Letno poročilo 2012 - Zdravstveni dom Črnomelj

LETNO POROČILO
ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ
ZA LETO 2012
Odgovorna oseba :
Ljiljana Špec, dr.med.,spec.spl.med.
V.d. direktorice
Črnomelj, februar 2013
KAZALO:
1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA....................................................................... 3
1.1.
DEJAVNOSTI ........................................................................................................ 3
1.2.
LOKACIJE DELOVANJA .............…..……………………………………………………………………4
1.3.
PREDSTAVITEV VODSTVA ................................................................................... 5
2. POSLOVNO POROČILO ........................................................................................... 6
2.1.
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE KI OPREDELJUJEJO DELOVNO
PODROČJE ZAVODA……………………………………………………………………………………….6
2.2.
DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ............................................................................... 7
2.3.
LETNI CILJI ........................................................................................................... 7
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ............................................... 8
3.1. Realizacija načrtovanega programa zdravstvenih storitev ........................................... 8
3.2. Pridobljeni dodatni programi....................................................................................... 13
3.3. Zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih, nadzori .......................................................... 14
3.3.1 Zadovoljstvo uporabnikov ................................................................................................14
3.3.2 Zadovoljstvo zaposlenih ...................................................................................................15
3.3.3.Pritožbe in pohvale ...........................................................................................................16
4. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA – FINANČNI KAZALNIKI ... 16
5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA ........................ 17
6. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA
GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONLANI RAZVOJ IN UREJANJE
PROSTORA ...................................................................................................................... 18
7. KADROVSKO POROČILO .................................................................................................. 19
8. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ........................................................................ 22
9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV……………..……………………………...23
RAČUNOVODSKO POROČILO…………………………………………………………………………………..25
10. UVOD .............................................................................................................................. 25
11. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA………………………………………………………………26
11.1 Sredstva ....................................................................................................................... 26
11.2 Obveznosti do virov sredstev…………………………………………………………………………………..28
12 . POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DELOČENIH
UPORABNIKOV …………………………………………………………….………………………………………..…..29
12.1 Analiza prihodkov …………………………………………………………………………………………………..29
12.2 Analiza odhodkov…………………………………….……………………………………………………………..29
12.3 Analiza poslovnega izida ………………………………………….………………...30
13. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI………...……………31
14. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA …………….32
2
1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA
Zdravstveni dom Črnomelj svojo dejavnost opravlja na podlagi Odloka o ustanovitvi, ki ga je
sprejela Občina Črnomelj v letu 1996 in dopolnila leta 2012. Zavod opravlja zdravstveno
dejavnost na primarni ravni ter druge dejavnosti v skladu s predpisi za občini Črnomelj in
Semič.
OSEBA IZKAZNICA:
Naziv:
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
Skrajšan naziv:
ZD ČRNOMELJ
Naslov:
Delavska pot 4, 8340 Črnomelj
Ustanovitelj:
Občina Črnomelj
Matična številka:
5054605
Številka proračunskega uporabnika:
27987
Številka podračuna pri UJP:
01217-6030279824
Šifra dejavnosti: Osnovan zdravstvena dejavnost : 86.210
Davčna številka:
21020442
Telefon:
07 30 61-700
Fax:
07 30 61-711
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran
http://www.zd-crnomelj.si
1.1 DEJAVNOSTI:
Zavod na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Črnomelj (
Ur.list.RS ,štev. 29/2012), opravlja naslednje dejavnosti:
Q 86.210 - Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.220 - Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.230 - Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti
L 68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe
zdravstvene dejavnosti.
3
1.2. LOKACIJE DELOVANJA
Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sedežu v Črnomlju, v Zdravstveni postaji Semič in
Zdravstveni postaji Vinica ter Domu starejših občanov v Črnomlju.
Lokacija
ZDRAVSTVENI
DOM
ČRNOMELJ
Timi/
2,83
1,00
0,29
1,98
0,61
2
0,74
0,89
0,85
3,06
4,85
1
0,68
1,87
0,45
Naziv dejavnosti
Ambulante splošne oziroma družinske medicine
Referenčna ambulanta
Antikoagulantna ambulanta
Otroška in šolska ambulanta – kurativa
Otroška in šolska ambulanta – preventiva
Mladinsko zobozdravstvo
Ortodontija
Zobotehnični laboratorij
Zdravstvena vzgoja
Zobozdravstvena vzgoja
Fizioterapija
Patronaža in nega na domu
B-okrepljena( služna za NMP )
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem
Sanitetni prevozi
Dispanzer za medicino dela, prometa in športa (od 1.5.2012
zmanjšan tim iz 1,00 na 0,45)
1
ZDRAVSTVENA 1,5
POSTAJA SEMIČ 1
ZDRAVSTVENA
POSTAJA
VINICA
0,63
1
1
AMBULANTA V 0,55
DOMU
STAREJŠIH
OBČANOV
Diagnostični laboratorij
Dispanzer za mentalno zdravje (psiholog), od 1.7.2012 dalje
Splošne ambulante
Zobozdravstvena ambulanta(0,40 mladina+0,60 odrasli)
Otroška ambulanta po potrebi
Laboratorij ( 1x tedensko)
Splošna ambulanta
Zobozdravstvena ambulanta(0,40 mladina+0,60 odrasli)
Patronažna služba
Laboratorij (1x tedensko)
Splošna ambulanta
Tabela štev.1: Lokacije in pogodbeno priznani timi
V stavbi ZP Vinica je v času delovanja splošne ambulante odprta tudi lekarna.
4
1.3.PREDSTAVITEV VODSTVA
Odgovorna oseba javnega zavoda ZD Črnomelj, obenem tudi strokovni vodja :
V. d. direktorice Ljiljana Špec, dr.med.,spec.spl.med.
Zdravstveni dom Črnomelj zastopa in predstavlja Ljiljana Špec, dr.med.,spec.spl.med., ki jo
je svet zavoda po poteku mandata, s 1.8.2012 imenoval za vršilko dolžnosti direktorice. Ker
je v. d. direktorice po poklicu zdravnica, opravlja poleg vodenja, še delo v ambulanti splošne
medicine in v skladu z določili statuta zavoda tudi funkcijo strokovnega vodje.
Predstavitev najpomembnejših organov
Svet zavoda:
Ustanoviteljica občina Črnomelj je v letu 2012 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o
ustanovitvi ZD Črnomelj. Spremembe med drugim prinašajo tudi spremenjeno sestavo članov
sveta zavoda. Ustanoviteljica občina Črnomelj je s spremenjenim odlokom pridobila enega
dodatnega predstavnika na račun zavoda, ki ima po novem odloku v svetu zavoda samo dva
predstavnika.
Svet zavoda kateremu mandat je pričel 17.7.2012, za obdobje štirih let sestavlja sedem
članov:
trije predstavniki občine Črnomelj: Toni Vrščaj, Alenka Janžekovič Kavšek in
Samer Khalil,
ena predstavnica občine Semič: Sonja Ličen Tesari
en predstavnik uporabnikov-ZZZS: Jože Pezdirc in
dva predstavnika delavcev zavoda: Jasna Baltić in Aljaž Kren
Za predsednico sveta zavoda je imenovana Jasna Baltič, za podpredsednico Sonja Ličen
Tesari.
Strokovni svet,:
Vodja: Ljiljana Špec, dr.med.spec.spl.med., predstavnica ambulant splošne
medicine
Članica: Marija Plut, dr.med., predstavnica otroške ambulante
Članica: Mojca Tomc , dr.med.,predstavnica ambulante za šolsko mladino
Članica: Marjanca Šuštarič, univ.dipl.biok., spec.med. biok.,vodja laboratorija
Članica: Stanislava Žalec, dr.dent.med., predstavnica zobozdravstvene službe
Članica: Bernardka Zorc,dipl.med.sestra; glavna med .sestra
Članica: Matejka Nemanič Kostelec, dr. med, spec.druž.med.; vodja službe NMP
Članica: predstavnica fizioterapije
Z 18.12.2012, ko je stopil v veljavo nov statut, se je sestava strokovnega sveta spremenila. V
skladu z novim statutom so člani strokovnega sveta vsi zaposleni zdravniki in zobozdravniki
ter glavna medicinska sestra zavoda.
5
2. POSLOVNO POROČILO
Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ( UR.list RS 12/2001,
10/2006, 8/2007, 102/10)
Poslovno poročilo vključuje:
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda;
2. Dolgoročne cilje zavoda, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja zavoda oziroma
področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje zavoda, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta zavoda oz. v letnem programu
dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev s pojasnili
5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti
6. Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
7. Oceno učinkov poslovanja zavoda na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo,
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
8. Analizo kadrovanja in kadrovske politike
9. Poročilo o investicijskih vlaganjih
10. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO
DELOVNO PODROČJE ZAVODA :
-
Zakon o zavodih ( Ur.list RS 12/91, 8/96)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.list RS št.72/06UPB3, 91/2007, 76/2008, 87/2011, 40/12-ZUJF)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.list RS,št. 23/05-UPB2, 23/08, 40/12-ZUJF)
Zakon o zdravniški službi ( Ur.list RS, št. 72/2006-UPB3, 58/08)
Določila Splošnega dogovora za leto 2012
Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev , sklenjena z ZZZS
Interni akti zavoda :
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Črnomelj ( Ur.list RS , štev. 71-13/1996,
3/2001 in 29/2012)
- Statut ZD Črnomelj ( od 18.8.2012 je v veljavi nov Statut javnega zavoda ZD
Črnomelj, štev 87/2-2012)
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (ZD, štev. 28/08, z
dopolnitvami )
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru (ZD 65/09-s, 2009)
- Pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnosti zaradi
povečanega obsega dela v zavodu ( ZD, štev. 66/08-s,2008)
- Program za izvajanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (ZD, 2005;
2008)
- Pravilnik o uporabi službenih vozil (ZD,štev.16/09-s, 2009)
6
-
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (ZD, štev. 25/09-s, 2009, 25/2011s).
Pravilnik o osebni varovalni opremi (ZD 96/1/2012)
Pravilnik o postopku za reševanje zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic
(ZD48/09-s , 2009)
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ( ZD24/2010-s, 2010)
Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v ZD Črnomelj
(ZD,štev. 70/2010-s,2010)
Pravilnik o internem izvajanju kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in
nedovoljenih psiho aktivnih substanc ( ZD 14/2011-s, 2011
2.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Dolgoročni cilji zavoda, ki so opredeljeni v zakonskih podlagah in ustanovitvenem aktu
izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda.
Osnovni dolgoročni cilj ZD Črnomelj je zagotavljati vsem prebivalcem, predvsem občanom
občin Črnomelj in Semič, čim bolj kakovostno zdravstveno kot tudi zobozdravstveno oskrbo
v primeru bolezni in poškodb ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti
življenja, preprečevanje nastanka bolezni ter izboljšanje zdravja.
2.3. LETNI CILJI
Letni program dela je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitev in
nadaljnji razvoj javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj ter zagotavljanje zdravstvenega
varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist
posamezniku in skupnosti;
Letni cilji zavoda izhajajo iz Poslovno finančnega načrta za leto 2012:
1. Uresničevanje dogovorjenega oz. načrtovanega programa zdravstvenih storitev.
2. Ohranjanje deleža tržne dejavnosti .
3. Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje.
4. Prizadevanje za pridobitev dodatnih programov zdravstvenega varstva v okviru
javne zdravstvene mreže: program kliničnega psihologa in logopeda za potrebe
otroške in šolske ambulante (Predlog za priznanje oz dodelitev dela programa
psihologa in logopeda je bil podan na ZZZS), dodatno povečanje antikoagulantne
ambulante in pridobitev referenčne ambulante, dodatnega 0,5 tima fiziterapije in
patronažne službe. .
5. Doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, poslovnih
partnerjev in ustanoviteljice.
6. Ustrezna kadrovska pokritost
7. Investicije (dokončanje obnove fizioterapije, hodnikov in avle) in nabava oziroma
posodobitev medicinske opreme.
7
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
3.1. Realizacija načrtovanega programa zdravstvenih storitev
Tudi v letu 2012 je poglavitni cilj zavoda kvalitetna in dosledna realizacija
zdravstvenih programov, ki jih dogovorimo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. V kolikor programi niso realizirani prihaja do negativnih poračunov in posledično
do zmanjšanja programov in sredstev. Pri preseganju realizacije programov pa ZZZS ne
priznava presežkov, storitve so plačane v višini 100% realizacije.
Tabela štev.2: Primerjava opravljanih storitev s pogodbenimi v obdobju januar-december
2012
BESEDILO
plan
realizacija
indeks
pogodba z ZZZS 2012 I.-XII 2012
realizacija 2012
(točke/količniki)
(točke/količniki)
SPLOŠNE AMBULANTE 163.828
201.262
122,8
PREVENTIVNI
PREGLEDI V SPLOŠNIH
AMB.
SPLOŠNA AMBULANTA
V DSO
ANTIKOAGULANTNA
AMBULANTA
OTROŠKA in ŠOLSKA –
KURATIVA
8. 806
8.041
91,3
15.118
17.013
112,5
15.093
16.568
109,8
54.856
53.840
98,1
PROGRAM
KURATIVE
JE
PLAČAN V VIŠINI 100% KER JE
PREVENTIVNI
PROGRAM
REALIZIRAN VEČ KOT 90%
OTROŠKA IN ŠOLSKA – 29.101
PREVENTIVA
FIZIOTERAPIJA
56.925
28.617
98,3
59.270
104
PATRONAŽA
79.816
93.154
116,7
ZOBOZDRAVSTVO
ODRASLI
ZOBOZDRAVSTVO
MLADINO
64.934
67.743
104
ZA 81.707
83.623
102,3
46.084
7.026
100,0
98,6
52.114
77,1
173.158
93,1
36.150
130
ORTODONTIJA
- OSNOVI PLAN
- DODATNI PLAN ( 0,115
TIMA OD 1.10.DALJE)
46.084
7.162
REŠEVALNI PREVOZI – 67.633
NENUJNI
S
SPREMLJEVALCEM
SANITETNI
PREVOZI, 185.990
ONKOLOŠKI
MEDICINA DELA
( OD
27.830
1.5.2012 0,5 TIMA)
8
Načrtovan obseg dela po pogodbi z ZZZS je zavod dosegel, v večini služb celo presegel.
Problem je še vedno realizacija, s strani ZZZS nerealno postavljenega normativa, nenujnih
prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov.
Splošne ambulante in ambulanta v domu starejših občanov
Ambulante splošne oziroma družinske medicine zagotavljajo stalno, celovito oskrbo
posamezniku in družini ne glede na starost, spol ali bolezen.
V sklopu splošnih ambulant se poleg kurativnih pregledov opravljajo tudi preventivni pregledi
za ženske in moške v določenem starostnem obdobju. Usmerjeni so v iskanje ljudi z večjim
tveganjem za obolevanje za srčno žilnimi boleznimi (možganska kap, miokardni infarkt,
zožitev perifernih žil) in poglobljeno obravnavo le teh (usmerjanje v zdravstveno vzgojne
delavnice ). V ambulantah splošne medicine pa poleg omenjenih pregledov opravljamo še
različna cepljenja in izpolnjujemo različne obrazce in potrdila.
V okviru zavoda delujejo: 2,8 splošne ambulante v ZD Črnomelj in ena referenčna
ambulanta. V referenčni ambulanti poleg zdravnika in srednje medicinske sestre dela še
diplomirana med. sestra. Naloge diplomirane medicinske sestre v timu referenčne ambulante
družinske medicine so, da pomaga zdravniku pri vodenju in obravnavi kroničnih bolnikov s
svetovanjem in motiviranjem za spreminjanje življenjskega sloga. Diplomirana medicinska
sestra napotuje bolnike v zdravstveno vzgojne delavnice. Izdeluje tudi register kroničnih
bolnikov.
Ambulanto splošne medicine imamo tudi v Domu starejših občanov v Črnomelj v višini 0,55
tima, 1,5 tima v zdravstveni postaji v Semiču in 0,66 tima v zdravstveni postaji Vinica .
Laboratorij:
Laboratorij Zdravstvenega doma Črnomelj izvaja laboratorijsko diagnostiko za potrebe
Zdravstvenega doma Črnomelj, Doma starejših občanov Črnomelj, za ambulante zasebnikov
koncesionarjev in samoplačniške storitve.
V laboratoriju smo opremljeni s sodobnimi analizatorji in laboratorijskim informacijskim
sistemom, ki nam omogoča prenos laboratorijskih naročil iz ambulant v laboratorij in prenos
rezultatov preiskav nazaj do naročnikov laboratorijskih preiskav – zdravnikov na vseh
delovnih mestih ( tudi v zdravstvenih postajah).
V laboratoriju imamo vzpostavljen sistem notranjega in zunanjega nadzora kakovosti
laboratorijskih rezultatov. Laboratorij je vključen v Slovensko nacionalno shemo za zunanjo
oceno kakovosti laboratorijskih rezultatov (SNEQAS) in v mednarodno oceno kakovosti
RIQAS. Rezultati kontrol kažejo primerljivost rezultatov dobljenih v našem laboratoriju na
državnem in mednarodnem nivoju in zagotavljajo ustrezno zaupanje v izdane izvide.
Maja 2010 si je laboratorij pridobil od Ministrstva za zdravje RS dovoljenje za izvajanje
preiskav na področju medicinske biokemije za dobo 5 let.
Za preiskave, ki jih ne izvajamo v laboratoriju ZD Črnomelj, odvzamemo kri, urin , bris… in
biološki material pošljemo v laboratorije, ki izvajajo te preiskave (Diagnostični laboratorij SB
Novo mesto, Zavod za zdravstveno varstvo novo mesto, KIKKB v Ljubljani).
V letu 2012 je bilo v laboratoriju pregledanih 19.502 pacientov .
Glede na priznano število laboratorijskih storitev na tim v ambulanti le tega presegamo v
visokem deležu (cca150%).
9
Antikoagulantna ambulanta.
Antikoagulantna ambulanta v ZD Črnomelj deluje od maja 2009. Antikoagulantno
zdravljenje oz. antikoagulacijska zdravila preprečujejo nastajanje krvnih strdkov v žilah in
srcu in s tem preprečijo marsikatero možgansko in srčno kap. Zdravnik pacientom daje
navodila za jemanje zdravil in svetuje glede prehrane. Slaba stran zdravil, ki preprečujejo
strjevanje krvi je, da potrebujejo natančno odmerjanje in pogoste kontrole krvi.
Do sedaj je bilo v ambulanti registriranih 734 bolnikov. Trenutno jih v ambulanto redno hodi
520. Število se spreminja zaradi večje umrljivosti te populacije ( to so navadno starejši ljudje,
ki imajo istočasno več kroničnih obolenj), sočasno pa se pojavljajo vedno novi bolniki, od 3
do 5 na mesec.
Zdravstveno varstvo otrok in mladine
Otroška in šolska ambulanta v ZD Črnomelj zagotavljata celovito oskrbo za otroke in mladino
do dopolnjenega 19. leta starosti oziroma za študente tudi dlje.
ZD Črnomelj ima glede na število otrok in mladostnikov priznana 2,59 zdravnika pediatra .
Delo pa opravljata dve zdravnici s končanim podiplomskim izobraževanjem iz Zdravstvenega
varstva žensk, otrok in mladine. Zdravnici sami v celoti opravita ves preventivni program, ki
je bil v letu 2012 skoraj v celoti realiziran. Pri izpolnjevanju kurativnega programa pa
sodelujejo tudi ostali zdravniki splošne oz. družinske medicine.
Nekoliko manjše število kurativnih pregledov ni zaskrbljujoč temveč lahko ohrabrujoč
podatek. Tako stanje je lahko posledica dobrega preventivnega dela in uporabe sodobnejših
komunikacijskih kanalov. Opravljeno je zelo veliko konzultacij s svetovanjem po telefonu in
individualnih svetovanj ob pregledih, ki širijo znanje bolnikom in staršem v smislu nudenja
»prve pomoči«, nege in ukrepov ko otrok zboli. Poznajo se tudi rezultati osveščanja staršev
glede racionalne uporabe antibiotikov. Prav tako v zadnjih dveh letih ni bilo tako velikih in
težko potekajočih epidemij respiratornih okužb in gripe kot prejšnja leta, kar rezultira v
manjšem obisku ambulant.
V Črnomlju se lahko pohvalimo z visokim procentom precepljenosti šolskih in predšolskih
otrok s cepivi, ki so po zakonu obvezna ali priporočena – tudi med romsko populacijo, s
katero imajo v nekaterih občinah velike težave glede sodelovanja pri preventivnih dejavnostih
in cepljenjih.
Patronažna služba:
Patronažno varstvo občanov v občini Črnomelj in Semič opravljajo 3 diplomirane medicinske
sestre in 2 višji medicinski sestri, ki skupaj z dvema koncesionarkama (ena na območju
občine Črnomelj in ena na območju občine Semič) . Teren je razdeljen tako, da vsaka izmed
njih pokriva območje z okoli 2300-2500 prebivalcev, delno v mestu, delno v vaškem okolju.
Dejavnost obsega:
Zdravstveno nego bolnikov po nalogu zdravnika, zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic in
otrok do tretjega leta starosti in preventivne obiske starejših, kroničnih bolnikov ter oseb z
motnjami v razvoju.
10
Fizioterapija
Fizioterapija
izvaja rehabilitacijo bolnikov po poškodbah in operativnih posegih
lokomotornega aparata, ter bolnikov s kroničnimi degenerativnimi boleznimi sklepov in
hrbtenice. Z namenom zmanjšanja bolečin, vzpostavljanja, vzdrževanja in izboljševanja
psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti pacientov. Izvajajo ga 3 fizioterapevtke. V tej
službi je bilo obravnavanih 1166 bolnikov, ki so opravili 11286 obiskov.
Zobozdravstvo
V ZD Črnomelj v mladinskem zobozdravstvu delata dve zobozdravnici, ena polni delovni
čas, druga pa zaradi bolezni samo 6 ur dnevno. V ZP Semič dela ena ambulanta , ki ima
deljen program 0,60 programa za odrasle in 0,40 programa za mladino. Enak program se
opravlja tudi v ZP Vinica.
Maja 2012 je končal pripravništvo in opravil strokovni izpit zobozdravnik Marko Mrković,
dr.dent.med. in pričel s samostojnim delom v ZP Vinica. S tem smo rešili problem
pomanjkanja zobozdravnikov.
V ortodontski ambulanti še vedno nimamo zaposlenega stalnega zobozdravnika. Delo za nas
pogodbeno opravlja zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije iz Krškega. Kljub
temu, da zobozdravnik k nam prihaja enkrat tedensko in po potrebi še ob sobotah in
ponedeljkih je program realiziran. Ob koncu leta 2012 smo dobili še 0,115 dodatnega
programa, ki je bil realiziran v višini 99%.
Programi v otroškem in odraslem zobozdravstvu so v celoti realizirani.
Služba nujne medicinske pomoči in reševalna služba
Na podlagi pogodbe z ZZZS imamo v ZD Črnomelj
• v službi NMP priznano :NMP B- okrepljena,
• V reševalni službi pa: nenujne prevoze s spremljevalcem in sanitetne prevoze.
Služba za nujno medicinsko pomoč nudi neprekinjeno nujno medicinsko pomoč osebam, ki se
poškodujejo ali akutno zbolijo in so zaradi tega življenjsko ogroženi ali pa bi njihovo
bolezensko stanje v kratkem vodilo do nepopravljive okvare zdravja. Deluje 24 ur dnevno,
vse dni v letu. Poleg zaposlenih zdravnikov v zavodu, se v dejavnost vključujeta tudi
zasebnika koncesionarja. Zdravniki opravljajo delo v službi nujne medicinske pomoči ob
svojem rednem delu v ambulanti. Stalno pa so v službo nujne medicinske pomoči razporejene
medicinske sestre in zdravstveniki. V preteklem letu smo na področju nujne medicinske
pomoči obravnavali 286 intervencij. V večini primerov je bila razlog za intervencijo bolezen,
sledijo poškodbe izven dela ter prometne nesreče. Odzivni čas (čas od prejetega klica do
prihoda na mesto dogodka) je bil 10,89 minut. Za deset oskrbovancev je bil odrejen
helikopterski prevoz v UKC v Ljubljani. Temeljni in dodatni postopki oživljanja so bili v letu
2012 izvajani pri 15-ih bolnikih, ob tega trikrat uspešno.
V reševalni službi tudi v letošnjem letu nismo uspeli opraviti vseh s planom določenih
reševalnih prevozov. Večina le teh so sanitetni prevozi v sklop katerih spadajo tudi
onkološki prevozi. Kljub temu je realizacija boljša kot v preteklem letu. Plan nenujnih
11
prevozov s spremljevalcem smo dosegli v višini 77%, sanitetnih in onkoloških prevozov pa v
višini 93%.
Nujne prevoze opravimo v sklopu službe NMP B –okrepljena iz katerega naslova so tudi v
pavšalu plačani. Plačilo reševalnih prevozov je enako realiziranim.
Zdravstveno vzgojni center (ZVC)
V letu 2012 smo v ZVC Črnomelj izvedli skupno 44 delavnic, in sicer:
• 10 delavnic življenjski slog,
• 17 delavnic preizkus hoje na 2 km,
• 9 delavnic dejavniki tveganja,
• 3 delavnice zdrava prehrana,
• 3 delavnice telesna dejavnost – gibanje,
• 2 delavnici zdravo hujšanje ter
• 2 individualna svetovanja pri opuščanja kajenja.
Skupno število udeležencev na delavnicah je bilo okrog 500.
V sklopu zdravstvene vzgoje ZVC je bilo tekom leta organiziranih več dogodkov na različnih
lokacijah:
- Ob občinskem prazniku smo izvedli preventivno akcijo z naslovom preventiva –
uspešen tek na dolge proge.
- Za občane smo pripravili več zdravstveno vzgojnih stojnic oz. učnih delavnic na temo
Svit program, samopregledovanje dojk, vaje za ohranitev vitalnosti naše hrbtenice ter
izvedli tehtanje z analizatorjem sestave telesa.
- V mesecu maju smo ob svetovnem dnevu hipertenzije izvedli meritve arterijskega
krvnega tlaka s svetovanjem pri zdravniku.
- Ob dnevu druženja in gibanja treh generacij smo sodelovali z dvema osnovnima
šolama. Pred osnovno šolo Loka smo izvedli demonstracijo temeljnih postopkov
oživljanja z uporabo AED.
- Na Osnovni šoli Stari trg ob Kolpi smo ob Dnevu hipertenzije izvedli preventivno
akcijo s svetovanjem.
- Na pobudo Osnovne šole Loka smo izvedli učno delavnico samopregledovanje dojk za
pedagoške delavce in zaposlene.
- Na Osnovni šoli Milke Šobar Nataša smo izvedli za zaposlene delavnico prva pomoč.
- V vrtcih smo na temo otroške nalezljive bolezni in prva pomoč za vzgojiteljice izvedli
dve predavanji.
- V sodelovanju z ZIK-om smo pripravili predavanje promocija zdravja za romsko
populacijo.
- V sklopu jesenskega testa hoje, smo v mesecu boja proti raku dojk, pripravili
zdravstveno vzgojno stojnico samopregledovanje dojk.
- Konec leta 2012 smo v ZD Črnomelj vzpostavili tudi Svitovo kontaktno točko kot
pomoč pacientom pri svetovanju v zvezi s Svit programom.
V okviru zobozdravstvene vzgoje, ki jo izvajamo v vrtcih in osnovnih šolah poučujemo o
pravilni skrbi za zdrave zobe, o zdravi prehrani in pravilnem umivanju zob. To dejavnost
izvajamo že 26 let.
V okviru zdravstvene vzgoje za odrasle že četrto leto opravljamo materinsko šolo.
12
Ambulanta medicine dela, prometa in športa
V ambulanti medicine dela, prometa in športa od meseca maja leta 2012 delo poteka le 18 ur
tedensko, kar je za 43 % manj ur kot v enakem obdobju prejšnjega leta.
V letu 2012 smo opravili 1606 vseh preventivnih zdravstvenih pregledov, oziroma le 5 %
manj kot leto prej. Več kot leto prej (za 4% ) smo opravili predhodnih zdravstvenih
pregledov in obdobnih zdravstvenih pregledov (za 6%). Opravili smo tudi ( za 38%) več
zdravstvenih pregledov za posest in nošenje orožja. Več je bilo tudi priprav dokumentacije
zaradi predstavitve invalidski komisiji.
Manj kot leta 2011 smo opravili preventivnih zdravstvenih pregledov za voznike za 5% in
namenskih zdravstvenih pregledov za 8%. Za izdelavo ocene tveganja za podjetja je bilo
opravljeno za 30 % manj ur.
Večji porast storitev ( obdobnih in predhodnih zdravstvenih pregledov) beležimo na račun
manjše količine tovrstnih pregledov v obdobju zadnjih 4 do 5 let, ker so se nekatera delovna
mesta obdržala kljub planiranim ukinitvam in je delavce bilo potrebno poslati na pregled po
daljšem času kot je predvideno z oceno tveganja (predvsem v Secopu). Zdravstvenih
pregledov za voznike smo opravili manj kot leto prej, zaradi spremenjene zakonodaje, ki
določa, da težki kršitelji prometnih predpisov opravljajo preglede v določenih regionalnih
centrih z edukativnimi programi.
Glede na trenutno stanje v gospodarstvu Bele krajine v medicini dela verjetno še ni
pričakovati večjega povpraševanja po storitvah.
Dispanzer za mentalno zdravje
V Zdravstvenem domu smo v decembru v del oskrbe vključili tudi možnost obravnave pri
psihologu. Psihološka ambulanta pokriva delo s predšolskimi otroki v okviru preventivnih
psiholoških pregledov pri treh letih in pregledov z namenom ocene razvoja pri ostalih
starostih pred šolo. Nadalje vključuje delo s šolskimi otroki kot so obravnava čustvenih in
vedenjskih težav, motenj pozornosti s hiperaktivnostjo, različnih psihosomatskih težave pri
otrocih in mladostnikih. Pokriva področje medicine dela prometa in športa ter delo z odraslimi
za potrebe ambulante družinske medicine. Poleg psihodiagnostičnih postopkov vključuje tudi
terapevtsko delo po principih vedenjsko-kognitivne terapije, katere osnovni cilj je, da pomaga
razumeti povezanost med našimi mislimi, čustvi, vedenjem in odzivi našega telesa ; vključuje
npr. učenje tehnik sproščanja, učenje socialnih veščin, reševanja problemov idr.
Psihološka ambulanta v okviru Dispanzerja za mentalno zdravje v Beli krajini ( za vse tri
občine) poleg sodelovanja z izbranimi osebnimi zdravniki sodeluje tudi z vrtci, šolami,
razvojno ambulanto ter drugimi strokovnjaki in institucijami glede na potrebe obravnav (npr.
Posvetovalnica za otroke in starše NM, Pediatrično kliniko itd.)
3.2. Pridobljeni dodatni programi
• Z aneksom številka 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev se
je letni obseg zdravstveno vzgojnih delavnic, na našo zahtevo, s 1.5.2012
zmanjšal (prej neustrezen normativ, ki je vključeval tudi delavnice za ZD
Metlika).
13
•
•
S 1.7.2012 pa smo pridobili dodatni nov program - dispanzer za mentalno
zdravje- psiholog , v obsegu 1,00 tima.
0,07 tima antikoagulantne ambulante
Začasne širitve programov :
• zobozdravstvo odraslih v obsegu 0,06 tima in
• zobozdravstvu za mladino v obsegu 0,03 tima.
• Ortodontija v obsegu 0,115 tima.
3.3. Zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih
3.3.1 Zadovoljstvo uporabnikov
Cilj raziskave je bil izmeriti uporabnikovo zaznano kakovost zdravstvenih storitev in preveriti
zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev v ZD Črnomelj, analizirati rezultate in
ugotoviti, kje so prednosti in slabosti ter na podlagi tega podati predloge za izboljšanje
kakovosti zdravstvenih storitev v ZD Črnomelj.
Anketirance smo najprej vprašali kakšna je njihova pričakovana kakovost zdravstvenih
storitev. Anketiranci oblikujejo svoja pričakovanja na podlagi lastnih izkušenj, mnenj
znancev, ki so izkusili določeno oskrbo, s strani izvajalcev obljubljene oskrbe in splošno
veljavnih priporočil. Povprečna pričakovana skupna ocena kakovosti v letu 2012 je bila 4,18
V drugi fazi pa so anketiranci ocenjevali zaznano kakovost zdravstvenih storitev. Ta je bila
ocenjevana z aritmetičnimi sredinami ocen odgovorov na vprašanja o: urejenosti prostorov,
opreme in okolja (4,28), dostopnosti in razumljivosti potrebnih informacij (4,27), hitrosti
nudenja zdravstvenih storitev (4,06), ali zaposleni vzbujajo zaupanje pri pacientih (4,26),
pravočasnosti izvajanja storitev (4,34) in pripravljenosti pomagati pacientu (4,42). Povprečna
zaznana skupna ocena kakovosti v letu 2012 je bila 4,27
Tabela štev.3: Primerjava pričakovane in zaznane kakovosti storitev v ZD Črnomelj 2009,
2010,2011,2012
OCENA KAKOVOSTI STORITEV
2009
2010
2011
2012
PRIČAKOVANA
3,87
3.88
3,87
4,18
ZAZNANA
3,94
3,83
3,94
4,27
Glede na rezultate ankete je v letu 2012 zaznana kakovost zdravstvenih storitev v primerjavi z
letom 2011 višja za 8%, enako je tudi s pričakovano kakovostjo zdravstvenih storitev.
Prednosti na področju zaznavanja kakovosti storitev je iz rezultatov raziskave videti v:
pravočasnosti izvajanja zdravstvenih storitev, v pripravljenosti zaposlenih pomagati
uporabniku/pacientu, v tem da zaposleni vzbujajo zaupanje pri pacientih. Dober je tudi dostop
do informacij in razumljivost le teh ter urejenosti prostorov, opreme in okolja. Torej so na
voljo dobri delovni pogoji in zdravstveni kader, ki je pripravljen pomagati.
14
Slabosti na področju zaznavanja kakovosti storitev je po ocenah uporabnikov videti iz
kazalnikov: hitrosti nudenja zdravstvenih storitev predvsem v ZD Črnomelj.
Na koncu ankete so anketiranci lahko podali svoje mnenje, pohvale in predloge.
Ocene uporabnikov so dosegle tako visoko vrednost, da skorajda ni pričakovat nadalje rasti.
3.3.2. Zadovoljstvo zaposlenih
Tudi v letu 2012 smo želeli ugotoviti organizacijsko klimo oziroma zadovoljstvo zaposlenih v
ZD Črnomelj. Raziskovanje je potekalo z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika, ki je bil
enak lanskoletnemu. Vprašalniki so bili razdeljeni 70. delavcem ZD Črnomelj. Ankete niso
izpolnjevali na novo zaposleni delavci, dalj časa odsotni delavci in direktorica . Anketiranje
je bilo anonimno in je potekalo v novembru 2012. Anketne liste je izpolnilo 55 delavcev, oz.
79%.
Na podlagi opravljene ankete zadovoljstva zaposlenih v ZD Črnomelj je ugotovljeno, da smo
zaposleni ocenili organizacijsko klimo oziroma zadovoljstvo v povprečju z oceno 3,28 , ki je
nižja od lanskoletne, vendar nekoliko višja od leta 2010, ko je ko je bilo zadovoljstvo
zaposlenih ocenjeno z oceno 3,24.
Tabela štev.4:povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih
Kategorija / Leto
2012
2011
Skupna povprečna ocena 3,28
3,52
zadovoljstva zaposlenih
Tabela štev. 5: Najvišje ocenjene kategorije:
kategorija
Rezultati lastnega dela
Odnosi med najožjimi sodelavci
Vzdušje v vaši ambulanti, enoti , na delovnem mestu
Tabela štev. 6: Najslabše ocenjene kategorije:
kategorija
Vzdušje v Zdravstvenem domu
Možnosti strokovnega izpopolnjevanje
Kakovost informacij med zaposlenimi
nadrejenim delavcem
in
2010
3,24
Ocena
4,07
3,98
3,60
Ocena
2,53
2,81
neposredno 2,85
Na vprašanje: Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na vašo delovno uspešnost ,
Rezultati so pokazali, da so zaposleni v letu 2012 kot najpomembnejše motivatorje za
delovno uspešnost opredelili: odnose med sodelavci, na drugo mesto pa so postavili plačo in
druge materialne vrednote, na tretjem mestu pa je varnost zaposlitve. Kot najmanj pomemben
dejavnik za doseganje delovne uspešnosti pa je po mnenju zaposlenih enako kot lani
perspektiva zavoda. Kot nepomembne dejavnike zaposleni uvrščajo odnos z direktorico,
možnost napredovanja in dostop do informacij.
15
Tabela 7. Opredelitev rezultatov glede na močna in šibka področja organizacije kot združbe s svojo
»osebnostjo«
Šibka področja organizacije - IZZIVI
Močna področja organizacije PREDNOSTI
Ni komunikacije izven ožjih timov
Zaupanje v svojo strokovnost in
kakovost dela
Nezmožnost širše izmenjave informacije, izven Zadovoljstvo s sodelovanjem v ožjem
matičnih timov
timu
Glede na ocene je zadovoljstvo s svojim delom in odnosi v ožjem timu prav dobro, tudi
splošno zadovoljstvo se giblje v dobrem povprečju, kar je vseeno motivacija za vse zaposlene,
saj ob nekaj vzpodbudah in aktivnosti pri samem sebi lahko to zadovoljstvo še povečamo.
3.3.3 Pritožbe in pohvale
V letu 2012 smo dobili nekaj pisnih in ustnih pritožb. Direktorica je vse sproti reševala s
pogovori – bodisi po telefonu ali osebno.
Prejeli smo tudi nekaj pisnih in ustnih pohval. Namenjene so bile različnim službami in
posameznikom. Pohvaljene smo seznanili z vsebino in pohvale objavili na naši oglasni deski.
4. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA –FINANČNI
KAZALNIKI
4.1 Kazalnik gospodarnosti ( SRS 29,33b)
Tabela štev. 8: CELOTNA GOSPODARNOST = celotni prihodek / celotni odhodki
CELOTNA
GOSPODARNOST
LETO 2012
1,00
LETO 2011
1,00
LETO 2010
1,01
LETO 2009
1,02
Zavod posluje gospodarno če so prihodki večji od odhodkov oziroma načelu gospodarnosti je
zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1. Kazalnik odraža razmerje med
ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost
kazalnika, uspešnejše je poslovanje.
16
4.2.Kazalniki odpisanosti opreme
Tabela štev. 9: Stopnja odpisanosti opreme = popravek vrednosti opreme / oprema
STOPNJA
OPREME
LETO 2012
ODPIS. 0,78
LETO 2011
0,76
LETO 2010
0,71
LETO 2009
0,72
Stopnja odpisanosti opreme predstavlja stopnjo izrabljenosti osnovnih sredstev.
Iz primerjave med leti vidimo, da je več kot 70% opreme ZD Črnomelj že odpisane.
4.3.Kazalniki investiranja
Tabela štev. 10: STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA = os po neodpisani vrednosti /
sredstva
LETO 2012
LETO 2011
LETO 2010 LETO 2009
OSNOVNOST
0,84
0,85
0,83
0,71
INVESTIRANJA
Kazalec osnovnosti investiranje nam kaže delež osnovnih sredstev v celotnih sredstvih.
Osnovna sredstva v ZD Črnomelj predstavljajo 84%, ostalih 16 % predstavljajo obratna
sredstva.
4.4.Kazalniki kratkoročne likvidnosti
Tabela štev. 11: Kazalec hitrega kritja kratkoročnih obveznosti : likvidna sredstva
+kratkoročne terjatve/ kratkoročne obveznosti
LETO 2012
LETO 2011
LETO 2010
LETO 2009
Kazalec hitrega kritja 1,29
0,96
1,15
1,34
kratkoročnih
obveznosti
Kazalec hitrega kritja kratkoročnih obveznosti 1,29 izkazuje, da smo konec leta 2012 bili
sposobni pokriti svoje kratkoročne obveznosti. V veliki meri je to posledica nakazil občine
Črnomelj, ki nam je v letu 2012 poravnala investicijske obveznosti iz leta 2011 in cca 70%
obveznosti iz naslova investicij leta 2012.
5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA
Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev izpostavljeno
tveganju. Zavodi smo dolžni opredeliti cilje, ki jih želimo doseči in na drugi stani opredeliti
možna tveganja. Tveganja so dogodki in okoliščine, ki lahko nastopijo in imajo posledice na
doseganje ciljev. Zavodi sprejemamo ukrepe za obvladovanje tveganj, s pomočjo funkcije
notranjega nadzora.
17
V zavodu nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, ker bi to bilo glede na
velikost zavoda neracionalno. Notranji nadzor izvajamo s službami oziroma izvajajo ga
delavci, ki so odgovorni za podpisovanje naročilnic, pogodb, finančnih listin in nalogov.
Poleg omenjenega v zavodu vsako leto izvajamo revizijo za posamezno izbrano področje
poslovanja. Za leto 2012 smo naročili revizijo Glavne knjige. Poročila še nismo prejeli.
Direktorica je tudi letos kot že predhodna leta na koncu poslovnega leta podala Izjavo o oceni
notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora je dokument s katerim se
predstavi vzpostavljen sistem notranjega nadzora. Izjavo je podala na podlagi
samocenitvenega vprašalnika.
6. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA
GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN
UREJANJE PROSTORA
V ZD Črnomelj si prizadevamo čim bolj sodelovati z okoljem. V Okviru zdravstveno
vzgojnih programov izvajamo zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja z namenom, da
postanejo posamezniki aktivni v skrbi za svoje zdravje in so sposobni prevzemati svoj del
odgovornosti zanj.
Zdravstveni dom oziroma naša služba medicine dela, prometa in športa opravlja preventivno
zdravstveno varstvo pri delu, oz. vse naloge, ki izhajajo iz 20. Člena Zakona o varnosti in
zdravju pri delu za podjetja in ustanove na območju Bele krajine. Redno opravljamo
zdravniške preglede kandidatov za voznike , preglede kandidatov za posest in nošenje orožja
in registriranih imetnikov orožja.
ZD Črnomelj je učna baza za študente visoke šole za zdravstvo, študente medicine za vaje iz
dveh predmetov komunikacija in družinska medicina ter za zdravnike specializante družinske
medicine. Od letošnjega leta pa omogočamo praktično usposabljanje tudi dijakom srednje
zdravstvene šole. Pod vodstvom za to usposobljenih mentorjev opravljajo obvezno učno
prakso.
V sodelovanju s Centrom za socialno delo Črnomelj omogočamo opravljanje družbeno
koristnega dela storilcem prekrškov.
Na področju varstva okolja imamo izdelan načrt gospodarjenja z odpadki, ki upošteva
zahteve nacionalnega programa varstva okolja, temeljna načela in cilje strategije ravnanja z
odpadki.
Na podlagi določb Zakona o nalezljivih bolezni in Pravilnika o pogojih za pripravo in
izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb je bil izdelan
dokument „Preprečevanje legioneloz v ZD Črnomelj“.V skladu z zahtevami je bila izdelana
shema internega vodovodnega omrežja z vrisanimi izlivnimi mesti in potekom vodovodnega
omrežja. Na podlagi izdelane ocene tveganja smo med drugimi opredelili tedensko izpiranje
izlivk, ki niso redno v uporabi in letno mikrobiološko analizo kakovosti vode v vodovodnem
sistemu.
18
Vse prej navedene aktivnosti pa so zahtevale dodatna finančna sredstva.
7. KADROVSKO POROČILO
Na dan 31.12.2012 je bilo v zavodu 75 delavcev, oziroma 3% manj kot v letu 2011 ko je bilo
zaposlenih 77 delavcev. Večina zaposlenih ima delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas,
5 delavcev ima sklenjeno delovno razmerje za določen čas . Pri teh zaposlitvi gre predvsem
za delavce, ki so vključeni v sistem izobraževanja ( specializacije in pripravništva).
Glede na plan zaposlitev v letu 2012 nismo uspeli zaposliti zdravnika specialista pediatra. Od
zaposlitve zobozdravnika in zobozdravstvene asistentke v otroške zobozdravstvu pa smo
odstopili. Dodatni – nerazdeljen program zobozdravstva je opravil zobozdravstveni tim iz ZP
Vinica, v nadurnem delu.
Dodatno pa smo v letu 2012 zaposlili psihologinjo, ki delo opravlja v dispanzerju za
mentalno zdravje, katerega program smo pridobili s 1.7.2012 in pripravnico v laboratoriju
univerzitetno dipl. biologinjo.
Upokojili pa so se štirje delavci, dva zdravnika eden specialist splošne medicine in zdravnica
specialistka medicine dela, prometa in športa ter dve višji medicinski sestri.
STOPNJA IZOBRAZBE
IX . doktorat znanosti (psihologinja.)
VIII. zdravniki specialisti
VIII . ostali specialisti(med.biokemija)
VII.
zdravnik/zobozdravnik
VII.
specializant/pripravniki
VII. dipl.med.sestre/dip. zdrav.
VII. ostali visoka
VI.
višje med. sestre
VI.
ostali višja
V.
medicinski tehniki/sms
V.
ostali
IV., III.; II ., I.
SKUPAJ:
Tabela 12: Izobrazbena struktura
Leto 2012
število Struktura
%
1
6
1
6
4
10
5
3
4
22
6
7
1
8
1
8
5
14
7
4
5
30
8
9
75
100%
Razmerje med zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci je 85:15.
19
v
Starostna struktura
Slika štev.1: starostna struktura delavcev ZD Črnomelj
Iz starostne strukture delavcev ZD Črnomelj na dan 31.12.2012, je razvidno, da je starostna
struktura delavcev še vedno neugodna saj je več kot 50% delavcev starih 45 in več let.
.
Pogodbe o delu
Pogodbe o delu so sklenjene za opravljanje del in nalog, ki niso stalne oziroma za delovna
mesta, za katere trenutno nismo uspeli zaposliti ustreznega kadra :
• Ortodont - za opravljanje ortodontskih storitev ( za čas do končanja specializacije
našega delavca).
• Zdravnica specialistka medicine dela, prometa in športa (upokojena zdravnica od
1.5.2012 dela pogodbeno po 18 ur na teden ).
Delovni invalidi
Konec leta 2012 smo imeli zaposlene 3 delovne invalide, kar v povprečju za leto 2012
predstavlja enega invalida pod kvoto, ki je določena v 82. členu Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Zato smo ob izplačilu plač, za manjkajočega invalida
obračunali in plačali v Sklad prispevek v višini 70% vsakokrat veljavne minimalne plače.
Interventni ukrepi
Tudi v letu 2012 se nadaljujejo interventni ukrepi sprejeti v letu 2009 in 2011 z namenom
stabilizacije javnih financ. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je stopil v veljavo
31.5.2012 je s svojimi določbami začasno omejil prejemke in plače javnih uslužbencev. Tako
v letu 2012 delavcem nismo izplačevali dela plače za redno delovno uspešnosti. Delavci, ki so
izpolnili pogoje za napredovanje v letu 2012 pa bodo pridobili pravico do plače v skladu z
višjim plačnim razredom s 1.6.2013. Omejena pa so bila tudi sredstva za plačilo povečanega
obsega dela.
20
Izobraževanje
Zaposleni se redno strokovno izobražujemo. Tudi v letu 2012 smo zaradi varčevalnih ukrepov
nekoliko omejili izobraževanje, vendar smo kljub temu izobraževanju namenili 130 dni. ( V
letu 2011 137 dni, v letu 2010 150 dni, v letu 2009 137 dni.)
Tabela štev. 13: Odsotnosti zaposlenih zaradi izobraževanja
-
zdravniki
zaposleni v urgenci
medicinske sestre (splošne,otroška in šolska ambulanta ter medicina dela)
laboratorijski delavci
fizioterapevtke
patronažne delavke
zobozdravniki
zobne asistentke , zobotehniki , zobna preventiva
glavna sestra oz. sestra v referenčni ambulanti
splošna preventiva
uprava (direktorica, računovodstvo tajništvo
35 dni
17 dni
9 dni
4 dni
8 dni
8 dni
15 dni
6 dni
11 dni
4 dni
13 dni
Specializacije :
• V letu 2012 sta nadaljevali s specializacijo iz družinske medicine dve zdravnici. Ena
bo v prvi polovici leta 2013 zaključila izobraževanje, druga pa bo nadaljevala z
opravljanjem modulov na klinikah.
• S specializacijo je v letu 2012 nadaljeval tudi zobozdravnik, ki specializira čeljustno in
zobno ortopedijo ( ortodont). Specializacija se bo zaključila v aprilu 2013.
• S specializacijo iz medicinske biokemije pa je v letu 2012 zaključila vodja
laboratorija.
Pripravništvo:
• V letu 2012 je končal pripravništvo zobozdravnik in pričel s samostojnim delom v ZP
Vinica.
• Opravljanje pripravništva smo v času od 1.4. do 30.9.2012 omogočili eni zdravstveni
tehnici.
• Z 9.7.2012 smo zaposlili v laboratoriju za dobo enega leta
pripravnico
univ.dipl.biologinjo.
Plačnik pripravništva je ZZZS.
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)
NPK za poklic zdravstveni reševalec/reševalka, so v letu 2012 pridobili trije delavci.
Zaradi zahtev zakonodaje bomo z izobraževanjem za pridobitev NPK nadaljevali tudi v
letu 2013.
21
Varstvo pred ionizirajočim sevanjem
Tri dnevnega izobraževanje iz varstva pred ionizirajočim sevanjem so se udeležili vsi ( štirje)
zobozdravniki, ki pri svojem delu uporabljajo vire sevanja ( RTG slikanje). Izobraževanje se
obnavlja vsakih pet let.
Izobraževanje za potrebe referenčne ambulante
Diplomirana medicinska sestra iz referenčne ambulante je v letu 2012 zaključila z
izobraževanji za potrebe dela v referenčni ambulanti. Nadaljevalo se je delo na področju
preventive srčno žilnih bolezni, obravnave kroničnih bolnikov z astmo in kronično
obstruktivno pljučno boleznijo. Na novo pa so bili v referenčno ambulanto vključeni bolniki s
sladkorno boleznijo tipa 2 in bolniki s povišanim krvnim tlakom.
Interna strokovna izobraževanja
1. Dodatni postopki oživljanja pod vodstvom zdravnice Mateje Nemanič Kostelec,
dr.med.,spec.druž.med. Izobraževanje je potekalo v skupinah ( zdravnik, zdravstveni
tehnik/ medicinska sestra, gasilec), s simulacijo dogodkov in praktičnim prikazom
reševanja in strokovnih medicinskih ukrepov v okviru NMP.
2. Priprava bolnika na varen odvzem krvi pod vodstvom predstavnice podjetja Medis.
Izobraževanja so se udeležili zaposleni v laboratoriju, medicinske sestre in zdravstveni
tehniki.
3. Intravenski pristop pod vodstvom predstavnice podjetja Medis;
izobraževanja so se udeležile medicinske sestre in zdravstveni tehniki.
Zdravniki, medicinske sestre in zdravstveni tehniki se v svojem prostem času udeležujejo
tudi izobraževanjih, ki jih organizira Zdravniško društvo oziroma regijsko Društvo
medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic ter farmacevtske družbe v sodelovanju s
priznanimi predavatelji.
8. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
•
•
•
•
V letu 2012 smo končali obnovo prostorov fizioterapije, hodnikov, čakalnic in avle v ZD
Črnomelj, katerih obnova se je začela že v letu 2011. Celotna vrednost investicije znaša
201.000 €. (Pogodbena vrednost gradbenih del je 165.554 €, vrednost opreme za prostore
fizioterapije znaša 12.900€, oprema hodnikov, čakalnic in avle 23.212,40 €). Stroške
investicije so v višini 180.000 € krili Občina Črnomelj, Občina Semič, Ministrstvo za
zdravje in ZD Črnomelj. ZD Črnomelj je poleg soudeležbe pokril tudi razliko do celotne
vrednosti investicije.
Tudi z izgradnjo nadstreška pred spodnjim vhodom smo nadaljevali v letu 2012 , vrednost
del 2.855€ ( še vedno manjka zaščitna ograja).
V stavbi ZD Črnomelj smo v kletnih prostorih uredili prostor za potrebe hišnika.
Investicijo v vrednosti 3.856 je pokril ZD.
V avli ZD Črnomelj smo zamenjali radiatorje v višini 2.472 EUR.
22
V letu 2012 smo nabavili še naslednja osnovna sredstva in drobni inventar v višini 74.000 €:
• Dva osebna avtomobila Clio za potrebe patronažne službe v višini vrednosti 19.192 €
• Avtoklav ( sterilizator) za ZD Črnomelj v višini 16.050 €
• Pohištvena oprema za zobozdravstveno preventivo 650 €
• Računalniška oprema v višini 7.200 €
• EKG aparat za urgenco v višini 8.436 €
• Čistilni stroj v višini 2.100 €
• Pralni stroj 360€
• Tehtnica za preventivo s torbo, v vrednosti 2.840 €
• Učni model za reanimacijo + učni defibrilator , za zdravstveno preventivo, v višini 1100 €
• Toplotna črpalka za ZP Semič, v vrednosti 2.100€
• Masažna miza za fizioterapijo, v višini 1.600€
• Elektrostimulator za fizioterapijo, v višini 1600 €
• Ostali drobni inventar (kartotečne omare, stoli, nadomestne klime , panoji, predelne stene
…)
Izvedeno je javno naročilo in podpisana pogodba za nabavo sanitetnega vozila, katerega
dobava bo v letu 2013.
9. OCENA UPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Zadnja leta smo priča drastičnim spremembam družbe, apatiji prebivalstva, nenehnemu
drsenju navzdol namesto, da bi napredovali. Živimo v času v katerem bomo morali svoje želje
in ambicije prilagajati dejanskim možnostim in z razpoložljivimi sredstvi razpolagati tako, da
bo njihov učinek čim večji.
Doseganje zastavljenih ciljev in pričakovanih rezultatov, ohranjanje kvalitete zdravstvenih
storitev in zadovoljstvo uporabnikov naših storitev in prav tako ohranjanje zadovoljstva
zaposlenih, ob kaskadi varčevalnih ukrepov, ki se vrstijo že iz leta 2009 in jim vsako leto
dodajajo še nove, je nemogoče.
Kljub temu bi poslovno leto 2012 z vidika poslovnega rezultata lahko šteli za uspešno.
Realizacija skoraj vseh programov je 100%, pridobili smo dodatno del programa
antikoagulantne ambulante, pridobili smo nov program dispanzerja za mentalno zdravje –
psihologa. Uspešno smo zaključili obnovo fizioterapije, avle in stopnišča začeto v letu 2011.
Prihodki so v letošnjem letu v primerjavi z lanskoletnim manjši za 1%, kljub temu je
poslovni izid pozitiven.
Povečuje se kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo uporabnikov. Žal temu ne sledi
tudi zadovoljstvo naših zaposlenih. Zadovoljni, motivirani zaposleni v zavodu so najbolj
pomemben predpogoj za izvajanje vsakodnevnih nalog in doseganje razvojnih ciljev. Obseg
dela delavcev v zdravstvu na primarnem nivoju bistveno presega normo in pričakovane
obremenitve in se pogosto odraža v izgorelosti. Žal nam rigiden plačni sistem ne omogoča
stimulativnega nagrajevanja glede na obseg in kakovost opravljenega dela in tonemo v sivino
povprečja.
Neglede na vse to, naj bo naš pogled usmerjen naprej, zastavljamo si nove cilje. Morda se
bomo v bodoče morali bolj obračati za pomoč na našo ustanoviteljico kajti izboljšanje
pogojev dela pomeni posledično tudi boljšo kakovost zdravstvenih storitev.
23
Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem, ki ste pripomogli k doseženemu uspešnemu
poslovanju v letu 2012 in vsem tistim ki ste pomagali pripraviti to letno poročilo.
Čas je za spremembe.
V.d.direktorica:
Ljiljana Špec, dr.med.,spec.spl.med.
24
RAČUNOVODSKO POROČILO
za leto 2012
10. UVOD
Računovodsko poročilo za leto 2012 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:
- Zakona o računovodstvu (UL RS, št. 23/99, 30/02 )
- Zakona o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06,
14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/2011 in 110/2011 )
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (UL RS, št. 112/09)
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov EKN
(UL RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10 )
- Navodila o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. Členu Zakona o
računovodstvu
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunska uporabnike in druge
osebe javnega prava (UL RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 60/10-popr., 104/10 in 104/11 )
- Slovenskih računovodskih standardov
- Drugih zakonskih aktov in izvedbenih podzakonskih predpisov
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
2. Pojasnila k postavkam bilance stanja
3. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
3.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
3.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
3.3. Analiza poslovnega izida
4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
5. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
PRILOGE:
Priloge računovodskega poročila, ki so sestavljene v skladu s Pravilnikom o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so
naslednje:
a) Bilanca stanja s prilogami:
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
b) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami:
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
25
11. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA
11.1. SREDSTVA
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
konto
00
01
00-01
naziv konta
Neopredmetena sredstva
Popravek vrednosti
neopredm.sr.
Sedanja vrednost neopredm.sr.
2012
47.369
2011
45.806
indeks
103
42.965
4.404
41.760
4.046
103
109
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2012 povečala za 1.843 € zaradi
nabave licence za zavarovanje računalnikov in licence programa za psihologinjo, popravek
vrednosti pa se je povečal za obračunano amortizacijo v znesku 2.620 €, zmanjšal pa se je
zaradi dograditve programa Hipokrat-Izdatki v višini 1,134 €. Za 281 € pa se je zmanjšala
nabavna vrednost in popravek vrednosti zaradi odpisa programa Office 1997 iz leta 1998.
Sedanja vrednost se je zaradi navedenega povečala za 358 €.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine
konto
02
03
02-03
naziv konta
2012
Nabavna vrednost nepremičnin 1.664.129
Popravek vrednosti nepremičnin
199.061
Sedanja vrednost nepremičnin
1.465.068
2011
1.612.649
237.587
1.375.062
indeks
103
84
107
Nabavna vrednost nepremičnin se je v primerjavi z letom 2011 povečala za 51.480 €, kar
predstavlja investicijo v obnove ambulant v ZD Črnomelj. V primerjavi z letom 2011 smo
zmanjšali tudi popravek vrednosti za 87.237 €, kar predstavlja podaljšanje dobe koristnosti
objekta in obračunano amortizacijo v višini 48.712 €. Ker je investirani znesek večji od
obračunane amortizacije, se je povečala tudi sedanja vrednost zgradb in sicer za 90.006 €.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
konto
04
05
04-05
naziv konta
Nabavna vrednost opreme in DI
Popravek vrednosti opreme in
DI
Sedanja vrednost opreme in DI
2011
2012
1.996.709 1.948.030
indeks
103
1.576.635 1.471.950
420.074 476.080
107
88
26
Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2012 znaša 1.996.709 €. V
letu 2012 se je povečala za nove nabave v višini 114.287 €, zmanjšala pa za odpis osnovnih
sredstev in DI v višini 65.608 € . Popravek vrednosti se je zmanjšal za vrednost odpisa v isti
višini in povečal za obračunano amortizacijo v skupnem znesku 170.293 €, sedanja vrednost
se je tako zmanjšala za 12 %.
Konti skupine 10 in 11 – Denarna sredstva v blagajni in dobroimetje pri bankah
Denarna sredstva v blagajni znašajo 156 €, stanje na računu pri UJP pa 23.545 €.
Konti skupine 12 do 17 - Kratkoročne terjatve
konto
12
13
14
15
17
naziv konta
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in preplačila
Kratk.terjatve do uporabnikov
EKN
Kratkoročne finančne naložbe
Druge kratkoročne terjatve
2012
56.060
350
2011
83.769
3
indeks
67
11.668
205.213
50.000
8.237
184.903
111
8.314
99
Kratkoročne terjatve do kupcev so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšale za 33 %, medtem
ko so se terjatve do uporabnikov EKN povečale za 11 %. Povečane terjatve se v večini
nanašajo na ZZZS, ki nam ni nakazal zadnjih 2 avansov v decembru 2012 višini 107.587 € in
na Občino Črnomelj v višini 68.434 €, kolikor znaša še preostali dolg po zahtevkih za leto
2012. Pod postavko Dani predujmi in preplačila je knjižena plačana kotizacija za
izobraževanje, znesek 50.000 € pa se nanaša na depozit, vezan namensko pri banki za nakup
reševalnega vozila. V postavki drugih kratkoročnih terjatev pa glavnino zneska predstavljajo
terjatve do ZZZS in ZPIZ-a za refundacije bolniške oz. invalidnine.
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 znašajo 442 €. Tu so evidentirani vnaprej
knjiženi stroški za leto 2013 (npr. vnaprej knjižene naročnine, revije…)
Konti skupine 30 – Zaloge
Vrednost zalog ob koncu leta znaša 37.209 €. Zaloga je v primerjavi z lanskim letom večja za
5.171 €. Povečanje zaloge se pretežno nanaša na zalogo kurilnega olja, katero je bilo
nabavljeno v decembru 2012.
27
11.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Konti skupine 21 do 24 – Kratkoročne obveznosti
konto
21
22
23
24
naziv konta
Kratk.obveznosti do zaposlenih
Kratk.obveznosti do
dobaviteljev
Kratk.obveznosti iz poslovanja
Kratk.obveznosti do
uporab.EKN
2012
150.950
2011
165.749
indeks
91
68.986
39.773
76.676
43.915
90
91
8.149
8.280
98
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 150.950 € so obveznosti za bruto plače za
mesec december 2012, izplačane v januarju 2012. V primerjavi z letom 2011 so manjše za
9 %.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo skupno 68.986 € in so se v primerjavi z letom
2011 zmanjšale za 10 %.
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 39.773 €. V tem znesku so zajeti prispevki, ki
jih ZD plača od bruto plač, obveznosti za pogodbeno delo za december in obveznosti za
plačilo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN pa znašajo 8.149 € in so glede na lansko leto
tudi te manjše za 2 %.
Konti skupine 29 in 92 – Pasivne časovne razmejitve
Na teh kontih so knjižena sredstva donacij v skupni višini 143.695 € in so v primerjavi z
lanskim letom manjša za znesek amortizacije sredstev iz donacij za leto 2012, to je 8.676 €.
Konti skupine 98 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva ter presežek prihodkov nad odhodki
Obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo 1.770.128 € in se v znesku 1.546.842 € nanašajo
na Občino Črnomelj, 223.286 pa na Občino Semič. Konto presežka izkazuje stanje 92.237 €
in je za presežek prihodkov nad odhodki letošnjega leta v višini 3.791 € večji od salda na dan
31.12.2011.
12. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN
ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
12.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
V tem izkazu so prihodki in odhodki izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar
pomeni da so prihodki in odhodki nastali v obravnavanem obračunskem obdobju.
28
konto
760
760
760
760
762
763
764
naziv konta
Prihodki iz obveznega
zavarovanja
Prihodki iz
prostovolj.zavarovanja
Prihodki samopl.,DMD,
proračun
Ostali prihodki
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni posl. prihodki
SKUPAJ
2012
2011
indeks
2.555.683
2.600.883
98
347.791
315.184
110
183.829
167.340
251
3.319
1.130
3.259.342
191.798
173.752
300
10.561
96
96
84
31
3.292.478
99
V letu 2012 smo ustvarili 3.259.342 € prihodkov, kar je za 1 % manj kot prejšnje leto. Od
tega so se prihodki iz obveznega zavarovanja zmanjšali za 2 %, kar vrednostno pomeni
45.200 € manj. Znesek je manjši predvsem na račun zmanjšanja cen zdravstvenih storitev za
3% od 1.5.2012 dalje ter zmanjšanje sredstev zaradi uveljavitve ZUJF-a. Za 10 % so se
povečali prihodki iz prostovoljnega zavarovanja, predvsem na račun več narejenih storitev v
zobni protetiki in narejenih več reševalnih prevozov kot v letu 2011. Za 4 % so se zmanjšali
prihodki od storitev medicine dela in samoplačniških storitev, kar vrednostno pomeni 8.274 €
(manj podjetij, Secop…).
V zmanjšanju ostalih prihodkov predstavlja največje zmanjšanje manjši bonus Zavarovalnice,
ker smo imeli v letu 2011 veliko škod, prav tako smo v letu 2012 dobili tudi manj odškodnin
od zavarovalnice, kar je vidno pri postavki drugih prihodkov. Prevrednotovalni prihodki pa
predstavljajo znesek prodaje 2 patronažnih avtov.
12.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
Odhodki in stroški se vodijo po posameznih skupinah v okviru razreda 4 enotnega kontnega
načrta, ki jih delimo v sedem večjih skupin in sicer:
- Stroški materiala
- Stroški storitev
- Amortizacija
- Stroški dela
- Drugi stroški
- Finančni odhodki
- Drugi odhodki
- Prevrednotovalni odhodki
29
konto
460
461
462
464
465
467
468
469
naziv konta
Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni odhodki
SKUPAJ
2012
431.290
345.887
125.507
2.327.770
19.025
639
1.143
3.991
3.255.552
2011
indeks
412.611
105
340.443
102
122.022
103
2.383.754
98
21.001
91
193
331
409
279
437
913
3.280.870
99
Stroški materiala so v letu 2012 porasli za 5 %. Spremljamo jih po stroškovnih mestih, tako,
da je poraba skozi vse leto nadzorovana preko materialnega knjigovodstva. Večji indeks
beležimo pri porabi zobozdravstvenega materiala. Za 77 % je tudi večji stroške popravil
avtomobilov.
Stroški storitev so se povečali za 2 %. Več sredstev smo porabili za razna popravila in za
pogodbeno delo (predvsem ortodonta, ki je delal dodatni program ), manj sredstev pa smo
porabili za službena potovanja, manjši indeks beležimo tudi pri zavarovalnih premijah.
Stroški dela predstavljajo največji delež vseh stroškov in sicer 72 %. Glede na leto 2011 so se
zmanjšali za 2 %. V letu 2012 beležimo manj boleznin in sicer za 27 %, zato je bilo potrebnih
tudi manj nadur. Veliko sredstev je prihranjenih na račun prerazporeditev delovnega časa, pa
tudi uspešnosti na podlagi tržne dejavnosti nismo izplačevali.
Drugi stroški znašajo 19.025 € in so za 1.976 € manjši od lanskih. Zmanjšanje se nanaša
predvsem na plačevanje dod.pokoj.zavarovanja, ker je veliko delavcev prenehalo plačevati
premijo zaradi poteka 10 let zavarovanja.
Finančni odhodki – v znesku 639 € so zajete zamudne obresti, ki smo jih plačali
dobaviteljem in DURS-u za prepozno plačane obveznosti in stroške opominov
Drugi odhodki – znesek 1.143 € smo plačali podnajemnici za izpad dohodka ob obnovi
Zdravstvenega doma
Prevrednotovalni odhodki predstavljajo oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev
v vrednosti 498 €. Za te terjatve bi stroški izterjave presegali vrednost terjatev. Popravek
vrednosti terjatve pa smo naredili tudi za terjatev za združena sredstva Dol.lekarn v znesku
3.493 €.
12.3. Analiza poslovnega izida
konto
76
46
naziv konta
Celotni prihodki
Celotni odhodki
PRESEŽEK
PRIHODKOV
2012
3.259.343
3.255.552
3.791
2011
INDEKS
3.292.478
99
3.280.870
99
11.608
33
Prihodki v letu 2012 so zadostovali za pokrivanje odhodkov, tako, da izkazujemo presežek
prihodkov nad odhodki in znaša 3.791 €.
30
13. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN
ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
Podatki v tem izkazu so razmejeni na dejavnost javne službe in tržno dejavnost.
Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi za
opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu. V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje pripravilo sodila za
razvrščanje prihodkov ustvarjenih s tržno dejavnostjo in javno službo.
Prihodke iz tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki iz
opravljenih samoplačniških zdravstvenih storitev in nadstandardnih storitev, prihodkov iz
opravljenih storitev za druge koncesionarje (laboratorijske storitve), prihodke od zaračunanih
najemnin, prihodke od rabatov, provizij in prejetih odškodnin.
Za stroške smo kot sodilo upoštevali 6,82 % -ni delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih
prihodkih.
naziv konta
Prihodki od prodaje
Finančni prihodki
Drugi in prevrednotovalni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški in odhodki
SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI
tržna dejavnost
javna služba
3.035.674
218.969
251
0
1.130
3.319
3.037.055
222.288
724.174
53.003
2.169.016
158.754
117.227
8.580
23.106
1.614
3.033.523
222.029
3.532
259
Prihodki iz javne službe znašajo 3.037.055 €, prihodki iz tržne dejavnosti pa 6,82 % delež
vseh prihodkov, to je 222.288 €. Delež prihodkov iz tržne dejavnosti je nekoliko nižji od
lanskega, ki je znašal 7,55 % predvsem na račun manjših prihodkov medicine dela, prometa in
športa ter samoplačniških storitev, dobili pa smo tudi manj odškodnin za škode ter manjši
bonus od zavarovalnice.
Odhodki iz javne službe znašajo 3.033.055 €, medtem, ko beležimo odhodke v tržni
dejavnosti v višini 222.288 €. Tako znaša presežek v javni službi 3.532 € in v tržni dejavnosti
259 €.
31
14. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN
ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka spremlja gibanje javnofinančnih
prihodkov in odhodkov. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju
bilanc na ravni države. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so nastali v letu 2012.
naziv konta
Prejeta sredstva iz drž.proračuna
Prejeta sredstva iz obč.proračunov
Prejeta sredstva od ZZZS
Prihodki za izvajanje javne službe
SKUPAJ prihodki javne službe
SKUPAJ prihodki od storitev na trgu
SKUPAJ PRIHODKI
Plače in drugi stroški zaposlenih javne
službe
Prispevki delodajalcev za izvaj.javne
službe
Izdatki za izvajanje javne službe
Investicijski odhodki
SKUPAJ odhodki javne službe
Plače in drugi stroški zaposlenih tržne
dej.
Prispevki delodajalcev iz naslova tržne
dej.
Izdatki za blago in storitve tržne dej.
SKUPAJ odhodki od storitev na trgu
SKUPAJ ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI
1.974
224.853
2.643.224
386.855
3.256.906
204.183
3.461.089
461
103.768
2.492.207
322.067
2.918.503
260.753
3.179.256
indeks
428
217
106
120
112
78
109
1.879.398
1.894.445
99
305.828
734.706
264.504
3.184.436
306.160
733.086
257.635
3.191.326
100
100
103
100
137.556
154.711
89
22.384
53.775
213.715
3.398.151
25.003
59.868
239.582
3.430.908
90
90
89
99
2012
2011
62.938
251.652
Kot je razvidno iz tabele, beležimo porast sredstev, prejetih iz občinskih proračunov in
prejetih sredstev od ZZZS. Občina nam je v letu 2012 dokončno poravnala dolg iz leta 2011 v
znesku 83.383 € in nakazala še 141.591 € po zahtevkih iz leta 2012. zaradi navedenega se je
izboljšala tudi likvidnost v drugi polovici leta.
Povečali so se tudi prihodki za izvajanje javne službe predvsem za večje financiranje storitev
s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zmanjšali so se prilivi iz naslova tržne
32
dejavnosti in sicer za 22 %, vendar , ker je njihov delež majhen, so se prilivi glede na leto
2011 povečali za 9 %.
Pri odhodkih beležimo upad odhodkov plač in drugih stroškov dela, prispevkov na plače in
ostalih izdatkov javne službe, medtem , ko so se investicijski odhodki glede na leto 2011
povečali za 3 % in presegajo prejeta sredstva za investicije. Velik odliv sredstev med
investicijskimi odhodki predstavlja nakup opreme v višini 118.476 € in plačilo investicije v
obnovo ZD v višini 146.028 €.
Zmanjšali so se tudi odhodki iz naslova tržne dejavnosti in sicer za 11 %. V izkazu prihodkov
in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo pozitiven rezultat v višini 62.938 €.
Pripravila:
Polonca Bahor, dipl.oec.
33
IME UPORABNIKA:
ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987
ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210
Delavska pot 004, 8340 Črnomelj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000
BILANCA STANJA
na dan 31.12.2012
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE
KONTOV
1
NAZIV SKUPINE KONTOV
Oznaka
za AOP
2
3
ZNESEK
Tekoče leto Predhodno leto
4
5
SREDSTVA
00
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
01
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
001
1.892.760
002
47.369
1.861.895
45.806
003
42.965
41.760
1.612.649
02
NEPREMIČNINE
004
1.664.129
03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005
199.061
237.587
04
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
006
1.996.709
1.948.030
05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
007
1.576.635
1.471.950
06
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
008
3.214
3.214
07
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
009
0
0
08
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
010
0
3.493
09
011
0
0
012
344.003
289.712
10
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
013
156
156
11
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
014
23.545
11.166
83.769
12
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015
56.060
13
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
016
350
3
14
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
017
205.213
184.903
15
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018
50.000
0
16
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
019
0
0
17
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020
8.237
8.314
18
NEPLAČANI ODHODKI
021
0
0
19
022
442
1.401
023
37.209
32.038
30
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024
0
0
31
ZALOGE MATERIALA
025
37.209
32.038
32
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
026
0
0
33
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
027
0
0
34
PROIZVODI
028
0
0
35
OBRAČUN NABAVE BLAGA
029
0
0
36
ZALOGE BLAGA
030
0
0
37
DRUGE ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
031
0
0
032
2.273.972
2.183.645
033
0
0
034
267.912
304.228
035
54
1.228
99
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
20
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
21
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
036
150.950
165.749
22
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
037
68.986
76.676
23
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
038
39.773
43.915
24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
039
8.149
8.280
25
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
040
0
0
26
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
041
0
0
28
NEPLAČANI PRIHODKI
042
0
0
29
043
0
8.380
044
2.006.060
1.879.417
90
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
SPLOŠNI SKLAD
045
0
0
91
REZERVNI SKLAD
046
0
0
92
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
047
143.695
143.891
93
DOLGOROČNE REZERVACIJE
048
0
0
940
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
049
0
0
34
IME UPORABNIKA:
ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987
ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210
Delavska pot 004, 8340 Črnomelj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
(v eurih, brez centov)
ZNESEK
NAZIV
1
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanju
(701+702+703+704+705+706+707)
A. Dolgoročno odloženi stroški
Oznaka za
AOP
2
Nabavna
vrednost
(1.1.)
Popravek
vrednost
(1.1.)
3
4
Povečanje
nabavne
vrednosti
Povečanje
popravka
vrednosti
5
6
Zmanjšanje
nabavne
vrednosti
7
Zmanjšanje
popravka Amortizacija
vrednosti
8
9
Neodpisana
vrednost (31.12.)
Prevrednotenje
Prevrednotenje
zaradi oslabitve
zaradi okrepitve
10 (3-4+5-6-7+8-9)
11
12
700
3.376.504 1.522.205
172.222
0
76.309
147.261
208.735
1.888.738
0
0
701
0
0
44.469
40.424
1.336
1.336
4.401
0
1.608.248
237.587
1.718.050 1.242.858
0
0
0
1.843
0
0
68.901
101.478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281
0
17.420
58.608
0
0
1.135
281
0
87.237
58.608
0
0
2.620
0
48.712
157.403
0
0
4.403
0
4.401
1.460.667
419.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročne premoženjske pravice
702
C. Druga neopredmetena sredstva
703
D. Zemljišča
704
E. Zgradbe
705
F. Oprema
706
G. Druga opredmetena osnovna sredstva
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v lasti
(709+710+711+712+713+714+715)
A. Dolgoročno odloženi stroški
707
0
708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Zemljišča
712
E. Zgradbe
713
F. Oprema
714
G. Druga opredmetena osnovna sredstva
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v finančnem najemu
(717+718+719+720+721+722+723)
A. Dolgoročno odloženi stroški
715
0
0
0
0
0
0
0
716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Dolgoročne premoženjske pravice
710
C. Druga neopredmetena sredstva
711
B. Dolgoročne premoženjske pravice
718
C. Druga neopredmetena sredstva
719
D. Zemljišča
720
E. Zgradbe
721
F. Oprema
722
G. Druga opredmetena osnovna sredstva
723
35
0
0
0
0
0
IME UPORABNIKA:
ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987
ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210
Delavska pot 004, 8340 Črnomelj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL
(v eurih, brez centov)
ZNESEK
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL
1
I. Dolgoročne finančne naložbe
(801+806+813+814)
A. Naložbe v delnice
(802+803+804+805)
1. Naložbe v delnice v javna podjetja
Oznaka za
AOP
2
Znesek naložb Znesek popravkov
Znesek
Znesek povečanj Znesek zmanjšanja Znesek zmanjšanja Znesek naložb in
in danih posojil naložb in danih povečanja naložb popravkov naložb
naložb in danih
popravkov naložb
danih posojil
(1.1.)
posojil (1.1.)
in danih posojil
in danih posojil
posojil
in danih posojil
(31.12.)
3
4
5
6
7
8
9 (3+5-7)
Znesek popravkov
naložb in danih
posojil (31.12.)
10 (4+6-8)
Knjigovodska
Znesek odpisanih
vrednost naložb
naložb in danih
in danih posojil
posojil
(31.12.)
11 (9-10)
12
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije
803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja
804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Naložbe v delnice v tujini
B. Naložbe v deleže
(807+808+809+810+811+812)
1. Naložbe v deleže v javna podjetja
805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
807
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije
808
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja
809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.
810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.
811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Naložbe v deleže v tujini
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobno
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe
(815+816+817+818)
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma
812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835)
A. Dolgoročno dana posojila
(821+822+823+824+825+826+827+828)
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom
821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom
822
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem
823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam
824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem
825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države
826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu
827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih
papirjev
(830+831)
1. Domačih vrednostnih papirjev
828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Tujih vrednostnih papirjev
C. Dolgoročno dani depoziti
(833+834)
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam
832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti
834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. Druga dolgoročno dana posojila
III. Skupaj
(800+819)
835
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
IME UPORABNIKA:
ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987
ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210
Delavska pot 004, 8340 Črnomelj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2012
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
760
Oznaka
za AOP
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV
1
2
3
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
ZNESEK
Tekoče leto
4
Predhodno leto
5
860
3.254.643
3.281.617
861
3.254.643
3.281.617
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
862
0
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
863
0
0
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
864
0
0
762
B) FINANČNI PRIHODKI
865
251
300
763
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
866
3.319
10.561
867
1.130
0
868
1.130
0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
869
0
0
870
3.259.343
3.292.478
871
777.177
753.054
872
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
873
431.290
412.611
461
874
345.887
340.443
875
2.327.770
2.383.754
del 464
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(876+877+878)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
876
1.835.874
1.884.816
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
877
293.312
300.466
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
878
198.584
198.472
G) AMORTIZACIJA
879
125.807
122.022
del 764
del 764
del 466
462
463
465,00
H) REZERVACIJE
880
0
0
J) DRUGI STROŠKI
881
19.025
21.001
467
K) FINANČNI ODHODKI
882
639
193
468
L) DRUGI ODHODKI
883
1.143
409
437
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)
884
3.991
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
885
0
0
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
886
3.991
437
N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo
število)
Število mesecev poslovanja
887
3.255.552
3.280.870
888
3.791
11.608
del 80
del 80
del 80
37
889
0
0
890
0
0
891
3.791
11.608
892
0
0
893
0
0
894
79
77
895
12
12
IME UPORABNIKA:
ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987
ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210
Delavska pot 004, 8340 Črnomelj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
od 1. januarja do 31.12.2012
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTA
Oznaka
za AOP
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
ZNESEK
Tekoče leto
Predhodno leto
4
5
401
3.461.089
3.179.256
402
3.256.906
2.918.503
403
2.870.051
2.596.436
404
1.974
461
405
1.974
461
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
406
0
0
407
224.853
103.768
408
14.879
5.042
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo
409
209.974
98.726
410
2.643.224
2.492.207
411
2.643.224
2.492.207
412
0
0
413
0
0
del 7403
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
414
0
0
del 7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
415
0
0
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
416
0
0
del 7400
del 7400
del 7401
del 7401
del 7402
del 7402
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
417
0
0
del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
418
0
0
419
0
0
420
386.855
322.067
del 7130
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
421
4.442
20.887
del 7102
Prejete obresti
422
150
56
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
423
0
0
del 7141
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
424
369.140
297.580
Kapitalski prihodki
425
13.023
1.514
Prejete donacije iz domačih virov
426
100
2.030
0
741
72
730
731
Prejete donacije iz tujine
427
0
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
428
0
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
429
0
0
787
430
0
0
431
204.183
260.753
del 7130
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
432
186.729
239.434
del 7102
Prejete obresti
433
0
0
del 7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
434
17.454
21.319
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
435
0
0
del 7141
436
0
0
437
3.398.151
3.430.908
438
3.184.436
3.191.326
del 4000
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
Plače in dodatki
del 4001
Regres za letni dopust
441
24.727
46.444
del 4002
Povračila in nadomestila
442
93.904
95.949
439
1.879.398
1.894.445
440
1.468.469
1.477.859
del 4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
8.349
17.862
del 4004
Sredstva za nadurno delo
444
247.171
240.559
del 4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
445
0
0
del 4009
Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
446
36.778
15.772
del 4010
38
447
305.828
306.160
448
151.331
152.142
del 4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
449
121.235
del 4012
Prispevek za zaposlovanje
450
1.026
1.032
del 4013
Prispevek za starševsko varstvo
451
1.710
1.719
del 4015
452
30.526
29.382
453
734.706
733.086
del 4020
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
Pisarniški in splošni material in storitve
454
81.192
82.495
del 4021
Posebni material in storitve
455
316.874
307.447
del 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
456
96.602
102.387
del 4023
Prevozni stroški in storitve
457
67.068
61.193
del 4024
Izdatki za službena potovanja
458
2.266
9.303
del 4025
Tekoče vzdrževanje
459
54.472
63.393
121.885
del 4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
2.607
1.765
del 4027
Kazni in odškodnine
461
1.103
340
del 4028
Davek na izplačane plače
462
0
0
del 4029
Drugi operativni odhodki
463
112.522
104.763
403
D. Plačila domačih obresti
464
0
0
404
E. Plačila tujih obresti
465
0
0
410
F. Subvencije
466
0
0
411
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
467
0
0
412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
468
0
0
413
469
0
0
470
264.504
257.635
4200
I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
Nakup zgradb in prostorov
471
0
0
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
19.192
7.901
113.569
4202
Nakup opreme
473
92.173
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
474
7.110
2.211
4204
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
475
146.029
118.158
0
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
476
0
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
0
0
4207
Nakup nematerialnega premoženja
478
0
2.400
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring
479
0
13.396
4209
480
0
0
del 400
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
del 401
del 402
481
213.715
239.582
482
137.556
154.711
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
483
22.384
25.003
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)
484
53.775
59.868
485
62.938
0
486
0
251.652
39
IME UPORABNIKA:
ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987
ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210
Delavska pot 004, 8340 Črnomelj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1. januarja do 31.12.2012
(v eurih, brez centov)
ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV
1
Oznaka
za AOP Prihodki in odhodki
2
3
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
za izvajanje javne
službe
Prihodki in odhodki
od prodaje blaga in
storitev na trgu
4
5
660
3.035.674
218.969
661
3.035.674
218.969
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
662
0
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
663
0
0
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
664
0
0
762
B) FINANČNI PRIHODKI
665
251
0
763
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
666
0
3.319
760
del 764
del 764
667
1.130
0
668
1.130
0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
669
0
0
670
3.037.055
222.288
671
724.174
53.003
672
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
673
401.876
29.414
461
674
322.298
23.589
675
2.169.016
158.754
del 464
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(676+677+678)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
676
1.710.667
125.207
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
677
273.308
20.004
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
678
185.041
13.543
462
G) AMORTIZACIJA
679
117.227
8.580
463
H) REZERVACIJE
680
0
0
J) DRUGI STROŠKI
681
17.727
1.298
44
del 466
465,00
467
K) FINANČNI ODHODKI
682
595
468
L) DRUGI ODHODKI
683
1.065
78
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)
684
3.719
272
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
685
0
0
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
686
3.719
272
del 80
del 80
del 80
N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
40
687
3.033.523
222.029
688
3.532
259
689
0
0
690
0
0
691
3.532
259
692
0
0
693
0
0
IME UPORABNIKA:
ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987
ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210
Delavska pot 004, 8340 Črnomelj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2012
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
KONTOV
NAZIV KONTA
1
2
Oznaka
za AOP
3
ZNESEK
Tekoče leto
4
Predhodno leto
5
750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)
500
0
0
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
501
0
0
7501
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
502
0
0
7502
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin
503
0
0
0
7503
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
504
0
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
505
0
0
7505
Prejeta vračila danih posojil od občin
506
0
0
7506
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine
507
0
0
7507
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu
508
0
0
7508
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
509
0
0
7509
Prejeta vračila plačanih poroštev
510
0
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
511
0
0
440
V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)
512
0
0
4400
Dana posojila posameznikom in zasebnikom
513
0
0
4401
Dana posojila javnim skladom
514
0
0
4402
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
515
0
0
4403
Dana posojila finančnim institucijam
516
0
0
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
517
0
0
4405
Dana posojila občinam
518
0
0
4406
Dana posojila v tujino
519
0
0
4407
Dana posojila državnemu proračunu
520
0
0
4408
Dana posojila javnim agencijam
521
0
0
4409
Plačila zapadlih poroštev
522
0
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
523
0
0
524
0
0
525
0
0
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)
41
IME UPORABNIKA:
ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987
ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210
Delavska pot 004, 8340 Črnomelj
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31.12.2012
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
KONTOV
NAZIV KONTA
Oznaka
za AOP
1
2
3
ZNESEK
Tekoče leto
4
Predhodno leto
5
5001
VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)
Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)
Najeti krediti pri poslovnih bankah
5002
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
553
0
del 5003
Najeti krediti pri državnem proračunu
554
0
0
del 5003
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
555
0
0
del 5003
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
556
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
557
0
0
del 5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
558
0
0
Zadolževanje v tujini
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)
Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)
Odplačila kreditov poslovnim bankam
559
0
0
560
0
0
561
0
0
562
0
0
0
50
500
501
55
550
5501
5502
550
0
0
551
0
0
552
0
0
0
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
563
0
del 5503
Odplačila kreditov državnemu proračunu
564
0
0
del 5503
Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti
565
0
0
del 5503
Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja
566
0
0
del 5503
Odplačila kreditov drugim javnim skladom
567
0
0
del 5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
568
0
0
Odplačila dolga v tujino
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)
569
0
0
570
0
0
571
0
0
572
62.938
0
573
0
251.652
551
42