Uporaba programskegaokolja LabVIEW pri fizikalnih merjenjih

Uporaba programskega okolja
LabVIEWpri fizikalnih merjenjih
Anja Višnikar
V seminarju je predstavljen primer uporabe programa LabVIEW za analizo
izmerjenih podatkov pri meritvah frekvence s fotodiodo.
Mentor: asist. mag. Andrej Dobovišek
Maribor, 2012
Kazalo
1 Uvod............................................................................................................................ 3
2 Kaj je fotodioda in kako deluje? ................................................................................. 4
3 Merjenje frekvence ..................................................................................................... 8
4 Zaključek................................................................................................................... 10
2
1 Uvod
Pri študiju sem se v okviru projekta pri predmetoma Didaktika računalništva II in
Didaktika fizike II srečala s programskim okoljem LabVIEW. Okolje se mi je takoj
prikupilo, saj se za razliko od običajnih programskih jezikov programira grafično - z
urejanjem in povezovanjem grafičnih elementov na blok shemi (slika 1a). Interakcija
z uporabnikom poteka preko čelne plošče (slika 1b), na kateri se nahajajo kontrole in
prikazovalniki, ki so povezani s posameznimi elementi na blok shemi. Ustvarjanje
grafičnih vmesnikov je zelo preprosto, saj so vsi elementi že oblikovani in
pripravljeni, potrebno jih je samo pravilno umestiti v program.
a)
b)
Slika 1: Programsko okolje LabVIEW. a) Blok shema in b) čelna plošča.
Pri projektu sem izdelala programe za predstavitev uporabe tranzistorjev v
računalniku ter program za prikazovanje in primerjavo različnih tipov usmernikov [1].
Pomoč pri izdelavi programov sem poiskala pri J. Zadravcu, ki se je leto poprej že
ukvarjal z LabVIEW v okviru diplomskega seminarja [2], kjer je prikazal uporabo
programskega okolja LabVIEW na primeru spirometrije. Za bolj podrobno pomoč
sem se obrnila na doc. dr. B. Gergiča iz FERI, ki vodi laboratorij za meritve. Pomagal
mi je pri iskanju gradiv in spoznavanjem bolj zapletenih elementov, pokazal pa mi je
tudi vaje v LabVIEW, ki jih študenti na FERI izvajajo v okviru študija. Predlagal je,
da se za FNM organizira LabVIEW tečaj prve stopnje (CLAD). Na tečaj se je
prijavilo kar nekaj študentov in članov oddelka za Fiziko, po tečaju pa smo imeli
možnost opravljanja izpita za pridobitev licence prve stopnje. Izpit sem opravila julija
2011.
LabVIEW se uporablja v industriji, inštitutih ter šolstvu, zato menim, da je
pomembno, da ga študenti zgodaj spoznajo in ugotovijo, kaj lahko z njim dosežejo.
Ko sem se odločila, da bo tema seminarja povezana s predstavitvijo LabVIEW okolja,
sem stopila v stik z asist. mag. A. Doboviškom, ki na oddelku za Fiziko vodi
praktikum za predmet Osnovna merjenja. Ta predmet je na predmetniku v prvem
letniku in študenti se med tem spoznajo z merilnimi tehnikami in merilniki, ki jih
bodo uporabljali pri fizikalnih eksperimentih tekom študija [3]. Odločila sva se za
implementacijo LabVIEW programa pri vaji Merjenje frekvence. Pri vaji se uporablja
fotodioda, tako da bom v seminarju najprej razložila delovanje fotodiode (2. pogl.),
nato pa bom v 3. pogl. predstavila izdelavo preprostega merilnika frekvence ter
analizo meritev izvedenih s tem merilnikom v LabVIEWu.
3
2 Kaj je fotodioda in kako deluje?
Da bi lahko razumeli, kako deluje fotodioda, moramo najprej pogledati, kako je
sestavljena. Atomi elementov, ki jo sestavljajo, so urejeni v kristale, zato opazimo
posebne lastnosti pri razporeditvi energijskih nivojev. Če opazujemo energijske
nivoje izoliranih atomov, vidimo da je spekter energijskih nivojev diskreten. Če se
dva atoma vežeta v molekulo, se energijski nivoji atomov razcepijo in dobimo večje
število novih energijskih nivojev [4]. Energijska razlika med novo nastalimi
energijskimi stanji je odvisna od razdalje med atomoma (slika 2a). Atomi v
molekulah nihajo okoli ravnovesnih leg na medsebojni oddaljenosti R0, zato nas
običajno zanimajo le energijska stanja pri tej razdalji R=R0. Tako dobimo pas
diskretnih energijskih nivojev v molekuli (slika 2b).
E
n=2
n=1
R0
R
a)
R = R0
b)
Slika 2: a) Razcepitev atomskih energijskih stanj n=1 in n=2 v odvisnosti od razdalje
(R) med dvema atomoma. b) Energijska stanja pri ravnovesni razdalji R0.
Ker je v kristalu ogromno število atomov (recimo 1023) postane razlika med
posameznimi energijskimi nivoji zelo majhna. Tako namesto diskretnega spektra
energijskih nivojev dobimo praktično zvezen spekter energijskih pasov (slika 3).
a)
b)
Slika 3: a) Razcepitev atomskih energijskih stanj n=1 in n=2 v odvisnosti od razdalje
med atomi v kristalu. b) Energijski pasovi v kristalu pri razdalji R0.
Ne glede na medsebojni vpliv atomov v kristalu pa določena energijska stanja ne
morejo biti zasedena z elektroni [5]. Ta energijska stanja tvorijo prepovedane
energijske pasove. V prepovedanem energijskem pasu se torej ne nahaja noben
4
elektron. Najvišji energijski pas, v katerem so zasedeni vsi nivoji, se imenuje valenčni
pas, energijski pas, v katerem so nezasedeni nivoji pa se imenuje prevodni pas (slika
4).
E
Slika 4: Zasedeni energijski pasovi (sivo), prepovedani energijski pasovi (belo),
valenčni energijski pas (modro) in prevodni energijski pas (rumeno).
Glede na razporeditev energijskih pasov lahko elemente razdelimo v tri kategorije:
izolatorje, polprevodnike in prevodnike (slika 5). Pri izolatorjih je širina
prepovedanega pasu med valenčnim ter prevodnim pasom reda 10 eV, pri
polprevodnikih okrog 1 eV, pri prevodnikih pa se valenčni ter prevodni pas prekrivata
[6].
a)
b)
c)
Slika 5: Energijski pasovi v a) izolatorju, b) polprevodniku in c) prevodniku. Barvne
oznake so razložene pri sliki 4.
Ker je fotodioda sestavljena iz polprevodnikov, bom podrobneje predstavila njihove
lastnosti. Polprevodniški elementi so nekateri elementi iz 3., 4. in 5. skupine
periodnega sistema elementov. Najbolj značilna predstavnika sta silicij in germanij iz
4. skupine periodnega sistema. Ti atomi imajo na zunanjih energijskih nivojih 4
valenčne elektrone. Za polprevodniško snov je značilno, da se pri nizki temperaturi
obnaša kot izolator, pri višji pa kot prevodnik [6]. S segrevanjem snovi namreč
vzbudimo valenčne elektrone, da iz valenčnega pasu preskočijo preko prepovedanega
v prevodni pas. To je možno, ker je prepovedan pas dovolj ozek. Pri tem v valenčnem
pasu ostane prosto elektronsko stanje ali vrzel (slika 6), elektroni v prevodnem pasu
pa postanejo prosto gibljivi. Tako se električna upornost polprevodnika s segrevanjem
zmanjša. Prehode elektronov iz valenčnega v prevodni pas lahko vzbudimo tudi z
svetlobo. Večja kot je osvetljenost polprevodnika manjša je njegova električna
upornost.
5
Slika 6: Shematični prikaz prehoda elektrona v prevodni energijski pas in nastanek
vrzeli v valenčnem energijskem pasu. Barvne oznake so razložene pri sliki 4.
Električne lastnosti polprevodnika lahko izboljšamo z dopiranjem. To pomeni, da
polprevodniku iz 4. skupine dodamo primesi elementov iz 3. ali 5. skupine periodnega
sistema. Kadar polprevodnik dopiramo z elementom iz 5. skupine periodnega sistema,
5-valentni atom primesi tvori po 4 valenčne vezi s sosednjimi atomi polprevodnika,
pri tem pa ostane en elektron, ki vezi s sosednjim atomom ne tvori. Ta odvečni
elektron je pri nizki temperaturi šibko vezan na atom, pri sobni temperaturi pa se
obnaša kot prost elektron. Atom primesi torej odda (donira) en elektron. V
prepovedanem pasu se tik pod prevodnim pasom pojavijo donorska elektronska
stanja, ki jih zasedejo odvečni elektroni atomov primesi. Že pri sobni temperaturi
imajo ti elektroni dovolj energije, da preskočijo v prevodni pas [2] – postanejo prosti
elektroni, ki prispevajo k prevajanju električnega toka po polprevodniku (slika 7a). V
tem primeru govorimo o polprevodniku tipa n.
Denimo, da siliciju dodamo primes aluminija iz tretje skupine periodnega sistema.V
tem primeru se bo atom aluminija z valenčnimi vezmi povezal s tremi sosednjimi
atomi silicija. Za tvorbo četrte valenčne vezi, s četrtim silicijevim atomom, mu
manjka en elektron. Nastane torej vrzel, ki pa jo lahko zasede elektron iz okolice
(valenčni elektron sosednjega silicijevega atoma). Ta za seboj zopet zapusti prosto
vrzel. Vidimo, da pri dopiranju polprevodnikov s primesmi iz 3. skupine periodnega
sistema, zaradi primanjkljaja elektronov za tvorbo valenčnih vezi, nastanejo gibljive
vrzeli. Atom trivalentnega elementa prejme (akceptira) elektron od sosednjega atoma
štirivalentnega elementa, pri katerem nastane vrzel. V prepovedanem pasu, malo nad
robom valenčnega pasu se pojavijo nova energijska stanja, ki jih imenujemo
akceptorska stanja (slika 7b). Pri povišani temperaturi ta stanja zapolnijo valenčni
elektroni, za seboj pa zapustijo pozitivne vrzeli, ki so v tem primeru večinski nosilci
električnega naboja. V tem primeru govorimo o polprevodniku tipa p.
a)
b)
Slika 7: Energijski pasovi polprevodnikov s primesmi. a) Polprevodnik tipa n z
označenim donorskim energijskim nivojem (črtkana črta) in b) polprevodnik tipa p z
označenim akceptorskim energijskim nivojem (črtkana črta).
6
V zadnjem koraku si najprej poglejmo delovanje običajne diode, nato pa bomo na
podlagi tega opisali bistveno razliko med običajno diodo in fotodiodo. Običajno diodo
dobimo tako, da staknemo plast polprevodnika tipa p in plast polprevodnika tipa n. V
p plasti je primankljaj elektronov oz. višek vrzeli, v n-plasti pa višek elektronov. Ko
ju združimo, dobimo t.i. p-n spoj. Zaradi difuzije se bodo vrzeli premikale iz plasti p
proti plasti n, elektroni pa iz plasti n proti plasti p [3]. Na ozkem območju v okolici
p-n spoja se vrzeli zapolnijo z elektroni, kar imenujemo rekombinacija (slika 8). Na
tem območju zaradi rekombinacije ni prostih nosilcev naboja - vrzeli ali elektronov.
Elektroni, ki so se v p-n stiku rekombinirali z vrzelmi, so v kristalni mreži plasti n za
seboj pustili nepremične pozitivne ione, vrzeli iz plasti p pa negativne ione. Preko
območja p-n spoja se tako vzpostavi električno polje, ki je usmerjeno iz plasti n proti
plasti p. To električno polje zavira difuzijo vrzeli in elektronov preko p-n spoja in s
tem tudi električni tok skozi spoj obeh polprevodnikov. Električna sila na elektrone je
namreč usmerjena proti plasti n, električna sila na vrzeli pa proti plasti p. Pravimo, da
na stiku polprevodnika tipa p in n nastane zaporna plast.
Slika 8: Skica p-n spoja v ravnovesnem stanju
Če želimo, da se bodo vrzeli in elektroni pomikali skozi zaporno plast, s čimer bi
skozi diodo tekel električni tok, jim moramo dovesti energijo, npr. na diodo
priključimo zunanjo napetost. Če na plast p vežemo pozitivni priključek vira napetosti
na plast n pa negativni priključek, bo na spoju zaradi zunanje napetosti nastalo
električno polje, ki bo obratno usmerjeno, kot električno polje na zaporni plasti. Če je
jakost tega električnega polja dovolj velika, steče skozi zaporno plast električni tok
(slika 9a). Na tak način smo diodo vezali v prevodni smeri. Če priključka vežemo
ravno obratno, bo električno polje zaradi zunanje napetosti usmerjeno v enaki smeri
kot električno polje v zaporni plasti in dioda ne bo prevajala električnega toka (slika
9b). To pomeni, da smo diodo priključili v zaporni smeri.
a)
b)
Slika 9: Vezave diode v prevodni smeri a) in v zaporni smeri b).
označuje
električno polje zaradi zunanje napetosti,
električno polje zaradi zaporne plasti
diode, pa seštevek polj
in .
7
Drug možen način dovajanja energije je, da zaporno plast diode, ki je npr. v zaporni
smeri priključena na nizko napetost, osvetlimo. Fotoni vpadle svetlobe izbijejo
elektrone iz zaporne plasti in na tem mestu nastane vrzel. Če je ob tem dioda
priključena še na nizko napetost v zaporni smeri, bodo elektroni in vrzeli potrebovali
dovolj energije, da bodo lahko prečkali zaporno plast. V tem primeru napetost
zaporne plasti deluje kot gonilna napetost in skozi diodo steče tok v nasprotni smeri
(v primerjavi s tem, v kateri smeri teče tok, ko je dioda priključena v prevodni smeri).
Z meritvijo lahko pokažemo, da je pri konstantni zunanji napetosti električni tok skozi
diodo odvisen od osvetljenosti diode. V tem primeru, govorimo o fotodiodi (slika 10).
Slika 10: Gibanje elektrona in vrzeli v osvetljeni fotodiodi, ko je le-ta priključena v
zaporni smeri.
3 Merjenje frekvence
Fotodioda se na spremembe osvetljenosti z vidno svetlobo odzove v času nekaj
nanosekund [7]. Zaradi tega je primerna kot osnovni gradnik merilnika frekvence. Na
sliki 11a je shema električnega vezja s fotodiodo, ki opravlja funkcijo merilnika
frekvence. Vezje je sestavljeno iz baterije, navadnega ohmskega upornika, fotodiode
in osciloskopa. Vezje postavimo v bližino vrteče se črne plošče, ki je pritrjena na os
elektromotorja, na ploščo pa je nalepljen tudi ozek bel trak. Z laserjem posvetimo na
vrtečo se ploščo in laserska svetloba se iz plošče ali traku deloma odbije na fotodiodo.
V našem primeru smo za zajem podatkov namesto osciloskopa uporabili računalnik.
Računalnik preko vmesnika LabVIEW priključimo v vezje, vmesnik pa priključimo
na računalnik z USB priključkom. Postavitev poskusa je prikazana na sliki 11b.
Z računalnikom merimo časovni potek napetosti na ohmskem uporniku. Kadar se
svetloba odbija od črne površine plošče je osvetljenost fotodiode nižja in električna
napetost požene skozi vezje le majhen tok. Zaradi tega je tudi padec napetosti na
ohmskem uporu majhen. V kratkem časovnem intervalu, ko se mimo fotodiode
pomika bel trak prilepljen na ploščo, se od traku na fotodiodo odbije več vpadle
svetlobe. Fotodioda je v času, ko se svetloba odbija od belega traku bolj osvetljena. V
tem času se upornost fotodiode zmanjša in skozi upornik in fotodiodo teče večji
električni tok. Z računalnikom takrat izmerimo večji padec napetosti na ohmskem
uporniku. Opisano dogajanje se ponovi vselej, kadar se mimo fotodiode pomika bel
trak, t.j. v časovnih intervalih, ki so enaki obhodnem času vrtenja belega traku na
plošči (t0).
8
R
V
a)
b)
Slika 11: a) Shema merilnika frekvence in b) postavitev poskusa.
Z računalnikom zajamemo oscilirajoč signal, iz katerega je možno določiti frekvenco
vrtenja plošče (glej sliko 12). S klikom na gumb »ZAJEMI« (slika 12) se izvede
enosekundni zajem podatkov, med katerim LabVIEW zajema podatke s frekvenco
νz=104 Hz. Po opravljeni meritvi, se na čelni plošči izriše graf napetosti v odvisnosti
od časa, v poljih pod gumbom zajemi pa se izpiše podatek za frekvenco in napako
frekvence.
Slika 12: Čelna plošča LabVIEW programa za merjenje frekvence.
Na čelni plošči je mogoče spreminjati meje časovnega intervala za bolj natančen
pregled grafa pri višjih frekvencah. Možno je tudi ponovno zajemanje podatkov s
klikom na gumb »ZAJEMI«, pri čemer se prejšnja meritev zavrže. Iz grafa lahko nato
izračunamo frekvenco vrtenja plošče. V našem primeru je to avtomatično naredil
ustrezen program, ki sem napisala sama v okolju LabVIEW. Fizikalno bistvo
programa bom opisala v nadaljevanju. Čas med dvema vrhoma na grafu ustreza
obhodnemu času plošče. Zato lahko povprečni obhodni čas ( ) izračunamo kot:
(1)
9
pri čemer je Δt časovna razlika med prvim ter zadnjim vrhom na grafu, N pa število
vrhov, ki se na grafu pojavijo.
Napaka pri merjenju časa je določena s hitrostjo zajemanja podatkov (
), kar
pomeni, da računalnik zajema podatke na
s natančno. Ker do napake lahko pride
pri merjenju časa prvega in zadnjega vrha na grafu, je potrebno upoštevati dvojno
vrednost napake. Najprej izračunamo povprečno frekvenco vrtenja plošče ( ) po
enačbi:
,
(2)
nato pa po enačbi:
(3)
še absolutno napako za frekvenco. Iz enačbe (3) vidimo, da je absolutna napaka
meritve, pri dani hitrosti zajemanja podatkov, odvisna od obhodnega časa t0. Za
meritev znotraj frekvenčnega območja, ki smo ga uporabljali pri vaji (1 Hz - 60 Hz)
dobimo absolutne napake kot so prikazane v tabeli 1.
Tabela 1: Absolutna napaka frekvence na različnih merilnih območjih, ki smo jih
uporabljali pri izvedbi eksperimenta.
Frekvenca [Hz]
1
5
10
60
Absolutna napaka [Hz]
0,0002
0,005
0,02
0,7
4 Zaključek
V seminarju sem predstavila programsko okolje LabVIEW in opisala delo, ki je bilo v
preteklih letih opravljeno na oddelku za Fiziko na Fakulteti za naravoslovje in
matematiko. Z LabVIEW programom sem dopolnila vajo Merjenje frekvence pri
predmetu Osnovna merjenja. Sedaj lahko študenti svoje ugotovitve preverijo z
računalniškim programom ter podatke podrobneje analizirajo s pregledom grafa.
Program ima nastavljivo časovno skalo, tako, da posnema delovanje osciloskopa in
omogoča bolj podroben pregled grafa.
Pri izdelavi programa sem imela težave z obliko grafa, če curek laserske svetlobe ni
natančno usmerjen v diodo, saj program potrebne podatke razbere iz grafa. V takem
primeru lahko dobimo napačno meritev. Težavo bi se dalo verjetno odpraviti s tanjšim
belim trakom, vendar se tega nisem lotila. Med razvojem programa sem si morala
razložiti kar nekaj pojavov, o katerih prvotno sploh nisem razmišljala, tako da je bil
poleg programerskega izziva to hkrati test mojega splošnega fizikalnega znanja.
Bilo mi je zanimivo, ker na oddelku nisem imela mentorja na področju programiranja
v LabVIEW in sem morala sama poiskati pomoč drugje. S kontakti mi je na pomoč
priskočil prof. I. Gerlič, ki me je usmeril na FERI, kjer so me prijazno sprejeli in si
vzeli čas za moja vprašanja. Izkušnja je bila prijetna, hkrati pa sem se naučila, kako
10
poiskati pomoč pri projektih. Upam, da se bo v prihodnosti organiziral še kakšen
tečaj, da se na Oddelku za fiziko začne LabVIEW uporabljati v raziskovalne namene.
Literatura in viri
[1] A. Višnikar, Eksperimenti, krmiljenje z LabView. Pridobljeno 7.2.2012, iz
http://student.fnm.uni-mb.si/~avisnikar/labview/index.php.
[2] J. Zadravec, Prikaz uporabe programskega okolja LabVIEW na primeru
spirometrije.
Pridobljeno
7.2.2012,
iz
http://fizika.fnm.unimb.si/files/seminarji/10/Jozef_Zadravec-spirometrija_LAbVIEW.pdf.
[3] A. Dobovišek, N. Vaupotič, Osnovna merjenja (Fakulteta za naravoslovje in
matematiko, Maribor, 2008).
[4] J. Strnad, Fizika, 4. del, Molekule. Kristali. Jedra. Delci (DZS, Ljubljana, 1982).
[5] B. Zajc, Polprevodniški elementi (Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani,
Ljubljana, 1986).
[6] J. Furlan, Osnove polprevodniških elementov (Tehniška založba Slovenije,
Ljubljana, 2002).
[7] University of San Diego, A Primer on Photodiode Technology. Pridobljeno
9.1.2012, iz http://home.sandiego.edu/~ekim/photodiode/pdtech.html#resp
11