Destinacijski modul predavanja

KONGRESNI TURIZEM
IN NJEGOVI AKTERJI
Miha Kovačič
Bled, 31.3.2011
KONGRESNI TURIZEM:
- večja dodana vrednost / prihodek /
dobiček (potrošnja!)
- čez celo leto (desezonalizacija!)
- udeleţenci – turistični ambasadorji!
- strokovnjaki – razvoj stroke
- zeleni turizem
- višji ţivljenjski standard destinacije
KONGRESNI TURIZEM
GLOBALNO
- preko 200 drţav / cel svet
- globalna dejavnost
- mlada dejavnost
- velike investicije v infrastrukturo
- velike investicije v marketing
- prepoznavnost v gospodarskih
in političnih krogih
KONGRESNI TURIZEM
NACIONALNO
- po celi Sloveniji
- mlada dejavnost
- investicije v infrastrukturo
(nove in obnovitve)
- nizka prepoznavnost v gospodarskih
in političnih krogih
POVPRAŠEVANJE
KORPORACIJSKI
KUPEC
KUPEC Z.S.
ZDRUŢENJA
KONGRESNA
DEJAVNOST
VLADNI
KUPEC
PODJETNIK
/ AGENCIJA /
POSREDNIK
PONUDBA
PRIZORIŠČA
“VENUES”
AGENCIJE IN
POSREDNIKI
DESTINACIJE
DRUGO
PRIZORIŠČA
- hoteli
- kongresni in razstaviščni centri
- fakultete in druge akademske ustanove
- javni prostori (mestna hiša, GZS)
- posebna prizorišča
(kulturno-zgodovinska, atrakcije,
športna, transportna)
AGENCIJE IN POSREDNIKI
NASTOPAJO KOT PONUDNIKI IN
POVPRAŠEVALCI STORITEV
AGENCIJE IN POSREDNIKI
-PCO - Profesionalni kongresni
organizator
-DMC – Destinacijska tur. organizacija
-“Venue finding agency” – agencija, ki
kupcu poišče najprimernejše prizorišče
-Incentive agencija
-Event agencija
-Organizator sejmov
-Marketinška agencija
-PR agencija
DRUGO
- letalski prevozniki
- transportna podjetja
- ponudniki tehnične opreme
- ponudniki IT storitev
- prevajalci in tolmači
- ponudniki cateringa
- moderatorji, govorniki
- dekoraterji, cvetličarji
DESTINACIJE
?
KONGRESNA DESTINACIJA
IN NJENI DELEŢNIKI
Miha Kovačič
Bled, 31.3.2011
Glasgow Convention Bureau
3 min predstavitveni film
http://www.seeglasgow.com/conventionbureau/convention--congressorganisers/movie
Iceland Convention & Incentive Bureau
3 min predstavitveni film
http://www.inspiredbyiceland.com/
DELEŽNIKI NA NIVOJU DESTINACIJE
-
Hotel
Kongresni center
Posebno prizorišče
PCO
DMC
Prevoznik (letalski, lokalni)
Gostinska, tehnična in druga ponudba
Event agencija
Lokalni kongresni urad
POZICIONIRANJE IN BLAGOVNA
ZNAMKA KONGRESNE DESTINACIJE
Gorazd Čad
Bled, 31.03.2011
KAJ OPREDELJUJE IMAGE BZ DESTINACIJE, PRODUKTA?
DESTINACIJA
IMAGE BLAGOVNE ZNAMKE DESTINACIJE
Oblikuje ponudba, image ponudnikov znotraj destinacije,
zgodovina, ljudje, ki tu bivajo ali jo obiskujejo, naravnih
danosti, kakovosti ponudbe, dosedanje marketinške akcije.
PRODUKTI
IMAGE BLAGOVNE ZNAMKE PRODUKTOV
Oblikuje celovitost produkta (od transporta, namestitve,
vodenja, programa), kakovost izvedbe, razvitost, ljudi,
image posamezinh ponudnikov, odnosi in izvedba, trţenje.
STRATEGIJA OBLIKOVANJA BLAGOVNE ZNAMKE
1.
ANALIZA TRŢIŠČA (PONUDBA, POVPRAŠEVANJE)
2.
OPREDELITEV PONUDBE (PRODUKTI)
3.
OPREDELITEV ŢELJENE PERCEPCIJE (IMAGE)
4.
STRATEGIJA BLAGOVNE ZNAMKE (vrednote, poslanstvo)
5.
VIZUALIZACIJA BLAGOVNE ZNAMKE IN
STRATEGIJA TRŢENJA
Faza 1
ANALIZA TRŢIŠČA (PONUDBA, POVPRAŠEVANJE)
ANALIZA TURISTIČNIH PONUDNIKOV
STANJE PONUDBE PO PRODUKTIH
STANJE PONUDBE PO LOKACIJAH
ANALIZA TURISTIČNIH TRENDOV
ANALIZA CILJNIH SKUPIN
primer
ANALIZA TURISTIČNIH TRENDOV
PO EMITIVNIH TRGIH (trenutno stanje, trendi glede na trge)
GLEDE NA INTERES (specializacija ponudbe, trendi)
GOSPODARSKO / POLITIČNA SITUACIJA (vplivi na gibanje)
ŢIVLJENJSKI STIL CILJNIH SKUPIN
“IN” PONUDBA (trendi v povpraševanju)
primer
CILJNE SKUPINE
GLEDE NA INTERES (produkti: zdruţenja, incentive,...)
DEMOGRAFIJA ODLOČEVALCEV (FB,...)
KUPNA MOČ
ŢIVLJENJSKI STIL (mestni, podeţelski, poslovni,....)
MOTIV (poslovne skupine, individualni, ...)
Faza 2
OPREDELITEV PONUDBE (PRODUKTI)
STANJE RAZVITOSTI TRENUTNE PONUDBE
ANALIZA POTENCIALNE PONUDBE (problemi, izzivi)
DOLOČITEV PRODUKTOV, KI JIH BOMO RAZVIJALI
OBLIKOVANJE POSLOVNEGA MODELA IN STANDARDOV
OBLIKOVANJE PAKETOV (POVEZOVANJE)
Faza 3
POMEMBNO
POMEMBNO
OPREDELITEV ŢELJENE PERCEPCIJE (IMAGE)
IMAGE BLAGOVNE ZNAMKE DESTINACIJE, PRODUKTOV
Pomembno oblikovati za laţje trţenje. Destinacija in
produkti so vsebina ponudbe in ne image produkta.
IMAGE BLAGOVNE ZNAMKE KONGRESNEGA PRODUKTA
Pametno je če je vključen v blagovno znamko destinacije.
BLAGOVNA ZNAMKA
DESTINACIJE JE OBLJUBA
DOŢIVETJA!
primer
KAJ OPREDELJUJE IMAGE BZ DESTINACIJE?
IMAGE DESTINACIJE V KATERI JE KONGRESNI PRODUKT
IMAGE PONUDNIKOV, KI JIH PONUJAMO
CENOVNA POLITIKA, DOSTOPNOST, DISTRIBUCIJA, KVALITETA
CILJNE SKUPINE IN NJEN LIFESTYLE
POSLOVNA KULTURA – ODNOS VSEH SODELUJOČIH DO STRANK
primer
OUR OWN WAY
STANDARDI POSLOVANJA / način komunikacije, korektnost, ...
POSLOVNA KULTURA / vsi povezani v prosec delujejo po istih načelih
STANDARDI PONUDBE / kaj dobiš za kakšen denar
ZVESTOBA / vrača se samo zadovoljna stranka
VREDNOTE POSLOVANJA / kaj začuti stranka (B2B, B2C)
Faza 4
POMEMBNO
STRATEGIJA BLAGOVNE ZNAMKE
BLAGOVNA ZNAMKA JE:
• VIZUALIZACIJA PERCEPCIJE,
• SREDSTVO ZA PRIKAZ IDENTITETE,
• PODOBA IN ODNOS ,
• OSEBA S FUNKCIONALNIM IN ČUSTVENIM NABOJEM,
BLAGOVNE ZNAMKE NE USTVARI TRG TEMVEČ STRANKE!
OPREDELITEV BISTVA BLAGOVNE ZNAMKE
1. OSEBNE ZNAČILNOSTI (kako nas vidijo)
2. VREDNOTE (v kaj verjamemo)
3. ČUSTVENA KORIST (kako to občutijo naši naročniki)
4. UPORABNE KORISTI (kaj konkretnega ponujamo)
5. LASTNOSTI (kdo smo)
OPREDELITEV VIZIJE IN POSLANSTVA
1. Na preprost način sporoča kdo smo
2. Odslikava ključne motivacijske dejavnike
3. Jasno prikazuje v čem se razlikujemo od tekmecev
4. Spodbuja domišljijo in razumevanje
5. Nakazuje usmeritev
ARHITEKTURA BLAGOVNIH ZNAMK
1. Organizirana struktura portfelja blagovnih znamk
2. Določitev odnosov med blagovnimi znamkami
3. Določitev linije storitev, ki se prodajajo v kongresne destinaciji
4. Določitev hirearhije blagovnih znamk
5. Arhitektura mora temeljiti na SEGMENTACIJI KUPCEV
Faza 5
POMEMBNO
STRATEGIJA TRŢENJA
STRATEGIJA TRŢENJA JE:
• OBLIKOVANJE KOMUNIKACIJE
• TAKTIKA IN STRATEGIJA RAZLIKOVANJA OD KONKURENCE
• VKLJUČUJE (izbor imena, oblikovanje sporočila-slogana, ton
komunikacije, izbor ciljnih skupin, sistem oglaševanja in
oblikovanje celotnega komunikacijskega koncepta)
Faza 5
VIZUALIZACIJA
1. IZBOR IMENA
2. OBLIKOVANJE SPOROČILA/SLOGANI
3. TON KOMUNIKACIJE/FOTOGRAFIJE
4. OBLIKOVANJE KOMUNIKACIJSKEGA KONCEPTA
5. OBLIKOVANJE SISTEMA OGLAŠEVANJA
THINK
PRAKTIČNI NAPOTKI
 IZBIRA IMENA
IME, KI:
• se lahko komunicira, brez dodatne razlage
• je enostavno izgovorljivo
• z nevtralno ali pozitivno asociacijo
• je lahko prevedljivo in razumljivo v več jezikih
• je asociativno povezano s kongresnim turizmom
• izraža vrednote BZ
THINK DIFFERENT
PRAKTIČNI NAPOTKI
 OBLIKOVANJE SLOGANA
LASTNOSTI DOBREGA SLOGANA SO:
• enostavnost
• aplikativnost
• jedrnatost
• jasnost
• razumljivost
• čustvena nota
• brezčasnost
WHAT DO YOU
THINK
PRAKTIČNI NAPOTKI
 ŽELJENA REAKCIJA NA KOMUNIKACIJO
Vedno moramo imeti odgovor na naslednja vprašanja:
• Kaj mi ponujajo REAKCIJA = razumem kaj mi ponujajo
• Kdo me nagovarja REAKCIJA = vem kdo me nagovarja
• Kako me nagovarja REAKCIJA = všeč mi je kako to dela
• S kakšnim namenom REAKCIJA = zapomnil si ga bom
INVENT
PRAKTIČNI NAPOTKI
 KOMUNIKACIJSKI KONCEPT
RECEPT ZA KOMUNIKACIJO TISTEGA KAR ZANIMA NAŠE
KUPCE:
• OB PRAVEM ČASU
• NA PRAVEM KRAJU
• NA RAZUMLJIV NAČIN
Nima slogana
PRAKTIČNI NAPOTKI
 KOMUNIKACIJSKI KONCEPT
RECEPT ZA KOMUNIKACIJO TISTEGA KAR ZANIMA NAŠE
KUPCE:
• OB PRAVEM ČASU
• NA PRAVEM KRAJU
• NA RAZUMLJIV NAČIN
LOVE WHAT YOU
DO
PRAKTIČNI NAPOTKI
 BLAGOVNA ZNAMKA KOT CELOTA
RECEPT ZA DOBRO BLAGOVNO ZNAMKO:
• VŠEČNOST
• DOŽIVETJE
• ZAUPANJE
CONNECTING
PEOPLE
IZVLEČEK IZ KREATIVNEGA BRIFA
ZA PRIPRAVO DESTINACIJSKE
BLAGOVNE ZNAMKE
Kaj počnemo in
na kakšen
način
KDO SMO OZIROMA
KDO BOMO?
_________
_________
_________
_________
Kje bomo čez 5
let
VIZIJA DESTINACIJE!
_________
_________
_________
_________
Zakaj
organizirati
dogodek pri
nas
OBLJUBA
NAROČNIKOM
_________
_________
_________
_________
Strateški
razmislek
SWOT IN SPIN
ANALIZA!
_________
_________
_________
_________
V čem smo
drugačni od
drugih
KONKURENČNE
PREDNOSTI
_________
_________
_________
_________
Vrednote,
percepcija,
lastnosti
BISTVO BLAGOVNE
ZNAMKE
- Kdo smo?
- Kako nas vidijo?
- V kaj verjamemo?
- Kako to občutite?
- Kaj konkretno
ponujamo?
Na kaj naj
pomislijo v
stiku z nami
ŽELJENE ASOCIACIJE
_________
_________
_________
_________
Kaj nam je všeč
TON KOMUNIKACIJE
_________
_________
_________
_________
Na kaj naj
pomislijo v
stiku z nami
ŽELJENE ASOCIACIJE
_________
_________
_________
_________
ZAKAJ POTREBUJETE MOČNO BLAGOVNO ZNAMKO
1
2
3
4
5
• Večja zvestoba kupcev
• Manjša ranljivost v krizi
• Odpornost na posnemanje
• Večja učinkovitost marketinških aktivnosti
• Unikatnost
NA KAJ MORATE PAZITI V PRIHODNOSTI PRI RAZVOJU
DESTINACIJSKE BLAGOVNE ZNAMKE
1
• TRAJNOSTNI RAZVOJ
2
• DRUŽBENA ODGOVORNOST
3
• IZGRADNJI ZAUPANJA
4
• PERSONALIZACIJA
5
• USTVARJANJE SKUPNOSTI
6
• AVTENTIČNOST
NEKAJ PRIMEROV DOBRE PRAKSE – GLOBALNO
CANADIAN TOURISM COMMISSION
www.en-corporate.canada.travel
BUSINESS EVENTS AUSTRALIA
www.businessevents.australia.com
SARAWAK CONVENTION BUREAU
www.sarawakcb.com
DUBAI CONVENTION BUREAU
www.idcb.ae
BOSTON AMERICAS WALKING CITY
www.bostonusa.com
PERTH CONVENTION BUREAU
www.pcb.com.au
NEKAJ PRIMEROV DOBRE PRAKSE – EVROPA
VISIT LONDON
www.visitlondon.com
NORWAY CONVENTION BUREAU
www.norwayconventionbureau.no
GLASGOW CITY MARKETING
www.seeglasgow.com
ICELAND CONVENTION BUREAU
www.icelandconvention.com
ESTONIAN CONVENTION BUREAU
www.ecb.ee
WONDERFULL COPENHAGEN
www.visitcopenhagen.com
16.560.989 prijateljev na FB
CROWDSOURCING, Wired 2006
BRAND
PROSTOVOLJCI
FANI
CROWDSOURCING
STRATEŠKI MARKETING KONGRESNIH
DESTINACIJ
Gorazd Čad
Bled, 31.03.2011
Večino turističnih destinacij je moč
primerjati z velikanskimi dinozavri z nizko
stopnjo inteligence, velikimi organi, ki jih
povezujejo zgolj koža in mišice. Gibljejo se
okorno, kot spomeniki lastni teži z
omejenim tipalnim aparatom in praktično
brez uma.
Prava strategija destinacijskega
menedžementa je tista, ki razvija možgane
in živčni sistem turizma, s tem pa tudi
inteligentni, proaktivni organizem, ki je
sposoben zastaviti lastno pot do
trajnostnega razvoja. (Pollock 1999).
ZAKAJ STRATEŠKI MARKETING DESTINACIJ
MULTIPLIKATIVNI
UČINKI
NOVE IDEJE
Povprečna poraba kongresnih gostov je 3x večja
od “leisure” gostov.
Povprečna poraba v Sloveniji je 2.300 EUR.
Srečanja in dogodki so prostor za izmenjavo
novih idej in ustvarjanje novih poslovnih
priložnosti!
ZAKAJ STRATEŠKI MARKETING DESTINACIJ
MEDIJSKA
POZORNOST
GOSPODARSTVO
Vrhunski mednarodni dogodki so običajno v
središču domače in tuje medijske pozornosti.
Srečanja lahko veliko prispevajo k gospodarski
rasti mest, regij in držav.
Predstavljajo most med turizmom in gospodar.
ZAKAJ STRATEŠKI MARKETING DESTINACIJ
KUPNA MOČ
Udeleženci so običajno gostje z veliko kupno
močjo, ki ustvarjajo veliko dodano vrednost
destinaciji!
PROMOCIJA
Kongresni udeleženci so ambasadorji turističnih
destinacij in se lahko uporabljajo kot
učinkovito promocijsko orodje!
ZAKAJ STRATEŠKI MARKETING DESTINACIJ
DELOVNA MESTA
INVESTICIJE
Kongresna idnustrija ustvarja nova delovna mesta.
Kongresna industrija vzpodbuja nove investicije.
KDO SMO, OZIROMA KDO BOMO
Kaj počnemo in na kakšen način?
Slovenski kongresni urad, kot povezava ponudnikov na področju
kongresnega, poslovnega turizma in motivacijskih potovanj,
deluje kot koalicija poslovno zainteresiranih partnerjev (vladnih
institucij, gospodarstva, turizma in gostinstva, logistike, trgovine,
znanosti in kulture). Urad zagotavlja razvoj skupnih razvojnih
aktivnosti, kvalitete in predstavljal kompleksno ponudbo
Slovenije na mednarodnem kongresnem tržišču.
VIZIJA DESTINACIJE
Kje bomo čez 5 – 10 let?
Slovenija dežela mednarodnega kongresnega turizma!
OBLJUBA PARTNERJEM
Ključno sporočilo zakaj poslovati z nami!
Zaradi poštenega posredovanja med ponudniki in
potencialnimi kupci kongresnega produkta Slovenije.
KONKURENČNE PREDNOSTI
V primerjavi z drugimi destinacijami!
Prednosti Slovenije:
1. Novost
2. Razmerje med kvaliteto in ceno
3. Dostopnost
4. Raznolika kongresna ponudba
5. Profesionalnost
6. Pristna gostoljubnost
BISTVO BLAGOVNE ZNAMKE
Osebne značilnosti/kako naj nas vidijo!
• zdrave in družbeno odgovorne
• naravne in trajnostne
• poštene in profesionalne
• avtentične
BISTVO BLAGOVNE ZNAMKE
Osebne značilnosti/kako naj nas vidijo!
Sproščeni, vedno dobre volje, prijazni, dinamični,
prilagodljivi, inovativni, ustvarjalni, kreativni, iskreni, s
pravo mero zdravega humorja, zanesljivi in odgovorni.
VREDNOTE
V kaj verjamemo!
• profesionalnost
• projektni management
• osebna integriteta
• poštenost
TON KOMUNIKACIJE
Kaj nam je všeč?
• sproščen, zabaven, navihan, rahlo provokativen,
duhovit, kreativen
• mehek, prijazen, umirjen, zaupljiv, topel
• navdušen, odločen, profesionalen
• pušča sledi, spodbuja razmišljanja
KLJUČNI KLASIČNI ELEMENTI
STRATEŠKEGA TRŽENJA
PRODUCT - IZDELEK/STORITEV
 KAJ: Kakšen kongresni produkt ponujamo
PRIMER:
• Destinacijski katalog Ljubljane = kongresni produkt
Ljubljane
• Destinacijski katalog Slovenije = kongresni produkt
Slovenije
Marketing mix 7P
PRICE – CENA
 KOLIKO: Za kakšno ceno ponujamo našo storitev
PRIMER:
• 60 € Daily Delegate Rate
• Cena mora biti mednarodno primerljiva
Marketing mix 7P
PLACE – DISTRIBUCIJA
 KRAJ IN PROSTOR: Distribucijski kanali kongresnega
turizma
PRIMER:
• PCO ali DMC agencija
• Posredni ali neposredni tržni kanali
Marketing mix 7P
PROMOTION – PROMOCIJA
 KAKO: Aktivnosti, ki pospešujejo interes za storitev
PRIMER:
• Oglas v reviji Kongres
• Spletna promocija
Marketing mix 7P
PHYSICAL ENVIRONMENT – FIZIČNI DOKAZI
 DOKAZI: Okolje v katerem tržimo (vse kar kupec vidi,
občuti, sliši)
PRIMER:
• Workshop
• Spletna stran
• WOM
Marketing mix 7P
PURCHASING PROCESS– IZVAJANJE
 IZVAJANJE: Izvajanje storitev je osrednji del kongresnega
turizma
PRIMER:
• Izbiranje kongresne destinacije
• Izvajanje kongresa
Marketing mix 7P
PACKAGING – P
 KAKO: Zložiti skupaj komplementarni turistični produkt
PRIMER:
• Zagotovitev pred in po kongresnih tur za udeležence
• Spremljevalna razstava
Marketing mix 7P
PARTICIPATION – LJUDJE
 KDO: Socialno okolje v katerem tržimo
PRIMER:
• Odnosi med organizatorjem, posrednikom in kupcem
Marketing mix 7P
VISIT AUSTRALIA
ZMAGOVALEC JE TISTI, KI POVE
NAJBOLJŠO ZGODBO!
Interaktivno
Osebno
Relevantno
Uporabno
Merljivo
PRAVILO 90:9:1
1 % soustvarja zgodbe
9 % jih glasuje, voli ali pasivno sodeluje
90 % jih samo gleda
NAD ČRTO
 TV oglasi
 Zunanje oglaševanje
 Radijsko oglaševanje
 Tiskani oglasi
I
N
T
E
R
E
N
T
POD ČRTO
Brand image
Kobranding 
PR 
Promocijski dogodki 
Gverila 
Panožne nagrade 
Promocijski dogodki 
Direktni marketing 
PULL MARKETING = povleči (končni kupci)
Telemarketing
Spletno
oglaševanje
Sejmi
Direktna
pošta
E-mesečniki
Editoriali/
Blogi
Tiskovine
PUSH MARKETING = potisni (posredniki)
Telemarketing
Spletno
oglaševanje
Sejmi
Direktna
pošta
E-mesečniki
Editoriali/
Blogi
Tiskovine
KJE NAJDEMO VIRE INFORMACIJ O KONGRESIH
 ICCA DATABASE
 UIA DATABASE
 DIREKTORIJI IN BAZE NA INTERNETU
 TELETRŽENJE
 PODATKI DRUGIH KONGRESNIH URADOV
 STROKOVNE REVIJE (pri nas npr. ISIS)
KJE NAJDEMO VIRE INFORMACIJ O KONGRESIH
 PCO AGENCIJE
 RAZPISI EU IN LOKALNI RAZPISI
 POSREDNIKI (SVETOVALCI)
 SEJMI
 B2B BORZE
 SPLETNI ISKALNIKI RFP-jev
RAZISKAVE
LOBIRANJE
KONTAKTI
NABOR
KANDIDATURA
CRM
Kooperativno trženje
LOKALNI KONTAKT
PRODAJA IDEJE
PODPIS POGODBE
PROCES STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA
•Finančna analiza
•Dodana vrednost v turizmu
•Matrika konkurenčnosti
•Portfeljska analiza
• Porterjeva analiza
•SPIN analiza
Prenova poslovnih
gradnikov
• Vizija
• Vrednote (trajnost)
• Poslanstvo
• Strateški cilji
•Projektno izvajanje strategij
Analiza stanja
Nabor strateških razvojnih
področij turizma
Odločanje
• Promocijska
• Distribucijska
• Razvojna
•Operativna
•POVEZOVALECje IT
Organizacijska
prenova
Vrednotenje projektov in
oblikovanje portfelja projektov
Trženjska prenova
•KAJ (temeljni turistični
produkti)
•KJE (tržni segmenti)
•KAKO (kreativnost,
inovativnost, odličnost)
• KOLIKO (ali znamo izračunati
lastno ceno naših produktov)
Odločanje
•BLAGOVNA ZNAMKA I FEEL
SLOVENIA je temelj
• ODNOSI (storitev)
• USTVARJANJE PREDNOSTI
(stroškovne, cenovne,
vrednostne ali po obsegu)
IMIDŽ
Izdelava sistema (portfelja)
projektov
TRŽENJE
Zaznavajo potrebe trga in
predstavlja celovit portfelj rešitev za
naročnika. Skrb za pravično trgovino
SKRBNIKE KUPCEV
razvijejo nosilci
tematskih produktov
PRODUKTNE
SPECIALISTE razvije
javni sektor
IZVEDBA IN PRODAJA
Načrtuje, določa in izvaja projekt v
sodelovanju s produktnim specialisti
in skrbniki kupcev.
PROJEKTNE VODJE
razvije privatni sektor
PODPORA
Podpira skrbnike produktov s
celovitim naborom trženjskih in
drugih podpornih storitev. Pozna
celostno trženjsko rešitev.
KAJ LAHKO NAREDITE SAMI NA SVOJI DESTINACIJI
1. PREPOZNATE RAZVOJNE PRILOŽNOSTI KONGRESNEGA
TURIZMA
2. POMAGATE PRI FORMIRANJU KONGRESNEGA URADA
3. PREPOZNATE IN SE NAUČITE MERITI UČINKE KONGRESNEGA
TURIZMA
4. PODPIRATE AKTIVNOSTI NACIONALNEGA KONGRESNEGA
URADA
5. PODPIRATE VKLJUČITEV KONGRESNEGA TURIZMAV
NAJPOMEMBNEJŠE POLITIKE
6. PODPIRATE KONGRESNE AMBASADORJE V SVOJEM OKOLJU
KAJ LAHKO NAREDITE SAMI NA SVOJI DESTINACIJI
7. POSKRBITE, DA JE VAŠE MESTO DOSTOPNO IN
INFRASTUKTURNO UREJENO
8. RAZVIJTE USTREZNA SPLETNA IN KLASIČNA MARKETINŠKA
ORODJA
9. SE AKTIVNO VKLJUČITE V PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
KONGRESNEGA URADA
10. POSKRBITE ZA STANDARDIZACIJO KONGRESNIH PONUDNIKOV
11. RAZVIJAJTE RAZISKAVE NA PODROČJU KONGRESNEGA
TURIZMA
12. IZOBRAŽUJTE IN USPOSABLJAJTE KADRE
CRM KOT DEL STRATEŠKEGA
MARKETINGA
Gorazd Čad
SAATCHI & SAATCHI
• GVERILA
„SING ALONG“
• 13.500 obiskovacev
Vabila: SMS, YouTube, FB
RAZVOJ MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA
LOKALNA
KULTURA
• ENA NA
NEKAJ (pisma,
časopisi,
knjige)
MEDIJSKA
KULTURA
• ENA NA
MNOGO
(revije, radio,
TV, kino)
SPLETNA
KULTURA
• MNOGO NA
MNOGO(web
2.0)
CRM = RELACIJSKI MARKETING
DOBRI
MEDOSEBNI
ODNOSI
NAJVEČJI KAPITAL
PODJETJA/DESTINACIJE JE V
ODNOSU S PODJETJI IN
POSLOVNIMI PARTNERJI
TOUR
OPERATERJI
Dnevno
čiščenje in
negovanje
baze
LEISURE
FIT
INDIVIDUALNI
NASLOVI
ENOTNA
BAZA
ZDRUŽENJA
MICE
KORPORACIJE
JAVNI SEKTOR
STAROST
OPERATIVNI
STATUS
KUPNA MOČ
ENOTNA
BAZA
PODATKOV
PODATKI O
NAROČNIKIH
NAKUPNE
NAVADE
OMREŽJA
IZOBRAZBA
VIRALNI IN WOM
(word of mouth)MARKETING
VIRALNI
MARKETING
DRUŽBENA
FB IGRICE
ODGOVORNOST
WOM
BREZ BAZE
NI
VIRALNEGA
MARKETINGA
MARKETING
PREKO
BUZZ
MARKETING
VPLIVNEŽEV
SOCIALNA
OMREŽJA
DRUŽBENI CRM
Social CRM
CRM
1.0
CRM 2.0
BLOGI
Telefon
Faks
E-Pošta
FORUMI
IZMENJAVA FOTOGRAFIJ
SPLETNE AVKCIJE
Direktna pošta
SPLETNE PRIMERJAVE
Spletni portal
SLIDE SHARING
SMS
MICRO BLOGI
Chat
WIDGETI
RSS
NOVA PODROČJA DELA IN DELOVNA MESTA
1.
SKRBNIKI KLJUČNIH SPLETNIH SKUPNOSTI
2.
MANAGER KONTAKTOV (CRM MANAGER)
3.
MANAGER E-KAMPANJ
4.
SKRBNIK BAZ PODATKOV
5.
SPLETNI ANALITIK
http://en-corporate.canada.travel/eq-teaser
Helpfull Actionable
Messages
SPAM
HAM
• E-mesečniki
• Posebne prodajne zgodbe
• Webinarji
• Brezplačno svetovanje
• Brezplačne datoteke (uporabne)
PREPOVEDANE BESEDE:
Adult
Gambling
Medical
Weight loss
Financial
Dating
Viagra
KAJ NE DELUJE
BAHAMAVENTION
www.bahamas.com
KAJ DELUJE
OHRANIMO ČEBELE
www.ohranimo-cebele.si
VLOGA KLJUČNIH DELEŽNIKOV
KONGRESNI CENTER, PCO
Gorazd Čad
Ljubljana, 31.03.2011
DESTINACIJA = območje z zadostnim številom
turističnih atrakcij in z njimi povezanimi
ponudniki turističnih storitev, ki območje in
svoje storitve aktivno propagirajo (WTO).
MEETINGS/CONFERENCES/EXHIBITIONS
GLAVNI ELEMENTI KONGRESNE DESTINACIJE
PRIMARNI
SEKUNDARNI
NARAVA
PODNEBJE
KULTURA
ZGODOVINA
OSNOVNA INFRASTRUKTURA
TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
TURISTIČNA SUPERSTRUKTURA
FIKSNI DEL PONUDBE
POGOJ
IZPOLNJEN
v%
OPOMBA
Konferenčne zmogljivosti
80 %
Pomanjkanje kapacitet za večje
kongrese in bankete
Namestitvene kapacitete
70 %
Razvoj privatnih namestitvenih
kapacitet in dodatnih kapacitet 5*****
Gostinska in enološka ponudba
50 %
Ni dovolj razvita
Prevoz in dostopnost
50 %
Boljše letalske povezave na bližnjih
letališčih z glavnimi letalskimi križišči
Zabava in sprostitev
30 %
Manjka welness in dodatna športna
ponudba
Turistična ponudba in izleti
100 %
Ljubljana je odlično izhodišče za ture po
Sloveniji
Profesionalni kongresni
organizatorji in agencije,
profesionalni organizatorji
sejmov
50 %
Ta sektor ponudbe je potrebno dodatno
vzpodujati
Lokalni kongresni urad
80 %
Poleg državnega vzpodbuditi tudi
lokalni kongresni urad
Trgovina
100 %
Trgovska ponudba je v celoti razvita
VARIABILNI DEL PONUDBE
Industrija in gospodarstvo
POGOJ
IZPOLNJEN
v%
100 %
OPOMBA
Zelo dobro razvito gospodarstvo,
med najbolj razvitimi regijami v
Sloveniji
Univerza in izobraževalne
inštitucije
100 %
Koncentracija izobraževalnih
inštitucij
Sedeži regionalnih
organizacij
70 %
Dobro razvita mreža lokalnih in
regionalnih organizacij
Lokalna poslovna in
akademska skupnost
90 %
Koncentracija poslovne in
akademske skupnosti
Kulturna ponudba in
prireditve
80 %
Solidno razvita mreža kulturnih
inštitucij, potencialni niso v celoti
izkoriščeni
Športna ponudba
90 %
Raznolika športna ponudba, ki pa
je slabo medsebojno povezana
PRIMARNA IN
SEKUNDARNA P.
BLAGOVNA
ZNAMKA
DESTINACIJA
TRŽENJE
DESTINACIJSKI
MANAGEMENT
PROMOCIJA
VODENJE
MANAGEMENT
ORGANIZIRANJE
USPOSABLJANJE
(certificiranje,
standardi)
MOTIVIRANJE
(marketing)
Ključne vloge CVB-ja
MREŽENJE
(ustvarjanje mreže,
odnosov)
• Je
KONGRESNI
destinacijsko
BROKERSTVO
DESTINACIJSKI
ali
MANAGEMENT
posredništvo
Ključne vloge CVB-ja
• Je skrb za
KONGRESNI
razvoj
NOVIH
DESTINACIJSKI
KONGRESNIH
MANAGEMENT
PRODUKTOV
Ključne vloge CVB-ja
KLJUČNE
FUNKCIJE
Razvoj in oblikovanje destinacijske strategije
Oblikovanje turističnih produktov
Zastopanje interesov partnerjev
Trženje z učinkovito rabo IT orodij
Standardi in kakovost
Internacionalizacija
POMEMBNI ELEMENTI
DESTINACIJSKEGA
MANAGEMENTA PO KRIZI
Faktor 1
NEOMEJEN DOSTOP DO KUPCEV
POMEMBNO
V dobi interneta in telekomunikacij je dostop do trgov neomejen.
POSKRBITE ZA ODLIČNO DESTINACIJSKO
SPLETNO STRAN!
Faktor 2
SPOZNAJTE NAVADE VAŠIH KUPCEV
POMEMBNO
Še nikoli niste imeli na voljo toliko informacij o vaših
potencialnih obiskovalcih.
RAZVIJTE LASTEN CRM SISTEM IN GA INTEGRIRAJTE
V SOCIALNA OMREŢJA!
Faktor 3
VKLJUČITE SE V DRUŢABNA OMREŢJA
POMEMBNO
Če boste spregledali navade mlajših generacij boste zelo teţko
vodili lastno destinacijo.
INTEGIRARAJTE ZGODBE O SVOJI DESTINACIJI V
SOCIALNA OMREŢJA!
Faktor 4
USTVARJAJTE ZGODBE
POMEMBNO
Zgodbe prodajajo destinacije.
VSEBINA ZGODB JE POMEMBNEJŠA OD KOLIČINE!
Faktor 5
GENERIRAJTE DIREKTNO PRODAJO
POMEMBNO
Z incentivi programi vzpodbujajte direktno povpraševanje
in nakupe.
OMOGOČITE VAŠIM NAROČNIKOM DIREKTNO
PRODAJO!
Faktor 6
PERSONALIZACIJA
POMEMBNO
Osnovna za personalizacijo je inventarizacija ponudbe.
OMOGOČITE DINAMIČNO PAKIRANJE KONGRESNIH
PRODUKTOV!
Faktor 7
UPORABLJAJTE SODOBNE KOMUNIKACIJE
POMEMBNO
Pri svojem delu bodite primer dobre prakse in uporabljajte
sodobna komunikacijska orodja.
SPLETNA STRAN, MOBILNE APLIKACIJE,
MIKROSTRANI!
Faktor 8
ROI
POMEMBNO
Naučite se izračunavati dodano vrednost.
IZRAČUNAJTE DODANO VREDNOST DESTINACIJE!
Faktor 9
TRAJNOSTNI RAZVOJ
POMEMBNO
DESTINACIJSKI MANAGEMENT TEMELJI NA
TRAJNOSTNEM RAZVOJU IN DRUŢBENI
ODGOVORNOSTI!
NAČELA
• Preglednost interesov med
javnim in zasebnim
NAČELA
• Enakopravna in pravična
obravnava članov
NAČELA
• Objektivno in pravično
posredovanjem med kupci in
ponudniki
NAČELA
• Spodbujanje sodelovanja in
medsebojnega zaupanja
NAČELA
• Skozi standardizacijo poskrbeti
za specializacijo članov
NAČELA
• Stalno izobraževanje in
inovativnost članov
BREZ GOSTITELJA NI DOGODKA!
Vlaganje v infrastrukturo je temelj za
razvoj kongresne industrije
VLOGA PCO-JA IN KANDIDATURE
KDO JE PCO?
ZAKAJ
STRATEGIJA
KAKO
PROGRAM
KDAJ
TERMINI
KJE
LOKACIJA
KDO JE PCO?
KDO
KAJ
S ČIM
UDELEŽENCI
PROGRAM
STROŠKOVNIK
PCO JE KONGRESNI
BRAINIAC
1.
DELOVANJE V DOBRO NAROČNIKA
KONGRESNA AGENCIJA JE ARHITEKT IN INŽENIRING
PROJEKTA!
1.
2.
3.
4.
5.
Vedno pripravljene strokovne rešitve
Hitra odzivnost
Skupno prevzemanje odgovornosti in rizikov
Zagotovitev konkurenčnih pogojev
Agencija je zadolžena za projektni nadzor
2.
IZNAJDLJIVOST
RELATIVNOST IN NEGOTOVOST!
1.
2.
3.
4.
5.
Finančna optimizacija projekta
Davčna optimizacija projekta
Hitro reagiranje v novih situacijah
Sposobnost reševanja kriznih situacij
Stalno nadgrajevanje obstoječih modelov izvedbe
projektov
3.
STRATEŠKO RAZMIŠLJANJE
PRISTOP OD ZUNAJ NAVZNOTER!
1.
2.
3.
4.
5.
Vsebina – vizionarstvo
Izbira – kam nas vodi pot
Diferenciacija - kaj nas razlikuje
Sprejemanje odločitev
Usmerjenost na udeleženc, našega končnega
kupca
 STRATEGY START-UP
4.
DISKRETNOST
KONGRESNA BANKA!
1.
2.
3.
4.
Zaupen in oseben odnos z naročniki
Ustvarjanje polja diskretnosti
Varovanje podatkov
Varovanje zasebnosti naročnikov
5.
USTVARJANJE BLAGOVNIH ZNAMK
BRANDING DOGODKOV!
1.
2.
3.
4.
5.
Ustvarjanje branda, ki igra na čustva
Izstopa iz množice
Združuje udeležence okoli ideje
Vzdržuje listo stalnih udeležencev
Vpliva na bodoče obnašanje kupcev
TO JE DOGODEK, KI SE GA MORAMO UDELEŽITI!
6.
ZNANJE+VEŠČINE+KOMPETENCE
INTELEKTUALNI KAPITAL AGENCIJE SO KADRI!
1. Znanje (konceptualno)
2. Veščine (operativne)
3. Kompetence (vse sposobnosti za opravljanje
nalog)
4. Socialni odnosi
Zelo pomembna so znanja, veščine in kompetence
KOMUNIKACIJE!
7.
ODNOSI
USTVARJANJE SKUPNOSTI!
1.
2.
3.
4.
5.
Iskrenost in transparentnost
Etika (obnašanje, obljube, morala)
Zdravje
Zakonodaja
Okolje
8.
INOVACIJE
TIMSKA USTVARJALNOST!
1.
2.
3.
4.
5.
Konkurenčnost dogodka
Dobičkonosnost
Ustvarjanje vrednosti (ROI)
Timski pristop
Okoljski odtis
9.
VODENJE
PROJEKTNI MANAGEMENT=UPRAVLJANJE
PROJEKTA!
1. Planiranje.
2. Organiziranje.
3. Kontroliranje
4. Vodenje
5. PDCA (Plan – Do – Check – Act)
TIMSKO VODENJE!
10.
PRIHODNOST
USTVARJANJE VREDNOSTI!
1.
2.
3.
4.
Ustvarjanje trajnostne vrednosti
Marketing
Ustvarjalnost
Raziskovanje novih možnosti za naročnika
PROCES DELA IN KANDIDATURE
PROCES ORGANIZACIJE KONGRESA
2-8 let prej....
PRIDOBIVANJE KONGRESA
2-4 leta prej...
ZAGON PROJEKTA
6 mes.-2 leti prej
ZDAJ
PRIPRAVA PROJEKTA
IZVEDBA PROJEKTA (projekt se praviloma zaključi v
6 mesecih po kongresu)
PRIDOBIVANJE PROJEKTA
ISKANJE ČLANOV MEDNARODNIH ODBOROV
RAIZSKAVA O MOŽNOSTIH IZVEDBE
PRIPRAVA KANDIDATURE
LOBIRANJE
PREDSTAVITEV NA PREDHODNIH KONGRESIH
PRIPRAVA TISKANIH MATERIALOV IN SPLETNE STRANI
ZAGON PROJEKTA
ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA
PRELIMINARNA REZERVACIJA PRIZORIŠČA
RAZDELITEV NALOG PCO vs STROKOVNI ORGANIZATOR
PRIPRAVA IN PODPIS POGODBE
VZPOSTAVITEV ODBOROV
IZDELAVA TERMINSKEGA NAČRTA
PRIPRAVA PROJEKTA
KOMUNIKACIJA Z UDELEŽENCI
KOORDINACIJA AKTIVNOSTI
KOORDINACIJA PODIZVAJALCEV
SVETOVANJE ORGANIZATORJU
PROJEKTNI MANAGEMENT
KOMUNIKACIJA Z INTERESNIMI JAVNOSTMI
IZVEDBA PROJEKTA
SPREJEM UDELEŽENCEV (MEET AND GREET)
TRANSFERJI
USMERJANJE IN LOGISTIKA
REGISTRACIJA
IZVEDBENA LOGISTIKA (DVORANE, TEHNIKA)
KOORDINACIJA NA LICU MESTA
ZAKAJ STROKOVNI ORGANIZATOR POTREBUJE PCO-JA
1. PRIHRANEK ČASA IN DENARJA
2. POZNAVANJE LOKACIJ IN ODGOVORNIH OSEB
3. POZNAVANJE PROCESA ORGANIZACIJE KONGRESA
4. HITRO REŠEVANJE PROBLEMOV NA OSNOVI PRETEKLIH
IZKUŠENJ
5. POZNAVANJE LOKALNIH PONUDNIKOV KONGRESNIH STORITEV
6. FINANČNA OPERATIVA
ZAKAJ STROKOVNI ORGANIZATOR POTREBUJE PCO-JA
7. MOŽNOST IZVEDBE KONGRESA NA KLJUČ
8. SOFTWARE ZA ORGANIZACIJO KONGRESA
9. UČINKOVITA DNEVNA KOMUNIKACIJA Z UDELEŽENCI
10. DESNA ROKA STROKOVNEGA ORGANIZATORJA
REZULTATI NE PRIDEJO ČEZ NOČ!
Najuspešnejše so kandidature, ki imajo dovolj
veliko strokovno kritično maso v lokalnem
okolju.
POZDRAVNI NAGOVOR
PREDSEDNIK DRŽAVE
ŽUPAN – GOSTITELJ
STROKOVNI ORGANIZATOR
TEHNIČNI ORGANIZATOR
Obvezno: Povabilo na ogledni obisk (inspection visit)
Obvezno: Vsi podatki zelo strnjeni in fokusirani
Obvezno: Omemba garancije destinacije
TEHNIČNI DEL
RAZPOLOŽLJIVI DATUMI V DESTINACIJI
RAZPOLOŽLJIVI HOTELI V DESTINACIJI
RAZPOLOŽLJIVA KONGRESNA LOKACIJA
PREDNOSTI KONGRESNE LOKACIJE
PRELIMINARNI PROGRAM
PRIDOBLJENI STANDARDI (npr. ISO)
REFERENCE
FINANČNI DEL
FINANČNI POGOJI
CENOVNA POLITIKA
OSNUTEK POGODBE O SODELOVANJU
Po možnosti spremlja tehnični del bogata grafična priloga s
podrobnim opisom destinacije.
ZELO SO ZAŽELJENE FOTOGRAFIJE!
VLOGA DMC-ja
(DMC – destination management company)
Boštjan Horjak
[email protected]
Definicija turista:
Potnik, ki prepotuje tuje deţele iz same
radovednosti in brezdelja in napravi neko
vrsto kroţnega potovanja v deţelah, ki jih
običajno obiskujejo njegovi rojaki
Emille Littre, 1889
Destinacijski management:
je usklajeno (so)delovanje vseh turističnih in
zainteresiranih dejavnikov v okolju, ki
zavzema vsa obdobja turstičnega razvojnega
cikla
Brezovec, 2004
Destinacijski produkt:
je celovita izkušnja, ki jo ima turist s potrošnjo
različnih turističnih storitev in s turističnim
okoljem
Murphy, 2000
DMC je receptivna storitvena organizacija, ki
zagotavlja svetovalne storitve, kreativne
predloge in celovito izvedbo temelječ na
popolnem poznavanju destinacije in potreb
naročnika
- DMC v procesu promocije in prodaje destinacije
naročniku nudi vso strokovno pomoč
- DMC zelo dobro pozna destinacijo in ima dobre in
utečene poslovne vezi z lokalnimi ponudniki storitev
- DMC naročniku ponudi kreativne predloge ter poskrbi
za brezhibno izvedbo storitev po meri
- DMC vedno v odnosu do naročnika kot tudi do
lokalnih ponudnikov storitev zagotovi vse kot
dogovorjeno (pisno ali ustno)
- DMC v celoti naročnik nudi vso potrebno podporo
pred, med in po dogodku
INCENTIVES & CONGRESSES
Liberty Incentives & Congresses
Slovenia
Robbova 2
1000 Ljubljana
01/232-11-71, [email protected]
A personal touch worldwide
c
VLOGA HOTELA
Miha Kovačič
Bled, 31.3.2011
BREZ HOTELA
NI
KONGRESNEGA
TURIZMA!
DESTINACIJA
POTREBUJE HOTEL,
HOTEL POTREBUJE
DESTINACIJO
HOTEL
VS.
KONGRESNI CENTER
PRIZORIŠČA ZA ZNANSTVENOSTROKOVNE DOGODKE
Vir: ICCA
PRIZORIŠČA ZA
KORPORACIJSKE DOGODKE
Uradne statistike ni!
Ta segment preferira hotele
kot prizorišča
PRIZORIŠČA ZA
VLADNE DOGODKE
Uradne statistike ni!
Ta segment preferira tudi hotele
kot prizorišča (izjema KC Brdo)
HOTEL
- kot prizorišče
- kot namestitveni ponudnik
HOTEL KOT PRIZORIŠČE
(standardi KUS)
- kongresni hotel
- hotel s konferenčnimi
zmogljivost
PREDNOSTI ZA KUPCA
- celotna storitev na enem mestu
(plusi in minusi)
Hotel je generator posla za
destinacijo.
Za uspešno delovanje potrebuje
zaokroţeno destinacijo s celovito obkongresno ponudbo.
Hotel se je primoran aktivno
trţiti na domačem in mednarodnih trţiščih.
Tam kjer ni zaokroţene
kongresne destinacije mora
prevzeti tudi vlogo destinacijskega trţnika.
Pri tem ni in ne more biti tako
uspešen, saj zastopa interese
privatnega podjetja in ne more
biti popolnoma objektiven.
Vsak hotel prilagodi predstavitev
destinacije glede na svoje potrebe.
Ker ni komuniciranja na nivoju
destinacije hoteli med seboj še
bolj konkurirajo in se v destinaciji
ne sprofilirajo. S tem zgublja
celotna destinacija.
Primeri trţenja kongresnega
turizma v tujini:
Portoroţ: Bernardin Group
Ljubljana: Grand hotel Union
Bled: Sava hoteli Bled
Nauk:
Kupec najprej izbere destinacijo,
šele nato hotel
MARKETINŠKA ORODJA
KONGRESNE DESTINACIJE
Miha Kovačič
Bled, 31.3.2011
MARKETING
?
PREKO 200 DRŽAV
PREKO _ _ _ _ DESTINACIJ
Novi pristopi trţenja
DEMAND AND MARKET CHANGEABILITY
(GLOBALISATION, TECHNOLOGY, GREEN
MEETINGS AND SOCIAL
RESPONSIBILITY…)
DESTINATION
COMPETITION FOR
VALUE ADDED
INCREASING
COMPETITIVE MARKET
– NECESSARY
CONNECTIONS AND
UNITING SOURCES TO
ACHIVE MUTUAL
GOALS
MEETING PLANNERS
ARE MORE
DEMANDING, PRICE
SENSITIVE, ROI AND
NEGOTIATION
CONVENTIONAL MEDIA
IS NO LONGER
SUFFICIENT
ZAUPANJE !
VZPOSTAVITEV
KONTAKTA
OSEBNO
SPOZNANJE
NEGOVANJE ODNOSA
– PRIDOBIVANJE
ZAUPANJA
PRIDOBITEV
ZAUPANJA - >
POSLOVNEGA
DOGODKA
OGLEDNI
OBISK
MARKETINŠKA ORODJA V
KONGRESNEM TURIZMU SO
SPECIFIČNA!
“B2B”
Trţenjska orodja
•
•
•
•
•
•
Študijski obisk
Ogledni obisk
Road show
Akvizicija
Poslovna borza
Tiskani in digitalni
medij
• Socialna omreţja
“LIVE EVENTS”
Osebna
komunikacija
“LIVE
EVENTS”
“LIVE
EVENTS”
FAM TRIP (študijski obisk)
vs.
INSPECTION VISIT (ogledni
obisk)
FAM TRIP (študijski obisk)
- Spoznavni, seznanitveni obisk
z destinacijo
INSPECTION VISIT (ogledni obisk)
- Podroben ogled prizorišča in
destinacije za konkreten
dogodek
Socialna omreţja
MANAGEMENT KONGRESNE
DESTINACIJE
Miha Kovačič
Bled, 31.3.2011
DESTINACIJA = območje z
zadostnim številom turističnih
atrakcij in z njimi povezanimi
ponudniki turističnih storitev, ki
območje in svoje storitve aktivno
propagirajo (WTO).
PRIMARNA IN
SEKUNDARNA P.
BLAGOVNA ZNAMKA
DESTINACIJA
TRŽENJE
DESTINACIJSKI
MANAGEMENT
PROMOCIJA
VODENJE
MANAGEMENT
ORGANIZIRANJE
Glavne aktivnosti Kongresnega urada
• Povezovanje ponudnikov
• Skupno trženje in promocija destinacije in
ponudnikov za kongresni turizem
• Izobraževanje in profesionalizacija dejavnosti
USVARITI
SINERGIJO
DELAVNICA