vrednotenje kompetenc o projektu svetovanje in pomoč

VREDNOTENJE KOMPETENC
O PROJEKTU
Kompetenca je zmožnost posameznika, da
pridobljeno znanje in veščine v skladu s svojimi
vrednotami in stališči uporabi v kompleksnih,
raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah.
V Sloveniji v okviru projekta Ugotavljanje in
vrednotenje neformalnega znanja v
izobraževanju odraslih 2012– 2014 trenutno
15 izobraževalnih organizacij zagotavlja
aktivnosti vrednotenja neformalno
pridobljenega znanja in izkušenj.
Za večjo zaposljivost in vseživljenjsko učenje so
ključne kompetence zelo pomembne:
Sporazumevanje v maternem jeziku
Sporazumevanje v tujem jeziku
Matematična kompetenca ter osnovne kompetence
v znanosti in tehnologiji
Digitalna pismenost
Učenje učenja
Socialne in državljanske kompetence
Samoiniciativnost in podjetnost
Kulturna zavest in izražanje
Za
posamezno
delovno
mesto
pa
so
najpomembnejše poklicne kompetence, ki jih
delimo na:
 poklicne generične kompetence so skupne
več sorodnim poklicem in delovnim
opravilom na določenem področju.
 poklicne specifične kompetence so značilne
za posamezne poklice oz. delovna področja.
SVETOVANJE IN POMOČ
Na Ljudski univerzi Murska Sobota za področje
Pomurja izvajamo brezplačno informiranje,
svetovanje in vodenje skozi postopke
ugotavljanja, vrednotenja in potrjevanja
neformalno pridobljenega znanja. Pomagamo
vam pri odločanju za izobraževanje, načrtovanju
nadaljnje izobraževalne poti in razvoju poklicne
kariere.
Za strokovno delo skrbijo
usposobljeni strokovnjaki:
VREDNOTENJE NEFORMALNEGA
ZNANJA IN IZKUŠENJ
ODRASLIH
Svetovalka in vodja projekta: Ludvika Gjerek,
02 536 15 62, [email protected]
Informator in svetovalec: Alojz Sraka,
02 536 15 76, [email protected]
www.lums.si
Predhodno oz. neformalno pridobljena znanja so
vse veščine, spretnosti in znanja, ki ste si jih
pridobili kadarkoli in kjerkoli:
na delu, doma, v prostem času ipd.
Neformalno pridobljeno znanje
ima v družbi neprecenljivo vrednost in je obvezno
dopolnilo k formalnemu znanju.
KAJ JE VREDNOTENJE
NAMEN IN CILJI VREDNOTENJA
Ugotavljanje in vrednotenje je postopek, v
katerem prepoznamo in ovrednotimo znanje,
spretnosti, kompetence, ki si jih je posameznik
pridobil v svojem življenju v različnih
okoliščinah: z izobraževanjem, z delom, s
prostovoljskimi in prostočasnimi dejavnostmi.
Znanja postanejo vidna in dobijo
pravo vrednost:
ZAKAJ VREDNOTENJE?
Zase
Premislek o tem kaj ste že dosegli in kaj si še
želite, lažje sprejemanje odločitev na vseh
življenjskih področjih.
Za hitrejšo pridobitev izobrazbe
Dokončanje
prekinjenega
izobraževanja,
sprememba smeri, nadaljevanje izobraževanja
ali pridobitev NPK-nacionalne poklicne
kvalifikacije.
Za razvoj poklicne kariere
Prepoznavanje
lastnega
potenciala,
načrtovanje in izgradnja kariere, večja
zaposljivost ter mobilnost in fleksibilnost na
trgu dela.
Prepoznano in ovrednoteno pomeni kapital za
posameznika, podjetje in družbo kot celoto.
Informacije o vrednotenju in priznavanju
neformalnega znanja pa lahko najdete tudi na
spletnem portalu VPNZ na naslovu vpnz.acs.si.

svoja znanja predstavite v zbirni mapi
v pisni in/ali e-obliki,

oblikujete življenjepis,

pridobite potrdilo.
Oblikovani dokumenti in ustrezno potrdilo
vam omogočajo:
 povečati uporabo obstoječih znanj in
kompetenc v delu (mobilnost in fleksibilnost na
trgu dela).
 povečati možnosti zaposlovanja,
 povečati možnosti za prilagoditev
izobraževanja prav vam oz. temu kar že znate.
Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve
»Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.«