sodobne proizvodne kapacitete so prilagojene zahtevam trga. Lokalna
fleksibilnost in centralna koordinacija predstavljata idealno kombinacijo. 70-80% naše proizvodnje papirja
je vertikalno integrirano.
Za dobavitelje smo zahteven in zanesljiv partner. Lastnikom zagotavljamo rast in kapitalski donos.
Vrednote
Prihodnosti in k dobičku usmerjena rast – cilj našega partnersko usmerjenega pristopa je ustvarjanje
dobička in stabilnosti, kar zagotavlja dolgoročno rast in finančno neodvisnost kakor tudi varnost delovnih
mest vsem zaposlenim.
Ustvarjamo dodano vrednost – svojim kupcem nudimo več – prednosti in koristi, ki jim jih zagotavljajo
naši izdelki, storitve in strokovno svetovanje; tako nenehno ustvarjamo dodano vrednost naših izdelkov.
Big enough to dare, small enaugh to care.
9
Delamo skupaj in z medsebojnim spoštovanjem – vsak zaposleni pomembno prispeva k uspehu našega
podjetja, ne glede na delovno mesto ali področje dela. Drug do drugega smo spoštljivi, izboljšave takoj in
aktivno prepoznamo ter nagradimo.
Naši zaposleni so nam pomembni – so naše največje bogastvo in največji vir znanja. Kot vrhunsko podjetje
pričakujemo vrhunski učinek in smo pripravljeni dati več, da bi to dosegli. Nudimo odlično osnovno in
nadaljevalno usposabljanje ter smo vedno pripravljeni pomagati v težkih razmerah.
Odkritost in zaupanje – odprta in poštena komunikacija je predpogoj za ustvarjanje sproščenega ozračja in
medsebojnega zaupanja. Med seboj smo odkriti in se učimo iz lastnih izkušenj ter izkušenj drugih. Različna
mnenja nam dajejo priložnost, da skupaj najdemo odlične rešitve.
Odgovorno delovanje – zavedamo se pomembnosti in vpliva naših dejanj ter sprejemamo odgovornost za
posledice. Napake se dogajajo zato, da se lahko iz njih nekaj naučimo. Vsi zaposleni predstavljajo naše
podjetje.
Smo pogumni – za ustvarjanje vzdušja nenehnih sprememb je potreben pogum. Samoiniciativnost in želja
po ukrepanju sta pomembni sestavini. Imamo pogum za prevzemanje tveganja a tudi razum reči ne, če je
tveganje preveliko.
Ključne vrednote vseh zaposlenih v skupini Duropack v Sloveniji
POGUM
 Želimo izkoristi potencial vsakega zaposlenega, prevzemamo pobudo v kriznih trenutkih,
postavljamo si visoke cilje, saj skozi vsa leta dokazujemo konstantno uspešnost.
INOVATIVNOST
 Nenehno razmišljamo in delujemo inovativno, vsaka ideja šteje, zavedamo se, da današnji
rezultat ni garancija za uspeh v prihodnosti.
ODGOVORNOST
 Dana beseda pomeni več kot napisana, odgovorni smo in sprejemamo posledice vseh svojih
odločitev,ni nam vseeno za delo, ki ga opravljamo, za sodelavce, stranke in okolje
STRAST
 Verjamemo v uresničitev skupnega cilja; zvok kartonskega stroja je najlepša melodija in valovi
kartona so del našega življenja; hočemo živeti in ne zgolj preživeti.
SODELOVANJE
 je sposobnost skupine enakopravnih ljudi, da skupaj združimo napore k uresničitvi skupnega cilja;
med seboj si pomagamo in se zavedamo, da bomo le skupaj zmagoval vse velike zmage so
namreč skupinske.
Obvladovanje tveganj
Podjetja so pri svojem poslovanju izpostavljena številnim tveganjem. Upravljanje s tveganji je sestavni del
poslovnega procesa podjetja. Za merjenje, kontrolo in koordinacijo uporablja podjetje svoje sisteme
kontrole, med katerimi so tudi procesi planiranja in določanja strategije za grupacijo kot celoto. Doseganje
ciljev se nenehno preverja.
10
Big enough to dare, small enaugh to care.
Vrsta tveganj
nizka
Izpostavljenost
srednja
visoka
Finančna tveganja
Kreditno tveganje
Valutno tveganje
Obrestno tveganje
Plačilno sposobno tveganje
Tveganje spremembe poštene vrednosti
Poslovna tveganja
Izguba ključnih kadrov
Okoljska tveganja
Tveganja povezana z nabavo
Organizacijska - pravna tveganja
Finančna tveganja





Kreditno tveganje - to tveganje je povezno z neizpolnjevanjem pogodbenih obveznosti naših
kupcev – neplačevanje računov.
To tveganje je zmerno. Obvladujemo ga s skrbnim nadzorom gibanja terjatev, in rednim
preverjanjem bonitet obstoječih in novih poslovnih partnerjev. Tveganje še dodatno znižujemo z
zavarovanjem terjatev.
Valutno tveganje – glede na to, da podjetje posluje v EURO območju, ter vse svoje nabave in
prodaje vrši v valuti EUR, valutnim tveganjem ni izpostavljeno.
Obrestno tveganje – je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi
spremembe tržnih obrestnih mer. Obrestno tveganje je nizko, saj imamo najeto posojilo
obrestovano s fiksno obrestno mero.
Plačilno sposobno tveganje – je tveganje, da bi družba naletela na težave pri zbiranju finančnih
sredstev, potrebnih za izpolnitev njegovih finančnih obveznosti. To tveganje znižujemo z rednim
načrtovanjem in spremljanjem denarnega toka ter usklajevanjem ročnosti terjatev in obveznosti.
Plačilno sposobno tveganje je nizko, saj ima družba pri poslovnih bankah dogovorjeno okvirno
posojilo, kar omogoča hiter odziv na morebitne nenačrtovane obveznosti.
Tveganje spremembe poštene vrednosti – družba med finančnimi instrumenti izkazuje po pošteni
vrednosti le naložbo v delnice Zavarovalnice Triglav v višini 85.576 EUR. Ostale naložbe se vodijo
po njihovi nabavni vrednosti, zmanjšani za morebitne popravke vrednosti. To tveganje je nizko,
saj je obseg finančnih instrumentov, ki se izkazujejo po pošteni vrednosti relativno nizek.
Poslovna tveganja




Zaposleni – izguba ključnih kadrov. Tveganje zmanjšujemo tako, da izobražujemo kadre za
različna dela, imamo zgrajen sistem internega izobraževanja – Akademija Duropack, gradimo
namestnike, vse s ciljem izgraditi motivacijo, integracijo in stabilnost.
Okoljska tveganja – naša proizvodnja in proizvodi so okolju prijazni, poslujemo skladno z ISO
standardom 14001. Skladnost našega delovanja z okoljskimi standardi preverja zunanja
institucija.
Nabavna tveganja – zanesljivost dobaviteljev in pogodbenih partnerjev. Povezana so z
obvladovanjem nepričakovanih sprememb cen, rokov dobav, kakovostjo vhodnih materialov, s
pomanjkanjem ponudbe surovin in materialov. Ta tveganja skuša družba minimizirati skozi
intenzivni nadzor trga in tesno kooperacijo z dobavitelji. Koordinacija za poglavitne surovine se
vrši skozi centralni nabavo grupacije.
Organizacijska – pravna tveganja so povezana z neizpolnjevanjem pravil in predpisov na vseh
področjih. Pri obvladovanju teh tveganj imajo glavno vlogo vodje, ki morajo zagotoviti
spremljanje pravil, zakonodaje in njihovo izpolnjevanje.
Big enough to dare, small enaugh to care.
11
Izjavljamo, da pogojnih obveznosti in ne-pripoznanih pogodbenih obveznosti na dan bilance stanja
31.12.2013 ni.
12
Big enough to dare, small enaugh to care.
PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE
Big enough to dare, small enaugh to care.
13
Firma:
DUROPACK podjetje za proizvodnjo in predelavo valovitega kartona d.o.o.
Skrajšana firma:
DUROPACK d.o.o.
Sedež družbe:
Tržaška cesta 1, 1370 LOGATEC
Registracija družbe:
Vpis v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
registrskega številka:
2013/14976 z dne 17.04.2013
Osnovni kapital:
4.140.029,52 EUR
Razvrstitev družbe:
Po določilih ZGD je družba veliko podjetje
Matična številka:
6361188000
Davčna številka:
64849856
Šifra dejavnosti:
17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže
Banka podjetja:
Nova ljubljanska banka d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 0297 0001 0355 788
Raiffeisen Banka d.d. Maribor
IBAN: SI56 2420 3900 3349 274
Kapitalska struktura družbe:
Edini družbenik družbe DUROPACK d.o.o. Logatec je DUROPACK GmbH, Brunner Strasse 75, Dunaj,
Avstrija, ki tudi sestavlja konsolidirano letno poročilo za družbe v skupini. Konsolidirano letno poročilo je
na voljo na sedežu družbe na Dunaju.
14
Zastopniki:
Majda Androjna,direktorica
Alenka Černelič, prokurist
Vodstvo podjetja:
Majda Androjna, generalna direktorica
Alenka Černelič, finančna direktorica
Peter Vovk, tehnični direktor
Jožica Hojnik, vodja prodaje, predstavnik vodstva za kakovost
Big enough to dare, small enaugh to care.
Zgodovina:
Duropack d.o.o. je nastal s spojitvijo podjetij Duropack-Tespack d.o.o. Brestanica in Valkarton d.o.o.
Logatec, obračunski datum spojitve je 31.12.2012, novo podjetje je bilo 17.04.2013 vpisano v sodni
register. Novo nastalo podjetje Duropack d.o.o. je poslovni subjekt s sedežem na Tržaški cesti v Logatcu in
poslovnima enotama v Logatcu (bivši Valkarton) in Brestanici (bivši Duropack-Tespack)
Poslovna enota Logatec
1971: v Logatcu novoustanovljeni obrat Kartonažne tovarne Ljubljana izdela prvi valoviti karton v Sloveniji
1990: obrat se odcepi od združenega podjetja KTL in postane samostojni pravni in poslovni subjekt
1990 do 2000: Valkarton se organizira kot delniška družba, se kapitalsko poveže s kartonažami v Sloveniji,
postane večinski lastnik delnic vodilnega makedonskega proizvajalca valovitega kartona in embalaže;
lastništvo delnice je v rokah slovenskih finančnih skladov
2001: nakup novega kartonskega stroja
2002: Belišće d.d. postane večinski lastnik Valkartona
2004: Valkarton prevzame PAK4 iz Kisovca
2010: Duropack Dunaj prevzame lastništvo nad Belišćem d.d.
2011: Valkarton proda naložbe v Embalaža Maribor d.d., Komuna AD Skopje in Kartonal Novo mesto ter
likvidira podjetje Valkarton Kartonaža Rakek d.o.o.
2012: v aprilu začetek likvidacije družbe PAK4IP d.o.o. (izbris družbe iz registra 22.02.2013), v juniju
ustanovi družbo Valkarton Rakek d.o.o. in proda delež v družbi Valkarton embalažni servis Koper d.o.o.,
julija proda delež v družbi MSK d.o.o. Slovenska Bistrica, oktobra se iz delniške družbe preoblikuje v družbo
z omejeno odgovornostjo, Duropack GmbH decembra postane lastnik Valkartona d.o.o.
2013 april: izbris podjetja iz sodnega registra, spojitev in ustanovitev novega podjetja Duropack d.o.o s PE
Logatec in PE Brestanica
Poslovna enota Brestanica
1960: pričetek proizvodnje – predelava valovitega kartona kot del Tovarne papirja in celuloze Krško
1977: izgradnja podjetja v Brestanici (nova delovna mesta za zaposlene v rudniku rjavega premoga Senovo
v zapiranju)
1980: pričetek proizvodnje valovitega kartona in preimenovanje v TES
1990: preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo
1992: podjetje postane del grupacije Duropack AG (64 %)
1993: preimenovanje v Tespack
1995: Duropack AG s sedežem na Dunaju postane 100 % lastnik podjetja
2001: v skladu s smernicami grupacije Duropack AG in Constantia packaging se podjetje preimenuje v
Duropack-Tespack d.o.o.
Big enough to dare, small enaugh to care.
15
2013 april: izbris podjetja iz sodnega registra, spojitev in ustanovitev novega podjetja Duropack d.o.o s PE
Logatec in PE Brestanica.
Kazalniki uspešnosti družbe
I.
II.
31.12.2013
1.1.2013
1. Koeficient celotne gospodarnosti
1,04
-
2. Koeficient poslovne gospodarnosti
1,04
-
3. Stopnja dobičkovnosti prihodkov
3,00
-
- stopnja osnovnosti investiranja
48,44
50,05
- stopnja obratnosti investiranja
47,60
45,94
- stopnja finančnosti investiranja
1,27
1,06
- stopnja lastniškega financiranja
0,82
0,74
- stopnja dolgoročnosti financiranja
0,88
0,82
- stopnja zadolženosti
0,42
0,27
- koeficient dolgoročne pokritosti dolg. sredstev
1,69
1,52
- kratkoročni koeficient
0,22
0,36
- obratni kapital / obratna sredstva
(0,78)
(0,64)
- obratni kapital / zaloge
(4,22)
(3,49)
- poslovno ravnotežje
3,40
2,90
- pospešeni koeficient
3,80
3,13
- hitri koeficient
0,39
0,16
1. Donosnost sredstev (v %)
3,53
-
2. Donosnost kapitala (v %)
4,64
-
KAZALNIKI POSLOVNE USPEŠNOSTI
KAZALNIKI FINANČNEGA POLOŽAJA
1. Kazalniki investiranja
2. Kazalniki zadolženosti
3. Kazalniki finančnega ravnotežja
III.
16
KAZALNIKI DONOSNOSTI
Big enough to dare, small enaugh to care.
Prodaja in trženje skupaj s konstrukcijo in oblikovanjem
Leto 2013 je bilo za ekipo v Prodaji leto sprememb. Organizacija dela v novem združenem podjetju je
zahtevala enoten informacijski sistem, ki je bil pogoj za enotno delovanje, poročanje in učinkovit nadzor. S
1. januarjem smo na lokaciji Logatec pričeli z uporabo novega informacijskega sistema, enakega kot ga od
marca 2011 uporablja lokacija Brestanica in večina podjetij grupacije Duropack. Izdelali smo lokacijsko
porazdelitev kupcev po komercialistih in določili lokacije izdelave. Kupce, ki so lokacijsko bližje poslovni
enoti v Brestanici oskrbujemo iz Brestanice, kupce lokacijsko bližje Logatcu pa iz poslovne enote Logatec.
Tako je bilo veliko aktivnosti v začetku leta usmerjeno k prenosu podatkov med komercialisti, tehnologi,
konstruktorji in tudi tehniki obeh lokacij.
Začetno negotovost kupcev glede izvedenih sprememb, prenosa podatkov in uvedbe novega
informacijskega sistema, smo skozi leto uspešno stabilizirali, kupci nam danes odkrito priznavajo prednosti
delovanja in proizvodnje na dveh lokacijah.
Realizirane količine so bile v letu 2013 za 6 % nižje od planiranih, vendar to štejemo za uspeh, plan
prodaje 2013 je bil pripravljen na osnovi skupnih združenih količin obeh lokacij predhodnega leta, izkušnje
ob spojitvah pa kažejo običajno 10 in več odstotni upad.
Pretežni del prodane količine smo realizirali na slovenskem trgu, prodana količina na tujih trgih predstavlja
približno 10% celotne realizacije, tu gre predvsem za izvoz v Avstrijo, Nizozemsko, Italijo, nekaj tudi v
države bivše Jugoslavije.
Že od jeseni 2012 pa skozi celotno leto 2013 smo bili priča zvišanju nabavnih cen papirja, naše osnovne
surovine, ki so se skozi leto, predvsem na bazi reciklaže, dvignili za več kot 20%. Vse do jeseni, ko je bil dvig
nabavnih cen največji, smo skozi učinkovitost in prihranke znotraj podjetja uspevali zadrževati nivo
prodajnih cen. Jeseni pa smo bili primorani v zvišanje prodajnih cen končnih izdelkov. S projekti
optimizacije na obstoječih artiklih v sodelovanju s kupci smo uspeli ohraniti nivo dodane vrednoti.
Vse leto so potekale aktivnosti razvoja novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo, realizirali smo številne
nove rešitve in skozi te uspeli hkrati dvigniti tudi nivo prodajne cene. Primerjava poprečne prodajne cene
novih izdelkov pokaže, da so bile cene novih izdelkov v letu 2013 v poprečju za 8,7 % višje glede na skupno
prodajno ceno.
Optimistično nadaljujemo projekt »Razvojni dobavitelj«. Tu smo še razširili znanje iz področja tehnike z
dodatno kompetentno osebo za nudenje tehnične pomoči kupcem in vodenje projektov s kupci. V okviru
projekta v sodelovanju s kupci iščemo nove možnosti embaliranja, nudimo izboljšane rešitve konstrukcije
izdelka, tehnološke rešitve, unifikacijo izdelkov, uporabo ustreznejših materialov ob upoštevanju funkcije
potrebne nosilnosti embalaže. Vse aktivnosti so usmerjene v dvig kvalitete in funkcionalnosti embalaže s
ciljem, da kot strokovnjak na svojem področju postanemo proizvajalec najzahtevnejših izdelkov in
ustvarjalec trendov embalaže iz valovitega kartona.
Kot pomoč prodajni službi in kupcem sta bila izdelana kataloga embalaže za industrijo pijač in embalaže za
sadje in zelenjavo. Obnovljena in predelana je bila domača stran podjetja v skladu s smernicami grupacije.
Izdelali smo 225 izboljšav in inovacij na izdelkih, med drugimi nekaj najbolj atraktivnih:
 Transportna embalaža za granulat - sistem hitrega formiranja.
 Nov sistem zapiranja »Click«, sistem je aktualen, realizacija se je hitro razširila med številne
kupce. Inovacija je patentiranja na zavodu za intelektualno lastnino RS.
 Košare, nosilnosti 3– 6 kg, za prenos sadja in zelenjave, model smo realizirali v več serijah.
 Inovativna embalaža za avtomobilsko industrijo.
 Promocijska embalaža ob jubileju Cockte.
 Kreativni projekt »Hiške« iz serije otroških igral.
 Univerzalna embalaža za obuvala.
 Prodajni platoji za živilsko industrijo, ki so flekso potiskani na visoko glajenih papirjih.
Big enough to dare, small enaugh to care.
17

»ShopingBox«, nakupovalna eko nosilka je zaščitena kot model na zavodu za intelektualno
lastnino RS.
Nabava
Centralna nabava, ki na nivoju grupacije dogovarja cene in nabavne pogoje vseh strateško pomembnih
surovin in materialov ter vertikalno integrirana proizvodnja papirja, ki je primarna surovina za izdelavo
valovitega kartona, omogočata oskrbovanje pod konkurenčno ugodnimi pogoji.
Cene embalažnih papirjev na osnovi recikliranih materialov so po 10 % dvigu v septembru 2012, držale
nivo do konca januarja , s februarjem 2013 pa so se dvignile za 8 %. Proizvajalci so kot razlog za povišanje
cen navajali naraščajoče vhodne stroške - cene energije in odpadnega papirja ter stabilen visok nivo
povpraševanja. Aprila 2013 je papirnica Mondi Frohnleiten v Avstriji po ustavitvi prvega papirnega stroja
novembra 2012, ustavila še drugi papirni stroj in zaprla vrata. Papirna divizija grupacije SmurfitKappa je
junija kot posledico strateških investicij zaprla dva papirna stroja v papirnici Towsnsend Hook v Veliki
Britaniji s kapaciteto 250.000 ton. Skupaj so se tako v Evropi letne kapacitete zmanjšale vsaj za 450.000
ton. Zmanjšanje ponudbe kot posledica ustavitve papirnih strojev in planiranih remontov, zanimive
izvozne cene ter visok nivo povpraševanja so vodili k nadaljnjem povišanju cen papirja na osnovi
recikliranih materialov, ki so v avgustu zrasle za 7,5 % in za dodaten odstotek še v septembru. Novembra
so cene porastle za dodatnih 3,5 %; decembrske cene papirja so bile tako 20 % višje v primerjavi z
decembrom 2012. Cene papirjev na osnovi primarnih surovin se kljub prvotnim napovedim o dvigu niso
zvišale, zaradi poceni uvoza je prišlo celo do znižanja cen teh papirjev; decembra 2013 so bile cene
skandinavskega KR za 5,9 % nižje v primerjavi z letom prej. Nadaljnji razvoj cen papirjev je težko
napovedati, zgoraj navedena dejstva pa bodo vplivala, da bodo cene papirja v letu 2014 ostale na visokem
nivoju.
Gibanje cen papirjev po EUWID Price Watch Paper and Board Germany v EUR/t
700
650
600
550
500
450
400
350
300
jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 maj. 12 jun. 12 jul. 12 avg. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 dec. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 maj. 13 jun. 13 jul. 13 avg. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 dec. 13 jan. 14
Kraftliner Skand. 175 gr
Wellenstoff 100 gr
Projektni tim Papir skozi prilagajanje vhodnih materialov potrebam embaliranega proizvoda in iskanju
specifičnih rešitev za vsakega kupca nenehno deluje na optimizaciji stroškov.
Nabavne cene škroba so bile v poprečju za 3, 7 % nižje v primerjavi z letom 2012. Tekom leta so se cene
postopoma zniževale, decembra 2013 je bila cena škroba 407 EUR/t.
Gibanje nabavnih cen škroba v EUR/t
540
490
440
390
340
290
jan. 12 feb. 12 mar. apr. 12 maj. 12 jun. 12 jul. 12 avg. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 dec. 12 jan. 13 feb. 13 mar. apr. 13 maj. 13 jun. 13 jul. 13 avg. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 dec. 13 jan. 14
12
13
Spremembe dolgoročne pogodbe iz leta 2006 in novih usklajenih pogodb za dobavo zemeljskega plina in
električne energije ter aktivnosti energetike so rezultirale v 10,5 % nižjih stroških v letu 2013i glede na leto
18
Big enough to dare, small enaugh to care.
2012. V juniju smo pričeli z zbiranjem ponudb za dobavo zemeljskega plina v letu 2014 ter konec
septembra z obstoječim dobaviteljem sklenili konkurenčno pogodbo. Planirane aktivnosti energetike v letu
2014 in nižji nivo cen plina bodo doprinesli h konkurenčnosti podjetja.
Cene transportnih uslug so v letu 2013 ostale nespremenjene, kot posledice boljše izkoriščenosti kaminov
in organizacijskih izboljšav povezanih s spojitvijo je bil poprečni strošek transporta v letu 2013 znižan za
9,3 %.
Iskanje ugodnih nabavnih pogojev, preverjanje kvalitete ponudb pri stalnih dobaviteljih, nadzor nabave in
porabe materialov ter zniževanje nivoja zalog, dogovarjanje JIT dobav ter konsignacijskih skladišč so del
aktivnosti s katerimi služba nabave kreativno sodeluje pri projektih zniževanja proizvodnih stroškov.
Proizvodnja in investicije
Kako voditi v konkurenčno prednost? Vprašanje, ki smo si ga zastavili konec leta 2011 in je bilo naše
osnovno vodilo v letu 2012 ostaja nespremenjeno tudi v letu 2013. Biti učinkovit na optimizaciji in
izboljšanju procesov, izboljšati komunikacijo, poiskati alternativne rešitve ter pravilno investirati so glavne
aktivnosti na osnovi katerih smo si zadali začetne projektne naloge v letu 2013. Vsak visoko postavljen cilj
je definiran na osnovi najboljšega meseca leta 2012 in je dosežen na papirju, produktivnosti in logistiki.
Postavljeni cilji so bili preseženi in so odlična spodbuda za leto 2014. Visoko postavljen cilj zniževanja
odpada ni bil v celoti dosežen in je kot izziv postavljen za cilji leta 2014.
Začetek leta 2013 je vsekakor pomembno zaznamovala sprememba v organizaciji, ko smo z uvedbo
programske opreme Kiwi v oddelku Oskrbovalna veriga-SCM združili nabavo papirja, planersko službo in
logistiko. Zaradi učinkovitejšega delovanja smo uvedli menjave timov med poslovnimi enotami, kar se je
izkazalo za izredno učinkovit pristop.
Zavedamo se, da je vsak zaposleni v podjetju soustvarjalec stabilnih delovnih mest. V podjetju v okviru
Procesa nenehnih izboljšav sistematično zbiramo predloge vseh zaposlenih. Predlagateljem se simbolično
zahvalimo, jih zabeležimo na informacijski portal in skrbimo za realizacijo izvedljivih predlogov, ob
realizaciji le teh predlagatelja dodatno nagradimo. Rezultat pri PNI-jih je izredno uspešen, v letu 2013 smo
na ta način zbrali 113 predlogov od katerih je velika večina že izvedenih, ostali pa so v procesu izvedbe.
Na lokaciji Brestanica smo na najbolj produktivnih proizvodnih linijah izvedli projekt SMED, ki je odlično
orodje pri doseganju ciljev produktivnosti saj smo nastavitvene čase izboljšali tudi za 15%. Na lokaciji
Logatec smo se projekta lotili postopno, načrtovan je naslednji učinkovitejši projekt v letu 2014. Na obeh
proizvodnih lokacijah smo pričeli s projektom preventive TPM na najbolj produktivnih proizvodnih linijah.
Na interni razpis izobraževanja za operaterje 1, operaterje 1s in delovodje se je prijavilo 23 zaposlenih za
operaterje ter 9 kandidatov za delovodje, kar je izjemen pokazatelj vrednot podjetja in zaposlenih.
Teoretični del izobraževanja je bil uspešno zaključen, predvideni zaključek praktičnega dela usposabljanja
je konec junija 2014. Za naziv delovodje je pred nami samo še postopek certificiranja, kar pomeni tudi
uspešen zaključek šolanja.
Večje investicije v PE Brestanica:
 Rekonstrukcija Minda
 Viličar Linde 6T za prevoz zvitkov papirja
 Globljenje odpadnega kanala za transport odpada ter dokončanje projekta odtokov s čimer smo
dosegli 100 % zaprt krogotok pralne vode KS
Večje investicije v PE Logatec:
 Sprememba transportnega sistema in prestavitev centrale in vratarske službe v upravno stavbo
 Nova strešna kritina nadstreška papirnih zvitkov
Big enough to dare, small enaugh to care.
19
Proces Tehnika in SCM delujeta v skladu z zastavljenimi cilji ter skozi nenehen nadzor kazalnikov in
stroškov soustvarjata uspešnost podjetja. Uspeh temelji na nenehnem izboljševanju vseh aktivnosti v
podjetju ter doslednem odpravljanju pomanjkljivosti. Samo z nenehnim dvigovanjem znanja gradimo na
dolgoročnosti in stabilnosti podjetja.
Kakovost
Načela vodenja podjetja z elementi poslovne odličnosti so temelj delovanja našega podjetja. Z visoko
kakovostjo naših izdelkov in storitev želimo dosegati ter presegati pričakovanja in zahteve naših
naročnikov ob istočasnem doseganju želenih poslovnih rezultatov. S politiko ravnanja z okoljem
izkazujemo okoljsko odgovorno poslovanje podjetja.
Načela vodenja podjetja z elementi poslovne odličnosti ter politika ravnanja z okoljem določajo okvire
vzpostavljenih in certificiranih sistemov vodenja kakovosti skladno z zahtevami standarda SIST ISO 9001 in
sistema ravnanja z okoljem SIST ISO 14001:2004.
Obvezujemo se:
- voditi procese vodenja v smeri kontinuiranega izboljševanja učinkovitosti vseh integriranih sistemov s
ciljem zagotavljanja stalne rasti kakovosti in stroškovne konkurenčnosti poslovanja;
- oskrbovati trg z absolutno kakovostjo od proizvoda do svetovanja in partnerstva, ki ponuja najbolj
inovativne rešitve s pomočjo inovativnosti, predanosti in kreativnosti vseh zaposlenih;
- trgu ponuditi vhodne surovine, proizvode in storitve, ki so usklajeni tako z domačimi kot
mednarodnimi predpisi in standardi ob upoštevanju ekologije, dobre proizvodne prakse ter varnega in
zdravega dela;
- vključevati sodelavke in sodelavce v procese odločanja in prevzemanja odgovornosti s ciljem gradnje in
ohranjanja vodenja, ki temelji na pripadnosti podjetju, motivaciji zaposlenih in timskemu delu.
Skladnost našega sistema vodenja kakovosti z zahtevami standarda ISO 9001:2008 dokazujemo s
certifikatom SIQ št. Q-1754, z dne 11.4.2013, hkrati smo pridobili tudi certifikat ISO 14001:2004 št. E-491 s
katerim dokazujemo našo zavezanost k obvladovanju negativnih vplivov na okolje.
Ob spojitvi podjetij Duropack Tespack d.o.o. in podjetja Valkarton d.o.o. v novo podjetje Duropack d.o.o.
je bila v aprilu izvedena delna presoja, ki je dokazala skladnost z obema standardoma ter nam istočasno
dala čas za pripravo poenotene dokumentacije obeh podjetij za obnovitveno presojo.
Septembra je bila za novo skupno podjetje izvedena obnovitvena presoja. Izdanih je bilo nekaj priporočil,
za katere smo v roku podali odgovor o sprejetju ter načinu izvedbe. V letu 2013 so kupci pri nas opravili
dve presoji, podana priporočila smo upoštevali kot predlog za izboljšavo, na podane neskladnosti pa smo
izdali korektivne ukrepe.
Skladno s standardoma ISO 9001 in 14001 so bile po združitvi podjetij izvedene notranje presoje .
Presojevalci so bili orientirani predvsem na način dela obeh lokacij in poskušali prikazati boljšo prakso
posamezne lokacije, ki je osnova za pripravo novih navodil in predpisov za delovanje skupnega podjetja.
Načela vodenja podjetja z elementi poslovne odličnosti so model vsakodnevnega vodenja v vseh poslovnih
procesih. Kakovost pojmujemo kot ključno sestavino podjetniške kulture in poslovne filozofije. Kakovost
izdelkov je eden od temeljnih ciljev podjetja in zanj si prizadevamo vsi zaposleni.
Zaposlovanje in usposabljanje
Motiviranost zaposlenih in avtoriteta vodij temeljita na znanju,veščinah in izkušnjah. Naša nenehna skrb je
zato namenjena dviganju nivoja znanja, veščin in kompetenc, ki so osnova za rast in razvoj podjetja.
Ustvarjamo okolje, ki našim zaposlenim omogoča strokovni razvoj ter spodbuja izmenjavo in nadgradnjo
znanj.
20
Big enough to dare, small enaugh to care.
Leto 2013 je bilo leto vzpostavitve prenosa znanja, dviga znanja in šolanja. V okviru akademije Duropack
smo organizirali interno izobraževanje in obnovitveno usposabljanje z možnostjo napredovanja na
delovnem mestu za tehnologe in operaterje, usposabljanje za delovodje in njihove namestnike. Izpeljali
smo projekt 5S, katerega namen je urejeno in varno delovno mesto. Ostala usposabljanja in izobraževanja
so bila namenjena nadgrajevanju strokovnih znanj zaposlenih in spremljanju zakonodajnih sprememb .
Zaposleni so se udeležili različnih seminarjev in delavnic, izvedenih zunaj podjetja, v sodelovanju z
zunanjimi izvajalci in interno v podjetju tako z zunanjimi kot internimi izvajalci. Skupaj smo v
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih investirali 146.900 EUR ali 525 EUR na zaposlenega.
Zaradi statusnih sprememb – spojitve podjetij, smo s proaktivnim komuniciranjem na sestankih vodstva
podjetja z vsemi zaposlenimi in preko oglasov na oglasnih deskah obeh proizvodnih lokacij motivirali
zaposlene, vplivali na dvig vrednot, medsebojnega sodelovanja in zaupanja, kar ustvarja osnovo vsakega
uspešnega podjetja.
Vzpostavljena je bila skupina odgovornih, ključnih zaposlenih »CORE TEAM«, njihovo poslanstvo je
motiviranje in združevanje vseh zaposlenih obeh proizvodnih enot. Skupina je vzpostavila ključni
dogovor,temelječ na brezpogojnem spoštovanju naših vrednot, predanemu uresničevanju skupne vizije,
izvajanju poslovne strategije in nenehnemu preseganju skupnih ciljev. Ključni dogovor je tista nevidna nit,
ki ustvarja standarde vedenj in delovanja, svoj vrhunec je dosegel na skupnem prednovoletnem srečanju
vseh zaposlenih, kjer so vsi aktivno sodelovali pri določanju in definiranju vrednot podjetja Duropack
d.o.o. in se sproščeno poveselili ob uspešnem zaključku leta.
Na dan 31.12.2013 je bilo v podjetju zaposlenih 280 delavcev.
Izobrazbena struktura na dan 31.12.2013:
Stopnja izobrazbe
št. delavcev
struktura v %
I in II
III
IV
V
VI
VII
VIII
skupaj
88
10
103
48
13
16
2
280
31,4%
3,6%
36,8%
17,1%
4,6%
5,7%
0,7%
100,0%
Ob nastanku novega podjetja je bila na novo izdelana nova sistemizacija delovnih mest, kjer smo vključili
vse potrebne elemente, znanja, izkušnje, veščine, odgovornosti za zasedbo posameznega delovnega
mesta. Izgrajen je učinkovit sistem nagrajevanja - kriteriji za oceno delovne uspešnosti, ki se navezuje na
dejansko opravljeno delo.
Razvoj kadrov
Razvoj kadrov je sistematičen in načrtovan proces izvajanja in nadzorovanja vseh kadrovsko-izobraževalnih
postopkov in ukrepov, namenjenih delovnemu in osebnostnemu razvoju zaposlenih. Podjetje si je tudi v
letu 2013 prizadevalo, da bi čim večje število zaposlenih pridobilo dodatno višjo izobrazbo. Tako smo 4
zaposlenim, ki izredno študirajo ob delu finančno pomagali pri njihovem študiju.
Temeljna naloga je, da zagotovimo optimalno poklicno in izobrazbeno strukturo vseh zaposlenih. Podjetje
ima s 6 štipendisti sklenjeno pogodbo o štipendiranju. Na tak način si skušamo zagotoviti, da bomo tudi v
prihodnje imeli mlad, izobražen kader, ki se bo vključil v delovni proces podjetja.
Varstvo pri delu
Politika varnosti in zdravja pri delu je zaradi svoje pomembnosti sestavni del organizacijske kulture in
politike vodenja podjetja. Zagotavljanje varnih delovnih razmer je ena od osnovnih pravic, dolžnosti in
odgovornosti vseh zaposlenih in se izvaja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
Za zagotavljanje čim višje ravni varnosti in zdravja pri delu izvajamo ukrepe, s katerimi preprečujemo,
odpravljajmo in obvladujemo nevarnosti pri delu, ter zagotavljamo potrebna materialna sredstva za
varnost in zdravje pri delu. V 2013 smo redno izvajali preventivne mesečne preglede urejenosti tovarne z
Big enough to dare, small enaugh to care.
21
omenjenega področja in odkrite pomanjkljivosti redno odpravljali ter pridobili ustrezna potrdila. Izvedli
smo periodična usposabljanja zaposlenih ter izdelali reviziji Izjave o varnosti z oceno tveganja za obe
poslovni enoti.
Za urejeno, varno in čisto delovno okolje izvajamo sanacijo talnih površin, označujemo transportne poti,
vpeljujemo sistem 5S ter s tem vidno izboljšujemo delovno okolje v obeh proizvodnih obratih.
Za obe lokacija smo izbrali poenoteno zunanje pooblaščeno podjetja za Varnost in zdravje pri delu ter
Varstvo pred požarom.
Kljub vsem prizadevanjem po varnem delovnem okolju, ki ga poskušamo zagotoviti z uporabo ustrezne
delovne in zaščitne opreme in stremljenju k doslednemu upoštevanju delovnih navodil se je težko
popolnoma izogniti nesrečam pri delu. Leta 2013 jih je bilo enajst, v skladu z zakonodajo smo o vsaki
nezgodi obvestili pristojni inšpektorat.
Varstvo pred požarom
Požarna varnost je tako kot varstvo pri delu temeljni element kakovosti v proizvodnem procesu, kar v
našem podjetju v prvi vrsti zagotavljamo z odgovornim vedenjem vseh zaposlenih in tudi z ustrezno
tehnično podporo – z avtomatsko gasilno napravo SPRINKLER na lokaciji v Brestanici in rednim
vzdrževanjem in pregledovanjem ostale opreme za gašenje požarov na obeh lokacijah (gasilniki, hidranti).
Redno izvajamo usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom, urejeno imamo vso potrebno
dokumentacijo in evidence. Oktobra 2011 smo s strani zavarovalne hiše FM Global za lokacijo Brestanica
prejeli potrdilo o visokem nivoju zaščite oziroma statusu HPR (Highly Protected Risk) .
Periodično na letni ravni so bili izvedeni pregledi gasilnih aparatov in hidrantov na obeh lokacijah, kakor
tudi vaja evakuacije v primeru požara. Izvedli smo pregled sistema za aktivno požarno zaščito – sistema za
odkrivanje in javljanje požara ter varnostne razsvetljave na lokaciji Logatec in Brestanica. Na lokaciji
Logatec so bile izvedene periodične meritve strelovodne inštalacije, kakor tudi meritve elektro inštalacije.
Na lokaciji Brestanica je bil izveden pregled stabilne gasilne naprave – šprinkler sistem.
Skrb za okolje
Stalnica vodenja podjetja je nenehno izboljševanje našega odnosa do okolja. Okoljsko odgovorno
delovanje je vključeno v vse naše poslovne procese. Zavedamo se, da je poznavanje, upoštevanje in
izvajanje zakonsko določenih okoljskih zahtev del naše poslovne odličnosti. Aprila 2013 smo pridobili
certifikat ISO 14001:2004 št. E-491 s katerim dokazujemo našo zavezanost k obvladovanju negativnih
vplivov na okolje.
Proizvodi izdelani iz valovitega kartona so okolju prijazni, saj so izdelani iz papirnih vlaknin, zato se po
uporabi lahko v celoti reciklirajo.
Zaposlene osveščamo o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki. Vse odpadke skrbno
ločujemo na mestu nastajanja, nato jih odlagamo v namenske zbiralnike na ekološkem otoku. V
sodelovanju z akreditiranimi institucijami izvajamo zakonsko določene meritve emisij v okolje. Na ARSO,
Carinski urad RS in Statistični urad redno dostavljamo zahtevane podatke, napovedi, poročila.
Na voljo imamo natančne podatke o posameznih okoljskih področjih, ki so osnova za izboljševanje
učinkovitosti procesa. Podatki so podprti s količinami, stroški in drugimi eko kazalniki.
S svojo dejavnostjo je podjetje okolju prijazno in ne vpliva na prekomerno obremenitev okolja. Nadzor
izvajanja ukrepov za varstvo okolja opravlja inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje.
22
Big enough to dare, small enaugh to care.
PREDSTAVITEV ODVISNE DRUŽBE VALKARTON RAKEK d.o.o.
Big enough to dare, small enaugh to care.
23
V konsolidirane računovodske izkaze je poleg obvladujoče družbe Duropack d.o.o. vključeno podjetje
Valkarton Rakek, družba za proizvodnjo potiskane embalaže d.o.o. s sedežem na Partizanski cesti 7, 1381
Rakek. Valkarton Rakek d.o.o. je s postopkom delitve z izčlenitvijo 1. junija 2012 ustanovila družba
Valkarton d.d., ki se je spojila s podjetjem Duropack-Tespack d.o.o. v novo podjetje Duropack d.o.o..
Firma:
Valkarton Rakek, družba za proizvodnjo potiskane embalaže d.o.o.
Skrajšana firma:
Valkarton Rakek d.o.o.
Sedež družbe:
Partizanska cesta 7, 1381 RAKEK
Registracija družbe:
Vpis v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
registrskega številka:
2012/36011 z dne 14.09.2012
Osnovni kapital:
10.000,00 EUR
Razvrstitev družbe:
Po določilih ZGD je družba majhno podjetje
Matična številka:
6220134000
Davčna številka:
82615861
Šifra dejavnosti:
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
Banka podjetja:
Raiffeisen Banka d.d. Maribor
IBAN: SI56 2420 3901 1044 866
UniCredit banka Slovenija d.d.
IBAN: SI56 2900 0005 0781 006
Kapitalska struktura družbe:
Edini družbenik družbe Valkarton Rakek je DUROPACK d.o.o. Logatec.
Zastopniki:
Frančišek Mivšek, direktor
Metka Zalar, prokurist
Vodstvo podjetja:
Frančišek Mivšek, direktor in tehnični direktor
Metka Zalar, direktorica financ, računovodstva in kadrovske službe
Ajda Brazda Mlakar, direktorica prodaje
Zgodovina:
Proizvodnja potiskane embalaže ima skoraj stoletno tradicijo, v preteklosti je potiskana kartonska
embalaža v sklopu Kartonažne tovarne Ljubljana zavzemala pomembnejši del proizvodnje.
1985: KTL Ljubljana prične z izgradnjo modernejše tovarne za izdelavo potiskane kartonske embalaže,
tovarna je dokončno zgrajena v letu 1988
1996: tovarna preide v upravljanje Sklada Republike Slovenije za razvoj
1997: po realiziranem sodnem postopku prisilne poravnave upnikov in dolžnika s 4.2.1997 preide v 100 %
last delniške družbe Valkarton Logatec
1999: proizvodnja potiskane embalaže se preseli na Rakek
2006: družba Valkarton Potiskana embalaža d.o.o. se pripoji k matični družbi Valkarton d.d., ki razširi svoj
proizvodni program s komercialno embalažo
24
Big enough to dare, small enaugh to care.
1.6.2012: v postopku delitve z izčlenitvijo iz matične družbe Valkarton d.o.o. je ustanovljena nova družba
Valkarton Rakek d.o.o., ki je bila s 14.9.2012 vpisana v sodni register
Prodaja in trženje
V letu 2013 je Valkarton Rakek ustvaril 13,05 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo malo
pod planom, ter 12 % več kot v letu 2012. Vzrok večje realizacije je bil predvsem v rasti na področju
farmacije, kot posledica investicije v nov tiskarski stroj B2 formata. 48 % celotne prodaje predstavlja
kaširana embalaža, 47 % komercialna embalaža, preostala realizacija izhaja iz izdelave potiskanih pol,
storitev razreza 2slojnega materiala in prodaje odpadnega materiala
10,6 milijona EUR ali 81 % prodaje je bilo realizirano na domačem trgu, od tega 43 % kaširane embalaže,
53 % komercialne embalaže in 4 % preostale realizacije. Na tujih trgih, predvsem v Avstrijo, na Nizozemsko
in Švedsko je bilo prodanega za 2,5 milijonov EUR, kar je 31 % več kot v predhodnem letu. Pretežni del
blizu 73 % predstavlja kaširana embalaža, 24 % pa komercialna embalaža.
Nabava
Največja dobavitelja kartona sta z aprilom oziroma majem za 3 % povečala cene osnovne surovine, konec
leta nam je uspelo z dobavitelji dogovoriti znižanje ne nivo cen pred podražitvijo. Prav tako so se v letu
2013 v poprečju za 5 % podražili tudi dvoslojni materiali.
Proizvodnja in investicije
Proizvodni program podjetja zajema embalažo za farmacijo z Braillovo pisavo, kaširano embalažo na vse
vrste valovitih kartonov in standardno offset potiskano embalažo iz kartona.
Za boljšo organizacijo proizvodnje, doseganje ciljev, stalne urejenosti proizvodnih in ostalih prostorov
podjetja je bila v letu 2013 v službo vodenja proizvodnje dodeljena sodelavka z bogatimi izkušnjami na
področju kakovosti, tehnologije in notranje podpore prodaji. S ciljem izboljšave servisa kupcem je bil
dodaten kader zaposlen v službo grafične priprave in kontrole tiska Pixel proof, postavljeni so bili vodje
izmen, ki skrbijo za dnevno izvajanje nalog.
Investicije v opremo zajemajo nabavo tiskarskega stroja Man Roland 500 in CTP stroja, ki omogoča
kakovostno in hitro izdelavo offset plošč ter številne rekonstrukcije na strojni opremi za bolj kakovostno in
produktivno delo.
Zaposleni v odvisni družbi
Po stanju na zadnji dan leta 2013 je bila izobrazbena struktura zaposlenih v odvisni družbi sledeča:
Stopnja izobrazbe
št. delavcev
struktura v %
I in II
III
IV
V
VI
VII
VIII
skupaj
28
39
6
30
18
3
1
125
22,4%
31,2%
4,8%
24,0%
14,4%
2,4%
0,8%
100,0%
PREDSTAVITEV TEMELJNIH POKAZATELJEV SKUPINE DUROPACK
Big enough to dare, small enaugh to care.
25
V letu 2013 smo v skupini Duropack realizirali za 54,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Blizu 79
% ali 42,8 milijona evrov čistih prihodkov odpade na obvladujočo družbo.
Prodaja skupine Duropack na domačem trgu je v letu 2013 znašala 47 milijona evrov ali 86,7 % celotne
prodaje, preostanek predstavlja prodaja na tujih trgih Evrope – Avstrija, Nizozemska, Italija, Hrvaška,
Švica, Nemčija, Madžarska, Bosna in Hercegovina.
Kazalniki uspešnosti skupine
2013
I.
II.
KAZALNIKI POSLOVNE USPEŠNOSTI
1. Koeficient celotne gospodarnosti
1,04
2. Koeficient poslovne gospodarnosti
1,05
3. Stopnja dobičkovnosti prihodkov
3,41
KAZALNIKI FINANČNEGA POLOŽAJA
1. Kazalniki investiranja
- stopnja osnovnosti investiranja
49,25
- stopnja obratnosti investiranja
48,06
- stopnja finančnosti investiranja
0,31
2. Kazalniki zadolženosti
- stopnja lastniškega financiranja
0,68
- stopnja dolgoročnosti financiranja
0,83
- stopnja zadolženosti
0,16
3. Kazalniki finančnega ravnotežja
III.
- koeficient dolgoročne pokritosti dolg. Sredstev
1,61
- kratkoročni koeficient
0,33
- obratni kapital / obratna sredstva
(0,67)
- obratni kapital / zaloge
(3,37)
- poslovno ravnotežje
2,82
- pospešeni koeficient
3,09
- hitri koeficient
0,22
KAZALNIKI DONOSNOSTI
1. Donosnost sredstev (v %)
4,17
2. Donosnost kapitala (v %)
6,68
Poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta
Dogodki po datumu Bilance stanja na dan 31.12.2013, do dneva poročila niso pomembni za resničnost
prikazanih postavk.
Uprava je dne, 12.03.2014 potrdila letno poročilo in sprejela sklep, da je primerno za objavo.
26
Big enough to dare, small enaugh to care.
RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA PODJETJA DUROPACK d.o.o.
LOGATEC
Big enough to dare, small enaugh to care.
27
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Poročajoča družba
Poročajoča družba je Duropack d.o.o. Logatec, podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža
je Tržaška cesta 1, Logatec. Družba posluje v dveh poslovnih enotah v Logatcu in Brestanici. Osnovna
dejavnost družbe je proizvodnja in prodaja valovitega kartona.
Družba Duropack d.o.o. je nastala v letu 2013 s spojitvijo podjetij Valkarton d.o.o. in Duropack Tespack
d.o.o. po sklepu edinega družbenika z dne 29.3.2013 in je v celoti prevzela premoženje obeh spajajočih se
družb, kar pomeni, da je od dneva združitve dalje nosilec vseh terjatev in obveznosti obeh družb. V celoti
opravlja dosedanje dejavnosti obeh družb, ter vstopa v vsa poslovna in pravna razmerja obeh prevzetih
družb.
Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe sta prevzeti družbi na prevzemno družbo prenesli svoje premoženje
na osnovi revidiranih računovodskih izkazov po stanju na dan 31.12.2012 kar je v bilanci stanja in razkritjih
v nadaljevanju predstavljeno kot otvoritveno stanje prevzemne družbe na dan 1.1.2013.
NAČELA SESTAVLJANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2006 in pojasnili, ki jih
je izdal Slovenski inštitut za revizijo ter Zakonom o gospodarskih družbah. Podatki v računovodskih izkazih
temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi
standardi.
Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: časovna neomejenost poslovanja,
dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana
osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje premoženje in njihove vire na dan 31.12.2013. Pod
premoženjem so zajete aktivne postavke bilance stanja. Te so financirane z viri sredstev. Bilanca stanja
nam daje bistvene računovodske informacije za potrebe obvladovanja položaja in rasti podjetja.
Razčlenjuje se v skladu z določili za razčlenjevanje za velika in srednja podjetja po SRS 2006. Podlaga za
izdelavo bilance stanja na dan 31.12.2013 so podatki iz glavne knjige podjetja, ki temeljijo na vknjižbah na
osnovi verodostojnih listin.
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje način ugotavljanja poslovnega izida v
obračunskem obdobju. Predstavlja odhodke in prihodke ter poslovni izid. Ima obliko stopenjskega
zaporednega izkaza in je sestavljen po I. različici, zato je v prilogi k izkazu poslovnega izida za leto 2013
razkrita razčlenitev stroškov po funkcionalnih skupinah. Dodatno k temu izkazu družba sestavlja še Izkaz
drugega vseobsegajočega donosa, ki vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso prepoznane v
poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost lastniškega kapitala.
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev v
obračunskem obdobju in vsebuje pomembne informacije za odločanje na področju financiranja. Sestavljen
je po posredni metodi (različica II), podatki pa so pridobljeni:

28
z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov (brez prevrednotovalnih)
ter finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev in finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (brez
prevrednotovalnih) iz izkaza poslovnega izida s spremembami obratnih sredstev, časovnih
razmejitev, rezervacij in odloženih davkov v obdobju;
Big enough to dare, small enaugh to care.

iz poslovnih knjig podjetja.
Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu z novim SRS 27 (2010) in ima obliko preglednice sprememb
vseh sestavin kapitala po vrstah spremembe.
Pojasnila, podana v nadaljevanju so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
Podlaga za merjenje
Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti.
Uporaba ocen in presoj
Uporabljene ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na
izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov je podalo poslovodstvo in v poslovnem
letu niso bile spreminjane.
Tečaj in način preračuna v domačo valuto
Sredstva in obveznosti do virov sredstev v tuji valuti so preračunana v domačo valuto po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan poslovnega dogodka oz. na dan bilance stanja.
Vsi podatki v letnem poročilu so prikazani v EUR brez centov.
Uprava družbe je računovodske izkaze družbe potrdila dne 12.3.2014.
RAČUNOVODSKE USMERITVE
Pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk so bila uporabljena določila standardov, le
pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo možnost izbire med različnimi dovoljenimi načini
vrednotenja, je družba uporabila posebne računovodske usmeritve družbe navedene v razkritjih ki sledijo.
Neopredmetena sredstva
Družba neopredmeteno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje ob začetnem pripoznanju ovrednoti
po nabavni vrednosti. V nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve po
odštetju trgovskih in drugih popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za
nameravno uporabo.
Knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se zmanjšuje z
amortiziranjem. Amortiziranje se začne, ko je neopredmeteno sredstvo na razpolago za uporabo. Podjetje
uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija neopredmetenih sredstev je
obračunana po stopnji od 20 % do 33,3%, doba koristnosti je torej 3 oz. 5 let.
Za neopredmetena sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo posebej njihove nabavne vrednosti in
posebej popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica amortiziranja; v bilanco stanja se vpišejo
zgolj po neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti.
Neodpisano vrednost neopredmetenih sredstev podrobno presojamo ob koncu vsakega obračunskega
obdobja. Če se pričakovana doba koristnosti neopredmetenega sredstva pomembno razlikuje od prejšnje
usmeritve, ter, če se pomembno spremenijo pričakovanja gospodarskih koristi od sredstva, je potrebno
dobo amortiziranja in metodo amortiziranja ustrezno spremeniti. Razlika med čisto prodajno vrednostjo in
knjigovodsko vrednostjo odtujenega neopredmetenega sredstva se prenese med prevrednotovalne
Big enough to dare, small enaugh to care.
29
poslovne prihodke, če je čista prodajna vrednost višja od knjigovodske vrednosti, oziroma med
prevrednotovalne odhodke, če je knjigovodska vrednost višja od čiste prodajne vrednosti.
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju
ovrednoti po nabavni vrednosti.
Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne vrednosti in posebej
popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico
amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in
odpisano vrednostjo.
V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in vsi
stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Kasneje nastali
stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če le
povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.
Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se
pojavi zaradi njihove okrepitve oziroma njihove oslabitve.
Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega
osnovnega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čisti donos ob odtujitvi
večji od knjigovodske vrednosti, oziroma med poslovne odhodke, če je knjigovodska vrednost večja od
čistega donosa ob odtujitvi.
Opredmetena osnovna sredstva se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost
presega njihovo nadomestljivo vrednost. Če je nadomestljiva vrednost opredmetenega osnovnega
sredstva manjša od njegove knjigovodske vrednosti, se knjigovodska vrednost zmanjša. Takšno zmanjšanje
je izguba zaradi oslabitve in se šteje kot prevrednotovalni poslovni odhodek.
Amortizacija
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev. Osnovna sredstva se
amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun amortiziranja.
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana po naslednjih stopnjah:
 gradbeni objekti
od 2 % do 10 %
 proizvodni stroji in oprema
od 5 % do 33,3 %
 neproizvodna oprema
od 2 % do 11 %
 motorna vozila
od 12,5% do 33,3 %
 drobni inventar
33,3%
Naložbene nepremičnine
So nepremičnine, ki se dajejo v najem in se vrednotijo po modelu nabavne vrednosti. Amortizacija se
obračunava po stopnji 2% z uporabo enakomerne časovne metode.
Dolgoročne finančne naložbe
Predstavljajo lastniške vrednostne papirje drugih podjetij, ki se ob začetnem pripoznanju vrednotijo po
nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plačanemu znesku denarja ali njegovih ustreznikov bodisi pošteni
vrednosti drugih nadomestil za nakup, ki jih je dal naložbenik, na dan menjave. Kapitalske naložbe v
odvisne se merijo po nabavni vrednosti. Družba uvršča vse kapitalske naložbe, razen naložb, v odvisne in
pridružene družbe, v skupino finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo. Spremembo poštene vrednosti
30
Big enough to dare, small enaugh to care.
(uskladitev z borzno ceno) finančne naložbe v vrednostne papirje izkaže, če je njihova dokazana poštena
vrednost, drugačna od njihove knjigovodske vrednosti, in sicer če jo presega, kot povečanje ustreznega
presežka iz prevrednotenja, če pa je manjša od knjigovodske, kot zmanjšanje ustreznega presežka iz
prevrednotenja. Trajna oslabitev se evidentira kot prevrednotovalni odhodek v poslovnem izidu.
Zaloge
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo
kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste.
Količinska enota proizvoda oz. nedokončane proizvodnje se izvirno vrednoti po proizvajalnih stroških. S
proizvajalnimi stroški so mišljeni neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela, neposredni stroški
storitev, neposredni stroški amortizacije in splošni proizvajalni stroški.
Vrednosti sestavin cene enote in celotna cena enote izhajajo v začetku iz izvirnih velikosti. Če se v
obračunskem obdobju cene na novo nabavljenih enot ali stroški na novo proizvedenih enot razlikujejo od
cen oziroma stroškov enot iste vrste v zalogi, se za vrednotenje zaloge uporablja metoda tehtanih
povprečnih cen.
Zaloge se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če knjigovodska vrednost presega njihovo tržno vrednost.
Popravek vrednosti zalog materiala oblikujemo po starostni metodi kot sledi.
Zaradi zastarelosti zalog na zadnji dan obračunskega obdobja družba oslabi vrednost zalog materiala. V
letu 2013 je metodo oslabitve materiala opravilo glede na datum nabave materiala, po naslednji metodi:
Starost zaloge
 nad 1 leto
 nad 2 leti
 nad 3 leta
 nad 4 leta
 nad 5 let
 nad 6 let
 nad 7 let
 nad 8 let
 nad 9 let in več
oslabitev v %
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Terjatve
Terjatve se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi
plačane.
Med dvomljive in sporne terjatve družba šteje terjatve, ki so bile predane v sodno izterjavo in terjatve do
dolžnikov v stečaju ali v postopkih prisilne poravnave.
Kratkoročne poslovne terjatve se prevrednotujejo zaradi oslabitve, če njihova knjigovodska vrednost
presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost. V primeru prevrednotenja zaradi oslabitve
se oblikujejo popravki vrednosti terjatev v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
Popravek terjatev v breme poslovnih odhodkov družba oblikuje glede na starost terjatve po dnevu
zapadlosti, in sicer:
Starost terjatve
% oslabitve
- nad 6 mesecev (180 dni)
100
Big enough to dare, small enaugh to care.
31
Terjatve do pravnih in fizičnih oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto na dan nastanka po srednjem
tečaju Banke Slovenije. Tečajne razlike, ki se pojavijo do dneva poravnave takšnih terjatev ali do dneva
bilance stanja, se šteje kot postavka finančnih prihodkov oziroma finančnih odhodkov.
Kratkoročne finančne naložbe
Družba izkazuje kratkoročne finančne naložbe v posojila. Ob začetnem pripoznanju se merijo po pošteni
vrednosti.
Kratkoročne finančne naložbe se lahko ob utemeljenih razlogih na podlagi pogodb spremenijo v
dolgoročne finančne naložbe – mednje se prenašajo posamič po knjigovodski vrednosti.
Kratkoročne AČR in PČR
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške in kratkoročno ne
zaračunane prihodke. Evidentirajo se na podlagi prejetih faktur oziroma verjetnosti da bo terjatev
zagotovo nastala.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške in kratkoročno odložene
prihodke. Evidentirajo se na podlagi ocenjene verjetnosti, da bo strošek oziroma odloženi prihodek
zagotovo nastal.
Terjatve za odloženi davek
Terjatve za odloženi davek so zneski davka iz dohodka, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih in so
posledica odbitnih začasnih razlik. Pripoznajo se, če je verjetno, da bo v prihodnje na voljo obdavčljivi
dobiček, v breme katerega bo mogoče izrabiti odbitne začasne razlike.
Družba oblikuje odložene terjatve za davek od rezervacij, popravkov terjatev in od davčne izgube ki se
nanašajo na naslednja davčna obdobja.
Denarna sredstva
Sestavljajo gotovina v blagajni in denar na računih pri bankah. Med denarne ustreznike so uvrščeni
kratkoročni depoziti.
Kapital
Kapital predstavlja obveznost do lastnika in zapade v plačilo, ko podjetje preneha delovati. Opredeljen je z
zneskom, ki ga je vložil lastnik, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju in pripadajo lastniku.
Celotni kapital podjetja se razčlenjuje na vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, ter čisti
dobiček.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije so dolgoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki. Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve so dolgoročno odloženi prihodki.
Med dolgoročne pasivne časovne razmejitve štejemo dana jamstva ob prodaji proizvodov ali storitev,
prejete državne podpore za pridobitev osnovnih sredstev ali za pokrivanje določenih stroškov, prejete
namenske dotacije za pridobitev osnovnih sredstev ali za pokrivanje določenih stroškov.
Družba oblikuje druge rezervacije za izplačila odpravnin in jubilejnih nagrad delavcem in So namenjene
pokrivanju pričakovanih obveznosti na podlagi obvezujočih preteklih dohodkov. Neposredno se
zmanjšujejo za dejansko nastale stroške, za pokrivanje katerih so bile oblikovane.
32
Big enough to dare, small enaugh to care.
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenih so bile oblikovane v višini ocenjenih bodočih
izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je bil narejen za
vsakega zaposlenega tako, da je upošteval stroške odpravnine ob upokojitvi ter stroške vseh pričakovanih
jubilejnih nagrad do upokojitve.
Obveznosti
Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne poslovne
obveznosti. Povečujejo se za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne
poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska vrednost dolgoročnih obveznosti je enaka
njihovi izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačilo glavnice in prenose med kratkoročne obveznosti, dokler se
ne pojavi potreba po prevrednotenju. Obresti dolgoročnih obveznosti so finančni odhodki, razen če so
vštete v nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev ali vrednost zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje.
Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne
poslovne obveznost. Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena posojila. Kratkoročne poslovne
obveznosti so dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini,
obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih institucij in
druge obveznosti.
Prihodki
Prihodke od prodaje (poslovne prihodke) sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju. Drugi poslovni prihodki,
povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih sredstev. Davek na dodano vrednost se šteje kot odtegnjena obveznost.
Prihodki se priznavajo na osnovi izdanih faktur na podlagi prodajnih cen, zmanjšanih za popuste, odobrene
ob prodaji ali kasneje.
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi
finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti, deležev v dobičku in kot
prevrednotovalni finančni prihodki. Finančni prihodki se priznavajo samo, kadar ne obstaja dvom glede
njihove velikosti in poplačljivosti. Za obresti se prihodki priznavajo v zneskih, ki se nanašajo na pretečeno
obdobje.
Drugi prihodki so sestavljeni iz neobičajnih postavk in ostalih prihodkov, ki povečujejo poslovni izid.
Odhodki
Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški nastali v poslovnem letu, evidentirani po naravnih vrstah kot so
stroški materiala, stroški storitev, popravek obratnih sredstev, amortizacija, stroški dela, drugi poslovni
odhodki. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev,
neopredmetenih sredstev in obratnih sredstev zaradi njihove oslabitve.
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Med odhodki za financiranje so
zajete vse obračunane realne obresti med tem, ko imajo odhodki za naložbenje predvsem naravo
prevrednotovalnih finančnih odhodkov, ki se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi
naložbami zaradi njihove oslabitve.
Drugi odhodki so sestavljeni iz neobičajnih postavk in ostalih odhodkov, ki zmanjšujejo poslovni izid.
Obdavčitev – družba Duropack je zavezanec za davek na dodano vrednost in davek od dohodkov pravnih
oseb.
Big enough to dare, small enaugh to care.
33
REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
1 Bilanca stanja na dan 31.12.2013
2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013
3 Izkaz vseobsegajočega donosa 2013
4 Izkaz denarnih tokov od 01.01.2013 do 31.12.2013
5 Izkaz gibanja kapitala od 01.01.2013 do 31.12.2013
BILANCA STANJA na dan 31.12.2013
Postavke izkaza stanja
A
I
II
III
IV
V
VI
B
SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR
1. Dolgoročne premoženjske pravice
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izd.
NALOŽBENE NEPREMIČNINE
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
KRATKOROČNA SREDSTVA
1
2
3
4
5
6
31.12.2013
35.810.009
18.741.015
312.622
312.622
17.345.760
8.751.448
2.084.796
6.666.652
8.150.947
430.273
13.092
13.092
48.479
406.554
406.554
320.978
85.576
109.989
109.989
517.611
17.044.990
37.680.866
20.325.014
380.846
380.846
18.809.929
9.125.874
2.084.796
7.041.078
8.812.486
431.502
440.067
440.067
50.443
395.294
395.294
320.978
74.316
2.513
2.513
685.989
17.312.336
I
II
SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO
ZALOGE
1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
7
8
0
3.148.860
2.204.627
112.520
831.386
328
264.818
3.157.761
2.276.400
62.354
817.871
1.136
III
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽE
1. Kratkoročna posojila
a) Kratkoročna posojila drugim
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
9
705
705
705
12.426.990
355.042
4.904
4.904
4.904
12.856.616
248.185
11.448.599
12.378.455
IV
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
34
Poj.
v EUR
01.01.2013
10
Big enough to dare, small enaugh to care.
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
623.349
229.976
V
DENARNA SREDSTVA
11
1.468.435
1.028.237
C
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
12
24.004
43.516
1.827.779
2.044.681
Postavke izkaza stanja
31.12.2013
01.01.2013
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
35.810.009
37.680.866
29.264.837
27.956.643
IZVENBILANČNA EVIDENCA
A
KAPITAL
13
I
VPOKLICANI KAPITAL
4.140.029
4.140.029
1. Osnovni kapital
4.140.029
4.140.029
II
KAPITALSKE REZERVE
16.457.055
16.457.055
III
REZERVE IZ DOBIČKA
4.666.185
4.666.185
970.618
970.618
3.695.567
3.695.567
1. Zakonske rezerve
2. Druge rezerve iz dobička
IV
PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA
-28.826
-40.086
V
PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID
2.733.460
1.759.108
VI
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
1.296.934
974.352
B
REZERVACIJE
RAZMEJITVE
360.795
473.421
360.795
473.421
2.061.000
2.437.500
IN
DOLOGOROČNE
PASIVNE
ČASOVNE
14
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
C
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
15
I
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
2.061.000
2.437.500
1. Dolgoročne finančne obveznosti do drugih
2.061.000
2.437.500
Č
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
3.769.221
6.284.756
II
KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
112.500
1.854.955
112.500
1.012.500
0
842.455
3.656.721
4.429.801
2.860.680
3.516.328
796.041
913.473
16
1. Kratkoročne finančne obveznosti do drugih
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
III
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
17
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D
KRAKTOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
18
354.156
528.546
IZVENBILANČNA EVIDENCA
19
1.827.779
2.044.681
Big enough to dare, small enaugh to care.
35
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA od 1.1. do 31.12.2013
v EUR
1
2
4
Postavke izkaza poslovnega izida
Poj.
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na dom. Trgu
b) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu
c) Prihodki od prodaje trg. blaga in mat.na domačem trgu
d) Prihodki od prodaje trgovskega blaga in mat. na tujem trgu
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV
20
42.826.632
36.960.743
4.427.875
1.048.007
390.007
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
21
72.057
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
22
336.030
b) Prevrednotovalni poslovni prihodki
5
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
336.030
23
a) NV prodanih blaga in mat. ter stroški por. materiala
STROŠKI DELA
-5.538.130
24
a) Stroški plač
-826.986
c) Drugi stroški dela
ODPISI VREDNOSTI
-1.265.466
25
a) Amortizacija
-2.759.418
-2.398.377
b) PPO pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih OS
-270.489
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
-90.552
8
DRUGI POSLOVNI ODHODKI
26
-156.920
9
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV
27
9.008
10
11
12
13
14
15
16
17
18
36
-7.129.831
-5.037.379
b) Stroški socialnih zavarovanj
7
-31.616.094
-26.077.964
b) Stroški storitev
6
2013
a) Finančni prihodki iz drugih naložb
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od drugih
b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
a) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
DRUGI PRIHODKI
DRUGI ODHODKI
DAVEK IZ DOBIČKA
ODLOŽENI DAVKI
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
28
29
30
31
32
33
34
35
9.008
1.432
1.432
3.201
3.201
-151.333
-139.455
-11.878
-6.876
-6.876
42.204
-4.780
0
-168.378
1.296.934
Big enough to dare, small enaugh to care.
IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 2013
20
21
22
23
24
25
Postavke izkaza vseobsegajočega donosa
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za
prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v
tujini
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
v EUR
2013
1.296.934
0
11.261
0
0
1.308.195
IZKAZ DENARNIH TOKOV od 1.1. do 31.12.2013
v EUR
2013
A. Denarni tokovi pri poslovanju
Čisti poslovni izid
1.296.934
Prilagoditve za:
2.530.695
amortizacijo OS (+)
2.266.244
amortizacijo NS (+)
130.168
amortizacijo NN (+)
1.964
dobiček pri prodaji OS (-)
odprava slabitve terjatev (-)
(88.041)
(101.615)
odprava slabitve zalog (-)
(30.769)
izguba pri prodaji OS (+)
61.872
slabitev terjatev (+)
88.586
slabitev zalog (+)
1.966
finančne prihodke (-)
(13.641)
finančne odhodke (+)
158.209
odprava rezervacij (-)
(112.626)
obračunani davek od dobička
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih
terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Sprememba poslovnih terjatev in AČR
Sprememba zalog
Sprememba kratkoročnih sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
Sprememba poslovnih dolgov in PČR
Sprememba rezervacij
Big enough to dare, small enaugh to care.
168.378
(290.257)
354.691
37.704
264.818
(947.470)
0
37
Plačani davek od dobička
Prebitek prejemkov/(izdatkov) pri poslovanju
0
3.537.372
B. Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
(72.319)
Prejete obresti
4.633
Prejete dividende in deleži
9.008
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Prebitek prejemkov/(izdatkov) pri naložbenju
(154.479)
4.199
(892.330)
(61.944)
(830.386)
(820.011)
C. Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
836.000
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
500.000
Izdatki pri financiranju
Plačane obresti
(3.613.164)
(158.209)
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
(1.100.000)
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
(2.354.955)
Prebitek prejemkov/(izdatkov) pri financiranju
Končno stanje denarnih sredstev
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov)
Začetno stanje denarnih sredstev
38
1.336.000
(2.277.164)
1.468.435
440.198
1.028.237
Big enough to dare, small enaugh to care.
IZKAZ GIBANJA KAPITALA od 01.01.2013 do 31.12.2013
v EUR
Vpoklicani
kapital
Začetno stanje v obdobju
Kapitalske
rezerve
4.140.029 16.457.055
Rezerve iz dobička
Presežek iz
prevrednotenja
Preneseni
Čisti
čisti
poslovni
poslovni
izid
izid poslovnega
leta
970.618
3.695.567
(40.086)
1.759.108
Skupaj
974.352 27.956.643
Spremembe lastniškega
kapitala
-
-
-
-
-
-
-
-
Celotni vseobsegajoči
donos poročevalskega
obdobja
-
-
-
-
11.260
-
1.296.934
1.308.194
1.296.934
1.296.934
Vnos čistega poslovnega
izida poročevalskega
obdobja
Sprememba iz naslova
prevrednotenja naložb
11.260
Spremembe v kapitalu
-
-
-
-
-
Razporeditev preostalega
dela čistega dobička
primerjalnega obdobja na
druge sestavine kapitala
Končno stanje v obdobju
4.140.029 16.457.055
970.618
3.695.567
(28.826)
11.260
974.352
(974.352)
-
974.352
(974.352)
-
2.733.460
1.296.934 29.264.837
Bilančni dobiček
v EUR
Opis
31.12.2013
1.1.2013
Čisti dobiček poslovnega leta
1.296.934
974.352
Preneseni čisti dobiček
2.733.460
1.759.108
Skupaj bilančni dobiček
4.030.394
2.733.460
Bilančni dobiček
Big enough to dare, small enaugh to care.
39
RAZKRITJA POSTAVK BILANCE STANJA
1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Tabela gibanja neopredmetenih sredstev:
v EUR
Premoženjske
Pravice
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Pridobitve
Stanje 31.12.2013
690.005
61.945
751.950
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2013
309.160
Amortizacija
130.168
Stanje 31.12.2013
439.328
Neodpisana vrednost 01.01.2013
380.845
Neodpisana vrednost 31.12.2013
312.622
Pomembnejše nabave v letu 2013:
 Licence za programsko opremo KIWI, v vrednosti 55.381 EUR.
Neopredmetenih sredstev ob koncu obračunskega obdobja nismo prevrednotovali in na dan 31.12.2013
ne izkazujemo nobenega prevrednotovalnega popravka iz tega naslova.
40
Big enough to dare, small enaugh to care.
2. Opredmetena osnovna sredstva
v EUR
Opis
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalna oprema
Druga oprema
Osnovna sredstva v gradnji
Skupaj
31.12.2013
2.084.796
6.666.652
8.150.947
430.273
13.092
17.345.760
1.1.2013
2.084.796
7.041.078
8.812.486
431.502
440.067
18.809.929
Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je bila na zadnji dan poslovnega leta za 1.464.170 EUR
manjša kot leto prej saj je obračunana amortizacija sredstev pomembno presegla tekoča vlaganja. Na
spremembo so vplivali:
Nove naložbe v poslovnem letu
Amortizacija
Odtujitve, izločitve
Skupaj povečanje
v EUR
830.385
(2.266.244)
(28.310)
(1.464.170)
Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev:
v EUR
Zemljišča
Proizvajalne
naprave in
stroji
Zgradbe
Kratkoročni
predujmi
Opredmetena
OS v izdelavi
2.611.491
0
440.067
Druga oprema
Skupaj
NABAVNA
VREDNOST
Stanje 1.1.2013
2.084.796
21.668.814
34.123.468
Pridobitve
0
164.831
883.939
208.590
0
-426.975
830.385
Odtujitve
0
0
0
-190.109
0
0
-190.109
2.084.796
21.833.645
35.007.407
2.629.972
0
13.092
61.568.912
Stanje 1.1.2013
0
14.627.736
25.310.982
2.179.989
0
0
42.118.707
Odtujitve
0
0
0
-161.799
0
0
-161.799
Amortizacija
0
539.257
1.545.478
181.509
0
0
2.266.244
Stanje 31.12.2013
0
15.166.993
26.856.460
2.199.699
0
0
44.223.152
Neodpisana vrednost
01.01.2013
2.084.796
7.041.078
8.812.486
431.502
0
440.067
18.809.929
Neodpisana vrednost
31.12.2013
2.084.796
6.666.652
8.150.947
430.273
0
13.092
17.345.760
Stanje 31.12.2013
60.928.636
POPRAVEK
VREDNOSTI
Pomembnejše nabave opreme so v letu 2013 so bile naslednje:



proizvajalna oprema Bobst 3 1600
proizvajalna oprema Minda
Sanacija meteorne vode
Big enough to dare, small enaugh to care.
270.384 EUR
190.335 EUR
83.824 EUR
41

Viličar
82.280 EUR
Nabavo nove opreme je družba financirala iz lastnih virov.
Opredmetenih osnovnih sredstev ob koncu obračunskega obdobja nismo prevrednotovali in na dan
31.12.2013 ne izkazujemo nobenega prevrednotovalnega popravka iz tega naslova.
Stanje obveznosti družbe iz naslova nakupa opredmetenih sredstev na dan 31.12.2013 znaša 94.238 EUR.
Pravnih omejitev na opredmetenih sredstvih ni.
Družba nima sredstev v finančnem najemu
3. Naložbene nepremičnine
Tabela gibanja naložbenih nepremičnin:
Zgradbe naložbene
nepremičnine
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Stanje 31.12.2013
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2013
Amortizacija
Stanje 31.12.2013
Neodpisana vrednost 01.01.2013
Neodpisana vrednost 31.12.2013
98.223
98.223
47.780
1.964
49.744
50.443
48.479
Podjetje ima med naložbenimi nepremičninami evidentirana stanovanja, ki se oddajajo v najem.
Naložbene nepremičnine so vodene po nabavni vrednosti in se amortizirajo kot osnovna sredstva. Iz
naslova oddaje stanovanj smo realizirali 3.633 EUR prihodkov in 1.964 EUR stroškov.
4. Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2013 znašajo 406.554 eur in zajemajo:
v EUR
Opis
Delnice in deleži v družbah v skupini
Drugi delnice in deleži
Skupaj:
42
31.12.2013
1.1.2013
320.978
320.978
85.576
74.316
406.554
395.294
Big enough to dare, small enaugh to care.
Tabela gibanja dolgoročnih finančnih naložb:
v EUR
Delnice in
deleži v
družbah v
skupini
KOSMATA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Nakupi
Odpis naložbe
Stanje 31.12.2013
OSLABITEV VREDNOSTI
Stanje 1.1.2013
Prevrednotenje
Odpis naložbe
Druge
delnice in
deleži
3.585.701
126.367
(3.264.722)
320.979
126.367
3.264.722
Skupaj
3.712.068
(3.264.722)
447.346
52.051
(11.260)
3.316.773
(11.260)
(3.264.722)
0
40.791
40.791
Čista vredn. 1.1.2013
320.978
74.316
395.294
Čista vredn. 31.12.2013
320.978
85.576
406.554
(3.264.722)
Stanje 31.12.2013
Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže v družbah v skupini so v otvoritvenem stanju zajemale
tudi naložbo v družbo PAK 4, ki je bila v preteklih letih že v celoti slabljena, v poslovnem letu pa zaradi
likvidacije družbe tudi odpisana.
Opis
Valkarton Rakek d.o.o.
Skupaj:
Delež lastništva v %
v EUR
Vrednost deležev v družbah v
skupini
31.12.2013
1.1.2013
31.12.2013
1.1.2013
100
100
320.978
320.978
320.978
320.978
Dolgoročne finančne naložbe v druge delnice in deleže predstavljajo naložbe v delnice Zavarovalnice
Triglav, ki kotirajo na borzi, zato je njihova poštena vrednost določena skladno z borzno ceno na dan
31.12.2013. Ugotovljena krepitev v skupnem znesku 11.260 eur je bila evidentirana v dobro
prevrednotovalnega popravka kapitala.
5. Dolgoročne poslovne terjatve
v EUR
Opis
Druge dolgoročne poslovne terjatve
Skupaj:
Big enough to dare, small enaugh to care.
31.12.2013
01.01.2013
109.989
2.513
109.989
2.513
43
Druge dolgoročne poslovne terjatve so terjatve do VKR Logatec v višini 108.000 EUR in do upravljavca
stanovanj Rudar Senovo v višini 1.989 EUR (rezervni sklad za dolgoročno vzdrževanje stanovanj).
6. Odložene terjatve za davek
Opis
Terjatve za odloženi davek iz davčnih dobropisov
prenesenih v naslednja davčna obdobja
Skupaj:
31.12.2013
v EUR
01.01.2013
517.611
517.611
685.989
685.989
Odloženi davki družbe predstavljajo terjatve za davek obračunan od začasno nepriznanih rezervacij za
odpravnine in jubilejne nagrade, popravke terjatev do kupcev in od davčne izgube.
7. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Opis
Sredstva za prodajo
Skupaj:
31.12.2013
0
0
01.01.2013
264.818
264.818
Sredstva namenjena prodaji zajemajo neprodani del nepremičnine na lokaciji Trbovlje in pripadajočo
opremo. V letu 2013 je družba ta sredstva delno odprodala, preostanek pa v celoti oslabila v breme
prevrednotovalnih odhodkov, saj ni pričakovati prodaje teh sredstev.
8. Zaloge
v EUR
Opis
Zaloge surovin in materiala
Surovine in material v skladišču
Odmiki od cen zalog surovin in materiala
Zaloge drobnega inventarja in embalaže
Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču
1.1.2013
2.191.822
2.276.400
2.433.198
2.276.400
-241.376
12.805
0
12.805
0
112.520
62.354
112.520
62.354
831.386
817.871
Proizvodi v lastnem skladišču
756.631
817.871
Odmiki od cen proizvodov
-11.571
0
86.326
0
3.148.533
3.156.625
327
1.136
3.148.860
3.157.761
Nedokončana proizvodnja in storitve
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi in blago
Blago v skladišču
Skupaj zaloge
Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala
Skupaj zaloge in predujmi za zaloge
44
31.12.2013
Big enough to dare, small enaugh to care.
Struktura zalog:
Opis
Zaloge surovin in materiala
31.12.2013
01.01.2013
2013
2013
2.191.822
2.276.400
69,61%
72,09%
12.805
0
0,41%
0,00%
Zaloge drobnega inventarja in embalaže
Nedokončana proizvodnja in storitve
112.520
62.354
3,57%
1,97%
Proizvodi
745.060
817.871
23,66%
25,90%
86.326
1.136
2,74%
0,04%
3.148.533
3.157.761
100,00%
100,00%
Blago
Skupaj zaloge:
Družba skladno s svojo računovodsko politiko na zadnji dan poslovnega leta presoja starost zalog ter
zaradi zastarelosti oslabi vrednost zalog materiala. V letu 2013 znaša zmanjšanje slabitve 30.769 EUR.
Primerjava knjigovodske in čiste iztržljive vrednosti zalog blaga, nedokončane proizvodnje in gotovih
proizvodov je pokazala, da je knjigovodska vrednost navedenih zalog nižja od čiste iztržljive vrednosti, zato
ni potrebe po oslabitvi teh vrst zalog. Zaloge so proste vseh bremen.
9. Kratkoročne finančne naložbe
v EUR
Opis
31.12.2013
1.1.2013
Kratkoročna posojila drugim
705
4.904
Skupaj:
705
4.904
Kratkoročni kredit za nakup stanovanja. Kredit bo odplačan v letu 2014.
10. Kratkoročne poslovne terjatve
v EUR
Opis
31.12.2013
01.01.2013
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev
11.803.641
355.042
12.543.343
-1.094.744
12.626.640
248.185
13.465.288
-1.086.833
0
0
27.520
27.520
22.500
22.500
0
0
28.619
28.619
95.800
95.800
573.329
150.000
365.535
57.794
105.557
0
43.744
61.813
0
0
12.426.990
12.856.616
Kratkoročni dani predujmi in varščine
Drugi dani kratkoročni predujmi in preplačila
Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun
Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki
Kratkoročne terjatve za druge deleže v dobičku
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Terjatve od prodaje nepremičnin
Kratkoročne terjatve do države
Ostale kratkoročne terjatve
Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev
Skupaj:
Big enough to dare, small enaugh to care.
45
Terjatve do podjetij v skupini:
v EUR
Družba
31.12.2013
1.1.2013
Valkarton Rakek d.o.o.
355.042
248.185
Skupaj
355.042
248.185
Družba oblikuje popravke vrednosti terjatev skladno s svojo računovodsko politiko in slabi vse terjatve
starejše od 180 dni. Sprememba popravkov vrednosti terjatev je bila v letu 2013 naslednja:
Začetno stanje popravka terjatev 01.01.2013
Povečanje
Plačila v letu
Dokončen izbris terjatev
Končno stanje popravka terjatev 31.12.2013
1.086.833 EUR
88.587 EUR
-53.940 EUR
-26.736 EUR
1.094.744 EUR
Razčlenitev terjatev po rokih zapadlosti:
 ne zapadlo
 zapadlo od 0 do 30 dni
 zapadlo od 31 do 60 dni
 zapadlo od 61 do 90 dni
 zapadlo nad 90 dni
9.669.348 EUR
1.473.607 EUR
419.308 EUR
122.553 EUR
1.213.569 EUR
Dvomljive in sporne terjatve do kupcev:
 tožba
 prisilna poravnava in stečaji
493.502 EUR
674.189 EUR
Družba ima del terjatev do kupcev zavarovanih pri zavarovalni družbi. V povprečju je bilo v letu 2013
zavarovanih 82% vseh terjatev, kar je enako kot v predhodnem letu.
11. Denarna sredstva
v EUR
Opis
31.12.2013
01.01.2013
1.468.234
1.028.036
201
201
1.468.435
1.028.237
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah
Denarna sredstva na računih, razen deviznih
Gotovina v blagajni
Skupaj:
Družba je v letu 2013 zaprla račun pri Abanki Vipa d.d..
Z namenom zagotavljanja tekoče plačilne sposobnosti ima družba sklenjeno pogodbo za klasični limit na
poslovnem računu. Znesek limita pri obeh bankah (Nova Ljubljanska banka d.d., Raiffeisen Banka d.d.)
skupaj znaša 450.000 EUR.
46
Big enough to dare, small enaugh to care.
12. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
v EUR
Opis
31.12.2013
01.01.2013
Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
24.004
43.516
Skupaj:
24.004
43.516
Kratkoročno odložene stroške sestavljajo v celoti razmejeni stroški iz naslova najema avtomobilov, ki se
nanašajo na leto 2014.
13. Kapital
v EUR
Opis
31.12.2013
1.1.2013
4.140.029
4.140.029
4.140.029
4.140.029
16.457.055
16.457.055
16.457.055
16.457.055
4.666.185
4.666.185
970.618
970.618
3.695.567
3.695.567
-28.826
-40.086
4.030.394
2.733.460
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
2.733.460
1.759.108
Neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta
1.296.934
974.352
29.264.837
27.956.643
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital - kapitalski deleži
Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Druge rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja dolg. finančnih naložb
Čisti dobiček ali čista izguba
Skupaj:
Spremembe, ki so se zgodile na kapitalu v letu 2013:
 premiki v kapitalu: 974.352 EUR prerazporeditev čistega dobička preteklega poslovnega leta;
premiki v kapital: 1.296.934 EUR realizirani čisti dobiček poslovnega leta.
 zmanjšanje presežka iz prevrednotenja dolgoročne finančne naložbe za 11.260 EUR –uskladitev
delnic Zavarovalnice Triglav na tržno ceno.
Čisti poslovni izid po preračunu kapitala s pomočjo rasti cen življenjskih potrebščin
Opis
Kapital - preračun po rasti cen življenjskih
potrebščin
%
rasti
Izračunan
učinek
v EUR
Zmanjšani čisti
poslovni izid
27.967.903 0,7%
195.775
1.101.159
Kapital
31.12.2013
Čisti poslovni izid v poslovnem letu 2013 znaša 1.296.934 EUR. Z upoštevanjem rasti cen življenjskih
potrebščin pa bi se čisti poslovni izid zmanjšal za 195.775 EUR. Gre za izračun brez upoštevanja vpliva
spremembe na davek od dobička.
Big enough to dare, small enaugh to care.
47
14. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
v EUR
Opis
31.12.2013
01.01.2013
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
360.795
473.421
Skupaj:
360.795
473.421
Pregled gibanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine
v EUR
Opis
Rezervacije za odpravnine
1.1.2013
328.353
oblikovanje
črpanje
odprava
(104.517)
31.12.2013
223.836
Rezervacije za jubilejne nagrade
145.068
(8.109)
136.959
Skupaj
473.421
(112.626)
360.795
Druge rezervacije družba oblikuje za izplačila jubilejnih nagrad in za odpravnine ob upokojitvi delavcem.
Višina se oblikuje po matematični metodi.
Obračun rezervacij je narejen na osnovi naslednjih predpostavk:
 letna obrestna mera 5,91 %,
 predvidena letna rast plač 1,00 %,
 možnost upokojitve – za ženske starost 58 let in 4 mesece, ter 38 let in 3 mesece delovne dobe,
za moške pa starost 58 let in 3 mesece ter 40 let delovne dobe.
15. Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti predstavljajo prejeto posojilo matične družbe Duropack GmbH v višini
2.061.000 EUR, ki je obrestovano po 5% fiksni obrestni meri in zapade v plačilo do leta 2020. Posojilo ni
zavarovano.
Opis
v EUR
Skupaj
2.437.500
2.437.500
836.000
836.000
(1.100.000)
(1.100.000)
- prenos na kratkoročne obveznosti
(112.500)
(112.500)
Stanje 31.12.2013
2.061.000
2.061.000
Stanje 1.1.2013
- nova posojila
- odplačila
48
Druge finančne
obveznosti
Big enough to dare, small enaugh to care.
16. Kratkoročne finančne obveznosti
v EUR
Opis
Kratkoročne finančne obveznosti do drugih
31.12.2013
01.01.2013
112.500
1.012.500
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Skupaj
0
842.455
112.500
1.854.955
Pregled gibanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Opis
Stanje 1.1.2013
- nova posojila
- prenos iz
obveznosti
- odplačila
v EUR
Skupaj
Kratk. posojila dobljena
pri bankah
842.455
Druge kratk. finančne
obveznosti
1.012.500
500.000
112.500
1.854.955
500.000
112.500
(842.455)
(1.512.500)
(2.354.955)
0
112.500
112.500
dolgoročnih
Stanje 31.12.2013
Kratkoročne finančne obveznosti predstavlja del dolgoročnega posojila matične družbe Duropack GmbH,
ki zapade v plačilo v letu 2014. Posojilo je obrestovano po 5% fiksni obrestni meri. Posojilo ni zavarovano.
17. Kratkoročne poslovne obveznosti
v EUR
Opis
31.12.2013
1.1.2013
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
2.854.176
3.516.328
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini
Kratkoročni prejeti predujmi in varščine
Kratkoročni prejeti predujmi
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
2.012.217
841.959
6.504
6.504
436.861
1.987.695
1.528.633
0
0
660.789
436.861
660.789
359.180
281.774
0
252.684
111.462
58.550
77.406
82.672
3.656.721
4.429.801
Obv. za odtegljaje od plač in nadomestila plač zaposlencem
Obveznosti do državnih in drugih institucij
Obveznosti za obračunani DDV
Obveznosti za davek od dohodkov
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštititucij
Skupaj:
Družba nima problematične starostne strukture obveznosti do dobaviteljev saj je na zadnji dan poslovnega
leta le 928.830 eur zapadlih obveznosti.
Big enough to dare, small enaugh to care.
49
18. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
v EUR
Opis
Vnaprej vračunani stroški in odhodki
31.12.2013
01.01.2013
354.156
528.546
-
-
354.156
528.546
Kratkoročno odloženi prihodki
Skupaj:
Pasivne časovne razmejitve je družba vračunala za:
 še nefakturirane že opravljene storitve
 stroške revizije, letne super rabate skladno z določili pogodbe
 neporabljeni letni dopust
98.352 EUR
65.942 EUR
189.862 EUR
19. Potencialna sredstva in obveznosti
Družba med potencialnimi sredstvi izkazuje odobren okvirni revolving kredit (nečrpan del) v višini 450.000
EUR, garancije dane hčerinskemu podjetju v višini 1.310.000 EUR, ter neplačane zamudne obresti kupcev
v višini 67.779 EUR.
50
Big enough to dare, small enaugh to care.
RAZKRITJA POSTAVK POSLOVENGA IZIDA
20. Čisti prihodki od prodaje
v EUR
Opis
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu
Leto 2013
36.960.743
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu
4.427.875
Prihodki od prodaje trg. blaga in materiala na domačem trgu
1.048.008
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu
Skupaj:
390.007
42.826.632
Čisti prihodki od prodaje so izkazani po fakturni vrednosti, zmanjšani za dane popuste.
Čisti prihodki od prodaje povezanim družbam znašajo 1.975.338 EUR.
21. Sprememba vrednosti zalog
v EUR
Opis
Leto 2013
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje
72.057
Sprememba vrednosti zalog predstavlja razliko začetnega in končnega stanja zalog polizdelkov in gotovih
izdelkov v poslovnem letu, vrednotenih po proizvajalnih stroških.
22. Drugi poslovni prihodki
v EUR
Opis
Leto 2013
Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij
112.626
Prevrednotovalni poslovni prihodki
223.404
Skupaj:
336.030
Drugi poslovni prihodki se nanašajo na:
 dobiček od prodaje OS v višini 88.041 EUR,
 prihodke od porabe in odprave rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade 112.626 EUR,
 prevrednotovalne poslovne prihodke od plačanih slabljenih terjatev 53.940 EUR, prihodki od že v
celoti odpisanih terjatev v znesku 47.675 EUR, od odprave slabitve zalog v znesku 30.769 EUR, ter
od odprave rezervacije za neizkoriščeni letni dopust v višini 2.979 EUR.
Big enough to dare, small enaugh to care.
51
23. Stroški blaga, materiala in storitev
v EUR
Opis
Leto 2013
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
Stroški materiala
1.065.722
25.012.242
Stroški materiala
21.573.807
Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
899.091
1.208.442
Stroški nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrževanje OS
Odpis drobnega inventarja in embalaže
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
723.427
517.099
82.614
Drugi stroški materiala
Stroški storitev
7.762
5.538.130
Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju sotritev
Stroški transportnih storitev
215.231
1.736.562
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS
277.779
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
157.070
214.471
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije
294.732
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
1.500.836
157.572
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami
Stroški drugih storitev
4.903
978.974
Skupaj:
31.616.094
Stroški drugih storitev se nanašajo na: storitve študentskega servisa, komunalne storitve, čiščenje
poslovnih prostorov, varovanje premoženja, stroške skladiščenja ter stroške cesij.
V skladu s 57. členom ZGD-1 je družba Duropack d.o.o. zavezana k revidiranju. Revizijo je opravila družba
KPMG Slovenija, d.o.o. Ljubljana. Znesek, porabljen za revidiranje letnega poročila za leto 2013 znaša
23.600 EUR. Drugih storitev svetovanja družba KPMG Slovenija, d.o.o. ni opravljala.
24. Stroški dela
v EUR
Opis
Leto 2013
Plače zaposlencev
Nadomestila plač zaposlencev
4.447.038
590.341
Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev
Stroški pokojninskih zavarovanj
1.265.465
397.429
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Skupaj:
429.558
7.129.831
Stroškov sejnin ni, prav tako tudi ni predvidena in ni obračunana nobena nagrada poslovodstvu. Vsa
izplačila so v skladu s pogodbami. Družba nima sklenjenega prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
52
Big enough to dare, small enaugh to care.
25. Odpisi vrednosti
v EUR
Opis
Leto 2013
Amortizacija
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Amortizacija zgradb
Amortizacija opreme in nadomestnih delov
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih
opredmetenih osnovnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki terjatev
2.398.377
130.168
541.221
1.726.988
361.041
dolgoročnih
Prevrednotovalni poslovni odhodki zalog
sredstev
in
270.489
88.586
1.966
Skupaj:
2.759.418
Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki od opredmetenih sredstev izkazuje družba tudi slabitve
sredstev namenjenih za prodajo v skupnem znesku 208.617 eur na podlagi presoje o neiztržljivosti teh
sredstev.
26. Drugi poslovni odhodki
v EUR
Opis
Leto 2013
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov
7.445
Štipendije dijakom in študentom
4.736
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Ostali stroški
Skupaj :
Big enough to dare, small enaugh to care.
127.037
17.702
156.920
53
Struktura stroškov in poslovnih odhodkov
v EUR
Opis
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Leto 2013
1.065.722
2,56%
25.012.242
60,04%
Stroški storitev
5.538.130
13,29%
Stroški dela
7.129.831
17,11%
Amortizacija
2.398.377
5,76%
Prevrednotovalni poslovni odhodki
361.041
0,87%
Drugi stroški
156.920
0,38%
41.662.263
100,00%
Stroški materiala
Skupaj:
27. Finančni prihodki iz deležev
v EUR
Opis
Leto 2013
Finančni prihodki iz drugih naložb
9.008
Skupaj:
9.008
Finančni prihodek predstavljajo izplačane dividende Zavarovalnice Triglav v letu 2013.
28. Finančni prihodki iz danih posojil
v EUR
Opis
Leto 2013
Finančni prihodki od depozitov
1.432
Skupaj:
1.432
29. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
v EUR
Opis
Leto 2013
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do kupcev
3.201
Skupaj:
3.201
30. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
v EUR
Opis
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od drugih
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Skupaj:
54
Leto 2013
139.455
11.878
151.333
Big enough to dare, small enaugh to care.
31. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
v EUR
Leto 2013
Opis
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
6.876
Skupaj:
6.876
32. Drugi prihodki
v EUR
Leto 2013
Opis
37.860
Prihodki od računalniških storitev
Prejete odškodnine in kazni
1.071
Drugi prihodki
3.273
42.204
Skupaj:
33. Drugi odhodki
v EUR
Leto 2013
Opis
Denarne kazni in odškodnine
2.688
Drugi odhodki
2.092
4.780
Skupaj:
34. Davki
v EUR
Opis
Leto 2013
Davek iz dobička
0
Odhodki iz naslova odloženega davka
168.378
Skupaj davek:
168.378
35. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja, ter prikaz stroškov po funkcionalnih skupinah
v EUR
Opis
Prihodki
Čisti prihodki iz prodaje in usr. lastnih učinkov
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proiz.
Drugi prihodki od poslovanja
Prihodki financiranja
Drugi prihodki
Skupaj prihodki
Big enough to dare, small enaugh to care.
Leto 2013
%
42.826.632 98,93%
72.057
0,17%
336.030
0,78%
13.641
0,03%
42.204
0,10%
43.290.564 100,00%
55
Odhodki
33.302.178
79,62%
1.065.722
2,55%
361.041
0,86%
Stroški prodajanja
3.989.212
9,54%
Stroški splošnih dejavnosti
2.944.110
7,04%
158.209
0,38%
4.780
0,01%
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Odhodki financiranja
Drugi odhodki
Skupaj odhodki
Davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
41.825.252 100,00%
168.378
1.296.934
36. Vrsta dobička
v EUR
Opis
Leto 2013
Vrsta dobička
1.465.312
Dobiček iz poslovanja
1.572.456
Dobiček iz financiranja
-144.568
Dobiček iz drugega poslovanja
37.424
Dogodki po koncu poslovnega leta
Po 1.1.2014 ni bilo računovodskih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na stanje sredstev in obveznosti
podjetja na dan 31.12.2013.
56
Big enough to dare, small enaugh to care.
KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI DEL LETNEGA POROČILA DRUŽBE
DUROPACK d.o.o. LOGATEC
Big enough to dare, small enaugh to care.
57
PREDSTAVITEV SKUPINE DUROPACK
Konsolidirani računovodski izkazi vključujejo računovodske izkaze naslednjih družb v skupini Duropack:


Duropack d.o.o. Logatec - matična družba,
Valkarton Rakek d.o.o. - 100 % odvisna družba.
ODNOSI SKUPINE Z OBVLADUJOČO DRUŽBO
V poslovnem letu 2013 je skupina poslovala z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami. Pri teh
poslih skupina ni bila prikrajšana ali oškodovana. Istočasno poudarjamo, da ni bilo dejanj, ki bi jih skupina
storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb.
Poročilo poslovanja skupine z matično družbo in z njo povezanimi družbami:
-poslovne terjatve/obvezno
v EUR
Naziv družbe
leto 2013
Kumulativni Kumulativni
promet
promet
terjatev
obveznosti
31.12.2013
Saldo
terjatev
Saldo
obveznosti
Duropack Holding GmbH, Avstrija
274.199
1.188.013
5.619
454.533
Duropack Kalsdorf GmbH, Avstrija
384.375
391.359
9.572
53.241
Duropack Starpack kft, Madžarska
20.092
0
0
Duropack Trakia S.A., Bolgarija
0
110.236
0
0
Duropack Turpak A.S., Slovaška
9.943
0
0
0
638.551
8.210.915
25.967
384.566
20.359
0
0
0
Duropack Belišče d.o.o. , Hrvaška
Bilokalnik d.d., Hrvaška
- finančne terjatve/obveznosti
v EUR
Naziv družbe
Duropack GmbH Dunaj-kredit
Duropack GmbH Dunaj-obresti od kredita
58
leto 2013
Kumulativni promet
obveznosti
-2.482.632
31.12.2013
Saldo obveznosti
425.198
202.245
7.473.500
Big enough to dare, small enaugh to care.
KAZALNIKI USPEŠNOSTI SKUPINE
2013
I.
KAZALNIKI POSLOVNE USPEŠNOSTI
1. Koeficient celotne gospodarnosti
1,04
2. Koeficient poslovne gospodarnosti
1,05
3. Stopnja dobičkovnosti prihodkov
3,41
II. KAZALNIKI FINANČNEGA POLOŽAJA
1. Kazalniki investiranja
- stopnja osnovnosti investiranja
49,25
- stopnja obratnosti investiranja
48,06
- stopnja finančnosti investiranja
0,31
2. Kazalniki zadolženosti
- stopnja lastniškega financiranja
0,68
- stopnja dolgoročnosti financiranja
0,83
- stopnja zadolženosti
0,16
3. Kazalniki finančnega ravnotežja
- koeficient dolgoročne pokritosti dolg. sredstev
- kratkoročni koeficient
1,61
0,33
- obratni kapital / obratna sredstva
(0,67)
- obratni kapital / zaloge
(3,37)
- poslovno ravnotežje
2,82
- pospešeni koeficient
3,09
- hitri koeficient
0,22
III. KAZALNIKI DONOSNOSTI
1. Donosnost sredstev (v %)
4,17
2. Donosnost kapitala (v %)
6,68
Big enough to dare, small enaugh to care.
59
REVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE DUROPACK
NAČELA SESTAVLJANJA KONSOLIDIRANIH IZKAZOV


Letni računovodski izkazi skupine so konsolidirana bilanca stanja na dan 31.12.2013, konsolidiran
izkaz poslovnega izida, konsolidiran izkaz drugega vseobsegajočega donosa, konsolidiran izkaz
denarnih tokov in konsolidiran izkaz gibanja kapitala za leto 2013. Sestavljeni so skladno z
računovodskimi in poročevalskimi zahtevami SRS (2006), pojasnili Slovenskega inštituta za revizijo
in določili Zakona o gospodarskih družbah.
Uporabljene metode ocenjevanja bilančnih postavk temeljijo na računovodskih predpostavkah
časovne neomejenosti, stanovitnosti in z upoštevanjem nastanka poslovnega dogodka.
Uprava družbe je skupinske računovodske izkaze potrdila dne 12.3.2014.
Podlaga za merjenje
Skupinski računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen za prodajo
razpoložljivih finančnih sredstev, kjer se upošteva poštena vrednost.
Funkcijska in predstavitvena valuta
Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske
informacije so predstavljene v evrih brez stotinov.
1 Konsolidirana bilanca stanja na dan 31.12.2013
2 Konsolidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013
3 Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa 2013
4 Konsolidiran izkaz denarnega toka od 01.01.2013 do 31.12.2013
5 Konsolidiran izkaz gibanja kapitala od 01.01.2013 do 31.12.2013
60
Big enough to dare, small enaugh to care.
KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA na dan 31.12.2013
Postavke izkaza stanja
Poj.
31.12.2013
1.1.2013
SREDSTVA
43.998.928
46.013.819
A
DOLGOROČNA SREDSTVA
22.803.564
24.675.586
I
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR
357.129
434.091
357.129
434.091
21.669.008
23.414.689
11.031.536
11.464.928
a) Zemljišča
2.621.017
2.621.017
b) Zgradbe
8.410.519
8.843.911
10.187.972
11.056.306
436.408
438.788
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
13.092
454.667
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izd.
13.092
454.667
1
1. Dolgoročne premoženjske pravice
II
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
2
1. Zemljišča in zgradbe
2. Proizvajalne naprave in stroji
3. Druge naprave in oprema
III
NALOŽBENE NEPREMIČNINE
3
48.479
50.443
IV
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
4
85.576
74.316
V
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
5
109.989
2.513
109.989
2.513
533.383
699.534
21.145.987
21.272.270
1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI
ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
6
B
KRATKOROČNA SREDSTVA
I
SREDSTVA ZA PRODAJO
7
0
264.818
II
ZALOGE
8
4.230.076
4.087.285
2.810.977
2.822.434
1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
4. Predujmi za zaloge
III
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
9
1. Kratkoročna posojila drugim
IV
160.724
133.072
1.258.048
1.130.643
327
1.136
705
4.904
705
4.904
15.416.082
15.601.726
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
14.789.441
15.355.003
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
626.641
246.723
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
10
V
DENARNA SREDSTVA
11
1.499.124
1.313.537
C
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
12
49.377
65.963
1.827.779
2.444.681
IZVENBILANČNA EVIDENCA
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
A
Postavke izkaza stanja
31.12.2013
1.1.2013
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
43.998.928
46.013.819
29.977.523
28.090.033
KAPITAL
Big enough to dare, small enaugh to care.
13
61
I
VPOKLICANI KAPITAL
4.140.029
4.140.029
1. Osnovni kapital
4.140.029
4.140.029
II
KAPITALSKE REZERVE
16.457.055
16.457.055
III
REZERVE IZ DOBIČKA
4.666.185
4.666.185
970.618
970.618
3.695.567
3.695.567
1. Zakonske rezerve
2. Druge rezerve iz dobička
IV
PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA
-28.826
-40.086
V
PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID
2.866.850
1.759.108
VI
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
1.876.230
1.107.742
B
REZERVACIJE
RAZMEJITVE
502.768
626.641
502.768
626.641
6.195.375
7.359.375
IN
DOLOGOROČNE
PASIVNE
ČASOVNE
14
1. Rezervacije
C
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
15
I
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
6.195.375
7.359.375
1. Druge dolgoročne finančne obveznosti
6.195.375
7.359.375
Č
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
6.894.096
9.320.559
II
KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
1.418.319
3.293.580
83
842.455
1.418.236
2.451.125
5.475.777
6.026.979
4.376.692
4.873.403
3.203
13.698
1.095.882
1.139.878
16
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
2. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
17
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
2. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D
KRAKTOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
18
429.166
617.211
IZVENBILANČNA EVIDENCA
19
1.827.779
2.444.681
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
62
Big enough to dare, small enaugh to care.
KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA od 1.1. do 31.12.2013
1
2
3
Postavke izkaza poslovnega izida
Poj.
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
20
46.349.040
b) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu
6.520.753
c) Prihodki od prodaje trg. blaga in mat. na domačem trgu
633.135
d) Prihodki od prodaje trgovskega blaga in mat. na tujem trgu
847.497
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
21
162.410
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
22
398.351
23
-38.776.176
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
398.351
a) NV prodanih blaga in mat. ter stroški por. Materiala
-31.726.541
b) Stroški storitev
5
6
54.350.425
a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na dom. Trgu
a) Prevrednotovalni poslovni prihodki
4
2013
STROŠKI DELA
-7.049.635
24
-10.108.791
a) Stroški plač
-7.204.506
b) Stroški socialnih zavarovanj
-1.221.622
c) Drugi stroški dela
-1.682.663
ODPISI VREDNOSTI
25
a) Amortizacija
-3.288.134
-2.918.992
b) PPO pri neopred.sredstvih in opredmetenih OS
-270.489
c) PPO pri obratnih sredstvih
-98.653
7
DRUGI POSLOVNI ODHODKI
26
-196.717
8
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV
27
9.041
a) Finančni prihodki iz drugih naložb
9
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
9.041
28
1.432
29
5.786
a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
10
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
1.432
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
11
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
5.786
30
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
-804
b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
12
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
-437.880
-437.076
31
-12.452
a) Finančni odhodki iz obv. do dobavit. in meničnih obv.
-9.499
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
-2.953
13
DRUGI PRIHODKI
32
66.851
14
DRUGI ODHODKI
33
-8.780
15
DAVEK IZ DOBIČKA
34
-122.985
16
ODLOŽENI DAVKI
34
-166.151
17
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
35
1.876.230
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
Big enough to dare, small enaugh to care.
63
KONSOLIDIRAN IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 2013
v EUR
2013
Postavke izkaza vseobsegajočega donosa
17
64
18
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Spremembe presežka iz prevrednotenja
opredmetenih osnovnih sredstev
1.876.230
19
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za
prodajo
20
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini
0
21
Druge sestavine vseobsegajočega donosa
0
22
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
neopredmetenih
sredstev
in
0
11.261
1.887.491
Big enough to dare, small enaugh to care.
KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNIH TOKOV od 1.1. do 31.12.2013
v EUR
2013
A. Denarni tokovi pri poslovanju
Čisti poslovni izid
1.876.230
Prilagoditve za
3.451.138
amortizacijo OS (+)
2.768.817
amortizacijo NS (+)
148.210
amortizacijo NN (+)
dobiček pri prodaji OS (-)
odprava slabitve terjatev (-)
odprava slabitve zalog (-)
1.964
(97.107)
(101.615)
(30.769)
izguba pri prodaji OS (+)
61.872
slabitev terjatev (+)
96.688
slabitev zalog (+)
finančne prihodke (-)
1.966
(16.259)
finančne odhodke (+)
450.332
odprava rezervacij (-)
(122.097)
obračunani davek od dobička
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih
terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Sprememba poslovnih terjatev in AČR
Sprememba zalog
Sprememba kratkoročnih sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
Sprememba poslovnih dolgov in PČR
Sprememba rezervacij
Plačani davek od dobička
Prebitek prejemkov/(izdatkov) pri poslovanju
289.136
(613.497)
99.681
(113.988)
264.818
(739.247)
(1.776)
(122.985)
4.713.871
B. Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
84.003
Prejete obresti
7.218
Prejete dividende in deleži
9.041
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Prebitek prejemkov/(izdatkov) pri naložbenju
63.545
4.199
(1.122.694)
(71.248)
(1.051.446)
(1.247.308)
C. Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
1.336.000
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
836.000
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
500.000
Izdatki pri financiranju
Plačane obresti
Big enough to dare, small enaugh to care.
(4.825.593)
(164.506)
65
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
(1.100.000)
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
(3.561.087)
Prebitek prejemkov/(izdatkov) pri financiranju
(3.489.593)
Končno stanje denarnih sredstev
1.499.124
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov)
185.587
Začetno stanje denarnih sredstev
1.313.537
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
Začetno stanje v
obdobju
Vpoklicani
kapital
Kapitalske Rezerve iz dobička
rezerve
4.140.029
16.457.055 970.618 3.695.567
v EUR
Skupaj
Presežek iz
prevrednotenja
Preneseni
čisti
poslovni
izid
Čisti
poslovni izid
poslovnega
leta
(40.086)
1.759.108
1.107.742
28.090.033
Spremembe
lastniškega kapitala
-
-
-
-
-
-
-
-
Celotni vseobsegajoči
donos poročevalskega
obdobja
-
-
-
-
11.260
-
1.876.230
1.887.490
1.876.230
1.876.230
Vnos čistega
poslovnega izida
poročevalskega
obdobja
Sprememba iz naslova
prevrednotenja naložb
11.260
Spremembe v kapitalu
-
-
-
-
-
Razporeditev
preostalega dela čistega
dobička primerjalnega
obdobja na druge
sestavine kapitala
Končno stanje v
obdobju
4.140.029
16.457.055 970.618 3.695.567
(28.826)
11.260
1.107.742
(1.107.742)
-
1.107.742
(1.107.742)
-
2.866.850
1.876.230
29.977.523
Bilančni dobiček
v EUR
Opis
Čisti dobiček poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček
Skupaj bilančni dobiček
66
31.12.2013
1.1.2013
1.876.230
2.866.850
1.107.742
1.759.108
4.743.080
2.866.850
Big enough to dare, small enaugh to care.
RAZKRITJA POSTAVK KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA
1. Neopredmetena sredstva
Izkaz gibanja neopredmetenih sredstev:
v EUR
Premoženjske
Pravice
Skupaj
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
810.865
810.865
71.248
71.248
882.113
882.113
Stanje 1.1.2013
376.774
376.774
Amortizacija
148.210
148.210
Stanje 31.12.2013
524.984
524.984
Neodpisana vrednost 01.01.2013
434.091
434.091
Neodpisana vrednost 31.12.2013
357.129
357.129
Pridobitve
Stanje 31.12.2013
POPRAVEK VREDNOSTI
Pomembnejše nabave v letu 2013:
 licence za programsko opremo KIWI 55.381 EUR
Neopredmetenih sredstev ob koncu obračunskega obdobja skupina ni prevrednotovala in na dan
31.12.2013 ne izkazujemo nobenega prevrednotovalnega popravka iz tega naslova. Neopredmetena
sredstva niso zastavljena.
2. Opredmetena osnovna sredstva
Opis
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalna oprema
Druga oprema
Osnovna sredstva v gradnji
Skupaj
Big enough to dare, small enaugh to care.
31.12.2013
2.621.017
8.410.519
10.187.972
436.408
13.092
21.669.008
v EUR
1.1.2013
2.621.017
8.843.911
11.056.306
438.788
454.667
23.414.689
67
Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je bila na zadnji dan poslovnega leta za 1.745.681 EUR
manjša kot leto prej, saj je obračunana amortizacija sredstev pomembno presegla tekoča vlaganja. Na
spremembo so vplivali:
v EUR
1.051.446
(2.768.817)
(28.310)
(1.745.681)
Nove naložbe v poslovnem letu
Amortizacija
Odtujitve, izločitve
Skupaj povečanje
Konsolidiran izkaz gibanja opredmetenih osnovnih sredstev:
Zemljišča
Proizvajalna
oprema
Zgradbe
Druga
oprema
Opredmetena
OS v izdelavi
Skupaj
NABAVNA
VREDNOST
Stanje
1.1.2013
Pridobitve
Odtujitve
2.621.017 26.837.164
43.809.307 2.768.631
454.667
76.490.786
0
212.506
1.070.052
210.463
-441.575
1.051.446
0
0
-6.362
-190.895
0
-197.257
44.872.997 2.788.199
13.092
77.344.975
32.753.001 2.329.843
0
53.076.097
Stanje
2.621.017 27.049.670
31.12.2013
POPRAVEK
VREDNOSTI
Stanje
0 17.993.253
1.1.2013
Odtujitve
0
0
Amortizacija
0
645.898
Stanje
31.12.2013
0 18.639.151
-6.362
-162.585
0
-168.947
1.938.386
184.533
0
2.768.817
34.685.025 2.351.791
0
55.675.967
Neodpisana
vrednost
2.621.017
01.01.2013
8.843.911
11.056.306
438.788
454.667
23.414.689
Neodpisana
vrednost
2.621.017
31.12.2013
8.410.519
10.187.972
436.408
13.092
21.669.008
Pomembnejše nabave opreme v skupini v letu 2013:




proizvajalna oprema Bobst 3 1600
proizvajalna oprema Minda
Sanacija meteorne vode
Viličar
270.384 EUR
190.335 EUR
83.824 EUR
82.280 EUR
Nabava nove opreme se je financirala iz lastnih virov.
68
Big enough to dare, small enaugh to care.
Opredmetenih osnovnih sredstev ob koncu obračunskega obdobja nismo prevrednotovali in na dan
31.12.2013 ne izkazujemo nobenega prevrednotovalnega popravka iz tega naslova.
Stanje obveznosti skupine iz naslova nakupa opredmetenih sredstev na dan 31.12.2013 znaša 106.404,56
EUR.
Pravnih omejitev na opredmetenih sredstvih ni. Skupina nima sredstev v finančnem najemu.
3. Naložbene nepremičnine
Konsolidiran izkaz gibanja naložbenih nepremičnin:
Zgradbe - naložbene
nepremičnine
v EUR
Skupaj
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2013
98.223
98.223
Stanje 31.12.2013
98.223
98.223
47.780
47.780
1.964
1.964
Stanje 31.12.2013
49.744
49.744
Neodpisana vrednost 1.1.2013
50.443
50.443
Neodpisana vrednost 31.12.2013
48.479
48.479
Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2013
Amortizacija
Naložbene nepremičnine predstavljajo stanovanja, ki jih ima v lasti Duropack d.o.o. in se oddajajo v najem.
Naložbene nepremičnine se vodijo po nabavni vrednosti in se amortizirajo kot osnovna sredstva. Iz naslova
oddaje stanovanj smo realizirali 3.633 EUR prihodkov in 1.964 EUR stroškov.
4. Dolgoročne finančne naložbe
Pregled sprememb dolgoročnih finančnih naložb v letu 2013
Druge delnice in deleži
Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2013
Nakupi
Prodaje
Odpis naložbe
Stanje 31.12.2013
Oslabitev vrednosti
Stanje 1.1.2013
Povečanje
Krepitev naložbe
Stanje 31.12.2013
Big enough to dare, small enaugh to care.
v EUR
Skupaj
126.367
126.367
-
126.367
126.367
52.051
(11.260)
52.051
(11.260)
40.791
40.791
69
Čista vrednost 1.1.2013
74.316
74.316
Čista vrednost 31.12.2013
85.576
85.576
Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo naložbo v delnice Zavarovalnice Triglav. Vrednost le te smo
uskladili s tržno vrednostjo. Za naložbo v delnice smo evidentirali krepitev v dobro kapitala –
prevrednotovalni popravek finančnih naložb v višini 11.260 €. Delnice Zavarovalnice Triglav kotirajo na
borzi, zato je poštena vrednost naložbe določena glede na vrednost delnice na borzi.
5. Dolgoročne poslovne terjatve
v EUR
Opis
31.12.2013
1.1.2013
Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja
109.989
2.513
Skupaj:
109.989
2.513
Druge dolgoročne terjatve do drugih predstavljajo terjatev do VKR d.o.o., Logatec v višini 108.000 €, ter
terjatev do upravljavca stanovanj (Rudar Senovo) – rezervni sklad za dolgoročno vzdrževanje stanovanj.
6. Odložene terjatve za davek
Opis
Terjatve za odloženi davek iz davčnih dobropisov
prenesenih v naslednja davčna obdobja
Skupaj:
31.12.2013
v EUR
1.1.2013
533.383
533.383
699.534
699.534
Odloženi davki skupine predstavljajo terjatve za davek obračunan od začasno nepriznanih rezervacij za
odpravnine in jubilejne nagrade, popravke terjatev do kupcev in od davčne izgube.
7. Sredstva (skupine za odtujitev)za prodajo
Opis
Sredstva za prodajo
Skupaj:
31.12.2013
0
0
01.01.2013
264.818
264.818
Sredstva namenjena prodaji zajemajo neprodani del nepremičnine na lokaciji Trbovlje in opredmetena
sredstva. V letu 2013 je družba Duropack sredstva delno prodala, preostanek pa slabila v breme
prevrednotovalnih odhodkov, saj ni pričakovati prodaje teh sredstev.
8. Zaloge
Opis
Zaloge surovin in materiala
Surovine in material v skladišču
Odmiki od cen zalog surovin in materiala
70
31.12.2013
v EUR
1.1.2013
2.810.977
2.822.434
3.061.674
3.104.314
-250.697
-281.880
Big enough to dare, small enaugh to care.
Nedokončana proizvodnja in storitve
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi in blago
Proizvodi in blago
Odpisi od cen proizvodov
Skupaj zaloge
Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala
Skupaj zaloge in predujmi za zaloge:
160.724
133.072
160.724
133.072
1.258.048
1.130.643
1.269.619
1.142.165
-11.571
-11.522
4.229.749
4.086.149
327
1.136
4.230.076
4.087.285
Skupina skladno z računovodsko politiko na zadnji dan poslovnega leta presoja starost zalog, ter zaradi
zastarelosti oslabi vrednost zalog materiala. Po teh kriterijih je bil v tekočem letu znesek oslabitve
vrednosti zalog glede na preteklo leto zmanjšan za 30.769 EUR.
Popisna komisija je popis opravila decembra 2013, opravljena je bila primerjava s knjigovodskim stanjem.
Ugotovljenih ni bilo večjih razlik; dejansko stanje je bilo usklajeno s knjigovodskim. Primerjava
knjigovodske in čiste iztržljive vrednosti zalog blaga, nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov je
pokazala, da je knjigovodska vrednost navedenih zalog nižja od čiste iztržljive vrednosti, zato ni potrebe po
oslabitvi teh vrst zalog. Zaloge so proste vseh bremen.
9. Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe predstavlja posojilo v znesku 705 eur, ki je bilo dano drugim osebam in bo
odplačano v letu 2014.
10. Kratkoročne poslovne terjatve
Iz konsolidirane bilance stanja so izločene poslovne terjatve med družbami v skupini v višini 355.041 EUR.
v EUR
Opis
31.12.2013
1.1.2013
Kratkoročne terjatve do kupcev
14.789.441
15.355.003
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi
14.495.987
14.912.455
Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
1.417.319
1.550.401
-1.123.865
-1.107.853
626.641
246.723
626.641
246.723
15.416.082
15.601.726
Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev
Druge kratkoročne terjatve
Ostale kratkoročne terjatve
Skupaj:
Popravek terjatev v breme poslovnih odhodkov skupina oblikuje glede na starost terjatve po dnevu
zapadlosti, in sicer:
Starost terjatve
- nad 6 mesecev (180 dni)
% oslabitve
100
Po oblikovanju seznama glede na starost, pretehtamo vsako posamezno terjatev in upravičenost
popravka.
Big enough to dare, small enaugh to care.
71
Začetno stanje popravka terjatev 01.01.2013
Povečanje popravka v skladu z metodologijo
Plačila v letu
Dokončen izbris terjatev
Končno stanje popravka terjatev 31.12.2013
Razčlenitev terjatev po rokih zapadlosti:
 nezapadlo
 zapadlo od 0 do 30 dni
 zapadlo od 31 do 60 dni
 zapadlo od 61 do 90 dni
 zapadlo nad 90 dni
1.107.853 EUR
96.688 EUR
-53.940 EUR
-26.736 EUR
1.123.865 EUR
12.338.152 EUR
1.736.294 EUR
464.140 EUR
128.784 EUR
1.245.936 EUR
Skupina ima del terjatev do kupcev zavarovanih pri zavarovalni družbi. V povprečju je bilo v letu 2013
zavarovanih 78% vseh terjatev.
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo:
31.12.2013
Terjatve od prodaje nepremičnin
150.000
Kratkoročne terjatve za neizplačan delež
22.500
Kratkoročne terjatve do države
365.535
Terjatve za cesije
54.558
Ostale kratkoročne terjatve
34.048
Skupaj
626.641
11. Denarna sredstva
v EUR
Opis
Denarna sredstva na računih, razen deviznih
Gotovina v blagajni
Skupaj:
31.12.2013
1.1.2013
1.498.923
1.313.336
201
201
1.499.124
1.313.537
Z namenom zagotavljanja tekoče plačilne sposobnosti ima skupina sklenjeno pogodbo za klasični limit na
poslovnem računu. Znesek limita pri bankah skupaj znaša 750.000 EUR.
12. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
v EUR
Opis
Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
Skupaj:
Kratkoročno odložene stroške sestavljajo:
 najem avtomobilov
 vnaprej obračunane zavarovalne premije
 vnaprej obračunani str. vzdržev. računalniške opreme
72
31.12.2013
1.1.2013
49.377
65.963
49.377
65.963
24.004 EUR
17.141 EUR
8.232 EUR
Big enough to dare, small enaugh to care.
13. Kapital
v EUR
Opis
31.12.2013
1.1.2013
4.140.029
4.140.029
4.140.029
4.140.029
16.457.055
16.457.055
16.457.055
16.457.055
4.666.185
4.666.185
970.618
970.618
3.695.567
3.695.567
-28.826
-40.086
4.743.080
2.866.850
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
2.866.850
1.759.108
Neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta
1.876.230
1.107.742
29.977.523
28.090.033
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital - kapitalski deleži
Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Druge rezerve iz dobička
Presežek/primanjkljaj iz prevrednotenja dolg. finančnih naložb
Čisti dobiček ali čista izguba
Skupaj kapital
Spremembe, ki so se zgodile na kapitalu v letu 2013:
 premiki v kapitalu: 1.107.742 EUR prerazporeditev čistega dobička preteklega poslovnega leta
 premiki v kapital: 1.876.230 EUR realizirani čisti dobiček poslovnega leta
 zmanjšanje presežka iz prevrednotenja dolgoročne finančne naložbe za 11.260 EUR –uskladitev
delnic Zavarovalnice Triglav na tržno ceno
Čisti poslovni izid po preračunu kapitala s pomočjo rasti cen življenjskih potrebščin
%
rasti
Izračunan
učinek
v EUR
Zmanjšani čisti
poslovni izid
28.101.293 0,7%
196.709
1.679.521
Kapital
31.12.2013
Kapital - preračun po rasti cen življenjskih
potrebščin
Čisti poslovni izid v poslovnem letu 2013 znaša 1.876.230 EUR. Z upoštevanjem rasti cen življenjskih
potrebščin pa bi se čisti poslovni izid zmanjšal za 196.709 EUR. Gre za izračun brez upoštevanja vpliva
spremembe na davek od dobička.
14. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
v EUR
Opis
31.12.2013
1.1.2013
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
502.768
626.641
Skupaj:
502.768
626.641
Rezervacije skupina oblikuje za izplačila jubilejnih nagrad in za odpravnine ob upokojitvi delavcem. Višina
se oblikuje po matematični metodi.
Big enough to dare, small enaugh to care.
73
Pregled gibanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine
v EUR
Opis
oblikovanje
črpanje
Rezervacije za odpravnine
1.1.2013
431.091
odprava
(113.988)
31.12.2013
317.103
Rezervacije za jubilejne nagrade
195.550
3.152
(4.928)
(8.109)
185.665
Skupaj
626.641
3.152
(4.928)
(122.097)
502.768
Obračun rezervacij je narejen na osnovi naslednjih predpostavk:
 letna obrestna mera 5,91 %,
 predvidena letna rast plač 1,00 %,
 možnost upokojitve – za ženske starost 58 let, ter 38 let in 3 mesece delovne dobe, za moške pa
starost 58 let in 3 mesece, ter 40 let delovne dobe.
15. Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti predstavljajo prejeto posojilo matične družbe Duropack GmbH v višini
6.195.375 EUR, ki je obrestovano po 5% fiksni obrestni meri in zapade v plačilo do leta 2020. Posojilo ni
zavarovano.
Pregled gibanja dolgoročnih finančnih obveznosti
v EUR
Opis
Druge finančne
obveznosti
Skupaj
7.359.375
836.000
(1.100.000)
7.359.375
836.000
(1.100.000)
- prenos na kratkoročne obveznosti
(900.000)
(900.000)
Stanje 31.12.2013
6.195.375
6.195.375
Stanje 1.1.2013
- nova posojila
- odplačila
16. Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do drugih predstavljajo del dolgoročnega posojila matične družbe
Duropack GmbH, ki zapade v plačilo v letu 2014. Posojilo je obrestovano po 5% fiksni obrestni meri.
Posojilo ni zavarovano.
v EUR
Opis
Kratkoročne finančne obveznosti do drugih
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Skupaj:
74
31.12.2013
1.1.2013
1.418.236
2.451.125
83
842.455
1.418.319
3.293.580
Big enough to dare, small enaugh to care.
Pregled gibanja kratkoročnih finančnih obveznosti
v EUR
Opis
Kratk. posojila dobljena
pri bankah
Druge kratk. finančne
obveznosti
Skupaj
842.455
2.451.125
3.293.580
- nova posojila
500.000
500.000
-prenos iz dolgoročnih posojil
900.000
900.000
83
285.743
285.826
(842.455)
(3.618.632)
(4.461.087)
83
1.418.236
1.418.319
Stanje 1.1.2013
- obresti
- odplačila
Stanje 31.12.2013
17. Kratkoročne poslovne obveznosti
Iz konsolidirane bilance stanja so izločene poslovne obveznosti med družbami v skupini v višini 355.041
EUR.
v EUR
Opis
31.12.2013
1.1.2013
4.376.692
4.873.403
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi
2.362.984
2.101.569
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini
2.013.708
2.771.834
3.203
13.698
3.203
13.698
684.628
726.826
684.628
726.826
411.254
413.052
296.465
111.629
Obveznosti za davek od dohodkov
71.873
62.349
Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij
42.916
239.074
5.475.777
6.026.979
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročni prejeti predujmi in varščine
Kratkoročni prejeti predujmi
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Obv. za odtegljaje od plač in nadomestila plač zaposlencem
Obveznosti do državnih in drugih institucij
Obveznosti za obračunani DDV
Skupaj:
Struktura odprtih obveznosti do dobaviteljev iz poslovanja:
 nezapadlo
3.386.637 EUR
 zapadlo od 0 do 30 dni
989.937 EUR
 zapadlo od 31 do 60 dni
0 EUR
 zapadlo od 61 do 90 dni
0 EUR
 zapadlo nad 90 dni
118 EUR
Družba nima obveznosti do članov uprave.
Big enough to dare, small enaugh to care.
75
18. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
v EUR
Opis
Vnaprej vračunani stroški in odhodki
31.12.2013
1.1.2013
429.166
617.211
-
-
429.166
617.211
Kratkoročno odloženi prihodki
Skupaj:
Pasivne časovne razmejitve skupina vračuna na podlagi:
 še ne fakturiranih že opravljenih storitev
 stroške revizije, letne super rabate skladno z določili pogodbe
 neporabljen letni dopust
117.331 EUR
67.892 EUR
243.943 EUR
19. Potencialna sredstva in obveznosti
Skupina med potencialnimi sredstvi izkazuje odobren okvirni revolving kredit (nečrpan del) v višini 750.000
EUR, garancije za plačilo dobaviteljem za hčerinsko podjetje v višini 1.010.000 EUR ter neplačane
zamudne obresti kupcev v višini 67.779 EUR.
76
Big enough to dare, small enaugh to care.
RAZKRITJA POSTAVK KONSOLIDIRANEGA POSLOVNEGA IZIDA
Iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida so izločeni vsi prihodki in stroški ter odhodki, ki izvirajo iz
medsebojnega poslovanja družb v skupini. Prihodki od prodaje so izločeni v višini 1.531.738 EUR.
20. Čisti prihodki od prodaje
v EUR
Opis
leto 2013
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu
46.349.040
6.520.753
Prihodki od prod. trgovskega blaga in materiala na domačem trgu
633.135
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu
847.497
Skupaj:
54.350.425
21. Sprememba vrednosti zalog
v EUR
Opis
leto 2013
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
162.410
Sprememba vrednosti zalog predstavlja razliko začetnega in končnega stanja zalog polizdelkov in gotovih
izdelkov v poslovnem letu, vrednotenih po proizvajalnih stroških.
22. Drugi poslovni prihodki
v EUR
Opis
Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij
Subvencije, dotacije, premije
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Skupaj:
leto 2013
122.097
43.784
232.470
398.351
Prevrednotovalni poslovni prihodki se nanašajo na:
 dobiček od prodaje OS v višini 97.107 EUR,
 prihodke od odprave slabitve zalog 30.769 EUR,
 prevrednotovalne poslovne prihodke od plačanih slabljenih terjatev 53.940 EUR, prihodki od že v
celoti odpisanih terjatev v znesku 47.675 EUR,
 prihodke od odprave dopustov 2.979 EUR.
23. Stroški blaga, materiala in storitev
v EUR
Opis
leto 2013
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
1.087.250
Big enough to dare, small enaugh to care.
77
Stroški materiala
30.639.291
Stroški materiala
26.687.272
Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
899.092
1.433.782
Stroški nadomestnih delov za OS in material za vzdrž. OS
Odpis drobnega inventarja in embalaže
880.604
607.985
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
120.798
Drugi stroški materiala
Stroški storitev
9.758
7.049.635
Str. storitev pri ustvarjanju proizv. in opravljanju stor.
Stroški transportnih storitev
452.532
2.196.224
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredm.OS
Najemnine
396.498
224.364
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
273.203
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne premije
403.724
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
1.794.694
238.052
Stroški drugih storitev
1.070.344
Skupaj:
38.776.176
Stroški drugih storitev se nanašajo na: storitve študentskega servisa, komunalne storitve, čiščenje
poslovnih prostorov, varovanje premoženja, stroške skladiščenja ter stroški cesij.
V skladu s 57. členom ZGD-1 je skupina Duropack zavezana k revidiranju. Revizijo je opravila družba KPMG
Slovenija, d.o.o. Ljubljana. Znesek, porabljen za revidiranje letnega poročila za leto 2013 znaša 29.600 EUR.
Drugih storitev svetovanja družba KPMG Slovenija, d.o.o. ni opravljala.
24. Stroški dela
Opis
Plače zaposlencev
Nadomestila plač zaposlencev
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki
Stroški pokojninskih zavarovanj
Stroški drugih socialnih zavarovanj
Skupaj:
v EUR
leto 2013
6.340.065
864.441
38.716
1.682.663
644.874
538.032
10.108.791
Stroškov sejnin ni, prav tako tudi ni predvidena in ni obračunana nobena nagrada poslovodstvu. Vsa
izplačila so v skladu s pogodbami. Družba Valkarton Rakek ima sklenjeno dodatno prostovoljno
pokojninsko zavarovanje.
25. Odpisi vrednosti
v EUR
Opis
78
leto 2013
Big enough to dare, small enaugh to care.
Amortizacija
2.918.992
Amortizacija neopredmetenih sredstev
148.210
Amortizacija zgradb
647.863
Amortizacija opreme in nadomestnih delov
Amortizacija drobnega inventarja in drugih osnovnih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih sredstev
Prevrednotovalni poslovni odhodki terjatev
Prevrednotovalni poslovni odhodki zalog
Skupaj:
1.938.386
184.533
369.142
270.489
96.688
1.965
3.288.134
Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih osnovnih sredstev se sestojijo iz slabitve sredstev
namenjenih prodaji 208.617 EUR in izgube pri prodaji osnovnih sredstev v višini 61.872 EUR.
26. Drugi poslovni odhodki
v EUR
Opis
leto 2013
Oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade
3.152
Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov
7.445
Izdatki za varstvo okolja
9.738
Štipendije dijakom in študentom
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Ostali stroški
Skupaj:
15.508
140.365
20.509
196.717
27. Finančni prihodki iz deležev
v EUR
Opis
leto 2013
Finančni prihodki iz drugih naložb
9.041
Skupaj:
9.041
Finančni prihodek predstavlja izplačane dividende Zavarovalnice Triglav v letu 2013.
28. Finančni prihodki iz danih posojil
v EUR
Opis
Finančni prihodki od depozitov
Skupaj:
Big enough to dare, small enaugh to care.
leto 2013
1.432
1.432
79
29. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
v EUR
Opis
leto 2013
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do kupcev
5.786
Skupaj:
5.786
30. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
v EUR
Opis
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
Skupaj:
leto 2013
6.498
431.382
437.880
31. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
v EUR
Opis
leto 2013
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev
9.499
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
2.953
Skupaj:
12.452
32. Drugi prihodki
v EUR
Opis
leto 2013
Prihodki od računalniških storitev
Prejete odškodnine in kazni
Drugi prihodki
37.860
16.724
12.267
Skupaj:
66.851
33. Drugi odhodki
v EUR
Opis
80
leto 2013
Denarne kazni in odškodnine
4.000
Drugi odhodki
4.780
Skupaj:
8.780
Big enough to dare, small enaugh to care.
34. Davki
v EUR
Opis
31.12.2013
Davek iz dobička
122.985
Odhodki iz naslova odloženega davka
166.151
Skupaj davek:
289.136
Za leto 2013 je skupina izkazala obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v višini 122.985
EUR. Odloženi davki se nanašajo na rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine, oblikovanja popravka
terjatev ter na davčno izgubo.
35. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja, ter prikaz stroškov po funkcionalnih skupinah
v EUR
Opis
leto 2013
Prihodki
Čisti prihodki iz prodaje in usr. lastnih učinkov
54.350.425
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proiz.
162.410
Drugi prihodki od poslovanja
398.351
Prihodki financiranja
16.259
Drugi prihodki
66.851
Skupaj prihodki
54.994.296
Odhodki
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga
Prevrednotovalni poslovni odhodki
42.585.391
1.087.250
369.142
Stroški prodajanja
4.496.136
Stroški splošnih dejavnosti
3.831.899
Odhodki financiranja
450.332
Drugi odhodki
8.780
Skupaj odhodki
52.828.930
Davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
289.136
1.876.230
Dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja se niso pojavili dogodki, ki bi lahko vplivali na računovodske izkaze in zaradi
katerih bi morali opraviti popravke računovodskih izkazov za leto 2013.
Big enough to dare, small enaugh to care.
81
IZJAVA POSLOVODSTVA
Uprava potrjuje računovodske izkaze družbe Duropack d.o.o. in skupine Duropack za poslovno leto, ki se je
zaključilo na dan 31. december 2013, pojasnila k računovodskim izkazom in uporabljene računovodske
usmeritve.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne
računovodske usmeritve. Računovodske ocene so bile izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarjenja. Uprava potrjuje, da predstavlja letno poročilo resnično in pošteno sliko premoženjskega
stanja družbe in skupine ter izidov njunega poslovanja za leto 2013.
Računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, so bili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju
družbe in skupine ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Glavna direktorica:
Alenka Černelič
Majda Androjna
Logatec, 12. marec 2014
82
Big enough to dare, small enaugh to care.
POROČILO REVIZORJA
Big enough to dare, small enaugh to care.
83
84
Big enough to dare, small enaugh to care.
Big enough to dare, small enaugh to care.
85