Zapisnik 8. redne seje

Številka: 900-2/10-7
Datum: 16. 12. 2011
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica,
ki je bila v četrtek, dne 15. 12. 2011 ob 18. uri
v sejni sobi Občine Sodražica.
Prisotni člani: Janez Mihelič, Andrej Pogorelc, Borut Troha, Stjepan Hegeduš, Marko Belaj,
Jaka Debeljak,
Odsotna člana: Jože Levstek, Tadej Levstek
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa, Blaž Kovačič
Ostali prisotni: /
Župan Blaž Milavec je pozdravil vse navzoče.
Obravnava zapisnika 7. redne seje.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje.
Soglasno je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2011 (93.
člen poslovnika).
2. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2012 - druga obravnava (89. člen poslovnika).
3. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2013 - druga obravnava (89. člen poslovnika).
4. Odlok o ustanovitvi Sveta za varnost občanov Občine Sodražica – druga obravnava
5. Imenovanje članov vaškega odbora
6. Soglasje k spremembam in dopolnitvam statutu Zdravstvenega doma Ribnica
7. Imenovanje člana sveta JSKD, OI Ribnica
8. Imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožbe zoper policiste
9. Višina točke za NUS
10. Vloga vodooskrba Marolt
11. Pobude in vprašanja.
12. Razno.
AD/1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2011
(93. člen poslovnika).
Župan je obrazložil rebalans proračuna Občine Sodražica za leto 2011. Obrazložil je tudi razloge
za sprejem rebalansa.
Predsednik odbora za finančne zadeve Andrej Pogorelc, predsednik Odbora za komunalne zadeve,
gospodarstvo in kmetijstvo Janez Mihelič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti Jaka
Debeljak ter predsednik Statutarno pravne komisije Borut Troha so podali sklepe odborov in
1
komisij, in sicer, da ja Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sodražica za
leto 2011 v predlagani obliki primeren za obravnavo na občinskem svetu.
Razpravljali sta: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sodražica za leto
2011 v predlagani obliki.
AD/2 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2012 - druga obravnava (89. člen
poslovnika).
Župan Blaž Milavec je povedal, da je po javni razpravi in obravnavi Odloka o proračunu za leto
2012 na posameznih odborih, pripravljen odlok o proračunu za 2. obravnavo. Pojasnil je, da ni
bistvenih sprememb glede na 1. obravnavo. Župan je obrazložil tudi predlog odprodaje občinskih
nepremičnin (zemljišča). Predsednik odbora za finančne zadeve Andrej Pogorelc, predsednik
Odbora za komunalne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo Janez Mihelič ter predsednik Statutarno
pravne komisije Borut Troha so podali sklepe odborov in komisij, in sicer, da ja Odlok o
proračunu Občine Sodražica za leto 2012 v predlagani obliki primeren za obravnavo na občinskem
svetu.
Razpravljala sta: Janez Mihelič, Blaž Kovačič
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2012 v predlagani obliki.
AD/3 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2013 - druga obravnava (89. člen
poslovnika).
Župan je Blaž Milavec je povedal, da je po javni razpravi in obravnavi Odloka o proračunu za leto
2013 na posameznih odborih, pripravljen odlok o proračunu za 2. obravnavo. Pojasnil je
spremembe glede na 1. obravnavo, ki se nanašajo predvsem na investicije.
Predsednik odbora za finančne zadeve Andrej Pogorelc, predsednik Odbora za komunalne zadeve,
gospodarstvo in kmetijstvo Janez Mihelič ter predsednik Statutarno pravne komisije Borut Troha
so podali sklepe odborov in komisij, in sicer, da ja Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto
2013 v predlagani obliki primeren za obravnavo na občinskem svetu.
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Stjepan Hegeduš, Vinko Čampa
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2013 v predlagani obliki.
AD/4 Odlok o ustanovitvi Sveta za varnost občanov Občine Sodražica – druga obravnava
Obrazložitev in spremembe glede na 1. obravnavo je podal Blaž Milavec.
Predsednik Statutarno-pravne komisije Borut Troha je obrazložil predlog Komisije, da je Odlok
primeren za 2. obravnavo na občinskem svetu.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
2
SKLEP
Sprejme se Odlok o ustanovitvi Sveta za varnost občanov Občine Sodražica v drugi obravnavi.
AD/5 Imenovanje članov vaškega odbora
Župan Blaž Milavec je podal pojasnila o postopku imenovanja članov vaških odborov. Janez
Mihelič, član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pojasnil predlog
komisije.
Razprava: Marko Belaj, Jaka Debeljak, Andrej Pogorelc, Blaž Milavec
Marko Belaj je predlagal, da se v vaški odbor Žimarice imenuje tudi Miha Oražem. Župan je
predlagal, da se ga imenuje naknadno, v kolikor se bo pridobilo njegovo soglasje.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP
V mandatnem obdobju 2010 – 2014 se imenuje v vaške odbore naslednje člane:
Vaški odbor Globel:
David Janež, Globel 9
Anton Košir, Globel 27
Mirko Oražem ml., Globel 8
Vaški odbor Podklanec:
Miha Šega, Podklanec 22
Andrej Maček, Podklanec 10
Janez Košmrlj, Podklanec 8
Jure Marolt, Novi Pot 3
Vaški odbor Gora:
Peter Levstek, Petrinci 13
Drago Arko, Kržeti 5
Ludvik Arko, Kračali 8
Bačnik Anton, Janeži 4
Krže Mirko, Betonovo 1
Vaški odbor Žimarice:
Miha Vesel, Žimarice 13
Hinko Klun, Žimarice 15
Bojan Kovačič, Žimarice 59 a
Ivo Gornik, Žimarice 45
Vaški odbor Zamostec:
Prijatelj Anton, Zamostec 34a
Prijatelj Emil, Zamostec 40
Benčina Andrej, Zamostec 60
Kovačič Dominik, Zamostec 19
Vesel Mirko, Sinovica 6
Vaški odbor Vinice:
Alojz Pintar, Vinice 27
Draško Vidovič, Vinice 5
Franc Marn, Vinice 33
3
Vaški odbor Lipovšica:
Ludvik Debeljak, Male Vinice 2
Jože Lušin, Lipovšica 1
Peter Fajdiga, Nova Štifta 1
Anton Zalar, Travna Gora 22
Šilc Janez ml., Ravni Dol 7 a
Vaški odbor Zapotok:
Anton Tanko, Zapotok 4 a
Vladislav Lušin, Zapotok 40 a
Janko Kožar, Zapotok 17
Puželj Matija, Zapotok 30
Krajevni odbor Sodražica:
Pavel Košir, Cesta Majde Šilc 16
Anton Matelič, Zavrti 29
Metod Pucelj, Kurirska c. 2
Jože Košmrlj, Cesta Notranjskega odreda 33
Bojan Trdan, Zavoda 30
Andrej Pakiž, Slemenska c. 14
Bojan Zgonc, Jelovec 12
AD/6 Soglasje k spremembam in dopolnitvam statutu Zdravstvenega doma Ribnica
Pojasnila je podala Darja Vetrih. Mnenje Statutarno pravne komisije, ki se je strinjala s
predlaganim soglasjem, je obrazložil Borut Troha. Razprave ni bilo. Soglasno je bil sprejet
naslednji
S K L E P:
Poda se soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Zdravstvenega doma Ribnica, ki jih je
sprejel svet zavoda na svoji seji 29. 9. 2011.
AD/7 Imenovanje člana sveta JSKD, OI Ribnica
Obrazložite je podala Darja Vetrih, ki je podala tudi predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, da se podpre imenovanje Ivana Šege v svet JSKD, OI Ribnica. Razprave ni
bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Sodražica predlaga, da se v svet JSKD, območne izpostave Ribnica
imenuje Ivan Šega, Ravni Dol 1 a, 1317 Sodražica.
AD/8 Imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožbe zoper policiste
Obrazložitev je podal Blaž Milavec, ki je pojasnil tudi predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, da se za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožbe zoper
policiste predlaga Boštjana Miheliča. Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Sodražica predlaga, da se za predstavnika javnosti v senatih za reševanje
pritožb zoper policiste imenuje Boštjana Miheliča, Globel 20, 1317 Sodražica.
4
AD/9 Višina točke za NUS
Predlog sklepa Občine za leto 2012 je obrazložil Blaž Milavec. Predlog sklepa Odbora za finančne
zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, ki predlaga, da se višina nadomestila v letu 2012 ne spreminja, je
obrazložil Andrej Pogorelc.
Razprava: Stjepan Hegeduš, Blaž Milavec, Janez Mihelič
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa, s katerim vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča ostaja enaka kot v letu 2011 in soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P:
Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (Uradni list RS, št. 44/97 in 98/99), povezavi
z 218. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.),
111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8,
108/09, 20/2011 Odl.US:U-I-165/09-34), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni
list RS, št. 18/05, 74/05 in 44/06) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je
Občinski svet Občine Sodražica na svoji …. redni seji dne ……………. sprejel
Sklep o vrednosti točke izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2012
znaša 0,0018 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 01.
01. 2012 dalje.
Št.: 422-2/11
Sodražica, dne ……………………..
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec
AD/10 Vloga vodooskrba Marolt
Župan je pojasnil vlogo, ki je bila naslovljena na Občinski svet, in sicer ureditev vodooskrbe na
Novem Potu ter kritje stroškov dovoza vode v sušnih obdobjih. Obrazložil je tudi predlog sklepa
Občine.
Predlog sklepa Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo je pojasnil predsednik komisije
Andrej Pogorelc.
Predlog sklepa Odbora za komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje, ki je identičen sklepu
finančnega odbora, je pojasnil predsednik Janez Mihelič.
Razprava: Andrej Pogorelc, Janez Mihelič, Vinko Čampa, Marko Belaj, Stjepan Hegeduš, Vinko
Čampa
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP:
1. Vodooskrba v vasi Novi Pot je glede na status obstoječega vodovoda(zasebni vodovod) in
veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu okolja-Ur.l.RS, št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187,
5
20/2006, 28/2006 - Skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - Odl. US, 33/2007 - ZPNačrt,
57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009 in Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Ur.l. RS, št.
35/2006, 33/2007 - ZPNačrt, 41/2008, 28/2011) določena kot lastna oskrba prebivalcev s
pitno vodo.
2. Ne glede na prejšnjo točko je Občina Sodražica bila in ostaja pripravljena pomagati pri
ureditvi vodooskrbe na Novem Potu, tako, da zagotovi financiranje investicije po izbrani
varianti v deležu 50 % oziroma največ v višini 25.000 evrov pod naslednjimi pogoji:
- da se sanira obstoječe zajetje Globoka dolina in obnovi vodovod z vodohramom
na Novem Potu ali
- da se zgradi nov vodovod z nadomestnim vodnim virom iz variant, ki jih je
določilo Poročilo o hidrogeoloških raziskavah za ureditev vodooskrbe zaselka
Novi pot v občini Sodražica, Geologija d.o.o. Idrija, dir. Jože Janež, z julija 2008,
str. 11 in priloga 5.2, str. 1;
- da so nosilec investicije uporabniki, ki zagotovijo ostali del financiranja;
- da ostane obnovljeni oz. novozgrajeni vodovod v upravljanju uporabnikov.
3. Občina ne nasprotuje tudi drugačni rešitvi vodooskrbe, če se zagotovijo potrebna
sredstva iz drugih virov (javnih ali zasebnih) in so nosilci investicije uporabniki.
4. Do ustrezne ureditve vodooskrbe se uporabnikom na Novem Potu za pokritje stroškov
prevoza vode nameni finančna pomoč. Prevoz vode opravi PGD Sodražica, lahko pa tudi
druga osebe, s katero občina sklene pogodbo.
AD/11 Pobude in vprašanja
Janez Mihelič se je zanimal, ali se da dobiti tudi povprečno višino plačila NUS.
AD/12 Razno
Razprave pod to točko ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.03. uri.
Zapisala:
Darja Vetrih
ŽUPAN:
Blaž Milavec l. r.
6