GLOBAL X GURU IN

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
na dan
25.11.2013
GLOBAL X GURU IN
KUPI
Podatki o podjetju in vrednostnem papirju
Izdajatelj, država:
Spletni naslov:
ISIN (simbol), primarna borza:
Bloomberg ticker:
Panoga:
Tržna kapitalizacija:
24,58 USD
GLOBAL X GURU IN, ZDA
www.globalxfunds.com
US37950E3412, NYSE Arca
GURU US Equity
ETF sklad
362 mio USD
Zaključni tečaj:
22.11.2013
na dan 22.11.2013
Global X Guru ETF sklad je posebnost med ETF skladi. Označili bi ga lahko kot aktivni ETF
sklad, čeprav sledi izbranemu indeksu. Ta indeks je Solactive Guru indeks, ki je sestavljen
kot indeks hedge skladov. Indeks je sestavljen iz nabora več kot tisoč hedge skladov na
osnovi višine razkritih sredstev na upravljanju in njihovih razkritih delniških naložb. Iz
indeksa so odstranjeni skladi, katerih strategija temelji na pogostem trgovanju z
vrednostnimi papriji. Pred vključitvijo v portfelj je preverjena likvidnost posameznih naložb.
Razlogi za naložbeno priporočilo KUPI
Z ameriškega trga dela je v zadnjem času prišlo več signalov, da se okrevanje gospodarstva
počasi, a vztrajno nadaljuje, kljub strahu, da bi politična negotovost okoli proračunskega
primanjkljaja utegnila okrevanje iztiriti. Kar je še pomembnejše, ameriške Zvezne rezerve se
očitno zavedajo, da bi napovedano omejevanje odkupovanja državnih obveznic najverjetneje
okrevanje gospodarstva otežilo, če ne bi hkrati prišlo do nekih novih monetarnih spodbud,
kot na primer nižanje obresti na bančne rezerve. Pomenljive so tudi študije samih
ekonomistov centralne banke, ki so pod vprašaj postavili cilj 6,5 odstotne brezposelnosti.
Menijo namreč, da bi monetarna politika morala ciljati nižjo stopnjo brezposelnosti. Zadnji
sestanek FOMC je sicer razkril zavezanost članov FOMC cilnji 6,5 odstotni stopnji
brezposelnosti, toda zelo verjetno je, da pri tem cilju ne bodo dogmatično vztrajali.
Skratka, nadaljevanje ekspanzivne monetarne politike bi moralo srednjeročno še naprej
pozitivno vplivati na delniške trge, tudi če pride do zmanjšanja odkupov državnih obveznic .
Primerjava gibanja tečajev ETF skladov (v EUR)
Sprejem naročil:
04 / 280 10 43
Analiza gibanja tržnega tečaja
24,77
52-tedenski vrh
52-tedensko dno
16,04
3-mesečni donos*
12,4
6-mesečni donos*
15,1
donos letos*
41,2
donos 1 leto*
50,4
* celotni donos v valuti, v kateri kotira na primarni borzi
Vir: Bloomberg
Podatki o ETFu
Upravljavska provizija*
Povprečni Bid/Ask
Napaka sledenja
Dividendni donos**
Frekvenca dividend
P/E
1,50
1,40
1,30
USD
USD
%
%
%
%
0,75
0,1667
2,4
4,05
Letno
18,1
%
%
%
%
* letna
** vsota dividend v zadnjih 12 mesecih
Vir: Bloomberg
1,20
1,10
1,00
SPY (ETF S&P 500)
5.11.2013
19.11.2013
8.10.2013
22.10.2013
24.9.2013
10.9.2013
27.8.2013
13.8.2013
30.7.2013
2.7.2013
16.7.2013
4.6.2013
18.6.2013
7.5.2013
21.5.2013
9.4.2013
23.4.2013
26.3.2013
12.3.2013
26.2.2013
12.2.2013
29.1.2013
1.1.2013
15.1.2013
4.12.2012
18.12.2012
6.11.2012
GURU ETF
20.11.2012
9.10.2012
23.10.2012
25.9.2012
11.9.2012
28.8.2012
14.8.2012
31.7.2012
3.7.2012
17.7.2012
0,90
EUNL (ETF MSCI World)
Vir: Bloomberg
Omejitev odgovornosti
To sporočilo je naložbeno priporočilo po 378. členu ZTFI, katerega vsebina je priporočilo ali predlaganje naložbene strategijo glede enega ali več finančnih instrumentov enega ali več izdajateljev, vključno z mnenjem o
sedanji ali prihodnji vrednosti ali ceni teh finančnih instrumentov. Izdaja ga GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj z matično številko 5943086 (v nadaljevanju: GBD BPD d.d.). Nadzorni organ GBD BPD je Agencija
za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Naložbena priporočila za GBD BPD d.d. pripravljajo njeni zaposleni. To konkretno naložbeno priporočilo je za GBD BPD d.d. pripravil Gregor Pipan, analitik.
Avtor in GBD BPD d.d.nista lastnika vrednostnih papirjev GURU US, na katere se nanaša to naložbeno priporočilo in nimata finančnih interesov v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega naložbenega priporočila.
Prav tako ne obstaja nobeno nasprotje interesov med GBD BPD d.d. in avtorjem tega naložbenega sporoča na eni ter finančnim instrumentom (na katerega se nanaša to naložbeno priporočilo) oz. njegovim izdajateljem
na drugi strani. Navedeno velja tudi za vse pravne in fizične osebe, ki za GBD BPD d.d. delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi tega priporočila. Natančnejša razkritja in
informacije v zvezi z tem naložbenim priporočilom so dostopni na spletni strani GBD BPD d.d. http://www.gbd.si/GBD-razkritja.aspx?l1=1&l2=10&l3=70&l4=30 . To priporočilo je namenjeno širšemu krogu oseb in ne
upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, ki bi lahko, ob nespremenjenih ostalih okoliščinah, bistveno vplivali na vsebino priporočila. Seznanitev z
vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Stranka naj se odloči v skladu s svojim osebnim naložbenim profilom oz. profilom tveganja, pri čemer naj
se glede konkretnih naložb predhodno posvetuje z borznim posrednikom. Vaše podatke smo pridobili iz naše podatkovne zbirke. Skladno s 73. čl. ZVOP-1 lahko kadarkoli pisno zahtevate začasno ali trajno prenehanje
uporabe vaših osebnih podatkov.
Želite prejemati naložbena priporočila po e-pošti? Naročite se na www.finport.si ali www.gbd.si.
Kako brati GBD Naložbena priporočila?
Pri branju GBD Naložbenih priporočil se mora vsak vlagatelj najprej zavedati, da je ključnega pomena pri
upravljanju lastnega premoženja pravilna alokacija sredstev glede na številne subjektivne dejavnike. Preden
se vlagatelj odloči za vlaganje v delnice mora vedeti, za kakšen časovni horizont vlaga sredstva, s kakšnim
namenom varčuje v vrednostnih papirjih, kako pomemben je ta finančni cilj zanj ter kakšno tveganje je
pripravljen prevzeti.
Na podlagi tega se nato lahko odloči, kakšen del sredstev investirati v delnice in koliko v druge naložbene
razrede (obveznice, gotovina, surovine).
GBD Naložbena priporočila so pisana, da vlagatelju pomagajo izbrati primerno naložbo znotraj
določenega investicijskega razreda oziroma panoge. Ali se vlagatelj odloči slediti priporočilu, je seveda
odvisno od njega samega. Pri tem pa naj poleg zgoraj omenjene začetne strateške alokacije upošteva tudi
izpostavljenost, ki jo v svojem portfelju že ima do določene panoge oziroma geografske regije. Prav tako
mora vlagatelj sam presoditi, ali je z vidika celotnega delniškega trga smiseln vstop ali izstop iz naložbe glede
na GBD Naložbeno priporočilo v nekem danem trenutku (timing realizacije).
Strateško, regionalno in panožno alokacijo ter taktične prilagoditve portfelja ponujamo v GBD Gorenjski
borznoposredniški družbi v sklopu storitve upravljanja premoženja. Za več informacij smo dosegljivi na
telefonski
številki
04
280
1020
in
po
elektronski
pošti
[email protected]