KAJ OBSEGA STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU?

K
KOMU JE STORITEV
NAMENJENA ?
Osebam starim nad 65 let, ki zaradi
starosti in pojavov, ki spremljajo
starost, niso sposobne za samostojno
življenje
Osebam s statusom invalida po
zakonu o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih
Drugim invalidnim osebam, ki jim
je priznana pravica do tuje pomo i
in nege za opravljanje ve ine
življenjskih funkcij
Kroni no bolnim in osebam z
dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki
nimajo statusa invalida, pa po oceni
pristojnega centra za socialno delo
brez ob asne pomo i druge osebe
niso sposobne za samostojno
življenje
Hudo bolnim otrokom ali otrokom s
težko motnjo v telesnem razvoju, ki
niso vklju eni v organizirane oblike
varstva
KAJ OBSEGA STORITEV
POMO DRUŽINI NA DOMU?
Storitev se prilagaja potrebam
in
posameznega
upravi enca
vsebuje:
Pomo pri temeljnih dnevnih
opravilih, kamor sodijo: pomo pri
obla enju in sla enju, pomo
pri
umivanju,
hranjenje,
pomo
pri
opravljanju osnovnih življenjskih potreb
ter nega in vzdrževanje osebnih
ortopedskih pripomo kov.
Pomo pri gospodinjskih opravilih,
kamor sodijo: prinašanje ali priprava
enega toplega obroka dnevno, nabava
živil, osnovno iš enje bivalnega ali
spalnega prostora z odnašanjem smeti.
Pomo pri ohranjevanju socialnih
stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem, spremljanje
upravi enca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje pristojnih služb
o stanju in potrebah upravi enca ter
priprava upravi enca in njegove družine
na morebiten odhod v institucionalno
varstvo.
TRAJANJE STORITVE:
Neposredno izvajanje storitve za
upravi enca lahko traja najve 4
ure dnevno oziroma najve 20 ur
tedensko
Navedena pomo se izvaja vsak dan,
od 7.00 do 15.00. ure, razen ob
sobotah, nedeljah in praznikih.
CENA STORITVE POMO I
DRUŽINI NA DOMU IN
PLA EVANJE STORITVE
Cena storitve pomo i družini na
domu znaša 4,5 € na uro ter se
zara unava po dejansko opravljenih
urah.
V primeru, da upravi enci niti
njihovi zavezanci ne morejo v celoti
pla ati storitev pomo družini na
domu, lahko vložijo na Centru za
socialno delo Vrhnika zahtevo za
delno ali celotno oprostitev pla ila
storitev v skladu z dolo ili Uredbe o
merilih za dolo anje oprostitev pri
pla ilih socialnovarstvenih storitev.
V celoti so oproš eni pla ila storitve
pomo družini na domu:
• upravi enci, ki so prejemniki denarno
socialne pomo i,
• upravi enci, ki so prejemniki nadomestila
za invalidnost po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
KDO IZVAJA STORITEV POMO
DRUŽINI NA DOMU ?
Storitev pomo družini na domu izvaja na
obmo ju ob ine Vrhnika
Dom upokojencev Vrhnika.
VSE INFORMACIJE O IZVAJANJU
STORITVE POMO DRUŽINI NA DOMU
DOBITE NA NASLOVU :
Dom upokojencev Vrhnika
Idrijska cesta 13
1360 Vrhnika
Tel.: 01 75 70 112
Simona Medic, Nika Kavkler Gorenc
FAX 01 75 70 111
e- mail: [email protected]
socialna oskrbovalka
DAMJANA MRLAK 041 855 480
VESNA MEZE
POMO DRUŽINI NA
DOMU V OB INI
VRHNIKA
za starejše, invalidne
in hudo bolne osebe.
NAMEN
storitve pomo družini na domu
je:
•
•
•
IZBOLJŠATI KAKOVOST
ŽIVLJENJA V STAROSTI
UBLAŽITI
OSAMLJENOST
OMOGO ITI
UPRAVI ENCEM, DA BI
IM DLJE LAHKO
OSTALI V SVOJEM
DOMA EM OKOLJU MED
SVOJIMI BLIŽNJIMI