ShopTurn - kratka predstavitev

S Siemensovim Sinumerik Operate
ShopTurn-om je struženje enostavno!
Tehnološki razvoj obdelovalnih strojev je
zelo dinami en. Še posebej je opazen pri
pripravi NC-programov, kjer je prešlo
programiranje iz CAM-sistemov na
neposredno programiranje na CNC-strojih.
Za vsako podro je so na voljo specifi ne,
proizvodne metode programiranja.
SIEMENS s Sinumerik Operate
ShopTurn-om ponuja programiranje,
prilagojeno delu v delavnici, ki omogo a
hitro in prakti no programiranje po korakih
od posameznih proizvodov do manjše
serije proizvodov.
Hitreje od risbe do obdelovanca – toda kako?
V povezavi z novim krmilnikom in uporabniškim vmesnikom SINUMERIK
Operate in grafi nem vmesniku ShopTurn, je delo intuitivno in u inkovito, tako
v delavnici kot tudi v množi ni proizvodnji.
Rešitev je priprava na rta dela namesto programiranja
Priprava na rta dela z intuitivnimi in operaterju prijaznimi sekvencami,
omogo ajo uporabnikom ShopTurn-a, da pripravijo NC-program neposredno
na osnovi risbe. Spremembe in razli ne variante obdelovanca lahko zaradi
jasne strukture programa hitro preprogramiramo oziroma korigiramo.
Tudi najbolj zapletene konture obdelovancev so po zaslugi celovitih in
zmogljivih orodij ShopTurn-a preproste za pripravo poti orodja.
ShopTurn – kratka predstavitev
1/13
Delovanje ShopTurn
Zmogljiva programska oprema je nekaj kar si želimo, vendar mora biti
enostavna za uporabo. Ne glede na to, ali delamo s krmilnikom SINUMERIK
840D sl ali s SINUMERIK 828D, prikazanim spodaj, vas podpira pregledno
strojno posluževalno polje. Krmilna plo a je sestavljena iz treh delov:
upravljalni zaslon
stroja
, CNC-tipkovnica
in dela za upravljanje
.
ShopTurn – kratka predstavitev
2/13
Prednosti dela s ShopTurn
1. Prihranili boste as za usposabljanje …
ShopTurn ne uporablja izrazov tujih jezikov, ki bi se jih sicer morali nau iti.
Vsi potrebni vnosi so predstavljeni kot vnosno besedilo.
Ker ShopTurn zagotavlja optimalno podporo s pomo jo barvnih slik.
Ker lahko v grafi ni delovni na rt ShopTurn-a vklju imo DIN/ISO ukaze. V
standard DIN/ISO 66025 lahko programiramo tudi z DIN-cikli.
ShopTurn – kratka predstavitev
3/13
Ker lahko pri pripravi na rta dela v vsakem trenutku preklopimo med enim
posameznim delovnim korakom (operacijo) in grafi no simulacijo obdelave
( rtna grafika).
Operacija v na rtu dela
rtna grafika
ShopTurn – kratka predstavitev
4/13
2. Prihranili boste as za programiranje ...
ShopTurn nudi optimalno podporo že pri dolo anju tehnoloških vrednosti: iz
priro nika vnesemo le podatke za podajalno hitrost (npr. podajanje) in rezalno
hitrost – število vrtljajev izra una ShopTurn avtomati no.
ShopTurn omogo a opis celotnega zaporedja obdelave samo enem koraku,
zahtevano gibanje orodja (v tem primeru od to ke menjave orodja k
obdelovancu in nazaj) pa se ustvari samodejno.
V ShopTurn-u so vsi delovni koraki predstavljeni v kompaktnem in jasnem
grafi nem na rtu dela. To nam omogo a popoln pregled in boljše možnosti
urejanja, tudi pri obsežnem zaporedju obdelave obdelovanca.
Med odvzemanjem materiala lahko medsebojno povežemo ve operacij
obdelave in kontur.
ShopTurn – kratka predstavitev
5/13
Integriran kalkulator kontur lahko obdela vse standardne dimenzije
(kartezijske in polarne), kljub temu, da je zelo enostaven za uporabo in
razumevanje – zahvaljujo pogovornim vnosnim oknom in grafi ni podpori.
Tehni na risba
Zaslonska pomo
Vedno lahko preklopimo med grafi nim pogledom in zaslonsko masko
parametrov z ustrezno pomo jo.
Grafi ni pogled
Zaslonska pomo
Na rt dela in izdelava se ne izklju ujeta. S ShopTurn-om lahko vzporedno
izdelavi pripravljamo nov na rt dela.
ShopTurn – kratka predstavitev
6/13
3. Prihranili boste as proizvodnje …
Pri odvzemanju materiala lahko optimiramo izbiro orodja.
Ve je koli ine materiala odstranimo z uporabo orodij za grobo obdelavo,
preostanek materiala
se zazna samodejno in odstrani s koni astim
orodjem.
Natan na dolo itev izbrane ravnine odmika orodja omogo a izogibanje
nepotrebnih poti orodja in tako prihrani dragocen as izdelave. To je mogo e z
uporabo nastavitve ravnine pravokotno, podaljšano in vse.
Ravnina odmika: enostavno
Ravnina odmika: razširjeno
Ravnina odmika: vse
ShopTurn – kratka predstavitev
7/13
Zaporedje postopkov izdelave lahko zaradi kompaktne strukture na rta dela
optimiziramo z minimalnim naporom (na primer s potrebo po menjavi orodja).
Izhodi no zaporedje operacij
Optimirano zaporedje operacij z
.
izrezovanjem in prilepljanjem
S ShopTurn-om in ob pomo i digitalne tehnologije (pogoni SINAMICS,
krmilniki SINUMERIK …) lahko dosežemo visoke podajalne hitrosti in
optimalno ponovljivost.
ShopTurn – kratka predstavitev
8/13
4. Nekateri prikazi posluževanja
a. Seznam orodij
Ni rezanja brez orodja. Orodje lahko upravljamo v seznamu orodij.Vsi
parametri orodja so vidni na enem zaslonu!
Seznam orodij
b. Premik ni elne to ke
Ni ele to ke shranjujemo v jasno definirano tabelo ni elnih to k.
Premik ni elne to ke
ShopTurn – kratka predstavitev
9/13
c.Simulacija programov
Pred izdelavo izdelka na stroju lahko izvedemo grafi no simulacijo programa
na zaslonu.
Pri simulaciji imamo na razpolago naslednje poglede:
Pogled s strani
3D-pogled
(aktiviran je prikaz poti orodja)
Pogled v dveh oknih
ShopTurn – kratka predstavitev
10/13
Primer programa s ShopTurn-om
Slika: Delavniška risba DIYS4
Opombe
V na rtu dela je najprej izvedena groba in fina obdelava levega konca
surovca. Nato obdelamo zunanjo površino vklju no z žlebom. Sledi še notranja
obdelava konture. Za etna to ka notranje konture je v X70/Z0. Z urejevalnik
korakov dela lahko kopiramo zunanje in notranje sekvence obdelave (kopiraj,
prilepi).
Model
Slika: Na rt dela
ShopTurn – kratka predstavitev
11/13
Slika: Simulacija izdelave
Slika: Simulacija izdelave – prerez
ShopTurn – kratka predstavitev
12/13
Razširjena dokumentacija na DOConWeb:
http://www.automation.siemens.com/doconweb
Dodatne informacije kot so:
Testni SinuTrain (ShopTurn, ShopMill, programGuide) programi (60 dnevni)
za verzije 2.6/ 2.7/ 4.3/ 4.4/ 4.5 (tudi v sloven ini),
izdelani CNC programi za Sinumerik krmilja,
priro niki za posluževanje in programiranje,
FAQ (pogosta vprašanja),
te aji za u enje,
video predstavitve in treningi,
so na razpolago na internetnem naslovu:
http://www.cnc4you.siemens.com
Kontakt za Slovenijo na:
https://www.cee.siemens.com/web/si/sl/corporate/portal/izdelki/industrija/Page
s/CNC4you.aspx
ShopTurn – kratka predstavitev
13/13