dobro je vedeti

Bruno Zaro – vino je
zgodba
Bruno Zaro: il vino – una
storia da raccontare
3
Stadion, park in igrišča
za zdrav življenjski slog
vseh generacij
6
Bruno Zaro je poznan izolski vinar in lastnik
vinskega bara v Manziolijevi palači, ki s trdim
delom in inovativnim pristopom iz vina
ustvarja zgodbo. Ena uspešnih zgodb je prav
gotovo festival oranžnih vin, ki je letos z
oranžnimi meniji kot dodatno ponudbo
festivala preplavil Izolo in privabil številne
obiskovalce.
Občina Izola z izgradnjo športnorekreacijske
infrastrukture spodbuja občane vseh generacij,
zlasti pa mlade, k zdravemu slogu življenja.
Žogolandija je odprta
25
Počitnice: brezskrbnost 28
ali dolgčas?
31
Poziva k podaji
predlogov za ureditev
notranjosti izolskih
krožišč in predlogov za
najbolj urejen vrt, balkon
in gostinsko teraso
Izposoja koles tudi v Izoli 32
Izbran izvajalec urbane 33
ureditve mestnega jedra
Izole
Gibanje je temelj razvoja in
kvalitetnega življenja
Il movimento è la base dello
sviluppo e per una vita sana
V občinskem glasilu lahko tudi oglašujete./Nel bollettino municipale potete pubblicare le vostre inserzioni pubblicitarie.
www.izola.si
Junij 2013
Kazalo
3 Bruno Zaro – vino je zgodba
5 Delovanje občinskega sveta
6 Stadion, park in igrišča za zdrav
življenjski slog vseh generacij
8 Varno na kolo
9 Na pokalu Menola letos uspešnejše
ženske
10 Zgodilo se je ...
11 Ana desetnica in Mati Korajža
13 Poostren inšpekcijski nadzor na
območju občine Izola
14 Junija višje cene storitev ravnanja
s komunalnimi odpadki
16 Art Kino Odeon je digitaliziran
18 Knjižnica kot prostor arheoloških
pomenkovanj
20 V Izoli smo pletli vezi
21 Šole in vrtci
24 Krajevne skupnosti
25 Žogolandija je odprta
26 Društva in zavodi
27 Ponosna na oživljanje tradicije
morskega pršuta
28 Počitnice: brezskrbnost ali dolgčas?
29 Hostel Izola
30 Dobro je vedeti
31 Poziva Občine Izola
33 Izvajalec urbane ureditve mestnega
jedra Izole je izbran
34 Zabava
Izdajatelj: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
Editore: Comune di Isola, Riva del Sole n. 8, 6310 Isola
Izšlo/Pubblicato a: v Izoli, junija 2013/Isola, giugno 2013
Odgovorna urednica/Caporedattore responsabile:
Martina Miklavčič Šumanski
Uredniški odbor/Redazione:
K. Zelić, I. Zavrtanik, A. Šumenjak, V. Krivec
Nepodpisane fotografije/Foto non firmate: Arhiv Občine Izola
Fotografija na naslovnici/Foto alla prima pagina: Matic Oblak
Oblikovanje in prelom/Design: Moare
Lektorica/Revisione di: Karin Marc Bratina
Tisk/Stampa: Birografika Bori d. o. o., Izola
Naklada/Tiratura: 7000 izvodov/copie
Brezplačen izvod/Distribuzione gratuita
Glasilo je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo
RS pod zaporedno številko 773.
Il Bollettino è iscritto nel Registro dei media del Ministero per la cultura
della Repubblica di Slovenia al No. 773.
2
Spoštovane Izolanke in Izolani, dragi bralci Bobniča!
Gentili lettori del bollettino municipale La Crida!
P
L
estro poletno dogajanje in bogat
program prireditev za vse okuse
polnita junijsko številko Bobniča. Ob dnevu
državnosti vabljeni na kresni večer v Korte,
občinski praznik pa bomo obeležili s
proslavo 6. julija na Manziolijevem trgu.
a stagione estiva inizia con un
calendario ricco di eventi. La Giornata
dello stato verrà celebrata la sera del
solstizio d'estate a Korte, la celebrazione
della Festa del Comune di Isola è invece
prevista per il 6 luglio in Piazza Manzioli.
V intervjuju smo se pogovarjali z Brunom
Zarom, ki s trdim delom in inovativnim
pristopom iz vina ustvarja zgodbo. Ena
uspešnih zgodb je prav gotovo festival
oranžnih vin, ki je letos z oranžnimi meniji
kot dodatno ponudbo festivala preplavil
Izolo in privabil številne obiskovalce.
Dogodek bo pomemben del turistične
ponudbe tudi v prihodnje.
L'intervista di questo numero è dedicata a
Bruno Zaro che con il lavoro duro e idee
innovative fa del vino un qualcosa di più di
un semplice prodotto. Lo dimostra anche il
Festival dei vini arancione che quest'anno
ha coinvolto anche i ristoratori locali,
ottenendo molto successo e portando a Isola
numerosi visitatori. L'evento diventerà
sicuramente una parte importante
dell'offerta turistica anche in futuro.
Središčna tema prinaša informacije o
izgradnji športnorekreacijske
infrastrukture, s katero Občina ustvarja
pogoje za gibanje vseh generacij, predvsem
pa otrok in mladostnikov. O tem, ali se
otroci danes dovolj gibljejo, kakšne
spremembe se opažajo med generacijami in
kako lahko starši z zgledom spodbudimo, da
otroci gibanje sprejmejo kot vrednoto, smo
povprašali Andreja Bertoka iz Centra za
kulturo, šport in prireditve, Olivero Pajović,
učiteljico športne vzgoje, ter dr. Aleksandra
Zadela v rubriki Strokovnjak svetuje.
Il tema centrale si incentra sulla prevista
realizzazione dell'infrastruttura sportiva e
ricreativa a Isola con cui il Comune vuole
stimolare il movimento tra tutte le
generazioni, e in particolare tra i bambini e
gli adolescenti. I bambini svolgono
abbastanza attività fisica? Quali differenze
si notano tra generazioni? Come dipende il
comportamento dei figli dall'esempio dei
genitori e come i genitori possono motivare
i propri figli a praticare l'attività fisica? Ne
abbiamo parlato con Andrej Bertok dal
Centro per la cultura, lo sport e le
manifestazioni, Olivera Pajović, insegnante
di educazione fisica e Aleksander Zadel
(rubrica L'esperto consiglia).
Dodatna priložnost za gibanje bo v Izoli
uresničena z vzpostavitvijo prvih treh postaj
izposoje koles po sistemu, ki je kompatibilen
z že delujočim sistemom v Kopru. Postavitev
je načrtovana že za ta mesec.
V rubriki Dobro je vedeti ne spreglejte
poziva za ureditev notranjosti izolskih
krožišč in poziva k podaji predlogov za
najbolj urejen vrt, balkon in gostinsko
teraso. Predstavljamo tudi katalog, v
katerem so se v treh jezikih predstavili
izolski gospodarstveniki. Z njim želimo
predstaviti domače podjetnike tujim trgom.
V prihodnje že pripravljamo katalog tudi o
izolskih umetnikih, gostincih in hotelirjih.
Želim vam prijetno branje in doživete
dopustniške dni!
Per rispondere al bisogno di più attività
fisica, a Isola verranno collocate tre nuove
stazioni, i.e. punti di distribuzione
automatica delle biciclette. Il sistema sarà
compatibile con quello già attivo a
Capodistria. Il progetto verrà realizzato nel
mese di giugno.
La rubrica »Buono a sapersi« contiene
l'invito alla presentazione delle soluzioni di
massima per la sistemazione dell'isola
centrale degli incroci a rotatoria isolani e
l'invito alla presentazione delle proposte per
la scelta del più bel giardino, balcone e
superficie alberghiera all'aperto. Vi
presentiamo anche il catalogo, disponibile
in tre lingue, in cui si presentano gli
imprenditori isolani con lo scopo di farsi
conoscere anche fuori dai confini
territoriali. È in fase di preparazione anche
un catalogo sugli artisti, i ristoratori e gli
operatori alberghieri.
Auguro a tutti buona lettura e una
buonissima estate.
intervju
Junij 2013
Bruno Zaro – vino je zgodba
Bruno Zaro je priznan izolski vinar in lastnik vinskega bara v Manziolijevi palači. Pa ne le to, njegova družina je ena
najstarejših izolskih družin, saj v Izoli Zarovi živijo že sedem stoletij. In zato je bilo vprašanje o mestu, njegovih
prebivalcih in dejstvu, da domačini dihamo z Izolo, postavljeno pravemu človeku.
Izola je pač Izola, imamo jo v krvi in se s tem ne hvalimo kot tisti,
ki so prišli vanjo včeraj. Tudi morje ni naše, kot pravijo nekateri,
ki so prišli s kontinenta, morje je morje in je del našega življenja.
To je Izola. Enako velja za vinsko trto, saj so vse te stvari povezane.
V genih imamo morje, ribe, zemljo, trte, oljke – to so za nas vsakdanje stvari. Mogoče se nam zdijo nepomembne, za tistega, ki to
gleda od zunaj, pa so to velike stvari. Denimo, zdaj sediš na tem
trgu in ga skoraj ne opaziš, potem pa pride nekdo od zunaj in reče:
Oh, tu je lepše kot v Dubrovniku! Kar mi sicer že vemo (smeh).
In iz tega izhaja vse, kar delamo, da bi bili bolj prepoznavni.
Sem sodi tudi ena bolj svežih idej – festival oranžnih vin. Kako je
nastala in kako se je uveljavila?
Festival oranžnih vin je velika zadeva, to je jasno. Mi kot klet in
vinski bar prirejamo že vrsto let ob osmem marcu prireditev Ženske
in vino. Iz tega se je Dariju Prinčiču iz Brd porodila ideja: izrazil je
željo, da bi dogodek, nekakšno degustacijo domačih vin, izvedli tu,
na Manziolijevem trgu v Izoli. Ker nisem le po besedi vinogradnik
in vinar, ampak zemljo tudi obdelujem, mi zato kronično primanjkuje časa. To sem mu tudi povedal, ampak ko sem sedel na trak-
enkrat, ostalo so bila elektronska sporočila in telefonski pogovori.
Za dogodek na Dunaju smo k sodelovanju povabili še enega
Avstrijca. Odmev je bil dober in letos smo se še bolj potrudili. Cilj
je bil, da aktiviramo in animiramo celo mesto, ki naj bi živelo s tem
dogodkom. Tako smo letos naredili Izolo oranžno, imeli smo oranžne menije v šestih restavracijah. Mislim, da smo uspeli, festival je
bil lep, odzivi dobri in nad pričakovanji.
Za nekoga, ki ni poznavalec: kaj je oranžno vino?
Ime oranžno vino (orange wine) so si izmislili Američani; to
je četrta barva vina po belem, črnem oziroma rdečem in
roseju. Prideluje se tako, da belo vino maceriramo dlje časa.
To pomeni, da pustimo mošt na kožicah grozdnih jagod
dlje časa, in tako dobi barvo. Ta vina so pridelovali naši
pranonoti, ko še ni bilo konzervansov in drugih dodatkov.
Tako so se delala vina nekoč, in dokler se ni po treh, štirih
dneh »dvignil klobuk«, kot pravimo, se to vino ni pretakalo.
Drugim je to nekaj novega, nam pa nekaj znanega. Pri tem
je treba poudariti, da je nekoč mesto dišalo po tem vinu.
Pri organizaciji našega novega festivala so nam pomagali
mnogi, od župnika v tej cerkvi, kjer je bila otvoritev festivala,
pa do Občine in župana, za kar se jim zahvaljujemo.
Posebej še skupnosti Italijanov, ki nam je odstopila tudi to
čudovito palačo.
Ta festival je jagoda na torti izolske turistične ponudbe, v okviru
katere se razvija vse več prireditev. Kombinacija kulinarike in
kulturne dediščine je najmočnejše orožje, pravijo. Tudi pri vas –
vinski bar v eni lepših palač – je to to?
torju, sem lahko razmišljal. Včasih so se v Izoli pridelovala takšna
vina, po teh ulicah je dišalo po moštu in v to cerkev so k maši hodili
ljudje, ki so jih pridelovali in pili. Bil sem tudi športnik v ekipnem
športu in vem, da lahko zmaga le ekipa. Tako se je ideja začela
uresničevati, jaz pa sem postal nekak trener ekipe. Najprej sem
vanjo povabil Saša Dravinca, ki ni le novinar, ampak tudi dober
prijatelj in velik poznavalec vin in vinarstva. Nato še Diega Kolariča
iz agencije Kreativa, ki skrbi za celostno podobo festivala, pridružil
se je še Boris Novak. Ta je sicer Dolenjec, oni pa pri nas prodajo
največ vin. To je bila ekipa, ki je začela delati za festival. Naloge
smo razdelili, lani ob prvi organizaciji smo se dobili »v živo« le
Mislim, da ima Izola veliko srečo, da so tukaj živeči ljudje zelo topli
in prisrčni. Sprejemajo ljudi, ki prihajajo od drugod, in to ljudje čutijo.
Delamo z veliko agencijami in ljudje sprašujejo, kaj imamo v Izoli
posebnega v primerjavi s Koprom ali Piranom, če ostanem le pri najbližjih. Mogoče je to duša ali nekaj takega. Ko sem se sam začel ukvarjati z vinom, so nam govorili, da Istrani ne znamo delati vina in z
vinom, pa to sploh ni res. Že najstarejši zapisi iz 10. stoletja dokazujejo, da je Izola plačevala davke v vinu in olju, nato je 1797. leta
Pasquale Besenghi degli Ughi pisal, da je ni sladkosti, kot je dober
izolski refošk, tudi slavni Casanova je pil naše, izolsko vino. Leta 1910
je bilo protokolarno darilo prve razstave v Kopru vino Roberta Chicca
iz Izole. To je bil muškat. Ob 100. obletnici tega dogodka smo naredili
faksimile te steklenice. Na to moramo biti ponosni in zgodbo negovati,
mogoče je to ta naša duša, kaj pa vem … Izola ima bogato vinsko
tradicijo, res je bilo vmes bolj temno obdobje, ampak zdaj smo spet
tu. Že včasih so v Izolo prihajali furmani in z vozovi vozili refošk celo
do Nemčije, pili pa so ga le bogati, ker je bil prevoz drag.
Delati je treba na promociji, toskanska vina, denimo, pozna in
pije ves svet. Naša so enako dobra, a jih nihče ne pozna.
No, tu imam še eno zanimivo zgodbo prav iz Toskane. Tja hodimo na
izlete že več let, spoznavamo, učimo se in primerjamo. In lani smo bili
v neki kleti, kjer je lastnica vsa ponosna razlagala, kako so njihova vina
odlična in tako naprej. Ob koncu pa nam je dala vedeti, da smo tudi mi
iz lepe, kulturno bogate dežele z dobrimi vini. Pa še to, da smo 500
kilometrov pred njimi. To pomeni, da če gre nekdo na pot iz Nemčije
ali severne Evrope, gre mimo nas k njim! Treba pa je tem ljudem ponu-
3
Junij 2013
intervju
jati svoje in ne tujega. Imamo seveda tudi kakšno drugo vino, ker živimo
od prodaje, ampak najprej ponudimo svoje. In to je smer festivala oranžnih vin, njegova osnovna naloga. Nuditi in razvijati avtentičnost in
avtohtonost. Res pa je, da je vse več ekološke pridelave avtohtonih sort,
to se ne nazadnje pozna tudi v slogu življenja.
Chardonnay ali cabernet dobijo po vsem svetu, naše vino, refošk in
malvazijo, pa dobijo le tu. To je treba negovati, to prednost je treba
izkoristiti. Mi delamo na tem že od odprtja tega vinskega bara,
ponujamo in promoviramo le naša, istrska in slovenska vina. Tujci
namreč najprej vprašajo za lokalna vina in lokalno hrano. In mi
imamo refošk, malvazijo in še nekaj drugih vin. Enako je s hrano.
Avtohtonost imamo v Istri, na Krasu, v Vipavski dolini in v Brdih.
www.izola.si
Prodajate vino in od njega živite. Kaj je tisto kar vleče – vino
samo ali zgodba, ki jo spletete okoli njega?
Vino je samo vino, brez zgodbe ni nič, je praznina. Pomembna je
zgodba, saj že, ko povem, da je moja družina tu od 13. stoletja, nastane
zgodba, ob kateri mnogi onemijo. Zgodbo torej že imamo. Potem
spleteš še ostalo in prodaš celoto. Čeprav morda zveni grdo: dejstvo
je, da je treba prodajati ljudem, ki pridejo, prepričati jih je treba, da
odprejo denarnico. Mi pa to premalo aktivno počnemo. Če bomo
jokali, kako nam delajo gnečo v naših trgovinah, kako nam zasedajo
naša parkirna mesta, ne bo nič. Turizem smo vsi ljudje, tudi tisti, ki
neposredno niso povezani z njim. Tisti, ki delajo v trgovinah, tisti, ki
čistijo ulice, tisti, ki popravljajo stvari. Obiskovalci prihajajo k nam,
ker jih naš kraj zanima in čakajo zgodbo. In vsi mi smo del nje, del te
zgodbe. Če se tu dobro počutijo, če doživijo zanimive in nove stvari,
se bodo vrnili in s sabo pripeljali še druge.
Vlado Krivec
Bruno Zaro: il vino - una storia da raccontare
Bruno Zaro è uno dei produttori di vino più conosciuti a Isola e proprietario del Wine Bar di Palazzo Manzioli. La famiglia
Zaro è una delle famiglie più antiche di Isola, presente sul territorio da ben sette secoli. La domanda su Isola e sugli isolani e
su come essi la vivono e la sentono è stata quindi posta alla persona giusta.
Isola è la nostra città. L'abbiamo nel sangue. Non ci vantiamo di essere
isolani come fanno quelli che a Isola vivono da poco. Anche il mare non
è mare nostro, come lo chiamano quelli che vengono dalle altre parti
della Slovenia. Il mare fa parte della nostra vita. Questa è Isola. Lo stesso
vale per i vigneti. Il mare, i pesci, la terra, le viti, gli ulivi sono dentro di
noi, per noi sono cose ovvie, forse non importanti. Per quelli che le
vedono da fuori sono invece cose di grande rilievo. Un altro esempio:
questa piazza. Per gli isolani, uno spazio che fa parte della loro vita
quotidiana. Per i turisti, una piazza bellissima, più bella di quella a
Ragusa. E, in fondo, noi lo sappiamo molto bene! (ride)
persone, dal parroco della chiesa in cui ha avuto luogo l'inaugurazione
del festival, al comune e al sindaco, e in particolare alla comunità degli
italiani che ci ha permesso di usufruire degli spazi nello splendido
Palazzo Manzioli. A tutti loro vanno i nostri più sinceri
ringraziamenti.
Nascono così iniziative volte a rendere ancora più riconoscibile la
nostra città. Tra le più recenti, il festival del vino arancione. Com'è
nata quest'idea? Il festival ha riscosso successo?
A mio parere Isola ha la fortuna di essere una città aperta, calda e
ospitale dove i visitatori e i turisti si sentono a proprio agio. Lavoro con
molte agenzie e spesso mi chiedono che cosa ha Isola di così speciale
nei confronti dei comuni limitrofi di Capodistria e Pirano. Si tratta forse
dell'anima della città o qualcosa di simile. Ai tempi in cui ho iniziato a
dedicarmi più seriamente alla produzione del vino era diffusa l'idea che
noi istriani non sappiamo lavorare bene la vigna. Non è assolutamente
vero. Dalle fonti scritte, risalenti addirittura al X secolo, risulta che Isola
pagava i tributi sotto forma di vino e olio. Nel 1797, Pasquale Besenghi
degli Ughi scrisse che non c'è cosa più buona del Refosco isolano. Anche
il famoso Casanova beveva il nostro vino isolano. Nel 1910, il primo
regalo protocollare donato in occasione della prima mostra a Capodistria fu un moscato prodotto dall'isolano Roberto Chicco.
Il Festival del vino arancione è certamente una manifestazione importante. Ogni anno, in occasione dell'otto marzo, la Cantina vinicola Zaro
e il Wine Bar Manzioli organizzano l'evento Donne e vino. Tutto ciò ha
fatto nascere l'idea di organizzare una specie di degustazione dei vini
locali in Piazza Manzioli a Isola. Il principale ideatore è stato Darijo
Prinčič dal Collio. La prima persona che ho invitato a far parte del
gruppo è stato Sašo Dravinec, che non è solo un giornalista, ma anche
un buon amico e grande conoscitore di vini e della produzione vinicola.
A Diego Kolarič dall'agenzia Kreativa, è stata affidata la realizzazione
dell'immagine coordinata del festival. Il gruppo è composto anche da
Boris Novak, originario della regione di Dolenjska (Bassa Carniola), la
regione che da noi vende la maggior parte dei propri vini. Sono state
queste persone a ideare e fondare il festival. Il nostro obiettivo è stato
quello di arricchire e animare l'intera città e di coinvolgere i ristoratori
locali. Quest'anno abbiamo così colorato Isola di arancione, sei ristoranti offrivano menu speciali, color arancione. Secondo me, abbiamo
fatto un buon lavoro. Il festival è andato benissimo, ha avuto successo,
insomma ha superato le nostre aspettative.
Per quelli che non sono esperti del settore – che cosa è precisamente
il vino arancione?
Il nome vino arancione (orange wine) è stato coniato dagli americani.
È il quarto colore del vino dopo il bianco, il rosso e il rosato. Si ottiene
dai vini bianchi lasciati a macerare per un tempo più lungo. Ciò significa
che le bucce degli acini d'uva rimangono in contatto prolungato col
mosto dando al vino un colore arancione. È un recupero di vecchie
tecniche di vinificazione, usate dai nostri bisnonni ai tempi in cui i
conservanti e sostanze simili non esistevano ancora. Il vino non veniva
travasato per tre o quattro giorni, fino a quando il cosiddetto »cappello«
non risaliva naturalmente sulla superficie. Per poterlo riscoprire oggi
con questo festival, dovevamo invece contare sull'appoggio di tante
4
Il festival è la ciliegina sulla torta dell'offerta turistica di Isola che di
anno in anno offre un sempre più ricco calendario di manifestazioni. Si dice combinando la gastronomia e il patrimonio culturale si
ottiene una combinazione potente. Questo vale anche per lei? Il suo
Wine Bar ha infatti sede in uno dei palazzi più belli di Isola.
Oggi una delle cose più importanti è saper promuovere i propri prodotti. I vini toscani, ad esempio, sono conosciuti da tutto il mondo. I
nostri vini sono altrettanto buoni, ma non li conosce nessuno.
Il Chardonnay o il Cabernet sono vini che si possono trovare dovunque, mentre i nostri vini, la Malvasia ed il Refosco, si possono bere
soltanto dalle nostre parti. Dobbiamo esserne fieri, sfruttare questo
privilegio. Il Wine Bar Manzioli offre e promuove solo vini istriani e
sloveni. Gli stranieri vogliono innanzi tutto provare i vini e i piatti tipici
locali. La nostra offerta comprende il Refosco, la Malvasia e altri tipi di
vino. Lo stesso vale per il cibo. L'Istria, il Carso, la Valle del Vipacco o il
Collio sono territori ricchi di prodotti autoctoni.
Il vino è per lei la principale fonte di guadagno. Come ci riesce vendendo il vino come un semplice prodotto oppure il vino dietro il
quale c'è una storia da raccontare?
Il vino è solo un prodotto qualunque se non c'è una storia che si intreccia attorno ad esso. È noi possiamo offrirla. Molti restano a bocca aperta
già sentendo che noi Zaro siamo a Isola dal XIII secolo. Una storia c'è
già. Poi ne racconti un'altra e il vino non è più solo un prodotto, ma
diventa qualcosa di più.
delovanje občinskega sveta
Junij 2013
Nadaljujejo se prizadevanja za
ohranitev deponije
Na 19. redni seji Občinskega
sveta Občine Izola je župan Igor
Kolenc svetnikom predstavil
odgovor Davčne uprave RS, ki je
v svojem dopisu aprila letos po
številnih pozivih in prošnjah
vodstva Občine končno le posredovala imena neplačnikov nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč. Dolg pravnih oseb je od
leta 2010 do danes strmo nara-
dokumentacije oziroma s pridobivanjem gradbenega dovoljenja,
glede na časovni načrt pa je
odprtje parka predvideno spomladi prihodnje leto. Ocena
vrednosti vseh stroškov investicije znaša slabih 400.000 evrov.
Občinski svet je obravnaval in
v vednost sprejel poročili javnega zavoda za lekarniško dejav-
nenevarnih komunalnih odpadkov na izolski deponiji ter znižati stroške storitev za občane.
Občinski svet poziva Vlado
Republike Slovenije, da ustanovi
državni jamstveni sklad, ki bi
zagotavljal jamstvo za sanacijo
zaprtih odlagališč nenevarnih
odpadkov v Republiki Sloveniji.
Prav tako pa vlado poziva, da
omogoči nadzirano uničevanje
nenevarnih komunalnih odpadkov v tujini.
Svetniki so podali soglasje k
Tehničnim navodilom za izvaja-
ščal, žal pa je večina neplačnikov
danes že v postopku stečaja.
Tako je izterjava dobrih 803.000
evrov dolga malo verjetna. Največji dolžniki so Vedela, d. d., ki
Občini dolguje skoraj 310.000
evrov, Stavbenik, d. o. o., z dolgom dobrih 192.000 evrov in
Konstruktor Invest, d. o. o., z
dolgom 187.000 evrov. Sledijo
družba Izolska vrata, d. o. o., z
dolgom 77.000 evrov, Primorje,
d. d., s skoraj 20.000 evri in Kraški zidar, d. d., s skoraj 17.000
evri dolga.
Župan je prisotne seznanil tudi
s potekom projekta Rekreacijski
park Livade, ki ga je Občina že
predstavila okoliškim prebivalcem, predstavnikom Krajevne
skupnosti Livade, Športni zvezi
Izola, predstavnikom Osnovne
šole Livade in zainteresirani javnosti. V tem času se je idejna
zasnova ureditve rekreacijskega
parka na podlagi pripomb in
predlogov občanov ter strokovne
javnosti dopolnila. Trenutno
občinske strokovne službe
zaključujejo s pripravo projektne
nost Obalne lekarne Koper in
javnega zavoda Zdravstveni dom
Izola za leto 2012 ter program
dela in razvoja ter finančni načrt
za leto 2013. Prav tako je obravnaval in sprejel poročilo Javnega
podjetja Komunala Izola za leto
2012 ter program dela in razvoja
ter finančni načrt za leto 2013.
V nadaljevanju so svetniki
potrdili cenik posameznih javnih
služb za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, predlagane v
Elaboratu o oblikovanju cen storitev javnih služb, ki ravnajo s
komunalnimi odpadki v občini
Izola. Predlagana končna cena
storitev je v primerjavi z obstoječo višja za 67 odstotkov za
gospodinjstva in za 15 odstotkov
za gospodarstvo, saj se s spremembo zakonodaje ukinja razlikovanje cen med gospodinjstvi
in gospodarstvom, ki je bilo v
veljavi do sedaj.
Občinski svet je na temo ravnanja z odpadki sprejel še dodatne
sklepe, s katerimi želi dokončno
urediti problematiko odlaganja
nje Odloka o Uradnih objavah
Občine Izola, ki podrobneje opredeljuje postopek priprave in
objave gradiv v Uradnih
objavah.
Za člana sveta Javnega zavoda
za lekarniško dejavnost Obalne
lekarne Koper so svetniki kot
predstavnika Občine Izola potrdili Marina Domia in Vlada
Mariča.
Več lahko preberete na spletnih
straneh Občine Izola www.izola.si,
pod rubriko »Za občana«, Seje.
Občina Izola vabi vse občanke in občane na proslavi
ob prihajajočih praznikih.
Ob dnevu državnosti nas bo na kresni večer v petek, 21. junija,
glasba popeljala v najkrajšo noč v letu. Pred Zadružnim domom
v Kortah se bosta predstavila najprej pevski zbor kulturnega
društva Korte in nato še Anika Horvat z bendom.
Proslava ob občinskem prazniku pa bo v soboto, 6. julija,
s pričetkom ob 20. uri na Manziolijevem trgu. Nastopili bodo
Pihalni orkester Izola in Štajerskih sedem. Ob tej priložnosti
bodo podeljena tudi priznanja Občine Izola in razglašeno
Županovo vino 2013.
Vabljeni!
Il Comune di Isola invita i cittadini a partecipare alle
celebrazioni in occasione delle prossime festività
legate alla Giornata dello Stato e alla Festa del
Comune di Isola.
La Giornata dello Stato verrà celebrata venerdì, 21 giugno, la
sera del solstizio d’estate. La notte più corta dell’anno sarà
all’insegna della musica. Si esibiranno per l'occasione, davanti
alla Casa della Cooperativa di Korte, il coro dell’associazione
culturale di Korte e la cantante Anika Horvat & band.
La Festa del Comune di Isola verrà celebrata sabato, 6 luglio,
alle 20.00 in Piazza Manzioli. Durante la serata, allietata
dall'esibizione dell'Orchestra di fiati di Isola ed il gruppo
Štajerskih sedem, verranno assegnati i riconoscimenti
comunali e proclamato il “Vino del Sindaco” per il 2013.
Saremo lieti della vostra presenza.
5
Junij 2013
v središču
www.izola.si
Stadion, park in igrišča za zdrav
življenjski slog vseh generacij
Občina Izola z izgradnjo športnorekreacijske infrastrukture spodbuja občane vseh generacij, zlasti pa mlade, k
zdravemu življenjskemu slogu. Najpomembnejša bosta prenova nogometnega stadiona v Izoli in predvidena
postavitev rekreacijskega parka v Livadah. Prav tako pa se je v zadnjem času odprlo kar nekaj otroških igrišč, zadnje v
začetku junija v Livadah.
Pomemben projekt je predvidena prenova izolskega nogometnega
stadiona, ki bo pripomogla k ustreznemu izvajanju vseh programov
uporabnikov športnega objekta, zlasti pa izolskih nogometašev. Maja
2013 so bila zaključena gradbena dela in pridobljeno uporabno dovoljenje še za vzhodni del tribun; delno uporabno dovoljenje za zahodno
tribuno in poslovne prostore je bilo sicer izdano leta 1990. S pridobitvijo
uporabnega dovoljenja je mestni stadion legaliziran in izpolnjuje vse
formalne pogoje za pridobitev vsakoletne tekmovalne licence Nogometne zveze Slovenije.
Foto: Zdravko Primožič
V občinskem proračunu je predviden tudi projekt postavitve umetne
trave na stadionu. Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis Fundacije
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, s katerim je
Občina pridobila 70.000 evrov nepovratnih sredstev za preplastitev
8.000 m² obstoječe igralne površine z umetno travo ustrezne kakovosti
s certifikatom Mednarodne nogometne zveze FIFA. Orientacijska vrednost celotnega projekta je ocenjena na približno 300.000 evrov. Razlog
za postavitev umetne trave je poleg omejenih prostorskih možnosti
Občine za postavitev večjih športnih objektov, kot sta npr. vsaj dve
pomožni nogometni igrišči, zagotovitev treningov v vseh vremenskih
pogojih in boljša časovna izkoriščenost objekta. Postavitev umetne trave
na nogometnem igrišču stadiona bo namreč omogočila povečanje števila
športnih aktivnosti, ne da bi obstajala nevarnost, da bi se površina uničila
ali bila neprimerna v času poteka uradnih tekmovanj, oziroma ne da bi
povzročala dodatne stroške – izkoriščenost travnatih površin je okoli 16
ur na teden, umetne trave pa tudi do 10 ur na dan. Poleg tega predstavlja
vzdrževanje naravne travnate površine nogometnega igrišča na stadionu
veliko finančno breme za lastnika oziroma upravljavca objekta zlasti v
daljših obdobjih deževnega vremena. Izkušnje v zvezi z vzdrževanjem
dveh pomožnih igrišč, opremljenih z umetno travo, ki odlično služita
svojemu namenu, kažejo na smotrnost postavitve umetne travnate
površine tudi na mestnem nogometnem stadionu.
Občinski svetniki so s proračunom za leto 2013 potrdili tudi sredstva
za izdelavo projektne in druge investicijske dokumentacije za postavitev
reflektorjev, s katerimi bo predvidoma v prihodnjih letih zagotovljena
tudi ustrezna osvetlitev stadiona.
6
Pomemben projekt se je pričel tudi decembra 2011 ob Razglasu o
začetku splošne razprave o Proračunu Občine Izola za leto 2012 za
ureditev Rekreacijskega parka v Livadah. Junija 2012 se je odvil uvodni
sestanek projektantov z ravnateljico Osnovne šole Livade in seznanitev
s projektom. Septembra je potekala prva predstavitev Rekreacijskega
parka Livade z vsemi elementi in umestitvijo v prostor. Do konca
novembra je bil čas za pošiljanje pisnih pripomb in dodatnih predlogov.
Vprašanja so se nanašala predvsem na to, kaj bo z dvema košarkarskima
igriščema in z večnamensko površino. Park bo odprtega značaja, v celoti
bo namenjen javnosti, vendar pa bo ograjen, tako da bo onemogočal
P
rojekt predvideva ohranitev
obstoječega novejšega košarkarskega igrišča,
ki pa bo dopolnjen s programom za badminton in odbojko.
Obnovljeno (staro) igrišče za košarko se bo povečalo na
dimenzije rokometnega igrišča, uporabno bo tudi za mali
nogomet. Umeščena bo tudi tekaška steza v dolžini 600
metrov in sprint steza v dolžini 60 metrov. Športni program
obsega tudi območje otroškega igrišča, kjer je predvidena
plezalna piramida večjih dimenzij za otroke od 6 do 14 let.
Drevje se ohrani v največji možni meri, poleg tega pa je
predvidena tudi dodatna zasaditev dreves. Ta bodo poleg
vizualne podobe doprinesla tudi k ustvarjanju prijetnejše
mikroklime, kar je pomembno zlasti v poletnem obdobju.
Celotno območje rekreacijskega parka se bo zaradi varnosti
in možnosti uporabe tudi v večernih urah v celoti osvetlilo. S
strani Osnovne šole Livade je bila izražena želja po dodatni
ureditvi igrišča za mali nogomet, kar je bilo naknadno
upoštevano in vključeno v projektno dokumentacijo. Marca
2013 je bila v osnovni šoli organizirana tudi predstavitev in
razprava o idejni zasnovi rekreacijskega parka za stanovalce
sosednjih blokov. 8. aprila 2013 so na predsedstvu Športne
zveze Izola projekt izgradnje predstavili tudi župan,
projektanta in vodja urada za družbene dejavnosti.
dostop s kolesi ali drugimi vozili ter onemogočal dostop v nočnih urah.
Občina tako na podeželju kot v mestu nadaljuje tudi z urejanjem novih
otroških igrišč, ki nastajajo v tesnem sodelovanju s krajani, upoštevajoč
njihove želje ter ob strokovni podpori izkušenih projektantov. V začetku
junija so v Livadah ob ulici Zvonimirja Miloša krajani pridobili še eno
novo otroško igrišče.
O pomenu gibanja za razvoj otrok smo vprašali Andreja Bertoka,
direktorja Centra za kulturo, šport in prireditve, ter Olivero Pajović,
učiteljico športne vzgoje na Osnovni šoli Dante Alighieri.
Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Prek igre
otroka postopoma navajamo na življenje v skupnosti in vplivamo na
njegov odnos do športa, saj otrok že zelo zgodaj prevzame navade in
se jih drži, tudi ko odraste. Najboljši vpliv na razvoj motorične inteligence je možen prav v predšolski dobi. Z zdravim načinom življenja
bo tako lahko pozneje skrbel za dobro počutje, zdravje in vitalnost. Ko
otrok začne obvladovati svoje telo, sčasoma začuti veselje, varnost,
ugodje, pridobi si samozavest in samozaupanje. V elementarnih gibalnih igrah, ki predstavljajo osnovo športnih iger, otroci postopoma
v središču
spoznavajo smisel in pomen pravil iger in se socializacijsko krepijo.
Otroci, ki so imeli dovolj priložnosti za igrivo udejstvovanje z elementi
športa, so bolj iznajdljivi v težjih situacijah, bolj zbrani, vztrajni in
samostojni. Z igro v naravnem okolju otroku hkrati pomagamo spoznavati vlogo narave, naravnih elementov ter pomen čistega okolja v
povezavi z gibanjem.
Starši, vzgojitelji, učitelji, trenerji in vsi tisti, ki se kakor koli ukvarjamo z otroki, jih moramo spodbujati h gibanju, jim omogočiti kakovostno športno vzgojo, jih usmerjati v različne športne panoge in tako
pozitivno vplivati na njihov celostni razvoj.
Andrej Bertok, direktor Centra za kulturo, šport in prireditve
Kljub temu da se večina staršev zaveda pomena gibanja otrok,
zaradi delovnih obveznosti, ki jih narekuje tempo življenja, nimajo
dovolj časa, da bi se sami dovolj gibali in da bi k temu spodbujali svoje
Junij 2013
otroke. Poleg tega opažam, da smo preveč storilnostno naravnani in
obremenjeni z rezultati. Vsak je lahko športnik, ne more pa vsak biti
vrhunski športnik. Naš skupni cilj bi moral biti pripeljati otroka do 9.
razreda tako, da bi mu šport in gibanje predstavljala vrednoti. Dejstvo
je, da pri otrocih opažamo razlike med generacijami. Ob vstopu v šolo
jih učimo naravnih oblik gibanja, kot so hoja, tek, plazenje, lazenje,
skakanje, padanje, vlečenje, potiskanje in podobno, ki bi jih morali
osvojiti v zgodnjem otroštvu. Žal so zaradi premalo gibanja te oblike
manj razvite in otroci manj gibčni, temu so se prilagodili tudi nekateri
programi, kot na primer gimnastika. Želim si, da bi bili še bolj vključeni pri nastajanju športnorekreativnih projektov, saj lahko z znanjem
in izkušnjami pripomoremo, da bodo pridobitve v zadovoljstvo vseh
naših občanov.
Olivera Pajović, učiteljica športne vzgoje, Osnova šola Dante Alighieri
Stadio, parco e parchi gioco per diffondere
tra tutte le generazioni uno stile di vita sano
La realizzazione delle infrastrutture sportive e ricreative nel Comune di Isola è finalizzata alla diffusione di uno stile di vita
sano tra tutte le generazioni, e in particolare tra i giovani. Tra i progetti più importanti si annoverano l'ammodernamento
dello stadio municipale e la realizzazione del parco ricreativo a Livade. Negli ultimi mesi sono stati inaugurati anche nuovi
parchi gioco per bambini, l'ultimo è stato aperto all'inizio di giugno a Livade.
Il progetto di ammodernamento dello stadio municipale ha come
obiettivo consentire agli utenti dello stadio, e in particolare ai calciatori, un appropriato svolgimento delle attività sportive. Nel mese
di maggio 2013 sono stati conclusi i lavori di costruzione ed è stata
acquisita la licenza d'uso anche per la tribuna est.
Il preventivo comunale prevede anche di coprire lo stadio municipale con un manto di erba artificiale. Il progetto ha partecipato ad un
bando di gara, indetto dalla Fondazione per il finanziamento delle
organizzazioni sportive nella Repubblica di Slovenia, ed ha ottenuto
contributi a fondo perduto nell'importo di 70.000 € per sostituire
8.000 mq. di superficie del campo con un nuovo manto di erba artificiale di adeguata qualità, omologato dalla Federazione internazionale di calcio FIFA. L'erba artificiale può sopportare un uso maggiore
dei campi naturali. La superficie artificiale garantisce una maggiore
tenuta durante le competizioni ufficiali senza dover sostenere inutili
spese aggiuntive. Il carico massimo dei campi in erba naturale è di
circa 16 ore/settimana, quello dei campi artificiali è invece fino a 10
ore/giorno.
Nel bilancio di previsione per l'anno 2013 sono stati previsti anche
fondi per l'elaborazione della documentazione progettuale e
d'investimento per la collocazione dei riflettori che illumineranno lo
stadio nei prossimi anni.
Con l'apertura del dibattito generale del Bilancio di previsione del
Comune di Isola per l'anno 2012, è stato avviato un altro importante
progetto - l'assetto del Parco ricreativo a Livade.
I
l progetto prevede di mantenere l'attuale campo da
basket (nuovo) e aggiungervi le attrezzature sportive per il
badminton e la pallavolo. Il vecchio campo da basket verrà
ampliato alle dimensioni del campo di pallamano e potrà
essere utilizzato anche per il gioco del futsal. All'interno del
complesso è prevista anche una pista di atletica di 600 m e
60 metri (sprint) nonché un'area da gioco per bambini, con
una piramide d'arrampicata, destinata ai bambini dai 6 ai
14 anni di età.
L'impegno del Comune continua con la realizzazione di nuovi parchi gioco, sia nell'entroterra che in città. I lavori procedono in stretta
collaborazione con i cittadini, per andare incontro alle loro esigenze,
e con i progettisti esperti. All'inizio di giugno è stato inaugurato in
Via Zvonimir Miloš a Livade un nuovo parco giochi per bambini.
Sull'importanza del movimento per lo sviluppo del bambino
abbiamo parlato con Olivera Pajović, insegnante di educazione
fisica alla Scuola elementare Dante Alighieri.
La maggior parte dei genitori si rende conto che il movimento è
importantissimo per lo sviluppo del bambino, ma spesso a causa di
troppi impegni non trovano tempo di tenere in movimento sé stessi e
così mancano di porsi come modello per i propri figli. Noto anche che
sia i genitori che i figli hanno troppe aspettative e danno troppa importanza ai risultati. Tutti possono praticare uno sport, man non tutti
diventano campioni. Il nostro obiettivo comune dovrebbe essere quello
di aiutare i bambini e gli adolescenti a cogliere lo sport e il movimento
come valori. Ci sono comunque differenze tra diverse generazioni.
All'età di sette anni insegniamo ai bambini i movimenti naturali, quali
camminare, arrampicarsi, tirare, spingere e altri, movimenti che
avrebbero dovuto imparare già all'età prescolare. A causa della
carenza di movimento, sempre più bambini hanno problemi motori.
Nelle scuole alcuni programmi, quali la ginnastica ad esempio, sono
perciò stati adattati alle nuove esigenze dei bambini. Vorrei che sempre più spesso fossimo chiamati ad esprimere il proprio parere riguardo ai progetti sportivi/ricreativi che si prospettano a Isola. Abbiamo
esperienza e conoscenze e questo mi sembra importante.
Olivera Pajović, insegnante di educazione fisica, Scuola elementare Dante Alighieri
7
Junij 2013
zgodilo se je ...
www.izola.si
Varno na kolo
Policijska postaja Izola je v sodelovanju z Občino Izola konec aprila izvedla preventivno akcijo Varno na kolo, katere
cilj je kolesarje ozaveščati o varni udeležbi v cestnem prometu.
Preventiva je eno izmed pomembnih področij policijskega delovanja za večjo varnost v prometu. Tako so
izolski policisti in občinski redarji na Južni cesti pri
Osnovni šoli Livade, ob trasi Parenzane, na stojnicah
svetovali o varni udeležbi kolesarjev v prometu. Predstavili so jim opremo za nadzor prometa, najmlajšim pa
podelili tudi nekaj obvezne kolesarske opreme.
D
ogodek je sovpadal z izvajanjem nacionalne
akcije Hitrost – počasneje je varneje, ki jo
koordinira Ministrstvo za notranje zadeve
in javno upravo, Policija. Akcija v letošnjem
letu poteka v treh obdobjih. Prvi del akcije
se je izvedel aprila. Ekipi policijske postaje
in občinskega redarstva sta v omenjenem
obdobju na občinskih cestah pred naselji in v
njih opravljali meritve s samodejno napravo za
merjenje hitrosti.
Drugi del akcije bo potekal od 21. do 24. junija, tretji pa
od 19. do 25. avgusta 2013. Leta 2012 je v Sloveniji zaradi
prevelike hitrosti umrlo 53 oseb, kar predstavlja 40 odstotni delež med vsemi smrtnimi žrtvami. Ta odstotek pa je
za 7 odstotkov nižji v primerjavi z letom 2011. Cilji akcije
so zmanjšati število prometnih nesreč zaradi neprimerne
ali neprilagojene hitrosti.
Delež prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev znaša na območju Policijske
uprave Koper 5 % v primerjavi z vsemi prometnimi nesrečami v Sloveniji.
V devetih mesecih leta 2012 je bilo 9 kolesarjev hudo in 60 lažje telesno
poškodovanih. Tri četrtine vseh obravnavanih prometnih nesreč z udeležbo
kolesarjev se zgodi prav na območju upravnih enot Koper, Izola in Piran.
Cikcak mulc prepričal
mlado občinstvo
5. maja se je ob Evropskem dnevu mladega filma v Art Kinu Odeon
zbralo kar 78 najstnikov od 12. do 14. leta starosti iz različnih koncev
Slovenije in zamejstva. Na celovečernem filmskem dogodku so skupaj
z mladimi iz osmih drugih evropskih mest izbrali prejemnika nagrade
Evropske filmske akademije po izboru mladega občinstva.
Foto: Dino Škorja Jugovac
Izmed treh evropskih mladinskih filmov (Cikcak mulc, Nizozemska, 2012, Vse narobe, Nemčija, 2013, Trgovinica za samomore, Francija,
2012) so mladi izbrali nizozemskega Cikcak
mulca, ki je še isti večer prejel nagrado v
Erfurtu. Naloga je bila sicer zahtevna, a mladi
so odločno izrazili svoje mnenje. Aktivno spremljanje filmskih vsebin, kritično razmišljanje,
upoštevanje glasu mladih – vse to je tokrat zares
zaživelo v praksi. Za zabavo in smeh
med projekcijami filmov so skrbeli
voditelj Boštjan Gorenc – Pižama
in njegovi sogovorniki, režiserja
Miha Hočevar in Miha Knific ter
mlada igralca Nika Manevski in
Jure Kreft, ki so razkrivali zakulisne zanimivosti, režijske trike in
igralske tehnike.
Uspešno zaključen
pokal Burja
Jadralni klub Burja je od 17. do 19. maja organiziral že
tradicionalno regato za Pokal Burja. V letošnjem letu je
potekala za jadralne razrede laser standard, laser 4.7,
470 in optimist. Za razred optimist je bila to zadnja kriterijska regata za uvrstitev v državno reprezentanco.
Jadralci Burje so dosegli v razredu 470 prvo (Mikulin /
Božič) in tretje mesto (Stepančič-Vasič/Kaligarič), v
razredu laser standard pa sta dosegla drugo mesto Tim
Podlogar in tretje Jakob Perne. V državno reprezentanco
sta se uvrstila Taš Kolman, ki bo odpotoval na svetovno
prvenstvo v Rivo del Garda, in Lin Pletikos, ki se bo
pomerila na evropskem prvenstvu na Balatonu.
8
zgodilo se je ...
Junij 2013
Na pokalu Menola letos uspešnejše ženske
Letos so v Morsko športnem in ribolovnem klubu Menola izvedli že 19. tekmovanje v trnkarjenju za Pokal Menola.
Tekmovanje je kvarilo slabo vreme, a je bilo vseeno uspešno izpeljano, ulov pa razmeroma dober. Presenetljivo je
slavila domača ženska ekipa, ki je nalovila več kot 30 kilogramov te priljubljene modre ribe. Dami sta prejeli prehodni
pokal in zlati medalji v trajno last.
Gre za tradicionalno ribiško
tekmovanje, na katerem šteje le
ulov ene vrste ribe, menole.
Tokrat organizatorji niso imeli
ravno najprimernejšega vremena,
saj se je kar nekajkrat pošteno
ulilo. Po drugi strani pa ni bilo
vetra, kar je na koncu vendarle
omogočilo izvedbo tekmovanja.
Druga značilnost pa je bila nekoliko skromnejša udeležba iz
tujine, kot smo je bili vajeni
zadnja leta. Ne glede na razmere
je bil ulov ob zaključku razmeroma dober, kakor nam je zaupal
predsednik kluba organizatorja
Zvonimir Grgurovič, saj je bilo za
zmago treba naloviti kar 30 kilogramov ribe, sodniki pa so stehtali povprečen ulov nekaj več kot
14 kilogramov na posamezno
dvočlansko ekipo. VK
»Imeli smo ekipe s
Rezultati 19. Pokala Menola:
1. mesto: Vesna Pucihar – Kristina Mattias, Menola Izola
2. mesto: Vinko Mojškerc – Boštjan Čotar, PLK Koper
3. mesto: Erik Špeh – Matej Simčič Rupert, ZSRMS U-21
4. mesto: Ivan Tkalčič – Brane Čebokli, Barje Ljubljana
5. mesto: Štefka Cvirn – Marija Bajc, Marinar Kranj 2
Tek svetovne harmonije je 4. junija obiskal osnovno šolo Livade. Tek
je leta 1987 ustanovil zdaj že pokojni atlet, filozof, slikar, glasbenik
in pesnik Šri Činmoj z namenom ljudem ponuditi dinamičen način za
izražanje upov in spodbuditi harmonijo med ljudmi različnih kultur,
narodov in prepričanj.
Foto: Dino Škorja Jugovac
Foto: Utrinek iz filma Ena Ženska, eno stoletje
Ob obisku delegacije Republike Filipini v Republiki Sloveniji je 5. junija
Izolo obiskala štiridesetčlanska delegacija, ki so jo sestavljali večinoma
filipinski gospodarstveniki. Sprejemu v Manziolijevi palači in kulturnem
programu Glasbene šole Izola je sledila predstavitev možnosti gospodarskega sodelovanja, pozneje pa še neformalno druženje v preddverju
palače.
Hrvaške, iz Italije in
Slovenije. Med njimi je bila
tudi ekipa iz domačega
društva Menola, ki je
prepričljivo dokazala, da
športni ribolov ni samo
za moške,« je povedal
Grgurovič. Domači
tekmovalki Vesna Pucihar
in Kristina Mattias sta
namreč s skoraj 31
kilogrami ulovljenih menol
prepričljivo zmagali in
drugouvrščeno moštvo iz
Kopra, ki sta ga sestavljala
Vinko Mojškerc in Boštjan
Čotar, premagali za več
kot 4 kilograme. Prihodnje
leto se obeta jubilejno, 20.
tekmovanje.
V Izoli je v tednu med 3. in 9. junijem potekal že 9. mednarodni filmski festival Kino Otok, ki je zajel nekaj izjemnih filmskih pripovedi. Osrednjo nit
festivala so predstavljale nove sekcije, posvečene kulturi 35 mm filmskega traku, in pogovori z avtorji, ki so filmske projekcije spremenili v filmske
dogodke. Vse letošnje vsebine so poudarile pomen zavzemanja za dostojanstvo in svobodo človeka.
9
zgodilo se je ...
www.izola.si
Foto: Miha Godec
Junij 2013
1. junija se je na plaži Svetilnik z drugim Surf festivalom dvignil val
dobrega razpoloženja. V okviru dnevnega dogodka je zajel tiste, ki vodne
športe promovirajo, kot tudi vse druženja željne surfarske entuziaste in
mimoidoče, ki jih športi, kot so windsurfanje, surfanje, kajtanje, SUPanje in
longbordanje, zanimajo. Dogodka se je udeležilo kar 3.000 obiskovalcev.
Občina Izola in občina Międzyzdroje na Poljskem, ki sta povezani
dobri dve leti, sta v sodelovanju z veleposlaništvom Republike Poljske
v Ljubljani 22. maja na trgu Lonka odprli fotografsko razstavo z
naslovom »Turistična raznolikost: mesto Międzyzdroje in otok Wolin«.
S kratkim programom klasičnih pesmi se je predstavila mlada poljska
sopranistka Izabela Kniaz ob živi klavirski spremljavi Kristine Pečnik.
Razstava in koncert sta nadaljevanje projekta, namenjenega boljšemu
spoznavanju pobratene regije, izmenjavi izkušenj na področju promocije in aktivnemu iskanju poslovnih priložnosti.
V začetku junija je v Izoli potekala 17. konferenca esperanta Alpe-Adria.
V svetu, ki se vse bolj zaveda pravic manjšin ter jezikovne in kulturne
različnosti, je mednarodni jezik esperanto ponovno deležen pozornosti vplivnih odločevalcev. »Izola s svojo zgodovino večkulturnosti
in večjezičnosti predstavlja simbol za nastanek mednarodnega jezika
esperanta. V želji po mednarodnem jeziku, ki bi združeval pripadnike
različnih narodnosti, se je rodila ideja po uporabi jezika, ki bi s svojo nevtralnostjo pomagal širiti mir in razumevanje med različnimi kulturami po
svetu,« je v pozdrav udeležencem konference povedal župan Igor Kolenc.
Foto: Paweł Kranc
8. maja je vrtec Mavrica v polni dvorani kulturnega doma obeležil
pomembne obletnice, ki jih praznujejo v šolskih letih 2011/2012 in
2012/2013: 60 let organiziranega varstva v Izoli, 50 let varstvenovzgojne ustanove v Izoli, 40 let enote Školjka in 30 let enote Livade so
pomembni mejniki v razvoju vrtca.
Zaključno srečanje univerz Festival stekla popestril
za tretje življenjsko obdobje ulično dogajanje
nastopili pevski zbori s krajšim
programom, sledili so nagovori in
pozdravi ter športne igre. Po
kosilu so se udeleženci zabavali
ob glasbi in plesu. Udeležba je
bila številna, terasa na plaži pa
skoraj povsem polna.
Vlado Krivec
Od 17. do 26. maja je v Izoli
prvič potekal festival stekla.
»Festival stekla je za naš prostor
dodana vrednost, ki prinaša
novo znanje, še posebej zanimivo
za mlajše generacije, ki se z
obdelavo stekla niso imeli prilo-
žnosti srečati,« je o dogodku
povedal župan Kolenc in dodal,
da bi dogodek lahko postal stalnica na seznamu pestrega izolskega dogajanja tudi v
prihodnje.
Foto: Peter Može
Ob zaključku študijskega leta
2012/2013 so tri univerze za tretje življenjsko obdobje, društvo
Pristan Koper, društvo Faros
Piran in društvo Morje Izola, za
vse svoje člane pripravile četrto
skupno srečanje. Na plaži v Simonovem zalivu so konec maja
10
turizem in prireditve
Junij 2013
Ana desetnica in Mati Korajža
Gledališče Ane Monro bo v četrtek, 27. junija, v Izoli prvič predstavilo vseslovenski festival uličnega gledališča Ana
Desetnica. Ulice starega mestnega jedra bodo zaživele v množici nenavadnih uličnih umetnikov. 10. julija sledi
mednarodni ulični gledališki spektakel Mati Korajža, ki je znan po tem, da gledalci med nastopom sami postanejo igralci.
Pestro poletno izolsko dogajanje bo konec junija še bogatejše,
saj na Lonko in bližnje ulice ter
trge prihaja Ana Desetnica.
Mesto bodo preplavili nori akrobati in navihani baskerji, ki bodo
s svojimi predstavami in zahtevnimi spektakli preusmerili
poglede prebivalcev in poživili
mestne ulice.
Dogodku bo julija sledila še
Mati Korajža, velika ulična pred-
stava z aktualno tematiko, ki je blizu gledalcu. Dogajanje se odvija neposredno v
bližini ljudi, ki se igralcev skoraj dotikajo.
Dogodku daje poseben čar priložnost, da se
v ulične dogodivščine vključujejo tudi obiskovalci, ki so na koncu soudeleženi pri
samem razpletu predstave. Tako se Izola
letos prvič pridružuje uličnemu festivalu, ki
je že prepoznan v številnih slovenskih mestih
in bo nova priložnost za preživetje drugačnega poletnega večera tudi v naši občini.
Alpe Adria PUF festival
Eden večjih mednarodnih lutkovnih festivalov, Alpe Adria
PUF festival, se bo od sredine julija do konca avgusta odvijal
tudi v Izoli. Festival se bo sočasno izvajal od Pirana pa do
Vidma, saj poteka hkrati s sosednjim italijanskim festivalom
Lutke brez meja iz Vidma, zato je publika vabljena v navzkrižni
pretok po slovenskih in italijanskih lokacijah.
Lutkovni festival s starimi običaji lutkarstva in uličnega gledališča oživlja staro mestno jedro
in s tem plemeniti kulturno in
turistično ponudbo Izole. Festival je namenjen najširši publiki,
predvsem pa otrokom, družinam
in turistom. Na Manziolijevem
trgu si boste prvo predstavo
češkega lutkovnega gledališča
KVELB lahko ogledali v petek,
12. julija. Do konca poletja se bo
predstavilo še sedem uličnih
gledališč. Predstave se bodo zvrstile vsako sredo od 17. julija pa
do konca avgusta. Ogled predstav je brezplačen.
Masterclasses Haliaeti 2013
Kulturno-umetniško društvo Ars Haliaeti prireja od 1. do 10
julija Masterclasses oziroma poletno šolo glasbe, ki temelji
na individualnem izobraževanju posameznikov – pianistov,
violinistov, solo pevcev, flavtistov, kitaristov in saksofonistov.
Strokovno občinstvo pa bo predavanja lahko poslušalo.
Seminarja se bodo udeležili tako
priznani in že uveljavljeni kot tudi
nadarjeni in obetavni mladi glasbeniki z vsega sveta ter najobetavnejši učenci izolske glasbene šole.
Predavali bodo vrhunski pedagogi
iz najpomembnejših univerz z
vseh celin. Udeležence, ki bodo
aktivno sodelovali na seminarjih,
bo izbrala strokovna komisija na
podlagi referenc. Pasivno pa se jih
lahko udeleži prav vsak, kar predstavlja posebnost poletne šole, ki
se ne osredotoča zgolj na peščico
aktivnih udeležencev, pač pa plod
svojega dela deli z okoljem. V
sklopu seminarjev bo organiziranih deset koncertov, RTV Koper Capodistria pa bo dva izmed njih
tudi posnel in v živo predvajal na
svojem televizijskem in spletnem
portalu.
11
Junij 2013
turizem in prireditve
www.izola.si
Izola se predstavi
Aprila so se predstavniki izolskega turističnega združenja udeležili sejma oljčnega olja v sklopu Festivala Zlata oljčna
vejica, na katerem so se predstavili letošnji dobitniki zlate medalje za kakovost. Na sejmu je imel svojo stojnico tudi
TiC Izola, na njej pa so obiskovalce seznanjali z novostmi v turistični ponudbi Izole in slovenske Istre.
Prav tako so se udeležili Slovenske turistične borze SIW
2013 (Slovenian incoming workshop) v Portorožu. To je
največji poslovni dogodek slovenskega turističnega
gospodarstva, ki se je letos odvijal šestnajstič zapovrstjo.
»Med slovenskimi turističnimi ponudniki in tujimi organizatorji potovanj se na vnaprej dogovorjenih sestankih
utrjujejo uspešna sodelovanja in sklepajo nova partnerstva,« je pojasnila Tina Puhar, vodja izolskega TiC-a.
Maja so bili s stojnico prisotni na zaključnem dogodku
prireditve Spletimo vezi v organizaciji Osnovne šole
Livade, na kateri so udeležence obveščali o
aktualnem dogajanju v Izoli. Isti dan so z
Agrario Koper in sodelujočimi ponudniki
ponovno odprli tržnico domačih presežkov
»Ruba z moje njive«. Med 17. in 19. majem se
je Turistično združenje Izola udeležilo 1.
Festivala za tretje življenjsko obdobje v Mari-
boru in 2. Otroškega bazarja, ki se
je odvijal v Ledeni dvorani v
Mariboru. S sodelovanjem hotela
Delfin so predstavniki TZ Izola
predstavili ponudbo Izole in obiskovalce povabili k letovanju v
naši občini.
Etno HistEria v Izoli
V sklopu festivala HistEria, ki že od leta 2003 poteka v Gračišču, se bodo med 12. in 14. julijem zvrstili koncerti etno
glasbenih skupin tudi v Izoli. Orkester Etno Histria bo letos vključeval približno 70 glasbenikov, članov mladih in
prodornih etno-fusion glasbenih skupin oziroma posameznih glasbenikov svetovnega ranga etno in druge glasbe.
12. julija se bo na Manziolijevem trgu predstavil Orkester Etno Histria, ki bo program pripravil v prvih dveh
delavnicah v Gračišču. Poleg orkestrskega nastopa bodo
udeleženci predstavili tudi svoje solistične programe.
Glasbeniki se bodo pred koncertom skupaj z lutkarji in
igralci po Izoli sprehodili v manjših akustičnih zasedbah
in pozneje skupaj v povorki popeljali občinstvo do koncertnega prizorišča. Med drugim se bo 13. julija predstavil tudi eden bolj priznanih glasbenikov etno glasbe iz
Čila Nano Stern s svojo šestčlansko skupino. Ogled konJEREB podivvjaj 180x62.pdf 1 29.5.2013 16:04:42
certov bo brezplačen.
C
NOVO V IZOLI!
POPOLNOMA NOVI
M
Dinamičen, športen in temperamenten.
Y
Pooblaščen prodajalec in serviser vozil Kia.
Samo do
30. junija!
PREHITITE
VIŠJI DDV!H
CM
Polje 9/B, Izola, 05/616-80-11
0%
OM=
E
O
N
D
E
L
EUR
G
0
E
STROŠKOV
O INZ OPBR
I - 0%, BREZ
ST
RE
ENOSTAVN
EUR, BRE
ETNI
ZE ZA NEVERJ
MY
V
139 EUR MESECNO
CY
CMY
BREZ POLOGA
K
Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 6,0 l/100km, emisije CO : 97 – 145 g/km.
V
-0
2
Akc. ponudba za nakup novega vozila KIA cee'd ML 2013 po ponudbi prod. ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko VBS Leasinga d.o.o., Hypo Leasinga d.o.o. in Summit Leasinga d.o.o.. Financ. zajema: obdobje do 84 mesecev, fiksna OM 0%, EOM
0%, stroški odobritve 0 EUR. Primer izračuna: KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Fun, cena 11.690 EUR (MPC 12.490 EUR - Joker "Staro za novo" 400 EUR - "Iz zaloge" 400 EUR - "0% financ"), z odplač. dobo 84 mes. ter 0% pologom: obrok leasinga 139
EUR/mesec (fiksna OM 0%, stroški financ. 0 EUR, EOM 0%), za plačilo potroš. 11.690 EUR (enako nabavni vrednosti). Akcija EOM 0%: 6. 4.-30. 6. 2013. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. MPC cene vseb. vse dane
popuste/prihranke, ne vključ. barve in stroška priprave vozila. Ostale info. o porabi goriva in emisijah CO2 v priroč., na prod. mestu in www.kia.si/emission. Pogoji garanc. na voljo v garanc. knjižici. Slika je simbolična. KMAG d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
12
okolje in prostor
Junij 2013
Poostren inšpekcijski nadzor na
območju občine Izola
Po srečanju župana Igorja Kolenca z ministrom za kmetijstvo in okolje Dejanom Židanom v začetku maja so se konec
meseca na Občini sestali predstavniki Inšpektorata za kmetijstvo in okolje, Inšpektorata za promet, energetiko in prostor
ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki so se dogovorili za skupno akcijo pregleda dejanske
uporabe kmetijskih zemljišč in odstranjevanja nelegalnih objektov na območju občine Izola. Na svetovni dan okolja, 4.
junija, je Izolo ponovno obiskal minister Židan. Spregovoril je o strategiji kmetijske politike in ciljih po letu 2020 ter o
poteku in prvih rezultatih akcije poostrenega inšpekcijskega nadzora na območju občine Izola.
Slovenija usmerjena v domačo
oskrbo s hrano
Poostren inšpekcijski
nadzor
Svetovni dan okolja je povezan tudi s hrano in z njenimi
zavržki. Po ocenah konča kar 1/3 hrane v smeteh, 1 milijarda ljudi na svetu je lačnih (v Evropi 40 milijonov),
situacija pa je zaskrbljujoča tudi v Sloveniji. Prav višji
odstotek samooskrbe v Sloveniji je eden izmed ciljev kmetijske strategije, saj povpraševanje po slovenski hrani
narašča, domača pridelava pa za trenutno povpraševanje
ne zadošča. Ministrstvo je 3. junija objavilo osnutek operativnih načrtov, ki temelji na resoluciji Zagotovimo si
hrano za jutri in katerega cilj je, da v Sloveniji do leta
2020 proizvodnjo hrane povečamo. V njem je tudi navedeno, na kakšen način bomo koristno porabili 2,3 milijarde evrov, kolikor jih imamo na razpolago za razvoj
omenjenega sektorja v prihodnjem obdobju.
Druga tema srečanja so bili
rezultati akcije poostrenega
inšpekcijskega nadzora. Junija
so uslužbenci sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov, inšpektorji
kmetijske in gradbene inšpekcije ob sodelovanju občinskega
inšpektorata in redarstva pričeli
izvajati širši pregled območja
občine Izola, v kateri pregledujejo rabo kmetijskih zemljišč.
Proti ugotovljeni nedovoljeni
rabi kmetijskih zemljišč ukrepajo skladno s pooblastili. Na
območju Izole se je v zadnjem
času – delno kot posledica nove
uredbe o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje –
povečalo število nedovoljenih
gradenj na kmetijskih zemljiščih, ki niso namenjeni kmetovanju ali spravilu orodja, temveč počitnikovanju. Da bi
zavarovali kmetijska zemljišča
in na njih ohranili kmetijsko
dejavnost, so na Občini Izola
zaprosili pristojne inšpekcijske
službe za poostren nadzor nad
temi objekti.
S sodelovanjem v akciji
do hladilnika
Javno podjetje Komunala Izola in družba ZEOS organizirata akcijo zbiranja
odpadne električne in elektronske opreme ter dotrajanih prenosnih baterij in
akumulatorjev. Z akcijo »E-odpadke ločuj in okolje varuj!«, ki poteka pod okriljem
LIFE+, želijo spodbuditi k oddaji električne in elektronske opreme, odpadnih
varčnih in fluorescentnih sijalk ter baterij in akumulatorjev na pravo mesto.
Vsi, ki bodo v času akcije, tj. med
1. in 30. junijem, v zbirni center
prinesli navedene odpadke, bodo
na podlagi izpolnjenega kupona
sodelovali v nagradnem žrebanju
za hladilnik. »Če imate doma
pokvarjen aparat, odpadno varčno
sijalko ali baterijo, jih prinesite v
zbirni center; s tem boste poskrbeli za čisto okolje vseh nas in
zagotovili recikliranje,« pozivajo v
Komunali.
Dan odprtih vrat zbirnega centra
V ponedeljek, 17. junija, si boste v okviru
dneva odprtih vrat zbirnega centra lahko
ogledali tudi posebno vozilo E-TRANSFORMER,
v katerem bo prek multimedije in eksplozijskih
sestavnic predstavljeno pravilno ravnanje s
tovrstnimi odpadki. E-TRANSFORMER si boste
lahko ogledali tudi v soboto, 22. junija, na
parkirišču pri ladjedelnici.
Prve ugotovitve nadzora kmetijske
inšpekcije
Leta 2013 je kmetijska inšpekcija na območju
občine Izola v zvezi z namensko rabo
kmetijskih zemljišč v obliki prijav in poostrene
akcije obravnavala zaraščanje kmetijskih
zemljišč in postavitev različnih objektov na
njih. Obravnavala je 43 primerov, od tega je v
33 primerih ugotovila zaraščenost kmetijskih
zemljišč v obsegu dobrih 13 hektarjev, zato
bodo izdane ureditvene odločbe o odpravi
zarasti.
Poleg tega je kmetijska inšpekcija obravnavala
tudi 17 primerov postavitve objektov na
kmetijskih zemljiščih. V desetih primerih
je bila ugotovljena postavitev premičnih
kontejnerjev, lesenih lop, počitniških prikolic
in premičnih hišic, za katere bo kmetijska
inšpekcija z odločbo sama odredila njihovo
odstranitev. V štirih primerih, v katerih je bila
ugotovljena postavitev temeljenih in zidanih
objektov, pa je zadevo odstopila v pristojno
reševanje gradbeni inšpekciji v Kopru. V dveh
primerih postavitve objektov na kmetijskih
zemljiščih nepravilnosti niso bile ugotovljene,
v enem primeru pa zadevo obravnava
gozdarska inšpekcija.
Prve ugotovitve nadzora sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov
Ekipa sklada in Občine pregleduje 6.372
parcelnih delov, ki jih ima v zakupu 1.354
zakupnikov, v skupni površini 869 hektarjev.
Po prvih dneh nadzora ugotavljajo, da so
nekatera zemljišča vzorno obdelana, druga
pa neobdelana. Vsi zakupniki z neobdelanimi
zemljišči bodo prejeli pogojne odpovedi
zakupnih pogodb s pozivom, da v enem
mesecu zemljišča obdelajo, sicer bo sledila
dokončna odpoved zakupnega razmerja.
Glede objektov ugotavljajo, da je teh veliko
več, kot jih je bilo evidentiranih in prijavljenih
že do sedaj (127). Objekti so prikriti, deloma
vkopani v zemljo, postavljeni pod drevjem,
zato jih je mogoče odkriti le z natančnim
pregledom zemljišč. Objekte, ki so spojeni s
tlemi in po pristojnosti sodijo pod gradbeno
inšpekcijo, bodo prijavili gradbeni inšpekciji.
Drugo kategorijo kmetijsko-gozdarskih
pomožnih objektov, ki niso spojeni s tlemi,
bo sklad obravnaval sam na enak način kot
zakupnike, ki zemljišč ne obdelujejo, torej
z obvestilom oziroma dejansko odpovedjo
zakupnega razmerja.
13
okolje in prostor
Junij 2013
www.izola.si
Junija višje cene storitev ravnanja
s komunalnimi odpadki
Svetniki so na zadnji redni seji občinskega sveta potrdili nov cenik storitev posameznih javnih služb, ki ravnajo s
komunalnimi odpadki; cene komunalnih storitev za zbiranje komunalnih in bioloških odpadkov ter obdelavo določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov so se namreč s 1.
junijem povišale. Nova cena storitev je v primerjavi s prejšnjo višja za 67 odstotkov za gospodinjstva in 15 odstotkov za
gospodarstvo. S spremembo zakonodaje se ukinjajo tudi razlike med cenami za gospodinjstva in gospodarstvo.
Višja cena je predvsem posledica dejstva, da bo odpadke treba
odvažati na drugo odlagališče.
Kljub temu da je bilo s strani
Komunale Izola storjeno vse, da
bi odlagališče, ki je eno izmed
najbolj urejenih v državi, obdržali, ga je morala Komunala v
skladu z odločbo ministrstva
zapreti.
V trenutni situaciji je zato pri
pravilnem ravnanju z odpadki,
predvsem pa pri njihovem ločenem zbiranju zelo pomembna
vloga vsakega posameznika. Z
ločenim zbiranjem odpadkov
bomo namreč bistveno zmanjšali
količino ostalih odpadkov, za
katere od 1. junija plačujemo
visoke stroške za odstranitev oziroma odvoz na uničenje.
Občinski svet je na temo ravnanja z odpadki sprejel še dodatne
sklepe, s katerimi želi dokončno
urediti problematiko odlaganja
nenevarnih komunalnih odpadkov na izolski deponiji in znižati
stroške storitev za občane. Občinski svet je pozval Vlado Republike
Slovenije, da ustanovi državni
jamstveni sklad, ki bi zagotavljal
jamstvo za sanacijo zaprtih odlagališč nenevarnih odpadkov v
Sloveniji, in da omogoči nadzirano uničevanje nenevarnih
komunalnih odpadkov v tujini.
CENIK ZA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
TARIFFARIO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Element/Descrizione
Zbiranje komunalnih odpadkov
Raccolta rifiuti urbani
Zbiranje bioloških odpadkov
Raccolta rifiuti organici
Obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov
Trattamento tipologie specifiche di
rifiuti urbani
Odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
Deposito rimanenze trattamento ovv.
smaltimento rifiuti urbani
Cena javne infrastrukture Cena storitve
Canone infrastruttura
Servizio
pubblica
Cena v/tariffa in €/kg
Cena v/tariffa in €/kg
0,0033
0,1202
0,0079
0,2013
0,0000
0,0300
0,0000
0,2400
Cene ne vsebujejo DDV-ja, izražene so v EUR/kg in veljajo od 16. maja 2013.
Uporabljati se pričnejo s 1. junijem 2013. / Le tariffe non sono comprensive
dell’IVA. Le tariffe sono indicate in €/kg (euro al chilo). Le tariffe entrano in
vigore il 16. 05. 2013 e si applicano a decorrere dal 01. 06. 2013.
Škodljivca na izolskih palmah
Na palmah v Izoli so opazili karantenska škodljivca, palmovega rilčkarja – Rhychophorus ferrugineus in palmovega vrtača
– Paysandisia archon. Karantenska škodljivca napadata palme, saj v našem okolju nimata naravnih sovražnikov, kar lahko
povzroči celo uničenje dreves.
Škodljivca so odkrili na palmah, ki rastejo
na vrtovih v Ulici sv. Petra in Bevkovi ulici
ter na javni zelenici pred občinsko stavbo na
Sončnem nabrežju. Palme na Sončnem
nabrežju je Komunala že sanirala. Stanovalce
Ulice sv. Petra in Bevkove ulice, ki imajo
palme na zelenicah, pa pozivamo, da odstranijo napadene palme, ki so jih škodljivci že
tako poškodovali, da si ne bodo več opomogle. Če lastniki ne bodo pravilno odstranili
palm, lahko pričakujejo, da bodo za to poskrbele ustrezne občinske službe na njihove
14
stroške. Neukrepanje namreč
lahko povzroči še dodatno škodo,
saj se razširijo žarišča, s katerih
se škodljivci lahko širijo v
okolico.
Za podrobnejše informacije
lahko lastniki palm pokličejo na
telefonsko številko Komunale
Izola 05 663 49 50.
Samostojni
referent za hortikulturo
Igor FRANCE
okolje in prostor
Pomol pod Belvederjem
je obnovljen
Junij 2013
Kljub slabemu vremenu
akcija zbiranja nevarnih
odpadkov uspešna
Občina Izola je zaključila z obnovo pomola pod
Belvederjem. Izvajalec Geoit, d. o. o., je z deli začel v drugi Sredi maja je Komunala Izola izpeljala prvo letošnjo
akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
polovici maja in jih zaključil do sredine junija. Vrednost
s premično zbiralnico. V akciji je bilo zbranih 1.322
investicije je dobrih 30.000 evrov proračunskih sredstev.
kilogramov nevarnih odpadkov, od tega največ starih
zdravil, odpadnih barv in odpadnega jedilnega olja.
Prenova vključuje odstranitev stična ponudba na tej lokaciji
obstoječih dotrajanih betonskih
in lesenih delov pomola ter nadomestitev z novo leseno konstrukcijo. Po zaključeni sanaciji
pomola bo sledila še ureditev
parkirišča pod Belvederjem. Turi-
ostaja nespremenjena, zarisana
parkirna mesta in ustrezna prometna signalizacija pa bodo
dodatno prispevali k ureditvi tega
zelo obiskanega dela Izole.
»Z majsko akcijo smo zadovoljni, saj smo kljub slabemu
vremenu zbrali le za slabih 50 kg
manj nevarnih odpadkov kot
maja lani,« ocenjujejo na izolski
komunali in dodajajo, da rezul-
tati potrjujejo, da so občani
vedno bolje ozaveščeni o pravilnem ravnanju z odpadki ter
pozorni na obvestila in organizacije zbiralnih akcij.
Sredozemske okrasne rastline
OLJKA – Olea europaea
Oljka je zimzeleno drevo, ki izhaja iz vzhodnega Sredozemlja, od koder se je razširila na
celotno Sredozemlje. Naše oljčno olje ima
manj grenkobe kot olja, pridelana na južnejših območjih. Plodove oljk uporabljamo za
pridobivanje oljčnega olja ali jih namakamo v
slanici za vlaganje. V zadnjem času se veliko
dreves oljk, predvsem starejših, sadi kot okrasne rastline. Oljke imajo bele cvetove, ki cvetijo konec maja in v začetku junija, odvisno od
odporna na sušo. Namakamo jo tam, kjer
imamo možnost, predvsem zaradi obilnejšega
pridelka. Oljka dobro prenese obrezovanje in
celo priporočeno je, da jo redno obrezujemo
vsako leto. Starejša drevesa lahko obrezujemo
takoj po obiranju plodov jeseni, medtem ko
mlajša drevesa spomladi (marec in april).
Največji škodljivec na oljkah so oljčna
muha, kapar in pavje oko. V zadnjem času
priporočajo, da v oljčnikih sadimo rastline
gostiteljice naravnih sovražnikov oljčne
muhe. S tem zmanjšamo možnost večjih
napadov oljčne muhe, ki na oljkah lahko povzroči največ škode.
NAVADNI LOVOR - Laurus nobilis
sorte in lege, na kateri rastejo. V naših krajih
so najbolj razširjene sorte Istrska belica,
Leccino, Storta. Mlada drevesa vzgojimo iz
podtaknjencev ali s cepljenjem cepičev na
divjih podlagah. Sadike sadimo spomladi od
aprila do junija ali jeseni od septembra do
novembra. Veliko bolj je razširjena spomladanska saditev zaradi možne zimske zmrzali.
Oljka raste na dobro propustnih tleh. Na terenih, kjer zastaja voda, ne uspeva. Oljka je
Navadni lovor je aromatično zimzeleno
drevo ali velik grm, ki doseže višino 10–18
metrov. Prihaja iz Azije in je razširjen po vsem
Sredozemlju. Pri Rimljanih je lovor veljal za
simbol modrosti, notranjega miru in večne
slave. Lovor je od nekdaj simbol uspeha in
izjemnih dosežkov (lovorov venec). Gojimo ga
kot okrasno rastlino v vrtu ali v loncih.
Razmnožujemo ga s podtaknjenci, lahko pa
tudi s semenom. Sadimo ga kot posamezno
rastlino ali v živo mejo. Lovor običajno
sadimo od marca do maja in manj jeseni
zaradi zmrzali, saj so rastline, posajene spomladi, bolj odporne na morebitno zmrzal. Z
obrezovanjem lahko dosežemo obliko okroglastega drevesca ali piramidalne oblike.
Lovor, ki ga obrezujemo, običajno ne cveti.
Cvetovi so običajno belo-rumene barve.
Odporen je na bolezni in škodljivce. Odgovarja mu bogata zemlja, raste pa tudi v
siromašni. V loncih ga moramo obilno zalivati
in bogato gnojiti, predvsem poleti. Raste na
sončnih mestih prav tako pa tudi na senčnih
in polsenčnih legah. Uporabljamo ga kot
naravni konzervans pri vlaganju zelenjave,
rdeče pese, kumaric in gob v kisu. Vonj prekajenih lovorjevih listov preganja mrčes.
Lovorove liste posušimo v temi ali senci, da
ohranijo barvo. Preprečuje napenjanje in
olajša prebavo hrane. Je pogost spremljevalec
juh in ragujev, mesa, omak in jedi, ki jih
kuhamo dalj časa, na primer rdečega in
kislega zelja, enolončnice z lečo. Prav tako
zmanjšuje resorbcijo sladkorja, zato ga dodajamo jedem, za katere vemo, da hitro dvigajo
sladkor (krompir, korenček, pesa
itd.).
Samostojni
referent za hortikulturo
Igor FRANCE
15
Junij 2013
kultura, šport in umetnost
www.izola.si
Art Kino Odeon je digitaliziran
Art Kino Odeon je maja s premiero slovenskega filma slavnostno obeležil novo tehnološko pridobitev. Nov, digitalni
projektor, ustrezno platno in ostala potrebna oprema za popolno izvedbo digitalizacije postavljajo priljubljeno
kinodvorano v sam vrh sodobne tehnologije predvajanja filmov.
Visoka svetilnost diaprojekcije
bistveno izboljša kvaliteto projekcij in poskrbi za sodobno in
popolno filmsko doživetje. Digitalizacijo v višini približno
70.000 evrov sta omogočila
Občina Izola in Slovenski filmski
center. Novo obdobje v zgodovini kina, ki letos praznuje
deseto obletnico delovanja, je
pred premiero predstavil Andrej
Bertok, direktor Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, ki
upravlja kino. »Nova digitalna
pridobitev izolske kinodvorane
predstavlja velik napredek na
področju kinematografije v naši
občini. Z vstopom Art Kina
Odeon v digitalni svet bomo
lahko svojim obiskovalcem tudi
v prihodnje nudili kvaliteten film
in zagotovili kakovostno predvajanje,« je o pridobitvi povedal
Bertok in dodal, da gre 35 mm
filmski trak v pozabo in le vprašanje časa je, kdaj filmov ne bo
več mogoče predvajati v analogni
obliki. »Dejstvo je, da drugod
kinematografi zapirajo svoja
vrata, izolski kino pa beleži
porast obiskovalcev, kar potrjuje, da delamo dobro,« še
zaključuje. »Jeseni bomo v Art
kinu Odeon pričeli s praznovanjem desete obletnice kina: v ta
namen se namreč pripravlja
vrsta filmskih dogodkov, ki se bodo zvrstili do konca leta,« napoveduje Petra Božič, vodja Art Kina Odeon.
Prvi predvajani film v digitaliziranem kinu je bil najnovejši izdelek
slovenskega režiserja Metoda Pevca, Vaje v objemu. Ta se je skupaj z
igralko Jano Zupančič udeležil premiere in po projekciji v sproščenem
pogovoru z občinstvom, ki ga je vodil Borut Jerman, predstavil nastanek filma in samo snemanje. Simpatično in lepo tekočo zgodbo, ki jo
med drugim odlikuje odlična fotografija, je spremljala skoraj polna
dvorana, ki je režiserja in igralko ob koncu nagradila z dolgim
aplavzom.
Balet v simfoniji morja
Ob zaključku šolskega leta je Manjana Milostnik z učenkami baleta iz GŠ Koper
gledalcem pripravila prav posebno plesno doživetje. V Gledališču Koper smo bili priča
baletno-glasbeni pravljici »Morska simfonija«. V njej so plesale tudi mlade plesalke iz
Glasbene šole Izola.
Milostnikovo sedaj že nekaj let
poznamo kot uspešno baletno
pedagoginjo ter iznajdljivo scenaristko in koreografinjo. Tudi letos
je v predstavo vključila živo
glasbo, ki so jo izvajali učenci in
učitelji GŠ Koper in GŠ Piran.
Prisluhnili smo violinistu Bogo-
mirju Petraču, flavtistki Olgi Sosič
in klarinetistu Robertu Staniču ter
Bojanu Glavini v vlogi pianista. V
ansamblu sta nastopili tudi dve
učenki GŠ Koper. Milostnikova je
k sodelovanju povabila tudi otroški pevski zbor GŠ Koper pod
vodstvom Vanje Gregorič. Vso
glasbo je za to priložnost napisal
primorski skladatelj in učitelj
Bojan Glavina: baletke so plesale
na kolaž glasbenih utrinkov, s
katerimi je vse navzoče popeljal v
vesela in hudomušna, občasno pa
tudi romantična razpoloženja.
Milostnikova je v zgodbo vključila 160 učenk baletnega oddelka
glasbene šole, med katerimi najdemo tudi nekaj nadobudnih
mladih plesalk iz GŠ Izola. Uprizorjeni sta bili dve predstavi: v prvi so
nastopile najmlajše deklice iz vseh
treh plesnih pripravnic ter solistke
iz višjih letnikov baleta, v drugi pa
baletke od 1. do 6. razreda, ki so na
odru s sproščeno pripovedjo baletnih gibov gledalcem posredovale
zgodbo in doživljanje likov, ki so
jih predstavljale v preprostih, a
zgovornih baletnih kostumih.
VG
16
Poletna šola
jadranja
Kot že vrsto let Jadralni klub
Burja tudi letos prireja poletno šolo
jadranja za otroke, stare od 7 do 13
let. Tečaji bodo potekali julija in
avgusta. Otroci bodo pod vodstvom
trenerjev spoznavali lokalne
vetrove, vozle, dele jadrnice tipa
optimist in osnove jadralne
tehnike. Predvsem pa je namen
tečaja otrokom vzgojiti pravi odnos
do morja in jim prikazati jadranje
tudi v praksi, torej na morju. Tečaj
je razdeljen na dva dela: osnovni in
nadaljevalni.
Za več informacij obiščite spletno
stran www.jadralniklub-burja.si.
kultura, šport in umetnost
Rokometaši na
devetem mestu
Ekipo so sestavljali Amel Redžič,
Dragan Kevič, Kristjan Jurič, Elvin
Čosić, Martin Gregorič, Jan Gorela,
Peter Božič, Jure Jelovčan, Dušan
Fidel, Tomaž Ponikvar, Tine Ponikvar, Dean Dolenc, Žiga Smolnik,
Nikola Kojić, Rudi Slobodnik,
Andrej Koštric, David Bubnič,
David Stepančič, Ivan Markovič,
Aleks Bjelanovič in Marko
Rončevič.
Fantom iskreno čestitamo in
jim želimo veliko uspehov tudi v
prihodnje!
Branko Vuga
Odbojkarice na
prvenstvu tretje
Izolske odbojkarice, ki so že konec marca končale sezono v 3.
odbojkarski ligi zahod, so se z zelo dobro bilanco – 19 zmag in
le trije porazi – uvrstile na odlično tretje mesto.
Zbrale so sicer enako število točk
kot Žirovnica na drugem mestu, a
je o zmagi odločilo število zmaganih setov. Po končanem prvenstvu
so se dekleta udeležila raznih turnirjev. Zadnji med njimi, po katerem sta se del ekipe in vodstvo
kluba postavila pred objektiv, je
bil v nedeljo, 2. junija, v Livadah.
Priznanje si zaslužijo vsi: predsednik OK Izola Tihomir Pešić za
vztrajnost in požrtvovalno delo,
trener Dragan Grmača za strokovno delo z dekleti in pa seveda
punce za borbene nastope. Dres
izolskih odbojkaric so letos nosile
Nina Radolovič, Simona Stopar,
Špela Morgan, Jelena Pešič, Eva
Labinjan, Zala Požar, Valentina
Haupt, Ines Haupt, Mojca Novak,
Gaia Kavalič pa tudi Nika Morgan,
Nika Glavina in Kaja Turk, ki niso
igrale na turnirju in jih zato, žal, ni
na sliki.
Branko Vuga
Foto: Branko Vuga
Rokometaši Istrabenz plinov so
uspešno zaključili svojo drugo
sezono v prvoligaški družbi.
Pogled na končno lestvico je vsekakor razveseljiv, saj so z devetim
mestom izboljšali lansko uvrstitev. Skupaj so tako Izolani v
prvenstvu dosegli 12 zmag, 3
remije in 17 porazov. Ekipo je
sprva vodil Sebastjan Podbregar.
Trenersko mesto je po nekaj
mesecih prevzel Borut Hren, pri
delu mu je pomagal Azim Redžič.
Poškodbe fantov je uspešno celil
Bogdan Ribalčenko.
Junij 2013
L'arte dei bambini esposta alla biblioteca civica
I bambini della sezione “ L´Aquilone Arancione”, sotto la guida professionale delle educatrici Roberta Colle e Patrizia Zore, hanno realizzato coloratissimi disegni basati sulle fiabe
che i giovanissimi avevano ascoltato in occasione delle giornate del libro svoltesi a fine aprile
presso La Biblioteca civica di Isola. C’è chi ha
deciso di raffigurare la vicenda di Cioccolata,
una signorina ippopotamo, che un bel giorno
ha fatto le valigie e se n’è andata alle terme
della città dove ha compreso che nessun posto
è così unico e confortevole come la sua savana;
oppure il caso del coccodrillo Cocco che adorava la luna e avrebbe voluto tenerla tutta per
sé, ma ha cambiato idea quando
ha scoperto che la luna appartiene
proprio a tutti e che la vera felicità
è poterla condividere, e infine, la
storia sull’amicizia tra Paolona
Musona, una mucca brontolona, e
il suo tenero amico l’agnellino
Lino Fanghino che farebbe di tutto
per farla sorridere.
I disegni sono esposti all’entrata
della biblioteca e ci rimarranno
fino alla fine di giugno.
Ksenija Orel
17
Junij 2013
kultura, šport in umetnost
www.izola.si
Knjižnica kot prostor
arheoloških pomenkovanj
Letošnjo pomlad se je v Mestni knjižnici Izola v okviru Borze znanja Izola in v sodelovanju z Inštitutom za dediščino
Sredozemlja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem zvrstil cikel štirih arheoloških predavanj, ki
so potekala kot teoretična podpora arheološkim mozaičnim in kamnoseškim delavnicam ter delavnicam izdelovanja
antičnega mozaika, ki se že vrsto let izvajajo v Mestni knjižnici Izola, zlasti pa v arheološkem parku Simonov zaliv.
Kaštelirski zaklad
Arheološka predavanja v knjižnici je inavgurirala dr. Maša Sakara Sučević, kustodinja za
arheologijo iz koprskega pokrajinskega
muzeja, ki je predstavila »Kašlerski« zaklad,
prazgodovinsko naselbino v zaledju Izole.
Kaštelir, po domače »Kašler«, je vzpetina nad
Kortami in je eno najpomembnejših arheoloških najdišč na Primorskem. Tam je Inštitut
za dediščino Sredozemlja leta 2008 v sodelovanju s študenti Fakultete za humanistične
študije v Kopru in arheologi med izkopavanji
naletel na arheološke najdbe, ki segajo od
Kašlerski gonič
zgodnje bronaste dobe pa vse do zgodnjega
rimskega obdobja. Kot je razložila strokovnjakinja, je med najbolj znanimi najdbami figurica bronastega Kaštelirskega goniča, starega
okrog 3000 let, našli pa so tudi ostanke jantarja, čaše iz venetskih časov in podobno.
Življenje na Obali v času antike
Aprila je novo izvoljena dekanja koprske
fakultete za humanistične študije, izr. prof. dr.
Irena Lazar, predstavila življenje na Obali v
času antike. Izpostavila je, da se
proces romanizacije v antiki kaže
zlasti v intenzivnem poseljevanju
priobalnega pasu in tudi zaledja.
V tistem obdobju so zrasle številne rimske vile in drugi naselbinski kompleksi, ki so se po
vzoru rimskega velemesta Oglej
ponašali z bogato zunanjo in
notranjo opremo. Najdbe so potrdile, da so imeli veliki rimski
kompleksi, kot so na primer Sv.
Jernej pri Ankaranu, Viližan in
Simonov zaliv pri Izoli, Fornače
pri Piranu in drugi, poleg različnih gospodarskih objektov tudi
prostore, okrašene in tlakovane z
mozaiki, ki so bili segment ne
samo notranje opreme, ampak
tudi zunanjih hodnikov in notranjih dvorišč. Podatki o rimskih
vilah v notranjosti Istre pa ne
glede na majhen in nereprezentativen vzorec kažejo, da so bile tudi
te opremljene s talnim gretjem in
mozaiki, kot se kaže v primeru
Grubelce pri Sečovljah. Ob rimskih vilah so pridelovali oljčno
olje in vino ter gojili ribe in
školjke. »Stari Rimljani so bili
ljubitelji vsega lepega, zato so
svoja domovanja okrasili tudi s
freskami,« je ob zaključku svojega predavanja dejala
Lazarjeva.
Obiskovalci na predavanju Obmorska vila Simonov zaliv
18
Delavnica izdelave antičnega nakita
Rimska obmorska vila Simonov zaliv
V tretjem arheološkem predavanju je dr. Katharina
Zanier »postregla« z za nas Izolane najbrž najzanimivejšo
vsebino: podrobneje je predstavila Rimsko obmorsko vilo
Simonov zaliv. Arheologinja je pojasnila, da arheološki
arhitekturni kompleks v Simonovem zalivu leži na prostoru, ki obsega 5 hektarjev in ga sestavljajo delno raziskani stanovanjski predel rimske vile na rtiču Korbat,
vodovod ter pristanišče s pomolom in valobranom ter
velik manipulativni del urejene kamnite obale in ostanki
objekta, verjetno skladiščnih ali podobnih funkcionalnih
prostorov neposredno pod hribom Kane, kjer je v morju
še vedno vidna grajena kamnita ploščad. Raziskani
ostanki stavbe na rtiču Korbat kažejo, da so na tem predelu vile ohranjeni izrazito bogati elementi arhitekture
bivalne narave z mozaiki, stenskimi poslikavami, portiki
in različnimi kapiteli stebrov, kar nakazuje, da je imel ta
del kompleksa izrazito veličastno naravo v sklopu celotnega arhitekturnega kompleksa Simonov zaliv. Južni
portik je bil dolg več kot 66 metrov in je povezoval pristaniški predel kompleksa z južnimi deli vile. Kot celota je
imel arhitekturni kompleks v Simonovem zalivu vse atribute t. i. maritimne vile, in sicer velikost, dominantno
kultura, šport in umetnost
arhitekturo neposredno ob morju, atraktiven prostor je
bil verjetno obkrožen z »lebdečimi« portiki, arhitektura
je zasedla celoten predel zaliva, kjer se je popolnoma prilagodila konfiguraciji terena. Arhitektura stanovanjskega
predela vile na rtiču Korbat je bila odprta proti vsem trem
stranem morja, locirana je bila v zalivu in na rtiču, kar je
značilno za tovrstne vile tudi drugod po Istri. Iz številnih
arheoloških raziskav, opravljenih na najdišču v Simonovem zalivu, se je ohranilo zelo majhno število najdb.
Mnogo je gradbenih ostankov, kot so tegule, imbreksi,
tubuli, kapiteli in baze stebrov ter tudi drugi deli stebrov,
odlomki stenskega ometa, nekateri ornamentirani, in
fragmenti stropnega ometa. Najdeni so bili tudi elementi
votivne plastike, kot so fragment figurice iz terakote in
svinčeni kipec Viktorije, ki so bili verjetno sestavni deli
hišnega oltarja (lararija). Med keramičnimi najdbami je
bilo dokumentiranih največ fragmentov grobe, kuhinjske
in namizne keramike, lokalne in tudi italske proizvodnje,
med katerimi izstopa kos sive venetske keramike, našli pa
so le nekaj fragmentov amfor. Fina keramika je zastopana
s fragmenti italskega, afriškega in vzhodnega izvora, med
katerimi se najpogosteje pojavlja t. i. terasigilata, v manjšem številu pa keramika tankih sten in keramika s črnim
premazom. Najdene so bile tudi oljenke z žigi Fo(rtis) in
Vi(biani), reliefna oljenka ter tudi nekaj keramičnih ribiških vijačkov in uteži za statve. Številni, sicer slabo ohranjeni, so fragmenti steklenega posodja. Med kovinskimi
Svinčeni kipec boginje Viktorije
predmeti se poleg delov manjših
svinčenih vodovodnih cevi pojavlja še večje število železnih
žebljev, trnek, uteži za ribiške
mreže pa tudi utež stadere v
obliki amfore.
Nakit v času antike
Junij 2013
knjižnici se je zaključil s predavanjem o
nakitu v času antike, ki ga je za obiskovalce
knjižničnih prireditev pripravila Snježana
Karinja, arheologinja in muzejska svetovalka
v piranskem pomorskem muzeju. V predavanju je predstavila razvoj nakita iz pradavnine
do konca antike ter zvrsti in oblike s poudarkom na nakitu v rimskem obdobju, ko so
izdelovalci nakita črpali ideje in oblike iz etruščanskega, grškega in helenističnega nakita.
Za cesarski Rim je bil značilen zlasti zlat nakit,
obogaten s poldragimi in dragimi kamni,
biseri in stekleno pasto. Biseri so bili trikrat
dražji od zlata, z njimi pa so krasili glavo, vrat
in roke. Nakit so izdelovali tudi iz brona,
kosti, jantarja, stekla. Rimljanke so si okraševale glavo z diademi in mrežicami, nosile so
zlate ali srebrne uhane, včasih tudi iz bronaste
žice, a tako oblikovane, da bi jih tudi danes
nosila marsikatera ženska.
Ciklus arheoloških predavanj v knjižnici je
bil izredno dobro obiskan. Vsem soudeleženim v projektu se je potrdila domneva, da je
za ljudi preteklost še vedno zelo zanimiva in
da se po njej še vedno splača »vrtati«.
Ciklus arheoloških predavanj v
Ksenija Orel
Skupni ponos obeh knjižnic
23. aprila, na svetovni dan knjige, sta Mestna knjižnica Izola in Italijanska samoupravna narodna skupnost v Izoli
predstavili zaključen projekt vnosa celotnega knjižnega fonda knjižnice Domenico Lovisato.
Ksenija Orel iz Mestne knjižnice Izola je
obiskovalcem predstavila opravljeno delo za
knjižnico skupnosti, Ivan Markovič iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper pa je
prikazal portala E-knjig, in sicer testno bazo
Biblos za Slovenijo in portal MLOL, na katerem se nahajajo pretežno italijanske knjige.
Danes je knjižnica italijanske narodne skupnosti Domenico Lovisato edina knjižnica
italijanske skupnosti v Sloveniji, ki se lahko
pohvali, da se njen celoten knjižni fond nahaja
v računalniški nacionalni podatkovni bazi.
Projekt, ki se je začel leta 2006, je rezultat
dobrega sodelovanja med knjižnico in izolsko italijansko narodno skupnostjo.
Obseg zbirke Domenico Lovisato
Sestava celotne zbirke knjižnice Domenico
Lovisato danes zajema 81 % ali 3.565 naslo-
vov za odrasle. Od tega je 2.201
naslovov strokovnega gradiva,
največ s področja umetnosti in
zgodovine. Domoznansko gradivo
obsega 430 naslovov. Leposlovje
za odrasle zajema 1.364 naslovov,
od tega je 971 italijanskih avtorjev, tujih pa 1.230. Za otroke je v
knjižnici 794 naslovov gradiva, od
tega 135 strokovnega in 159 leposlovnega. Preostali fond sestavlja
še 126 naslovov iz zbirke družine
Prelaz ter 11 naslovov gradiva v
čitalnici.
V knjižnici Domenico Lovisato
se po zaključeni katalogizaciji
pripravljajo tudi na izposojo gradiva v Cobissu. Gradivo si bodo
lahko izposojali tako člani skupno-
sti kot uporabniki Mestne knjižnice Izola, in to v obeh
knjižnicah, vzpostavili pa bodo tudi mehanizme za medknjižnično izposojo po vsej državi.
Katalogizacija fonda v računalniško nacionalno podatkovno bazo omogoča javno dostopnost gradiva narodne
skupnosti in odpiranje navzven, naslednji korak pa bo
možnost izposoje tega gradiva širši skupnosti, kar v celoti
predstavlja kakovosten prispevek in dodano vrednost ne
samo v lokalnem in dvojezičnem okolju, temveč bogati
celoten nacionalni in medkulturni prostor.
In kdo je bil Domenico Lovisato?
Domenico Lovisato (1842–1916) je bil Izolan, mineralog
in geolog, človek širokih obzorij, garibaldinec in istrski
domoljub, ki nikoli ni imel posebnih pisateljskih ambicij,
razen tistih, s katerimi je opisoval izjemna geološka
odkritja tako na Sardiniji, kjer je živel in delal, kot v
Argentini in drugod, vendar prav ti zapisi predstavljajo
avtentičnost lepote jezika, s katero Domenico Lovisato
osupne bralca.
Marina Hrs
19
šole in vrtci
Junij 2013
www.izola.si
V Izoli smo pletli vezi
Na temelju spoštovanja vrednot športa, zdravja in ekologije si najmlajše, šolarje, mlade in starejše prizadevamo
ozaveščati o pomenu življenja in njegove kakovosti. Svoj namen lahko dosežemo le, če vzpostavimo vezi za
medgeneracijsko sodelovanje z namenom ohranjanja zdravega načina življenja.
V ta namen smo 11. maja na
osnovni šoli Livade poskrbeli za
prvo prireditev s sloganom Spletimo vezi. Sodelovale so osnovne
šole Livade, Vojke Šmuc, Dante
Alighieri in podružnična šola
Korte, vrtec Mavrica in
L'Aquilone, Andragoško društvo
Morje – Univerza za tretje
življenjsko obdobje in Šola
zdravja.
Prireditev se je pričela z
državno himno, ki jo je zapela
učiteljica Andreja Štucin Cergol
in s svojim glasom marsikomu
segla prav do srca. Udeleženke in
udeležence je pozdravila učiteljica Jasna Pohlen, ki je v nadaljevanju povabila predstavnike
občine in ravnatelje sodelujočih
šol, da spregovorijo nekaj besed.
Pred odhodom na pohod so
predstavniki Šole zdravja predstavili sprostitveno točko. Sledil je pohod, ki so se ga udeležili vsi navdušenci nad hojo, ki se niso
ustrašili dežja. V centralni stavbi šole so si
lahko udeleženci ogledali razstavo Metodike
učnih predmetov v sodobni šoli in izdelali
knjižne kazalke ter kupili šolski časopis
Livadski prebranec. Poskrbljeno je bilo tudi
za okrepitev s pijačo in slastno golaževo
juho, za kar so imeli zaslugo dijaki in mentorici Srednje šole Izola. Izvajale so se tudi
meritve krvnega tlaka. Na eni izmed stojnic,
na katerih je bilo mogoče videti tudi glinene
izdelke učencev, se je predstavilo tudi Turistično združenje Izola.
Ko so se pohodniki vrnili na šolo, je sledil
kulturni program, ki so ga s svojim nastopom popestrile »Livadske pupe« – folklo-
Spletimo nitke v krepke vezi.
Spletimo krepke vezi v junake za tri.
Spletimo junake za tri in vsak naj se
novega dne veseli.
ristke pod mentorstvom učiteljice Karmen Bubnič, klarinetistka z osnovne šole Vojke Šmuc in plesalke osnovne
šole Dante Alighieri. Na koncu smo podelili nagrade
najmlajši, dobre tri leta stari udeleženki Leji, najstarejši
udeleženki Ani Zannaro in najštevilčnejši družini France.
Korak za korakom
V vrtcu Mavrica Izola, v enoti Livade,
poteka delo po metodologiji Korak za korakom, ki je nastala na podlagi prepričanja, da
je vključenost družin v program bistvenega
pomena pri spodbujanju in razširjanju učenja v oddelku ter pri samostojnem ustvarjanju in učenju doma. V tem vzajemnem
odnosu med okoljema, kjer se otrok uči
(vrtec in dom), se odražata spoštovanje in
sodelovanje, na katerih sloni metodologija.
Program predvideva neposredno vključevanje staršev v dejavnosti, saj je dokazano, da
se s tem krepi otrokov razvoj; dejavnosti
imajo konstruktiven učinek pri vseh starostih, toda prej ko se začnejo in dlje ko trajajo,
večja je korist za otroka.
Igraj se z mano
Otroci iz vrtca Mavrica Izola so letos sodelovali
na 6. Mednarodnem likovnem natečaju »Igraj
se z mano«, katerega cilj je, da z aktivnostmi
spodbuja inkluzijo med otroki, mladostniki,
odraslimi in osebami s posebnimi potrebami.
Februarja je v Ljubljani potekala otvoritvena
razstava, na kateri so bila razstavljena tudi
likovna dela naših otrok. V okviru potujoče
razstave »Igraj se z mano« smo izobesili likovna
dela na naši tradicionalni Ciciolimpiadi. Razstavo si je ogledalo veliko število otrok, staršev
in starih staršev.
Zavedamo se, da je igra pomembna za otroke,
saj z njo razvijajo vsa področja razvoja in pridobivajo socialne veščine.
Neli Paspalj
20
Nevenka Čermelj Sedmak
Maja Kosmač
Otroški pevski
zbor izolske
glasbene šole
prejel zlato odličje
Tako se je predstavil Kaelov tata gasilec.
Ena izmed prvih aktivnosti v okviru omenjenega projekta je bila predstavitev poklicev staršev nekaterih
otrok.
Strokovne delavke enote Livade
Na regijskem pevskem tekmovanju v Novi Gorici, ki je bilo v drugi
polovici maja, je v kategoriji otroških pevskih zborov zlato odličje
prejel tudi otroški zbor Glasbene
šole Izola, ki ga vodi Kristina
Babič. Od 100 možnih točk mu je
žirija prisodila kar 90, poleg tega
pa je v komentarju zapisala še, da
je zborovodja izbral zanimive in za
to starostno kategorijo precej zahtevne pesmi, ki pa so jih otroci
dobro obvladali. Prav tako je svoje
prispevala vključitev instrumentalne spremljave.
Izolski zbor je odlično pripravljenost pokazal že na lanskem tekmovanju in je letos vse skupaj še
nekoliko nadgradil. To je nekako
tudi razumljivo, saj so pevci v
glavnem isti ter letos že nekoliko
starejši in bolj izkušeni. Njihova
učiteljica pa je to dejstvo znala
izkoristiti. Ob vsem tem pa je
treba dodati, da sta Kristina Babič
in otroški zbor GŠ Izola za istrsko
Buha skaka pu košare prejela
nagrado za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi.
V.K.
šole in vrtci
Junij 2013
»Bolj kot sončno je in vroče
iger z vodo se nam hoče«
25. maja 2013 smo v vrtcu Mavrica Izola pripravili tradicionalno, 17. Ciciolimpiado, tokrat pod sloganom »Bolj kot
sončno je in vroče, iger z vodo se nam hoče!« in rdečo nitjo »Vode povezujejo«. Ciciodbor, sestavljen iz vrtčevskih
strokovnih delavcev, je nekaj mesecev pripravljal program in vsebine, povezane z mednarodnim letom sodelovanja
na področju voda. Skupaj z otroki so strokovni delavci vrtca izdelali domiselne rekvizite, povezane z vodo: morje, ribe,
čolne, boje, pa tudi zobne krtače in rekvizite za umivanje.
Na dan dogodka se je naše rdeče niti držalo tudi vreme
in nam omogočilo le delno izvedbo Ciciolimpiade. Po
slovesnem mimohodu vseh 29 skupin s strokovnimi
delavci so se predstavili še nosilci praporja, maskote in
olimpijskega ognja. Nato smo zapeli našo Cicihimno in
tako tudi uradno otvorili 17. Ciciolimpijske igre.
Otroci prvega starostnega obdobja so skupaj s svojimi
starši v morje nosili valove tako, da je morje valovalo; v
drugi igri so otroci prav tako s pomočjo staršev morje
očistili smeti in jih razvrstili v primerne zabojnike za
odpadke. Naslednja točka pa je pripadala dežju, zato smo
igre prekinili in si v telovadnici vrtca ogledali razstavo
otroških izdelkov, ki so nastajali čez vse leto. Otroci iz
vrtca Mavrica so namreč letos sodelovali tudi na 6. Mednarodnem likovnem natečaju »Igraj se z mano«. V Kortah smo 27. maja izvedli drugi del Ciciolimpiade. Otroci
skupin Ježki, Čebelice in Polžki so se predstavili s svojo
maskoto, potem so vse skupine na šolskem igrišču izve-
dle športno-gibalno igrico na temo očistimo
morje.
29. maja pa so se cicibani iz vrtca Mavrica
Izola ponovno zbrali, da izvedejo drugi del
svoje Ciciolimpiade, ki jo je prekinil dež. V
morje, ki so ga najmlajši udeleženci Ciciolimpiade skupaj s starši očistili odpadkov, smo
spuščali ribice iz akvarija in ga na ta način
oživili. V drugi igrici so mali ribiči z mrežicami polovili nekaj ribic za kosilo. V tretji
štafetni igri pa so prikazali pomen vode za
osebno higieno in zdravje. Vsi so se dobro zabavali, dokler nam ni dež
pri tretji igrici ponovno zagodel in nam
pokazal, da bi moral biti slogan naše letošnje
Ciciolimpiade »Bolj kot sončno je in vroče,
iger z dežjem se nam hoče«. Ciciolimpiado
smo uspešno zaključili z zaprisego, dobro voljo in nasmehom
na obrazih vseh otrok. Kljub
dežju smo se vsi počutili kot
ponosni zmagovalci iger, s katerimi smo v vrtcu Mavrica Izola
zaključili še eno uspešno šolsko
leto.
Zaključimo še ta članek z besedilom naše Cici himne in povabilom, da se nam pridružite naslednje leto na naši že 18.
Ciciolimpiadi: »Naj živi le dobra
volja, zdravje, sreča, lep napev,
Cici naj olimpiada vsega tega bo
odmev!« Vrtec Mavrica Izola
Mi pa jemo po istrsko
Vrtec Mavrica Izola je v šolskem letu 2012/13 že sedmič zapored sodeloval v vseslovenskem projektu Z igro do prvih
turističnih korakov. V enoletnem projektu z naslovom Mi pa jemo po istrsko so sodelovali otroci iz 16 skupin, in sicer s
petimi podprojekti: Kaj so jedli naši nonoti, Izolske oštarije, Od zrnja do kruha, Stara kortežanska kuharica in Okusi Istre.
Otroci, stari od 1 do 6 let, so s
pomočjo načrtovanih dejavnosti
spoznavali okuse Istre. Raziskovali so lokalno kulinariko, poimenovali lokalne jedi in pripomočke za njihovo pripravo,
zbirali so babičine recepte, obiskali gostilne, pekarne ter se
preizkusili v vlogi pekov in
kuharjev. Sodelovali so z babicami oziroma nonami in z njihovo pomočjo oblikovali ter
pripravili izvrstne jedi. Spoznali
so, da je naše okolje polno kulinaričnih izzivov in enostavnih dobrot. Povezali so se
medgeneracijsko in spoznali pomen starejših
za prenos tradicije in običajev.
Projekt smo sklenili na zaključni prireditvi
maja. Animatorka in voditeljica Tadeja Fatur
je sproščeno in strokovno predstavila točke
programa. Otroci so pod vodstvom strokovnih delavk deklamirali in peli pesmi ter
zaplesali. Po prireditvi so se otroci prelevili
v peke in gnetli ter oblikovali testo.
Martina Langus, vodja projekta
21
šole in vrtci
www.izola.si
I cartoni animati di una volta
Il pollice verde
Junij 2013
A conclusione dell’anno scolastico tutte le
sezioni della Scuola materna L’Aquilone si
sono esibite in simpatiche coreografie che
hanno rievocato alcuni dei cartoni animati che
da qualche decennio tengono incollate le varie
generazioni davanti al piccolo schermo. Il tradizionale spettacolino prima delle vacanze è
stato presentato in palestra con la consueta
festosità animata dai bambini e dal numeroso
pubblico accorso.
Piacevole l’insieme con i singoli gruppi (sette
per la precisione) succedersi in simpatici
costumi che ricordavano i più famosi cartoni
animati per bambini trasmessi dalle varie televisioni nel corso degli anni. Il progetto I cartoni
animati di una volta, aveva per finalità lo sviluppo dell’espressione artistica e della comunicazione con l’arte attraverso i vari linguaggi
espressivi. Era intenzione del progetto, inoltre,
far conoscere le emozioni, le storie e i messaggi dei vari
personaggi dei film di animazione. Durante la realizzazione
dell’iniziativa i bambini hanno guardato i cartoni animati,
disegnato, recitato nel giochi dei ruoli, ballato e assistito
alla creazione dei costumi e delle scenografie da parte di
insenanti e genitori. Il tutto a integrazione soprattutto delle
attività di sviluppo del campo espressivo, ma anche di
quello della ricezione.
Seconde alle finali di calcetto!
Giovedì 16 maggio la squadra di calcetto
femminile della scuola elementare di lingua
italiana ha partecipato alle finali del torneo
nazionale che si sono svolte a Murska Sobota
e ha conquistato il secondo posto. La squadra
isolana era formata da Lara Maslo, Soraya
Drinić, Leila Mujanović, Alessia Švagelj, Nea Čendak, Joel
Lenoci, Ioana Buzoiu, Petra ŠurlaToth e Robin Čosić. Nel
palazzetto dello sport della Scuola elementare 1 di Murska
Sobota si sono fronteggiate, per la vittoria finale, le padrone
di casa di Murska Sobota, la SE Brežice, la SE di Ribnica e
Dante Alighieri di Isola. Nel torneo finale, con le partite a
eliminazione diretta, tutte le squadre hanno espresso un
gioco vivace e piacevole, dimostrando di nuovo che il calcio
non è solamente una questione maschile. Le nostre ragazze
hanno superato in semifinale la SE di Brežice, grazie al gol
di Leila Mujanović a 30 secondi dalla fine. In finale si sono
però dovute arrendere alle ragazze di Murska Sobota (il risultato finale è stato di 2 -1, con gol di Lara Maslo), che
hanno dimostrato una migliore organizzazione di gioco e
maggiore esperienza tattica. Tra i riconoscimenti individuali, va sottolineato il premio come miglior portiere a
Soraya Drinić.
Blaž Kastelic
Doppio appuntamento con
la fantasia
L’Aquilone arancione della scuola
materna e le classi quarta e quinta
della Scuola elementare dante Alighieri hanno partecipato a Bertocchi alla manifestazione organizzata
da Unione Italiana per mostrare la
creatività teatrale delle istituzioni
scolastiche della minoranza italiana
in Istria e a Fiume. A Buie i bambini
dell'Aquilone arancione hanno presentato la scenetta con recite e balli
"Mamma, raccontami una storia".
22
Il gruppo di animazione teatrale,
costituitosi a gennaio, ha recitato a
Bertocchi un pezzo di teatro definito
“teatro nero” per gli sfondi neri e la
mancanza di scenografie. Il testo è
nato dalle idee dei singoli membri
del gruppo, che hanno pure creato
tutti gli elementi usati in scena. La
quinta classe ha ripresentato la
propria versione della fiaba dei tre
porcellini, già recitata in altre
occasioni.
Presso la Scuola elementare
Dante Alighieri è stato creato da
poco un nuovo gruppo di attività
e un gruppo di alunni, amanti
della natura e del giardinaggio, ha
deciso di aderire a questa iniziativa. Le attività, prima teoriche,
si sono trasformate in pratiche e
dall’aula si sono trasferite
all’aperto e più precisamente nel
cortile della scuola, dove i provetti e volenterosi giardinieri
hanno messo a dimora piantine
di lavanda. Molto presto essi
hanno verificato quanto sia faticoso e lungo il lavoro con la
terra, ma nessuno di loro si è
arreso. Dopo le vacanze primaverili, i lavori sono proseguiti
nell’orto preparato e recintato
dai solerti custodi della scuola.
Eleonora Matijašić
Alle gare di robotica
Giovedì 25 aprile un gruppo di
alunni della nostra scuola ha partecipato alle gare regionali di robotica presso il Centro scuole medie
di Pirano. Vi hanno partecipato
due squadre (una maschile e una
femminile) con altrettanti robottini. La competizione ha dato cosi
la possibilità agli alunni di sfoggiare il sapere acquisito durante
l’anno nell’attività d’interesse. La
gara consisteva nell’assemblare e
programmare il robottino di Lego
Mindstorm e nel gareggiare su un
tracciato. Questo richiedeva
diverse abilità dal robottino: dal
seguire la linea nera, superare
ostacoli, a trovare e spostare
oggetti. Le nostre squadre si sono
piazzate al secondo e al terzo posto,
accedendo cosi di diritto alle finali
nazionali che si sono tenute a
Maribor nel mese di maggio e
durante le quali la squadra femminile ha ottenuto un buon tredicesimo posto su trenta partecipanti.
šole in vrtci
Ex tempore comunale
Un primo posto e due terzi
posti guadagnati dai nostri
alunni alla 41. esima edizione
dell'ex tempore comunale tra le
scuole elementari organizzata
quest'anno dalla nostra scuola. I
lavori messi in mostra per quat-
sione giudicatrice ha assegnato
otto premi ai partecipanti divisi
in due categorie, alunni delle
classi sesta e settima e alunni
delle classi ottava e nona. Nella
prima Alessia Steffè della settima
ha guadagnato il terzo posto,
tro giorni a Palazzo Manzioli. La
gara estemporanea di disegno si
è svolta mercoledì 15 maggio con
il patrocinio del Centro per le
attività culturali e lo sport di
Isola e la Comunità autogestita
della nazionalità italiana di Isola.
L’organizzazione era curata dalla
Scuola elementare Dante Alighieri. Gli artisti in erba delle tre
scuole elementari del comune
dovevano cimentarsi in opere
figurative dal titolo L’Isola
nascosta, ispirate dall’osservazione delle bellezze della nostra
cittadina. Alla fine una commis-
mentre nella seconda il primo
premio è andato a KimVižintin
della nona per l’opera Oltre
l’Isola nascosta, mentre il terzo a
Lorenzo Siljan dell’ottava che ha
disegnato Il campanile nascosto.
La premiazione è avvenuta nel
pomeriggio a Palazzo Manzioli
dove il pubblico ha potuto ammirare l’esposizione delle opere di
tutti i partecipanti alla gara.
Sedici erano gli alunni della
scuola Dante Alighieri che hanno
creato dal vivo per le vie e le
piazze di Isola.
Marino Maurel
Come viaggia il suono?
Gli alunni delle prime quattro
classi della Scuola elementare D.
Alighieri hanno lavorato durante
una giornata interdisciplinare
per scoprire come viaggia il
suono e le diverse famiglie di strumenti. La mattinata, divisa in
due parti, ha visto prima gli
alunni impegnati a scoprire le
fonti sonore e come si propaga il
suono. L’affollatissima aula di
musica, fornita di moltissimi
strumenti, ha tenuto a bocca
aperta i giovani e curiosi alunni.
Così, dopo una breve introduzione sugli strumenti e i loro
esecutori, gli alunni che studiano
uno strumento presso la scuola
di musica o privatamente hanno
dato un saggio della loro bravura. Le attività musicali presso
la nostra scuola sono numerose
e quotidiane: infatti gli alunni
studiano la musica, il flauto
dolce e il canto. La seconda parte
si è svolta presso la locale scuola
di musica, dove professori e
allievi hanno presentato le loro
attività e contemporaneamente
anche promosso la loro scuola.
Gli alunni hanno potuto così
vedere e provare strumenti che
non sono presenti nella scuola e
che li hanno entusiasmati moltissimo.
Marino Maurel
Junij 2013
Conosciamo il libro
In occasione della giornata mondiale del libro, le classi VI, VII e
VIII sono state accompagnate
presso la Biblioteca civica di Capodistria, dove sono state organizzate diverse attività, visite e laboratori che hanno coinvolto gli
alunni lungo l’arco di tutta la mattinata. Dopo un discorso preliminare relativo alla storia del libro
dagli albori della scrittura fino alla
nascita della stampa, i ragazzi
sono stati accompagnati alla
sezione “Storia patria”. Lì si è dapprima svolta una lezione relativa
ai codici e agli incunaboli, durante
la quale sono stati mostrati volumi
i volumi destinati all’archiviazione
dei giornali. Gli alunni delle altre
classi e i bambini della Scuola
materna, invece, hanno avuto
l’opportunità di visitare gli spazi
della biblioteca Domenico Lovisato, comprendendo così l’importanza di questo luogo come fonte
di conoscenza e informazione,
dove possono recarsi accompagnati dai loro genitori. Per l’occasione ciascun bambino ha ricevuto
un libro per l’impegno dimostrato
nella realizzazione di un elaborato
per il Concorso di Arti Figurative
indetto dalla Comunità autogestita della nazionalità italiana di
antichi e preziosi, tra cui un
famoso antifonario importantissimo per la storia di Capodistria.
Poi gli alunni hanno visitato il
laboratorio in cui vengono rilegati
manualmente i libri danneggiati o
Isola. Nel pomeriggio alunni e
insegnanti hanno seguito a
Palazzo Manzioli la presentazione
della catalogazione in COBISS dei
volumi della Biblioteca Domenico
Lovisato.
Paolo Pozzi
Corso di guida della bicicletta
in quinta classe
Gli alunni della quinta classe
della Scuola elementare Dante
Alighieri hanno superato con
successo l'ultima prova per l'abilitazione alla guida della bicicletta
su strada. Dopo un corso teorico
sulla segnaletica stradale e sul
comportamento nel traffico, gli
alunni hanno fatto delle prove
pratiche sul poligono, dove hanno
dimostrato le proprie abilità nel
manovrare il mezzo e le capacità
di adattarsi alle varie situazioni
che si incontrano quando si è in
sella ad una bicicletta. Alla fine,
martedì 4 giugno, gli alunni
hanno sostenuto l’esame più
impegnativo, quello in strada.
Accompagnati da due insegnati e
controllati da alcuni agenti della
stazione di Polizia di Isola, hanno
percorso alcune vie della cittadina, alcune piste ciclabili e,
ovviamente, hanno attraversato
le rotatorie. Quando sono ritornati nel cortile della scuola è stato
comunicato loro il responso della
prova: tutti si sono comportati
secondo le regole, hanno dimostrati di essere sicuri alla guida e
hanno dimostrato grande impegno e serietà.
23
Junij 2013
krajevne skupnosti
www.izola.si
Zaklonišče deluje že petnajst let
Foto: Tanja Munjiza
Maja je Društvo 1981, ki deluje v prostorih zaklonišča
v Jagodju, z dnevom odprtih vrat obeležilo petnajst let
delovanja. Pogovarjali smo se z Matjažem Gergeto, predsednikom društva, ki ga je presenetil množičen odziv
obiskovalcev.
»Odločili smo se, da ob 15. obletnici delovanja Društva
1981 (letnica izgradnje zaklonišča) organiziramo že drugi
dan odprtih vrat. V prostorih društva deluje 30 do 40
glasbenikov iz Istre, med njimi na primer Stane Bakan,
T. V. P., SuShine, Somrak, Noctiferia in drugi,« pravi
Gergeta in dodaja, da so se pred petnajstimi leti odločili
prostor urediti in vzpostaviti pogoje za normalno delovanje, saj je bilo zaklonišče zanemarjeno. Ponovno oživitev sta omogočili krajevna skupnost in Komunala. V
vseh teh letih sta se dejavnost in članstvo razvijala do
današnjega pestrega nabora različnih aktivnosti. V zaklonišču se dnevno izvajajo vaje v zvočno izoliranih prosto-
Vabilo na koncert
Mance Izmajlove v
Kortah
Turistično društvo Šparžin v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Korte vabi na koncert največjih uspešnic
Mance Izmajlove iz platinastih albumov Slovanska duša
in Slovensko srce ter drugih najlepših svetovnih in slovenskih melodij.
Cena vstopnice: 8 evrov. Vstopnice bodo v prodaji uro
pred koncertom v Zadružnem domu v Kortah.
Koncert bo v dvorani zadružnega doma Korte v nedeljo,
30. junija, ob 20. uri. Informacije in rezervacija vstopnic
na telefonski številki: 070 817 437.
rih, tako da s hrupom ne motijo
sosedov, poleg tega imajo še prostore za druženje.
»Odločitev krajevne skupnosti,
da podpre nov zagon zaklonišča,
je bila pravilna,« ocenjuje predsednik KS Maks Filipčič in
dodaja, da prostor omogoča glasbenikom kvalitetno delovanje in
razvoj. »Ponosen sem na dobre
medsosedske odnose z Ilirsko in
Mladinsko ulico, saj so tamkajšnji prebivalci glasbenike iz
zaklonišča sprejeli z razumevanjem in podporo,« še zaključuje
predsednik.
Načrti za v prihodnje
Notranjost zaklonišča se iz leta
v leto spreminja, saj člani društva prostore dodatno opremljajo in vzdržujejo. Načrtujejo
tudi ureditev prezračevalnega
sistema, saj je v poletnem času
ustvarjanje v peklenski vročini
nemogoče. Člani društva pogrešajo dodaten prostor zunaj
zaklonišča, v katerem bi lahko
igrali in gostili tuje glasbenike.
»Že kar nekaj let opažamo, da
izolski klubi izginjajo drug za
drugim in zaklonišče je še zadnji
pravi mladinski center, v kate-
Foto: Tanja Munjiza
Od ureditve prostorov do popolne
zasedenosti pod zemljo
rem mladi lahko ustvarjajo,« še pojasnjuje
Gergeta in upa, da bodo s tesnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo v prihodnje le
uspeli urediti prostor, ki bi mlajšim generacijam nudil nove možnosti za glasbeno izražanje in razvoj. S krajevno skupnostjo in
Občino načrtujejo tudi ureditev prostorov
nad zakloniščem, in sicer bi obstoječo površino radi spremenili v otroško igrišče z manjšim parkom.
Marija Karmelska –
tradicionalna vaška šagra
na Maliji
Najstarejši prebivalci Malije in celotne Istre se spominjajo, danes že
tradicionalne, šagre Marije Karmelske, ki je od nekdaj veljala za eno
največjih in najboljših vaških šager. Tudi to poletje, v petek, 20. julija, bo od
17. ure dalje na Maliji zabavno.
Prireditev, ki jo organizira Kulturno društvo
Malija, bo potekala na ploščadi pred Staro
šolo na Maliji. Osredotočena bo na pomen
identitete izolskega podeželja. Letos bodo
program popestrili skeči na tematiko izolskega podeželja, ki bodo vključevali tudi stare
običaje, predmete in oblačila. Za animacijo
obiskovalcev bodo poskrbeli tudi
mladi glasbeniki in plesna skupina. Ogledali si bomo lahko
razstavo ročnih del malijskih
žena. Programu bo sledila zabava
z glasbo v živo in srečelovom.
Vstopnine na prireditev ni.
Septembra ponovno akcija
svetovanja za zdravje
KS Jagodje - Dobrava je aprila v
sodelovanju z Zdravstvenim
domom Izola organiziral že tradicionalni brezplačni program svetovanja za zdravje z meritvami
krvnega sladkorja, holesterola in
24
krvnega tlaka ter svetovanje o zdravem načinu
dela. Odziv krajanov je bil tudi letos številen,
zato krajevna skupnost predvidoma letos septembra načrtuje ponovno akcijo. Takrat bo na
vrsti merjenje pretočnosti ožilja, ki ga bo izvajala ambulanta dr. Zimmermanna.
krajevne skupnosti
Junij 2013
Žogolandija je odprta
3. junija so krajani Livad ob ulici Zvonimirja Miloša pridobili novo otroško igrišče, ki so ga otroci
poimenovali Žogolandija.
Sončno in toplo vreme je ob
odprtju na igrišče zvabilo veliko
otrok in njihovih staršev. Poleg
tega, da so se otroci lahko
posladkali s sladkorno peno in
palačinkami ter uživali v glasbeni animaciji Lee Sirk, so izbirali tudi ime igrišča, ki je namenjeno predvsem igram z žogo. V
Žogolandiji se bodo igrali predvsem otroci med 3. in 11. letom
starosti. Na igrišču je poleg
manjšega nogometnega igrišča
in igral, kot so gugalna vrv, plezalna piramida 3D in valovita
klop v funkciji igrala ali klopi za
sedenje, urejen tudi paviljon z
nepremičnimi lesenimi mizami
in klopmi. Sredi igrišča sta v
teren vstavljena nastavka za
postavitev drogov za mrežo za
badminton ali odbojko. Prav
tako sta na igrišču dva gola z
mrežo.
Dobrodošli
V senci kostanjevih dreves vas vsako leto zvesto pričakuje toplo primorsko gostoljubje! Želimo vam, da si tu oddahnete in se
okrepčate ob dobri kapljici in izbranih hišnih specialitetah. Za vas pečemo le na posebnem “sladkem” oglju in skrbno pripravljenem
žaru! Tako pripravljen žar da mesu poseben in edinstven okus. Upamo, da smo vam namenili dovolj pozornosti ter časa, in da
so vam naročene jedi teknile! Našo ponudbo želimo še bolj približati vašim željam in okusu, zato bomo morebitnim pripombam
ali nasvetom pozorno prisluhnili!
Okrepčevalnica “Doro”
Igor Božič s.p. / Trg padlih za svobodo 3, 6310 Izola / Telefon: 05-6417496
25
Junij 2013
društva in zavodi
www.izola.si
V Cetorah znani po istrskih nošah,
ročnih delih in peki peciva
Cetore so majhna vasica v zaledju Izole, ki je iz mesta ni mogoče takoj opaziti, saj leži na drugi strani hriba. Kraj se
nahaja na poti v Korte in v njem kar vrvi od življenja, hiše so večinoma obnovljene, v njih pa živi veliko mladih.
V tej vasi so leta 2000 ustanovili
Društvo za kulturo in razvoj vasi
Cetore. Kot nam je povedal naš
sogovornik, sedanji predsednik
Matjaž Kleva, so ustanovni člani
društva Dorjan Kaligarič, Valter
Jerebica in Aleksandra Petaroš.
Društvo je nastalo z namenom
oživitve starih običajev, ohranitve
življenja na vasi in druženja. Šte-
vilo članov je iz leta v leto vztrajno raslo,
danes je aktivnih članov, tako mlajših kot
starejših, nekaj nad 30. Že nekajkrat so pripravili šagro, vendar se v zadnjem času pri
tem srečujejo s skoraj nepremostljivimi birokratskimi težavami, ki omejujejo organizirano
druženje po vaseh. Sedanji predsednik Matjaž
Kleva in ustanovna članica Aleksandra Petaroš sta razložila, da so poznani tudi po istrskih
nošah, ki so jih v društvu izdelali pred sedmimi leti in jih ponosno predstavljajo tudi na
drugih prireditvah. V društvu imajo tudi sekcijo za ročna dela, ki je uspešno izpeljala
delavnico izdelave adventnih venčkov, na
kateri je bilo več kot 80 udeležencev, tudi iz
okoliških krajev, kot so Šmarje, Krkavče in
Sečovlje. Prav tako se lahko pohvalijo z mojstricami za peko peciva, ki so že dvakrat pekle
slaščice za Slovensko turistično organizacijo
in se z njimi ponašale na mednarodnem
sejmu turizma v Pragi. V okviru društva
aktivno deluje tudi skupina za rekreacijo.
Z društvom Šparžin iz sosednjih Kort sodelujejo pri izpeljavi pohoda po vodnih virih, v
Mladi gasilci že petič na
državno prvenstvo
1. junija je Obalna gasilska zveza
Koper organizirala tekmovanje
Obalno-kraške regije za članice in
člane društva Mladi gasilec. Izbirnega tekmovanja za udeležbo na
državnem prvenstvu se je udeležilo 19 mlajših in 9 starejših ekip
članov društva Mladi gasilec iz
osnovnih šol z omenjenega območja, med njimi tudi dve ekipi iz
podružnične osnovne šole Vojke
Šmuc Korte.
Naši ekipi sta se tudi letos
odlično odrezali, saj je mlajša
ekipa v sestavi Tomaža Hrvatina,
Xhenisa Hoxhe in Timoteja Kore-
26
nike med devetnajstimi ekipami
osvojila prvo mesto in se neposredno uvrstila na državno prvenstvo,
starejša ekipa v sestavi Kristjana
Koterleta, Lucasa Mingottija in
Marka Jakomina pa je med devetimi ekipami osvojila peto mesto.
Za vrhunske rezultate je zaslužen
tudi dolgoletni mentor gasilske
mladine Marino Grbec.
To je že peta uvrstitev na
državno prvenstvo, ki potrjuje
dobro delo z gasilsko mladino v
kortežanskem društvu.
okviru katerega se pohodniki v Cetorah ustavijo na malici.
Takrat okusnih bobičev in peciva po navadi hitro zmanjka.
Tudi reli starodobnikov Adria Classic je svojo kontrolno
točko že večkrat postavil prav v Cetorah. Prostore, kjer se
člani društva srečujejo pri raznih dejavnostih, so skupaj z
občino obnovili pred desetletjem, ko so tudi dozidali
manjšo dvorano z napravami za fitnes.
Vlado Krivec
Regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip prve
pomoči
Območno združenje Rdečega
Križa Ajdovščina ter Izpostava
Uprave za zaščito in reševanje
Nova Gorica sta maja priredila
regijsko tekmovanje prve pomoči
kako ukrepati v primeru utopitve, prometne nesreče, burje in
požara. Vse ekipe so bile dobre,
naši Izolani pa odlični prvi.
Iskrene čestitke vodji ekipe
z udeležbo šestih ekip iz Izole,
Kopra, Pirana, Vipave, Ajdovščine, Idrije in gostujoče ekipe iz
Logatca, ki je tekmovala zunaj
konkurence.
Ekipe so se pomerile v znanju,
Urošu Naberniku in njenim članom Marku Domiu, Danijelu
Božiču, Marini Carli, Viktoriji Carli,
Lauri Rihter Babič, Janu Rihterju
in Simonu Zupančiču.
Zlatko Kristančič
tajnik PGD Korte
Rdeči križ Izola
izolske posebnosti
Junij 2013
Ponosna na oživljanje tradicije
morskega pršuta
Maja je Izola gostila še en zanimiv kulinarični dogodek, teden sardonov. Vloženim sardonom pravijo tudi morski
pršut, gre pa za delikateso, ki jo je čas skorajda že povozil. Tradicijo vlaganja sardonov ohranja Elizabeta Pušpan s
svojo družino. Znana je kot mojstrica priprave vloženih sardonov in pozna kar nekaj receptov, kako pripraviti morski
pršut. Veliko let je delala v Delamarisu, leta 1992 pa je ob razpadu enega od ponosov izolskega gospodarstva ostala
na cesti. Povprašali smo jo, kam jo je nato vodila pot.
Takrat naj bi jo pot zanesla na
zavod za zaposlovanje, a kot nam
je zaupala v uvodu, je bila pri svojih 48 letih še preveč aktivna, da bi
ji to dišalo. Ker so se v tistih časih
sardoni dobro prijemali, je v tem
videla priložnost in s sabo povabila še hčer, ki je bila sicer po
poklicu vzgojiteljica, a prav tako
brezposelna. In tako so začeli v
nekdanjem podjetju Salladia z
vlaganjem sardonov. To je bilo in
je še vedno ročno delo, delikatesni izdelek. Čeprav so bili časi težki,
se je dejavnost prijela, pojasnjuje
Pušpanova. V nekdanjih prostorih
Ribe so začeli praktično iz nič in
vztrajali celih 12 let. Vseskozi so
Občino in druge prosili za primernejše prostore. Tam, kjer so bili,
namreč ni bilo mogoče nadaljevati, ker so lastniki imeli druge
načrte. Predlagali so jim odhod v
industrijsko cono, kjer naj bi si postavili nove
proizvodne prostore. »Te možnosti pa ni bilo,
ker proizvodnja tega finančno ni prenesla. To
ni mini industrija, pač pa ročno, delikatesno
izdelovanje,« je poudarila sogovornica. Tako
so morali leta 2004 zapreti dejavnost. Želja po
tem, da bi vsaj delno obnovili nekdanjo dejavnost z ribami, pa je bila velika. Tako je sin Alen
Občino zaprosil za primernejši prostor in nato
tudi dobil v najem gostinski lokal na Manziolijevem trgu, da bi obudil jedi po starih tradicionalnih receptih in jih ponudil ljudem. Časi
pa se spreminjajo, ugotavlja Elizabeta Pušpan,
saj zadnje čase Izola svojo ponudbo vedno bolj
uveljavlja na lastni tradiciji ribištva in kmetijstva. To ji je v ponos, čeprav ji prikliče spomine
na vse preizkušnje iz preteklosti. Veliko truda
celotne družine je bilo takrat vloženega in premalo je bilo posluha. Njihovi izdelki so bili v
tistih časih na voljo v številnih trgovinah po
vsej Sloveniji, toda trg jih je dojemal kot industrijskega izdelovalca, oni pa to niso bili. Svetovali so jim, naj storijo kaj, da bi bili konku-
renčnejši, ampak kakovosti niso želeli nižati, tudi ne
opustiti tradicionalnih načinov izdelave. »Zato smo pač
odnehali, ampak v duši smo šli naprej,« je dejala naša
sogovornica in dodala: »Obljubili smo si, da bomo recepte
obdržali.«
Med mladimi, ne le njenimi otroki in vnuki, vlada precejšen interes za to dejavnost, kar je ugotovila tudi ob nedavnem tednu sardonov v okviru pobude Kilometer nič. Po
njeni predstavitvi v gostinski šoli meseca maja so dijaki
prihajali k njej v lokal in želeli izvedeti še več, čeprav so
imeli kopico obveznosti ob koncu šolskega leta. »Ni bilo
nobenega odpora, želeli so se učiti. Ko sem jih vprašala,
kako smo delali prejšnji dan, so vsi vse vedeli,« je dejala
Pušpanova. Ena od teh deklet je tako želela ostati prav do
konca. Pozno zvečer je 3-kilogramski vrč do vrha napolnila
s sardoni, ker je hotela vedeti, kako se postopek vlaganja
sardonov zaključi. Kot nam je z nasmehom na ustih povedala Elizabeta Pušpan, bodo za pokušino nared šele oktobra, zdaj jih vzdržujejo in prelivajo s svežo slanico. Mladi
imajo voljo in željo. Mi pa že nestrpno čakamo oktober, da
se odpravimo v gostilno Bujol na sardone …
Vlado Krivec
27
Junij 2013
strokovnjak svetuje
www.izola.si
Počitnice: brezskrbnost ali dolgčas?
Bliža se čas počitnic, ko šole zaprejo svoja vrata, otroci in starši pa se nenadoma znajdejo v novih okoliščinah:
manj obveznosti in veliko več prostega časa za otroke, starši pa nič manj obremenjeni s celodnevnimi delovnimi
obveznostmi. O tem, kako lahko z vzgojo vplivamo na sposobnosti otroka, da kvalitetno preživlja prosti čas, kako
lahko že v zgodnjem obdobju priučimo delovne navade in občutek odgovornosti, smo se za tokratno rubriko
Strokovnjak svetuje pogovarjali z dr. Aleksandrom Zadelom.
Pred kratkim ste izdali nov
priročnik Dva obraza enega sveta,
v katerem skozi pogoste vsakdanje situacije staršev in njihovih
otrok opisujete ravnanja, ki
zagotavljajo sprejemljive rešitve
tudi v tistih situacijah, ko starši
običajno klonimo, rekoč: Dvigam
roke, ne gre več!
Kaj lahko naredimo starši pri
otrocih in mladostnikih, ki sta
jih že zasvojila televizija in
računalnik, da bodo gibanje
sprejeli kot vrednoto?
Najpomembnejše je, da
otroci ali mladostniki nimajo
občutka, da jim odrasli
solimo pamet. Takoj, ko jim
želimo nekaj »dopovedati«, se jim namreč vključijo
obrambni mehanizmi, ki
preprečijo, da bi se razveselili
ideje staršev, da se premaknejo od računalnika in gredo
ven na zrak.
Pri otrocih je sicer nekoliko
lažje, saj se večina zelo rada
druži s starši. Če starši niso
»zateženi« in se prepuščajo idejam otrok za igro, potem bodo
zelo kmalu premagali računalnik
ali kakšno drugo napravo za
povezovanje s svetom. Če pa
bodo zgolj pridigali, kaj bi moral
narediti otrok, potem zanesljivo
ne bodo uspešni. Pri mladostnikih je naloga nekoliko bolj zahtevna, ker vključuje bolj korenito
spremembo, ki jo mora uvesti
običajen starš. V puberteti se
otroci običajno nehajo pogovarjati s starši na tak način, kot so
se še v dobi latence. Več je prepiranja in več je tišine. V takih
razmerah je ključno, da se starši
naučijo uporabljati stavke, na
koncu katerih je vprašaj in ne
klicaj. Če starši vzdržijo in ne
ukazujejo otrokom, potem je
možno tudi to, da jih slednji začnejo sčasoma poslušati, jim slediti in se z njimi enakovredno
pogovarjati.
28
Kako lahko starši zaposlimo
otroke v poletnem času, da bi
bile aktivnosti zanje zanimive,
hkrati pa bi se ob njih tudi
zabavali?
To vprašanje je izjemno preprosto. Vzemimo si dovolj časa
za otroke, nehajmo jim dopovedovati, da vse vemo bolje od njih
in se prepustimo njihovi kreativnosti. Je naporno, ampak dosegli
boste najpomembnejši cilj –
ponovno boste navezali pravi,
pristni stik s svojim otrokom.
Katere nasvete za vzgojo otrok
lahko starši še pridobimo v
vašem priročniku Dva obraza
enega sveta (mislim predvsem
na tiste, ki so povezani z
delovnimi navadami in
občutkom odgovornosti)?
Knjiga Dva obraza enega
sveta ni klasičen priročnik,
v katerem najdete
predloge, kaj narediti, če
se zgodi to in ono, v tej ali
drugi situaciji. Narejena je
kot zbirka pripovedi v parih
o vsakdanjih situacijah
v družini, ko je že skoraj
videti, da bo šlo vse narobe
(ali kot običajno), potem
pa eden od družinskih
članov naredi nekaj
izvirnega, kar situacijo
uredi. Zgodbe pa so v parih
zato, ker vsako preberemo
dvakrat, enkrat skozi
oči otroka, drugič skozi
oči odraslega. Prepričan
sem, da na ta način lahko
pokažem, da ne gre za to,
kdo ima v družini prav ali
kdo se moti. Vsak, ki želi,
da bi se imeli v družini lepo,
lahko k temu prispeva.
Dovolj je, da si naredi načrt
in se obnaša v skladu s
tem, kako bi se rad počutil
in ne kako se počuti. Na ta
način lahko vsak v družini
poskrbi, da se ima sam in
drugi z njim lepo.
Dr. Aleksander Zadel je doktor psihologije, zaposlen kot direktor
Inštituta za osebni razvoj Corpus, Anima, Ratio. Soustanovil
je kadrovsko agencijo Competo. Predava in raziskuje na
Univerzi na Primorskem, na Inštitutu Andreja Marušiča, kjer je
soustanovil Oddelek za psihologijo.
Vsem občankam in občanom čestitam ob dnevu državnosti.
25. junija letos mineva dvaindvajset let od uresničitve
dolgoletnih sanj Slovencev, ko je nastala samostojna in
neodvisna država Slovenija. 11. julija pa občina Izola v
spomin na množičen odhod Izolanov v partizane leta 1944
obeležuje svoj praznik.
Tudi ob tej priložnosti čestitam vsem Izolankam in
Izolanom ter prejemnikom priznanj Občine Izola.
mag. Igor Kolenc
Župan
In occasione della giornata dello Stato rivolgo i miei più
sentiti auguri a tutti i cittadini. Il prossimo 25 giugno ricorrono infatti 22 anni dalla proclamazione dell'autonomia e
dell'indipendenza dello Stato sloveno. L’11 luglio il Comune di
Isola ricorda invece la partenza in massa dei cittadini isolani
nel 1944 per unirsi ai partigiani. Colgo anche questa occasione
per porgere gli auguri a tutti i concittadini e congratularmi
con coloro che avranno l'onore di ricevere i riconoscimenti del
Comune di Isola.
mag. Igor Kolenc
Sindaco
dobro je vedeti
Junij 2013
Hostel Izola
Ni dolgo tega, kar je svoja vrata odprl že drugi hostel v Izoli, ki je poimenovan kar po mestu, v katerem se nahaja.
Najdete ga v Ljubljanski ulici št. 51, v stari stavbi z lično prepleskanim pročeljem in tablo nad vhodom. Objekt
sprejema goste že približno mesec dni. Hostel vodita Vladka Gojak in Drago del Fabro, ki pa sta o ideji razmišljala že
veliko prej, preden sta jo realizirala.
V spodnjem prostoru hostla se nahaja manjši barček,
namenjen izključno gostom, v prvem nadstropju so skupni prostori, kjer kot posebnost najdemo vrsto glasbenih
inštrumentov. Prostor tako ponuja možnost ustvarjanja
pravega glasbenega jam sessiona. V drugem in tretjem
nadstropju ima hostel okoli 20 ležišč in veliko
kopalnico.
Posebnost hostla je, da ima vsak kos pohištva v njem
svojo zgodbo. Vladka in Drago sta idejo o posebnem
hostlu, ki bi odseval njuno življenjsko filozofijo, negovala
dobri dve leti, nato pa uspela doseči ustrezen dogovor z
lastnico stavbe in letos maja svoje prostore z malce drugačno vsebino končno odprla za obiskovalce. Drago je
prepričan, da je prostora v Izoli dovolj ne le za drugi
hostel, pač pa verjetno tudi še za tretjega. Njuna želja je,
da bi v Izolo pripeljala čim več ljudi in jim tukaj čim več
ponudila. Naj se zadovoljni gostje potem drugo leto
vrnejo in s seboj pripeljejo še koga, ki je prisluhnil njihovi
zgodbi s počitnic. »Turizem je najčistejši izvoz, brez stroš-
kov transporta,« meni Drago, ki verjame, da
imajo ljudje dovolj znanja in izkušenj. V
hostel sta želela vkomponirati vse, kar znata,
kar imata, in vse, kar ponujata prostor in okolica. Nista želela kupovati samo novih stvari.
Obstoječi opremi sta poskušala vdihniti novo
življenje. »Upava, da bodo najini gostje to
znali ceniti,« sta povedala. Za kavč sta tako
zbrala 32 parov rabljenih kavbojk in iz njih
izdelala prevleko. Vsak par hlač ima svojo
zgodbo za sabo: ene so bile kupljene za prvo
plačo, druge ob posebni priložnosti, tretje so
postale odveč in tako dalje. Nekaj stvari je
prišlo iz garaže, druge detajle je treba še
dodelati in dokončati. »Če bi šel in vse kupil
v kakem pohištvenem diskontu, bi bilo verjetno celo ceneje, ampak nisva želela tega. Vsak
predmet ima svoje novo življenje
in svojo novo funkcijo,« je pojasnil Drago.
Gostje dobijo v hostlu Izola za
19 evrov vse – spanje, zajtrk,
takso, celo kolo si lahko izposodijo. Prvi vtisi gostov so pozitivni.
Drago je omenil francoski par, ki
s kolesi potuje po Evropi in na
svojem blogu opisuje kraje na
poti. Opisal in fotografiral pa je le
eno prenočišče – hostel Izola. To
pomeni, da objekt na goste
naredi vtis, da je verjetno res
nekaj posebnega …
Vlado Krivec
Izolski podjetniki predstavljeni v katalogu
Občina Izola je oblikovala prvi katalog, v katerem predstavlja izolske podjetnike. V katalogu je v treh jezikih (angleškem,
italijanskem in slovenskem) predstavljenih deset podjetnikov.
»Namen kataloga je krepitev
promocije Izole, predvsem pa
želimo z njim predstaviti domače
podjetnike tujim trgom in jim s
tem odpreti vrata za lažji prodor
v tujino,« je ob izidu kataloga
povedala Irena Zavrtanik, ki na
Občini skrbi za razvoj podjetništva, in dodala: »Vsaka stran v
katalogu je namenjena enemu
podjetniku oziroma podjetju ter
zajema njegove osnovne podatke
in kratek opis dejavnosti. V prihodnje že pripravljamo tudi katalog
o izolskih umetnikih, gostincih in
hotelirjih.«
Vsi umetniki, ki sodelujejo
v projektu Izola Art, pa
bodo v kratkem dobili
nova predstavitvena
stojala, ki bodo popestrila
mestne ulice.
29
Junij 2013
dobro je vedeti
www.izola.si
Župan sprejel mlade Izolane
Konec maja je v kulturnem domu potekalo srečanje z županom Igorjem Kolencem, na katerega so bili povabljeni
mladi Izolani.
Soočanje s potrebami mladih, ki so aktivno vključeni v
različne organizacije in društva, ni le izraz občinskih
želja po tem, da bi se Izola razvijala v mladim prijazno
in naklonjeno mesto, ampak sovpada z dejavnostmi
mednarodnega projekta Youth Adrinet. Cilj projekta je
namreč prav spodbujanje različnih aktivnosti, ki bi na
celotnem jadranskem območju mladim omogočile, da
najdejo svoje mesto v družbi. Občina Izola je edini slovenski partner pri tem čezmejnem projektu, v okviru
katerega bodo v naslednjih mesecih potekale
številne aktivnosti.
Namen soočenja je bil sprožiti sproščen
dialog med Občino in mladimi, ki so prepogosto izvzeti iz družbenega udejstvovanja.
Razlogov za to je seveda več in so večinoma
posledica pomanjkljivega sodelovanja z
občinskimi organi in nekontinuiranega delovanja mladinskih organizacij. Vsi prisotni so
zato izrazili željo in potrebo po sodelovanju
z občino tudi v okviru Mladinskega sveta
Izola, ki naj bi ga obudili v kratkem. Kaže pa,
da bodo morali mladi še prej spoznati delovanje občinskih organov, katerih delo in
organiziranost sta jim tuja.
Na poti k takšnemu zbliževanju bodo
nedvomno odigrali pomembno vlogo omenjeni projekti Youth Adrinet: junija in julija
bodo namreč priredili brezplačno 40-urno
usposabljanje za razvoj podjetniškega duha
in ustvarjalnosti pri mladih, sledile pa bodo še
Mladi se lahko na brezplačno
usposabljanje in delavnice
prijavijo prek elektronskega
naslova [email protected], več
informacij pa pridobijo tudi,
če pokličejo na telefonsko
številko 041 360 913.
septembrske podjetniške delavnice z mednarodno udeležbo.
Ob koncu izčrpne debate je
župan Kolenc udeležence pozval,
naj konkretneje pripomorejo k
ustvarjanju mladinske politike
na lokalni ravni. Takšno sodelovanje se lahko prične že z obiskom občinskih uradov, katerih
vrata ima župan prav za vse Izolane odprta ob sredah.
Akcija Peljimo
Čudeži, ki jih zmore
človekov najboljši prijatelj jih na morje!
Ali ste vedeli, da je možno s pomočjo psa otroke učiti angleščino, matematiko,
jih spodbujati k branju? Da so psi odlični spremljevalci in družabniki, ki lastnikom
popestrijo dan, vemo že dolgo, da pa so kužki sposobni veliko več, dokazuje
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov – Tačke pomagačke, ki je na
Fakulteti za vede o zdravju nedavno pripravilo predstavitev svojega delovanja.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 2007 in
od takrat nesebično pomaga pri rehabilitaciji
in izboljšanju počutja otrok, mladostnikov,
starostnikov ter oseb s posebnimi potrebami.
Tako je tudi pri nas mogoče vse pogosteje
srečati kužke v spremstvu svojih vodnikov na
obisku v domu upokojencev, varstveno
delovnih centrih, v šolah in vrtcih, v knjižnicah in še marsikje. S svojimi obiski in usmerjenim posredovanjem lahko v veliki meri
vplivajo na počutje in izboljšajo zdravje uporabnikov ter celo učne sposobnosti otrok in
mladostnikov.
Lilijana Slavec in sodelavke Obalnega
doma upokojencev Koper so predstavile
primer terapije s psom, ki jih s svojimi varovanci izvajajo v domu upokojencev. Vključevanje psa je med varovanci doma že zelo
dobro sprejeto. Rezultati terapije s pomočjo
psa, ki jih opažajo, pa kažejo na izboljševanje
miselne in fizične aktivnosti in predvsem
znatno izboljšanje socializacije med varovanci, saj se o kužkih ves čas pogovarjajo.
Obenem so kužki dobrodošlo razvedrilo, ki
pomaga pri depresiji, občutku osamljenosti
30
Prejšnji teden se je začela vseslovenska
humanitarna akcija Peljimo jih na morje!, s
katero bo Rdeči križ Slovenije zbiral
finančna sredstva in s človekoljubno pomočjo socialno ogroženim otrokom in starejšim omogočil brezplačne počitnice na
morju. Rdeči križ Slovenije letos že šestič
nadaljuje z akcijo, s katero v mladinsko
zdravilišče Debeli rtič in v mladinski počitniški dom na Krku pelje še več socialno
ogroženih otrok in starejših. Humanitarni
akciji se bodo pridružili tudi podjetja in
znane osebnosti iz sveta otroške zabave.
Rdeči križ Izola
in premagovanju strahov. Predstavitev je
študente in zaposlene na fakulteti ter v Splošni bolnišnici Izola izredno navdušila, saj so
se v živo lahko prepričali o čudežih, ki jih
zmore človekov najboljši prijatelj.
Maja Šumanski Petrović
Prispevate lahko:
• z nakazilom prek plačilnega naloga, ki
ste ga prejeli po pošti,
• s spletnim nakazilom prek plačilnega
naloga UPN, na račun SI56 03100 - 1234567891, sklic oziroma
referenca SI00 - 937030,
• s poslanim SMS z besedo MORJE5 na
1919, s čimer prispevate 5 EUR,
• s klicem na telefonsko številko 090 933
088, s čimer prispevate 1,25 EUR.
Hvala za vašo dobrosrčnost,
pozornost in podporo.
dobro je vedeti
Junij 2013
Obalno društvo za boj proti raku
dobilo novo vodstvo
V prejšnji številki Bobniča smo predstavili enega izmed programov za presajanje in zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb ter raka na debelem črevesu in danki – SVIT. Po podatkih Registra raka RS v Sloveniji v zadnjih letih za rakom
zboli okrog 13.000 ljudi, umre jih približno 6.000. Rak je globalna epidemija.
Na območju slovenske Istre deluje Obalno društvo za boj
proti raku. Njegova vloga je za regijo izrednega pomena,
saj statistični podatki kažejo, da je število obolelih za
rakom v obalno-kraški regiji nad slovenskim povprečjem.
V društvu delujejo predvsem na preventivi oz. osveščanju
prebivalstva in premagovanju predsodkov o bolezni.
Društvo je na skupščini, ki je potekala v tednu boja proti
raku marca letos, dobilo novega predsednika. Po dolgoletnem predsedovanju Jadranke Vrh Jermančič je mesto
predsednika prevzel Andrej Cör, sicer dekan Fakultete za
vede o zdravju. Cör želi nadaljevati dobro delo svoje predhodnice in še bolj okrepiti akcijo »Dijak dijaku proti raku«,
katere namen je predvsem vzgoja za zdrav življenjski slog,
spoznavanje osnov raka, osveščanje o raku dojke in mod,
učenje samopregledovanja ter razbijanje predsodkov, ki
izvirajo iz strahu pred rakom pri mladih.
Kako živeti, da bi zmanjšali možnost obolelosti za
rakom?
Nezdrav življenjski slog je na najvišjem mestu med dejavniki tveganja za rak, sem pa sodijo slabe prehranske
navade, kajenje, prekomerno uživanje alkoholnih pijač,
prekomerno sončenje, tvegana spolnost. Predvsem je
pomembno živeti skladno s priporočili zdravega prehranjevanja, ne pozabiti na telesno aktivnost in se odzivati na
pozive k zdravniškim pregledom v okviru presejalnih programov, kot so ZORA za zgodnje
odkrivanje raka materničnega vratu, DORA za
zgodnje odkrivanje raka dojke in SVIT za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in
danke. Veliko lahko torej naredimo sami.
Živeti z rakom
• Spremeniti življenjske navade
• Zaupati in upati
• Sprejeti bolezen
• Pogumno premagovati ovire
• Vključiti se v skupine za samopomoč
• Vzpostaviti pozitiven odnos do zdravja
Če bolezen pride?
»Rak ni le črnina, je široka pisana mavrica
barv, in verjemite, na koncu je tudi svetloba,« je dolgoletna predsednica društva
Jadranka Vrh Jermančič sklenila svojo ganljivo zahvalo vsem, ki so ji s številnimi glasovi namenili zmago v akciji Osebnost Primorske 2011. Jadranka Vrh Jermančič je v
društvu še vedno aktivna kot podpredsednica in pomaga bolnikom v stiski v skupini
Novi predsednik Andrej Cör se je
zahvalil dolgoletni predsednici
Jadranki Vrh Jermančič za
požrtvovalno delo tako pri
osveščanju ljudi o raku kot tudi pri
vodenju Obalnega društva za boj
proti raku.
za samopomoč bolnic in bolnikov z rakom, ki se srečuje vsak
prvi četrtek v mesecu ob 18. uri v
prostorih izolske bolnišnice.
Poziv k podaji predlogov za
najbolj urejen vrt, balkon in
gostinsko teraso
Poziv k podaji predlogov
za ureditev notranjosti
izolskih krožišč
Občane pozivamo k podaji
predlogov za najbolj urejen
vrt, balkon in gostinsko teraso.
Rok za oddajo predlogov je do
vključno petka, 12. julija 2013.
Komisija bo predloge do konca
julija pregledala in naredila ožji
izbor finalistov. Najlepši vrt,
balkon in gostinsko teraso pa
boste izbrali občani.
Župan Igor Kolenc poziva
občane k podaji predlogov za
ureditev notranjosti izolskih
krožišč. Rok za oddajo predlogov
je do vključno petka, 21. junija
2013. Komisija bo predloge
do konca junija pregledala in
predlagatelje obvestila o izbiri
najustreznejše ideje.
Ker smo ponosni, da živimo v
lepem in urejenem mestu, smo se
odločili, da bomo tiste, ki so se najbolj potrudili z urejanjem okolice,
letos tudi nagradili. Določili smo tri
kategorije: vrtovi, balkoni in gostinske terase. V kategoriji vrtov se upoštevajo tako cvetlični kot zelenjavni
vrt ali park, v kategoriji balkonov pa
tudi okenske police. Gostinci lahko
prijavijo svoj gostinski vrt oz. teraso.
Predloge bo obravnavala posebna
komisija, ki jo bo imenoval župan.
Predlog naj obvezno vključuje eno ali
več fotografij in kratko pojasnilo,
zakaj je ravno predlagani vrt/balkon/
terasa najlepši. Vsi finalisti, ki bodo
prišli v ožji izbor, bodo predstavljeni v
avgustovskem Bobniču in nagrajeni s
strokovno ekskurzijo v Arboretum
Volčji potok. Zmagovalca vsake
izmed treh kategorij pa boste izbrali
občani. Razglasitev zmagovalcev bo
potekala ob dnevu turizma, 27. septembra 2013. Predloge, ki naj jih predlagatelji pošljejo po elektronski pošti
na e-naslov [email protected],
pričakujemo do vključno petka,
12. julija. Za dodatne informacije
glede poziva se lahko predlagatelji
obrnejo na Ireno Zavrtanik iz Službe
za razvoj turizma, na telefonsko številko 05/6600403. Več informacij sledi
v avgustovski številki Bobniča.
Predlogi za ureditev notranjosti izolskih krožišč se zbirajo za krožišča ob
avtokampu Jadranka, med Kajuhovo
in Prešernovo ulico ter v Jagodju in pri
izolski komunali. Občina želi pridobiti
kakovostne, a hkrati zanimive predloge
za ureditev notranjosti krožišč. Župan
Kolenc predlagatelje še prosi, naj pri
razmišljanju o predlogih upoštevajo
usmeritev, da je manj včasih lahko več.
Predloge bo obravnavala posebna
komisija, ki jo bo imenoval župan. Za
vsak izbrani predlog bo Občina predlagatelju namenila 50 evrov. Predloge,
ki naj jih predlagatelji pošljejo po elektronski pošti na elektronski naslov
[email protected], pričakujemo
do vključno petka, 21. junija. Za
dodatne informacije glede krožišč se
lahko predlagatelji obrnejo na
Boštjana Gorelo z Urada za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni
razvoj; njegova telefonska številka je
05 66 00 250.
Nagrade so naslednje:
nagrada za najlepši vrt
je samokolnica s setom za
vrtnarjenje, za najlepši balkon
oziroma okensko polico večerja
v okviru dogodka Pozabljeni
okusi Istre in za najlepšo
gostinsko teraso promocijska
tabla z naslovom zmagovalca.
31
dobro je vedeti
Junij 2013
www.izola.si
Kanalizacija Korte v postopku
pridobivanja uporabnega dovoljenja
Izposoja koles
tudi v Izoli
V kratkem bo izposoja koles
zaživela tudi v Izoli. Družba
Ibis, d. o. o., junija načrtuje
ureditev prvih treh postaj,
in sicer pri Srednji šoli Izola,
pred pošto in na parkirišču pri
ladjedelnici.
Projekt izgradnje kanalizacije v Kortah se približuje
koncu. V kratkem bo opravljen tehnični pregled, sledi
pridobitev uporabnega dovoljenja in priključitev gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje. Projekt je izveden v
okviru pogodbene vrednosti.
Izolska tržnica z domačimi presežki
ponovno vabi
V začetku maja je na Drevoredu 1. maja ponovno zaživela tržnica z domačimi presežki. Domačini in
gostje lahko pridelke lokalnih kmetov kupujejo vse do septembra.
S projekti, ki spodbujajo lokalno hrano,
postaja Izola prepoznavna. Eden izmed
dogodkov v okviru pobude Kilometer nič je
tudi tržnica z domačimi presežki, ki bo vse do
septembra z domačimi dobrotami vabila vsako soboto
med 8. in 13. uro. Tako bodo lahko domačini in obiskovalci
na Drevoredu 1. maja kupovali radič, grah, krompir,
jagode, češnje ter drugo sezonsko sadje in zelenjavo.
Sistem izposoje koles bo kompatibilen z že delujočim sistemom izposoje koles v Kopru, saj
je cilj projekta možnost izposoje
v vseh treh občinah, koprski,
piranski in izolski. Tak sistem bo
namreč optimalen tako za občane
vseh treh občin kot za obiskovalce in turiste. Z vpeljavo sistema bomo spodbudili uporabo
kolesa kot prevoznega sredstva.
Vožnja s kolesom ponuja uporabnikom kar nekaj prednosti:
zaradi gneče na cesti lahko na cilj
pridejo celo prej kot z avtomobilom, stroški za gorivo (ki so najvišji ravno pri vožnji na kratke
relacije) se občutno zmanjšajo,
ljudje več časa preživijo na svežem zraku in se gibajo, več je
možnosti za osebna srečevanja in
druženja. Z uporabo koles predvsem skrbimo za svoje okolje in
čist zrak v okolici. Za samo mesto
to pomeni razbremenitev prometa v mestnem središču, razbremenitev parkirišč ter osveščanje o skrbi za okolje in zdravem
načinu življenja.
MORSKE PUSTOLOVŠČINE
PIKE NOGAVIČKE IN GUSARJA VALA
Vsako nedeljo
od 23.06. do 25.08.2013.
~ KOPER, Ukmarjev trg
od 10.00 do 12.00
~ IZOLA, trg Pietro Coppo
od 17.00 do 19.00
Brezplačne otroške predstave, animacije, delavnice,...
Obnova cestišča od Izole proti deponiji
izkopnega materiala pod Šaredom
Javno podjetje Komunala Izola je v začetku junija pričelo z obnovo cestišča od mosta nad hitro cesto v Livadah proti odlagališču izkopnega materiala pod Šaredom. Dela bodo potekala predvidoma do 22. junija 2013.
Poškodbe cestišča so posledica
odvoza izkopnega materiala, ki
sta ga iz predora na deponijo
odvažali družbi Cestno podjetje
Maribor in Alpine Bau. V sklopu
sanacije bo javno podjetje v
okviru rednih vzdrževalnih del
32
uredilo še ostale poškodbe na omenjenem
delu cestišča. V tem času bo cesta delno
zaprta, zato Komunala vse udeležence v
prometu poziva k strpnosti in spoštovanju
spremenjenih prometnih predpisov. Z deli
bodo zaključili predvidoma do 22. junija,
odvisno od vremena.
Več na:
www.enostavnoprijatelji.si
ali na naši facebook strani.
dobro je vedeti
Junij 2013
Izvajalec urbane ureditve mestnega
jedra Izole je izbran
V prejšnji številki Bobniča smo predstavili projekt urbane prenove starega mestnega jedra, s katerim bodo urejeni
nekateri podhodi, štiri mestne ulice in območje Svetilnika. Mestnemu središču bo tako povrnjena pomenska
vrednost ob upoštevanju tradicije in zgodovine obstoječe arhitekturne in urbane podobe ter običajev stanovalcev
starega dela mesta Izole. Med dvema projektnima skupinama je posebna komisija na podlagi meril, pridobljenih
smernic, mnenj in pripomb javnosti izbrala izvajalca urbane ureditve mestnega jedra. To je projektni biro
Enota, d. o. o., ki bo prenovo urbane ureditve uresničil skupaj z investitorjem in občani.
Člani komisije v sestavi župana Igorja
Kolenca, Karmen Bučar, Maje Stepanov,
Zorka Dežjota, Dušana Ambroža, Katje Zajko,
Marjetke Popovski in Teure Raschini so pri
izboru namenili posebno pozornost funkcionalnosti in fleksibilnosti predvidenih ureditev
in skladnosti investicije s predvidenimi sredstvi za izvedbo projekta. V času javne razgrnitve so bila predstavljena le izhodiščna razmišljanja, ki so prikazovala rdečo nit projekta,
umestitev elementov pa bo potekala v sodelovanju s stanovalci na posameznih mikrolokacijah. V ta namen bodo organizirana razna
srečanja z manjšimi skupinami krajanov, ki se
bodo z arhitekti in predstavniki strokovnih
služb Občine pogovorili in uskladili želje z
možnostmi, ki jih narekujeta projekt in prostor.
Srečanja bodo potekala v poletnem obdobju s
predhodno najavo krajanom. Sočasno si bodo
lahko stanovalci na eni izmed lokacij v starem
Projekt se bo izvedel v dveh
delih. Prvi del v letu 2013 bo
predvidoma obsegal uskladitev projekta in izvedbo elementov na območju Svetilnika in
podhodov, drugi v letu 2014 pa
zajema izvedbo elementov v
območju uličnega središča.
mestnem jedru ogledali in tudi
dejansko uporabljali prototipni
element urbane opreme, ki je
namenjen uličnemu središču, kot
na primer element za sedenje.
Spoznavanje elementov in njihovih oblik ter materiala bo tako
stanovalcem olajšala predstavo o
samem elementu in njegovi skladnosti v prostoru.
Tečaji računalništva:
»To potrebujemo, da nas čas ne povozi.«
Nakupi prek spleta se splačajo, tudi država vse več svojih storitev ponuja na medmrežju. Z nekaj kliki smo v zadnjih
letih lahko vselej blizu svojim prijateljem in znancem, nekatere poti z avtomobilom so postale odveč, čakalne vrste
pred okenci uradov so le še redka izkušnja. V zadnjih letih se s pomočjo tečajev računalniškega opismenjevanja, ki jih
financirata država in EU, vse več ljudi, tudi starejših, zaveda prednosti svetovnega spleta.
V prvi polovici maja so se
zaključili še zadnji brezplačni
tečaji, ki jih je občanom ponudila
koprska Ljudska univerza v
okviru operacije Dvig ravni
pismenosti. Prebivalci obalnih
občin so imeli na izbiro dva programa: prvi je bil namenjen
tistim, ki so se želeli naučiti,
kako izdelamo in oblikujemo
besedilo, uporabljamo internet
in elektronsko pošto, drugi program pa je bil namenjen spodbujanju uporabe spleta in spletnih
storitev za delo, učenje in
zabavo. Tečajniki so se naučili
komunicirati, nakupovati po
spletu ter uporabljati storitve
e-uprave, e-bančništva in
e-zdravja.
Veliko udeležencev na tečajih je
bilo starejših od 50 let, veliko
izmed njih že upokojenih. Prav
zanje je bila ta izkušnja še posebej
dragocena. Stane iz Izole (66 let)
nam je tako zaupal: »Naučil sem
se stvari, ki si jih v življenju nisem
mogel niti predstavljati.« Nada iz
Kopra (57 let) pa je povedala: »To
potrebujemo, da nas čas ne
povozi.«
Od septembra 2010 do maja
2013 se je v tečaje računalniškega
opismenjevanja na Ljudski univerzi Koper vključilo 444 občanov
Kopra, Izole in Pirana. Tečaje
računalništva, ki so bili namenjeni
predvsem začetnikom, sta financirala Ministrstvo za izobraževanje
in Evropski socialni sklad.
Nova ponudba brezplačnih
tečajev računalništva pa
bo na voljo šele z novo
evropsko perspektivo od
leta 2014 dalje. Do takrat
lahko tisti, ki ne želijo
izgubiti stika s svetovnim
spletom in drugimi
uporabnimi računalniškimi
orodji ali zgolj želijo
pridobiti osnovno
računalniško znanje,
brezplačno obiskujejo
Središče za samostojno
učenje na Ljudski univerzi
Koper, kjer bo zanje dobro
poskrbel usposobljeni
mentor.
Branko Vuga
Ljudska univerza Koper
33
Junij 2013
zabava
nagradna križanka
www.izola.si
številka 9
Izpolnjeno križanko pošljite do 19. julija 2013 na naslov
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola s pripisom
»Nagradna križanka«.
Med vsemi prispelimi in pravilno izpolnjenimi križankami bomo
izžrebali tri nagrajence, katerih imena bomo objavili v prihodnji
številki Bobniča - La Crida. Nagrajence bomo obvestili tudi po pošti.
Nagrade:
1. nagrada: knjiga Stari izolski statut
2. nagrada: Županovo vino
3. nagrada: kopalna brisača z izolskim grbom
Nagrajenci aprilske številke Bobniča - La Crida so:
1. nagrada: knjigo Stari izolski statut prejme ga. Jožica Lazar
2. nagrada: Županovo vino prejme g. Josip M. Milanič
3. nagrada: kopalno brisačo z izolskim grbom prejme ga. Ivana Robida
Riše: Marjan Motoh
Čestitamo!
34
i
n
o
i
z
a
t
o
s
i
l
e
f
g
i
u
L
,
man
o
Giugn
Sabato, 15 e 29 giugno, e sabato, 13 e 20 luglio, Punta Gallo
SMS in spiaggia
Sabato, 15 giugno, ore 8.00, Parco Pietro Coppo
17o raduno Adria classic – Raduno di auto e moto d'epoca
Sabato, 15 giugno, ore 17.00, Parco archeologico
Notte estiva dei musei nel Parco archeologico di San Simone
Sabato, 15 giugno, ore 20.00, Palazzo Manzioli /Galleria “Plac Izolanov”/
Galleria Insula
NOTTE ESTIVA DEI MUSEI
Inaugurazione della mostra collettiva intitolata IZ(S)OLA VIZ(S)
UAL(E) A.D. 2013.
Lunedì, 17 giugno, ore 19.00, Ex scuola italiana (primo piano)
Celebrazione dell’85° Anniversario dell’oro
Olimpionico della S.N. Pullino di Isola d’Istria,
con proiezione ed esposizione di foto del Club di vela Pullino,
relative al periodo 1925 – 1951.
Lunedì, 17 giugno, ore 19.00, Biblioteca civica di Isola
Seminario "Alternativo o tradizionale - in quale direzione sembra
andare la medicina moderna?". Interverrà mag. Darko Filiput
Lunedì, 17 giugno, ore 19.00, Casa di Cultura
LAINARIJA 2013, Dance Studio LAI
Martedì, 18 giugno, ore 17.00, Palazzo Manzioli
L’inaugurazione della mostra di fine anno scolastico dei lavori dei
bambini della Scuola materna L’aquilone e degli alunni della SE Dante
Alighieri NE COMBINIAMO DI TUTTI I COLORI.
Giovedì, 20 giugno, ore 19.00, Palazzetto dello sport Isola (Via del Carso, 1)
Un'urlo d'energia – spettacolo di fine anno del Club di danza
Titty dance di Isola.
Giovedì, 20 giugno, ore 19.00, Galleria Alga
"I DIPINTI NEGLI AMBIENTI PUBBLICI"
Inaugurazione della mostra di pittura dell'Associazione di arti
figurative LIK di Isola.
Giovedì, 20 giugno, ore 20.00, Campo alle Porte (Lonka)
Scuola di danza Balerima – Danze folcloristiche arabe
Venerdì, 21 giugno, ore 19.00, Korte, piazzale di fronte alla Casa della
Cooperativa
Giornata dello stato celebrata la notte del
solstizio d'estate – partecipazione delle associazioni locali,
programma culturale, ospite musicale: Anika Horvat & band.
Domenica, 30 giugno, ore 10.00, Parco Pietro Coppo
Concerti domenicali – Quintetto dell'Orchestra di fiati di Isola
e del gruppo Svirel.
Domenica, 30 giugno, ore 20.00, Casa della Cooperativa di Korte
100 concerti del cuore – concerto di Manca e Benjamin
Izmajlov (mezzosoprano e violinista).
Dal 1 al 10 luglio, Scuola di musica Isola, Palazzo Manzioli
MASTERCLASSES HALIAETI
Dal 1 all'8 luglio
LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI con il tema
"CHE ESTATE… MONDIALE!"
Martedì, 2 luglio e mercoledì, 3 luglio
I SAPORI DIMENTICATI DELL'ISTRIA
Dal 2 al 7 luglio, Campo alle Porte (Lonka)
EUROFEST
Giovedì, 4, 11, 18, 25 luglio e giovedì, 1, 15, 22 agosto, ore 21.00
Cinema all'aperto Arrigoni
Giovedì, 4 luglio, ore 19.30, Galleria Alga
Živa Voga
La favola della piccola Dorimu – mostra delle bambole artistiche
Sabato, 6 luglio, ore 20.00, Piazza Manzioli
FESTA DEL COMUNE DI ISOLA
Orchestra di fiati di Isola & Štajarskih sedem
Domenica, 7 luglio, ore 10.00, Parco Pietro Coppo
Concerti domenicali – Orchestra di fiati di Trebnje
Dal 9 al 16 luglio, Palazzo Manzioli
ACADEMIA MUSICALE ESTIVA A ISOLA
Insegnanti: prof. Antonije Hajdin (violoncello),
prof. Selma Chicco Hajdin (pianoforte).
Mercoledì, 10 luglio, ore 20.00, Campo alle Porte (Lonka)
Teatro di Ana Monro: Madre Coraggio
Giovedì, 11 luglio, ore 21.00, Parco Pietro Coppo
Concerto del gruppo THE TZAR BLUES BAND
Venerdì, 12 luglio, mercoledì, 17, 24, 31 luglio e mercoledì, 7 agosto, Parco
Pietro Coppo
Alpe Adria PUF festival
Venerdì, 21 giugno, ore 19.00, Palazzo Manzioli
SERATA LETTERARIA – Presentazione della guida »La Parenzana
in bicicletta, da Trieste a Parenzo lungo la ex ferrovia istriana«.
Da venerdì, 12 luglio, a domenica, 14 luglio, Piazza Manzioli; 22 luglio,
Parco Pietro Coppo, ore 21.00
Etno HistEria
Venerdì, 21 giugnio e sabato, 22 giugno, ore 20.00, Malibu caffe
Sacrifice Fest – Indoor Metal Festival
Domenica, 14 luglio, ore 10.00, Parco Pietro Coppo
Concerti domenicali – Orchestra di fiati di Kočevje
Sabato, 22 giugno, ore 9.30, vigneti presso la Scuola elem. Livade
1a Corsa e marcia di beneficenza dell'Eurofest
Giovedì, 18 luglio, ore 21.00, Parco Pietro Coppo
Concerto di MIA ŽNIDARIČ BAND
Sabato, 22 giugno, ore 10.00, Via Lubiana
Bazar di prodotti fatti a mano
Sabato, 20 luglio, ore 17.00, Malija
Marija Karmelska – tradizionale sagra paesana
Domenica, 23 giugno, ore 10.00, Parco Pietro Coppo
Concerti domenicali – Orchestra di fiati di Isola
Sabato, 20 luglio, ore 21.00, Campo alle Porte (Lonka)
Concerto di Etnoklarinetno
Mercoledì, 26 giugno, ore 19.00, Biblioteca civica di Isola
Seminario "Lo scenario turistico a Isola".
Interverrà Marjan Tkalčič.
Domenica, 21 luglio, ore 10.00, Parco Pietro Coppo
Concerti domenicali – Orchestra di fiati di Stranbinger,
Austria
Giovedì, 27 giugno, ore 20.00, Campo alle Porte (Lonka)
Teatro di Ana Monro: Ana, decima figlia, a Isola
Martedì, 23 luglio, ore 21.00, Piazza Manzioli
ISOLA MUSIC FESTIVAL
Concerto di Renato Chicco & Di Leone band
Venerdì, 28 e sabato, 29 giugno, ore 19.00, Via Lubiana, Via Capodistria,
Via Verdi, Via Alieto, Piazza Manzioli
Festa delle olive, del vino e del pesce –
presentazione degli olivicoltori e dei viticoltori locali, con una ricca
offerta gastronomica e programma musicale.
Dal 28 al 30 giugno, ore 19.30, Parco Pietro Coppo
L'allegra caravana di Klovnbuf
Venerdì, 28 giugno, ore 19.00, Palazzo Manzioli
SERATA LETTERARIA Presentazione del volume di Sabina Parma
»Benedetto Carpaccio – Origini del metodo di lavoro e attività
istriana«, editore Il Mandracchio, Isola 2012.
Sabato, 29 giugno, ore 21.00, Campo alle Porte (Lonka)
Izola Folk – Esibizione del gruppo folk ungherese Bibor di Vál.
Mercoledì, 24 luglio, ore 21.00, Piazza Manzioli
ISOLA MUSIC FESTIVAL, concerto di Rudi Bučar & Istraband
Giovedì, 25 luglio, ore 21.00, Parco Pietro Coppo
Concerto di JURE TORI TRIO
Venerdì, 26 luglio, ore 20.00, Palazzo Manzioli
Inaugurazione della mostra MOST/PONTE in collaborazione con la
Galleria Insula.
Venerdì, 26 luglio, ore 21.00, Piazza Manzioli
Concerto di Enzo Hrovatin & band
Sabato, 27 luglio, ore 21.00, Campo alle Porte (Lonka)
Concerto di MARKO HATLAK
Sabato, 3 agosto, ore 21.00, Campo alle Porte (Lonka)
Concerto di VLADO KRESLIN & MALI BOGOVI
e ,
prireditv
Junij
Julij
Sobote, 15., 29. junija in 13., 20. julija, Plaža Svetilnik
SMS na plaži
Sobota, 15. junija ob 8.00, Park Pietro Coppo
17. Adria classic rally starodobnih
motorjev in avtomobilov
Sobota, 15. junija ob 17.00, Arheološki park
Poletna muzejska noč v Arheološkem parku
Simonov zaliv
Sobota, 15. junija ob 20.00, Manziolijeva palača,
Galerija "Plac Izolanov", Galerija Insula
POLETNA MUZEJSKA NOČ
Odprtje skupinske razstave IZ(S)OLA VIZ(S)UAL(E) AD 2013.
Ponedeljek, 17. junija ob 19.00, Stara italijanska šola (1. nadstropje)
Praznovanje 85. obletnice zlate olimpijske
medalje S. N. Pullino slovenske Istre.
Potekala bo tudi video predstavitev fotografij Jadralnega kluba
Pullino iz obdobja 1925–1951.
Ponedeljek, 17. junija ob 19.00, Mestna knjižnica Izola
Predavanje »Alternativno ali tradicionalno – katera pot je
v sodobnem zdravstvu privlačnejša?«. Predaval bo mag. Darko
Filiput (mag. psihoterapije, mag. ekonomije).
Ponedeljek, 17. junija ob 19.00, Kulturni dom
LAINARIJA 2013, Plesni Studio LAI
Torek, 18. junija ob 17.00, Manziolijeva palača
otvoritev razstave risb
“Ne combiniamo di tutti i colori” otrok iz vrtca
L’Aquilone in učencev OŠ Dante Alighieri. Sledi predstava ob
zaključku šolskega leta v telovadnici OŠ Dante Alighieri.
Četrtek, 20. junija ob 19.00, Športna dvorana Izola (Kraška ul. 1)
Energija kriči – zaključna plesna prireditev Plesnega
kluba Titty dance Izola. Predstavitev članov društva z gosti.
Četrtek, 20. junija ob 19.30, Galerija Alga
Poslikave v javnih prostorih
Otvoritev slikarske razstave likovnega društva LIK Izola.
Četrtek, 20. junija ob 20.00, Lonka
Plesna šola Balerima – Arabski folklorni plesi
Petek, 21. junija ob 19.00, Korte, ploščad pred Zadružnim domom
Dan državnosti na kresni večer
Sodelovanje domačih društev, kulturni program, glasbena gostja
Anika Horvat & Band.
Petek, 21. junija ob 19.00, Manziolijeva palača
LITERARNI VEČER – Predstavitev vodiča »La Parenzana in
bicicletta, da Trieste a Parenzo lungo la ex ferrovia istriana«.
Petek, 21., in sobota, 22. junija ob 20.00, Malibu caffè
Sacrifice Fest – Dvodnevni indoor Metal Festival
Sobota, 22. junija ob 9.30, vinogradi nad Osnovno šolo Livade
1. Eurofestov dobrodelni tek – pohod
Sobota, 22. junija ob 10.00, Ljubljanska ulica
Bazar ročnih izdelkov domače obrti
Nedelja, 23. junija ob 10.00, Park Pietro Coppo
Poletne godbe – Pihalni orkester Izola
Sreda, 26. junija ob 19.00, Mestna knjižnica Izola
Predavanje »Scenarij za turizem v Izoli«.
Predaval bo dr. Marjan Tkalčič.
Četrtek, 27. junija ob 20.00, Lonka
Gledališče Ane Monro – Ana desetnica v Izoli
Petek, 28., in sobota, 29. junija ob 19.00, Ljubljanska, Koprska,
Verdijeva, Alietova ulica, Manziolijev trg
Praznik oljk, vina in rib
Predstavitev domačih oljkarjev in vinarjev, bogata kulinarična
ponudba, glasbeni program.
Od 28. do 30. junija, ob 19.30, Park Pietro Coppo
Klovnobufova vesela karava
Petek, 28. junija ob 19.00, Manziolijeva palača
LITERARNI VEČER
Predstavitev knjige Sabine Parma »Benedetto Carpaccio –
Origini del metodo di lavoro e attività istriana«.
Sobota, 29. junija ob 21.00, Lonka
Izola Folk – Nastop madžarske folklorne skupine Bibor iz Vál.
Nedelja, 30. junija ob 10.00, Park Pietro Coppo
Poletne godbe – Kvintet PO Izola in skupina Svirel
Nedelja, 30. junija ob 20.00, Zadružni dom Korte
100 srčnih koncertov – Koncert Mance in Benjamina
Izmajlova (mezzosopranistka in violinist).
Od 1. do 10. julija, Glasbena šola Izola, Manziolijeva palača
MASTERCLASSES HALIAETI
Od 1. do 8. julija
KREATIVNI LABORATORIJ ZA OTROKE na temo
"CHE ESTATE… MONDIALE!"
Torek, 2., in sreda, 3. julija
POZABLJENI OKUSI ISTRE
Od 2. do 7. julija, Lonka
EUROFEST
Četrtek, 4., 11., 18., 25. julija in 1., 15., 22. avgusta ob 21.00
Letni kino Arrigoni
Četrtek, 4. julija ob 19.30, Galerija Alga
Živa Voga, Zgodba o mali Dorimu – razstava umetniških punčk
Sobota, 6. julija ob 20.00, Manziolijev trg
OBČINSKI PRAZNIK – Pihalni orkester Izola & Štajerskih sedem
Nedelja, 7. julija ob 10.00, Park Pietro Coppo
POLETNE GODBE – Pihalni orkester Trebnje
Od 9. do 16. julija, Manziolijeva palača
POLETNA GLASBENA AKADEMIJA V IZOLI
Predavala bosta prof. Antonije Hajdin (violončelo) in prof. Selma
Chicco Hajdin (klavir).
Sreda, 10. julija ob 20.00, Lonka
Gledališče Ane Monro – Mati Korajža
Četrtek, 11. julija ob 21.00, Park Pietro Coppo
THE TZAR BLUES BAND – koncert
12., 17., 24., 31. julija in 7. avgusta, Park Pietro Coppo
Alpe Adria PUF festival
Od petka, 12., do nedelje, 14. julija, Manziolijev trg, in ponedeljek, 22.
julija, ob 21.00, Park Pietro Coppo
Etno HistEria
Nedelja, 14. julija ob 10.00, Park Pietro Coppo
POLETNE GODBE – Pihalni orkester Kočevje
Četrtek, 18. julija ob 21.00, Park Pietro Coppo
MIA ŽNIDARIČ BAND – koncert
Sobota, 20. julija ob 17.00, Malija
Marija Karmelska – tradicionalna vaška šagra
Sobota, 20. julija ob 21.00, Lonka
Etnoklarinetno – koncert
Nedelja, 21. julija ob 10.00, Park Pietro Coppo
POLETNE GODBE – Pihalni orkester Stranbinger Avstrija
Torek, 23. julija ob 21.00, Manziolijev trg
IZOLA MUSIC FESTIVAL – koncert Renato Chicco & Di Leone
band
Sreda, 24. julija ob 21.00, Manziolijev trg
IZOLA MUSIC FESTIVAL – koncert Rudi Bučar & Istraband
Četrtek, 25. julija ob 21.00, park Pietro Coppo
JURE TORI TRIO – koncert
Petek, 26. julija ob 20.00, Manziolijeva palača
Odprtje razstave MOST/PONTE v sodelovanju z Galerijo Insula.
Petek, 26. julija ob 21.00, Manziolijev trg
Enzo Hrovatin & Band – koncert
Sobota, 27. julija ob 21.00, Lonka
MARKO HATLAK – koncert
Sobota, 3. avgusta ob 21.00, Lonka
VLADO KRESLIN & MALI BOGOVI – koncert