Tadej Žaucer - Inštitut za politike prostora

Parkirna politika
Tadej Žaucer, Inštitut za politike prostora
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast
Mestni muzej, Ljubljana, 20. junij 2012
„problemi s parkiranjem“
• kateri problemi?
• čigavi problemi?
• kako se jih lotiti?
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
2
1
pomen in posledice
primer električnih avtomobilov
> manjša poraba energije, manjše
emisije, CO2 odtis … ?
kaj pa m2 za parkiranje?
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
3
20. 6. 2012
4
pomen in posledice
problem v trajnostnem mestu niso le
avtomobili, temveč tudi sama parkirna
mesta!
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
2
vrste parkirišč
•
•
•
•
javna parkirišča na ulicah
zasebna parkirišča za lastno uporabo
javno dostopna zasebna parkirišča
ostala javna parkirišča
• plačljiva parkirišča
• brezplačna parkirišča
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
5
20. 6. 2012
6
parkirna politika
 prostorska politika
 prometna politika
 politika upravljanja javnih površin
 politika trajnostne mobilnosti
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
3
parkirna politika
•
•
•
•
mesto, občina
investitorji
lastniki nepremičnin
delodajalci
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
7
trije pristopi k parkirni politiki
• konvencionalni
– zagotavljanje zadostne ponudbe
• parkirni management
– aktivno upravljanje s ponudbo in povpraševanjem
• tržni
– zagotavljanje pogojev za delovanje trga
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
8
4
konvencionalni pristop
ponudba!
javna dobrina
načeloma brezplačno
preprečevanje zasičenosti
dimenzioniranje na konice
zagotavljanje parkiranja na stavbo
parkirni minimumi
financiranje iz drugih virov:
subvencioniranje
vezan strošek
vpliv na:
preveliko ponudbo
nedostopnost PM za souporabo
suburbanizacijo, izkoriščenost
dodatno zgostitev prometa
izbiro prevoznega sredstva
ceno nepremičnin
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
9
20. 6. 2012
10
parkirni management
optimizacija!
zagotavljanje primerne zasedenosti
dimenzioniranje na normalno rabo,
reševanje konic z dodatnimi ukrepi
zagotavljanje parkiranja na območje
parkirni maksimumi
časovno omejeno parkiranje
parkiranje financira samo sebe, lahko
se uporabi presežke za namene
prometne politike
pomen informiranosti
upravljanje prometnega
povpraševanja
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
5
tržni pristop
prava cena!
tržno zaračunavanje parkirnin glede
na ponudbo in povpraševanje
optimalna zasedenost (85%)
razpoložljivost v vsakem času
kratki iskalni časi
lokalna storitev – lokalna poraba
ukinitev regulative za investitorje
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
pogled na problem
20. 6. 2012
11
konvencionalni
pristop
parkirni
management
tržni pristop
Problem je
premajhno število
PM na parceli ali v
bližini, saj ustvarja
presežke
avtomobilov.
Problem je, če
parkirni pogoji niso
v skladu s cilji
urbanih politik.
Težko usklajevanje
med konfliktnimi
cilji.
Podcenjeno
parkiranje na javnih
prostorih povzroča
eksterne stroške
zaradi prometa
iskalcev PM in
onemogoča trženje
PM. Politike na
strani ponudbe
povzročajo več
problemov, kot jih
rešujejo.
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
12
6
obravnavanje
presežnega
povpraševanja,
prelivanja
povpraševanja v
sosednja območja
konvencionalni
pristop
parkirni
management
tržni pristop
Videno kot problem
prostega strelca
(free – rider). Kdor
nima svojih PM živi
na tuj račun. Vsaka
parcela / investicija
mora zagotoviti
svoje PM.
Vir konfliktov. Z
dobrim
upravljanjem se
zmanjša na
minimum, spodbuja
se souporaba.
Presežek
povpraševanja se
obravnava kot
dobrodošel
katalizator za
začetek tržn
obravnave
parkiranja. Kasneje
trg izravna problem.
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
določanje števila
parkirnih mest
20. 6. 2012
13
konvencionalni
pristop
parkirni
management
tržni pristop
Zahteva po
minimalnem številu
PM, ki jih mora
vsaka investicija
zagotoviti na
zemljišču.
PM so vezana na
nepremičnino.
Planiranje in
upravljanje z
raznimi ukrepi
parkirne politike, ki
poleg števila
vključujejo tudi
lokacijo, režim rabe,
dostopnost ...
parkirnih mest, kar
vse stremi k ciljem
urbane politike.
Omogočanje
učinkovitega
javnega parkiranja
po tržnih cenah.
Popolna odprava
omejitev za privatne
investicije, kar
zagotavlja tržno
obnašanje
razvojnikov in
lastnikov
nepremičnin.
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
14
7
pogled na
souporabo parkirišč
(javna dostopnost)
konvencionalni
pristop
parkirni
management
tržni pristop
Neobičajno, saj se
od vsake investicije
pričakuje, da bo
pokrila lastne
potrebe po
parkiranju.
Uporabno orodje, ki
pa potrebuje skrbno
upravljanje, saj
lahko povzroča
konflikte.
Pričakuje se, da je
praviloma
omogočena
souporaba, saj je to
tržno najbolj
logično. Parkiranje z
omejenim
dostopom je bolj
izjema.
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
15
parkirno mesto je javna površina
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
16
8
parkiranje na ulici
•
•
•
•
parkiranje blizu cilja potovanja
hitrejše menjavanje avtomobilov
več vrst uporabnikov v različnih delih dneva / tedna
dobra zasedenost
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
17
parkirni minimum
• drago reševanje problemov
– na stroške vseh, ne le voznikov
– nihče se ne more izogniti strošku s tem, da ne bi parkiral
 kolektivizacija stroškov parkiranja
 eksterni stroški prometa
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
18
9
parkirnina
- 1935: izum parkirne ure
- prve samo na eni strani ceste
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
19
20. 6. 2012
20
primer: Ljubljana
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
10
3 ključne reforme
• tržne cene za parkiranje
• poraba sredstev za
– sosesko
– trajnostni promet
• odprava parkirnih minimumov
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
21
You don‘t know what you‘ve got till it‘s gone. They paved
paradise and put up a parking lot
Joni Mitchell
Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast – Mestni muzej, Ljubljana
20. 6. 2012
22
11
Tadej Žaucer
[email protected]
@zaucer
Inštitut za politike prostora
ipop.si
@_ipop
IPoP – Inštitut za politike prostora
12