ПОЛОЖЕНИЕ - Festival Maslenica

PRAVILNIK
VSAKOLETNEGA DOBRODELNEGA
FESTIVALA
ПОЛОЖЕНИЕ
O ЕЖЕГОДНОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ
ФЕСТИВАЛЕ
MASLENICA V LJUBLJANI
Maslenica je praznik sonca, praznovanja na
prostem, iskrenega veselja in okusnih jedi, ki
ga že od nekdaj proslavljajo slovanski
narodi. To je posebni starodavni praznik, ki
simbolično naznanja odhod zime in veselje
ob prihodu dolgo pričakovane pomladi!
«MАСЛЕНИЦА В ЛЮБЛЯНЕ»
Фестиваль Масленица - древний
славянский праздник корнями из России.
В Словении этот Фестиваль организуется
с 2007 года с целью представить русскую
культуру словенскому обществу.
Мероприятие проходит на центральной
городской площади по шести
тематическим блокам:
1. Культурная программа.
2. Ярмарка-продажа изделий русских
народных промыслов.
3. Русская кухня.
4. Игровая площадка.
5. Творческие мастерские для детей и
взрослых.
6. Тематические выставки в
Российском центре науки и
культуры.
I. Organizatorji festivala Maslenica v Организаторы
фестиваля
Ljubljani (v nadaljevanju – Festival) v letu «МАСЛЕНИЦА В ЛЮБЛЯНЕ» (далее –
Фестиваль) в 2015 г.:
2014:
 Ruski center znanosti in kulture v
 Российский
центр
науки
и
Sloveniji;
культуры в Словении;
 Družba Slovenija Rusija;

Общество Словения-Россия;
 Zavod Vesela dRuščina.
 Люблянская
школа
дополнительного
образования
(Zavod Vesela dRuščina).
Pokrovitelj festivala: Občina Ljubljana


Покровители Фестиваля в 2015 г.:
России
в
Словении,
Kraj dogodka: Mestni trg v Посольство
Муниципалитет города Любляны.
Ljubljani.
Datum dogodka: 1. marec 2014
 Место проведения: центральная
od 10.30h do 15.00h.
II. Cilji in naloge festivala
Osnovni cilj festivala je organiziranje
prazničnega dogodka, ki bi vzbudil
zanimanje meščanov slovenske prestolnice k
samobitnim kulturnim tradicijam ruskega
naroda in na ta način pripomogel k
slovensko-ruskemu kulturnemu sodelovanju
ter vzajemnemu bogatenju slovanskih kultur.

I.
городская площадь - Погачарьев
трг, г. Любляна.
Дата проведения: 21 февраля
2015г. от 10.30 до 15.00.
Цели и задачи Фестиваля
Основная цель Фестиваля – организация
масштабного праздничного события,
способного вызвать интерес жителей
словенской столицы к самобытным
культурным традициям русского народа и
таким образом способствовать словенскоIII. Organizacijski odbor festivala
российскому
культурному
Za organiziranje in izvedbo festivala so сотрудничеству и взаимообогащению
organizatorji ustanovili organizacijski odbor, славянских культур.
ki je odgovoren za:
Благотворительная цель Фестиваля –
- organizacijo in izvedbo festivala;
средства, собранные от ярмарки-продажи
фестиваля
будут
переданы
на
- organizacijo sejma ruske ljudske obrti;
благотворительные цели.
- gostinske storitve in razmestitev
udeležencev na festivalu;
II.
Оргкомитет Фестиваля
- pripravo publikacije;
- promocijo festivala;
Для организации и проведения Фестиваля
организаторы создают организационный
комитет, на который возлагается:
- stike z mediji.
IV. Udeleženci festivala
- организация и проведение фестиваля;
- организация ярмарки русских народных
промыслов;
- организация питания и размещения
участников фестиваля;
- изготовление печатной продукции;
- работа по продвижению фестиваля;
- работа с СМИ.
Projekt je odprtega tipa in se ga lahko udeleži
vsak posameznik ali organizacija, ni
starostno omejen, niti ne obstaja drugih
omejitev, dokler je udeležba v skladu s cilji
festivala. K sodelovanju na festival vabimo
Участники Фестиваля
tako skupine kot posameznike iz vseh mest III.
Slovenije in Rusije, ki se ukvarjajo z
Фестиваль является открытым для
umetnostjo.
участия любого человека и любой
организации без возрастных или какихлибо иных ограничений, если это участие
V. Pogoji sodelovanja in dogodki na отвечает
целям
Фестиваля.
festivalu
К участию в Фестивале приглашаются
коллективы,
а
также
K sodelovanju vabimo skupine, ki bi na творческие
ljubljanskih ulicah in trgih ustvarili отдельные исполнители из городов
nepozabno atmosfero praznovanja na Словении, России и других стран.
prostem s tradicionalnim razvedrilnim
programom.
IV.
Условия участия и порядок
проведения Фестиваля
Vabimo ustvarjalce tradicionalnih izdelkov
ljudske umetnosti.
 К
участию
приглашаются
коллективы, которые способны
Gostje in udeleženci festivala postanejo
создать на улицах и площадях
ustvarjalci slikovitih predstav, tekmovanj,
Любляны
незабываемую
zabav,
атмосферу народных масленичных
гуляний
с
традиционной
folklornih plesov, razvedrila za otroke in
развлекательной
программой.
odrasle, ki temeljijo na verodostojnih
 Приглашаются
создатели
folklornih virih. V času festivala bo
традиционных
изделий
obratovala trgovina, kjer boste lahko kupili
декоративно-прикладного
izdelke ljudske umetnosti.
искусства.
 Гости и участники Фестиваля
становятся
непосредственными
V program so vključene (na splošno):
создателями ярких представлений,
конкурсов,
забав,
хороводов,
- palačinke, med, sladkarije, čaj in izdelki
развлечений
для
детей
и
взрослых,
Maslenice;
основанных
на
подлинном
фольклорном материале.
- tekmovanja in darila;
- brezplačne ustvarjalne delavnice, tečaji На протяжении всего Фестиваля будет
ruske kulinarike;
работать
выставка-продажа
работ
изобразительного
и
декоративноrazstava-sejem
domačih
izdelkov,
прикладного творчества.
nenavadnih gospodinjskih predmetov in
dodatkov;
V.
Финансовые условия
- glasba v živo in plesi;
Финансирование
Фестиваля,
- pravljični junaki in potujoči igralci;
осуществляется
организаторами
Фестиваля за счет собственных и
ter še veliko drugega.
привлеченных
спонсорских
средств.
Расходы,
связанные
с
проездом
до
места
Posebne nagrade in darila čakajo goste v
проведения
Фестиваля
и
обратно,
nacionalnih
in
stiliziranih
narodnih
питанием,
проживанием
участников
kostumih!
Фестиваля, несет направляющая сторона
либо сами участники.
VI. Finančni pogoji
VI.
Заключительные положения
Festival
financirajo
organizatorji
in
Все
материалы,
полученные
sponzorji, ki je povezan s stroški najema
записанные
организаторами
trga,
prevoza,
priprave
publikacij,
или
при
pripomočkov, nagrad. Stroški, ki bodo nastali
s prihodom do prizorišča festivala in obratno,
prehrano ter nakupi, nosijo posredniki, ki
napotijo udeležence na festival ali udeleženci
sami.
VII. Končni sklep
Vse posnetke, ki jih bodo organizatorji
prejeli ali sami zabeležili pri izvedbi festivala
(fotografije, avdio in video posnetke), so last
organizatorjev festivala in zato ne
potrebujejo dodatnega soglasja od gostov in
udeležencev festivala za njihovo uporabo v
reklamne namene.
Organizacijski odbor festivala si pridržuje
pravico do reprodukcije in distribucije video
in avdio posnetkov, ki bodo nastali v času
festivala, izposoje ter prav tako do uporabe
teh posnetkov pri izdaji zbornikov, brošur,
avdio in video posnetkov, ne da bi plačali
honorarja udeležencem festivala. Vse pravice
za festival so pridržane. Z vsemi
publikacijami in objavami o festivalu v
medijih in internetnih straneh se je potrebno
predhodno dogovoriti v pisni obliki z
organizatorji festivala.
проведении
Фестиваля
(фотографии,
аудио-,
видеозаписи),
являются
собственностью организатора Фестиваля.
Их использование для целей проведения
Фестиваля и рекламы не требует
дополнительного согласования с гостями
и участниками Фестиваля.
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой
право воспроизводить, распространять
видео- и аудиозаписи, произведённые во
время Фестиваля, осуществлять их
прокат, а также использовать эти записи
при издании сборников, буклетов,
выпуске аудио- и видеодисков без
выплаты гонорара участникам Фестиваля.
Все права на Фестиваль защищены. Все
публикации о Фестивале и объявление
материалов Фестиваля в средствах
массовой информации и Интернет
ресурсах должны быть предварительно
согласованы с организаторами Фестиваля
в письменном виде.
VII.
Адрес
организационного
комитета или контакты:
Российский центр науки и культуры
Фестиваль
«МАСЛЕНИЦА
ЛЮБЛЯНЕ»
VIII. Naslov organizacijskega odbora ali Цирил Методов трг 1
1000 г. Любляна, Словения
kontaktni podatki:
Координатор проекта – Юлия Николаевна
Месарич.
Ruski center znanosti in kulture
Festival Maslenica v Ljubljani
Ciril Metodov
Slovenija
trg
1
1000
В
Ljubljana,
Tel: + 386 41 767 210
E-mail: [email protected]
Тел. + 386 41 767 210
E-mail: [email protected]