1redna2014 2015 zapisnik.pdf

ZAPISNIK
s 1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je bila dne
20.11.2014 v Sejni sobi 211, Jamova 2;
Prisotni člani ŠS:
Benjamin Cerar, Marko Nusdorfer, Dejan Bolarič, Marko Lavrenčič, Jan Mak
Bevcl, Luka Pajek, Iva Maletič, Nina Predovnik, Simon Hvala, Petra Podržaj,
Klemen Lovenjak, Uroš Šeme, Aleksander Šašo, Miha Praviček, Nina Kranjec,
Žan Pavlin, Maja Weisseisen, Neža Čepon, Katarina Vodeb, Teja Kržišnik,
Manca Petek;
Ostali prisotni:
Jure Žižmond
Opravičeno
odsotni:
Marko Novak, Tanja Tofil
Neopravičeno
odsotni:
--
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika Konstitutivne seje Študentskega sveta v študijskem letu
2014/2015 z dne 3.11.2014;
3. Poročila predstavnikov v študijskih odborih, senatu, komisijah;
4. Volitve senatorja ‒ predstavnika študentov III. stopnje;
5. Izbor za najboljšega pedagoga;
6. Revija Študentski most;
7. Decembrski ples;
8. Razno;
9. Mnenja pedagoškim delavcev
Seja se je pričela ob 16.00. Ob začetku je bila dosežena sklepčnost.
AD 1:
Potrditev dnevnega reda
Predlagan dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 2: Potrditev zapisnika Konstitutivne seje Študentskega sveta v študijskem letu
2014/2015 z dne 3.11.2014
Na zapisnik Konstitutivne seje Študentskega sveta ni bilo podanih pripomb. Potrjen je
bil soglasno.
AD 3: Poročila predstavnikov v študijskih odborih, senatu, komisijah
Jan Mak Bevcl je predstavil poročilo s seje Študijska odbora Oddelka za gradbeništvo.
Katarina Vodeb je predstavila poročilo s seje Študijskega odbora Oddelka za okoljsko
gradbeništvo.
Klemen Lovenjak je predstavil poročilo s seje Študijskega odbora Oddelka za geodezijo.
Marko Lavrenčič je predstavil poročilo s Senata.
Luka Pajek je predstavil poročilo z Upravnega odbora Študentske organizacije Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo.
AD 4: Volitve senatorja ‒ predstavnika študentov III. stopnje
Za predstavnika študentov III. stopnje so potekale volitve med vpisanimi na III. stopnji
študija. Jure Žižmond je opisal potek volitev. Izmed štirih kandidatov je na volitvah
največ glasov prejel Jure Žižmond.
Marko Lavrenčič je omenil pripravo prenove Poslovnika Študentskega sveta FGG, ki
bo preurejen, tako da bo eden od predstavnikov ŠS tudi predstavnik III. stopnje.
Prenovo Poslovnika piše Pravna služba FGG.
SKLEP: Za predstavnika študentov III. stopnje študija na FGG se imenuje Jure
Žižmond.
ZA:
PROTI:
VZDRŽAN:
20
0
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
<
AD 5: Izbor za naj pedagoga FGG
Marko Lavrenčič je pojasnil, da Študentski svet vsako leto izvede Izbor za naj pedagoga.
Predstavil je način ocenjevanja. 1. decembra bo v avli podelitev Prešernovih priznanj
FGG, priznanj najboljšim študentom in priznanj najboljšim pedagogom. Fakulteta bo
zagotovila plakete, posvetila bodo napisana s strani predstavnikov ŠS, ki so jih izbrani
pedagogi učili v preteklem letu. Izmed prisotnih so bili izbrani študenti, ki bodo
posvetila napisali.
AD 6: Revija Študentski most
Luka Pajek je obrazložil, da je podurednica z Oddelka za geodezijo odšla na izmenjavo,
uredništvo pa je za novo podurednico predlagalo Meto Možina, študentko 1. letnika II.
stopnje.
SKLEP: Za podurednico revije Študentski most se imenuje Meta Možina.
ZA:
PROTI:
VZDRŽAN:
20
0
0
<
Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Lavrenčič je napovedal preimenovanje Pravilnika o reviji Most, ki naj se po
novem imenuje Pravilnik o reviji Študentski most. Za to spremembo je pristojen Senat
FGG, o predlogu bo obveščen dekan prof. dr. Matjaž Mikoš.
AD 7: Decembrski ples FGG
Marko Lavrenčič je predstavil Decembrski ples, ki ga vsako leto organizira Študentski
svet v sodelovanju s prof. mag. Alešem Goljo. Letošnji ples bo predvidoma 16. ali 18.
decembra v avli FGG. Običajno je ples organiziral predstavnik enega izmed prvih letnik
v ŠS, pri tem pa mu je pomagal organizator iz prejšnjega leta. Prof. Golja bo zagotovil
učiteljico plesa. Potrebno je oblikovati plakat. Za organizacijo letošnjega plesa sta se
javila Miha Praviček in Iva Maletič.
AD 8: Uskladitev predloga za predhodno opravljanje izpitov absolventov in pavzerjev
Jan Mak Bevcl je opozoril, da se pojavljajo težave, saj pavzerji ne morejo podaljšati
veljavnosti svoje diplomske teme, ki so jo že napisali, niso pa opravili vseh izpitov, torej
jim je onemogočen zagovor. Pozval je predstavnike treh oddelkov, naj se poenotijo in
uskladijo pobudo za predčasno opravljanje izpitov absolventov. Poziv bo po uskladitvi
poslan na Senat FGG.
AD 9:
Razno
Marko Lavrenčič je omenil pripravo novega Poslovnika ŠS FGG, na katerega bo ŠS
podal nekatere pripombe. Zopet poziva prisotne, naj na seznam dodajo pedagoge, pri
katerih načelo, da študenti 30% ocene predmeta pridobijo s sprotnim delom, ni
upoštevano. Dodal je, da je potrebno urediti prostore ŠS, ki bi med drugim omogočili
normalno arhiviranje dokumentov ŠS. Svet se bo za ureditev prostorov zavzel z
uradnim dopisom.
Dejan Bolarič je napovedal, da Študentska organizacija FGG načrtuje dogodek v avli,
kjer bodo člani organizacije pripravili prigrizke in čaj za študente ter z osebnim stikom
predstavili svoje projekte. Predlagal je, da tudi ŠS sodeluje pri dogodku, predstavi svoje
projekte in se s pogovorom predstavi študentom FGG.
AD 10:
Mnenja pedagoškim delavcem
Prisotni, ki niso člani ŠS, so na tej točki zapustili sejno sobo.
Študentski svet je podal mnenja o pedagoškem delu kandidatov:






izr. prof. dr. Jože Panjan je zaprosil za izvolitev v naziv rednega profesorja
Z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bilo podano POZITIVNO mnenje;
doc. dr. Božo Koler je zaprosil za ponovno izvolitev v naziv docenta,
Z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bilo podano POZITIVNO mnenje;
asist. mag. Jošt Sodnik je zaprosil za prvo izvolitev v naziv višjega predavatelja
Z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bilo podano POZITIVNO mnenje;
asist. dr. Aleš Marjetič, je zaprosil za prvo izvolitev v naziv docenta
Z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bilo podano POZITIVNO mnenje;
doc. dr. Tom Bajcar, je zaprosil za ponovno izvolitev v naziv docenta
Z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI je bilo podano POZITIVNO mnenje;
asist. dr. Robert Klinc je zaprosil za ponovno izvolitev v naziv asistenta
Z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI, je bilo podano POZITIVNO mnenje.
Seja se je zaključila ob 17:18.
zapisal:
Dejan Bolarič
Marko Lavrenčič
tajnik ŠS UL FGG
predsednik ŠS UL FGG