Spremljamo gradnjo plavalnega ribnika (1)

Uga­ja, kar je red­ko
Sprem­lja­mo grad­njo
pla­val­ne­ga rib­ni­ka (1)
Ob­jem na­ra­ve
Pla­val­ni rib­ni­ki so čez me­jo, predv­sem pri na­ših se­ver­nih so­se­dih ter pri Nem­cih in Švi­car­jih izred­no pri­ljub­lje­ni. Ker je gle­de tovr­stnih rib­ni­kov v Slo­ve­ni­ji še ve­li­ko ne­znank, smo se odlo­či­li, da bo­mo pri­hod­nje ted­ne po­drob­ne­je sprem­lja­li izgrad­njo pla­val­ne­ga rib­ni­ka, ki ga bo izved­lo ma­ri­bor­sko pod­jet­je Objem na­ra­ve. Le stre­ljaj od Ma­ri­bo­ra, v oko­li­ci Rač, bo na­mreč do kon­ca pri­hod­nje­ga
me­se­ca ure­jen rib­nik, v ka­te­rem bo­do lah­ko na­roč­ni­ki brez­skr­bno pla­va­li v so­par­nih po­let­nih dneh.
Jo­lan­da in Gre­gor Obro­nek sta
se za na­kup pla­val­ne­ga rib­ni­ka
odlo­či­la iz pre­pro­ste­ga raz­lo­ga.
“Ver­jet­no so sa­nje mar­si­ko­ga
ime­ti la­sten ba­zen. Tu­di mi smo
si ga že­le­li, ven­dar je že pri sa­mi
mi­sli na kla­si­čen ba­zen ide­ja ta­koj
odpad­la, saj se ne uje­ma z na­šim
eko­loš­kim na­či­nom raz­miš­lja­nja
in živ­lje­nja. Ogrom­ne ko­li­či­ne
be­to­na in vsa­ko­let­no me­nja­va­nje
vo­de po na­ji­nem mne­nju ne upra­
Akcija Večerovih Kvadratov
Od­go­var­ja­li bo­mo tu­di na vpra­ša­nja
Če vas bo med akci­jo za­ni­ma­lo kar­ko­li v zve­zi s pla­val­ni­mi rib­ni­ki,
ki so v Slo­ve­ni­ji no­vost, nam lah­ko za­sta­vi­te vpra­ša­nje na
kva­dra­[email protected]­cer.com. Odgo­vo­ril vam bo Ro­bert Ško­fič, pro­jekt­ni
vod­ja pod­jet­ja Objem na­ra­ve.
U­red­ništ­vo
36
vi­ču­je­jo izgrad­nje ba­ze­na. Vonj po
klo­ru je mo­teč v jav­nih ko­pa­liš­čih,
za­kaj bi ga ime­li še do­ma. Ko smo
po­mi­sli­li še na vzdr­že­va­nje in čiš­če­
nje kla­sič­ne­ga ba­ze­na, smo bi­li vsi
so­gla­sni, da te­ga ne že­li­mo. Ba­zen
smo odmi­sli­li, vse do­kler ni­smo
vi­de­li pr­ve fo­to­gra­fi­je pla­val­ne­ga
rib­ni­ka. Ta nam je v hi­pu izpol­nil
vsa na­ša pri­ča­ko­va­nja.“
Na­rav­ni pla­val­ni rib­nik je ne­kaj, kar
sov­pa­da z na­či­nom raz­miš­lja­nja
in živ­lje­nja dru­ži­ne Obro­nek, z
nji­ho­vo eko­loš­ko hi­šo in oko­li­co.
“Na­rav­ni pla­val­ni rib­nik izpol­nju­je
vse pri­ča­ko­va­ne kri­te­ri­je, ta­ko
estet­ske, obli­kov­ne kot vi­zu­al­ne.
Za­mi­sel, da pla­vaš v do­ma­čem
rib­ni­ku z lok­va­nji, rast­li­na­mi in
na­rav­nim izgle­dom, je bo­tro­va­la
skup­ni odlo­čit­vi, da bo­mo ime­li
ba­zen v obli­ki na­rav­ne­ga pla­val­ne­
ga rib­ni­ka. Eden izmed po­memb­
nih kri­te­ri­jev je bil, da je pla­val­ni
rib­nik pri­me­ren tu­di za otro­ke, da
ima­jo svoj igral­ni in pla­val­ni del,
predv­sem, da so v stal­nem kon­
tak­tu z na­ra­vo, opa­zu­je­jo rast­li­ne,
žu­žel­ke in spre­mi­nja­nje na­ra­ve v
re­ge­ne­ra­cij­skem de­lu.“ Obron­ko­va
si že­li­ta ime­ti “živ“ ba­zen, kjer je
ved­no kaj no­ve­ga, ki se spre­mi­nja
sko­zi let­ne ča­se in se ga ne na­ve­li­
čaš. Pred­nost te­ga je, da tu­di po­zi­
mi ohra­ni estet­sko vred­nost oz.
po­sta­ne lah­ko dr­sa­liš­če. “Že­le­la
kvadrati/324/12.apr.10
Uga­ja, kar je red­ko
Načr­to­va­nje in
izde­la­va načr­tov
Ob pr­vem kon­tak­tu s stran­ko, ki
pov­pra­šu­je po na­ših pla­val­nih rib­ni­
kih, je na­ša pr­va skrb, da ji pred­sta­
vi­mo de­lo­va­nje ce­lot­ne­ga si­ste­ma
na­rav­nih rib­ni­kov in ba­ze­nov, po­ja­
sni Ro­bert Ško­fič iz pod­jet­ja Objem
na­ra­ve. Po osnov­ni pred­sta­vit­vi
si je tre­ba ogle­da­ti že­le­no me­sto
po­sta­vit­ve rib­ni­ka oz. ba­ze­na. “Ob
ogle­du par­ce­lo skr­bno pre­gle­da­mo
in stran­ki sve­tu­je­mo o izbi­ri teh­ni­
ke, mo­re­bit­nih pri­la­go­dit­vah le­ge
rib­ni­ka, pre­ve­ri­mo smer ve­tra, oce­
ni­mo po­treb­ne ve­li­ko­sti re­ge­ne­ra­
cij­skih in pla­val­nih con in oce­ni­mo
še dru­ge pa­ra­me­tre, ki vpli­va­jo na
pra­vil­no izbi­ro pla­val­ne­ga rib­ni­ka
po si­ste­mu Bi­o­top. Po do­go­vor­je­
nih vseh po­drob­no­stih, uskla­dit­vi
in mak­si­mal­ni ure­sni­čit­vi stran­ki­
nih že­lja, pri­de do pod­pi­sa po­god­
be, ki po­me­ni pr­vi kon­kre­ten ko­rak
k ure­sni­čit­vi stran­ki­nih sanj. Ski­ce
in oce­ne po­sta­vit­ve in opre­me
na­rav­ne­ga pla­val­ne­ga rib­ni­ka ozi­ro­
ma ba­ze­na, ki smo jih pred tem na
pod­la­gi ogle­da na­re­di­li za stran­ko,
se­daj indi­vi­du­al­no pri­la­go­di­mo in
kvadrati/324/12.apr.10
se­sta­vi­mo stran­kin indi­vi­du­al­ni
grad­be­ni načr­t. Te­ži­mo k roč­nim
indi­vi­du­al­nim izri­som načr­tov pla­
val­ne­ga rib­ni­ka za na­še stran­ke, ki
jih za po­tre­be kon­kret­ne izgrad­nje
in teh­nič­nih zah­tev izri­še­mo tu­di s
po­moč­jo ra­ču­nal­niš­ke pro­gram­ske
opre­me. Med­tem odvza­me­mo vzo­
rec vo­de, s ka­te­ro bo­mo ka­sne­je
na­pa­ja­li na­rav­ni pla­val­ni rib­nik. Z
vzor­cem ugo­to­vi­mo vseb­nost hra­
nil, fos­fa­tov in dru­gih po­memb­nih
se­sta­vin vo­de, ki so po­memb­ne pri
pr­vem pol­nje­nju rib­ni­ka ozi­ro­ma
ba­ze­na. Bist­ven del pred izgrad­njo
so po­pol­ne kal­ku­la­ci­je, ki jih prav
ta­ko indi­vi­du­al­no pri­pra­vi­mo gle­de
na do­go­vor­je­no obli­ko in teh­ni­ko
že­le­ne­ga na­rav­ne­ga pla­val­ne­ga
rib­ni­ka. Ker gre za komp­lek­sen
si­stem teh­ni­ke, ki po­sne­ma na­rav­
ne pro­ce­se, in za­ra­di mno­gih
fak­tor­jev, ki vpli­va­jo na pra­vil­no in
ne­mo­te­no de­lo­va­nje na­rav­nih pla­
val­nih rib­ni­kov, te kal­ku­la­ci­je opra­
vi­mo še­le po pod­pi­su po­god­be.
Ti izra­ču­ni vse­bu­je­jo med dru­gim
vred­no­sti o pra­vil­ni ve­li­ko­sti teh­ni­
ke, upo­rab­lje­ne v si­ste­mu Bi­o­top,
pra­vil­no izbi­ro in ko­li­či­no rast­lin,
ve­li­ko­sti re­ge­ne­ra­cij­ske in pla­val­ne
co­ne, pra­vil­ne­ga po­lo­ža­ja in po­sta­
vi­te bi­o­loš­ke­ga fil­tra, pra­vil­ne le­ge
ba­ze­na, izra­ču­na hi­drav­li­ke in osta­
le pa­ra­me­tre. Na pod­la­gi po­pol­nih
načr­tov, teh­nič­nih izri­sov, te­me­lje­
čih na indi­vi­du­al­nih že­ljah strank,
se lo­ti­mo izgrad­nje, o ka­te­ri bo­mo
po­drob­ne­je go­vo­ri­li v na­sled­nji
izda­ji.“
Ob­jem na­ra­ve
sva si po­pol­nost na­rav­ne­ga občut­
ka, bolj zdra­vo in na­rav­no ko­pa­nje,
pla­val­ni rib­nik pa omo­go­ča prav
to, saj z upo­ra­bo vod­nih rast­lin skr­
bi za na­rav­ni pro­ces čiš­če­nja vo­de.
Sle­di­lo je pov­pra­še­va­nje pri izva­jal­
cu Objem na­ra­ve. Stro­kov­nja­ki so
nam hi­tro odgo­vo­ri­li na vsa na­ša
šte­vil­na vpra­ša­nja in za raz­li­ko od
pred­hod­nih po­nud­ni­kov tu­di vse
zna­li raz­lo­ži­ti in argu­men­ti­ra­ti.“
Ob­jem na­ra­ve
LEVO Hi­ša dru­ži­ne Obro­nek v oko­li­ci Rač, ob kateri bo stal na­rav­ni pla­val­ni rib­nik. DESNO Ski­ce pla­val­nih rib­ni­kov, ki so indi­vi­du­al­no roč­no na­ri­sa­ne za stran­ko. SPODAJ Odv­zem vzor­ca vo­de za na­pa­ja­nje
na­rav­ne­ga pla­val­ne­ga ba­ze­na je ze­lo po­mem­ben že v začetni fazi izgradnje ribnika.
(sav)
37