Letni delovni načrt - osnovna šola franceta prešerna

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA
MARIBOR, Žolgarjeva ulica 2
LETNI DELOVNI NAČRT
za šolsko leto 2014/2015
Maribor, september 2014
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
KAZALO
1 TEMELJNA IZHODIŠČA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO
2014/2015 ............................................................................................................................... 5
2 GLOBALNA OCENA ZA DELO ŠOLE – STANJE IN DOSEŽKI TER PERSPEKTIVA
RAZVOJA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 .............................................................. 6
3 PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ......................................... 7
4 TEMELJNE PREDNOSTI IN NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 ......................... 8
4.1 Aktivnosti – kreativnost ter samostojnost učenja............................................................. 9
4.2 Širjenje in podružbljanje dela šole ................................................................................... 9
4.3 Organiziranost vzgojno-izobraževalnega dela ............................................................... 10
4.4 Šolski okoliš ................................................................................................................... 10
4.5 Prostorski pogoji ............................................................................................................ 11
4.6 Kadrovski pogoji ............................................................................................................ 12
4.7 Učenci ........................................................................................................................... 13
5 VSEBINA IN ORGANIZACIJA VID ................................................................................. 13
5.1 Šolski koledar – dnevi ................................................................................................... 13
5.2 Organizacija pouka........................................................................................................ 17
5.3 Delo učiteljev ................................................................................................................ 19
5.4 Dejavnosti ob pouku v šol. letu 2014/2015................................................................... 24
5.4.1 1. razredi ............................................................................................................ 24
5.4.2 2. razredi ............................................................................................................ 26
5.4.3 3. razredi ............................................................................................................ 28
5.4.4 4. razredi ............................................................................................................ 30
5.4.5 5. razredi ............................................................................................................ 32
5.4.6 6. razredi ............................................................................................................ 34
5.4.7 7. razredi ............................................................................................................ 36
5.4.8 8. razredi ............................................................................................................ 38
5.4.9 9. razredi ............................................................................................................ 40
5.4.10 Šola v naravi ...................................................................................................... 42
5.4.11 Šolske ekskurzije ............................................................................................... 42
5.4.12 Proslave in prireditve ........................................................................................ 43
5.4.13 Spominske ure in dnevi ..................................................................................... 43
5.4.14 Druge dejavnosti ............................................................................................... 44
5.5 Dopolnilni in dodatni pouk ........................................................................................... 45
2
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.6 Tečajne oblike pouka – (nadstandard) .......................................................................... 45
5.7 Fakultativni pouk .......................................................................................................... 45
5.8 Neobvezni izbirni predmeti ........................................................................................... 46
5.9 Individualni pouk z učenci s posebnimi potrebami....................................................... 46
5.10 Razredništvo ................................................................................................................. 46
5.11 Druge pedagoške naloge .............................................................................................. 46
5.12 Izvajanje meritev za športno-vzgojni karton ................................................................ 47
5.13 Priprava individualnih letnih načrtov ........................................................................... 47
5.14 Projekti ......................................................................................................................... 47
5.15 Tekmovanja .................................................................................................................. 57
5.16 Skupnost učencev in šolski parlament ......................................................................... 57
5.17 Skrb za zdrav telesni razvoj ......................................................................................... 58
5.18 Šolska prehrana ............................................................................................................ 58
5.19 Strokovno izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev ................................. 59
5.20 Strokovni aktivi ............................................................................................................ 60
6 DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE .......................................... 61
6.1 Delo ravnateljice............................................................................................................. 61
6.2 Delo pomočnic ravnateljice ............................................................................................ 62
6.3 Delo šolske svetovalne službe ........................................................................................ 62
6.4 Delo specialnih pedagoginj in psihologinje ................................................................... 62
6.5 Dodatna strokovna pomoč za učence Rome .................................................................. 63
6.6 Delo šolske knjižnice ..................................................................................................... 63
7 DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE .......................................................................... 63
8 DELO S STARŠI ................................................................................................................... 63
8.1 Roditeljski sestanki......................................................................................................... 63
8.2 Govorilne ure .................................................................................................................. 64
8.3 Pogovorne ure................................................................................................................. 64
9 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM ................................................................................. 64
9.1 Sodelovanje z drugimi OŠ, vrtci in SŠ ........................................................................... 64
9.2 Sodelovanje s Pedagoško fakulteto, Filozofsko fakulteto in Fakulteto za matematiko
in naravoslovje ............................................................................................................... 65
9.3 Sodelovanje z društvi in drugimi dejavniki .................................................................... 65
9.4 Svet zavoda..................................................................................................................... 65
9.5 Svet staršev ..................................................................................................................... 65
3
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
10 UČBENIŠKI SKLAD .......................................................................................................... 66
11 ŠOLSKI SKLAD ................................................................................................................. 66
12 POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI, DELO Z NADARJENIMI UČENCI ..... 67
13 ZDRAVSTVENO VARSTVO ............................................................................................ 67
14 SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LDN ................................................................... 68
15 NAČRT NABAVE OPREME IN UČIL TER UČNIH PRIPOMOČKOV –
VZDRŽEVANJE OPREME IN OBEH ZGRADB.............................................................. 68
15.1 Osnovna sredstva ......................................................................................................... 68
15.2 Nujna vzdrževalna dela ................................................................................................ 68
15.3 Drobni inventar in učila................................................................................................ 69
4
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
1 TEMELJNA IZHODIŠČA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA
ŠOLSKO LETO 2014/2015
LDN je dokument, s katerim določimo vsako leto obseg, vsebino in organizacijo dela v šoli.
Želimo si sodobno, moderno, vsebinsko bogato šolo. Med letom bomo izvajali številne naloge, ki
jih bomo v LDN nakazali, kasneje pa jim bomo sproti dajali vsebino in pomen.
LDN je nastajal z idejnimi osnutki že ob koncu prejšnjega šolskega leta znotraj aktivov, na
kolegijih in pedagoških delovnih sestankih ter v okviru smernic predloga Razvojnega načrta šole.
Vse naloge so bile posredovane na pedagoških konferencah v mesecu juniju in avgustu.
Izvajanje LDN bomo spremljali skozi vse šolsko leto. Vodstvo šole in vodje strokovnih aktivov so
zadolženi za analizo in evalvacijo načrtovanega dela, na predlog učiteljskega zbora pa se lahko
LDN med letom dopolnjuje, spremeni, če bi okoliščine in narava dela to zahtevale.
K LDN sodijo še naslednje priloge, ki jih posebej izdelajo strokovni delavci in jih ne vključimo v
LDN:
1.
2.
3.
4.
letne priprave za posamezne predmete in pouk,
medpredmetno načrtovanje,
individualni letni načrt strokovnih delavcev,
vsebinski načrti:
• delo v interesnih dejavnostih,
• delo v šoli v naravi,
• delo strokovnih aktivov,
• delo šolske skupnosti in parlamenta,
• razredne ure,
• letni programi knjižničarke, računalnikarja, vodje prehrane,
• program prometne vzgoje.
5
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
2 GLOBALNA OCENA ZA DELO ŠOLE – STANJE IN DOSEŽKI TER
PERSPEKTIVA RAZVOJA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA, Žolgarjeva ulica 2, MARIBOR deluje kot popolna
osnovna šola s podružnično osnovno šolo STANETA LENARDONA v Razvanju, Razvanjska 66.
Delo poteka utečeno na področju izbirnih predmetov in dela v manjših učnih skupinah. Izbirne
predmete učenci izbirajo glede na svoje interese, spretnosti in nadarjenost. V 8. in 9. razredu se bo
pouk pri slovenščini, matematiki in angleščini izvajal v manjših učnih skupinah vse šolsko leto.
Pouk poteka v prenovljeni stavbi na Žolgarjevi ul. 2, ki povsem ustreza zahtevam sodobne šole, le
prostori, namenjeni športu, so premajhni in neustrezni, zato si vsi želimo, da bi bila obnova teh
prostorov čim prej realizirana.
Na podružnični šoli primanjkuje prostor za izvajanje športa, zato učenci podružnične šole
uporabljajo prostore krajevne dvorane. Za ogrevanje prostorov obeh šol uporabljamo za centralno
ogrevanje plin. V letošnjem šolskem letu pripravljamo kosila za učence podružnične šole na
matični šoli in jih dostavljamo v enoto.
Pouk se pričenja ob 7.30. Učenci od 1. do 3. razreda malicajo v prvem 20-minutnem odmoru,
učenci od 4. do 9. razreda pa v drugem 20-minutnem odmoru. Učenci malicajo v učilnicah. Pouk v
matični in podružnični šoli bo potekal v tem šolskem letu samo v dopoldanskem času, v eni
izmeni.
Obnova telovadnic je nujno potrebna, še posebej telovadnica na vzhodu, ki je v izredno slabem
stanju, a dela za obnovo telovadnic so v MO Maribor načrtovana šele za leto 2016. Pripravljeni so
vsi gradbeni projekti za celovito obnovo telovadnice 2 in 3, kjer je sedaj telovadnica 1, pa je
predvidena gradnja nove telovadnice. MO Maribor je v okviru investijcijskega vzdrževanja v
mesecu septembru zamenjala vhodna vrata v telovadnico 2 in 3.in zmontirala prezračevalne
naprave v računalniških učilnicah in v dveh kabinetih.
Kadrovskih problemov v tem šolskem letu ne pričakujemo. Vsi delavci šole imajo ustrezno
izobrazbo. Učitelji se bodo v tem šolskem letu strokovno izobraževali v okviru finančnih sredstev,
ki jih bo imela šola na razpolago glede ukrepov MZIŠ. Učiteljica RP se dodatno izobražuje na
Pedagoški fakulteti za zgodnje poučevanje tujega jezika. Ostali učitelji bodo svoja znanja
izpolnjevali ter si pridobili nova znanja in novosti na področju svoje stroke s samoizobraževanjem
in na študijskih srečanjih ter različnih izobraževanjih.
Za učence in njihove starše želimo narediti šolo prijazno in zanimivo, za učitelje in delavce šole pa
ustvariti dobre delovne pogoje. To pomeni, da bi otroci radi prihajali v šolo in jo z veseljem
obiskovali, se veliko naučili ter iz nje odnesli čim več koristnega, trajnega in uporabnega znanja.
Vse spremembe so narejene v dobro otrok. Želimo si, da bi dosegli vse zastavljene cilje. To lahko
uresničimo le s kvalitetnim poukom, z vključevanjem učencev v različne projekte, s sodobnejšimi
oblikami in metodami pouka, didaktično zanimivejšimi pristopi k vzgojno-izobraževalnemu delu
ter s strokovnim in doštudijskim izpopolnjevanjem strokovnih in tudi drugih delavcev šole ter
seveda tudi z dobrimi prostorskimi pogoji.
Vizija šole: Skozi strokoven in zanimiv učni proces nenehno razvijamo znanje in vrednote.
Poslanstvo šole: Pripravljamo otroka za kreativno in uspešno življenje.
6
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
To dosegamo s strokovnim, zabavnim in ustvarjalnim učnim procesom.
Vrednote šole: strpnost, spoštovanje, odgovornost, ustvarjalnost, doslednost, ekološka
osveščenost.
3 PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
V tem šolskem letu bomo izvajali naslednje projekte:
• nadaljevali bomo z zgodnjim učenjem drugega tujega jezika – tečajem nemščine v 1. in 2.
razredu in angleščine v 1.in 3. razredu v obliki interesne dejavnosti;
• fakultativno poučevanje nemščine od 3. do 6. razreda v obsegu 70 ur letno na skupino;
• fakultativno poučevanje računalništva v 4., 5., 6. razredu v obsegu 35 ur letno;
• pričenjamo s poučevanjem obveznega prvega tujega jezika – angleščine v 2. razredu;
• nadaljevali bomo s projektnim učnim delom, integriranim poukom in delom v manjših učnih
skupinah.
Novost v letošnjem šolskem letu je uvedba neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 7 razredih
(izvajali bomo računalništvo, tehniko in tehnologijo, šport v 4. razredih in tuji jezik – nemščino v
7. razredih).
V letošnjem šolskem letu bodo v šoli potekali naslednji projekti:
1. EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
2. KULTURNI DNEVNIK
3. RASTEM S KNJIGO
4. NAŠA MALA KNJIŽNICA
5. EVROPA V ŠOLI
6. SPOZNAJ, VARUJ, OHRANI – DEDIŠČINA GRE V ŠOLO
7. UNESCO ASPnet
8. KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
9. POGOVORIMO SE
10. KULTURNA ŠOLA
11. TKANJE PRIJATELJSKIH VEZI
12. PROJEKT PREŠERNOVCI
13. SKUPAJ DO ZNANJA – URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA ROMOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
14. POLICIST LEON SVETUJE
15. RAZISKAVA O UPORABI ELEKTRONSKEGA UČBENIŠKEGA KOMPLETA LILI IN
BINE V OSNOVNIH ŠOLAH
16. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
17. MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA
18. „ETWINNING“ PROJEKTI
19. TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA in PARADA UČENJA
20. HEJ, TI! ZAVARUJ SE – INTERNET JE RAST PA TUDI PAST
21. 0-2 ZA VSAKEGA
22. MLADINSKE DELAVNICE
23. DVIG RAVNI ZNANJA IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI
24. SIMBIOZA ŠOLA
Sodelovali bomo tudi v programih TRAVNE BILKE in VARNO S SONCEM.
7
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Iz razširjenega programa izvajamo:
• podaljšano bivanje (OPB) s 7,4 oddelki na matični šoli in 1,5 oddelka na podružnični šoli (9
skupin na matični šoli in 2 skupini na podružnični šoli) od 11.50 do 16. ure, 1,5 oddelka
jutranjega varstva za učence prvih razredov na matični šoli in 2 oddelka jutranjega varstva
učencev od drugega do petega razreda na matični šoli ter 1 oddelek jutranjega varstva od 1. do
5. razreda na podružnični šoli;
• šolo v naravi za učence tretjega, petega in sedmega razreda;
• tečaj plavanja v prvem razredu v obsegu 10 ur in v tretjem razredu v obsegu 20 ur;
• tečaj drsanja za učence 1. razreda;
• kolesarski tečaj v 5. razredu – z izpitom;
• plesni tečaj v 9. razredu.
Jutranje varstvo organiziramo na željo staršev tudi za ostale učence matične in podružnične šole.
Stroške za jutranje varstvo poravnajo starši sami.
Učenci bodo imeli možnost obiskovanja in sodelovanja v različnih interesnih dejavnostih v obsegu
72 ur tedensko, ki jih organizira šola in jih vodijo učitelji šole.
Prioritetni program izboljšanja materialnih pogojev za delo šole:
• Nabava novih didaktičnih pripomočkov in učil za potrebe izvajanja pouka.
• Nabava nekaterih AV sredstev (diaprojektorjev, videorekorderjev, interaktivnih tabel in še
nekaj strojne in programske računalniške opreme) ter vzdrževanje le-teh.
• Nabava orodja in opreme ter pripomočkov za pouk športa.
• Redna vzdrževalna dela na opremi in zgradbi podružnične šole.
4 TEMELJNE PREDNOSTI IN NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Vzgojno-izobraževalno delo bo temeljilo na izvajanju programa življenja in dela osnovne šole,
smernicah za delo osnovne šole ter po predpisanem predmetniku in podrobnih učnih načrtih za
posamezne predmete.
Pri realizaciji temeljnih družbenih ciljev osnovne šole, opredeljenih v zakonu, si bomo pri
vzgojno-izobraževalnem delu prizadevali uresničiti zlasti naslednje:
• dograjevati in izpopolniti obliko integriranega pouka, medpredmetnega povezovanja,
projektnega učnega dela, bralne kulture;
• večji poudarek in večja doslednost pri ponavljanju, utrjevanju, preverjanju in ocenjevanju
znanja ter pisanju domačih nalog;
• razviti dobre in kvalitetne odnose med učitelji, med učenci in učitelji ter drugimi delavci šole;
• izpolniti projekt zgodnjega učenja drugega tujega jezika – nemščine z vertikalno kontinuirano
povezavo fakultativnega pouka in izbirnega predmeta;
• izpolniti projekt pogovornih ur – privabiti več staršev v šolo in njihovo aktivno vključevanje v
delo šole;
• več izobraževanja na področju IKT;
• učence pripraviti k doslednemu izpolnjevanju nalog – pisanju domačih nalog.
V tem šolskem letu nadaljujemo z vodenjem šolske dokumentacije v elektronski obliki (ednevnik in e- redovalnica).
8
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
4.1 Aktivnosti – kreativnost ter samostojnost učenja
Dejavnosti ob pouku:
• priprava kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni;
• priprava in izvajanje programov interesnih dejavnosti;
• priprava in izvajanje dejavnosti EKO šole;
• organiziranje in izvajanje zbiralnih akcij odpadnega papirja in drugih aktivnosti;
• priprava in izvajanje delovnih akcij v okolici šole;
• pomoč in nadzor pri delitvi kosil;
• aktivno sodelovanje in udeležba na različnih šolskih, občinskih, regijskih in državnih
tekmovanjih;
• sodelovanje v raziskovalnih nalogah, na razstavah in sejmih ter tekmovanjih iz znanja in športa;
• skrb za zdrav telesni in duševni razvoj otrok;
• skrb za zdravo prehrano in higieno v šoli;
• sodelovanje v projektu Mladi za napredek Maribora in sodelovanje na različnih drugih
tekmovanjih (npr. otroški in mladinski pevski zbor, interesne dejavnosti …), ki že vrsto let
uspešno promovirajo našo šolo v širšem slovenskem prostoru.
Medsebojni odnosi in pomoč:
• individualna pomoč sošolcem, ki so le-te potrebni;
• poudarek na dodatnem pouku in pomoč pri dopolnilnem pouku iz slovenščine in angleščine,
matematike in fizike, kemije ter iz drugih predmetov, pri katerih učenci pomoč potrebujejo
(prednost ima dodatni pouk);
• aktivno sodelovanje pri zbiranju gradiva in drugih materialov, potrebnih za raziskovalno
dejavnost;
• razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in medsebojnega spoštovanja;
• spodbujanje in razvijanje lepega vedenja v šoli in izven nje;
• pripadnost šoli;
• razvijanje pravilnega odnosa do opreme in inventarja v šoli;
• vključevanje učencev v organizacijo in priprave razstav na šoli in izven nje;
• priprava in vodenje šolskega radia – Prešernov val;
• sodelovanje v različnih natečajih – literarnih in likovnih;
• priprava in vodenje vsebin za srečanje Prešernovcev.
4.2 Širjenje in podružbljanje dela šole
V šolskem letu 2014/2015 bomo:
• organizirali in izvedli proslave, ki jih bomo pripravili za učence šole, krajane MČ in KS našega
šolskega okoliša matične in podružnične šole v Razvanju;
• pripravili skupne roditeljske sestanke z aktualnimi temami;
• pripravili in izvedli projekt v okviru ekošole;
• pripravili sklepno prireditev ob koncu projektov in šolskega leta;
• pripravili in izvedli številne projekte po razredih;
• organizirali dan odprtih vrat šole (3. december 2014);
• pripravili v mesecu decembru božično-novoletni bazar in koncert pevskih zborov, izkupiček pa
bo namenjen za Šolski sklad OŠ Franceta Prešerna;
• sodelovali na srečanju in predstavitvi Osnovnih šol Franceta Prešerna;
• sodelovali na srečanju gledaliških skupin Prešernovcev, ki bo prihodnje leto v Kranju, in sicer v
mesecu aprilu;
9
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
• sodelovali na srečanju Unescovih šol;
• organizirali srečanje generacij na podružnični šoli v Razvanju;
• organizirali dobrodelno prireditev v atriju šole in sredstva namenili za obnovo atrija.
4.3 Organiziranost vzgojno-izobraževalnega dela
V vseh razredih bo pouk načeloma potekal v dopoldanskem času, nekateri izbirni predmeti pa do
16. ure.
Interesne dejavnosti in druge aktivnosti se bodo po večini izvajale v popoldanskem času, dodatni
in dopolnilni pouk pa tudi zjutraj prvo uro, z upoštevanjem urnika pevskih zborov.
4.4 Šolski okoliš
Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA, Žolgarjeva ulica 2, Maribor s Podružnično šolo Staneta
Lenardona v Razvanju, Razvanjska 66, s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in
zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju otrok na območju, za katerega je
ustanovljena.
Osnovno šolo Franceta Prešerna Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor z Odlokom
Mestnega sveta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda na 22. seji, dne 24. 11.
2008, kar je bilo objavljeno v Medobčinskem Uradnem vestniku, št. 27/2008, dne 25. 11. 2008, in
z odlokom, sprejetim na redni seji Mestnega sveta MO Maribor, dne 28. 2. 2011, ki je bil objavljen
v Medobčinskem Uradnem vestniku, dne 18. 3. 2011.
Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju
osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe skupnega šolskega okoliša OŠ Franceta
Prešerna Maribor in OŠ Angela Besednjaka Maribor. Znotraj skupnega šolskega okoliša so
določena posamezna gravitacijska območja za OŠ Franceta Prešerna Maribor, za katero je znotraj
gravitacijskega območja opredeljeno tudi območje podružnične šole Staneta Lenardona Razvanje.
Gravitacijska območja šol so opredeljena s popisnimi prostorskimi okoliši iz Registra prostorskih
enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Gravitacijsko območje OŠ Franceta
Prešerna zajema del območja Mestne četrti Magdalena, del območja Mestne četrti Studenci, del
območja Mestne četrti Tabor, območje KS Razvanje, ki je hkrati območje Podružnične šole
Staneta Lenardona Razvanje.
V določenih primerih lahko osnovna šola iz utemeljenih razlogov vpisuje učence tudi iz drugih
vpisnih območij.
Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor prevzema odgovornost za učence v prostorih matične in
podružnične šole, na šolskem igrišču ter na področju drugega funkcionalnega zemljišča, s katerim
šola upravlja, na ekskurzijah, v šoli v naravi in pri vseh dejavnostih, ki jih šola organizirala izven
šole.
10
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
4.5 Prostorski pogoji
MATIČNA ŠOLA
Vrsta prostora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
število
učilnice za pouk od 1. do 5. razreda
učilnice za pouk od 6. do 9. razreda
kabineti
zbornica
gibalnica
jedilnica
centralna kuhinja
specialna učilnica za GOS – (za praktični pouk)
specialna učilnica za TIT (za prakt. pouk)
računalniška učilnica
telovadnica
šolska knjižnica
drugi prostori (pisarne, skladišča)
kotlovnica
šolsko dvorišče (zelenica, poti)
šolska igrišča
od tega notranjih čistilnih površin
poti
zelenih površin
asfaltiranega športnega igrišča
16
18
12
2
1
1
1
1
1
2
3
1
5
1
1
1,5
7755,5 m2
740 m2
4895 m2
1200 m2
PODRUŽNIČNA ŠOLA
•
•
•
•
•
•
•
učilnica za RP
knjižnica
kuhinja (ŠMK)
jedilnica
odbojkarsko igrišče – asfaltno
zelenica
notranjih površin 579,3 m2, 2407 m2 igrišča in zelenice.
4,5
1
1
1
1
1
Igrišči sta opremljeni s peskovnikom ter manjšimi igrali in sta primerno vzdrževani.
11
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
4.6 Kadrovski pogoji
PEDAGOŠKI DELAVCI
Pedagoški
delavci
ravnateljica
pomočnici
ravnateljice
vodja podružn. šole
učitelji
Učitelji, ki
dopolnjujejo iz drugih
šol
vzgojiteljice
Spremljevalka gibalno
oviranega učenca
pripravnik
SKUPAJ
Določen čas
Nedoločen čas
1
Z ustrezno
izobrazbo
1
-
1
2
2
-
2
1
61
1
61
1,5
1
59,5
4
4
1
3
5
5
-
5
2
2
2
-
1
77
1
77
1
5,5
71,5
Po zasedbi
Z ustrezno
izobrazbo
Določen čas
Nedoločen čas
1
1
1
0,5
0,5
3
1
0,5
0,5
3
0,5
0,5
1
0,5
2,5
Z ustrezno
izobrazbo
2
5
1
1,5
9,5
Določen čas
Nedoločen čas
1
1
2
4
1
1,5
8,5
Po zasedbi
ADMINISTRATIVNI DELAVCI
Administrativni
delavci
poslovna sekretarka
računovodkinja
administratorka
knjigovodkinja
1
STROKOVNI DELAVCI
Strokovni delavci
Po zasedbi
svetovalna delavka
specialna pedagoginja
DSP – Romi
knjižničarka
SKUPAJ
2
5
1
1,5
9,5
12
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
TEHNIČNI DELAVCI
Tehnični
delavci
hišnik
gospodinjec na
podružnici
vodja kuhinje
organizator
prehrane
kuhar, kuharica
slaščičarka
kuharska
pomočnica II.
čistilke
SKUPAJ
Določen čas
Nedoločen čas
1,6
Z ustrezno
izobrazbo
1,6
0,5
1,1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
1
3
1
3
1
-
3
1
2,25
2,25
-
2,25
8,25
19,1
8,25
19,1
0,5
0,5
8,25
18,6
Po zasedbi
4.7 Učenci
V letošnjem šolskem letu je vpisanih 692 učencev v matično in podružnično šolo.
Učenci matične šole prihajajo v šolo peš, le izjemoma nekateri s kolesi. Iz Razvanja in iz nekoliko
oddaljenih naselij našega šolskega okoliša, ki so oddaljeni več kot 4 km od šole, se vozijo z rednim
avtobusom mestnega prometa. Učencem, skoraj vsem, plačuje letno avtobusno vozovnico – Urad
za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Mestne občine
Maribor. Imamo kar nekaj zelo nevarnih, tudi nesemaforiziranih križišč v neposredni bližini šole,
to je križišče Pariške komune s Cesto zmage.
5 VSEBINA IN ORGANIZACIJA VID
5.1 Šolski koledar – dnevi
RAZRED
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
Redni
pouk / dni
176
176
176
176
176
176
176
176
171
KD
ND
ŠD
TD
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Delovni
dnevi
191
191
191
191
191
191
191
191
186
V šolskem letu 2014/2015 se prične pouk v ponedeljek, 1. septembra 2014, in sicer za učence od 2.
do vključno 9. razreda ob 8.20, za učence podružnične šole ob 9. uri, za učence 1. razreda ob 10.
uri.
Šolsko leto se začne 1. septembra 2014 in konča 31. avgusta 2015. Pouk z dejavnostmi ob pouku v
šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu), izjemoma lahko pouk v posameznem tednu
traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.
13
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Ura pouka traja 45 minut.
Urnik zvonjenja za učence od 1. do 3. razreda matične šole in za učence od 1. do 5. razreda
podružnične šole
730
820
1. ura
2. ura
815
905
-
odmor 20 minut
(malica)
925
1015
1105
1155
1245
1335
1425
1515
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9. ura
10. ura
-
1010
1100
1150
1240
1330
1420
1510
1600
-
815
905
955
Urnik zvonjenja za učence od 4. do 9. razreda matične šole
730
820
910
1. ura
2. ura
3. ura
odmor 20 minut
( malica)
15
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9. ura
10. ura
10
1105
1155
1245
1335
1425
1515
-
1100
1150
1240
1330
1420
1510
1600
Urnik zvonjenja za učence v OPB
1. ura
1150 2. ura
1240 3. ura
1330 4. ura
1420 5. ura
1510 (dežurna skupina do 16.50)
1240
1330
1420
1510
1600
Ura pouka traja 45 minut.
Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji.
Ocenjevalni obdobji v šolskem letu 2014/2015 sta:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2014 do 30. januarja 2015.
2. ocenjevalno obdobje: od 2. februarja 2015 do 24. junija 2015,
od 2. februarja 2015 do 15. junija 2015 za učence 9. razreda.
14
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Ocenjevalni konferenci
1. ocenjevalna konferenca: 29. 1. 2015 – za učence od 1. do 9. razreda
2. ocenjevalna konferenca: 10. 6. 2015 – za učence 9. razreda
19. 6. 2015 – za učence od 1. do 8. Razreda
Nacionalno preverjanje znanja za učence:
Redni rok:
5. maj 2015 – matematika (za 6. in 9. razred)
7. maj 2015 – slovenščina (za 6. in 9. razred)
11. maj 2015 – tretji predmet – KEM (za 9. razred)
11. maj 2015 – tuji jezik – TJA (za 6. razred)
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6.–30. 6. 2015
26. 6.–9. 7. 2015
18. 8.–31. 8. 2015
1. rok
1. rok
2. rok
UČENCI 9. RAZREDA
UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA
UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
4. 5.–15. 6. 2015
4. 5.–24. 6. 2015
18. 8.–31. 8. 2015
1. rok
1. rok
2. rok
UČENCI 9. RAZREDA
UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA
UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA
Vse komisije za popravne in razredne izpite imenuje ravnateljica na 2. ocenjevalni konferenci.
V začetku septembra je minister določil tretji predmet (kemija), iz katerega bodo naši učenci 9.
razredov opravljali NPZ. Za učence 6. razredov je NPZ iz SLJ, MAT in TJA.
V šolskem letu 2014/15 bomo nacionalne preizkuse izvajali ob koncu drugega in tretjega VIO. Za
izvedbo nacionalnih preizkusov je odgovorna ravnateljica, ki je 1. 9. 2014 imenovala svojo
namestnico – Metko Pelicon.
15
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
ŠOLSKI KOLEDAR
ponedeljek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
1. 9. 2014
27. 10. 2014
28. 10. 2014
29. 10. 2014
30. 10. 2014
31. 10. 2014
1. 11. 2014
sobota
20. 12. 2014
sreda
24. 12. 2014
četrtek
petek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
25. 12. 2014
26. 12. 2014
29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015
petek
2. 1. 2015
petek
30. 1. 2015
petek
6. 2. 2015
nedelja
8. 2. 2014
petek
sobota
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
ponedeljek
sobota
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
13. 2. 2015
14. 2. 2015
16. 2. 2015
17. 2. 2015
18. 2. 2015
19. 2. 2015
20. 2. 2015
6. 4. 2015
11. 4. 2015
27. 4. 2015
28. 4. 2015
29. 4. 2015
30. 4. 2015
1. 5. 2015
2. 5. 2015
ponedeljek
15. 6. 2015
sreda
24. 6. 2015
sreda
24. 6. 2015
četrtek
25. 6. 2015
jesenske
počitnice
praznik
praznik
pouk
pouka prost
dan
praznik
praznik
novoletne
počitnice
praznik
pouka prost
dan
praznik
zimske
počitnice
praznik
pouk
praznik
prvomajske
počitnice
praznik
praznik
praznik
ZAČETEK POUKA
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
NADOMEŠČANJE PROSTEGA DNE, 24. 12. 2014
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI
NADOMEŠČANJE 20. 12. 2014
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
NOVO LETO
NADOMEŠČANJE 11. 4. 2015
ZAKLJUČEK
1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM
PRAZNIKOM
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE
ŠOLE
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
NADOMEŠČANJE PROSTEGA DNE, 2. 1. 2015
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA
OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA,
RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA
OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8.
RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN
OBVESTIL
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM
DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI
16
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Pouka prost dan je tudi dan šole – šola ta dan organizira različne dejavnosti, opredeljene v LDN.
Dnevi pouka v šolskem letu 2014/15 po mesecih
Mesec
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Skupaj
Število tednov 1.–6. razred
Število tednov 7. razred
Število tednov 8. razred
Število tednov 9. razred
Število dni
22
18
20
18
20
15
22
18
20
18
191
Število tednov
4,2
3,3
4
3,3
4
3
4,2
3,3
4
3,3
38
-
38
38
38
37
5.2 Organizacija pouka
Vsi učenci v matični in podružnični šoli obiskujejo pouk v eni izmeni.
Število učencev in oddelkov v matični in podružnični šoli
RAZRED
ŠT. ODDELKOV
1. A
1. B
1. C
*1. D
1. razred
2. A
2. B
2. C
*2. D
2. razred
3. A
3. B
3. C
3. D
3. E
3. razred
SKUPAJ 1.–3. r.
FANTJE
DEKLETA
SKUPAJ
9
10
10
6
35
10
12
7
3
32
14
11
10
10
6
51
118
12
14
10
3
39
13
8
13
5
39
8
8
10
7
5
38
116
21
24
20
9
74
23
20
20
8
71
22
19
20
17
11
89
234
17
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
RAZRED
ŠT. ODDELKOV
4. A
4. B
4. C
*4. D
4. razred
5. A
5. B
5. C
*5. D
5. razred
6. A
6. B
6. C
6. D
6. razred
SKUPAJ 4.–6. r.
FANTJE
DEKLETA
SKUPAJ
13
11
14
8
46
8
10
10
5
33
9
9
10
7
35
114
11
15
11
6
43
10
11
8
1
30
10
12
10
9
41
114
24
26
25
14
89
18
21
18
6
63
19
21
20
16
76
228
FANTJE
DEKLETA
SKUPAJ
9
9
13
12
43
9
10
14
33
15
12
11
9
47
123
355
11
12
7
8
38
12
11
9
32
7
9
11
10
37
107
337
20
21
20
20
81
21
21
23
65
22
21
22
19
84
230
692
* kombiniran oddelek
RAZRED
ŠT. ODDELKOV
7. A
7. B
7. C
7.D
7. razred
8. A
8. B
8. C
8. razred
9. A
9. B
9. C
9. D
9. razred
SKUPAJ 7.–9. r.
SKUPAJ 1.–9. r.
Jutranje varstvo
I. skupina
II. skupina
III. skupina
IV. skupina
Učenci iz razredov
Število učencev
1. b, c
20+6
1. a, c
19+6
2. a, b, c, 3. a, b, c, d, 12+13+7+9+4+9+7+7
4. a, b, c, 5. b
+11+9+4
1. d, 2. d, 3. e, 4. d, 5. d
5+3+3+7+2
18
Vsi učenci
26
25
92*
20
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Oddelki podaljšanega
bivanja
I. skupina
II. skupina
III. skupina
IV. skupina
V. skupina
VI. skupina
VII skupina
VIII. skupina
IX. skupina
X. skupina
XI. skupina
VSI
Učenci iz razredov
Število učencev
Vsi učenci
1. b, 1. c
1. a, 1. c
2. a, 2. c
2. a, 2. b
3. b, 3. d
3. a, 3. c
3. a, 3. d, 4. c
4. a, 4. c
4. b, 5. a, 5. b, 5. c
1. d, 2. d, 3. e
3. e, 4. e, 5. d
19+10
21+9
12+18
10+20
20+10
11+19
8+6+12
20+10
23+5+13+5
8+9+5
6+12+6
327
29
30
30
30
30
30
26
30
46*
22
24
327
* Število učencev v skupini je nad normativom, vendar zaradi različnih urnikov in ID normativa ne
presežejo za več kot za dva učenca, za kar imamo soglasje MIZŠ (št. soglasja:100-41/2014/151 z
dne 5. 9. 2014).
5.3 Delo učiteljev
Za vse pedagoške delavce je izdelan predmetnik, v katerem so zapisane vse naloge: tedenska
obveza pouka, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesna dejavnost, individualna pomoč,
razredništvo, jutranje varstvo, podaljšano bivanje. Predmetnik je arhiviran v mapi za šolsko leto
2014/15.
PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE
Ime in
priimek
Ravnateljica
Marta Otič
Končana šola in
stopnja izobrazbe
PeF, prof. ZGOGEO,VII.
Naziv
svetnica
Pomočnica
Metka
PeF, prof. SL, VII. svetovalka
ravnateljice
Pelicon
Pomočnica
PeF, prof. razrednega
Karin Kaloh
svetovalka
ravnateljice
pouka, VII.
19
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
UČITELJI RAZREDNIKI in SORAZREDNIKI
Razred
Ime in priimek
Predmet
Interesne dejavnosti
1. a
Ramona Lesar Petrovič
Milena Zaner
RP
JV,
vzgojiteljica –
druga
strokovna
delavka
1. b
Aleksandra Gorjup
Jožica Šošter
RP
PLESNI KROŽEK: 1. r.
JV,
IGRAJMO SE – DRUŽABNE IGRE: 1.–3. r.
vzgojiteljica –
druga
strokovna
delavka
1. c
Vesna Dužič
Ksenija Oder Vajsman
RP
CICI VESELA ŠOLA: 1.–3. r.
JV,
ANGLEŠČINA ZA CICIBANE: 1. r.
vzgojiteljica –
druga
strokovna
delavka
1. d/2. d
Miranda Irgolič
Natalija Drakšič
RP
RP, druga
strokovna
delavka,
OPB/R,
FPR 4., 5. r.
2. a
Karmen Kresnik
RP
2. b
Emanuela Mohorko
RP
VRSTNIŠKA MEDIACIJA
2. c
Vesna Trampuš
RP
OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA:
2.–6. r.
3. a
Mojca Povoden
RP
ŠPORT ZA ZABAVO: 1. r.
3. b
Valerija Lepener
RP
VESELA ŠOLA: 1.–5. r.
3. c
Silva Vivod
RP
ŠPORTNI KROŽEK: 2., 3. r.
3. d
Mojca Selinšek
RP
EKO DEJAVNOSTI: 1.–3. r.
3. e
Simona Debeljak
RP
Z RAZVEDRILOM DO ZNANJA:
2., 3. r. Razvanje
4. a
Tanja Vodušek
RP, DNU
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA:
4. r.
4. b
Sabina Uranjek
RP
4. c
Brigita Trinko
RP
PLANINSKI KROŽEK: 1.–5. r.
4. d/5. d
Boris Györköš
RP, NŠP
Marjetka Goljat
RP, druga
strokovna
delavka,
OPB/R
GLEDALIŠKA DEJAVNOST
Razvanje: 4., 5. r.
CICI VESELA ŠOLA, VESELA ŠOLA:
1.–5. r. Razvanje
20
PLANINSKI KROŽEK: 1.–5. r.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR MALČKI
PALČKI,
ŠOLSKA SPLETNA STRAN
RADOVEDNI KROŽEK Razvanje
EKOLOŠKA DEJAVNOST:
1.–5. r. Razvanje
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Razred
Ime in priimek
Predmet
Interesne dejavnosti
5. a
Simona Hartman
RP
MATEMATIČNI KROŽEK: 5. r.
5. b
Alenka Fajfar
RP, DNU
ZBIRALNE AKCIJE IN HORTIKULTURNI
KROŽEK,
LOGIKA: 4., 5. r.
LOGIKA: 3.–5. r. Razvanje
5. c
Mihaela Robič Ritonja
RP
ŠOLSKI PARLAMENT: 1.–6. r.
6. a
Nataša Želježič
Tatjana Stamenkovič
TJA
SLJ
ANGLEŠKI KROŽEK: 3. r.
6. b
Marjeta Bunford Selinšek
Gregor Hartman
TJA
ŠPO, IŠP K,
NŠP
ETWINNING/ERASMUS
KOŠARKA: 6.–9. r.
6. c
Ana Klemenčič
SLJ
ŠOLSKO GLASILO MLADA RAST
ŠOLSKO GLASILO ZA 9. r.
Bojana Potisk
KEM, POK
Milan Jalen
BIO, NAR,
DIP, DNU
MAT, LO1,
NRA 4. r.
6. d
Boštjan Strnad
7. a
Damijana Počkaj Horvat
Tina Bujišić
7. b
Mirjana Colnarič
Branko Koražija
GEO, DKE
RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI:
7., 8., 9. r.
PEDAGOGINJA, VRSTNIŠKA MEDIACIJA
DSP
ZGO, TVZ,
DNU
ŠPO, IŠP O
MLADI ZGODOVINARJI : 8., 9. r.
ŠOLSKI PARLAMENT: 7.–9. r.
BRALNA ZNAČKA, UNESCO,
NEMŠČINA: 1. r.
ODBOJKA DEKLICE: 7.–9. r.
IGRE Z ŽOGO: 4. r.
7. c
Branka Arko
Irena Gradišnik
SLJ, GKL
7. d
Zlatka Bertalanič Berden
KEM, GOS,
OPB/R
ŠOLSKI RADIO: 9. r.
FIZ, UBE,
ROM,
NTE 4. r.,
FPR 4., 5., 6. r.
Andrej Juder
8. a
Andreja Vračko
Metka Sevčnikar Krasnik
TJA
ZGO, GEO
8. b
Lidija Štrucl
Martina Borko
SLJ
RECITACIJSKI KROŽEK: 6.–9. r
DSP/R,
NEMŠČINA: 1., 2. r. Razvanje
FPN 3., 4., 5. r.,
N2N 7. r.
8. c
Damjan Pihler
MAT, FIZ,
ŠHO, ŠHK
Dijana Gradišnik
ŠPO, PLE,
KOL. K.
21
NEMŠČINA: 2. r.
ŠAH: 3.–9. r.
RAZVEDRILNA MATEMATIKA:
6.–9. r.
PROMETNI KROŽEK: 5.–9. r.
MINI ODBOJKA: 5., 6. r.
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Razred
Ime in priimek
Predmet
Interesne dejavnosti
9. a
Karolina Reich
Jožica Hrženjak
MAT
MAT, VEO
9. b
Biserka Bratovščak
Danica Verzel
MAT
NAR, SPH
Blanka Zajšek
Metka Kuraj
TJA
GUM, OPB
Radeja Lokar Rutar
LUM, LS 1,
LS 2, LS 3,
DNU
LIKOVNE DELAVNICE: 6.–9. r.
Sandra Ivanuša
PEDAGOGINJA,
VRSTNIŠKA MEDIACIJA
9. c
9. d
LOGIKA: 6.–9. r.
NARAVOSLOVNA DEJAVNOST,
EKO ŠOLA
KOMORNA ZASEDBA
DSP
UČITELJI NERAZREDNIKI IN STROKOVNI DELAVCI
Ime in priimek
Mojca Holler
Predmet
GUM, GLP
Metka Pelicon
Ferdinand Rus
Janja Senekovič
SLJ, DNU
TIT, OGL
FPN 4., 5., 6. r.,
NI 1, NI 2, NI 3
Danilo Šibila
ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP N
Ida Brmež
LAB
Mateja Podlesek FI 1, FI 2, FI 3
(Mitja Jurančič)
Monika Boltar
ŠI 1, ŠI 2, ŠI 3
Blanka Slapnik TJA 2. r.
Vida Živkovič
SVETOVALNA
DELAVKA
Ida Kocmut
SVETOVALNA
Žužek
DELAVKA,
DNU
Branka Ribič
PSIHOLOGINJA,
Hederih
DNU
Simona Kuhar
SPECIALNA
PEDAGOGINJA
Tadeja Ules
SPECIALNA
PEDAGOGINJA
Karin Kaloh
DSP/R
Andreja
DSP
Kovačič Kolbl
Marjeta Šibila
KNJIŽNIČARKA
Irena Gradišnik
Interesne dejavnosti
OTROŠKI PEVSKI ZBOR (matična šola,
Razvanje),
MLADINSKI PEVSKI ZBOR,
INSTRUMENTALNI KROŽEK:
1.–5. r. – Razvanje
NEMŠČINA:
Razvanje: 3. r.
NOGOMET: 6.–8. r.
SKUPNOST UČENCEV: 1.–5. r.
SKUPNOST UČENCEV
6.–9. r.
VRSTNIŠKA MEDIACIJA
KNJIŽNIČARKA
22
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Ime in priimek
Zlatka Harl
Boštjan Strnad
Andrej Juder
Valerija Karel
(Pija Samec)
Blanka Perović
Predmet
ORGANIZATORKA
PREHRANE V ŠOLI
RAČUNALNIKAR –
ORGANIZATOR
INFORMACIJSKIH
DEJAVNOSTI
RAČUNALNIKAR –
ORGANIZATOR
INFORMACIJSKIH
DEJAVNOSTI
SPREMLJEVALKA
GIBALNO
OVIRANIH OTROK
SPREMLJEVALKA
GIBALNO
OVIRANIH OTROK
Interesne dejavnosti
UČITELJI V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA
Ime in priimek
Darja Dobaja Humar
Brigita Tominc
Matjaž Pirman
Tatjana Dornik
Mojca Vinko
Metka Čepe
Maša Gagič
Sabina Hartman
Urban Nedeljko
Natalija Drakšič,
Marjetka Goljat,
Zlatka Bertalanič Berden,
Brigita Tominc
OPB 1. skupina
OPB 2. skupina
OPB 3. skupina
OPB 4. skupina
OPB 5. skupina
OPB 6. skupina
OPB 7. skupina
OPB 8. skupina
OPB 9. skupina
OPB Razvanje
OPB 10., 11.
skupina
Interesne dejavnosti
GLEDALIŠKI KROŽEK: 3.–8. r.
GLEDALIŠKI KROŽEK: 3., 4. r. Razvanje
MALE SIVE CELICE, EVROPSKA VAS
GLEDALIŠKI KROŽEK: 3.–8. r.
Roditeljski sestanki bodo po posameznih mesecih z vnaprej določenimi vsebinami:
• september – predstavitev dela šole staršem,
• november–januar – aktivnosti s starši in bodočimi prvošolkami ter prvošolci, komunikacija,
• 3. december – dan odprtih vrat – Kaj počnemo pri nas?,
• april – Kako smo zadovoljni?.
Za starše učencev prvega, drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja bomo organizirali
izobraževanja in večere za starše, za starše učencev tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pa v
obliki delavnic in diskusij za učence in starše teme s področja odraščanja (spolnost, odvisnosti,
poklicna orientacija …).
23
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4 Dejavnosti ob pouku v šol. letu 2014/2015
5.4.1
1. razredi
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
RAZUUAI – RAZVANJE SKOZI ČAS
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zgodbe skozi čas
SPO: Življenje nekoč in danes
NOVEMU LETU NAPROTI
(koncert, bazar, proslava)
Medpredmetno povezovanje:
GUM: Pesmi in glasba v prazničnem času
SPO: Praznujemo
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
»Vilinček« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Dramska vzgoja
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA –
SIKALU ZOO, Radenci
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Govorno sporočanje – opis živali
SPO: Živali v živalskem vrtu
ČETRTEK,
2. oktober 2014
SOBOTA,
20. december 2014
(namesto 24. 12. 2014)
1.
2.
3.
24
M. Holler,
M. Kuraj,
razredniki
PETEK,
9. januar 2015
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
TOREK,
9. junij 2015
V. Dužič,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA SLOVENIJE –
Betnavski gozd, Ledina, Betnavski grad
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Vzdržljivostna hoja
SPO: Bilo je nekoč
ŽIVIMO ZDRAVO, SLOVENSKI
TRADICIONALNI ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Bonton pri mizi
SPO: Zdrava prehrana
UNESCO, EKO –
Trije ribniki
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Hoja za zdravje
SPO: Življenje v in ob vodi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
koordinatorica
R. Lokar Rutar,
vodje aktivov,
razredniki
SREDA,
15. oktober 2014
V. Dužič,
razredniki
PETEK,
21. november 2014
Z. Harl,
V. Dužič,
razredniki
SREDA,
22. april 2015
M. Holler,
vodje eko
dejavnosti,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
ORIENTACIJSKI POHOD –
Gozdna učna pot (Trikotna jasa)
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Vzdržljivostna hoja
ZIMSKI ŠPORTNI DAN –
Po hribčku navzdol
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Zimski športi – sankanje
SLJ: Upoštevanje navodil za našo varnost
SPO: Zimska oblačila in obutev
ZIMSKI ŠPORTNI DAN –
Igre na snegu
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Zimski športi – igre
SLJ: Upoštevanje navodil za našo varnost
SPO: Značilnosti zime
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre
SLJ: Upoštevanje navodil
SPO: Pravila igre
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Medrazredne športne in spretnostne igre
SPO: Pravila igre, medsebojni odnosi
TOREK,
16. september 2014
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
30. januar 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
6. marec 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
SOBOTA,
11. april 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
TOREK,
23. junij 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
1.
2.
3.
SPET V ŠOLO
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Predstavimo se
SPO: Kdo sem?
DAN ODPRTIH VRAT
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Ustvarimo likovni izdelek
TIT: Osnove kopiranja šablone
SLJ: Branje in upoštevanje navodil
POČITNICE PRIHAJAJO
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zaključna prireditev s kulturnim
programom
PONEDELJEK,
1. september 2014
SREDA,
3. december 2014
(4., 5., 6. ura)
SREDA,
24. junij 2015
(2., 3. ura)
KULTURA MEDSEBOJNIH ODNOSOV –
mediacija
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Medsebojni odnosi
SLJ: Kultura izražanja (igra vlog)
25
ČETRTEK,
26. marec 2015
razredniki
V. Dužič,
razredniki
šolski tim za
mediacijo,
V. Dužič,
učitelji
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.2
2. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
RAZUUAI – Razvanje skozi čas
Medpredmetno povezovanje:
1.
SLJ: Zgodbe skozi čas
SPO: Bilo je nekoč
NOVEMU LETU NAPROTI
(koncert, bazar, proslava)
Medpredmetno povezovanje:
2.
GUM: Glasba prazničnega časa
SPO: Praznik, kako praznujemo
LUM: Novoletna dekoracija
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
»Vilinček« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
3.
SLJ: Dramska vzgoja
LUM: Likovno poustvarjanje v šoli
ŠPO: Hoja v mesto
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA –
Pravljični gozd, Logarska dolina
Medpredmetno povezovanje:
4.
ŠPO: Gozd – drevesa, rastline, živali
SLJ: Spoznavanje in doživljanje pravljic
ŠPO: Razvoj in krepitev gibalnih sposobnosti
ČETRTEK,
2. oktober 2014
R. Lokar Rutar,
E. Mohorko,
razredniki
SOBOTA
20. december 2014
(namesto 24. 12. 2014)
M. Holler,
M. Kuraj,
L. Štrucl,
razredniki
ČETRTEK,
8. januar 2015
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
TOREK,
9. junij 2015
E. Mohorko,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
NARAVNA IN KULTURNA ZAKLADNICA
SLOVENIJE – Pekrska gorca
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Legenda o nastanku
SPO: Bogatenje kulturne zavesti
LUM: Likovni motiv, povezan z zgodovino
ŽIVIMO ZDRAVO, TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Kuharski recepti
SPO: Zdrava prehrana, skrb za zdravje in zdrave
zobe
UNESCO, EKO
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Narava, pokrajina, skrb za okolje
ŠPO: Pomen gibanja na svežem zraku
GUM: Unesco himna
SREDA,
15. oktober 2014
E. Mohorko,
razredniki
PETEK,
21. november 2014
Z. Harl,
E. Mohorko,
razredniki
SREDA,
22. april 2015
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
ORIENTACIJSKI POHOD –
Pohod v Betnavski gozd
Medpredmetno povezovanje:
1.
TOREK
16. september 2014
SPO: Branje zemljevida
MAT: Orientacija
SLJ: Branje z razumevanjem
ŠPO: Hoja, tek, razgibavanje telesa
GUM: Poslušanje in oponašanje zvokov v naravi
LUM: Risanje piktogramov, zemljevidov
26
M. Holler,
vodje eko
dejavnosti,
razredniki
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
2.
3.
4.
5.
ZIMSKI ŠPORTNI DAN –
Po hribčku navzdol
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Zimski športi – sankanje
SLJ: Upoštevanje navodil za našo varnost
SPO: Zimska oblačila in obutev
ZIMSKI ŠPORTNI DAN –
Pohod
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Vzdržljivostna hoja
SLJ: Opis poti
SPO: Opazovanje narave, naravnih in kulturnih
značilnosti
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre, gibanje v naravi
SLJ: Upoštevanje navodil
SPO: Skrb za zdravje
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Medrazredne športne in spretnostne igre
SPO: Pravila igre, medsebojni odnosi
SLJ: Upoštevanje navodila v skupini
MAT: Vrstilni števniki, merjenje
PETEK,
30. januar 2015
PETEK,
6. marec 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
SOBOTA,
11. april 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
TOREK,
23. junij 2015
PONEDELJEK,
1. september 2014
SREDA,
3. december 2014
(4., 5., 6. ura)
SREDA,
24. junij 2015
(2., 3. ura)
ČETRTEK,
26. marec 2015
27
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
SPET V ŠOLO
Medpredmetno povezovanje:
1.
SLJ: Pravila šole, hišni red, bonton
SPO: Varna pot v šolo
DAN ODPRTIH VRAT
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Ustvarimo likovni izdelek
TIT: Osnove kopiranja šablone
SLJ: Branje in upoštevanje navodil
2. HURA, POČITNICE!
Medpredmetne povezovanje:
SPO: Življenjsko okolje – morje
SLJ: Opis živali v morju
LUM: Poslikava ribic, školjk
THV: Izdelava akvarija
KULTURA MEDSEBOJNIH ODNOSOV –
mediacija
3. Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Kultura pogovora
SPO: Medsebojni odnosi
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
razredniki
E. Mohorko,
razredniki
šolski tim
za mediacijo,
učitelji
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.3
3. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
RAZUUAI – Razvanje skozi čas
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Življenje nekoč in danes
LUM: Hiše nekoč
SLJ: Opis vasi
NOVEMU LETU NAPROTI
(koncert, bazar, proslava)
Medpredmetno povezovanje:
GUM: Obiščimo glasbeno prireditev
LUM, TIT: Ustvarjamo izdelke za bazar
SPO: Praznujemo
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
»Vilinček« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zgodba o Vilinčku z Lune
LUM: Likovno poustvarjanje v šoli
ŠPO: Hoja v mesto
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA –
Ptuj
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Življenje nekoč in danes
SLJ: Opis življenja nekoč in danes, gradovi
ŠPO: Hoja
ČETRTEK,
2. oktober 2014
R. Lokar Rutar,
M. Povoden,
razredniki
SOBOTA,
20. december 2014
(namesto 24. 12. 2014)
M. Holler,
M. Kuraj,
razredniki
PETEK,
9. januar 2015
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
TOREK,
9. junij 2015
M. Povoden,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA SLOVENIJE –
1.
Rastlinski pasovi, Trikotna jasa
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Hoja do Trikotne jase
SPO: Rastlinski pasovi, gozd
LUM: Izdelava herbarija
SLJ: Postopek izdelave herbarija
SREDA,
15. oktober 2014
M. Povoden,
razredniki
PETEK,
21. november 2014
Z. Harl,
M. Povoden,
razredniki
ŽIVIMO ZDRAVO,
SLOVENSKI TRADICIONALNI
ZAJTRK
2.
3.
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Zdrava prehrana
SLJ: Kuharski recepti
GOS: Priprava hrane
UNESCO, EKO
(šola v naravi)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Eko bralna značka
SPO: Skrb za okolje
SREDA,
22. april 2015
28
M. Holler,
vodje eko
dejavnosti,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
ORIENTACIJSKI POHOD
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Branje zemljevida
MAT: Orientacija
SLJ: Branje z razumevanjem
ŠPO: Hoja, tek, razgibavanje telesa
GUM: Poslušanje in oponašanje zvokov v
naravi
LUM: Risanje piktogramov, zemljevidov
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Zimski športi, zimska oblačila
SLJ: Skrb in upoštevanje varnosti na
sankališču
ŠPO: Sankanje, igre na snegu
ŠKORPIJONOVA OLIMPIJADA
(šola v naravi)
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Igre v naravi
SPO: Gozd
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
SPO: Skrb za zdravje
ŠPO: Gibanje v naravi, igre v naravi
SLJ: Upoštevanje navodil
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre v naravi
SPO: Medsebojni odnosi
SLJ: Upoštevanje navodil v skupini
MAT: Vrstilni števniki, merjenje
TOREK,
16. september 2014
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
30. januar 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
3. a, 3. b
TOREK,
21. april. 2015
3. c, 3. d, 3. e
ČETRTEK
23. april 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
SOBOTA,
11. april 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
TOREK,
23. junij 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
SPET V ŠOLO
Medpredmetno povezovanje:
LUM, TIT: Izdelava bralne kazalke
1.
SPO: Varna pot v šolo
SLJ: Pravila šole, hišni red, bonton,
tekmovanja v šolskem letu 2014/2015
DAN ODPRTIH VRAT
Medpredmetno povezovanje:
2. LUM, TIT: Ustvarjamo izdelke za bazar
SPO: Praznujemo
HURA, POČITNICE!
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zaključna prireditev s kulturnim
programom
KULTURA MEDSEBOJNIH ODNOSOV –
mediacija
Medpredmetno povezovanje:
3.
LUM: Moj sošolec
SPO: Vsi smo si različni
SLJ: Opis sošolca
PONEDELJEK,
1. september 2014
razredniki
SREDA,
3. december 2014
(4., 5., 6. ura)
SREDA,
24. junij 2015
(2., 3. ura)
M. Povoden,
razredniki
ČETRTEK,
26. marec 2015
29
šolski tim za
mediacijo,
učitelji
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.4
4. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
NOVEMU LETU NAPROTI
(koncert, bazar, proslava)
Medpredmetno povezovanje:
GUM: Ljudska glasba
DRU: Glasbena kulturna dediščina
DRU: Praznujemo
ŠPO: Ljudski plesi slovenskih pokrajin
SOBOTA,
20. december 2014
(namesto 24. 12. 2014)
M. Holler,
M. Kuraj,
L. Štrucl,
razredniki
SREDA,
14. januar 2015
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
TOREK,
9. junij 2015
S. Uranjek,
razredniki
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
»Vilinček« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Deklamacija in povezovalno besedilo
LUM: Scena
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA –
IZRABA VODNE SILE, Prekmurje
Medpredmetno povezovanje:
DRU: Domača obrt, domača pokrajina
ŠPO: Pomen gibanja na svežem zraku
NIT: Življenjski prostori
KIZ: Iskanje informacij
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA SLOVENIJE –
Villa Rustica
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Opis življenja ljudi nekoč
DRU: Bogatenje kulturne zavesti
LUM: Likovni motiv, povezan z zgodovino
ŽIVIMO ZDRAVO, SLOVENSKI
TRADICIONALNI ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
NIT: Zdrava prehrana
SLJ: Kuharski recepti, anketa o
prehranjevalnih navadah
IKT: Varen internet
UNESCO, EKO
Medpredmetno povezovanje:
NIT: Voda
DRU: Domača pokrajina
ŠPO: Pomen gibanja na svežem zraku
SREDA,
15. oktober 2014
S. Uranjek,
razredniki
PETEK,
21. november 2014
Z. Harl,
V. Živkovič,
S. Uranjek,
razredniki
SREDA,
22. april 2015
M. Holler,
vodje eko
dejavnosti,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
ORIENTACIJSKI POHOD – Piramida
Medpredmetno povezovanje:
DRU: Prisojna, osojna stran, lega Maribora
NIT: Orientacija, kompas
TOREK,
16. september 2014
30
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
2.
3.
4.
5.
MAT: Merjenje sence
SLJ: Branje z nalogami
ŠPO: Pohodništvo
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
NIT: Pomen gibanja
ŠPO: Sankanje, igre na snegu
SPO: Zimski športi, zimska oblačila, skrb za
zdravje
SLJ: Skrb in upoštevanje varnosti na
sankališču
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Skrb za zdravje
NIT: Pomen gibanja
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Medsebojni odnosi
MAT: Merjenje
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Medsebojni odnosi, športne igre v
naravi
MAT: Merjenje
PETEK,
30. januar 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
6. marec 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
SOBOTA,
11. april 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
TOREK,
23. junij 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
1.
2.
3.
4.
SPET V ŠOLO
Medpredmetno povezovanje:
DRU: Pravila šole, hišni red, bonton, tekmovanja
v šolskem letu 2014/2015, varna pot v šolo
LUM: Risanje
RAZUUAI – Razvanje skozi čas
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Opis življenja ljudi nekoč
DRU: Bogatenje kulturne zavesti
LUM: Likovni motiv povezan z zgodovino
DAN ODPRTIH VRAT
Medpredmetno povezovanje:
LUM, TIT: Izdelovanje izdelkov za bazar
SLJ: Opis postopka izdelave
NIT: Lastnosti snovi
HURA, POČITNICE!
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zaključna prireditev s kulturnim
programom
KULTURA MEDSEBOJNIH ODNOSOV –
mediacija
Medpredmetno povezovanje:
DRU: Načrt, medsebojna komunikacija –
sodelovanje s svetovalno službo
LUM: Oblikovanje materiala
SLJ: Branje načrta
PONEDELJEK,
1. september 2014
razredniki
ČETRTEK,
2. oktober 2014
R. Lokar Rutar,
S. Uranjek,
razredniki
SREDA,
3. december 2014
(4., 5., 6. ura),
SREDA,
24. junij 2015
(2., 3. ura)
S. Uranjek,
razredniki
ČETRTEK,
26. marec 2015
31
šolski tim za
mediacijo,
učitelji
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.5
5. razredi
Nosilec
dejavnosti
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
NOVEMU LETU NAPROTI
(koncert, bazar, proslava)
Medpredmetno povezovanje:
DRU: Ljudske šege in navade
SLJ: Opis ljudskega običaja
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
»Vilinček« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Bonton v kulturnih ustanovah
DRU: Slovenska kulturna dediščina
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA –
Dvorec Trebnik, Slovenske Konjice
(šola v naravi)
Medpredmetno povezovanje:
GOS: Uporaba zdravilnih zelišč
DRU: Srednjeveški gradovi in igre
SOBOTA,
20. december 2014
(namesto 24. 12. 2014)
M. Holler,
M. Kuraj,
L. Štrucl,
razredniki
SREDA,
14. januar 2015
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
PETEK,
24. april 2015
B. Györköš,
razredniki
NOSILEC
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA SLOVENIJE –
Florjan – zavetnik gasilcev
Medpredmetno povezovanje:
DRU: Storitvene dejavnosti
GOS: Nesreče v gospodinjstvu
ŽIVIMO ZDRAVO, SLOVENSKI
TRADICIONALNI ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
GOS: Kako skrbim za svoje zdravje
NIT: Industrijske rastline
DRU: Prenos sporočil in pasti
UNESCO, EKO – POHODNIŠTVO,
ZDRAVILNE RASTLINE (šola v naravi)
Medpredmetno povezovanje:
GOS: Kako skrbim za svoje zdravje
NIT: Spoznavanje zdravilnih rastlin in
uporaba
SREDA,
15. oktober 2014
B. Györköš,
razredniki
PETEK,
21. november 2014
Z. Harl,
V. Živkovič,
S. Hartman,
razredniki
SREDA,
22. april 2015
B. Györköš,
razredniki
NOSILEC
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
ORIENTACIJSKI POHOD po Mariboru z
opazovalnimi nalogami
Medpredmetno povezovanje:
DRU: Kulturna dediščina mojega domačega
kraja
TOREK,
16. september 2014
32
S. Hartman,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
2.
3.
4.
5.
SLJ: Zemljepisna lastna imena
NIT: Značilne rastlinske vrste v domači
pokrajini
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
GOS: Kako skrbim za svoje zdravje
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
OKOLJU PRIJAZNE AKTIVNOSTI –
Kolesarstvo
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Oprema in opis kolesa
DRU: Načrt varnih poti v okolici šole,
Prometni znaki in pravila
ŠPO: Spretnostni poligon
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
GOS: Kako skrbim za svoje zdravje
LOKOSTRELSTVO, ŠPORTNO
PLEZANJE (šola v naravi)
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Kako skrbim za svoje zdravje,
upoštevanje pravil
GOS: Osnove preživetja v naravi
PETEK,
30. januar 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
6. marec 2015
S. Hartman,
D. Gradišnik,
razredniki
SOBOTA,
11. april 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
23. april 2015
B. Györköš,
razredniki
NOSILEC
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
1.
2.
3.
4.
SPET V ŠOLO
Medpredmetno povezovanje:
DRU: Pravila šole, hišni red, bonton,
tekmovanja v šolskem letu 2014/2015, varna
pot v šolo
RAZUUAI – Razvanje skozi čas
Medpredmetno povezovanje:
DRU:Zgodovina domačega kraja in sledovi
preteklosti
DAN ODPRTIH VRAT
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Izdelovanje izdelkov za bazar
SLJ: Opis postopka izdelave
HURA, POČITNICE!
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zaključna prireditev s kulturnim
programom
VOZLI in ORIENTACIJA V NARAVI
(šola v naravi)
Medpredmetno povezovanje:
DRU: Sestavine zemljevida in uporaba
GOS: Osnove preživetja v naravi
PONEDELJEK,
1. september 2014
ČETRTEK,
2. oktober 2014
SREDA,
3. december 2014
(4., 5., 6. ura)
SREDA,
24. junij 2015
(2., 3. ura)
TOREK,
21. april 2015
33
razredniki
R. Lokar Rutar,
S. Hartman,
razredniki
S. Hartman,
razredniki
B. Györköš,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.6
6. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
NOVEMU LETU NAPROTI
(koncert, bazar, proslava)
Medpredmetno povezovanje:
GUM – Ljudska glasba
SLJ – Opis ljudskega običaja
SOBOTA,
20. december 2014
(namesto 24. 12. 2014)
M. Holler,
M. Kuraj,
L. Štrucl,
razredniki
TOREK,
6. januar 2015
M. Pelicon,
K. Kaloh, razredniki
TOREK,
9. junij 2015
M. Jalen,
razredniki
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
»Guliverjeva potovanja« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Dramska vzgoja
LUM: Scenski prostor
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA –
Ogled kraških znamenitosti
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Življenje v podzemnih jamah
GEO: Značilnosti dinarskih pokrajin
ZGO: Srednjeveški gradovi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA SLOVENIJE –
Grad v Slovenski Bistrici
Medpredmetne povezave:
NAR: Kamnine, minerali, fosili Pohorja
ZGO: Gradovi
LUM: Zaprt, polodprt in polzaprt prostor –
gradovi
SLJ: Slovenske ljudske pripovedke
ŽIVIMO ZDRAVO,
SLOVENSKI TRADICIONALNI
ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Dejavniki okolja, sožitje v naravi
GOS: Eko vrt
SREDA,
15. oktober 2014
M. Jalen,
razredniki
PETEK,
21. november 2014
Z. Harl, V. Živkovič,
M. Jalen,
razredniki
SREDA,
22. april 2015
M. Holler,
vodje eko dejavnosti,
razredniki
UNESCO (restavratorstvo), EKO –
Pokrajinski arhiv
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Kulturna dediščina
ZGO: Ohranjanje kulturne dediščine
PROJEKT: Spoznaj, varuj, ohrani –
dediščina vsakdanjega življenja
34
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
ORIENTACIJSKI POHOD
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Pohod, preverjanje telesnih
sposobnosti, ustrezna oprema na pohodu,
pitje tekočine
GEO: Orientacija, določitev strani neba s
soncem
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Skrb za ustrezno športno opremo,
pravila vedenja in nevarnosti na smučišču
GOS: Prehrana pri zimskih športnih
aktivnostih
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil za
lastno varnost
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Skrb za ustrezno športno opremo,
pravila vedenja in nevarnosti na smučišču
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil za
lastno varnost
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Razvoj in pomen kondicijske
pripravljenosti, merjenje srčnega utripa
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil za
lastno varnost
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Štafetne igre, sprostitveni vpliv športa
SLJ: Opis igre
TOREK,
16. september 2014
B. Koražija, učitelji
športa, razredniki
PETEK,
30. januar 2015
B. Koražija, učitelji
športa, razredniki
PETEK,
6. marec 2015
B. Koražija, učitelji
športa, razredniki
SOBOTA,
11. april 2015
B. Koražija, učitelji
športa, razredniki
TOREK,
23. junij 2015
B. Koražija, učitelji
športa, razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
SPET V ŠOLO
1. Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil
RAZUUAI – Razvanje skozi čas
Medpredmetno povezovanje:
2.
NAR: Ekosistemi v okolici
ZGO: Zgodovina Razvanja
3.
4.
DAN ODPRTIH VRAT
SLJ: Ljudski običaji v času božiča in novega leta,
ljudske vraže, pregovor in reki, bajeslovje
ZGO: Prazniki nekoč in danes
HURA, POČITNICE!
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zaključna prireditev s kulturnim programom
OBISK MUZEJA NARODNE OSVOBODITVE
– Kaj se skriva v muzeju?
Medpredmetno povezovanje:
ZGO: Pomen muzejev
LUM: Kulturna dediščina
PROJEKT: Spoznaj, varuj, ohrani – dediščina
vsakdanjega življenja
35
PONEDELJEK,
1. september 2014
razredniki
ČETRTEK,
2. oktober 2014
R. Lokar Rutar,
M. Jalen,
razredniki
SREDA,
3. december 2014
(4., 5., 6. ura)
SREDA,
24. junij 2015
(2., 3. ura)
M. Jalen,
razredniki
ČETRTEK,
26. marec 2015
M. Jalen,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.7
7. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
NOVEMU LETU NAPROTI
(koncert, bazar, proslava)
Medpredmetno povezovanje:
1.
GUM: Slovensko ljudsko glasbeno izročilo
SLJ: Deklamacija in povezovalno besedilo
ZGO: Ljudsko izročilo
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
»Navihanka« (SNG Maribor)
2. Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Dramska vzgoja
LUM: Scenski prostor
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA –
Po poteh Vorančevih Solzic, Kotlje –
Vorančeva bajta (šola v naravi)
3.
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Prežihov Voranc – življenje in delo,
domače branje – Solzice
SOBOTA,
20. december 2014
(namesto 24. 12. 2014)
M. Holler,
M. Kuraj,
L. Štrucl,
razredniki
SREDA,
14. januar 2015
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
PETEK
12. junij 2015
B. Arko,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
ŽIVIMO ZDRAVO,
SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK
Gledališka predstava Hej, ti! Zavaruj se –
1. internet je rast pa tudi past!
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Skrb za zdravje
SLJ: Recept – besedilna vrsta, tradicionalne
slovenske jedi
PETEK,
21. november 2014
UNESCO, EKO
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Varovanje naravnih virov
2. LUM: Industrijska grafika (izdelava plakatov)
SLJ: Pišemo pesmi na temo LEPA SI, ZEMLJA
MOJA
SREDA,
22. april 2015
ELEKTRIKA – FALA
(v okviru ŠVN)
Medpredmetno povezovanje:
TIT: Energija – izkoriščanje vodnih virov
3. na Slovenskem
ZGO: Pomen Drave v preteklosti –
splavarstvo, Fala – najstarejša elektrarna
GEO: Od kod priteče Drava?
PONEDELJEK,
8. junij 2015
Z. Harl,
V. Živkovič,
B. Arko,
razredniki
M. Holler,
vodje eko
dejavnosti,
razredniki
B. Arko,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
ORIENTACIJSKI POHOD
1. Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Pomen gibanja za zdravje
NAR: Varstvo narave
TOREK,
16. september 2014
36
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
GEO: Orientacija z zemljevidom
ZGO: Mariborske ulice so poimenovane po …
SLJ: Spomeniki pisateljev in pesnikov v
Mariboru
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
2. ŠPO: Zimski športi, rekreacija
NAR: Skrb za zdravje
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
3.
ŠPO: Tekmovanje v telesnih spretnosti
ZGO: Olimpijske igre
Ko na nas preti nevarnost
(CŠOD Peca)
Medpredmetno povezovanje:
TIT: Kako se zaščitimo pred nevarnostmi v
naravi?
GEO: Naravni pojavi
SLJ: Opis naravnega pojava
ŠPO: Pomen gibanja za zdravje
(šola v naravi)
4.
Na lovu za pokazatelji onesnaženosti (CŠOD
Ajda)
Medpredmetno povezovanje:
TIT: Kako ugotovimo onesnaženost narave?
ZGO: Onesnaženost Koroške v preteklosti
GEO: Onesnažena področja v Sloveniji
NAR: Vpliv onesnaženosti na zdravje
ŠPO: Pomen gibanja za zdravje
(šola v naravi)
ŠPORTNE AKTIVNOSTI
Pohodništvo, kolesarstvo, kanuizem,
lokostrelstvo (šola v naravi)
Medpredmetno povezovanje:
NAR: Umetni življenjski prostor
5.
ŠPO: Letni športi
SLJ: Predstavitev športa
PETEK,
30. januar 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
SOBOTA,
11. april 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
ČETRTEK,
11. junij 2015
B. Arko,
razredniki
TOREK,
9. junij 2015
B. Arko,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
SPET V ŠOLO
Medpredmetno povezovanje:
1.
DKE: Pomen vrednot v življenju,
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil
RAZUUAI – Razvanje skozi čas
2. Medpredmetno povezovanje:
ZGO, LUM: Kulturna dediščina
PTUJ – KULTURNA ZAKLADNICA
SLOVENIJE
3. Medpredmetno povezovanje:
ZGO: Antični Ptuj, spoznavanje zgodovine
srednjega veka in življenja na gradu
37
PONEDELJEK,
1. september 2014
razredniki
ČETRTEK,
2. oktober 2014
R. Lokar Rutar,
B. Arko,
razredniki
SREDA,
15. oktober 2014
B. Arko,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
SLJ: Življenje nekoč in danes
GUM: Spoznavanje glasbil od antike do
novega veka
DAN ODPRTIH VRAT
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Ljudski običaji v času božiča in novega
leta, ljudske vraže, pregovor in reki, bajeslovje
ZGO: Prazniki nekoč in danes
4.
HURA, POČITNICE!
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zaključna prireditev s kulturnim
programom
5.4.8
SREDA,
3. december 2014
(4., 5., 6. ura)
SREDA,
24. junij 2015
(2., 3. ura)
8. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
NOVEMU LETU NAPROTI
(koncert, bazar, proslava)
Medpredmetno povezovanje:
TIT, LUM, GOS: Izdelava izdelkov za bazar
SLJ: Pomen praznikov – kulturna dediščina
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
»Navihanka« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Scenski prostor
GVZ: Balet
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA – Po
Prešernovih poteh: Vrba, Bled
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Spoznavanje Prešernovih krajev
ZGO: Srednjeveški grad
GEO: Gorenjska in njene značilnosti
SOBOTA,
20. december 2014
(namesto 24. 12. 2014)
M. Holler,
M. Kuraj,
L. Štrucl,
razredniki
SREDA,
14. januar 2015
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
TOREK,
9. junij 2015
L. Štrucl,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA SLOVENIJE –
Vitanje – vesoljski center, baročna
cerkev
1.
2.
3.
B. Arko,
razredniki
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Kulturna dediščina
FIZ: Osončje, planeti in lune, gravitacija,
gibanje
DIP: Osončje, planeti in lune
ŽIVIMO ZDRAVO,
SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Hranilne snovi, načini prehranjevanja
ŠPO: Prehrana in šport
UNESCO, EKO
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Voda, vir življenja,
Ohranimo naše okolje čisto
LUM: Mozaik
38
SREDA,
15. oktober 2014
L. Štrucl,
razredniki
PETEK,
21. november 2014
Z. Harl,
V. Živkovič,
L. Štrucl,
razredniki
SREDA,
22. april 2015
M. Holler,
vodje eko
dejavnosti,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
2.
3.
4.
5.
ORIENTACIJSKI POHOD
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Pohod, preverjanje telesnih sposobnosti
GEO: Orientacija z zemljevidom
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Skrb za zdravje
GOS: Prehrana športnikov
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil za
varnost
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Skrb za zdravje
GOS: Prehrana športnikov
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil za
varnost
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Tekmovanje v telesnih spretnostih
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Tekmovanje v športnih igrah
ZGO: Olimpijske igre
BIO: Srčni utrip
TOREK,
16. september 2014
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
30. januar 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
6. marec 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
SOBOTA,
11. april 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
TOREK,
23. junij 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
1.
2.
3.
4.
SPET V ŠOLO
Medpredmetno povezovanje:
DKE: Pomen vrednot v življenju
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil
RAZUUAI – Razvanje skozi čas
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Pripovedke in legende
ZGO: Razvanje skozi čas
DAN ODPRTIH VRAT
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Ljudski običaji v času božiča in novega
leta, ljudske vraže, pregovor in reki, bajeslovje
ZGO: Prazniki nekoč in danes
HURA, POČITNICE!
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zaključna prireditev s kulturnim
programom
SPOLNA VZGOJA, KARIERNA
ORIENTACIJA
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Odnosi med spoloma
DKE: Pomen vrednot v življenju posameznika
PONEDELJEK,
1. september 2014
razredniki
ČETRTEK,
2. oktober 2014
R. Lokar Rutar,
L. Štrucl,
razredniki
SREDA,
3. december 2014
(4., 5., 6. ura)
SREDA,
24. junij 2015
(2., 3. ura)
L. Štrucl,
razredniki
ČETRTEK,
26. marec 2015
39
I. Kocmut
Žužek,
učitelji
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.9
9. razredi
NOSILCI
DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
1.
2.
3.
NOVEMU LETU NAPROTI
(koncert, bazar, proslava)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Ljudsko izročilo, bajke in legende,
deklamacija in povezovalno besedilo
GUM: Ljudska glasba
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
»Navihanka« (SNG Maribor)
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Dramska vzgoja
LUM: Scenski prostor
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA –
Svet izza šole
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre
GEO: Geografske značilnosti domovine
SOBOTA,
20. december 2014
(namesto 24. 12. 2014)
M. Holler,
M. Kuraj,
L. Štrucl,
razredniki
SREDA,
14. januar 2015
M. Pelicon,
K. Kaloh,
razredniki
TOREK,
9. junij 2015
K. Reich,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
NARAVOSLOVNI DNEVI
1.
2.
3.
NARAVNA IN KULTURNA
ZAKLADNICA SLOVENIJE –
LJUBLJANA (Plečnikova Ljubljana,
Secesijska Ljubljana, Narodna galerija,
Parlament)
Medpredmetno povezovanje:
LUM: Urbanistični prostor
ŽIVIMO ZDRAVO,
SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Hranilne snovi, načini prehranjevanja
SLJ: Dramska vzgoja
UNESCO, EKO
SPOZNAVAJ DOMAČO POKRAJINO –
terensko delo od šole do Pekrske gorce
Medpredmetno povezovanje:
BIO: Rastlinstvo in živalstvo okolice
KEM: Kislost tal (indikatorji)
GEO: Naravne in družbene značilnosti
domače pokrajine
ŠPO: Pohodništvo
ZGO: Preteklost naše pokrajine skozi
zgodovinska obdobja
MAT: Merjenje dolžin, ploščin
SREDA,
15. oktober 2014
K. Reich,
razredniki
PETEK,
21. november 2014
Z. Harl,
V. Živkovič,
K. Reich,
razredniki
SREDA,
22. april 2015
M. Holler,
vodje eko
dejavnosti,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
ŠPORTNI DNEVI
1.
ORIENTACIJSKI POHOD
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Pomen gibanja za zdravje
BIO: Živa bitja okoli nas
GEO: Način in metode orientacije
ZGO: Maribor 20. stoletja
TOREK,
16. september 2014
40
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
2.
3.
4.
5.
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Zimski športi, rekreacija
BIO: Skrb za zdravje, zdravo življenje, zdrava
prehrana
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Zimski športi, rekreacija
BIO: Skrb za zdravje, zdravo življenje, zdrava
prehrana
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil
TROBOJ – Testiranje za ŠVK
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Tekmovanje v telesnih sposobnostih
MAT: Enote za merjenje dolžine in ploščine in
meritve
MINI OLIMPIJADA
Medpredmetno povezovanje:
ŠPO: Športne igre
PETEK,
30. januar 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
PETEK,
6. marec 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
SOBOTA,
11. april 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
PONEDELJEK,
15. junij 2015
B. Koražija,
učitelji športa,
razredniki
NOSILCI
DEJAVNOSTI
TEHNIŠKI DNEVI
SPET V ŠOLO
1. Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Upoštevanje in razumevanje navodil
RAZUUAI – Razvanje skozi čas
Medpredmetno povezovanje:
ZGO: Poznavanje zgodovine kraja
GEO: Naravnogeografske značilnosti (relief,
2. podnebje, rastje, vodovje – visoka barja),
družbene značilnosti – poseg človeka v
naravno okolje
BIO: Endemične, zaščitene in ogrožene
rastlinske in živalske vrste
DAN ODPRTIH VRAT
Medpredmetno povezovanje:
RAČ: Načrt izdelka po izbranem programu
LUM: Kombinirane likovne tehnike
3. VEO: Prtički z novoletnimi motivi, voščilnice
HURA, POČITNICE!
Medpredmetno povezovanje:
SLJ: Zaključna prireditev s kulturnim
programom
ODVISNOSTI, OBISK MUZEJA
NARODNE OSVOBODITVE
Medpredmetno povezovanje:
4. DKE: Pomen vrednot v življenju posameznika
ZGO: Poznavanje zgodovine
KEM: Alkaloidi
BIO: Vpliv drog na organizme
PONEDELJEK,
1. september 2014
razredniki
ČETRTEK,
2. oktober 2014
R. Lokar Rutar,
K. Reich,
razredniki
SREDA,
3. december 2014
(4., 5., 6. ura)
SREDA,
10. junij 2015
(2., 3. ura)
ČETRTEK,
26. marec 2015
41
K. Reich,
razredniki
I. Kocmut
Žužek,
K. Reich,
razredniki
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.4.10 Šola v naravi
3. RAZRED
CŠOD ŠKORPIJON (Sv. Duh na Ostrem Vrhu)
3. a, 3. b
3. c, 3. d, 3. e
5. RAZRED
CŠOD GORENJE (Zreče)
5. a, 5. b, 5. c, 5. d
7. RAZRED
CŠOD AJDA (Libeliče) 7. a, 7. d
CŠOD PECA (Peca) 7. b, 7. c
20. 4. 2015–22. 4. 2015
22. 4. 2015–24. 4. 2015
20. 4. 2015–24. 4. 2015
8. 6. 2015–12. 6. 2015
8. 6. 2015–12. 6. 2015
TEČAJ DRSANJA
1. RAZRED
TEČAJNA OBLIKA – NADSTANDARD
8. 12. 2014–12. 12. 2014
PLESNI TEČAJ
9. RAZRED
TEČAJNA OBLIKA – NADSTANDARD
(oktober 2014–junij 2015, občasno)
PLAVALNI TEČAJ
1. RAZRED
13. 4. 2015–24. 4. 2015
1. skupina 1. a, 1. d
2. skupina 1. b, 1. c
3. RAZRED
3. a, b
3. c, d, e
29. 9. 2014–10. 10. 2014
Varnostni načrt s pripravo za šolo v naravi izdela vodja šole v naravi, za tečaj drsanja
in plavanja vodja aktiva.
SOBOTNA ŠOLA
1. sobotna šola – 29. 11. 2014
2. sobotna šola – 28. 3. 2015
5.4.11 Šolske ekskurzije
Šola načrtuje v šolskem letu 2014/15 ekskurzije v okviru pouka in v okviru dejavnosti ob pouku:
1. razred: SIKALU ZOO (Radenci)
2. razred: Pravljični gozd (Logarska dolina)
3. razred: Ptuj
4. razred: Izraba vodne sile (Prekmurje)
5. razred: Dvorec Trebnik (Slovenske Konjice)
6. razred: Ogled kraških znamenitosti
7. razred: Po poteh Vorančevih Solzic (Kotlje, Vorančeva domačija)
8. razred: Po Prešernovih poteh (Vrba, Bled)
9. razred: Svet izza šole
taborjenje na Glažuti za nadarjene učence (5., 6., 7. (razred)
srečanje Prešernovcev v Črenšovcih (Forma viva)
42
9. junij 2015
9. junij 2015
9. junij 2015
9. junij 2015
24. april 2015
9. junij 2015
12. junij 2015
9. junij 2015
9. junij 2015
3., 4. oktober 2014
oktober 2014
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
za nadarjene učence (5., 6., 7. razred)
za nadarjene učence (8., 9. razred)
za učence, ki obiskujejo izbirni predmet DIP
za učence, ki obiskujejo izbirni predmet NI1, NI2, NI3, TVZ in
fakultativni pouk nemščine v 6. razredu (Celovec)
za učence 9. razredov, ki obiskujejo IP NI3 (Legoland – München)
srečanje gledaliških skupin v Kranju
za učence, ki sodelujejo v eTwinning projektu v okviru ID
Festival talentov v Črenšovcih
za učence, ki obiskujejo izbirni predmet ŠI1, ŠI2, ŠI3 (Barcelona)
8. oktober 2014
10. oktober 2014
januar 2015
17. april 2015
17., 18. april 2015
22. april 2015
maj 2015
junij 2015
po 24. juniju
2015
Varnostni načrt s pripravo za šolske ekskurzije izdela vodja ekskurzije.
5.4.12 Proslave in prireditve
ZAKLJUČNA PRIREDITEV OB 130. OBLETNICI PODRUŽNIČNE ŠOLE V
RAZVANJU – 17. oktober 2014 (koordinator B. Györköš)
SREČANJE GENERACIJ (RAZVANJE) – oktober 2014 (koordinator B. Györköš)
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT – 20. december 2014
(koordinatorica L. Štrucl)
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI – 20. december 2014
(koordinatorica L. Štrucl)
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK – PROSLAVA PRED
PRAZNIKOM – 6. februar 2015 (koordinatorica I. Gradišnik)
OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA IN PRAZNIKU DRŽAVNOSTI – 24. junij 2015
(koordinatorica S. Vivod)
5.4.13 Spominske ure in dnevi
Spominske dneve pripravljajo učitelji, in sicer glede na vsebine:
SVETOVNI DAN HRANE – 16. oktober
ZLATKA BERTALANIČ BERDEN, ZLATKA HARL
DAN OZN – 24. oktober MOJCA HOLLER
OB TEDNU OTROKA – oktober VIDA ŽIVKOVIČ, IDA KOCMUT ŽUŽEK
SVETOVNI DAN VARČEVANJA – 31. oktober ALENKA FAJFAR
DAN REFORMACIJE – 31. oktober MIRJANA COLNARIČ
DAN SPOMINA NA MRTVE – METKA SEVČNIKAR KRASNIK
43
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
DAN BOJA PROTI AIDSU – 1. december ZLATKA BERTALANIČ BERDEN
OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC – 10. december MOJCA HOLLER
OB SVETOVNEM DNEVU VODE – 22. marec DANICA VERZEL, MOJCA
SELINŠEK, NATALIJA DRAKŠIČ, ALENKA FAJFAR
MEDNARODNI DAN KNJIGE – 2. april MARJETA ŠIBILA, IRENA GRADIŠNIK
OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE – 22. april DANICA VERZEL, MOJCA
SELINŠEK, NATALIJA DRAKŠIČ, ALENKA FAJFAR
SVETOVNI DAN KNJIGE – 23. april MARJETA ŠIBILA, IRENA GRADIŠNIK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU – 27. april METKA SEVČNIKAR KRASNIK
PRAZNIK DELA – 1. maj MIRJANA COLNARIČ
DAN EVROPE – 9. maj MATJAŽ PIRMAN
5.4.14 Druge dejavnosti
1. – 9. RAZRED
• Zbiralne akcije.
• Skrb za okolico šole.
• Sodelovanje pevskih zborov na reviji PZ.
• Sodelovanje OFS na reviji folklornih skupin.
• Sodelovanje na različnih tekmovanjih po predmetih, ki jih organizira ZRSŠ in MO Maribor,
kot tudi na tekmovanjih na državnem nivoju.
• Sodelovanje na različnih natečajih in tekmovanjih, ki jih organizirajo različne mladinske revije
in druge organizacije.
• Sodelovanje na prireditvah mesta Maribor.
• Nadaljevanje projekta srečanj OŠ, ki nosijo ime po Francetu Prešernu.
• Sodelovanje v projektih, ki potekajo v šoli in izven nje.
• Sodelovanje na tekmovanju Mladih raziskovalcev za napredek Maribora.
• Sodelovanje v Evropski vasi ob dnevu Evrope.
• EKO projekt (ob svetovnem dnevu vode in svetovnem dnevu Zemlje).
• Sodelovanje na otroški varnostni olimpijadi.
• Srečanje gledaliških in lutkovnih skupin pobratenih šol.
• Sodelovanje v Združenju UNESCO šol Slovenije.
• Evakuacija.
V vseh navedenih aktivnostih sodelujejo vsi učenci in učitelji šole.
Za pripravo in izvedbo drugih dejavnosti ob pouku poskrbijo učitelji, nosilci različnih
interesnih dejavnosti in koordinatorji.
Varnostni načrt s pripravo za šolske ekskurzije izdela vodja ekskurzije.
44
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.5 Dopolnilni in dodatni pouk
Razred
Predmet
1. razred (a, b, c, d)
2. razred (a, b, c, d)
3. razred (a, b, c, d, e)
4. razred (a, b, c, d)
5. razred (a, b, c, d )
6. razred (a, b, c, d)
7. razred (a, b, c, d)
8. razred (a, b, c)
9. razred (a, b, c, d)
SKUPAJ
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT
SLJ, MAT, TJA
SLJ, MAT, TJA
ZGO, MAT, SLJ, TJA
FIZ, KEM, SLJ,TJA
FIZ, KEM, SLJ,ZGO
DOD pouk
štev. ur
2
2
2,5
2,5
2,5
3
2
1,5
2
20
DOP pouk
štev. ur
1,5
1,5
2,5
1
1
1
2
1,5
2
14
SKUPAJ
DOD in DOP
3,5
3,5
5
3,5
3,5
4
4
3
4
34
5.6 Tečajne oblike pouka – (nadstandard)
Razred
1. a, 1.d
1. b, 1. c
1.
3. a, b
3. c, d, e
5. razred
9. razred
Tečaj
Št. ur, izvajalec
10 ur – izvajalec Športni objekti Kopališče Pristan
Plavalni tečaj
13. 4. 2015–24. 4. 2015
13. 4. 2015–24. 4. 2015
10 ur – Športni objekti Ledna dvorana Tabor
Drsanje
8. 12. 2014–12. 12. 2014
20 ur – izvajalca: učiteljice,
Športni objekti Kopališče Pristan
Plavalni tečaj
29. 9. 2014–10. 10. 2014
29. 9. 2014–10. 10. 2014
Kolesarski tečaj z izvedbo
vse šolsko leto, intenzivneje spomladi,
kolesarskega izpita
ko učenci opravljajo izpit
Plesni tečaj
oktober 2014–junij 2015, občasno
5.7 Fakultativni pouk
Skupine
Predmet
Razred
I. skupina
II. skupina
III. skupina
IV. skupina
V. skupina
VI. skupina
FPN
FPN
FPN
FPN
FPN
FPN
3. b, 3. c
4. a, 4. c
4. b, 5. c
5. a, 5. b
6. a, 6. d
6. b, 6. c
23
26
26
24
23
26
2
2
2
2
2
2
Štev.
ur
letno
70
70
70
70
70
70
VII. skupina
Razvanje
FPN
3. e
9
1
35
Martina Borko
VIII.
skupina
Razvanje
FPN
4. d, 5. d
20
1
35
Martina Borko
Štev.
Štev. ur
učencev tedensko
45
Učiteljica
Martina Borko
Martina Borko
Janja Senekovič
Janja Senekovič
Janja Senekovič
Janja Senekovič
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Skupine
Predmet
Razred
I. skupina
II. skupina
III. skupina
IV. skupina
V. skupina
VI. skupina
VII. skupina
Razvanje
FPR
FPR
FPR
FPR
FPR
FPR
4. a, 4. c
4. b
5. a, 5. c
5. b, 5. c
6. a, 6. b
6. c, 6. d
20
13
23
24
19
20
1
1
1
1
1
1
Štev.
ur
letno
35
35
35
35
35
35
FPR
4. d, 5. d
15
1
35
Štev.
Štev. ur
učencev tedensko
Učiteljica
Andrej Juder
Andrej Juder
Andrej Juder
Andrej Juder
Andrej Juder
Andrej Juder
Natalija Drakšič
5.8 Neobvezni izbirni predmeti
Predmet
Razred
NRA
NTE
NŠP
I. skupina
NŠP
II. skupina
NŠP
Razvanje
N2N
4. a, 4. b, 4. c
4. a, 4. b, 4. c
18
12
1
1
Štev.
ur
letno
35
35
4. a
11
1
35
Gregor Hartman
4. b, 4. c
17
1
35
Gregor Hartman
4. d
11
1
35
Boris Györköš
7. a, 7. b, 7. c, 7. d
15
2
70
Martina Borko
Štev.
Štev. ur
učencev tedensko
Učitelj/učiteljica
Boštjan Strnad
Andrej Juder
5.9 Individualni pouk z učenci s posebnimi potrebami
Za učence s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe in soglasje k sistemizaciji MIZS RS za
dodatno strokovno pomoč, izvajajo ure naši delavci šole oziroma zunanji izvajalci. Učitelji, ki to
pomoč izvajajo, izdelajo program dela, ob koncu šolskega leta pa izdelajo poročilo, ki ga
oblikujejo skupaj s specialno pedagoginjo. Specialna pedagoginja hrani vso dokumentacijo za DSP
in ISP ter sezname usmerjenih učencev.
5.10 Razredništvo
V prvem VIO spremljajo učence posameznega razreda razredničarke, in sicer v 1. razredu
razredničarka in druga strokovna sodelavka, v 2. in 3. razredu razredničarka, v 4. in 5. razredu se
učitelji menjujejo vsako leto. V 6. razredu prevzamejo učitelji razredništvo in načeloma spremljajo
učence do konca šolanja. V razredih od 6. do 9. smo ob učiteljih razrednikih uvedli sorazredništvo.
Razredništvo določi ravnateljica na osnovi strokovne presoje vodstva šole in ŠSS.
5.11 Druge pedagoške naloge
Vse ostale naloge so razdeljene v obsegu polne letne delovne obveze posameznika (spremstva,
tekmovanja, dežurstvo, počitniško varstvo, sodelovanje s starši, strokovno usposabljanje,
konference, strokovni aktivi, pogovorne ure, prireditve …), ki si jo na osnovi določenih nalog v
LDN izdela vsak strokovni delavec v svojem individualnem delovnem načrtu.
46
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.12 Izvajanje meritev za športno-vzgojni karton
Športno-vzgojni karton se vodi v soglasju staršev za vsakega učenca posebej (za športno-vzgojni
karton so zadolženi učitelji športa in razredniki razredne stopnje, ki poučujejo šport).
Meritve bomo izvajali v mesecu aprilu. Meritve se izvedejo pri rednem pouku športa. Izvajanje
meritev, njihovo vrednotenje in ustvarjalna uporaba rezultatov so sestavni del obveznosti učiteljev
športa. Za izvajanje meritev je v šol. letu 2014/2015 odgovoren Branko Koražija.
5.13 Priprava individualnih letnih načrtov
Pedagoškim delavcem v OŠ pripada osnovna plača za obseg VID, ki je opredeljen v sklopu
učiteljeve letne delovne obveznosti, ki znaša 43 tednov (če je 35 delovnih dni dopusta), do 46,5
tedna (če je 20 delovnih dni dopusta), če predvidevamo približno dva tedna prostih dni. Pri tem se
upošteva ped. obveznost v obsegu 35 tednov in treh tednov dnevov dejavnosti oz. obveznih
izbirnih vsebin v času trajanja šolskega koledarja (38 tednov) v skupni normativni tedenski
obveznosti. Preostali del časa izpolnjujejo priprave na pouk in drugo vzgojno-izobraževalno delo,
opredeljeno v LDN, in sicer do izpolnitve posameznih tedenskih in letnih obveznosti (povzeto iz
navodil MIZŠ za izračun plač).
Glede na organizacijske težave, ki nastanejo zaradi odsotnosti učiteljev (stalež, izobraževanje idr.),
in organizacijske težave, povezane s spremstvi na tekmovanjih, je vsak strokovni delavec dolžan v
šolskem letu odvisno od števila dni dopusta in opravljanja drugih obveznosti opraviti določeno
število nadomeščanj.
V šolskem letu 2014/2015 je 62 delovnih dni, ko zaradi počitnic ni pouka. Ko delavec izpolni fond
ur za nadomeščanje, ima pravico do plačila nadomeščanj, ki jih še opravi. Delavcem, ki ne bodo
izpolnili tega fonda ur, lahko vodstvo šole določi, da delovne naloge opravijo v času počitnic
učencev.
Delavec ima v skladu s kolektivno pogodbo pravico koristiti dva dneva letnega dopusta (ne
strnjeno v enem tednu) med šolskim letom. Vse ostale dneve dopusta praviloma koristi v času
počitnic učencev.
5.14 Projekti
1. EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Nacionalni projekt Ekošola kot način življenja, v katerem naša šola sodeluje od leta 1996, je
sestavni del mednarodnega projekta Eco-Schools, ki deluje v okviru mednarodnega združenja za
okoljsko izobraževanje (Foundation for Environmental Education – FEE). Osnovni cilj projekta je
izobraževanje in vzgajanje mladih v odgovorne prebivalce našega planeta, ki se zavedajo, kako
pomembno je uresničevanje sonaravnega razvoja.
Ker mora ekošola vsako šolsko leto znova izpolniti kriterije za pridobitev ekozastave, se bomo v
šolskem letu 2014/2015 s svojim delom trudili za našo sedemnajsto ekozastavo. Ekozastava je
mednarodno priznanje za sistematično okoljevarstveno vzgojno in izobraževalno delo šole za
uresničevanje Lokalne agende 21. V šolskem letu 2013/2014 smo za svoje delo prejeli že
šestnajsto ekozastavo.
47
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Trudili se bomo, da bodo ekološke vsebine sestavni del učnih vsebin pri različnih predmetih, pri
organiziranju dnevov dejavnosti, sobotnih šol, na razrednih urah, ob svetovnih dnevih vode,
Zemlje, varstva okolja in podobno.
Posebnost projekta ekošole bo ostala vključitev celotnega kolektiva, tako da bodo pri delu
sodelovali vsi učenci naše šole in vsi učitelji, tudi učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja.
Glavni cilji projekta ostajajo:
• varčevanje z energijo,
• varčevanje z vodo,
• ločevanje odpadkov,
• zbiranje odpadnega papirja,
• zbiranje izrabljenih baterij, tonerjev in kartuš,
• branje ekološko obarvanih vsebin,
• oblikovanje izdelkov iz odpadne embalaže,
• oblikovanje izdelkov iz naravnih materialov,
• skrb za zelenice v okolici šole in skrb za čisto okolje,
• skrb za ptice,
• zdrav duh v zdravem telesu (zdrava prehrana, košarica sadja),
• moralne in etične vrednote.
Koordinatorica projekta na matični šoli je Mojca Selinšek, ki bo prevzela delo v 1. vzgojnoizobraževalnem obdobju, v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju bo z učenci sodelovala Alenka
Fajfar, v 3. pa Danica Verzel. V eko timu bodo z vodenjem posameznih aktivnosti sodelovali še
Damijana Počkaj Horvat, Zlatka Bertalanič Berden, Radeja Lokar Rutar, Milan Jalen, Bojana
Potisk in Andrej Juder.
Delo v podružnični šoli bo koordinirala Natalija Drakšič, ki bo z učenci in učitelji skušala
podružnici dvanajsto zeleno zastavo.
Pri našem delu se povezujemo z lokalno skupnostjo in naslednjimi organizacijami: Zavodom za
varstvo okolja, Komunalno direkcijo, Snago, Surovino, Biteo, Florino, Hortikulturnim društvom,
Zavodom za gozdove, Semenarno Kalia, Tukanom Hoče ter Mariborskim vodovodom. Seznam
organizacij, s katerimi sodelujemo, se spreminja in je odvisen od teme osrednjega projekta.
Cilj naše ekošole ostaja zelo preprost in hkrati odgovoren – vzgojiti ekološko osveščene mlade
ljudi, ki jim skrb za okolje in naravo predstavlja del življenja.
2. KULTURNI DNEVNIK
Kulturni dnevnik je projekt, ki želi spodbuditi osnovnošolce k lastnemu ustvarjanju. Skozi
brezplačne obiske kulturnih ustanov, doživetja kulturnih dogodkov, srečanja in pogovore z
ustvarjalci in umetniki učencem omogočamo, da bolje spoznajo poklice v kulturi, procese
nastajanja predstav, delovanje in zgradbo kulturne ustanove. V ustvarjalnih delavnicah se sami
preizkusijo v vlogi ustvarjalca.
Bistvo Kulturnega dnevnika je kulturna vzgoja, katere pomemben del in eden od temeljnih ciljev je
vzgajanje kritičnega in občutljivega gledalca, poslušalca in morda bodočega soustvarjalca
kulturnih dogodkov.
48
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Program je namenjen učencem 3. razredov. Navezuje se na učne načrte za osnovno šolo pri
različnih predmetih (glasbena umetnost, likovna umetnost, slovenščina, spoznavanje okolja,
družboslovje) in jih dopolnjuje. Vsebuje obisk osmih dogodkov in zaključno prireditev, ki
potekajo enkrat mesečno.
3. RASTEM S KNJIGO
Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2014/15 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo
vsakemu sedmošolcu – poteka že deveto leto v okviru MIZKŠ in Združenja splošnih knjižnic.
Cilj projekta je, da učence sedmih razredov motiviramo za branje ter jim predstavimo in
približamo delovanje knjižnic. Učence sedmih razredov seznanimo z delom knjižnice, z
možnostmi koristne izrabe prostega časa in drugimi storitvami, ki jih knjižnice ponujajo. Vsak
dobi v dar kvalitetno mladinsko leposlovno delo. Cilj projekta je tudi promocija vrhunskih
domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja in dvig bralne kulture osnovnošolcev.
Sodelujemo z Mariborsko knjižnico – oddelek Pionirska knjižnica Nova vas. Obisk načrtujemo v
okviru medpredmetne povezave z LUM.
4. NAŠA MALA KNJIŽNICA
Projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA (NMK) vas ponovno vabi k zabavnim in ustvarjalnim uricam s
knjigo v roki. Projekt je namenjen dvigu ravni bralne pismenosti, z njim želimo opozoriti na
univerzalen pomen branja, ki je ključen na vseh področjih posameznikovega življenja. Projekt
NMK pomagajo soustvarjati tako slovenski kot tuji mladinski pisatelji. Želimo si, da bi se otroci
ob knjigi zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja.
Naša mala knjižnica je primerna za bogatenje ur slovenščine in likovne umetnosti ter za
popestritev in razširitev dodatnega ali dopolnilnega pouka. Namenjen je vsem otrokom od prvega
do petega razreda OŠ.
Skozi šolsko leto bodo učence pospremile odlične knjige priznanih domačih in tujih avtorjev.
Prepričani smo, da bodo v branju tudi tokrat uživali. V oktobru bodo otroci prejeli Ustvarjalnike, v
katerih bodo naloge na temo izbranih knjig. Ustvarjalnik I je namenjen otrokom, ki so še v fazi
opismenjevanja, Ustvarjalnik II pa otrokom, ki že berejo in pišejo.
Poleg dodatnih dejavnosti – izmenjave knjižnega junaka, pisma presenečenja, ki ga skupine ali
razredi prejmejo od avtorja ene od knjig, detektivske naloge in obiska presenečenja, knjižnih
razglednic in nagradnih natečajev, bodo učenci letos lahko sodelovali še v posebnem natečaju ob
Knjižnem sejmu v Cankarjevem domu in podrobneje spoznali običaje in kulturo države Indije.
V sodelovanju z Veleposlaništvom Indije bo potekal literarni natečaj SPOZNAJMO INDIJO.
S kvalitetno literaturo bomo otrokom uspeli predati tisto, kar bogati naše življenje – ljubezen do
branja.
5. EVROPA V ŠOLI
• Mednarodni likovni in literarni natečaji,
• Evropska vas.
49
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Mednarodni projekti, povezani z evropsko unijo, vsako leto pripomorejo k spoznavanju pomena
EU ter značilnosti in zanimivosti držav članic.
Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Evropska vas in predstavili Slovenijo. Maja
2015 se bomo predstavili na stojnicah v mestu.
Projekt EVROPSKA VAS bo v veliki meri pripomogel k spoznavanju novih zanimivosti o Evropski
uniji, še posebej k spoznavanju Slovenije. Učenci bodo na stojnicah naključnim mimoidočim
predstavljali zanimivosti naše dežele, se z njimi pogovarjali, jim ponudili nekatere značilne
slovenske jedi, predstavili kviz s priročnimi nagradami … Razdelili bodo gradivo o značilnostih
Slovenije, zastavice, jim ponudili domači kruh, med in potico … Aktivno si bodo izmenjavali
mnenja o Evropski uniji s svojimi vrstniki, z njimi sodelovali v različnih aktivnostih in tako
pridobivali nove možnosti za razširjanje svojega znanja in izkušenj. Na zaključni prireditvi bodo
svoja nova spoznanja predstavili tudi drugim.
6. SPOZNAJ, VARUJ, OHRANI – DEDIŠČINA GRE V ŠOLO
Projekt Spoznaj, varuj, ohrani – Dediščina gre v šolo je nadaljevanje projekta, ki ga bomo že peto
let izvajali v sodelovanju z Zavodom za kulturno dediščino. V okviru projekta bomo učence
naučili videti, prepoznati, ceniti kulturno, naravno in dediščino vsakdanjega življenja ter njene
vrednote. Pri izvedbi projekta bomo uporabili različne metode in pristope, da približamo kulturno
in naravno dediščino učencem od 1. do 9. razreda. Delo bo potekalo v šoli, na terenu in v različnih
ustanovah (arhiv, muzeji, Zavod za varstvo kulturne dediščine).
Prireditev RAZUUAI – Razvanje skozi zgodovino, ki bo potekala v okviru Dnevov evropske
kulturne dediščine, je le ena izmed dejavnosti v sklopu prireditev, ki obeležujejo jubilejne
obletnice, vezane na Razvanje.
V šoli bomo pripravili kolaž prireditev, ki nas bodo popeljale skozi zgodovino Razvanja, ki v letu
2015 beleži 1030-letnico prve pisne omembe kraja Razuuai. Predstavili bomo Poštelo in
arheološke najdbe ter cerkev Sv. Mihaela, najstarejšo ohranjeno stavbo v Podravju, ki še danes
služi svojemu prvotnemu namenu in je bila zgrajena pred okrog 895 leti. 130 let beleži šolstvo v
Razvanju, podružnična šola Staneta Lenardona pa je bila naši šoli priključena pred natanko 50 leti.
110-letnico delovanja praznuje tudi Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje, v katerega je
vključenih kar nekaj naših učencev.
V šoli bo postavljena razstava. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine bomo za
obiskovalce pripravili delavnice, gasilci PGD Razvanje bodo predstavili svojo dejavnost,
sodelovali bodo tudi posamezniki, ki ohranjajo naravno in kulturno dediščino svojega kraja.
7. UNESCO ASPnet
UNESCO ASPnet oziroma Associated Schools Project Network je ustanovljen s strani UNESCA –
mednarodne organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, katere namen je
vplivati na mlade ljudi, na njihov odnos do učenja, medsebojnega sprejemanja in povezovanja. Gre
za mrežo vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in izobraževalnih institucij, ki gradi na
spoznavanju, učenju in vzgajanju za medsebojno sprejemanje, sodelovanje in sobivanje ljudi in
narave.
V mreži nas povezujejo štiri glavne teme:
• svetovni problemi in vloga sistema ZN pri njihovem reševanju,
50
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
• človekove pravice, demokracija, strpnost,
• medkulturno učenje,
• okoljski problemi.
Aprila 2012 je naša šola postala šola z nacionalnim statusom. Z UNESCO ASP šolami sodelujemo
v nacionalnih UNESCO ASP projektih Modri stol – nekdo misli nate, UNESCO kviz, Branje −
moje sanje, Z odra na oder, Dan človekovih pravic, Kapljica življenja in Dan kulturne raznolikosti
ter v mednarodnem UNESCO ASP projektu Pletemo niti mreže s prijazno besedo.
V šolskem pilotskem projektu Ko bi vsi tako kot mi se ukvarjamo s kulturno raznolikostjo med
nami.
S svojim delom bomo še bolj zavzeto in aktivno nadaljevali v šolskem letu 2014/2015. Povezovala
nas bo misel Alberta Camusa: „Ne hodi pred menoj, morda ne bom sledil, ne hodi za menoj,
morda ne bom vodil. Hodi ob meni in mi bodi prijatelj.“
8. KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
V začetku leta 2008 smo se odločili, da se bomo vključili v projekt Kakovost za prihodnost vzgoje
in izobraževanja, ki deluje pod okriljem SIQ, na pobudo tako iz gospodarskih kot vzgojnoizobraževalnih organizacij. Pripravili smo vizijo in poslanstvo šole ter vrednote, ki jih vključujemo
v naš vsakdan, v sodelovanju s timom za Vzgojni načrt šole in Razvojni načrt šole ter celotnim
kolektivom.
Vizija naše šole: SKOZI STROKOVEN IN ZANIMIV UČNI PROCES NENEHNO
RAZVIJAMO ZNANJE IN VREDNOTE.
Poslanstvo naše šole: PRIPRAVLJAMO OTROKA ZA KREATIVNO IN USPEŠNO
ŽIVLJENJE. To dosegamo s strokovnim, zabavnim in ustvarjalnim učnim procesom.
Vrednote: strpnost, humanost, spoštovanje, odgovornost, ustvarjalnost, doslednost, ekološka
osveščenost.
Šola živi in dela v širokem prostoru, v katerem se odpirajo vrata primerljivosti in konkurenčnosti.
Povečujejo se zahteve in pričakovanja vseh uporabnikov in s tem tudi kompleksnost dela v vzgoji
in izobraževanju. Kakovost vzgojno-izobraževalnih storitev postaja vse večja vrednota. Ustvariti
želimo pozitivno jedro kulture dobrega sodelovanja, širiti poslanstvo vzgojitelja in učitelja ter
posredovati dobro prakso. Na ta način povečujemo lastno zadovoljstvo in zadovoljstvo vseh
udeležencev v vzgoji in izobraževanju ter zadovoljstvo zainteresirane javnosti.
9. POGOVORIMO SE
V šolskem letu 2014/15 bomo v sklopu projekta Pogovorimo se nadaljevali s pogovornimi urami
za učence in starše. Namen projekta je omogočiti sproščen in pristnejši pogovor med učenci in
učitelji ter starši o vsebinah, ki nas tarejo ali pa so zgolj predmet pogovora.
10. KULTURNA ŠOLA
Na podlagi trajnega, razvejanega in kakovostnega kulturnega življenja v šoli, ki poteka na različnih
področjih kulturnega delovanja – na področju glasbene, likovne, gledališke, literarne dejavnosti in
varovanja kulturne dediščine, je naša šola s strani Zveze kulturnih društev Slovenije in Društva za
51
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
razvoj in varovanje GEOSS-a v šolskem letu 2014/15 pridobila certifikat Kulturna šola, ki velja za
obdobje treh let.
11. TKANJE PRIJATELJSKIH VEZI
Učitelji lahko vplivamo na prijetno vzdušje in prijateljske odnose v skupini, če nudimo učencem
raznolike aktivnosti, s pomočjo katerih ozaveščajo pomen prijateljstva, solidarnosti, strpnosti,
medsebojne pomoči in sodelovanja. S tem posredno omogočimo pozitivno razredno klimo in
prijetne medsebojne odnose, tako v skupini kot tudi med skupinami, zato bomo nadaljevali s
projektom Tkanje prijateljskih vezi, v okviru katerega bodo učenci podaljšanega bivanja razvijali
socialne veščine.
12. PROJEKT PREŠERNOVCI
V okviru Prešernovcev bomo nadaljevali druženje in povezovanje šol, ki nosijo ime pesnika
Franceta Prešerna. Potekala bodo srečanja na športnem, kulturnem in raziskovalnem področju, v
okviru katerih se bomo predstavniki šol srečali v Kranju, Ribnici na Dolenjskem, v Črenšovcih in
v Mariboru.
Srečanje gledaliških skupin bo prihodnje leto v Kranju, in sicer v mesecu aprilu.
13. SKUPAJ DO ZNANJA – URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA ROMOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Projekt bo izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Centrom za
šolske in obšolske dejavnosti in je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada.
Namen projekta je razvijanje in nadgradnja inovativnih in alternativnih oblik vzgojnoizobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in
izobraževanja. Dosedanje evalvacije so pokazale, da je za uspešno vključevanje romskih otrok
pomembno dvigniti socialni in kulturni kapital romske skupnosti. Pri tem je poseben poudarek na
razvoju družinske pismenosti, izvajanju različnih oblik učne pomoči za romske učence in
spodbujanje aktivnosti ter programov za sodelovanje med strokovnimi delavci, romskimi starši in
otroki.
Projekt vključuje tudi obšolske dejavnosti za romske učence. S projektom želimo doseči večjo
uspešnost romskih otrok v vzgojno-izobraževalnem sistemu, zmanjšati opuščanje izobraževanja
med romskimi otroki in zmanjšati predsodke.
Učno pomoč, ustvarjalne delavnice ter druge šolske in obšolske dejavnosti bo v naši šoli izvajala
Maša Krištofič, ki je v okviru tega projekta sodelavka Centra za šolske in obšolske dejavnosti.
14. POLICIST LEON SVETUJE
Učenci 5. razredov sodelujejo v preventivnem projektu z naslovom Policist Leon svetuje, ki ga
izvaja policija v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve. Nosilca projekta sta Uprava
uniformirane policije in Služba generalnega direktorja policije, izvajalci so policijske uprave
oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami. Namen projekta je otroke seznaniti z
nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem
samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih.
52
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
V ta namen so pripravili tudi delovni zvezek, ki učencem na prijazen način predstavlja pasti v
vsakdanjem življenju doma in na cesti ter svetuje, kako ravnati v danih situacijah. Delovni zvezek
je razdeljen na 5 tematskih sklopov:
• promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
• pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
• nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci ...),
• kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...),
• kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).
Program je zelo poučen in zanimiv za vse učence, izvajali ga bomo v sklopu razrednih ur od
oktobra 2014 do maja 2015.
15. RAZISKAVA O UPORABI ELEKTRONSKEGA UČBENIŠKEGA KOMPLETA LILI
IN BINE V OSNOVNIH ŠOLAH
V šolskem letu 2014/15 bomo že tretje leto sodelovali v projektu Raziskava o uporabi
elektronskega učbeniškega kompleta Lili in Bine v osnovnih šolah, katerega organizator je Založba
Rokus Klett. Namen projekta je, da Založba Rokus Klett pridobi od učiteljic/-ev in vzgojiteljic/-ev
povratne informacije o ustreznosti elektronskega učbeniškega kompleta v samem učnem procesu
in o količini pridobljenega znanja z uporabo njihovih elektronskih gradiv.
16. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
V tem šolskem letu bomo ponovno sodelovali v EU projektu SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. Shema
šolskega sadja (SŠS) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.
Namen tega ukrepa je povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri otrocih, zmanjšati število otrok
s prekomerno telesno težo in debelostjo, zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa
(sladkorna bolezen, srčno žilne bolezni, rak ...) in hkrati zagotoviti čim bolj zdrave in uravnotežene
obroke.
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi lahko
dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je EU državam članicam
namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri
čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in
promocijskih aktivnosti.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vsako leto, po predhodni prijavi šole v SŠS,
dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za
povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so
vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca za šolsko leto znaša okvirno 6 evrov.
Šole vlagamo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na
dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave.
Osnovna šola, ki razdeljuje sadje in zelenjavo, mora s svojimi knjigovodskimi evidencami
dokazati, da je bilo razdeljeno sadje porabljeno izključno za prehrano učencev šole in mora zato
voditi ločene evidence za SŠS.
Projekt bomo v šoli izvajali od meseca septembra do junija. Enkrat tedensko bomo učencem poleg
redne šolske prehrane ponudili sezonsko sadje in zelenjavo. Sodelovali bomo z lokalnimi
53
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
pridelovalci sadja in zelenjave in izvedli več izobraževalnih in promocijskih dejavnosti, ki bodo
potekale skozi vse šolsko leto.
17. MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA
Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor razpisuje v okviru
projekta „Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti“ natečaj „Mladi za napredek Maribora 2015“
– 32. srečanje, v katerem sodeluje tudi naša šola.
Raziskovalna dejavnost je pomemben del izobraževanja, ki spodbuja in razvija ustvarjalnost
učencev, nadgrajuje pri pouku pridobljeno znanje in odkriva sposobnosti in spretnosti učencev ter
krepi samozavest v obdobju odraščanja. V projektu sodelujejo učenci od sedmega do devetega
razreda osnovne šole, ki pod vodstvom mentorja pripravijo raziskovalno nalogo ali inovacijski
predlog na različnih raziskovalnih področjih (največ 3 raziskovalne naloge na istem področju).
V šolskem letu 2014/2015 razpis uvaja nova področja raziskovanja za osnovne šole – področje
prehrana (gospodinjstvo) in področje varnost v cestnem prometu. Raziskovalni področji zdravstvo
in veterinarstvo, ki sta bili do sedaj združeni v eno področje, bosta v novem šolskem letu dve
samostojni raziskovalni področji.
Pri pripravi naloge moramo upoštevati načelo izvirnosti, vse naloge pa morajo biti pripravljene v
skladu z navodili za pripravo raziskovalne naloge. Pri pripravi raziskovalne naloge lahko
sodelujejo največ trije učenci avtorji in praviloma največ dva mentorja, na interdisciplinarnem
področju lahko sodeluje več mentorjev.
Šola mora v skladu s pravili raziskovalne naloge v predpisanem roku prijaviti (rok prijave je 7.
november 2014) in jih v predpisanem roku tudi oddati v tiskani in elektronski obliki (rok oddaje je
11. februar 2015). Po šolski predstavitvi raziskovalnih nalog avtorji svoje delo predstavijo na javni
predstavitvi, na kateri so naloge ocenjene (predvidoma med 9. in 21. marcem 2015). Naloge z
največjim številom doseženih točk na posameznih raziskovalnih področjih se uvrstijo na državno
srečanje, ki že leta poteka v Murski Soboti.
V projektu naša šola sodeluje že vrsto let. Prizadevamo si, da bi vsako novo šolsko leto pritegnili k
sodelovanju čim več učencev in mentorjev, ki bi odkrivali nova spoznanja in pridobili pomembne
izkušnje za življenje.
18. „ETWINNING“ PROJEKTI
„eTwinning“ projekti omogočajo mednarodno sodelovanje učencev in učiteljev na spletnem
eTwinning portalu. Sodelujoči izmenjujejo ideje in se preizkušajo na različnih področjih, kot so
naravoslovje, okoljska vzgoja, jezikoslovje in podobno. Sporazumevajo se v angleščini.
V šolskem letu 2013/14 smo začeli sodelovati v treh eTwinning projektih:
• „eTwinning“ projekt – CRITICAL MINDS & SOCIAL SKILLS 4 TEENS
V projektu se osmošolci soočajo z družbenimi problemi v moderni slovenski mladinski literaturi in
v njihovi okolici. Skupaj z učenci hrvaške osnovne šole Budaševo–Topolovac–Gušće berejo
mladinsko literaturo in razpravljajo o svetlobi in temi, realnosti in fikciji ter prijetnih in neprijetnih
izkušnjah. Projekt Critical Minds & Social Skills 4 Teens je eTwinning Nacioalna svetovalna
služba izbrala za eTwinning projekt meseca januarja 2014. Vsi projekti meseca so objavljeni na
spletni strani CMEPIUSa: http://www.cmepius.si/etwinning/projekt-meseca.aspx.
54
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Projekt je bil v mesecu avgustu nagrajen z Znakom kvalitete.
• „eTwinning“ projekt – ANIMALS IN OUR COUNTRIES
Otroci predstavijo vrstnikom po svetu živali, ki živijo v njihovih državah. V projektu
sodeluje 18 držav in nekaj več šol.
• „eTwinning“ projekt – TWO SCHOOLS – ONE LANGUAGE
Vrstnikom, ki obiskujejo privatno osnovno in srednjo šolo v Großkorbethi (Private
Allgemeinbildende Schulen Großkorbetha) v Nemčiji predstavljamo slovensko tradicijo in kulturo.
19. TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA in PARADA UČENJA
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je festivalsko zasnovan projekt, ki ga Andragoški center
Slovenije uresničuje skupaj z mrežo številnih in raznovrstnih prirediteljev po vsej Sloveniji.
Uradni termin tedna teče v mesecu maju, razširjeni pa od 1. maja do 30. junija.
V času TVU „odpira svoja vrata“ na stotine prirediteljev. S številnimi dogodki želijo prireditelji
prikazati različne oblike in možnosti učenja, namenjenega vsem ljudem, predstaviti zamisel o
vseživljenjskosti in nenehnem pretoku učenja, hkrati pa počastiti izjemne učne dosežke in izraze
ustvarjalnosti ljudi vseh generacij.
Namen teh prireditev je ozaveščanje najširše javnosti o potrebnosti, pomembnosti in
vsenavzočnosti učenja, prebujanje radovednosti, razvijanje pozitivnega odnosa do učenja, tudi
premoščanje različnih pogledov ter gojenje kulture medsebojnega sprejemanja in razumevanja.
Teden je tudi priložnost za izmenjavo strokovnih mnenj in presojo stanja teorije in prakse, ki
zadevata vseživljenjsko izobraževanje in učenje.
Vir: http://tvu.acs.si/
Nadgradnja projekta TVU je Parada učenja – dnevi učečih se skupnosti. Gre za sklop pestrih
predstavitev priložnosti za vseživljenjsko učenje na javnem mestu, dogodki pa se odvijajo v večjih
mestih po Sloveniji. V šolskem letu 2013/2014 se je v Mariboru, na Trgu svobode, kjer je
prireditev potekala, prvič predstavila tudi naša šola.
Že tretje leto zapored tudi mi sodelujemo s prijavo dogodkov, ki jih naša šola prireja v razširjenem
terminu.
20. HEJ, TI! ZAVARUJ SE – INTERNET JE RAST PA TUDI PAST
V projekt so vključeni učenci drugega in tretjega VIO. Pomagal jim bo razjasniti dobre lastnosti
interneta, hkrati pa bodo predstavljene tudi njegove pasti. Po izvedenih aktivnosti, ki jih bo
izvajalo družinsko gledališče Kolenc, bodo učenci lahko sooblikovali brošuro ter tako pomembno
prispevali k ozaveščanju pravilne rabe interneta v širši družbi.
21. 0-2 ZA VSAKEGA
Delavnice projekta O-2 za vsakega izvajamo vsako leto oktobra ali novembra. Vanje so vključeni
učenci 7. razreda. Namen projekta je informirati ciljno generacijo o posledicah aktivnega in
pasivnega kajenja ter nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije. V šolskem letu
2014/15 bo v vsebine vključeno tudi prekomerno uživanje alkoholnih pijač.
55
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
22. MLADINSKE DELAVNICE
V projekt Mladinske delavnice so vključeni učenci 8. razreda. Delavnice potekajo od novembra do
maja, in sicer enkrat tedensko. Namen projekta je pomagati mladoletnikom, da hodijo čim
uspešneje po poti lastnih sprememb in odrastejo v zdrave, avtonomne in odgovorne osebe. Hkrati
je namen projekta preprečevati razvoj različnih odvisnosti in antisocialnega vedenja mladostnikov.
Delavnice izvajajo študenti – prostovoljci Univerze v Mariboru. Projekt podpirajo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za
mladino, Ministrstvo za zdravje in občine.
23. DVIG RAVNI ZNANJA IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Projekt Dvig ravni znanja in delo z nadarjenimi učenci poteka v sodelovanju Zavoda RS za
šolstvo. Namen projekta je z znanjem prispevati h kvalitetnejšemu delu z nadarjenimi učenci v
šoli. Osnovne šole, ki so vključene v projekt, so v preteklem šolskem letu izdelale kazalce
kakovosti za evalvacijo dela z nadarjenimi učenci, v tem šolskem letu pa jih bomo tudi praktično
preizkusili. Projekt traja dve leti, zagotovo pa ima velik pomen za delo z nadarjenimi učenci v
prihodnje.
24. SIMBIOZA ŠOLA
Vseslovenski projekt SIMBIOZA je povezava med mladimi in starejšimi. S prenosom znanja
mladih na starejše in obratno predstavlja pomemben doprinos k medgeneracijskemu sodelovanju in
vseživljenjskemu učenju. Projekt promovira med mladimi vrednote prostovoljstva in odgovornosti
ter krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. Naša šola se je s pridobitvijo naziva
SIMBIOZA šola zavezala, da se bo še pogosteje vključevala v lokalno okolje in pritegnila k
učenju računalniških veščin še več starejših krajanov ter učencev prostovoljcev.
25. SOBOTNA ŠOLA
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo organizirali sobotni šoli, v katerih želimo učenkam in
učencem ponuditi nekaj, v čemer bi uživali morda nekoliko drugače kot pri rednem pouku in
interesnih dejavnostih, zato smo se odločili za takšno obliko druženja:
1. sobotna šola – 29. 11. 2014
2. sobotna šola – 28. 3. 2015
TRAVNE BILKE
Delavnice programa Travne bilke potekajo enkrat tedensko po pouku in trajajo dve uri. V prvem
delu napišejo učenci domačo nalogo, v drugem delu pa se posvetijo ustvarjanju in razvijanju
kreativnosti. V delavnice so vključeni učenci 5. in 6. razreda, posamezna skupina šteje deset do
petnajst otrok. Namen delavnic je spodbujati medvrstniško pomoč in solidarnost ter razvijati
ustvarjalno aktivnost. Delavnice vodijo usposobljeni prostovoljci iz Infopeke.
VARNO S SONCEM
Namen programa Varno s soncem je seznaniti otroke in njihove starše o škodljivih posledicah
delovanja sončnih žarkov in predstaviti ukrepe, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito
preprečimo oziroma zmanjšamo.
Pomembno je, da pri otrocih dosežemo upoštevanje in izvajanje samozaščitnih ukrepov v smislu
zaščite pred delovanjem sončnih žarkov. S tem želimo doprinesti k dolgoročni posledični ustavitvi
naraščanja kožnega raka v Sloveniji.
56
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Učitelji 5. razredov že več let izvajajo program Varno s soncem, saj se vsako leto udeležijo poletne
šole v naravi, kjer še posebej izvajajo pridobljeno znanje.
GIBALNICA
Gibalnica je prostor za izvajanje drugačnih pristopov k učenju. To je prostor, ki je namenjen
izvajanju specialno pedagoških in drugih rehabilitacijskih dejavnosti za učence s posebnimi
potrebami. Prostor se lahko omogoči za gibalne in terapevtske dejavnosti za gibalno ovirane
učence, saj jim nudi umik in sprostitev ter hkrati omogoča razvijanje njihovih motoričnih
zmožnosti. Gibalnica je namenjena tudi drugim učencem s posebnimi potrebami ter seveda vsem
učencem šole. V gibalnici se lahko izvaja drugačna ura matematike …, gibalne in sprostitvene
dejavnosti za učence v času podaljšanega gibanja in interesnih dejavnosti.
DELOVNE AKCIJE
Vsi učenci šole pomagajo pri urejanju okolice šole, skrbijo za cvetje pred šolo in v njej ter zbirajo
odpadni papir. Odložijo ga lahko vsak dan pred poukom v odprt zelen zabojnik za papir, ki je
postavljen pri tehničnem vhodu (vhodu z dvoriščne strani).
Odpadni papir je mogoče pripeljati v šolo tudi vsak prvi četrtek v mesecu, in sicer v času
govorilnih ur.
5.15 Tekmovanja
Udeležili se bomo šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanj, če se bomo nanje uvrstili.
Tekmovanj se bodo udeležili učenci, ki obiskujejo dodatni pouk in interesne dejavnosti v šoli ter
so na svojem področju izven pouka dosegli odlične oz. zelo dobre rezultate. Udeležili se bomo tudi
razpisanih tekmovanj različnih športnih panog, ki jih gojimo v šoli, če bodo rezultati na
predhodnih tekmovanjih ustrezali razpisanim zahtevam.
Glede na dosedanjo kvaliteto mladinskega in otroškega pevskega zbora bomo sodelovali na reviji
pevskih zborov, pričakujemo pa tudi udeležbo na reviji najboljših pevskih zborov regije in na
državnem nivoju.
5.16 Skupnost učencev in šolski parlament
Skupnost učencev sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili izvoljeni v
svojih razredih v začetku šolskega leta. V septembru učenci izvolijo predsednika skupnosti
učencev in skupaj z mentorico pripravijo okvirni načrt dela. Namen srečanj je uskladiti in
uresničiti interese učencev, jim omogočiti, da izrazijo potrebe sovrstnikov, svoje mnenje in da
poskušajo skupaj najti rešitve.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Razpravlja o vprašanjih, ki jih
predlagajo učenci. Skliče se najmanj dvakrat letno, sklicateljica je ravnateljica. Predstavniki
šolskega parlamenta sodelujejo pri delu regijskega in državnega otroškega parlamenta, v katerem
bodo letos razpravljali o poklicni orientaciji.
Šolski parlament vodita Mihaela Robič Ritonja in Branka Arko, Skupnost učencev OŠ Franceta
Prešerna pa Vida Živkovič in Ida Kocmut Žužek ter ravnateljica Marta Otič.
57
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
5.17 Skrb za zdrav telesni razvoj
V lepem in sončnem vremenu bodo lahko učitelji prvega in drugega VIO in učitelji športa v
drugem in tretjem VIO izvajali pouk na šolskem igrišču in v bližnjem Športnem parku
Železničarja.
Med urami pouka bodo učitelji izvajali minuto za zdravje. Razredniki bodo redno vodili kontrolo
nad osebno higieno otrok, posebej še pred malico in pred kosilom. Učence bomo navajali na
kulturo hranjenja in prehranjevanja.
V tednu brez alkohola bodo 18. novembra (9. razredi) in 28. novembra (6., 7., 8. razredi) ure
namenjene osveščanju o zdravem načinu življenja (aktivnosti o osveščanju zlorabe alkohola).
Organizirali bomo redni preventivni pregled v izvedbi Zdravstvenega doma Maribor. V 2., 3., 4. in
5. razredih bo potekalo večkrat na leto testiranje čistosti zob s tableto za obarvanje zobnih oblog in
premaz zob z aminfluorid želejem.
5.18 Šolska prehrana
Prehrana učencev obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico za tiste učence, ki se nanje
naročijo. Vsi obroki so načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih zavodih in omogočajo otrokom zdrav ter pravilen razvoj. V šoli po strokovnih
navodilih poskrbimo tudi za dietno prehrano otrok.
Za učence v matični šoli pripravljamo vse obroke v lastni, sodobno urejeni kuhinji. V podružnični
šoli v Razvanju pripravljamo malice in popoldanske malice, kosila jim dostavljamo iz matične
šole.
Zajtrk
Otroci, ki pridejo v šolo že zelo zgodaj, lahko od 7.15 do 7.30 zajtrkujejo v šolski jedilnici.
Malica
Malica za učence od 1. do 3. razreda je od 9.05 do 9.25, za učence od 4. do 9. razreda od 9.55
do 10.15.
Učenci malicajo v jedilnici šole ali v učilnici, v kateri je potekal pouk pred odmorom. Za nemoten
potek malice skrbijo dežurni učenci in dežurni učitelji. Vsak dan pripada k malici tudi sadje.
Zaželeno je, da malicajo vsi učenci šole.
Kosilo
Čas kosila je od 11.50 do 14.30. Učenci prejmejo za prevzem kosila magnetne ključke. Pred
prevzemom kosila se z njimi preko čitalca registrirajo in na osnovi registracije dobijo kosilo. V
primeru izgube ključka je za novega potrebno plačati 5 evrov. Izgubo je potrebno prijaviti v
tajništvo šole.
NAROČILO NA ŠOLSKO PREHRANO
V skladu z Zakonom o šolski prehrani ste starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju vlagatelji) v
mesecu juniju prijavili (oz. še boste prijavili) otroka na šolsko prehrano z obrazcem Prijava učenca
na šolsko prehrano. Obrazec lahko dobite v šolski svetovalni službi, najdete ga tudi na spletni
strani šole. Na obrazcu označite vrsto obroka in datum začetka prijave.
58
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE
Pred novim šolskim letom 2014/2015 ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije.
Poskrbeti morate, da boste imeli urejeno odločbo o otroškem dodatku, saj bomo šole upoštevale
uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku (do 18% povprečni mesečni dohodek
na osebo) in vam ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Odločb o otroškem
dodatku ni potrebno prinašati na vpogled, saj si bomo podatke pridobili preko izmenjave podatkov
z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Višina subvencije malice in
kosila ostaja enaka, kot je bila doslej.
V kolikor povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša
od 18 % do 36 %, ste upravičeni do subvencije plačila kosila iz sredstev Mestne občine Maribor.
Vlogo, ki je na spletni strani šole, oddate v šolski svetovalni službi v začetku šolskega leta.
Tudi subvencionirano šolsko prehrano je potrebno redno odjavljati, če otroka ni v šoli.
ODJAVA ZAJTRKA, MALICE IN KOSILA
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši ali skrbniki odjavite prehrano za
določen čas oziroma za čas odsotnosti učenca. Prehrano odjavite v tajništvu šole po elektronski
pošti [email protected] ali [email protected] in po telefonu na št.: 02 320 69 50
ali 02 320 69 59, do 8.30.
9. člen Zakona o šolski prehrani določa, da v kolikor ne odjavite posameznega obroka, plačate
polno ceno, tudi če imate šolsko prehrano subvencionirano. Odjava kosila je možna za isti dan,
odjava malice in zajtrka pa za dan naprej, saj se število malic naroča vnaprej.
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja v dejavnostih, ki jih organizira
šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
Če želite odjaviti prehrano za dalj časa, je potrebno izpolniti obrazec Preklic prijave na šolsko
prehrano (obrazec je na spletni strani šole) in ga oddati v tajništvo šole.
Organizatorka šolske prehrane je Zlatka Harl, vodja šolske kuhinje je Luka Korošec.
Administratorka Anita Krašovec in poslovna sekretarka Darja Vrečko sta zadolženi za prijavo
oziroma odjavo obrokov, za izdajo položnic in pregled plačevanja položnic je zadolžena Anita
Krašovec (telefon 02 320 69 59, e-naslov: [email protected]).
Prehrano v šoli vodi in spremlja komisija za prehrano in vodja šolske prehrane. Vsi učenci lahko
imajo oz. morajo imeti malico v šoli, kosilo pa vsi učenci, vključeni v OPB, in učenci višjih
razredov, ki nimajo doma urejene prehrane oz., ki to želijo. Za učence, ki so vključeni v OPB, pa
imamo tudi popoldansko malico.
Jedilnike za malico in kosila pripravlja komisija za šolsko prehrano, ki hkrati izračunava kalorično
vrednost in določa ceno posameznih obrokov.
Posebno skrb bomo namenili socialno šibkim učencem in jim omogočili brezplačno prehrano v
šoli.
5.19 Strokovno izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev
Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev bomo izvajali po
predhodnih individualnih prijavah in v skladu s finančnimi sredstvi, ki bodo na razpolago. Učitelji
59
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
bodo aktivno sodelovali v študijskih skupinah in se udeležili drugih oblik izobraževanja, ki niso
vezana na visoko kotizacijo. Za nekatere pedagoške konference bomo pripravili strokovna
predavanja z aktualno vsebino. O vsebinah seminarskih nalog, obravnavanih na seminarjih in
študijskih skupinah, bodo učitelji poročali na pedagoških konferencah. Za nekatera strokovna
predavanja bomo povabili zunanje sodelavce, strokovnjake posameznih področij pedag. znanosti.
Več časa bo potrebno vložiti v izobraževanje strokovnih delavcev šole na področju dela z ednevnikom in e-redovalnico, uporabe IKT, dviga samopodobe, kako obvladati razred, delu z
učenci s posebnimi potrebami in medpredmetnemu povezovanju (priloga 1).
5.20 Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij, razredne
aktive pa učitelji istih razredov. Vodja strokovnega aktiva je odgovoren za izdelavo vsebinskih
načrtov strokovnih aktivov. Strokovni aktivi se sklicujejo najmanj enkrat mesečno. Naloga
strokovnih in razrednih aktivov je, da izdelajo načrt medpredmetnega načrtovanja in ga ob koncu
ocenjevalnega obdobja pregledajo in evalvirajo. Na svojih sestankih obravnavajo strokovne teme,
izdelajo kriterije za preverjanje in ocenjevanje, načrtujejo delo, analizo in evalvacijo dela.
VODJE AKTIVOV – ŠOLSKO LETO 2014/15
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OPB
PODROČJE
SLOVENŠČINA
NEMŠČINA
ANGLEŠČINA
MATEMATIKA
LIKOVNA UMETNOST
GLASBENA UMETNOST
DRUŽBOSLOVJE
(GEO, DKE, ZGO)
BIOLOGIJA, KEMIJA, NARAVOSLOVJE,
GOSPODINJSTVO
FIZIKA, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,
RAČUNALNIŠTVO
ŠPORT
EKO DEJAVNOSTI
DSP
DSP ZA UČENCE ROME
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
SVETOVALNA SLUŽBA
DELO Z NADARJENIMI UČENCI
VODJA AKTIVA
Vesna DUŽIČ
Emanuela MOHORKO
Mojca POVODEN
Sabina URANJEK
Simona HARTMAN
Milan JALEN
Branka ARKO
Lidija ŠTRUCL
Karolina REICH
Brigita TOMINC
VODJA AKTIVA
Ana KLEMENČIČ
Janja SENEKOVIČ
Nataša ŽELJEŽIČ
Jožica HRŽENJAK
Radeja LOKAR RUTAR
Metka KURAJ
Damijana POČKAJ HORVAT
Danica VERZEL
Andrej JUDER
Branko KORAŽIJA
Mojca SELINŠEK 1. VIO
Alenka FAJFAR 2. VIO
Danica VERZEL 3. VIO
Natalija DRAKŠIČ PODRUŽNIČNA ŠOLA
Tadeja ULES
Martina BORKO
Sandra IVANUŠA
Vida ŽIVKOVIČ
Mirjana COLNARIČ
60
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
VODJA
VIO
1. VIO
2. VIO
3. VIO
VODJA AKTIVA
Silva VIVOD
Mihaela ROBIČ RITONJA
Damjan PIHLER
6 DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
6.1 Delo ravnateljice
Ravnateljica je pedagoški vodja in individualni poslovodni organ šole, vodi in usmerja delo šole v
skladu z veljavnimi zakoni, ustanovitvenim aktom šole in drugimi veljavnimi pravilniki šole. Skrbi
za izvajanje zakonito sprejetih sklepov Sveta zavoda. Skrbi za izvajanje in realizacijo delovnega
programa šole, sodeluje z Zavodom za šolstvo OE Maribor, Mestno občino Maribor – Uradom za
vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, MIZŠ RS in
izvršuje sklepe Sveta zavoda in ustanovitelja ter skrbi za podružnično šolo. Povezuje šolo z
okoljem in sodeluje na kolegijih in aktivih ravnateljev, združenih v Skupnosti osnovnih šol
Maribor.
Program dela zajema tri vsebinske sklope:
ORGANIZACIJSKO-MATERIALNE POGOJE:
• priprava poročil in analiza poročil,
• sistematizacija delovnih mest,
• izračun količnikov in delovna obremenitev učiteljev in drugih delavcev šole,
• načrtovanje in spremljanje finančnega poslovanja šole,
• ocenjevanje uspešnosti delavcev šole,
• spremljanje, vodenje evidence in priprava predlogov za napredovanje strokovnih delavcev
v nazive in plačilne razrede.
PEDAGOŠKO-SVETOVALNO DELO:
• pregled pedagoške dokumentacije,
• hospitacije in spremljanje pouka po veljavnem predmetniku in podrobnih učnih načrtih,
• priprava in izdelava navodil za LDN učiteljev,
• priprava letnega poročila VID in LDN šole,
• načrtovanje kariere strokovnih delavcev, spremljanje strokovnih delavcev na seminarjih, aktivih
v organizaciji različnih izvajalcev,
• vodenje strokovnega kolegija na šoli,
• izvajanje pripravništva in dela mentorjev.
ANALITIČNO-ŠTUDIJSKO DELO:
• priprave in vodenje učiteljskih konferenc,
• priprava strokovnih predavanj in pedagoških konferenc,
• analiza programov oddelčnih skupnosti,
• analiza učnega uspeha ob ocenjevalnih konferencah,
• pregled, spremljanje in analiza realizacije predmetnika razredne in predmetne stopnje,
• pregled in analiza pregleda pedagoške dokumentacije ob koncu šolskega leta,
• sprotno spremljanje in izvajanje ter realizacija LDN šole.
61
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
V letošnjem letu bom še posebej spremljala delo v prvem VIO. Hospitirala bom tudi pri drugih
delavcih šole pri pouku, razrednih urah, roditeljskih sestankih, interesnih dejavnostih, pri izvajanju
individualne pomoči idr.
6.2 Delo pomočnic ravnateljice
Poleg vodenja statističnih podatkov, priprave in spremljanja vseh dejavnosti ob pouku ter
sprotnega spremljanja realizacije le-teh bosta pomočnici ravnateljice opravljali predpisano učno
obvezo, urejali nadomeščanje, sodelovali pri organizaciji in izvedbi prireditev na šoli in izven nje,
spremljali in usmerjali delo aktivov, določali dežurstva učiteljev in učencev ter spremstvo učencev,
pripravljali urnik po veljavnem predmetniku in didaktičnih načelih; pripravljali statistična poročila,
vodili kroniko šole, vodili evidenco o zapisnikih konferenc in delovnih sestankov ter spremljali,
izvajali in pomagali pri vsakodnevnih dejavnostih šole. Skupaj z ravnateljico šole bosta načrtovali
in spremljali izvajanje izobraževanja strokovnih delavcev šole.
Osnova za delo pomočnice ravnateljice je opis delokroga oziroma opis del in nalog pomočnice
ravnateljice.
Delo vodje v podružnični šoli Razvanje je posebej opredeljeno.
6.3 Delo šolske svetovalne službe
Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri
načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Temeljne
naloge ŠSS so zapisane v Programskih smernicah:
• vpis otrok v šolo;
• karierna orientacija;
• odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci;
• pomoč in svetovanje pri reševanju socialno-ekonomskih stisk učencev;
• spremljanje psihosocialne klime na šoli;
• spremljanje VI dela;
• sodelovanje z učitelji, učenci, vodstvom šole in zunanjimi strokovnimi inštitucijami;
• individualno svetovanje staršem;
• organizacija in izvedba tematskih roditeljskih sestankov;
• skupinsko in individualno reševanje vzgojne in učne problematike.
Podrobnejši opisi del in nalog so zapisani V LDN ŠSS.
6.4 Delo specialnih pedagoginj in psihologinje
Specialne pedagoginje svetujejo staršem v primerih, ko se njihov otrok srečuje s težavami na
različnih področjih učenja. Specialno pedagoško pomoč nudijo otrokom, ki imajo težave pri
branju, pisanju, računanju, koncentraciji, gibanju, govoru in jeziku ter pri učenju nasploh. Otroci
so v specialno pedagoško obravnavo vključeni individualno in v manjših skupinah enako starih
otrok, ki pomoč večinoma obiskujejo enkrat tedensko v času pouka. V obravnavo pa so vključeni
tudi tisti učenci, katerih težave so izrazitejše in so usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami. Ti
otroci so deležni intenzivnejše pomoči.
Specialne pedagoginje sodelujejo s starši otrok, z učitelji in po potrebi tudi z zunanjimi
institucijami, kjer je otrok morebiti obravnavan (več v letnih delovnih načrtih delavk).
62
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
V letošnjem šolskem letu opravlja psihologinja ure DSP in DNU.
6.5 Dodatna strokovna pomoč za učence Rome
Vsi učenci Romi v naši šoli so upravičeni do učne pomoči, ki jo bo v šolskem letu 2014/15
izvajalo več učiteljev, koordinirala pa jo bo Martina Borko, profesorica zgodovine in nemščine.
Za vsakega učenca bodo izvajalci dodatne strokovne pomoči v sodelovanju z učitelji izdelali
izvirni delovni projekt pomoči, ki vsebuje program dela ter spremljanje in evalvacijo napredka. Pri
svojem delu sodelujejo z učitelji, šolsko svetovalno službo, pedagoginjama in defektologinjama ter
s starši.
6.6 Delo šolske knjižnice
Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter
opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
Temeljna vloga knjižnice je dostopnost do kakovostnega gradiva. Učencem in učiteljem nudi
knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom, da postanejo kritični misleci in učinkoviti
uporabniki informacij.
Šolska knjižnica OŠ Franceta Prešerna podpira vzgojno-izobraževalni proces ter potrebe učencev
in delavcev šole.
Član knjižnice je vsak učenec od vpisa do zaključka šolanja. Knjižnica članom nudi prostor za
učenje, iskanje informacij, branje, raziskovanje, pogovor o prebranih knjigah.
Izposoja knjig je možna vsak dan v tednu od 7.30 do 15. ure, v podružnični šoli pa vsak torek od
10. do 14. ure.
Organizirali bomo pedagoške ure v knjižnici, predstavili delovanje knjižnice vsem učencem šole
ter jih seznanili z novostmi in novimi knjigami. Knjižničarki bosta redno predstavljali novo
nabavljeno strokovno literaturo in omogočali izposojanje tekoče periodike vsem učiteljem in
drugim delavcem šole.
Delo knjižničark opravljata Marjeta Šibila in Irena Gradišnik.
7 DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
Učiteljski zbor se bo sestajal kot strokovni organ šole na vsebinsko različnih konferencah enkrat
mesečno oziroma po potrebi tudi pogosteje. Za vsako konferenco se načrtuje strokovno predavanje
in seznanjanje učiteljev z novostmi, pomembnimi za delo šole.
Pedagoške konference bodo enkrat mesečno, razen v mesecih, ko so ocenjevalne konference
(priloga 2). Po potrebi bomo imeli tudi delovne sestanke učiteljev.
8 DELO S STARŠI
8.1 Roditeljski sestanki
Prvi uvodni roditeljski sestanek bo za vse starše naših učencev v četrtek, 11. septembra 2014, ob
17 uri s predstavitvijo Publikacije za šolsko leto 2014/2015 ter predstavitvijo življenja in dela v
63
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
novem šolskem letu, predstavljene bodo tudi novosti v šolski zakonodaji in organizaciji šole.
Sestanki bodo po razrednih aktivih, vodijo jih vodje razrednih aktivov.
Za starše bosta organizirana dva starševska večera z aktualnimi vsebinami (Odvisnosti, Zdrav
način prehranjevanja).
Razredniki v svoji letni pripravi na pouk načrtujejo v sodelovanju s svetovalno službo vsebino
roditeljskih sestankov.
8.2 Govorilne ure
Govorilne ure bodo vsak prvi četrtek v mesecu ob 17. uri za starše vseh učencev matične šole in
vsak drugi četrtek v mesecu ob 17. uri za starše vseh učencev podružnične šole. Učitelji imajo
govorilno uro enkrat tedensko v dopoldanskem času (urnik pripravijo učitelji).
8.3 Pogovorne ure
Tudi v šolskem letu 2014/15 bomo v sklopu projekta Pogovorimo se nadaljevali s pogovornimi
urami za učence in starše. Za nas pedagoške delavce je posebej pomembno sodelovanje s starši in
učenci. Skupaj s starši in učenci želimo iskati nove oblike sodelovanja, ki bi omogočile pristne in
sproščene odnose.
V letošnjem šolskem letu smo učitelji temu namenili načeloma 1. šolsko uro vsak petek oziroma
uro v dogovoru z učiteljem. Pogovorne ure za starše so po predhodnem dogovoru z učiteljem vsak
1. četrtek v mesecu od 16.30 do 17.00, ko se nadaljujejo govorilne ure.
9 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM
9.1 Sodelovanje z drugimi OŠ, vrtci in SŠ
Z osnovnimi šolami na mestnem področju sodelujemo v aktivih učiteljev in v študijskih skupinah
ter v organizaciji različnih skupnih športnih in drugih prireditev.
S slovenskimi osnovnimi šolami in šolami v Beogradu, ki nosijo ime po pesniku Francetu
Prešernu, sodelujemo v skupnih projektih in strokovnih srečanjih PREŠERNOVCEV.
Z vrtci sodelujemo z medsebojnimi obiski in hospitacijami v prvih razredih.
Prvo srečanje s šolo
Otroci iz okoliških vrtcev bodo v mesecu oktobru v spremstvu vzgojiteljic obiskali šolo. Za bodoče
prvošolce bomo organizirali še srečanja skupaj s starši ter pripravili posebej za njih zanimive
delavnice.
S srednjimi šolami sodelujemo v obliki seznanjanja učencev 9. razreda s programi posameznih šol,
z vpisnimi pogoji – vse v okviru poklicnega usmerjanja, z obiski na informativnih dnevih in z
ekskurzijami na posamezne SŠ.
64
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
9.2 Sodelovanje s Pedagoško fakulteto, Filozofsko fakulteto in Fakulteto za matematiko in
naravoslovje
• Strokovno izobraževanje učiteljev in študij na drugi stopnji Pedagoške fakultete ali njej ustrezne
visoke šole.
• Opravljanje hospitacij in nastopov študentov med šolskim letom.
• Redna praksa študentov.
9.3 Sodelovanje z društvi in drugimi dejavniki
Že leta sodelujemo s Športnim društvom Železničar in Branik. Sodelujemo tudi z Mestno četrtjo
Magdalena in KS Razvanje pri organizaciji proslav in drugih prireditev v kraju.
ŠŠD sodeluje na različnih tekmovanjih, ki jih organizirajo posamezna društva in klubi. Šola je
odprta za prireditve in uporabo prostorov vsem organizacijam in krajanom – staršem našega
šolskega okoliša ter delovnim organizacijam za izobraževanje svojih in drugih delavcev.
9.4 Svet zavoda
Svet zavoda sestavlja 11 članov:
• delavci šole: Silva Vivod, Karolina Reich, Milan Jalen, Boris Györköš, Luka Korošec,
• predstavniki Sveta staršev: Barbara Lesničar, Janko Grosek, Maja Kovačič,
• predstavniki ustanoviteljice: Maja Kraljevski, Donald Keranović, Miroslav Blažič.
Predsednik Sveta zavoda je Miroslav Blažič.
Podpredsednica Sveta zavoda je Silva Vivod, ki je tudi predsednica zbora delavcev.
Program dela Sveta zavoda v obdobju enega šolskega leta je:
• spremljanje izvajanja LDN šole;
• sprejme in potrdi LDN in LP šole;
• sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole;
• določanje finančnega načrta in sprejemanje zaključnega računa šole;
• dajanje predlogov in potrjevanje cen šolske prehrane in drugih denarnih prispevkov ter drugih
dopolnilnih dejavnosti;
• odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega
razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni
sindikat zaposlenih, Svet staršev, skupnost učencev, in opravlja druge naloge, določene z
zakonom in aktom o ustanovitvi;
• sprejemanje in potrditev načrta nadstandardnih storitev in odločanje o uvedbi drugih
programov;
• spremljanje izvajanja investicij, komisijsko odpiranje ponudb različnih del in naročil na šoli,
• opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom o osnovni šoli in ZOVFI, kolektivno pogodbo in
ustanovitvenim aktom šole.
9.5 Svet staršev
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo
na roditeljskem sestanku oddelka. Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih Sveta staršev se v
oddelku lahko izvoli še namestnik predstavnika Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna.
65
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Program dela Sveta staršev:
• predlaga nadstandardne programe;
• daje soglasje predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah;
• sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega
reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
• daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
• razpravlja o poročilih ravnateljice o VIZ delu;
• voli predstavnike v Svet zavoda;
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi;
• v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine;
• spremlja življenje in delo šole,
• sodeluje pri izvajanju skupnih akcij;
• daje mentorstvo krožkom in pomoč pri organizaciji večjih prireditev v šoli ali izven nje, nudi
pomoč pri iskanju donatorjev in sponzorjev ter omogoča uresničitev različnih akcij, ki jih je
šola načrtovala v svojem LDN.
Sestanki Sveta staršev bodo po potrebi oziroma vsaj trikrat v šolskem letu. Mandat predstavnikov
v Svetu zavoda traja 4 leta in se jim lahko ponovno podaljša za štiri leta, če so izvoljeni.
Mandat članov Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna ni omejen, vendar članu funkcija v vsakem
primeru preneha z dnem, ko njegovemu otroku preneha status učenca oziroma status učenca v
oddelku.
Predsednica Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna je gospa Barbara Lesničar.
10 UČBENIŠKI SKLAD
Učbeniški sklad je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen z
namenom, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri
pouku. Učbenike si učenci lahko izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada. Lahko si izposodijo
celoten učbeniški komplet, ne pa posameznih učbenikov. Učbenike si učenci izposodijo v šoli.
Izposoja je za vse razrede brezplačna.
11 ŠOLSKI SKLAD
Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev (starši s podpisom
pristopne izjave pristopijo k donaciji – prispevku za šolski sklad), občanov, donacij, zapuščin in iz
drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb
posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz
javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše
učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso redni
program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri
izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, o pomoči socialno
šibkim učencem pri udeležbi na ekskurzijah, v šoli v naravi, taborih, o potrebah po zvišanju
standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.
Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in ki
je tudi osnova za nabavo opreme ali drugačno porabo sredstev.
66
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
12 POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI, DELO Z NADARJENIMI
UČENCI
Za pomoč učencem z učnimi težavami in za nadarjene učence je na šoli razporejenih 17 ur, in sicer
1,5 ure za podružnično šolo in 15,5 ur za matično šolo (0,5 ure na oddelek).
Specialna pedagoginja vodi in razporeja ure za učence, ki pomoč potrebujejo, in za nadarjene
učence.
Strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in
z dodatno strokovno pomočjo. Ti učenci so deležni intenzivne pomoči. Zanje v sodelovanju z
učitelji strokovne delavke načrtujejo in izvajajo individualizirane programe, načrtujejo prilagoditve
in evalvirajo napredek vsakega posameznika. Pri svojem delu sodelujejo z učitelji, s starši in po
potrebi tudi z zunanjimi institucijami.
V šoli nudimo tudi individualno in skupinsko pomoč učencem s težavami na različnih področjih
učenja. Pomoč nudimo otrokom, ki imajo težave pri branju, pisanju, računanju, koncentraciji,
gibanju, govoru in jeziku ter pri učenju nasploh.
Otroci so k tej obliki pomoči vključeni individualno in v manjših skupinah enako starih otrok, ki
pomoč večinoma obiskujejo enkrat tedensko v času pouka. To obliko pomoči izvajata specialni
pedagoginji, pedagoginji, psihologinja ter nekateri učitelji.
Pri delu z nadarjenimi učenci sledimo željam učenk in učencev. Vključeni so v različne aktivnosti,
ki potekajo izven šole in v okviru šole, npr. v interesne dejavnosti, različne projekte, tekmovanja,
raziskovalne in umetniške dejavnosti, športne aktivnosti. Večina identificiranih nadarjenih učenk
in učencev sodeluje tudi v dejavnostih, ki potekajo v okviru sobotne šole. V letošnjem šolskem letu
bomo izvajali tudi aktivnosti v Razvanju, ki bi potekale vsak prvi petek v mesecu (razen oktobra in
decembra ter aprila) po 4 šolske ure oziroma glede na obseg vsebine. Načrtujemo tudi dvodnevne
aktivnosti.
Status nadarjene učenke in učenca velja za ves čas šolanja. Več o odkrivanju in delu z nadarjenimi
učenci boste našli na spletni strani šole in Zavoda za šolstvo.
13 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi. Osnovna šola mora
sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi
obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, pri izvajanju rednih sistematičnih
zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem
zdravstvenem pregledu ali cepljenju, razrednik o tem obvesti starše učenca.
Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso
v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihova pisna soglasja.
Šola mora delovati preventivno in osveščati učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja
alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola osvešča učence o njihovih
pravicah ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter
nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.
67
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
Za organizacijo vseh nalog, ki jih bo izvajala zdravstvena služba za naše učence, so zadolžene
pomočnici ravnateljice Metka Pelicon, Karin Kaloh in svetovalni delavki Ida Kocmut Žužek ter
Vida Živkovič.
14 SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LDN
Uresničevanje in realizacijo LDN bomo spremljali sprotno na pedagoških konferencah in z
zaključnim poročilom o realizaciji LDN ob koncu šolskega leta.
Realizacijo LDN spremljajo ravnateljica, pomočnici ravnateljice in vodja podružnične šole v
Razvanju tako, da se sproti seznanjajo z dejavnostmi in poročili učiteljev ter analizirajo opravljeno
vzgojno-izobraževalno delo v šoli.
Za uresničevanje uspešnosti VID bomo načrtno spremljali in sproti analizirali pogoje življenja in
dela učencev, sprotno bomo spremljali uspešnost in napredovanje učencev ter jih spodbujali k
inovativnemu razmišljanju. Učitelji bodo skrbeli, da bo pouk zanimiv in privlačen. Usklajevali
bomo obseg in zahtevnost dela in dajali prednost preverjanju, ponavljanju in utrjevanju znanja ter
se dogovorili o individualnem delu z učenci in sproti ugotavljali učinke uspešnosti posameznih
metod in oblik VID.
Za realizacijo vzgojno-izobraževalnih ciljev morajo prevladati sodobnejše oblike in metode dela.
Za boljšo disciplino je potrebnih več individualnih razgovorov učencev s svetovalno službo in po
potrebi tudi z njihovimi starši. Zaživeti morajo pogovorne ure tako za starše kot učence.
Za izboljšanje standarda VID bomo skrbeli z načrtnim spremljanjem potreb in sprotno nabavo
opreme in učil ter ustreznih učnih pripomočkov. Za realizacijo le-teh bo potrebnih nekaj več
sredstev iz amortizacije opreme, tekočega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja ter nekaj več
materialnih sredstev ustanovitelja za redno delovanje šole.
15 NAČRT NABAVE OPREME IN UČIL TER UČNIH PRIPOMOČKOV –
VZDRŽEVANJE OPREME IN OBEH ZGRADB
15.1 Osnovna sredstva
Računalniki in tiskalniki (6 kom),
LCD projektorji in interaktivne table (v okviru zmožnosti – 3 kom),
radiokasetofon (4 kom),
nabava opreme za telovadnico (po naročilu učiteljev športa),
sprotna nabava učil, učnih pripomočkov in drugega potrebnega vzdrževalnega orodja za
potrebe pouka in centralne kuhinje,
• nabava senčil ( roloji) za učilnice v vzhodnem traktu šole,
• zamenjava radiatorskih ventilov na podružnični šoli,
• klimatsko.prezračevalna naprava v knjižnici in zbornici matične šole
•
•
•
•
•
15.2 Nujna vzdrževalna dela
Kljub kompleksni prenovi šolske stavbe je nujno potrebno tako sprotno vzdrževanje kot manjša
popravila. Potrebna je obnovitev opleska v telovadnici 2 in 3, in sicer v primeru, če do investicije v
načrtovanem terminu ne bo prišlo.
68
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
15.3 Drobni inventar in učila
Sprotna nabava:
• potrebni glasbeni instrumenti – preprostejši za RS (Orffovi instrumenti),
• različni zemljevidi, učbeniki, delovni zvezki in priročniki za učitelje,
• različni didaktični pripomočki za potrebe pouka po predmetih, za tečajne oblike pouka, za
izvajanje projektov na šoli
• programska in dodatna računalniška oprema za potrebe in uporabo pri posameznih predmetih in
urah pouka ter za potrebe računalniškega opismenjevanja učiteljev in učencev in učne
potrebščine po želji učiteljev,
• drobni inventar za potrebe kuhinje.
O Letnem delovnem načrtu šole je razpravljal učiteljski zbor na pedagoški konferenci, ki je bila v
četrtek, 18. septembra 2014, ob 16. uri v prostorih šole, in Svet staršev OŠ Franceta Prešerna na 1.
sestanku, v torek, 23. septembra 2014.
V končnem besedilu je Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 obravnaval in sprejel Svet
zavoda OŠ Franceta Prešerna na 1. sestanku, dne 25. 9. 2014.
Predsednik Sveta zavoda
OŠ Franceta Prešerna
Miroslav Blažič
Ravnateljica
Marta Otič, prof.
69
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
PRILOGA 1
NAČRT STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU
2014/15
Strokovno izpopolnjevanje delavcev opredeljuje:
• Zakon o delovnih razmerjih,
• Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju,
• Zakon o osnovni šoli,
• Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja,
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
• Pravilnik o napredovanju v nazive,
• Pravilnik o napredovanju v plačilne razrede.
Načrt oziroma realizacijo strokovnega izpopolnjevanja enkrat letno obravnava tudi Svet zavoda
OŠ Franceta Prešerna.
1 INDIVIDUALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Individualno strokovno izpopolnjevanje je obvezno za vsakega strokovnega delavca.
Ravnateljica sprejme sklepe o posameznem izpopolnjevanju in izobraževanju.
Delavcu pripada plačilo kotizacije, vožnje, prehrane ali dnevnice glede na število ur udeležbe na
seminarju.
Vsak delavec bo individualno spremljal aktualno šolsko zakonodajo.
Vsi strokovni delavci se individualno izobražujejo iz:
• strokovnih revij, ki jih izdaja Zavod za šolstvo RS,
• revije Sodobna pedagogika,
• revije Pedagoška obzorja,
• revije Vzgoja in izobraževanje,
• revije Didakta,
• revije Otrok in družina,
• pedagoškega strokovnega informativnega časopisa Šolski razgledi,
• drugih strokovnih revij in objavljenih člankov.
2 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZA PRIDOBITEV USTREZNE STOPNJE
IZOBRAZBE
V šolskem letu 2014/15 se na Pedagoški fakulteti izobražuje učiteljica RP za pridobitev ustrezne
izobrazbe za zgodnje poučevanje tujega jezika. Izobraževanje traja eno šolsko leto – 60 kreditnih
točk.
3 STROKOVNI IZPITI
Študentom fakultet, ki bi pri nas radi opravljali obvezno pedagoško prakso, bomo določili
mentorja. Tudi pripravnikom, ki so na šoli, bomo omogočili, da se po svojih opravljenih
obveznostih prijavijo na strokovni izpit.
70
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
4 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE V ZAVODU
Strokovno izpopolnjevanje v zavodu je načrtovano v skladu z opravljenimi hospitacijami
(spremljavo učiteljev). Pri spremljavi pouka in razgovorih z učitelji sem zaznala velik interes in
potrebo po načrtovanem pristopu k obravnavi nasilja v šoli in kontinuiteto izobraževanja iz sklopa
dela z nadarjenimi učenci in z IKT, s poudarkom na didaktični uporabi interaktivne table pri
pouku. Zato je letošnji načrt strokovnega izobraževanja naslednji:
• Strokovne ekskurzije
Strokovna ekskurzija kolektiva.
5 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IZVEN ZAVODA
• Študijska srečanja
Vsi strokovni delavci v Mreži šol bodo sodelovali na študijskih srečanjih za svoje predmetno
področje, ki jih organizira Zavod za šolstvo RS.
• Seminarji
Osnova za sodelovanje na seminarjih so razpisi različnih izvajalcev v njihovih katalogih
programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja v letu 2014/15, kjer so seminarji razvrščeni po tematskih področjih. Prednostno
bomo delavce vključili v seminarje v organizaciji zavoda, saj smo skladno s svojimi potrebami
načrtovali tudi vsebine. Prav tako se bomo posluževali izobraževanj, ki jih bo organiziral Zavod za
šolstvo(npr. v okviru svetovalnih storitev).
Ravnateljica
Marta Otič, prof.
Maribor, september 2014
71
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
PRILOGA 2
PREDLOGI TEM PEDAGOŠKIH KONFERENC IN IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV ZA
ŠOLSKO LETO 2014/15
1. pedagoška konferenca – 28. avgust 2014
• Uvodna konferenca ob začetku šolskega leta 2014/2015
• Novosti na področju šolske zakonodaje
2. pedagoška konferenca – 18. september 2014
• Poročilo za šolsko leto 2013/14
• Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14
• Predstavitev LDN za šolsko leto 2014/2015
3. pedagoška konferenca – 16. oktober 2014
• Priprava na slavnostno prireditev ob obletnici šole v Razvanju
• Aktualne zadeve – Kje nas čevelj žuli?
• Predstavitev knjižničarskega gradiva (Irena Gradišnik, Marjeta Šibila)
4. pedagoška konferenca – 20. november 2014
• Delo z učenci Romi (Ida Kocmut Žužek, Ida Živkovič)
• Priprava na dan odprtih vrat (3. december)
• Aktualne zadeve
5. pedagoška konferenca – 18. december 2014
• Pregled dela za nadaljnje delo in usklajevanje
• Projekti, kratka poročila in napotki za nadaljnje delo
• Priprava na novoletni bazar
Prva ocenjevalna konferenca – 29. januar 2015
6. pedagoška konferenca – 26. februar 2015
• Zaključni račun
• Naši projekti – pregled dela
• Aktualna problematika
7. pedagoška konferenca – 19. marec 2015
• Poklicna identiteta učitelja (Petra Javrh)
• Aktualna problematika
8. pedagoška konferenca – 17. april 2015
Predstavitev dela v projektih
• Aktualna problematika
• Shema šolskega sadja
9. pedagoška konferenca – 21. maj 2015
• Načrtovanje za naslednje šolsko leto
• Analiza dela medpredmetnega povezovanja
72
Letni delovni načrt 2014/2015
OŠ FRANCETA PREŠERNA, Maribor
2. ocenjevalna konferenca za učence 9. razredov – 10. junij 2015
2. ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 8. razreda – 19. junij 2015
10. pedagoška konferenca – 2. julij 2015
• Zaključna konferenca
• Poročila za šolsko leto 2014/15
IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJSKI ZBOR ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
AVGUST 2014
• 25. avgust 2014 – Izobraževanje – Delo z nadarjenimi učenci ( Tanja Bezič ZRSŠ OE Maribor)
• 27. avgust 2014 – Mediacija (šolski tim mediatorjev)
• 29. avgust 2014 – Slovensko ljudsko izročilo v šolskih klopeh (Dušica Kunaver)
OKTOBER 2014
• Uporaba interaktivne table pri pouku – Zavod za šolstvo OE Maribor – svetovalna storitev
(po VIO)
NOVEMBER 2014
• Preverjanje in ocenjevanje znanja – teorija in praksa (Biserka Bratovščak, Emanuela
Mohorko)
• Socialne igre v praksi (Ida Kocmut Žužek, Vida Živkovič)
FEBRUAR 2015
• Poklicna identiteta učitelja (Petra Javrh)
MAREC 2015
• Shema šolskega sadja (Zlatka Harl)
JULIJ 2015
• Osebnostna rast (Vida Živkovič, Ida Kocmut Žužek)
Strokovne ekskurzije
Strokovna ekskurzija kolektiva
Ravnateljica
Marta Otič, prof.
Maribor, september 2014
73