hisna imena BOHINJ 2011 popravek.qxd

Projekt sofinancira EU
Evropski kmetijski sklad
za razvoj pode`elja
Evropa investira v pode`elje
Kako se
pri vas re~e?
§
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje,
Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Kako se pri vas re~e?
§
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje,
Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Zalo`ile: Ob~ina Bled, Ob~ina Bohinj, Ob~ina Gorje, Ob~ina Kranjska Gora, Ob~ina Preddvor, Ob~ina @irovnica
Zbral in uredil: Klemen Klinar, RAGOR
Slikovno gradivo: Jo`ica Jer{i~, Polde Kolman, Metka Roethel Kova~,
Ivana Odar, Jo`efa Odar, Andrej Sodja, Marija Sodja
Oblikovanje: Jamaja – Maja Rostohar
Tisk: Medium @irovnica
Naklada: 600 izvodov
Bohinjska Bistrica, junij 2011
Za vsebino informacij je odgovoren izdajatelj. Organ upravljanja za Program razvoja
pode`elja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Izdajatelj zaradi podatkov, pridobljenih preko ustnih virov, ne jam~i za popolno pravilnost hi{nih
imen in zgodb ter ne odgovarja za morebitne tipkarske napake v besedilu in zapisu hi{nih imen.
Za pomo~ pri raziskovanju hi{nih imen se zahvaljujemo sodelujo~im doma~inom,
u~encem O[ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z mentorico Lucijo Markelj Jensko,
doc. dr. Jo`ici [kofic (ZRC SAZU), Mariji Cvetek in Turisti~nemu dru{tvu Bohinj.
Fotografija na naslovnici: Vhodna vrata doma~ije Pri Posodnjeku pod Studorom. (Foto: Klemen Klinar)
CIP - Katalo`ni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knji`nica, Ljubljana
811.163.6'373.23(497.452)
KAKO se pri vas re~e?. Hi{na imena v naseljih Bohinjska
^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in
Studor / [zbral in uredil Klemen Klinar ; slikovno gradivo Jo`ica
Jer{i~ ... et al.]. - Bled : Ob~ina ; Bohinj : Ob~ina ; Gorje :
Ob~ina ; Kranjska Gora : Ob~ina ; Preddvor : Ob~ina ; @irovnica :
Ob~ina, 2011
ISBN 978-961-91841-1-0 (Ob~ina Bled)
1. Klinar, Klemen, 1981256625664
Uvod
ali doma~iji. Pomembna so tudi z vidika
vzpodbujanja pripadnosti va{~anov doma~ijam in doma~emu kraju.
Izvor hi{nih imen je raznolik in marsikdaj ni ve~
poznan. Najpogosteje izvirajo iz:
• ledinskih imen (npr. Pri Polinarju –
doma~ija stoji na obmo~ju, ki mu
doma~ini pravijo Polina),
• krajevnih imen (npr. Pri Podlonkarju –
na doma~iji je `ivel gozdar, ki je delal v
vasi Podlonk v Sel{ki dolini),
• osebnih imen (npr. Pri Grogorjevcu,
Pri Grogor~ku – po imenu Gregor),
• priimkov (npr. Pri Vangosu – hi{no ime
izhaja iz priimka Langus),
• vzdevkov, ki so nastali na podlagi
telesnih posebnosti ali du{evnih lastnosti
nosilca, iz imen `ivali, rastlin, predmetov,
jedi ipd. (npr. Pri Medvedu – po `ivali
medved; Pri Oreharju – v bli`ini doma~ije
so raslo orehi),
• poimenovanj za poklice in dejavnosti
(npr. Pri [o{tarju – na doma~iji so bili
nekdaj ~evljarji),
• statusa doma~ije v vasi (npr. Pri Kaj`arju
– doma~ija je imela status kaj`e).
H
i{na imena ozna~ujejo doma~ije
in pripadajo~a polja, travnike,
gozdove ter predvsem ljudi, ki na teh
doma~ijah `ivijo. Ta "doma~a" imena so
nastala iz potrebe po la`jem lo~evanju
doma~inov med seboj in so se na
doma~ijah obdr`ala kljub menjavi
lastnikov in njihovih priimkov. Danes
z opu{~anjem kmetij in zamiranjem
kme~kega `ivljenja v vaseh hi{na imena
izginjajo iz vsakdanjega govora, vsa
imena ve~krat poznajo le {e starej{i.
Da bi prepre~ili njihovo izginotje, je bil v
sklopu projekta "Spoznajmo stara hi{na
imena" opravljen podroben pregled nekdanjih in dana{njih hi{nih imen v Zgornji
Bohinjski dolini v vaseh Bohinjska
^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v
Bohinju, Stara Fu`ina in Studor. Podatki
za seznam hi{nih imen, ki je objavljen v
tej knji`ici, so bili pridobljeni s pregledom zgodovinskih virov in na sre~anjih s
krajani obravnavanih vasi.
Zapisana hi{na imena ponekod niso ve~
v uporabi in zato ne ozna~ujejo dana{njih
hi{, temve~ navedeni naslov le navaja
lokacijo nekdanjega hi{nega imena.
Zgodovinski zapisi
Pomen in izvor hi{nih imen
Zapisi hi{nih imen v zgodovinskih virih
nam potrjujejo, da je hi{no ime v ~asu
nastanka tega vira `e obstajalo. Zapis iz
franciscejskega katastra je pridobljen iz
Abecednega seznama lastnikov zemlji{~
katastrskih ob~in Bohinjska ^e{njica,
Hi{na imena so del na{e kulturne dedi{~ine.
V njih se ohranja doma~e nare~je in
njegove krajevne govorne posebnosti. V
razlagi hi{nih imen se ve~krat skrivajo tudi
zanimive zgodovinske podrobnosti o kraju
3
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Srednja vas in Studor (vsi iz leta 1827). V
preglednici je naveden prepis, po{evnica
ozna~uje, da hi{nega imena v tem viru ni,
ponekod je hi{no ime ne~itljivo. V Statusu
animarum oziroma knjigi `upljanov so
hi{na imena vodena kot posebna kategorija. V tabelah so navedeni zapisi hi{nih
imen iz Statusa animarum `upnije Srednja
vas, ki je bil voden do leta 1882 oziroma
1891. Ponekod se zapisi iz obeh statusov
razlikujejo, kar je ozna~eno z zvezdico.
navedenena v dveh oblikah – nare~ni in
poknji`eni. Pri zapisu nare~nega izgovora
hi{nega imena so uporabljena naglasna
znamenja, ki povedo, kako je hi{no ime
nagla{eno in kak{en je nagla{eni samoglasnik. Ostrivec ozna~uje ozek in dolg glas
(npr. répa, móka), stre{ica zaznamuje {irok
in dolg glas (npr. pêta, rôka), krativec pa
{irok in kratek glas (npr. kmèt, nastòp). Pri
zapisu je uporabljen tudi znak za polglasnik
" ", ki ga izgovarjamo kot samoglasnik v
besedah pes [p s], vrtnar [v rtnár].
Poknji`ena oblika hi{nega imena je prirejen
zapis hi{nega imena, zapisan z znaki
slovenske abecede ter enotno kon~nico -u.
Jezikoslovna pojasnila
Hi{na imena je pomembno ohraniti v
njihovi nare~ni obliki, zato so v tabelah
Stara razglednica Stare Fu`ine.
Vir: arhiv Polda Kolmana
4
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Bohinjska ^e{njica
Hi{na
{tevilka
Stara
hi{na {t.
Franciscejski Status
kataster 1827 animarum 1882
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
1
/
/
/
P r Vídmarjo
Pri Vidmarju
2
2
Bert
Birt
P r Bérto
Pri Bertu
3
3
Mihez
Mih~
P r Míhco
Pri Mihcu
4
4
Kovashiz
Kova~i~
P r Kva~í~o
Pri Kva~i~u
5
5
Suppan
[pan stari
P r ta Spódnj mo [páno
Pri Spodnjem [panu
6
6
Britzel
Bricelj spodni
P r ta Spódnj mo Bríc ljno Pri Briceljnu
7
7
Kramer
Kramar
P r Krámarjo
Pri Kramarju
8
8
Kovazhouzh
Kova~evc
P r Kova~évco
Pri Kova~evcu
9
9
Logar
Vogar
P r Vógarjo
Pri Vogarju
10
10
Tomaschin
Toma`in
P r Toma`íno
Pri Toma`inu
11
11
Stare
Stare na vasi
P r Staréto (na Váse)
Pri Staretu (na Vasi)
12
12
Stephan
[tefan
P r [téfano
Pri [tefanu
13
13
Zhudnik
^udnik
P r ^údneko
Pri ^udneku
14
14
Natzik
Gregorjevc
P r Grogorjévco
Pri Grogorjevcu
15
15
Tomaschouz
Toma`ovc
P r Tamá`ovco
Pri Tama`ovcu
16
16
Sodar
Sodar
P r Sódarjo
Pri Sodarju
17
17
Gorizhar
Gori~ar
P r Gorí~arjo
Pri Gori~arju
18
18
Uschman
U`man
P r Vú`mano
Pri Vu`manu
19
19
Mlakar
Mlakar
P r Mvákarjo
Pri Mvakarju
20
20
Fojouz
Fojovc
P r Fôjovco
Pri Fojovcu
21
21
Dobrauz
Dobravc pri ka{i
P r Dobrávco (na Ká{e)
Pri Dobravcu (na Ka{i)
22
22
Ta mal
Joza
P r Józo
Pri Jozu
23
23
Jerneizhek
Jernej~ek
P r Jerné~ko
Pri Jernej~ku
24
24
Tomaschek
Toma`ek
P r Tamá{ko
Pri Tama`ku
25
25
Ulzhnek
Bajder
P r Bájdro
Pri Bajdru
26
26
Woschbouz
O`ba~
P r Vó`ba~o
Pri Vo`ba~u
27
27
Hribar
Fran~iz
P r Fran~í`o
Pri Fran~i`u
28
28
Aidelsch
Ai~
P r Ájd~o
Pri Ajd~u
29
29
Dobrauzh
Dobravc na hribu P r Dobrávco
(na Hríbo)
Pri Dobravcu
(na Hribu)
29a
30
Saputnek
Zapotnik
P r Zapótnjeko
Pri Zapotnjeko
31
31
Hribar
Hribar
P r Hríbarjo
Pri Hribarjo
5
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Hi{na
{tevilka
Stara
Franciscejski
hi{na {t. kataster 1827
Status
Hi{no ime
animarum 1882 nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
32
32
Roschmann
Ro`man
P r Ró`mano
Pri Ro`manu
33
33
Senekar
Senekar
P r Sénjekarjo
Pri Senjekarju
34
34
Demplar
Templar
P r D mpljárjo
Pri Dompljarju
35
35
Hodneg
Hodnik
P r Hodníko
Pri Hodniku
36
36
Kosmion
Kozmal
P r Kozmávo
Pri Kozmavu
37
37
Galle
Gale
P r Galéto
Pri Galetu
38
38
Menzinger
Mencgar
P r Méncgarjo
Pri Mencgarju
39
39
Moss
Mos
P r Móso
Pri Mosu
40
40
Sidar
Zidar
P r Zdárjo
Pri Zdarju
41
41
Kuhar
Kuhar
P r Kúharjo
Pri Kuharju
42
42
Bassar
Basar
P r Básarjo
Pri Basarju
43
43
Kaischar
Kaj`ar
P r Káj`arjo
Pri Kaj`arju
44
44
Ulzhnek
Ko{merl
P r Ko{m rljo
Pri Ko{mrlju
45
45
Ulzher
Ul~ar
P r Úl~arjo
Pri Ul~arju
46
46
Media
Medja spodni
P r ta Spódnj mo Médjo Pri Spodnjem Medju
47
47
Suppan
[pan zgorni
P r ta Zgórnj mo [páno Pri Zgornjem [panu
48
48
Bembolt
Birt (Marincelj)
P r Marínc ljno
Pri Marinceljnu
49
49
Frank
Frank
P r Fránko
Pri Franku
50
50
Bavanzh
Bavan~
P r Bávan~o
Pri Bavan~u
51
51
Primoschouz
Primo`ovc
P r Prímo`ovco
Pri Primo`ovcu
52
52
Media
Medja zgorni
P r ta Zgórnj mo Médjo
Pri Zgornjem Medju
53
53
Writzl
Bricelj zgorni
P r ta Zgórnj mo
Pri Zgornjem
Bríc ljno
Briceljnu
54
54
neberljivo
Lek{
P r Lék{o
Pri Lek{u
55
55
Kosarza
Kosar
P r Kosárjo
Pri Kosarju
56
56
Bert
Birtovc
P r Bértovco
Pri Bertovcu
57
57
Odar
Vodar
P r Vódarjo
Pri Vodarju
58
58
Pauzh
Pavc
P r Pávco
Pri Pavcu
59
59
Terdina
Terden
P r T rdíno
Pri Trdinu
60
60
Langus
Vangus zgornej
P r ta Zgórnj mo
Pri Zgornjem
Vángoso
Vangosu
61
61
Arch
Arch
P r Árho
Pri Arhu
62
62
Petrass
Grabnar
P r Grábnarjo
Pri Grabnarju
64
64
Martinzhek
Martin~ek
P r Martín~ko
Pri Martin~ku
6
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Hi{na
Stara
Franciscejski
{tevilka hi{na {t. kataster 1827
Status
animarum 1882
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
65
65
Werdar
Berdar
P r B rdarjo
Pri Brdarju
66
66
Werdar
Berdar
P r B rdar~ko
Pri Brdar~ku
67
67
Babnek
Babnek
P r Bábnjeko
Pri Babnjeku
68
68
Schustar
[u{tar
P r [ó{tarjo
Pri [o{tarju
69
69
Tess
Tes
P r Téso
Pri Tesu
70
70
Widitz
Bisc
P r Bísco
Pri Bíscu
71
71
Stergar
Stagnar
P r Stágnarjo
Pri Stagnarju
73
73
Kovazh
Kova~
P r Ková~o
Pri Kova~u
74
74
Petrass
Petras
P r Petráso
Pri Petraso
75
75
Anderlitz
Anderli~
P r And rlíco
Pri Andrlicu
76
76
Branzek
Brancek
P r Branckò
Pri Brancku
77
77
Mozhenekar
Mo~ivnikar
P r Mo~ínjekarjo
Pri Mo~injekarju
78
78
Stare
Stare na mo~ivnici
P r Staréto
Pri Staretu
(na Mo~ív nce)
(na Mo~ivenci)
79
79
Zharey
^arej
P r ^árejo
Pri ^areju
80
80
Schoklitsch
[okli~
P r [ók lj~o
Pri [okelj~u
81
81
Sapollar
Zapolar
P r Zapóljarjo
Pri Zapoljarju
82
82
Petrass
Vazar
P r Vázarjo
Pri Vazarju
83
83
Novak
Novak
P r Nováko
Pri Novaku
84
84
/
@van
P r @váno
Pri @vanu
85
1
Langus
Langus
P r Vángoso
Pri Vangosu
86
86
/
Fehtarjev Janez
P r Tamá{ko
Pri Tama{ku
88
/
/
/
P r Gá{perjo
Pri Ga{perju
89
/
/
/
P r Potókarjo
Pri Potokarju
90
/
/
/
P r Lesníkarjo
Pri Lesnikarju
91
/
/
/
P r Mlínarjo
Pri Mlinarju
92
/
/
/
P r Sadjárjo
Pri Sadjarju
95
/
/
/
Na Ková~ nce
Na Kova~enci
96
/
/
/
P r Mík ljno
Pri Mikeljnu
/
63
Fehter
Fehtar
P r Féhtarjo
Pri Fehtarju
/
72
Meschouz
Mi{evc
P r M{êvc
Pri M{evcu
7
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
V
~asih je bilo sramotno, ~e je kmetu
zmanjkalo sena. Neke zime so bili `e
skoraj vsi kmetje brez sena, Pri Spodnjem
Medju pa so imeli {e kar polno {upo (del
hleva). Nekega dne je pri{el sosed prosit, ~e
mu prodajo rjuho sena. Gospodar ga je
peljal v hlev in mu pokazal, da ima le v lino
nabasano seno. Tako je izgledalo, da imajo
sena {e na pretek, {upa pa je bila v resnici `e
skoraj prazna.
Doma~ija Pri
[o{tarju v ^e{njici
okoli leta 1976. Vir:
arhiv Andreja Sodje
Stari o~e Pri Vazarju je plan{aril na planini
@relo na Pokljuki. Doma~a vas in planina
@relo sta bili vse, kar je poznal. Ob nekem
razgovoru, ko so se ostali hvalili, koliko
sveta so obhodili, je on odgovoril, da je
videl veliko sveta, "@relo in tako naprej".
Po vojni so bili pogosti mitingi. Povorke so
{le iz vasi v vas. Neko~ je ena vodila iz
Srednje vasi v ^e{njico, tam pa se ji je
pridru`il Mih~ev. Ko so {li nazaj mimo
Kva~i~a, sta Kva~i~ in Kva~i~lja na ganku
opazovala povorko. Vpili so vse sorte
parole, ko je Mih~ev zavpil: "Trst je na{!"
Kva~i~lja je za~udeno rekla svojemu mo`u:
"Je`e{, a je zdaj `e Mih~ov?"
Nekdanja
doma~ija
Pri Zgornjem
Briceljnu v
^e{njici okoli
leta 1950.
Vir: arhiv
Jo`ice Jer{i~
8
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Jereka
Hi{na
{tevilka
Stara
hi{na {t.
Franciscejski
kataster 1827
Status
animarum 1882
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
1
1
Kosmerl
Ko{merl
P r Ko{m rljo
Pri Ko{mrlju
2
2
Kozianz
Kocijanc
P r Kocjánc
Pri Kocjancu
3
3
Jernejouzh
Jernejevc
P r Jernéjovc
Pri Jernejovcu
4
4
Kelenz
Klemenc
P r Kleménco
Pri Klemencu
5
5
Pintar
Pintar
P r Píntarjo
Pri Pintarju
6
6
Poschkar
Po{kar spodni
P r ta Spódnj mo
Pri Spodnjem
Po{kárjo
Po{karju
7
7
Poschkar
Po{kar zgorni
P r ta Zgórnj mo
Pri Zgornjem
Po{kárjo
Po{karju
8
8
Knafel
Knedelj
P r Knéd lno
Pri Knedelnu
9
9
Kuscharza
Kuhar
P r Kúharjo
Pri Kuharju
10
10
Hribar
Hribar
P r Hríbarjo
Pri Hribarju
11
11
Mesnerey
Me`nar
P r Mé`narjo
Pri Me`narju
12
12
Kufs
Grabnar
P r Grábnarjo
Pri Grabnarju
13
13
Media
Medja
P r Médjo
Pri Medju
14
14
Zhompar
Stermalov Bo{tijan
P r Bo{tjáno
Pri Bo{tjanu
15
15
Pust
Pust
P r Pústo
Pri Pustu
16
16
Zessar
Cesar
P r Cesárjo
Pri Cesarju
17
17
Koss
Kos
P r Kóso
Pri Kosu
18
18
Grabner
Kaj`ovc
P r Káj`ovco
Pri Kaj`ovcu
19
19
Bregar
Bregar
P r Brégarjo
Pri Bregarju
20
20
Schoklitsch
[okli~ spodni
P r ta Spódnj mo
Pri Spodnjem
[ók l~o
[okel~u
21
21
Urh
Urch
P r Vórho
Pri Vorhu
22
22
Schoklitsch
[okli~ zgorni
P r ta Zgórnj mo
Pri Zgornjem
[ók l~o
[okel~u
23
23
Suab
@vab
P r @vábo
Pri @vabu
24a
24
Seuter
Zeutar
P r Zévtarjo
Pri Zevtarju
25
25
Klemenz
Klemenc na ko~narici
P r ta Zgórnj mo
Pri Zgornjem
Kleménco
Klemencu
26
/
/
/
P r Zdárjo
Pri Zdarju
27
27
Hostnek
Hostnik
P r Hóstnjeko
Pri Hostnjeku
9
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Hi{na
{tevilka
Stara
hi{na {t.
Franciscejski
kataster 1827
Status
animarum 1882
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
28
28
Polinar
Polinar
P r Polínarjo
Pri Polinarju
29
29
Gregorz
Kos zgorni v. ko~nar
P r Kó~narjo
Pri Ko~narju
30
30
Pustova kaj`a
P r Ková~o
Pri Kova~u
31
31
Homar
P r Hómarjo
Pri Homarju
33
/
/
/
P r [ó{tarjo
Pri [o{tarju
34
/
/
/
Na Ková~ nc
Na Kova~enci
35
/
/
/
P r [páno
Pri [panu
/
26
Sterman
Stermal zgorni
/
/
S
tari ta Spodnji [okelj~ in Jernejovc sta se
prerekala, katero je pravo ime potoka,
ki te~e skozi vas. Ta Spodnji [okelj~ je
menil, da je Jere~ica, Jernejovc pa Jereka.
Obveljalo je mnenje prvega in od takrat se
potok imenuje Jere~ica.
V Zgornji Bohinjski dolini za prebivalce
vsake vasi uporabljajo druga imena, tako
imenovane "prtikle". Jerekarjem re~ejo tudi
pol`arji. To pa zato, ker je bilo na obmo~ju
vasi veliko grmovja, pod katerim je bilo
polno pol`ev. V skladu s tem je stara
`enica spesnila verze za vsako doma~ijo:
Bregarjev Jerna~ je peljal pol`a v govna~,
Klemenc ga je dal na jermenc, Ko~nar je
buhal, "v moji ponvici se ne bo kuhal",
Kocjanc ga je prosil za en drobljanc …
Doma~ija Pri Kova~u v Jereki leta 1973.
Vir: arhiv Metke Roethel Kova~
Doma~ija Pri Kocjancu v Jereki
okoli leta 1920. Vir: arhiv Marije Sodja
10
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Podjelje
Hi{na
{tevilka
Stara
hi{na {t.
1
1
2
2
Franciscejski
kataster 1827
Status
animarum 1882
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
Grogorzhizh
Gregor~ek
P r Grogór~ko
Pri Grogor~ku
Peteln
Peterlin
P r P rtelíno
Pri Prtelinu
3
3
Hribar
Hribar
P r Hríbarjo
Pri Hribarju
4
4
Blasheg
Bla`ek
P r Bva`kò
Pri Bva`ku
5
5
Perk
Vukec v. Perk
P r Vúkco
Pri Vukcu
6
6
Selenar
Zelenjar
P r Zelénarjo
Pri Zelenarju
7
9
Pust
Pust
P r Pústo
Pri Pustu
9
8
Baratouz
Baratavc
P r Beretávco
Pri Beretavcu
10
/
/
/
P r Gró{o
Pri Gro{u
12
7
Petelin
Podbregar
P r Podbrégarjo
Pri Podbregarju
13
13
Kuschman
Krucman zgorni
P r ta Zgórnj mo
Pri Zgornjem
Krúcmano
Krucmanu
15
15
Kaischar
Kaj`ar
P r Káj`arjo
Pri Kaj`arju
16
16
Kozianzhizh
Kocijan~i~
P r Kocján~~o
Pri Kocjan~i~u
17
17
Kozianz
Kocijanc
P r Kocjánc
Pri Kocjanc
18
18
Berdar
Berdar
P r B rdarjo
Pri Brdarju
19
19
Gorup
Gorjup
P r Garjúpo
Pri Garjupu
20
20
Na voglu
Kri{tan
P r Krí{tano
Pri Kri{tanu
21
21
Kuzman
Krucman spodni
P r ta Spódnj mo
Pri Spodnjemu
Krúcmano
Krucmanu
22
22
neberljivo
Gorjak
P r V rjáko
Pri Vrjaku
23
24
neberljivo
Godavc
P r Godávc
Pri Godavcu
24
/
/
/
U V rt~o
V Vrti~u
/
10
Poschru
Mati~ek
/
/
/
11
Maiditsch
Maj~
P r Májd~o
Pri Majd~u
/
12
Perk
Perk zgorni
/
/
/
14
Stumfar
[tumfar
P r [túmfarjo
Pri [tumfarju
/
23
neberljivo
Pust
/
/
/
25
Baratauz
Baratavc
/
/
/
26
Balland
[u{tar
/
/
/
/
/
/
P r St rmáv
Pri Strmavu
11
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
V
Zgornjem Podjelju je neko~ med
Zgornjim Krucmanom in Godavcom
stala doma~ija Pri Strmavu. Baratav~eva
Meta, ki je bila rojena leta 1900, je {e
govorila, da so Pri Strmavu imeli brejo
svinjo kar v kamri. Le nekaj let mlaj{i
Krucmanov Tonej pa se hi{e ni ve~
spomnil. Zemljo so v Podjelju prodajali
in jo nato kupovali v ^e{njici, kamor se
je ena Strmavovih pri`enila.
Delo v Podjelju je bilo zaradi strmin zelo
te`ko. Njive so morali orati tako, da sta v
strmini morala dva dr`ati drevo, tretji pa
je lovil brazdo, da se zorana zemlja ni
odkotalila navzdol. Med vojno, ko pri hi{i
ni bilo mo`, je Pri Kaj`arju pomagal orati
kar partizan, Kaj`arca pa je morala v
visoki nose~nosti loviti brazdo. Rodila
je {e tisti teden.
Srednja vas v Bohinju
Hi{na Stara Franciscejski
{t.
h. {t. kataster 1827
Status
animarum 1882
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
1
1
Meschnarjou Jure
Me`nar na konci
P r Mé`narjo
Pri Me`narju
2
2
Jerom
Jerom na konci
P r J rómo
Pri Jeromu
3
3
Schuan spodni
@van
P r ta Spódnj mo @váno
Pri Spodnjem @vanu
4
4
Preschel
Pre`elj
P r Pré` ljno
Pri Pre`eljnu
5
5
Sajmanzhek
Sajman~ek
P r Sájman~ko
Pri Sajman~ku
6
6
Podlippnig
Podlipnik
P r Podlípnjeko
Pri Podlipnjeku
7
7
Langus
Langus
P r Vángoso
Pri Vangosu
8
8
Schpan
[pan
P r [páno
Pri [panu
9
9
Urschitz
Ur{i~
P r Vúr{~o
Pri Vur{~u
10
10
Tonejz
Tonejc
P r Tónejco
Pri Tonejcu
11
11
Schuan sgorni
@van
P r ta Zgórnj mo @váno Pri Zgornjem @vanu
12
12
Mrusch
Mru`
P r Mrú`o
Pri Mru`u
13
13
Werze
Berce
P r B rcéto
Pri Brcetu
14
14
Mihlizh
Skantar v. Miheli~
P r [kántarjo
Pri [kantarju
15
15
Jerom
Jerom na vasi
P r J rómo (Pod lípo)
Pri Jeromu (Pod lipo)
16
16
Jurzh
Sajman
P r Sájmano
Pri Sajmanu
17
17
Schwez
[vic spodnji
P r ta Spódnj mo [víco
Pri Spodnjem [vicu
18
18
Schwetz sgorni
[vic zgorni
P r ta Zgórnj mo [víco
Pri Zgornjem [vicu
19
19
Kauz sgorni
Hkavc na Videm
P r Kávco (za Vídmam)
Pri Kavcu (za Vidmom)
20
20
Kauz spodni
Hkavc spodni
P r Kávco (Pod lípo)
Pri Kavcu (Pod lipo)
12
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Hi{na Stara Franciscejski
{t.
h. {t. kataster 1827
Status
animarum 1882
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
21
Bernek pod lipo
P r B rnjeko
Pri Brnjeku
21
Werneg
22
22
Ulzhnek
Un~nek na Ribnici
P r Vún~njeko
Pri Vun~njeku
23
23
Galle
Gale
P r Galéto
Pri Galetu
24
24
Zenar pod lipo
Cnar pod lipo
P r ta Zgórnj mo
Pri Zgornjem
Cnárjo (Pod lípo)
Cnarjo (Pod lipo)
25
25
Debeuz
Debevc
P r D bévco
Pri Debevcu
26
26
Ulzhnek
Un~nek na vratih
P r Matíjo
Pri Matiju
27
27
Znar spodni
Cnar spodni
P r ta Spódnj mo Cnárjo
Pri Spodnjem Cnarju
28
28
Schwab
@vab
P r @vábo
Pri @vabu
29
29
Mekwauz
Moklavc
P r M kvávco
Pri Mekvavcu
30
30
Baitnek
Bajtnek
P r Bájtnjeko
Pri Bajtnjeku
31
31
Schkandar
Kova~
P r Ková~o
Pri Kova~u
32
32
Schkandarzhk
[kantar~ek
P r [kántar~ko
Pri [kantar~ku
33
33
Pfarrhof
Farov`
U Fáro`o
V Faro`u
34
34
Joschtek
[panc v `aljah
P r [pánco (v @áljah)
Pri [pancu (v @aljah)
35
35
Schmittek
@mitek
P r @mítko
Pri @mitku
36
36
Wernek
Bernek
P r Pávleto
Pri Pavletu
37
37
/
Baronova hi{a
P r [táncarjo
Pri [tancarju
38
38
Markotesch
Markotel~
P r Markót lj~o
Pri Markotelj~u
39
39
Kronfezh
Kronfi~
P r Kronfí~o
Pri Kronfi~u
40
40
Messnartschek
Me`nar~ek
P r Mé`nar~ko
Pri Me`nar~ku
41
41
Schpanz
[panc
P r [pánco
Pri [pancu
(na Kránj{~ vás )
(na Kranj{~i vasi)
42
42
Petritz
Bla`
P r Blá`o
Pri Bla`u
43
43
Podramniker
Podravnikar
P r Podrávnjekarjo
Pri Podravnjekarju
44
44
Andrezhek
Me`nar
P r Mé`narjo (v [tápah)
Pri Me`narju (v [tapah)
45
45
Podkrajschnek
Podkraj{nek
P r Podkrá{njeko
Pri Podkra{njeku
46
46
Scheest
[est
P r [ésto
Pri [estu
47
47
Markesch
Marku{
P r Markú{o
Pri Marku{u
48
48
Pukar
Puhelj
P r Púkvo
Pri Pukvu
49
49
Godezh
Gosc
P r ta Spódnj mo Gósco
Pri Spodnjem Gosco
50
50
Tonschek
Ton~ek
P r Tón~ko
Pri Ton~ku
51
51
Verschan
Ver{an
P r V r{áno
Pri Vr{anu
52
52
Pekouz
Pekovc
P r Pékovco
Pri Pekovcu
13
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Hi{na Stara Franciscejski Status
{t.
h. {t. kataster 1827 animarum 1882
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
53
53
Uschman
U`man
P r Vú`mano
Pri Vu`manu
54
54
Petrouz
Petrovc
P r Pêtro
Pri Petru
55
55
Janeschk
Neje{k
P r J nê{ko
Pri Jene{ku
56
56
Peschtneg
[panc v pecah
P r [pánco (v Péjcah)
Pri [pancu (v Pejcah)
57
57
Oblack
Oblak
P r Obváko
Pri Obvaku
58
58
Kokez
Kokec
P r Kókco
Pri Kokcu
59
59
/
Jerom
P r J rómo
Pri Jeromu
60
60
/
Meshnarzkou
P r Namlíno
Pri Namlinu
61
61
Urbanzhek
Urban~ek
P r Urban~kò
Pri Urban~ku
62
62
Klemenz
Klemenc
P r Kl ménco
Pri Klemencu
63
63
Schustar
[u{tar
P r [ó{tarjo
Pri [o{tarju
64
64
/
Shpanzov Miha*/
P r Voréharjo
Pri Voreharju
65
65
/
Me`nija
P r [óma{tro
Pri [oma{tru
66
66
/
Gori~ar
P r Gorí~arjo
Pri Gori~arju
67
67
/
Hkavc na Ispici
P r Kávco (na Izpíc )
Pri Kavcu (na Izpici)
68
68
/
Jager
P r Jágro
Pri Jagru
69
69
/
[ola**
U {ól
V {oli
70
70
/
pri Novi hi{i**
P r Pêtro (na Hríbo)
Pri Petru (na Hribu)
71
71
/
Pekovec**
P r Pékovco
Pri Pekovcu
72
72
/
Bernikov Matija**
P r Povón
Pri Povoni
73
73
/
/
U Zadrúj
74
74
/
Hkavcev Lavrenci za Vidmom** P r Zapóljarjo
Pri Zapoljarju
75
75
/
Na Petrovem mlinu**
P r Jêrlaho
Pri Jerlahu
76
76
/
Grobotkov hotel**
P r H rváto
Pri Hrvatu
mlin* /Na mlinu
Orehar
V Zadrugi
77
77
/
Petricev Jo`ef**
P r Tí{ljarjo
Pri Ti{ljarju
78
78
/
Goscev Janez**
P r ta Zgórnj mo Gósco
Pri Zgornjem Gosco
79
79
/
Ob~inski dom**
Na Vób~in
Na Vob~ini
80
80
/
Tonej (na Kuharci)**
Na Kúharc
Na Kuharci
81
81
/
Pri Toma`u**
P r Vódarjo
Pri Vodarju
82
82
/
Bernik**
P r Ková~o
Pri Kova~u
83
83
/
Sirarna**
Na Sírarc
Na Sirarci
84
84
/
Petran**
P r P tráno
Pri Petranu
* Status animarum 1891
** novej{i Status animarum iz 1. polovice 20. stoletja.
14
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Hi{na Stara Franciscejski Status
{t.
h. {t. kataster 1827 animarum 1882
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
85
85
/
Homar
P r Hómarjo
Pri Homarju
86
86
/
/
P r Úr{i~o
Pri Ur{i~u
88
88
/
Konavec
P r Konávco
Pri Konavcu
89
89
/
/
P r Vódarjo
Pri Vodarju
Pri Hribarju
90
90
/
Hribar
P r Hríbarjo
91
91
/
/
P r Voréharjo
Pri Voreharju
(na Vómo)
(na Vomu)
D
oma~ija Pri Bla`u je svoje hi{no ime
dobila po imenu gospodarja, ki je v
Srednjo vas pri{el iz Hudaju`ne v Ba{ki grapi.
Njegov sin Janez je imel trgovino.
Bil je zelo dobrega srca in je va{~anom blago
ve~krat dal na up, zato je trgovina kmalu
propadla. Robo za svojo trgovino je nabavljal
v Lescah in jo pe{ skozi Sotesko nosil
domov. Bil je zelo mo~an ~lovek. Ko se je
neko~ z robo vra~al iz Lesc, je na mostu
sre~al neznanca in ga pozdravil. Ker mu ta
ni hotel odzdraviti, ga je Bla`ev Janez
zagrabil in ~ez most vrgel v Savo, saj se je
zbal, da ga neznanec misli oropati. Ko je
zaprl trgovino, je postal `elezni~ar.
Razglednica Srednje vasi, poslana
leta 1936. Vir: arhiv Polda Kolmana
15
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Doma~i Pri [pancu v @aljah se {e spomnijo,
da je bilo njihovo hi{no ime pred tem Jo{tk.
Doma~ija je stala ob Ribnici, kjer danes stoji
Ti{larjev kozolec. Odnesla jo je velika povodenj. Pravijo, da se je med deseto ma{o nad
Srednjo vasjo "utrgal oblak" in je v eni uri
voda tako narasla, da je odnesla vso
doma~ijo. Vse, kar je od nje ostalo, je lesena
omara in kri`, ki {e visi na dana{nji hi{i.
Na kvatrni teden so {li fantje z Uskovnice
na planino Praprotnica. V Ogorevcu so
naleteli na dve temni gmoti, ki sta se
sprehajali. Vsi prebledeli so fantje pri{li
na Praprotnico k Jene{kovim in povedali,
da stra{i Kvaternjek. Jene{kova majerca
pa je veselo vzkliknila: "To so moji
pobegli pra{i~i!"
Razglednica Srednje vasi, poslana
leta 1916. Vir: arhiv Polda Kolmana
16
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Stara Fu`ina
Hi{na
{tevilka
Stara
hi{na {t.
Franciscejski
kataster 1827
Status
animarum 1891
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
1
/
/
/
P r Májniko
Pri Majniku
18
/
/
/
P r Tríglavo
Pri Triglavu
20
/
/
/
P r Pohlíno
Pri Pohlinu
27
/
/
/
P r Ivánco
Pri Ivancu
43
1
Medved
Medved
P r Medvédo
Pri Medvedu
44
2
Wolter
Boltar
P r Bóltarjo
Pri Boltarju
45
3
Stergar
Stergar
P r St rgárjo
Pri Strgarju
47
/
/
/
P r Koro{í~o
Pri Koro{i~u
48
/
/
/
P r Matév`o
Pri Matev`u
49
85
Shum
P r [úmo
Pri [umu
52
7
Jurzh
Jurzh
P r Júr~o
Pri Jur~u
53
8
Pantar
Pantar
P r Pántarjo
Pri Pantarju
54
9
Krevs
P r Krévso
Pri Krevsu
55
10
Matijesch
Matijesh
P r Matijê`o
Pri Matije`u
58
4
Spilman
Shpilman
P r Rúpniko
Pri Rupniku
Pri Vampre~u
60
5
Vampret
Vamprezh
P r Vámpre~
65
6
Zainer
Zajnar
P r Cájnarjo
Pri Cajnarju
67
11
Vampert
Vampret
P r Vámpreto
Pri Vampretu
69
12
Koritnig
Koritnek
P r Korítnjeko
Pri Koritnjeku
70
13
Stross
Stross
P r [tróso
Pri [trosu
71
14
Ribezh
Ribzh
P r Ríb~o
Pri Rib~u
72
/
/
/
P r Józovco
Pri Jozovcu
73
15
Lasar
Vasar
P r Vázarjo
Pri Vazarju
74
16
Richtar
Rihtar
P r Ríhtarjo
Pri Rihtarju
77
17
Ansel
Anselj
P r Ánz ljno
Pri Anzeljnu
78
18
Odarzh
Odarzhik
P r Vódar~ko
Pri Vodar~ku
79
19
Maidneg
Majdnek
P r Májdnjeko
Pri Majdnjeku
80
/
/
/
P r ^e{míljo
Pri ^e{milju
81
20
Kovazh
Kovazh
P r Ková~o
Pri Kova~u
82
22
Werbitz
Verbz
P r V rbco
Pri Vrbcu
83
21
Matiousch
Matizhowz
P r Matí~ovco
Pri Mati~ovcu
95
/
/
/
P r B rdarjo
Pri Brdarju
17
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Hi{na
{tevilka
Stara
hi{na {t.
Franciscejski
kataster 1827
Status
animarum 1891
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
96
23
Rejoutz na Klanz
Rejouz
P r Jérovco
(na Kvánco)
Pri Jerovcu
(na Kvancu)
99
/
/
/
P r Fron~kò
Pri Fron~ku
100
75
Wunder
Bunder
P r Búndro
Pri Bundru
101
24
Dolenz
Dolenz
P r Dolénco
Pri Dolencu
102
/
/
/
P r Staréto
Pri Staretu
103
/
/
/
P r Urbánco
Pri Urbancu
105
/
/
/
P r Úr{~o
Pri Ur{~u
(u K rnévovco)
(v Krnevovcu)
107
/
/
/
P r B rtónc ljno
Pri Brtonceljnu
109
/
/
/
P r Vódarjo
Pri Vódarju
110
/
/
/
P r K rní~arjo
Pri Krni~arju
112
/
/
/
P r Ga{períno
Pri Ga{perinu
113
/
/
/
P r Bízjako
Pri Bizjaku
114
/
/
/
P r Podlônkarjo
Pri Podlonkarju
115
26
Gusell
Guselj Meshnar
P r Mé`narjo
Pri Me`narju
(p r môsto)
(pri mostu)
118
27
Michouz
Mihouz
P r Míhovco
Pri Mihovcu
120
29
Primosch
Primoshk
P r Prímo{ko
Pri Primo`ku
121
30
Hlep
Hlip
P r Hlípo
Pri Hlipu
122
31
Marinzhek
Marinzhizh
P r Marín{~o
Pri Marin{~u
123
32
Rosomann
Roshman
P r Ró`mano
Pri Ro`manu
124
33
Smukauz
Smukauz
P r Smukávco
Pri Smukavcu
125
34
Sagar
Shagar
P r @ágarjo
Pri @agarju
128
38
Tinzhek
Tinzhk
P r Tín~ko
Pri Tin~ku
129
37
Meklou
Meklav
P r M kvávo
Pri Mekvavu
130
36
Zuzek
Zhuzhik
P r ^ú~ko
Pri ^u~ku
133
35
Mlinar
Mlinar na Konzi
P r Mlínarjo
Pri Mlinarju
135
82
Naze
Faktor
P r Htóro
Pri Htoru
143
39
Rejoutz
Rejouz
P r Jérovco
Pri Jerovcu
(na Tráte)
(na Trati)
Pri Breclju
144
40
Bretzel
Brezelj
P r Brécljo
145
41
Ogaten
Agotnik
P r Ágotnjeko
Pri Agotnjeko
146
42
Jakouz
Jakouz
P r Jáko
Pri Jaku
18
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Hi{na
{tevilka
Stara
hi{na {t.
Franciscejski
kataster 1827
Status
animarum 1891
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
147
43
Setek
Setik
P r Zétko
Pri Zetku
150
44
Slamnek
Slamnik
P r Slám nko
Pri Slamenku
151
46
Schustar
Shushtar
P r [ó{tarjo
Pri [o{tarju
155
45
Lenzhek
Lenzhk
P r Lén~ko
Pri Len~ku
156
48
Thoman
Toman
P r Tómano
Pri Tomanu
157
47
Factor
Faktor/Naz
P r Náco
Pri Nacu
158
74
Padar
Padar
P r Pádarjo
Pri Padarju
160
49
Polanznek
Polonzhnek
P r Povón~njeko
Pri Povon~njeku
161
80
Neschznek
Neshzhnek sgorni
P r ta Zgórnj mo
Pri Zgornjem
Né{~njeko
Ne{~njeku
Pri Avfarju
162
50
Aufar
Aufar
P r Ávfarjo
163
51
Wirth
Birt
P r Bérto
Pri Bertu
166
83
/
Lukshov Jak
P r Trát nko
Pri Tratenku
168
84
/
Petrizhov Gashper
P r ^ rnéto
Pri ^rnetu
169
/
/
/
P r Strúgarjo
Pri Strugarju
175
/
/
/
P r @ídano
Pri @idanu
179
73
u Kaiss
Planke mesnize
P r Káj`arjo
Pri Kaj`arju
180
/
/
/
P r Andrèjco
Pri Andrejcu
182
62
Skindernik
Shkindernek
P r [kíndro
Pri [kindru
183
61
Jost
Josht
P r Jó{to
Pri Jo{tu
184
60
Zeshar
Zessar
P r Cesárjo
Pri Cesarju
185
59
Luko
Luksh
P r Lú{o
Pri Lu{u
187
81
Meschnar
Meshnarjov Jur
P r Mé`narjo
Pri Me`narju
(za Bájarjam)
(za Bajerjem)
188
58
Schnidar
Shnidar
P r @nídarjo
Pri @nidarju
189
57
Boshtek
Boshtek
P r Bo{tkò
Pri Bo{tku
190
72
Raschen
Rashen
P r Rá`no
Pri Ra`nu
191
56
Bostek
Shlosar
P r [lósarjo
Pri [losarju
192
86
/
Petriz
P r Lójzo
Pri Lojzu
193
52
Nesznek
Neshzhnek spodni
P r ta Spódnj mo
Pri Spodnjem
Né{~njeko
Ne{~njeku
194
53
Tischou
Tishov
P r T{ávo
Pri T{avu
195
55
Suchel
Suhelj
P r Súh lno
Pri Suheljnu
196
88
/
Tomashin vel Shelen
P r Toma`íno
Pri Toma`inu
19
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na
{tevilka
Stara
hi{na {t.
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Franciscejski
kataster 1827
Status
animarum 1891
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
197
54
Matizh
Matizhov Miha
P r Matíco
Pri Maticu
198
76
Tomaschek
Tomashk
P r Toma{kò
Pri Toma`ku
200
65
Mroula
Mroula
P r Mróvljo
Pri Mrovlju
201
66
Urschitch
Urshiz
P r Úr{~o
Pri Ur{~u
202
64
Mezhnek
Mezhnek
P r Mé~njeko
Pri Me~njeku
203
63
Kuhar
Kuhar
P r Kúharjo
Pri Kuharju
204
79
Fata
Fata
P r Fáto
Pri Fatu
205
78
Schmanz
Shmonz
P r [mônco
Pri [moncu
Pezhnik
P r Pe~níko
Pri Pe~niku
/
P r Hrú{karjo
Pri Hru{karju
209
67
213
/
/
214
/
/
216
70
/
P r Árho
Pri Arhu
Grad v logu
U grádo
V gradu
/
25
Urbanz
Prungelz
/
/
/
28
Scholar
Shovar
P r [óvarjo
Pri [ovarju
/
54
/
Shelan
/
/
/
68
/
Kovazhija
/
/
/
69
/
Mljin v logu
/
/
/
77
Uranzhezh
Urbanzhizh
/
/
/
87
/
Shpilmanov Mateush
/
/
M
rli~e so iz Stare Fu`ine neko~ k
pogrebu vozili na Primorsko.
Pozimi, ko je bilo veliko snega, so jih
zakopali v sneg, kjer so po~akali pomlad.
Primerilo se je, da so namesto mrli~a na
pokopali{~e pripeljali suhe hru{ke.
Pri [o{tarju so imeli prvi radio v vasi. Ko
je bil ubit kralj Aleksander, so to novico
poslu{ali po radiu. Stari [o{tar, ki je bil
delovodja pri gradnji bohinjskega
`elezni{kega predora, je govoril, da so v
radiu "vsi `ivi hudi~i".
Stara razglednica Stare Fu`ine z doma~ijo
Pri Dolencu. Vir: arhiv Polda Kolmana
20
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Doma~ija Pri Primo{ku
v Stari Fu`ini leta 1967.
Vir: arhiv Jo`efe Odar
Doma~ija Pri Padarju je svoje hi{no ime
dobila po zdravilcu in ranocelniku (po
doma~e "padarju") Lovrencu Willomitzerju,
ki je `ivel in delal v tej hi{i. Lovrenc je bil
eden izmed {tirih sr~nih mo`, ki so se
26. avgusta 1778 prvi povzpeli na Triglav.
Drugi izmed njih je bil Matev` Kos, po
doma~e Kosov z Jereke.
21
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Studor
Hi{na
Stara
{tevilka hi{na {t.
Franciscejski
kataster 1827
Status
animarum 1891
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
1
1
Petritz
Petriz
P r ta Spódnj mo Petríco Pri Spodnjem Petricu
2
2
Buwouz
Buvouz
P r ta Spódnj mo
Pri Spodnjem
Búvovco
Buvovcu
3
3
Udolnig
Udoljnek
P r Udóljnjeko
Pri Udoljnjeku
4
4
Pekouzhez
Pekouzhizh
P r Pékov{~o
Pri Pekov{~u
5
5
Seteck
Zuetek
P r C tkò
Pri Cetku
6
6
Lukelno
Lukelj
P r Úkco
Pri Ukcu
7
7
na Korite
Na Koritu Urban
P r Korítarjo
Pri Koritarju
8
8
Urbanz na Koit
Urbanz na koritu
P r (ta bogátmo)
Pri (bogatem)
Orbánco
Orbancu
P r [kántarjo
Pri [kantarju
9
9
Pekoutz
Skantarzhk
10
10
Pekouzhez
Pekouz
P r Pékovco
Pri Pekovcu
11
11
Ferjan
Ferjan
P r F rjáno
Pri Frjanu
12
12
Marouth
Marout
P r Márovto
Pri Marovtu
13
13
Urbanz na Goiz Urbanz na gorizi
ex Mitterdorf
P r (ta Gorí{~e)
Pri (gori{kem)
Orbánco
Orbancu
P r Vódarjo
Pri Vodarju
14
14
Vodar
Vodar
15
15
Jeler
Shuan ex Mitterdorf P r @váno
Pri @vanu
16
16
Oplen
Oplen
Pri Oplenu
17
17
Petritz u Graben Petriz
P r Petríco (u Grábno) Pri Petricu (v Grabnu)
18
18
Jakopz
Jakopzh
P r Jákop~
Pri Jakop~u
19
19
Lenard
Lenart
P r Lénarto
Pri Lenartu
20
20
Videnk
Vidmik
P r Víd nko
Pri Videnku
P r Opléno
21
21
Lorenzo
Lorenz
P r Vórenco
Pri Vorencu
22
22
Dogaina
Dogan
P r Dóganjo
Pri Doganju
23
23
Buvouzh
Buvouz
P r ta Zgórnj mo
Pri Zgornjem Buvovcu
Búvovco
24
24
Meklaus
Meklaush
P r M kváv`o
25
25
Tonzko
Tonz
P r Tónco
Pri Toncu
26
26
Kauz
Kauz
P r Kávco
Pri Kavcu
27
27
Gartnar
Gartnar vel Kovazh P r Gôljtnarjo
22
Pri Mekvav`u
Pri Goljtnarju
Ka k o s e p r i v a s r e ~ e ?
Hi{na
Stara
{tevilka hi{na {t.
Hi{na imena v naseljih Bohinjska ^e{njica, Jereka, Podjelje, Srednja vas v Bohinju, Stara Fu`ina in Studor
Franciscejski
kataster 1827
Status
animarum 1891
Hi{no ime
nare~no
Hi{no ime
poknji`eno
28
28
Marklin
Marklin
P r Marklíno
Pri Marklinu
29
29
Schustar
Shushtar
P r [ó{tarjo
Pri [o{tarju
30
30
Posodnig
Posodnek
P r Posódnjeko
Pri Posodnjeku
31
31
/
Andrej
P r Andréjo
Pri Andreju
32
32
Pidrouzh
Pidrouz
P r Pídrovco
Pri Pidrovcu
33
33
Uschin
Ushin
P r U{íno
Pri U{inu
34
34
Pasterk
Pasterk
P r Pást rko
Pri Pastrku
35
35
Raschne
Rashen
P r Rá`no
Pri Ra`nu
36
36
Schest
Shest
P r [ésto
Pri [estu
37
37
Katerneg
Katernek
P r Rópreto
Pri Ropretu
38
38
Katerneg
Katernek
P r Kát rnjeko
Pri Katrnjeku
39
39
Stefle
Shtefe
P r [t fléto
Pri [tefletu
40
40
Obist
Jeller Obist
P r Jéljarjo
Pri Jeljarju
41
41
Jarzkko
Urbanzhov Primosh P r Júr~ko
Pri Jur~ku
42
/
/
/
P r Oréharjo
Pri Oreharju
43
/
/
/
P r Ko{érjo
Pri Ko{erju
46
/
/
/
P r Staréto
Pri Staretu
V
as Studor je bila v~asih tik pod
hribom Studor na dana{njem
pa{niku. Po vasi je neko~ v de`evni no~i
hodila mati z otrokom. Va{~ane je prosila
za zavetje, a ju nih~e ni sprejel, zato je
u`aljeno rekla: "Bodite prekleti!" Takrat
se je s hriba Studor vsul velik plaz in
zasul celotno vas. Kasneje so blizu
postavili nove doma~ije. Pravijo, da
sli{i{ petelinje kikirikanje iz pokopane
vasi, ~e ob pravem ~asu na pravem
mestu prisloni{ uho.
Hi{a Pri Vodarju pod Studorom.
Vir: arhiv Ivane Odar
23
... neko~ in danes ...
Zgoraj: Izsek karte franciscejskega katastra za katastrsko ob~ino Bohinjska ^e{njica (SI ARS 176,
k. o. Bohinjska ^e{njica) iz leta 1827 z delom naselja Jereka z vpisanimi starimi hi{nimi {tevilkami.
Spodaj: Izsek digitalnega letalskega posnetka dela naselja Jereka z vpisanimi hi{nimi {tevilkami,
ki nosijo hi{no ime, leto 2008. Vir: Ob~ina Bohinj