Informacija o poteku gradnje GOŠA

OBČINA MIRNA
Glavna cesta 28, 8233 Mirna
telefon: 07 30 47 153, telefax: 07 30 47 707
e-naslov: [email protected]
spletna stran: http//www.mirna.si
Informacija o poteku gradnje odprtega širokopasovnega optičnega omrežja elektronskih
komunikacij
V Občini Mirna se je v začetku maja 2012 pričela gradnja odprtega širokopasovnega optičnega
omrežja elektronski komunikacij, ki bo naročnikom omogočil dostop do sodobnih telekomunikacijskih
rešitev, večjih hitrosti interneta, IP telefonije in IP televizije.
Spletna strani Občine Mirna omogoča povezavo do prostorsko predstavljivega in aktualnega
vpogleda predvidene trase optičnega omrežja v fazi gradnje v naši občini. Načrt predvidenih tras je
dostopen preko spletne aplikacije PISO (Prostorsko informacijski sistem občin), ki poleg navedenega
nudi tudi vrsto drugih, uporabnih in enostavno dostopnih podatkov. Do aplikacije lahko dostopate
tudi preko spletne strani Občine Mirna http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/uporabne-povezave/
Modri in rdeči kvadratki
V aplikaciji PISO, ki je dostopna na spletni strani Občine Mirna so z rdečimi in modrimi kvadratki
označena gospodinjstva na območju izvedbe projekta. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo je na podlagi obstoječih sivih in belih lis določilo gospodinjstva, ki bodo imela možnost
prednostne priključitve v prvi fazi, to je takoj po končani izgradnji. Ta gospodinjstva so v aplikaciji
označena z rdečimi kvadratki.
Ostala gospodinjstva, ki so v aplikaciji označena z modrimi kvadratki, pa bodo imela možnost
priključitve ob predhodni potrditvi priklopa s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo. Ministrstvo bo soglasje izdalo na podlagi prijave zainteresiranih uporabnikov za priklop
Telekomu.
Pomembno je poudariti, da se za priklop na optično omrežje odloči vsako gospodinjstvo zase in da
imajo možnost priklopa vsi. Prednost bodo imela gospodinjstva, ki so označena z rdečo, modra pa
takoj po pridobitvi soglasja s strani ministrstva.
V času izgradnje priklop cenejši
Cena priklopa za tiste, ki so po določilih ministrstva upravičeni do takojšnjega priklopa (rdeči
kvadratki), znaša 192 EUR. V ceni je zajet izkop od glavnega voda do objekta, položitev kabla do
objekta ter vgradnja hišne omarice. Ravno toliko bodo za priklop plačala gospodinjstva v drugi fazi
priklapljanja (modri kvadratki). Tako bo znašalo plačilo zanje ob prijavi najprej 132 evrov, po prejemu
soglasja za priklop s strani ministrstva pa bo potrebno doplačati še 60 evrov. Omenjene cene bodo
veljale le za tiste, ki se bodo za priklop odločili v času gradnje optičnega omrežja. Po zaključku gradnje
(predvidoma julija 2012) bo cena priključka obračunana po dejanskih stroških posegov v prostor in
priključitve.
O priklopih se bodo zainteresirani dogovarjali neposredno z izvajalcem del, podjetjem GVO d.o.o. Ob
tem je potrebno omeniti, da bo strošek občanov, ki se bodo odločili za priključek, tudi strošek
overitve služnostne pogodbe za območje od glavnega voda do samega gospodinjstva oziroma
hišnega priključka. Podpisano pogodbo, ki velja kot najava interesa za priključitev na omrežje lahko
občani pošljete ali jo dostavite osebno na Občino Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna.
Informacije
Vsa gospodinjstva v občini so bila o gradnji že seznanjena preko informativne zloženke s strani
izvajalca del, podjetja GVO d.o.o., na zborih občanov v letu 2011 ter v Informatorju Občine Mirna, št.
2/12 (april 2012).
Informacije o poteku projekta lahko občani dobijo na naslednjih kontaktnih naslovih:
Koordinator s strani Občine Mirna:
mag. Štefan Velečič, višji svetovalec II za okolje in prostor
e-pošta: [email protected]
telefon: 05 908 3801 ali GSM 051/667 200
Dušan Skerbiš, župan
telefon: 05 908 3804 ali GSM 040/843 309
Tanja Šinkovec, v.d. direktorice OU
e-pošta: [email protected]
telefon: 05 908 3802 ali GSM 040/843 409
Vodja projekta s strani izvajalca del, GVO d.o.o.:
Boštjan Kolar
e-pošta: [email protected]
telefon: 02/333 26 12 ali GSM: 031/235 615
Delovodje GVO na terenu za območje Občine Mirna (za tehnična in izvedbena vprašanja):
Andrej Jenko
e-pošta: [email protected]
GSM: 041/523 532
Hočevar Damjan
e-pošta: [email protected] GSM: 031/261 167
Šobak Mile
e-pošta: [email protected]
GSM:031/325 674
Dušan Golob
e-pošta: [email protected]
GSM: 031/255 561
Nadzor nad izvajanjem projekta:
Dušan Razboršek, DR projekt d.o.o., Litija
e-pošta: [email protected]
GSM: 041/725 894
01/898 0880
OBČINSKA UPRAVA OBČINE MIRNA
Priponka:
- pogodba za izgradnjo RNO priključka- fizična oseba
- pogodba za izgradnjo RNO priključka- pravna oseba