2. FT

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
PROGRAM: FARMACEVTSKI TEHNIK
2. letnik
UČNO GRADIVO
SLO
ANG
NEM
MAT
ZGO
FIZ
KEM
ANATOMIJA IN
FIZIOLOGIJA
MIKROBIOLOGIJA
IN
EPIDEMIOLOGIJA
LABORATORIJSKO
DELO
V FARMACIJI
ANALIZA
ZDRAVIL
RASTLINSKE DROGE
IN NARAVNE SPOJINE
GENETIKA
OBLIKOVANJE
ZDRAVIL
Krakar Vogel, B. et al.: Branja 2. Berilo in učbenik za književnost. Lj., DZS
Na pragu besedila 2. Učbenik za slovenščino - jezik. Lj., Rokus-Klett,
Posodobljeno
Na pragu besedila 2. Delovni zvezek za slovenščino - jezik. Lj., Rokus-Klett,
Posodobljeno
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson:
New English File Pre-intermediate Student's Book ter
delovni zvezek istih avtorjev New English File Pre-intermediate Workbook,
Oxford University Press (Isti učbenik in del. zvezek kot ste ga uporabljali v 1.
l.letniku.)
Aufderstraße, H.: Themen aktuell 1, Kursbuch, Hueber
Aufderstraße, H.: Themen aktuell 1, Arbeitsbuch, Hueber (Isti učbenik in del.
zvezek kot ste ga uporabljali v 1. letniku.)
Aufderstraße, H.: Themen aktuell 2, Kursbuch, Hueber
Aufderstraße, H.: Themen aktuell 2, Arbeitsbuch, Hueber
Učbenik in delovni zvezek bodo dijaki uporabljali tudi v 3. letniku.
Brilej, R.: Alfa. Geometrija v ravnini. Zbirka nalog za matematiko v sred. strok.
izob. Lj., Ataja
Brilej, R. in ostali: Alfa. Potenčna in kvadratna funkcija: Zbirka nalog za
matematiko v sred. strok. izob. Lj., Ataja
Brilej, R. in ostali: Alfa. Potence in koreni, funkcija in njene lastnosti. Zbirka
nalog v sred. strok. izob. Lj., Ataja
Priporočamo:
Brilej, R.; B. Nikič: Alfa. Kombinatorika. Verjetnostni račun. Zbirka nalog za
matematiko v srednjem strokovnem izob. Lj., Ataja
Priporočamo:
Berzelak, S.: Zgodovina 2 za tehnične in druge strokovne šole. Učbenik. Lj.,
Modrijan.
Interno gradivo bodo dijaki kupili v šoli.
Smrdu, A.: Kemijo razumem, kemijo znam 2. Naloge iz kemije za 2. let. Lj.,
Jutro (iz 1. letnika)
Smrdu, A.: Kemijo razumem, kemijo znam 3. Naloge iz kemije za 3. let. Lj.,
Jutro
Smrdu, A.: Kemija. Snov in spremembe 2. Učbenik. Lj., Jutro
Smrdu, A.: Kemija. Snov in spremembe 3. Učbenik. Lj., Jutro
Korošak, B.: Biologija človeka. Celovec, Mohorjeva
Dodatno interno gradivo za vaje bodo dijaki kupili v šoli.
Orožen Adamič, A., Sernec, K.: Mikrobiologija. Učbenik za farmacevtske in
kozmetične tehnike. Lj., DZS
Interni delovni zvezek : Vaje iz mikrobiologije bodo dijaki kupili v šoli.
Dijaki bodo lahko fotokopijo gradiva Štrukelj, B.: Farmacevtika kupili v šoli. O
ostalem gradivu bodo obveščeni jeseni.
Interno gradivo Štralleger, S.: LDF vaje bodo dijaki kupili v šoli.
Dijaki bodo o gradivu obveščeni jeseni.
Prijatelj, N.: Farmakognozija. Vsebine iz botanike. Učbenik. Lj., DZS Prijatelj,
N.: Praktični pouk iz farmakognozije. Botanični del. Delovni zvezek. Lj., DZS
Komel, R.: Genetika. Od dvojne vijačnice do kloniranja.
Lj., Rokus
Vrhovnik, K.:Oblikovanje zdravil. Učbenik. Lj., Založba Grafenauer