Pri nas doma

Pri nas doma
www.bohinj.si
V Sloveniji, v Alpah in v Evropi je samo en Bohinj: neponovljiv,
izzivalno o~arljiv, osupljivo skrivnosten in neprimerljiv.*
Bohinj leži v osr~ju Julijskih Alp, ki so najve~ja in
najvi{ja gorska skupina v Sloveniji in najskrajnej{i
jugovzhodni del Alp.
Na jugu ga omejujejo Spodnje bohinjske gore,
ki se v loku nadaljujejo v Triglavsko pogorje,
kjer kraljuje Triglav, po katerem je dobil ime
Triglavski narodni park.
Spodnja in Zgornja bohinjska dolina, planota
Pokljuka na severu in Jelovica na jugu ter jezerska kotlina, vse to je Bohinj. Najznamenitej{e
je Bohinjsko jezero, najve~je stalno sladkovodno
jezero v Sloveniji. Ni edino v Bohinju. Triglavsko
pogorje skriva {e sedem malih, ~arobnih jezer.
^lovek je Bohinj naselil pred 2500 leti. Skozi
stoletje je oblikoval kulturno krajino. In ta je res
nekaj posebnega. Ve~ kot dvajset vasi, ki ležijo
na nadmorski vi{ini od 500 – 900 metrov skriva ~udovito bogastvo preteklosti, radoživost
sedanjosti in skrivnost prihodnosti.
Pri nas doma...
v vencu Alp, naravni in kulturni
dedi{~ini poleg {tevilnih aktivnosti,
ki so povezane z naravo, najdete svoj
mir in se prepustite neskon~nim
trenutkom lepote.
Narava in kultura
Družine
Pohodni{tvo
Aktivnosti
Zima
Madžarska
Murska
Sobota
A
I
M
HR
Dunaj 399 km
Celovec 99 km
Trst 164 km
Benetke 239 km
Budimpe{ta 512 km
Zagreb 227 km
München 383 km
Milano 497 km
Rim 758 km
Beograd 613 km
Sarajevo 664 km
Avstrija
Maribor
Kranjska
Bovec gora
Tolmin
Italija
Bled
Kranj
Celje
Ljubljana
Nova Gorica
Postojna
Koper
Novo
mesto
Hrva{ka
Narava in kultura
Triglavski narodni park
OAZA PRESENE^ENJ
Ne hodite v Bohinj, ~e i{~ete velike hotele,
cenene menze, zakajene bifeje, kopanje med
kri~e~o množico, vrste na ži~nicah in vle~nicah,
kolesarsko divjanje ~ez drn in strn, prehitevanje padalcev, pastelne mozaike parkirane
avtomobilske plo~evine, zasmeteno jezersko
obalo, oglu{ujo~e glasbeno nabijanje za vsakim
to~ilnim pultom, sejme ki~a in ni~a. Drugod v
Alpah imajo teh re~i veliko ve~.
Bohinjcem prijeten Bohinj naj ostane obiskovalcem oaza presene~enj. Bohinj ni nakupovalno
sredi{~e, postavljeno na degradiranem zemlji{~u
nedovoljenih deponij, ampak v ekskluzivni ~etrti
starodavnega mesta urejena buti~na galerija izbranega in najdražjega, ki sploh ni naprodaj.
Slap Grme~ica
ESTIVAL
MEDNARODNI F
JA
ALPSKEGA CVET
maj - junij
Ta posve~eni prostor je odprt za radovedne,
iskateljske, pristnih doživetij željne, sanjave in
pustolovske, a hkrati do narave in ljudi obzirne,
spo{tljive in kulturne.*
Gams (Rupicapra Rupicapra)
Triglavska roža (Potentilla nitida)
Bohinjsko jezero
www.bohinj.si
Korita Mostnice
Planina Krstenica
Sv. Ema
Plan{arski stan
Studor / kozolci
TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Ve~ kot dve tretjini Bohinja leži v zavarovanem
obmo~ju Triglavskega narodnega parka, edinega narodnega parka v Sloveniji. Triglavski
narodni park obsega skoraj celotne Julijske
Alpe na slovenski strani. Najvi{ja to~ka je vrh
Triglava (2864 metrov), po katerem je park
dobil ime. Zna~ilnosti parka so visokogorski
svet z najvi{jimi in najmogo~nej{imi vrhovi,
globoko zarezane ledeni{ke doline, jezera,
reke in soteske, visokogorski pa{niki, gozdovi,
bogata kulturna dedi{~ina ter slikovite vasice z
negovano kulturno krajino.
Spoznati naravo, kulturno krajino in ljudi v
parku je izjemno doživetje, ob katerem pa je
treba upo{tevati temeljne cilje varstva narave.
Želimo, da bi bilo va{e doživetje Triglavskega
narodnega parka pristno in bogato. Obenem pa
obiskovalci ne pozabite, da ste gostje ~udovite,
a ob~utljive narave, ki naj tudi po va{em obisku
ostane nespremenjena.
Muzej Oplenova hi{a
Gorju{ka pipa
Dvojno jezero / Dolina sedmerih jezer
www.bohinj.si
Kme~ka ohcet / tradicionalna prireditev
• Svetovni pokal v telemarku - januar
•Otro{ki zimski festival - B.O. BRRR FEjST – februar
•Zeleni vikend v Bohinju – april
•Mednarodni festival alpskega cvetja – maj, junij
•Etno vikend (vasovanje, kme~ka ohcet) - julij
•Glasbeno poletje – julij, avgust
•Poletni otro{ki festival B.O. FEjST - julij
•Kresna no~ – avgust
•Kravji bal – september
•Dnevi pohodni{tva – september, oktober
• E.on Ruhrgas IBU svetovni pokal v biatlonu – december
• Novoletne prireditve - december, januar
PRIREDITVE
Bohinjske dobrote
Plan{arski muzej
www.bohinj.si
Na Kravjem balu / tradicionalna prireditev
Družina
Tempo modernega življenja rahlja družinske
vezi. Bolj kakor prostrane {irjave prav bohinjska kotlina daje povezanost in pripadnost.
Nezahteven vzpon na eno izmed bohinjskih
vzpetin, prve izku{nje v konjskem sedlu,
družinsko kolesarjenje, veslanje... Tudi mal~ki
zmorejo, ~e jim le damo pravo priložnost na
pravi na~in. Pa tudi, ~e so se dopustni{ke želje
družinskih ~lanov že za~ele razhajati, bo v Bohinju lahko vsak na{el nekaj zase. Tako bodo
lahko o~e, mati in otroci prav toliko narazen,
da bodo {e vedno skupaj.
Družinska kartica
GOST BOHINJA
www.bohinj.si
Pohodni{tvo
Bohinj ni izhodi{~e za ekstremne alpinisti~ne
vzpone. Možnosti za hribolazenje pa je ne{teto.
Previdnost pri izbiri ciljev ne bo odve~, saj
neizku{eni ali slabo opremljeni lahko zaidejo v
resne težave. Predvsem se moramo zavedati,
ali se odpravljamo na nezahteven nedeljski
sprehod ali na planinsko turo.
Verjetno ima najve~ zvestih obiskovalcev
hrib Rudnica, ki nam ponuja razglede na obe
bohinjski dolini. S ~udovitim razgledom bo
gornika navdu{ilo tudi pre~enje grebena Južnih
bohinjskih gora. Od tam seže pogled ob lepem
vremenu do Trža{kega zaliva, na drugo stran
pa do Triglavskega pogorja, Karavank in do
Kamni{ko-Savinjskih Alp. Tudi gora Pr{ivec ima
zaradi svoje izpostavljenosti posebno mesto.
^eprav se ne more pona{ati s svojo vi{ino – 1761
metrov, se njegova visokost pona{a z odsevom
v Bohinjskem jezeru. Z najvi{jega roglja njegove
krone se ponuja kraljevski razgled. Bohinj je
lahko tudi izhodi{~e za vzpon na na{o najvi{jo
goro – Triglav.
V poletnih mesecih se gorski travniki bohinjskih
gora razko{no odenejo s cvetli~nim ogrinjalom,
ki mu je tudi v svetovnem merilu težko najti
primerjavo.
Po nekaterih bohinjskih planinah se {e sli{ijo
kravji zvonci. Sir, narejen na planini, bo {e tako
razvajenim gurmanom privabil nasme{ek na
lica.
Tisti najbolj obzirni in potrpežljivi bodo morda
ujeli v objektiv gamsa, modrasa, pa tudi planinski
orel {e gnezdi v odmaknjenem skalovju.
• ve~ kot 280 km ozna~enih
planinskih poti
•ozna~ene sprehajalne poti
•tematske poti:
- Bohinjska planinska pot,
- Sirarska pot,
- Železna pot,
- Emina romarska pot,
- Oskrbovalno zaledje za krnsko boji{~e
•planinske ko~e
•vodeni planinski izleti
•vodene botani~ne ture
•najem vodnikov
•najem opreme
•pohodni{ka literatura (zemljevidi, vodniki)
•trgovine s pohodni{ko opremo in literaturo
Pogled na Triglav
www.bohinj.si
Na planini
IŠTVA
DNEVI POHODN
ber
september, okto
Kolesarstvo
Za potepanje po Bohinju je kolo dobra izbira.
Avto nam {e posebno v turisti~ni sezoni lahko
postane nadležno breme. Na makadamskih
poteh med drevesi in travniki se bomo izognili
prometu in v ozkih va{kih ulicah ne bomo nikomur v napoto. Lahko se odlo~ite za »nedeljsko
kolesarjenje« po kolesarski poti ali za adrenalinsko vožnjo po strmih kolovozih.
• Klodi~eva kolesarska pot po levem bregu Save Bohinjke
• pet na terenu ozna~enih tur za
gorske kolesarje:
- izvir Bistrice,
- dolina Voje,
- okoli Bohinja,
- po severnem pobo~ju Južnih
bohinjskih gora,
- Sedlo, Vrh Ba~e
• petnajst opisanih tur za gorsko kolesarjenje – gorskokolesarski
vodnik
• vodeni kolesarski izleti
• najem vodnika
• izposojevalnice koles
• kolesarski servis
Plezanje
Za dober dopust je potrebna sprememba. Eden
od na~inov je ta, da se iz horizontale za nekaj
~asa premaknemo v vertikalo. Elementaren
na~in gibanja, ki smo ga zaradi vsiljenega ritma
in na~ina življenja ve~inoma opustili.
Športne prireditve
• osem plezali{~, prek 200
opremljenih plezalnih smeri
•»big wall«
•plezalna {ola
•izposojevalnica opreme
•trgovini s plezalno opremo in
opremo »outdoor«
•adrenalinski park
Jahanje
^e ste ljubitelj jahanja, potem že veste, da je
svet s konjskega hrbta videti zanimivej{i. ^e pa
ste za~etnik, si lahko pridobite prve izku{nje na
potrpežljivih islandskih konjih.
• islandski in lipicanski konji
•jahanje za za~etnike in izku{ene jaha~e
•jahanje za otroke
•urjenje jahanja v maneži
•terensko jahanje
www.bohinj.si
Padalstvo
^e želite v Bohinju dobesedno poleteti, se boste
verjetno odlo~ili za jadralno padalstvo. Pogoji
za letenje so zanimivi tudi za vrhunske jadralne
padalce, saj je ob ugodnih vremenskih razmerah tukaj mogo~e za~eti tudi ekstremno dolge
prelete. Ker je Bohinj zaprta alpska dolina,
so pogoji za letenje ob dolo~enih vremenskih
razmerah tudi zelo zahtevni. Zato svetujemo,
da se pred poletom posvetujete z doma~imi letalci.
• urejena padalska mesta na Vogarju, Studorju in Voglu
•urejen pristajalni prostor ob
Bohinjskem jezeru
•{ola letenja z jadralnim padalom
•letenje v tandemu
Triglav
Voda
Hladna pija~a bo ob vro~ih poletnih dneh bolj
zasilna re{itev. Potovanje v vodnem toku,
adrenalinski spust po vodnem slapu, opazovanje igre son~nih žarkov v brzicah potoka,
posedanje ob temnozelenih tolmunih v koritih
Mostnice ali pa ~ofotanje v ~isti jezerski vodi nas
bodo prepri~ali, da z vro~im soncem pravzaprav
ni ni~ narobe.
• plavanje
•veslanje
•soteskanje
•hydrospeed, rafting
•najem vodnika in izposoja opreme
•izposoja ~olnov
•{ola kajaka
•turisti~ni ladji Bohinj in Zlatorog
Ribi{tvo
Potrpežljivost in strast lovca, kar je ~lovek od
nekdaj bil, bo nagradila vsakega ribi~a, ki se bo
podal na lov za svojim plenom. Ribe, ki plavajo
v teh ~istih vodah Bohinja, so živahne, polne
življenja. Uloviti jih, pomeni poseben izziv in
nepozabno doživetje. Izbrali boste lahko med
jezerskimi zlatov~icami, postrvmi, {arenkami,
kleni, menki, poto~nimi postrvmi.
Ribi{ka sezona traja od 1. marca do 14. novembra za Bohinjsko jezero, od 1. aprila do 14.
novembra za Savo Bohinjko in od 1. junija do
14. novembra za Mostnico.
V treh revirjih si lahko privo{~ite razli~ne vrste
ribolova:
– revir 1: Bohinjsko jezero – vija~enje, muhar-
jenje in beli~arjenje
– revir 2: Sava Bohinjka – muharjenje
– revir 3: Mostnica – muharjenje
www.bohinj.si
• nakup ribi{ke opreme
• najem ribi{ke opreme
• nakup ribi{kih dovolilnic
• najem vodnika
• nakup zemljevidov
Zima
Zimski {porti imajo v Bohinju bogato tradicijo.
Tu so se odvijala prva državna smu~arska tekmovanja. Danes lahko pri nas uživajo privrženci
vseh na~inov drsenja po zasneženih pobo~jih.
Alpski smu~arji in deskarji lahko izbirajo med
{tirimi smu~i{~i. Deskarji pa lahko uživajo tudi
v deskarskem parku na Voglu, ki je vedno bolj
priljubljen tudi med vrhunskimi deskarji.
Smu~arji teka~i se lahko poženejo po krožni
teka{ki progi na Dobravi, za katero lahko brez
pretiravanja re~emo, da je najlep{a proga dale~
naokoli. Poleg te so speljane tudi proge v Ukancu, na Fužinarskem polju, v Zgornji bohinjski
dolini pod smu~i{~em Senožeta in na Gorju{ah.
Kadar je zima skopa s snegom, lahko te~ete na
Goreljku in na Rudnem polju.
Turno smu~anje
• alpsko smu~anje:
– {est smu~arskih centrov
– 70 kilometrov urejenih prog
– umetno zasneževanje
• deskanje
• telemark
• tek na smu~eh
– 35 kilometrov urejenih teka{kih prog
• Športni center Pokljuki
• drsanje
• sankanje
• krpljanje
• ledno plezanje
• izposoja opreme
• u~enje smu~anja
• ski bus
• telemark - svetovni pokal
• biatlon - svetovni pokal
Skok ~ez Triglav
Krpljanje
www.bohinj.si
Bohinj Park EKO Hotel*****
Bohinj Park EKO Hotel
www.phb.si, booking�phb.si, T: +386 (0)8 200 4000
Hotel Jezero****
Hotel Jezero
Rib~ev Laz 51, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5729 100
Fax: +386 (0)4 5729 039
hotel.jezero�cc-line.si
www.bohinj.si/alpinum/jezero
Hotel Jezero je moderen hotel, ki se
nahaja na osrednji lokaciji tik ob jezeru.
Ima 71 sob in 5 hotelskih apartmajev z
direktno telefonsko povezavo, kabelsko
TV, mini barom, sefom, su{ilcem za lase
in balkonom s sedežno garnituro. Hotel
ima dvigalo in brezži~ni internet, gostom
pa so na voljo hotelska restavracija Vrtovin s pokrito in letno teraso, a’la carte
restavracija Zlatov~ica s pokrito teraso,
seminarska dvorana Vrtovin, kavarna,
internet koti~ek, notranji bazen z vrtom, fitnes, savne, solarij, masaže, mini
golf, skladi{~e za smu~arsko opremo in
parkiri{~e. Oddaljenost od smu~i{~: Vogel
4,5 km in Kobla 5 km, organiziran je prevoz s skibusom.
Hoteli
www.bohinj.si
Alpe Adria Turizem
HOTEL BOHINJ
HOTEL IN VILA ZLATOROG
Hotel in vila Zlatorog***
Hotel z dolgoletno tradicijo in dobrim imenom v Kraljestvu Zlatoroga v Triglavskem
narodnem parku.
Ukanc 65, 4265 Bohinjsko jezero, Tel.: +386 (0)4 5723 381,
+386 (0)4 5778 000, Fax: +386 (0)4 5723 384,
e-mail: info�aaturizem.com
Hotel in vila se nahajata v Ukancu, v bližini Bohinjskega jezera.
Sobe: 38 standard in 5 superior v hotelu in 31 v vili, ki je 60 m oddaljena od
glavne stavbe.
V vseh sobah je televizor, radio, mini bar, sef in kopalnica.
Ostala ponudba hotela: hotel nudi možnost organiziranja seminarjev, kongresov,
organizacija porok in zabav za zaklju~ene družbe v hotelu ali na hotelskem vrtu.
Rekreacija: notranji bazen (14 x 8 m, 30oC), savna, tenis, izposoja koles, adrenalinski {porti.
Restavraciji: hotelska in a la carte restavracija s po 150 in 40 sedeži, kavarna,
terasa s hotelskim vrtom.
- prijazen družinam
- hi{ni ljubljenci dobrodo{li
Hotel Bohinj****
Rib~ev Laz 45, 4265 Bohinjsko jezero, Tel.: +386 (0)4 5726 000,
+386 (0)4 5778 000, Fax: +386 (0)4 5723 446, e-mail: info�aaturizem.com
Prijazen hotel v bližini jezera, obdan z zelenjem, s ~udovitim pogledom na gorske
vrhove.
Sobe: 55 sob, od tega 20 dvoposteljnih (nekatere z možnostjo dodatnega leži{~a)
in 35 sob z dnevnim prostorom in spalnico. Izredno prostorne sobe, vse opremljene s satelitsko televizijo/radiom, telefonom, mini barom, trezorjem, ve~inoma z
balkonom/teraso. Nekatere sobe so prilagojene invalidom.
Ostala ponudba hotela: savna, solarij, shramba smu~i, izposoja koles, dve tenis
igri{~i. Hotel nudi možnost organizacije seminarjev in zaklju~enih zabav na hotelskem vrtu. Prijazen družinam in doma~im ljubljen~kom.
SKI HOTEL VOGEL
Ski hotel*** Vogel, razgledna to~ka
Ukanc 180, 4265 Bohinjsko jezero, Tel.: +386 (0)4 5721 691,
+386 (0)4 5778 000, fax: +386 (0)4 5721 105, e-mail: info�aaturizem.com
Hotel leži na smu~i{~u s pogledom na Bohinjsko jezero in Triglav. Poleti je idealno
izhodi{~e za izlete po bližnjih gorah.
Sobe: 29 sob, od tega 9 družinskih sob z dvema spalnicama. Vse sobe imajo kopalnico, telefon in TV.
Ostala ponudba hotela: savna, son~na terasa, hotelska restavracija z 90 sedeži,
smu~arska {ola, smu~arski servis, izposoja smu~arske opreme.
HOTEL IN VILA BELLEVUE
Hotel in vila Bellevue***
hotel Agathe Christie
Rib~ev Laz 65, 4265 Bohinjsko jezero, Tel.: +386 (0)4 5723 331
Fax: +386 (0)4 5723 684, e-mail: info�aaturizem.com
Najbolj{a izbira za vse, ki i{~ejo mir in cenijo lep razgled. Leži na razglednem gri~ku
nad jezerom.
Sobe: 22 sob v hotelu in 38 v vili. Vse sobe imajo televizor, telefon, kopalnico,
ve~ina pa tudi balkon.
Dodatna ponudba hotela: hotel nudi možnost seminarjev. Shramba za smu~i v hotelu in depandansi, soba Agathe Christie, knjižnica, dve restavraciji s po 100 in 40
sedeži, terasa, tenis igri{~e.
Hoteli
KAMP ZLATOROG
Kamp Zlatorog**
Ukanc 2, 4265 Bohinjsko jezero, Tel.: +386 (0)4 5723 482
+386 (0)4 5778 000, Fax: +386 (0)4 5723 483, e-mail: info�aaturizem.com
Kamp se nahaja na obali Bohinjskega jezera in ima lastno plažo. Možnost izbire
prostora v gozdu ali na soncu.
Kapaciteta: 180 {otori{~ in 90 elektri~nih priklju~kov.
Ostala ponudba: recepcija, tu{i s toplo in hladno vodo, sanitarije, restavracija s 70
sedeži, ~olnarna, izposoja ~olnov in koles, {portni programi in animacija.
www.bohinj.si
Triglavska cesta 13
4264 Bohinjska Bistrica
Tel./Fax: ++386 (0)4 5721 282
[email protected]
www.hotel-bohinj.si
1 lokacija: pod smučiščem Kobla, 300 m od železniške in avtobusne postaje, 5km od Bohinjskega jezera, 20km od Bleda
1 dvoposteljne sobe, povezane družinske sobe in hotelski apartmaji (vse sobe so opremljene z balkonom, kopalnico s tušem ali kadjo, sefom, telefonom in kabelsko tv), skupaj 17 sob
1 nočitev z zajtrkom (bogat samopostrežni zajtrk),
pol- ali polni penzion
1 možnost samopostrežnega zajtrka tudi za nehotelske goste
1 a-la carte restavracija odprta vsak dan cel dan: domača bohinjska kuhinja, hišne specialitete, bohinjska postrv, vegetarijanske jedi, jedi z žara, odlične pice, turistični meniji, ...
1 velika restavracija z 80 sedeži, mala restavracija s 50 sedeži, poletna pokrita terasa z 90 sedeži
1 prostor za smučarsko opremo in kolesa brezplačno
1 izposoja koles
1 prodaja ribolovnih kart za Savo Bohinjko in Bohinjsko jezero (ažurne informacije o vremenu in stanju vod, možnost najema vodnika za ribolov na Savi ali jezeru, izposoja ribiške opreme, sušenja in hrambe ribiške opreme)
1 popust pri vstopu na bazene Vodnega parka Bohinj
(50m oddaljen): ogrevani bazeni, wellness center s savnami in masažnim centrom
1 popusti na smučiščih v Bohinju
1 brezplačen WiFi v vseh hotelskih sobah
1 brezplačna uporaba računalnika z dostopom
do interneta
druzinski hotel
v
www.hotel-bohinj.si
Hoteli
www.bohinj.si
Hotel Kristal****
Hotel Kristal
Rib~ev Laz 4 a
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5778 200
Fax: +386 (0)4 5778 250
kristal�cc-line.si
www.hotel-kristal-slovenia.com
Družinski hotel Kristal se nahaja v mirnem
okolju ob robu gozda, le 400 m oddaljen
od Bohinjskega jezera.
Hotel ima 30 udobno opremljenih sob in
dve restavraciji, kjer vam poleg penzionskih storitev ponujamo izvrstno hrano po
naro~ilu, ter bogat izbor vrhunskih vin.
Gostom so na voljo: aperitiv bar s kaminom, letna terasa, mini wellness
(savna, masaža).
www.bohinj-info.com
Hotel Center, Bohinjsko jezero***
Hotel Center, Bohinjsko jezero
Rib~ev Laz 50, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 170, Fax: +386 (0)4 5746 950
Gsm: +386 (0)41 710 952, kozomara.doo�siol.net, www.bohinj.si/center
Hotel Center je v samem turisti~nem centru Rib~evega Laza, samo 100 m oddaljen
od Bohinjskega jezera. Predstavlja lepo izhodi{~e za aktivne po~itnice v neokrnjeni
naravi ali za ogled bližnjih naravnih in kulturnih znamenitosti.
V prijetnem ambientu vam poleg okusno pripravljene hrane in izbrane kapljice ter
pic iz kru{ne pe~i nudimo namestitev v sodobno opremljenih sobah. Na odprti terasi
imamo prostora za 100 gostov, prav tako tudi v notranjosti. Sprejemamo naro~ila
za razli~na praznovanja, skupine in zaklju~ene družbe.
Na razpolago je veliko parkiri{~e, otro{ko igri{~e, dostop do svetovnega spleta, prav
tako pa vam uredimo prevoz iz bližnjih letali{~ in krajev v Sloveniji.
Prijazno osebje vam bo pri~aralo doma~nost in poskrbelo za prijetno po~utje.
www.bohinj-info.com
Hoteli
www.bohinj.si
PAR
AG L
ID
ING
ADREN
ALINSKI PA
RK
rafting
CA N Y
G
ONIN
Informacije:
PAC SPORTS
RIBCEV
ˇ LAZ 50
4265 BOHINJSKO JEZERO
SLOVENIJA
www.pac-sports.com
Hostel
TEL.: +386 (0)4 572 34 61,
FAX: +386 (0)4 572 30 71
GSM: +386 (0)40 864 202
e-MAIL: [email protected],
[email protected]
www.hostel-podvoglom.com
www.bohinj.si
Hostel Studor13***
Studor 13, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 909
Gsm: +386 (0)31 466 707
aaungthwin�siol.net
www.studor13.si
Hostel:
- 200 let stara hi{a, popolnoma obnovljena
- v Triglavskem narodnem parku
- mirno in lepo urejeno
- brezpla~en prevoz od jezera (3km)
- skupno 14 leži{~;
dve sobi s 6 leži{~i
1 dvoposteljna soba
- poleg ran~a s konji
- bogata ponudba aktivnosti
Fotografiranje:
- pokrajina in portreti
- 1/2 do 3 dnevni te~aji
- te~aji obdelave fotografij
Residence Triglav**/***
Residence Triglav
Stara Fužina 23, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5729 700, Fax: +386 (0)4 5729 701
triglav�asf-bohinj.eu, www.residencetriglav.si
Residence Triglav se nahajajo v idili~ni bohinjski vasici Stara Fužina s
pre~udovitim pogledom na jezero. 8 dvoposteljnih, 4 troposteljni, 10
{tiriposteljnih in 5 petposteljnih apartmajev vam s svojo udobnostjo
nudi prijeten dopustni{ki užitek. Vsak apartma ima kuhinjsko ni{o, Sat
TV, kopalnico in balkon. V hi{i je restavracija s 50 sedeži in teraso.
Savna, trim kabinet, shramba smu~i, kolesarnica…
Vogel 5 km, Kobla 8 km, ski bus pred hi{o.
V okviru apartmajske hi{e imamo tudi pestro ponudbo {portnih
aktivnosti, tel: +386 (0)4 5723 486, alpinsport�siol.net,
www.alpinsport.si
- Izposoja kanujev in kajakov
- Izposoja koles
- Mini rafting
- Soteskanje
- Jadralno padalstvo
- Smu~arska {ola Bohinj –Vogel
- Izposoja smu~arske opreme (carving smu~i, snowboardi, teka{ke smu~i, krplje, sanke)
Šport hotel Pokljuka***
Družinski center Pokljuka
Šport hotel Pokljuka, d.o.o.
Tel: +386 (0) 45 335 017
Fax: +386 (0) 45 312 103
E-mail: info�sporthotel.si
www.sporthotel.si
Šport hotel Pokljuka se nahaja na
poklju{ki planoti, v osr~ju Julijskih
Alp in Triglavskega narodnega parka,
v ob~ini Bohinj in nedale~ stran od
Bleda.
Šport hotel svoja vrata na stežaj odpira
tako ljubiteljem narave in iskalcem
miru kot aktivnim dopustnikom. S
svojo lego služi kot odli~no izhodi{~e
za aktivnosti v vseh letnih ~asih in
preživljanje prostega ~asa v objemu
neokrnjene narave.
Smu~i{~e Pokljuka, d.o.o.
Sebenje 72, 4260 Bled
GSM: +386 (0)51 662 164
www.ski-pokljuka.com
V osr~ju Pokljuke se nahaja MUU bar.
V zimski sezoni ponujamo dve vle~nici,
dolgi cca. 350 m, 2 baby lifta, urejeno
sankali{~e. Pohvalimo se lahko z ugodno družinsko smuko na naravnem
snegu. V poletni sezoni pa brunarica
»MUU« bar ponuja doma~e jedi, jedi z
žara, ter v ~asu gobarske sezone gobje
specialitete. V neposredni bližini brunarice imamo tudi doma~i živalski vrt za
veselje otrok.
Njegova maskota, navihani Pokljukec,
si rad nadene planinske ~evlje in vas
popelje na okoli{ke hribe in planine,
v hotelski restavraciji pa vas razvaja
s poklju{kimi dobrotami in jedmi na
žlico.
Hoteli in hostli
www.bohinj.si
Hoteli
www.bohinj.si
Gosti{~e Erlah
Gosti{~e Erlah
Ukanc 67, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 309
Gsm: +386 (0)41 326 714
erlah-doo�siol.net, www.erlah.com
Ponudba gosti{~a:
V vro~ih dneh se lahko sprostite na hladni
terasi s pogledom na Slap Savico.
- pestra izbira doma~ih jedi
- znani smo po svežih postrvih
- jedi po naro~ilu
- raznovrstne sladice in solate
- prireditev raznih praznovanj
Ponudba preno~i{~a:
Vsaka soba ima balkon, tv-sat,
in lastno kopalnico.
- polpenzion (samopostrežni zajtrk
in ve~erja po naro~ilu)
- preno~i{~e z zajtrkom
- apartma
- ugodni zimski paketi
Vljudno vabljeni k Erlahu v Ukancu tik ob
Bohinjskem jezeru.
www.bohinj-info.com
Penzion Lipa***
Penzion Lipa
Stara Fužina 19, 4265 Bohinjsko jezero
Gsm: +386 (0)41 935 627
penzion.lipa�gmail.com
Popolnoma prenovljen penzion z 10 dvoposteljnimi sobami s kopalnico se nahaja
v neposredni bližini Bohinjskega jezera z
nepozabnim pogledom na jezero, Triglav,
Vogel.
Sobe so prijetno opremljene s stilnim
pohi{tvom in SAT TV, dve sobi imata
dnevni prostor.
V pritli~ju je na voljo klimatizirana jedilnica
s 40 sedeži in velikim TV, zato je objekt
primeren za manj{e konference.
Gostom poleg samopostrežnega zajtrka
nudimo tudi ve~erjo po predhodnem
dogovoru, poskrbimo pa tudi za va{e
žejno grlo. Prijeten po~itek si lahko
privo{~ite tudi na vrtu. Prav tako smo
poskrbeli za va{e otroke, saj so jim v poletnem ~asu na voljo igrala, kjer se lahko
brezskrbno zabavajo.
www.bohinj-info.com
Vila Park****
Vila Park
Ukanc 129
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 300
Fax: +386 (0)4 5727 312
vila.park�siol.net
www.vila-park.com
Vila Park se nahaja v Ukancu, na koncu
Bohinjskega jezera, obkrožena z velikim
vrtom tik ob potoku Savica in v centru
Triglavskega narodnega parka. V vili s
{tirimi zvezdicami je 7 luksuzno opremljenih dvoposteljnih sob, jedilnica, salon
s kaminom in savna. Gostom nudijo polpenzion, po dogovoru tudi polni penzion.
Vila je primerna za individualne goste, ki si
želijo po~itka v zasebnosti, planinarjenja,
sprehodov ali raznih {portnih aktivnosti,
ki jih ponuja Bohinj v vseh letnih ~asih. Še
posebno pa je primerna za manj{e seminarje ali poslovna sre~anja.
Penzioni
www.bohinj.si
Penzion Roži~***
Penzion Ga{perin***
Penzion Ga{perin
Rib~ev Laz 36 a
4265 Bohinjsko jezero
Gsm: +386 (0)41 540 805
Fax: +386 (0)5 9920 382
peter.gasperin�siol.net
www.bohinj.si/gasperin
Nahajamo se samo 250 m od Bohinjskega jezera na prijetni in mirni lokaciji.
Nudimo sobe in apartmaje s kopalnicami
in WC-ji, SAT televizijo, WIFI signal
in parkiri{~e. Ve~ina sob ima balkon
s ~udovitim pogledom na gore. V neposredni bližini je izhodi{~e za pohode,
kolesarjenje, jahanje, smu~anje, ribarjenje. Nahajamo se blizu turisti~nega
centra, kjer so trgovine, restavracije,
bari. Vse sobe in apartmaji so udobne in
prijetno opremljene.
Nudimo samopostrežni zajtrk z bogato
izbiro jedi.
Penzion Roži~ d.o.o.
Rib~ev Laz 42, 4265 Bohinjsko jezero
tel.: +386 (0)4 5723 393
fax.:+386 (0)4 5746 111
rozic�siol.net
www.pensionrozic-bohinj.com
Družinski penzion leži v neposredni
bližini Bohinjskega jezera. V sobah
(30 leži{~) Vam nudimo no~itev z zajtrkom in polpenzion. V gostilni Vam
nudimo doma~e jedi, divja~ino, ribe
in turisti~ne menije. Sprejemamo tudi
skupinska kosila. Posebna ponudba:
najem gorskega kolesa, najem ~olna
za ribolov, najem scooterja in savna.
V okrep~evalnici Rožle lahko naro~ite
pico, {pagete ali sladoled ter posedite
do poznih no~nih ur.
www.bohinj-info.com
Hotel/Penzion Stare ob Bohinjskem jezeru**
Hotel/Penzion Stare
Ukanc 128, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5746 400
Fax: +386 (0)4 5746 401
info�impel-bohinj.si
www.national-park-hotel.com
Penzion leži na prestižni in spektakularni lokaciji v osr~ju Triglavskega
narodnega parka v ~udovito mirnem in
lepem Ukancu, le 150 m od obale Bohinjskega jezera in 700 m od smu~i{~a
Vogel. Mimo objekta vodijo planinske poti do najlep{ih predelov parka.
Penzion ima 10 sob, vse s kopalnico.
Z balkonov se nudi pogled na jezero.
Zajtrki so samopostrežni, obroke
doma~ih, vegetarijanskih in drugih
specialitet lahko uživate na terasi in
ob~udujete jezero. Ob penzionu je
3500 m² velik vrt.
Penzion Cerkovnik**
Penzion Resje***
Stara Fužina 11, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5724 111
Gsm: +386 (0)40 887 384
pension.cerkovnik�amis.net
www.pension-cerkovnik.net
Najdete nas v osr~ju Bohinja s pogledom na Bohinjsko jezero, v neposredni
bližini penziona se bohoti reka Mostnica. Nudimo vam 24 leži{~. V pritli~ju
objekta se nahaja skupni prostor za
obede, tv, predavanja oz. seminarje.
Posebna ponudba: rent a bike, kompletna ponudba ribi{tva, planinarjenja
in padalstva.
Nem{ki Rovt 21a, 4264 Boh. Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5721 079
Fax: +386 (0)4 5747 840
penzion.resje�siol.net
www.penzion-resje.si
7/2, 3/3, 3/4, 1/5 TWC
Družinski penzion se nahaja v mirni in
prijetni vasici nad Bohinjsko Bistrico.
Sobe so prijetno opremljene, na voljo
je tudi trim kabinet – za penzionske
goste brezpla~no. Posebej dobrodo{li
so motoristi. Nudimo no~itev z zajtrkom ali polpenzion. Na vrtu organiziramo piknike.
Penzioni
Apartmaji** in Okrep~evalnica Plan{ar
Plan{ar d.o.o.
Stara Fužina 179
4265 Bohinjsko jezero
Tel: +386 (O)5 4723 095
Gms: +386 (0)41 767 254
1/2-3 ap, 2/2 in1/3 soba
www.plansar.com
Plan{ar odprto od 26.6.-15.9.
maj, junij: sobota,nedelja
Mednarodni festival alpskega cvetja - vsako leto (maj, junij)
www.bohinj.si
www.bohinj.si
Nastanitve - Ukanc
www.bohinj.si
www.bohinj.si
Jože Cvetek »Pri Ukcu«**
Jože Cvetek “Pri Ukcu”
Ukanc 78, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 456, ukc�bohinj.si
www.apartmaji-priukcu.com
4/2 TWC, 1/4 ap
Doma~ija s zasebnimi sobami in apartmajsko
hi{ico leži ob vznožju smu~arskega centra
Vogel ter med Bohinjskim jezerom in slapom
Savico. Ob vodnih {portih na jezeru poleti in
smu~anjem pozimi lahko preko celega leta
uživate v prijetnih izletih ali gorskih turah v
TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU.
www.bohinj-info.com
Picerija in {pageterija Don Andro / Apartmaji***
Picerija in {pageterija Don Andro
Ukanc 20, 4265 Bohinjsko jezero
tel.: +386 (0) 59 95 57 87
apartmaji�donandro.si
• Solate
• Pice
• Sladice
• Testenine
• In....
• Lazanje
Najlep{i ko{~ek ob Bohinjskem jezeru
www.donandro.si
Apartmaji Vila Don Andro***
apartmaji�donandro.si
tel.: +386 (0)41 600 056
4 apartmaji za 2-4 osebe, 2 apartmaja za
3-5 oseb
• polno opremljena kuhinja
• kopalnica (wc, tu{)
• balkon ali terasa
• TV, SAT TV, DVD player, Wi-Fi, sef
• shramba za smu~i in kolesa
• piknik prostor
• blizu obale in smu~arskega centra Vogel
Ukanc je odli~no izhodi{~e za vse vrste
aktivnosti od sprehodov, pohodni{tva,
plezanja, plavanja, veslanja, kolesarjenja,
smu~anja, do ribolova.
www.bohinj-info.com
Apart. - sobe Logar*
Taler Milan**
Zupanc Ivanka
Apartmaji Zupan~i~**
Ukanc 111
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 277
Gsm:+386 (0)40 707 060 savica�volja.net
www.sobe-dobovicnik-logar.si
1/2-4 ap, 3/2 sobe
Ukanc 61
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 512
Gsm:+386 (0)31 740 308
mtaler�siol.net
1/5 p.h.
Ukanc 93
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 518
Gsm:+386 (0)40 373 750 1/10 p.h., 1/4 ap, 2/2 ap
Ukanc 11
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5746 160
Gsm: +386 (0)31 536 256
zupancicurska�gmail.com
www.apartmajizupancic.si
Prijetna hi{a na obali Bohinjskega
jezera in v osr~ju Triglavskega narodnega parka. Skrivnostni pogled na
jezero in gore so nepozabni vtisi. Nudimo tudi najem ~olnov.
Po~itni{ka hi{ica na planinskih pa{nikih
v neposredni bližini jezera nudi prijeten po~itek družinam do 5 oseb. V
bližini so hotelski bazen, tenis igri{~a
in smu~arski center Vogel.
www.bohinj-info.com
Nastanitve
Nastanitve- -Ukanc,
Ukanc Rib~ev Laz
www.bohinj-info.com
Po~itni{ka hi{ica se nahaja na planinskih pa{nikih v Ukancu. Ob hi{ici je
lepo urejen vrt. Priporo~amo jo vsem,
ki si želijo prisluhniti ti{ini.
www.bohinj-info.com
Ponujamo vam dva prisr~no opremljena apartmaja za 2 do 4 osebe na
fantasti~ni legi tik pod smu~i{~em Vogel in v neposredni bližini Hotela Zlatorog ter Bohinjskega jezera.
www.bohinj-info.com
www.bohinj.si
Apartmaji Brina***
Apartmaji Brina
Stane Lužar s.p.
Rib~ev Laz 85
4265 Bohinjsko jezero
Gsm:+386 (0)41 698 133
info�brina.si
www.brina.si
Apartmaji Brina se nahajajo v prijetnem okolju v neposredni bližini Bohinjskega jezera (200 m), odmaknjeni od prometa in hrupa.
V hi{i so {tirje komfortni apartmaji,
ki so v celoti opremljeni z moderno
kuhinjo (pomivalni stroj, mikrovalovna pe~ica, toaster, aparat za
kavo,...), v vseh spalnicah in vseh
dnevnih prostorih so TV aparati (tudi
satelitski programi).
Trije apartmaji imajo balkon.
Dodatna ponudba: savna, namizni
tenis, badminton, odbojka.
www.bohinj-info.com
Apartmaji Zdovc***
Apartmaji Alp***
Ardjelan Eržika**
Rib~ev Laz 46
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)31 518 969
alpbohinj�siol.net
www.bohinj-apartments.com
2/4 ap
Rib~ev Laz 13
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 262
3/2 sobe
Apartmaji Zdovc
Rib~ev Laz 138, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5729 700
Fax: +386 (0)4 5729 701
Gsm: +386 (0)41 755 465
zdovc�asf-bohinj.eu
www.asf-bohinj.eu
8/4, 2/6 ap
Apartmajska hi{a, le nekaj sto metrov
oddaljena od jezera. Lep pogled na
Triglavsko pogorje. Gostom sta na voljo trim kabinet in sauna. Organiziramo
vse vrste {portnih aktivnosti.
Apartmaji ALP se nahajajo v sredi{~u
idili~ne bohinjske vasice Rib~ev Laz, v
neposredni bližini Bohinjskega jezera.
Apartmaji Alp nudijo s svojo udobnostjo prijeten dopustni{ki užitek. 
www.bohinj-info.com
Manj{a hi{a se nahaja na robu gozda,
600 m od jezera v mirnem okolju,
kjer imajo gostje tudi možnosti za
sprehode in izlete. Na voljo so vam tri
dvoposteljne sobe s TWC, z balkonom,
po želji tudi zajtrk.
www.bohinj-info.com
Bahun Slavka**
Cerkovnik Marica**
Cvetek Tilka***
]uski} Mirsada**/*
Rib~ev Laz 43, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386(0)4 5721 701
Gsm: +386 (0)31 617 253
1/8-12 p.h. V poletnih mesecih oddajamo stanovanjsko hi{o - 300 m od jezera, v
bližini po{te, trgovine in hotelov. Hi{a
stoji na gri~u z lepim razgledom, obdana z drevjem. V pritli~ju je kuhinja z
jedilnico, kopalnica, WC, lovska soba s
kaminom ter teraso. V 1. nadstropju in
v mansardi je skupaj 5 sob in kopalnica.
Hi{a je primerna za bivanje od 8 do 12
oseb. www.bohinj-info.com
Rib~ev Laz 25
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 311
4/2, 1/3 sobe
Rib~ev Laz137
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 070
Gsm: +386 (0)31 689 598
1/6 ap
Rib~ev Laz 30
4265 Bohinjsko Jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 181 1/4-6 ap, 1/2 soba, 1/3 soba Nastanitve - Rib~ev Laz
Zasebne sobe v stanovanjski hi{i na
robu gozda, le nekaj minut oddaljene
od jezera. Prijetno mirno okolje in velik vrt.
www.bohinj-info.com
Ve~je po~itni{ko stanovanje v novi
stanovanjski hi{i, ki je le 300 m oddaljena od jezera. Mirno okolje v bližini
gozda in prekrasen pogled na Triglav.
Pri hi{i je lepo urejen vrt. V zimskem
~asu je v bližini teka{ka proga.
Na{a hi{a stoji na za~etku vasi Rib~ev
Laz, 500 m oddaljena od jezera. Iz hi{e
je pre~udovit pogled na Triglav in vso
rajsko lepoto bohinjskega gorovja. V hi{i
vam nudimo prijetne sobe in apartma.
Potrudili se bomo izpolniti vsako va{o
željo, da vam bo bivanje pri nas ~im bolj
udobno in prijetno.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj.si
Malej Janez**
Malej Ton~ka***/**
Nada Urbanc***
Pagon Jure**
Rib~ev Laz78, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5746 740
Gsm: +386 (0)41 807 454
janez.malej�siol.net
1/3 ap, 1/4-5 ap
V neposredni bližini jezera, po{te in
druge turisti~ne ponudbe vam v mirnem
okolju z vrtom (žar) nudimo apartma
za 2-3 osebe in 4-5 oseb (SAT, internet
TV). Gostom nudimo brezpla~no uporabo koles in kanuja, po želji spremstvo
v gore in {portno plezanje.
Rib~ev Laz 27
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 268
Gsm: +386 (0)41 668 250
marjan.malej�siol.net
1/5 ap, 1/4 ap, 2/2-3 ap, 1/2 soba
Rib~ev Laz 64, 4265 Boh. jezero
Gsm: +386 (0)4 5723 332
+386 (0)41 281 789
jure.pagon�siol.net
1/4-5 ap
Nudimo vam sodobno opremljene
apartmaje in sobo v novej�i hi�i 500
m od jezera. Ob hi�i je urejen vrt za
po~itek in sprostitev. Možnost uporabe
WLAN interneta, po želji postrežemo
tudi zajtrk.
Nada Urbanc – TA Destina
Rib~ev Laz 41, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5747 022
Gsm: +386 (0)31 287 635
nada.urbanc�eunet.si,
nada�destina.si
www.destina.si/urbanc
1/4 ap, 2/2 ap, 1/2 soba
Atraktivna lokacija 200 m od jezera,
avtobusna postaja, trgovina, lokali,
zelo primerno za ribi~e, ~olni, {portni
programi, kolesa. Posredujemo rezervacije v Bohinju, Sloveniji in tujini.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Pagon Jure***
Preželj Anton
Rib~ev Laz 64 a
4266 Bohinjsko jezero
Tel. +386 (0)4 5723 341
Gsm:+386 (0)41 569 058
jure.pagon�siol.net
1/2-3 ap
/
Na jasi, obkroženi z drevesi, le 150 m
odmaknjeni od jezera, boste v miru in
ti{ini vseeno v centru dogajanja. Ve~ji
apartma z veliko teraso z izhodom
na vrt, ima lasten vhod in vam nudi
prijetno udobnost in zasebnost.
www.bohinj-info.com
Sobe Resman**
Sven{ek Štefka**
Rib~ev Laz 22
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 266
Gsm: +386 (0)41 876 035
app.prezelj�yahoo.com
1/6-8 ap, 1/3 ap, 1/2 ap
Klemen~i~ Tanja, Rib~ev Laz 35
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5746 860
Gsm: +386 (0)41 486 543
info�resman.si, www.resman.si
7/2 sob
Rib~ev Laz 74, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 470
Gsm: +386 (0)30 921 841
mojca.taler�gmail.com
1/4 ap
Zelo udoben, pritli~en apartma na
izredni lokaciji. Na jasi, obkroženi
z drevesi, le 150 m odmaknjeni od
jezera, boste v miru in ti{ini vseeno v
centru dogajanja.
Po~itni{ka stanovanja v privatni hi{i,
oddaljeni le nekaj minut hoje od Bohinjskega jezera. Lep pogled na Triglavsko
pogorje. Vsa stanovanja so opremljena
s SAT TV in brezži~nim internetom.
Sobe s kopalnicami, balkoni, TV, WLAN
internetom, 400 m od jezera. V pritli~ju je jedilnica z ra~unalnikom in
kuhinja. Na voljo vam je tudi ograjena
terasa z žarom in otro{kimi igrali.
Prijeten apartma v stanovanjski hi{i v
bližini jezera. Blizu vsega kar ~lovek
potrebuje, pa vendar dovolj oddaljen
od glavne ceste, da je v njem prijeten
mir. Pred hi{o je urejen parkirni prostor in vrt, kjer lahko posedate v
mirnih poletnih ve~erih.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Apartmaji Škantar**
Škantar Marija**
Šporar Mihaela***
Ti~ar Marija**
Rib~ev Laz33
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 413
Gsm: +386 (0)31 430 107
apartma.sporar�gmail.com
3/2-4 ap
Rib~ev Laz73
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 270
Gsm: +386 (0)31 631 992
mskantar�siol.net
3/2 ap
Rib~ev Laz15
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 343
Gsm: +386 (0)31 760 894
1/4 ap
Apartmaji so v prostorni hi{i blizu jezera in imajo posebej spalnico, TWC
in dnevni prostor s kuhinjsko ni{o. Za
hi{o je velik vrt.
 
Hi{a s po~itni{kimi stanovanji, ve~jim
vrtom in pogledom na Triglavsko
pogorje je v neposredni bližini jezera,
hotelov, trgovine in druge turisti~ne
ponudbe.
Rib~ev Laz23, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 413
Gsm: +386 (0)31 430 107
apartma.sporar�gmail.com
2/2-3 ap
Hi{a z vrtom v mirnem okolju na
son~ni legi, blizu gozda, se nahaja le
nekaj minut hoje od jezera. Apartmaja
sta prostorna in imata lo~eni spalnici.
Možen je priklop na WLAN. V bližini so
na voljo razli~ne {portne aktivnosti, ribolov, dovolj je tudi možnosti za sprehode in planinske ture.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Nastanitve
Nastanitve- -Ukanc,
Rib~evRib~ev
Laz Laz
www.bohinj-info.com
Manj{a hi{a v bližini gozda, z vrtom,
500 m oddaljena od jezera. Sobe so
opremljene s TV in hladilnikom, zajtrk
vam postrežemo v dnevnem prostoru.
www.bohinj-info.com
www.bohinj.si
Apartmaji TD Bohinj***
Zalokar Lužnik Simona**
Zalokar Marjan**
Apartmaji Jakovc***
Rib~ev Laz 48, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5746 010
Gsm: +386 (0)31 679 935
info�bohinj-info.com,
www.bohinj-info.com,
2/2-3 ap, 1/4 ap
Sodobno opremljeni apartmaji na luksuzni lokaciji v turisti~nem sredi{~u. V
bližini jezera, reke Save, restavracij,
trgovine, info centra, po{te in avtobusne postaje. Vabljeni na aktivne
po~itnice v naravi, kjer lahko izbirate
med ponudbo {portnih, kulturno zabavnih in drugih aktivnosti.
Rib~ev Laz75
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 424
Gsm: +386 (0)41 822 919
1/2 ap
Rib~ev Laz 56
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 363
Gsm: +386 (0)41 386 894
1/3 ap
Po~itni{ko stanovanje z lepim pogledom na Triglavsko pogorje. Bližina
jezera in prijetno mirno okolje vas
vabita, da se naužijete svežega zraka
in odpravite na izlete po okolici.
Apartma za dve do tri osebe je 40 m
oddaljen od jezera. Samostojen objekt
meri 22 m2. Ima spalnico, kopalnico,
manj{o kuhinjo in televizor. Možna je
uporaba brezži~nega intreneta. Zagotovljen je parkirni prostor.
Bo{tjan Cvetek, Stara Fužina 146
4265 Boh. jezero
Tel: +386 (O)5 9962 208
Gsm: +386 (0)31 836 789
bostjan.cvetek1�siol.net, 1/4+4 ap
Na{a hi{a se nahaja na idili~ni lokaciji,
le 1 km od Bohinjskega jezera. Nudimo prostoren in izbrano opremljen
apartma z lastnim vhodom. Primeren
je za dve družini (8 oseb) ali zaklju~ene
družbe, ki imajo rade udobje, mir ter
bližino pestre palete priložnosti za aktivno preživljanje po~itnic.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Apartmaji Mavrica***
Apartmaji Mavrica
Stara Fužina 251, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5746 555
Gsm: +386 (0)41 672 774
Fax: +386 (0)4 5746 550
info�mavrica.com
www.mavrica.com
6/4, 1/6 ap
Apartmaji so v Triglavskem narodnem parku na
robu vasi v bližini Bohinjskega jezera. Pogled je
na Triglav (2864 m) ali pa na jezero in Spodnje bohinjske gore. Bližina jezera je za na{e
goste, ki želijo uživati na plaži, zelo zanimiva,
saj potrebujejo do njega samo nekaj minut
hoje. Lega apartmajev je odli~no izhodi{~e za
kraj{e sprehode in za pohode v gore, saj se nahajajo prav pod vznožjem Triglava. V bližini sta
smu~arska centra Vogel 5 km in Kobla 7 km.
Posebna hi{na ponudba so: kanjoning na Mostnici, {portni pikniki za skupine… Izposojamo
gorska kolesa in organiziramo tudi vse druge
{porte.
www.bohinj-info.com
Apartmaji Rabi~***
Janko Rabi~
Stara Fužina 217
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 091
Fax: +386 (0)4 5723 445
Gsm: +386 (0)41 394 061
+386 (0)41 759 091
janko.rabic�siol.net
www.bohinj.si/rabic
2/3, 4/4, 1/6 ap, 1/4-6 plan{arski stan
Apartmaji Rabi~ se nahajajo v Triglavskem narodnem parku, zunaj naselja Stara Fužina, nedale~
od smu~arskega centra Vogel in Kobla. Apartmaji so sodobno opremljeni. V hi{i je savna, bar,
restavracija za goste apartmajev ali organizirane
najavljene skupine. Opremljen manj{i seminarski
prostor, izposoja koles, velik vrt z otro{kimi igrali, pikniki pod kozolcem, posebni popusti za
fotolov, ribolov in uporabo savne. Nudimo vam
tudi najem udobno opremljenega plan{arskega
stanu na planini Krstenica, na nadmorski vi{ini
1655 m.
www.bohinj-info.com
Nastanitve - Rib~ev Laz, Stara Fužina
www.bohinj.si
Apartmaji Štros Fanika***/**
Apartmaji Štros Fanika
Stara Fužina 168, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 050
Gsm: +386 0)41 881 113
fanika.stros�siol.net
www.apartmaji-stros.com
1/2** ap, 3/4*** ap, 1/2** soba
Hi�a z apartmaji se nahaja na obrobju
vasi Stara Fužina, kjer jo obdajajo travniki, gozd in mirna okolica. Apartmaji so
odli~no izhodi�~e za sprehode v dolini in
visokogorje. 10 min. do Hudi~evega mosta in naprej do doline Voj, 1 km do Bohinjskega jezera.
Hi�o obdaja velik vrt, zato je primerna
nastanitev za družine z otroki ali starej�e
ljudi. Vsi apartmaji so udobno opremljeni
(SAT TV, pomivalni in pralni stroj).
www.bohinj-info.com
Apartmaji Kova~i~***
Apartmaji Arh Milan**
Arh Franc**
Stara Fužina 88
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 334
Gsm: +386 (0)41 716 318
ama�bohinj.si
1/5+1 ap, 1/2, 1/3 TWC
Stara Fužina 148
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 347
Gsm: +386 (0)31 751 468
1/3+1 ap
Apartmaji Kova~i~
Stara Fužina 17, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 914
Gsm: +386 (0)41 586 598
kovacic.tadej�siol.net
www.bohinj.si/kovacic
kovacic
Hi{a je od Bohinjskega jezera oddaljena
250 m. Sodobno opremljeni apartmaji
– internet, kabelska TV, balkon. Vrt z
igrali, ogrevana vrtna uta, prostor za
piknike. Ugodna lokacija za ribi~e –
neposredna bližina Mostnice, Save Bohinjke in Bohinjskega jezera.
Hi{a stoji na grebenu, na eni od
najlep{ih leg ob poti k Hudi~evem
mostu in dolini Voje in ima lep razgled
na Bohinjsko jezero. V hi{i imamo skupni prostor za 20 oseb, ob hi{i na vrtu
pa prostor za piknike.
Apartma se nahaja na koncu vasi Stara
Fužina. V apartmaju je predprostor, kopalnica, kuhinja (SAT TV) in ena spalnica s {tirimi leži{~i. Pred hi{o je cvetli~ni
vrt z vrtno garnituro ter parkiri{~em.
V bližini sta dve trgovini, do jezera pa
je vsega skupaj 15 minut.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Arh Jožefa**
Boltar Stanislav
Ceklin Justina***/**
Ceklin Tine
Stara Fužina 136
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 003
2/3 ap
Stara Fužina 193
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 313
slavko.boltar�siol.net
1/4 ap, 1/2 soba
Stara Fužina 34
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5724 233
Gsm: +386 (0)31 504 186
irena.ceklin�guest.arnes.si
2/2+1 ap
Stara Fužina 128
4265 Bohinjsko jezero
Tel. +386 (0)45 9955 394
Gsm: +386 (0)41 210 291
1/4 soba, 3/2 sobe
helenacvetek�gmail.com
V idili~nem okolju, na robu vasi ob potoku, pro~ od cestnega hrupa vas ~akata
dve po~itni{ki stanovanji z razko{nim
vrtom in velikim parkiri{~em.
Razpolagamo s {tirimi sobami s souporabo tu{a in WC-ja ter možnostjo uporabe kuhinje. Pri nas imamo kmetijo,
zato dobrodo{li ljubitelji živali.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
V mirnem delu na robu vasi vam ponujamo dva apartmaja. Pri nas si lahko
odpo~ijete in naberete nove energije
na son~ni terasi.  
www.bohinj-info.com
Nastanitve - Stara Fu`ina
Lepo urejen apartma za {tiri osebe v
mirnem delu vasi ob Mostnici na poti
proti Hudi~evem mostu in dolini Voje.
Po bližnjici preko travnikov je prav
blizu obala jezera.
www.bohinj-info.com
www.bohinj.si
Cesar Marjan**
Cvetek Anica*
Hodnik Marija***
Horvat Emilija**
Stara Fužina 184
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5724 217
Gsm: +386 (0)41 553 737
cesar.mukm�siol.net
www.apartma-cesar.si
1/4 ap, 1/3 ap
Ponujamo Vam dva apartmaja v enem
od najlep{ih slovenskih krajev, v Bohinju. Smo na idealni izhodi{~ni to~ki
za {tevilne izlete v gore, kolesarske
ture, zimsko smu~anje ali kopanje v
jezeru.
Stara Fužina 61
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 416
sabina.maric�s5.net
3/3, 1/2 sobe
Stara Fužina 185
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 097
Gsm: +386 (0)41 807 244
apartmaji.hodnik�siol.net
1/4, 1/4+1, 1/4+2, 1/6 ap
Stara Fužina 167
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 052
1/3 ap
www.bohinj-info.com
Hi{a z zasebnimi sobami in velikim vrtom leži na robu vasi in ima lep pogled
na jezero, Triglav in Spodnje bohinjske
gore. Mimo travnikov je prav blizu Bohinjsko jezero.
www.bohinj-info.com
V starem va{kem jedru imamo obnovljeno kme~ko hi{o, z apartmaji,
v katerih vam nudimo udobnost in
doma~nost. Vrt z uto je primeren za
prijetno druženje, z balkonov pa je
~udovit pogled na gore.
www.bohinj-info.com
Koro{ec Breda***
Kova~i~ Jože**
Logar Ivanka
Stara Fužina 137
4265 Bohinjsko jezero
Gsm: +386 (0)41 442 336
app.korosec�gmail.com
1/2+1 ap, 1/4+2 ap
Stara Fužina 183, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 079
Gsm: +386 (0)51 357 463
apartma.jost�siol.net
www.bohinj.si/jost
1/4-5 ap, 1/3-4 ap
Kova~i~evi, po doma~e Jo{tovi, oddajamo ~ez celo leto apartma za pet oseb
in apartma za tri do {tiri osebe. Na{a
hi{a stoji sredi vasi ob Plan{arskem
muzeju ter doma~i gostilni Mihovc.
V bližini je tudi trgovina, od nas do
jezera pa je le 15 minut hoje.
Stara Fužina 196
4265 Bohinjsko jezero
Tel: +386 (0)4 5723 054
Gsm: +386 (0)31 866 632
mmm.logar�siol.net
1/4 ap, 1/6 ap, 1/2 soba
V na{i kme~ki hi{i so vam na voljo
apartmaji in sobe z balkonom, s katerega je ~udovit pogled na gore.
Smo blizu Plan{arskega muzeja, od
jezera pa nas lo~i 900 m. Po želji vas
popeljemo v dolino Voje do na{e planinske hi{ice s ~rno kuhinjo.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Hi{a s po~itni{kimi stanovanji leži
na mirnem robu vasi in ima velik vrt
(1500 m2) z uto. V nadstropju sta
dve ve~ji stanovanji alpskega stila z
balkoni. Lep pogled na hribe (Triglav,
Vogel), 15 minut pe{poti do jezera.
www.bohinj-info.com
Odar Vesna**
Pekovec Alojz
Stara Fužina 252, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 021
Gsm: +386 (0)31 465 754
vesna.odar�guest.arnes.si
2/4 ap
Nahajamo se v mirnem okolju, v vasici
Stara Fužina. Od Bohinjskega jezera
smo oddaljeni 1 km oz. 10 min hoje.
V bližini sta smu~i{~i Vogel in Kobla.
Veliko možnosti za sprehode, kopanje
v Bohinjskem jezeru, kolesarjenje
in izlete v Triglavski narodni park.
Nudimo tudi vodenje v visokogorje.
Stara Fužina 145, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 014
Gsm: +386 (0)41 393 916
darja.pekovec�gmail.com
1/2+1, 3/2, 1/1 sobe
Pri “Agotniku” je doma~na kmetija na
robu vasi z lepim vrtom in sen~no uto
z grilom. Kmetija je 1,5 km oddaljena
od jezera. Nudimo vam zasebne sobe
z balkoni in SAT TV, bogate kme~ke
zajtrke v dnevnem prostoru. Hi{a je
dobro izhodi{~e za sprehode in izlete
v gore.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Nastanitve - Stara Fu`ina
/
/
Hi{a stoji na robu vasi, s pre~udovitim
pogledom na Studor. Na{im gostom
nudimo bivanje v alpski idili, s sprehodi
in velikim vrtom.
www.bohinj-info.com
Mleku{ Franc***
Stara Fužina 31
4265 Bohinjsko jezero
Tel: +386 (0)4 5724 035
Gsm: +386 (0)31 465 967
1/4-5 ap
Lepo opremljena "Hi{ica pri srni", z
lastnim parkirnim prostorom in vrtom.
Vse to se nahaja v bližini jezera, da je
idila {e lep{a, vas pomirja {um potoka
Mostnice. Idealna izhodi{~na to~ka za
sprehode, pohode v gore, ribolov, v
zimskem ~asu pa smu~anje.
www.bohinj-info.com
Radanovi~ Zofija***
Ražen Anica***
Stara Fužina 32
4265 Bohinjsko jezero
Gsm: +386 (0)41 389 414
1/6 p.h.
Udobno urejena hi{a z lepim vrtom
in parkiri{~em ob potoku Mostnica
in v bližini jezera. Nudimo možnost
nastanitve do 6 oseb. 
Stara Fužina 105, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 696
+386 (0)1 5342 698
Gsm: +386 (0)41 949 827
ankarazen�yahoo.com
1/2 ap, 2/4 ap
Lepo opremljeni apartmaji s pogledom
na najvi{ji slovenski vrh Triglav, se nahajajo v idili~nem predelu vasi. Za hi{o
je velik in urejen vrt, kjer gostje lahko
uživajo ob ve~erji, branju knjige, zabavi ali po~ivanju ter poslu{ajo žuborenje
potoka.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj.si
Ražen Alojzija**
Repinc Jože**/*
Šest Eva***
Štros Dominika**
Stara Fužina 188
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)45723 415
Gsm: +386 (0)41 368 984
anton.razen�siol.net
1/4 ap, 2/3 sobi
Stara Fužina 60
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 407
2/2, 1/2 sobe
Stara Fužina 208
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 089
Gsm: +386 (0)40 736 198
1/4 ap Hi{a je 600 m oddaljena od jezera in
leži ob potoku Mostnica. Stanovanje
(70 m2 za 4 osebe) je opremljeno
po visokih standardih in vklju~uje 2
spalnici, dnevno sobo s satelitsko TV,
kuhinjo, kopalnico ter dva balkona, s
katerih je ~udovit razgled na hribe.
Stara Fužina 83, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 029
Gsm: +386 (0)41 528 713
dominika.stros�guest.arnes.si
www.apartmaji-bohinj.net
2/4 ap, 1/6 ap
Smo na robu vasi, 400 m prijetne
hoje od jezera, v bližini smu~i{~a
Vogel. V treh apartmajih za 4 ali 6
oseb z balkonom in teraso lahko v
idili~nem bohinjskem kotu preživite
prijetne po~itnice. Hi{a ima velik vrt s
koti~kom za piknike in otro{ko igro.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
V sredini vasi z lepim razgledom na vse
bohinjske strani, tam je na{ dom, ob
zelenem vrtu poto~ek tiho {umi, pridi
gost {e ti, dobrodo{el si!
www.bohinj-info.com
Hi{a s privatnimi sobami na za~etku
vasi. Od tod je le 10 minut hoje do
jezera. Lep pogled na bohinjske gore.
Postrežemo vam z dobrim zajtrkom v
kme~ko opremljeni sobi.
www.bohinj-info.com
Štros Marija**
Štros Slavko**
Štros Slavko***
Štros Zora**
Stara Fužina 174
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 408
Gsm: +386 (0)31 503 324
2/4 ap
Stara Fužina 169
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 055
Gsm: +386 (0)41 728 543
klarastros�gmail.com
2/4 ap
Stara Fužina 169 a
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (04) 5723 055
Gsm: +386 (0)41 709 408
1/6-8 ap
Stara Fužina 169, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 053
Gsm: +386 (0)31 291 326
stros.zora�gmail.com
1/4 ap
Nudimo vam prostoren apartma v
mirnem delu vasi. Ob hi{i je vrt z
otro{kimi igrali, prostor za piknik,
gostom nudimo izposojo koles.
Tik ob gozdu in pa{niku, ob zvon~kljanju zvoncev, se nahaja apartma Zora.
^e bi radi doživeli idilo in se spo~ili v
vrtni uti, ste dobrodo{li. Vrt je velik in
je primeren za otro{ko igro. Od nas
vodijo poti proti Hudi~evem mostu,
Vojam, Vogarju in Uskovnici.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Ob va{ki cerkvici v Stari Fužini, ob
vznožju zelenega Studorja, vas ~akata
mir in lepa izhodi{~na to~ka za sprehode in izlete v okolico. Nudimo vam
po~itni{ka stanovanja za 4 osebe z
dvema spalnicama. Zelenih travnikov v
okolici bodo najbolj veseli otroci.
www.bohinj-info.com
Hi{a stoji na mirni lokaciji na robu
vasi, 15 min hoje od jezera. Apartmaja
imata vsak svoj vhod in svoj vrt. Hi{a
je tudi odli~na za~etna to~ka za kraj{e
in dalj{e izlete pe{ in s kolesom. Na{im
gostom nudimo tudi kolesa.
www.bohinj-info.com
Urbanc Lidija**
Urh Marija
Urh Štefan*
Urh Anton
Stara Fužina 74, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 031
Gsm: +386 (0)31 698 610
urbanc.rok�hotmail.com
1/4-5 ap
V Stari Fužini, 10 minut sprehoda do
obale Bohinjskega jezera, se nahaja
visoko pritli~na stanovanjska hi{a s
5-posteljnim apartmajem (57 m2). Ima
velik in s sedežno garnituro opremljen
balkon, s pogledom na južne bohinjske
gore. Možna je uporaba savne in
ra~unalnika z dostopom do interneta.
Stara Fužina 56, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 422
Gsm: +386 (0)41 971 613
anton.urh�siol.net
1/4-5 ap, 1/2 ap, 2/2 sobi
Stara Fužina 190, 4265 Boh. jezero
Gsm: +386 (0)31 339 043
stefan_urh�yahoo.com www.sobe-stefan-rooms.com 7/2 sob
Stara Fužina 129
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 001
Gsm: +386 (0)41 557 575
1/4 ap ,1/2 ap, 4/2 sobe V na{i hi{i, v osr~ju Triglavskega narodnega parka, sta vam na voljo dva
apartmaja. Po želji postrežemo zajtrk, ali pa si hrano pripravite sami.
Poleg hi{e je urejen vrt z uto, v bližini
pa trgovina in doma~a gostilna. Hi{a je
od jezera oddaljena 500 m.
Sobe so prijetne in urejene, gostje
lahko uporabljajo kuhinjo in kme~ko
sobo, pred hi{o imamo parkirni prostor, gostom je na voljo tudi velik vrt.
V zimskem ~asu oddajamo celo hi{o
ve~jim skupinam - za minimalno osem
oseb.
V prijetni hi{i nudimo dva apartmaja,
sobe z lastnim tu{em, lahko pa tudi
souporabo kopalnice.
Gostje so pri nas dobrodo{li v poletnih
in zimskih mesecih.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Nastanitve - Stara Fu`ina
/
www.bohinj.si
Veli~ki Maja***
Apartmaji Vihar**
Zupanc Marija**
Žagar Ana***
Stara Fužina 253, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 020
Gsm: +386 (0)41 341 364 maja.velicki�siol.net,
www.apartmaji-maja.si
2/4 ap, 1/5 ap
Nudimo vam sodobno opremljene apartmaje v mirnem delu vasi, nedale~
od Bohinjskega jezera. Lokacija je
idealno izhodi{~e za pohode in izlete.
Ob hi{i imamo vrt, kjer si lahko pripravite piknike in je idealen za mirno
preživljanje prostega ~asa.
Štros Mihael, Stara Fužina 152
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 009
1/2 ap, 2/4+2 ap
Stara Fužina 103, 4265 Boh. jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 305
Gsm: +386 (0)40 415 220
andreja.smukavec�siol.net
1/3 ap
Stara Fužina 114
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)1 5641 163
1/8 p.h.
Apartmaje Vihar najdete na robu vasi
Stara Fužina. Pri nas lahko preživite
mirne in spro{~ujo~e po~itnice, ali pa
se prepustite ne{tetim možnostim za
{portne aktivnosti v bližnji okolici. Narava vam nudi veliko lepih dogodiv{~in
na robu Triglavskega narodnega parka.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Lepo urejen apartma za 2 do 3 osebe
v mirnem delu vasi, ob potoku Mostnica, z lepim vrtom in parkirnim prostorom. Apartma je 600 m oddaljen
od jezera, kamor se pride po zelenih
poljih. V bližini je trgovina in va{ka
gostilna. Možna je uporaba koles.
www.bohinj-info.com
Po~itni{ka hi{a zavzema prostor na
koncu vasi ob potoku Mostnica, kjer se
za~enjajo pe{ poti v Triglavski narodni
park. Poleg hi{e je travnata zelenica z
žarom in s prostorom za piknik.
www.bohinj-info.com
Žmitek Bojan*
Žnidar Martin
Gartner Gregor
Kova~i~ Marija**
Stara Fužina 9
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5724 195
Gsm: +386 (0)31 322 073
jana.zmitek�gmail.com
3/2 sobe Stara Fužina 66
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5724 210
Gsm: +386 (0)41 378 893
mznidar�siol.net
1/5, 1/6 ap, 1/3 soba, 3/2 sobe
Studor 3 a, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 501
Gsm: +386 (0)31 426 309
anica.gartner�volja.net
gregor.gartner�siol.net
1/3, 1/3-4 ap
Na{a hi{a leži v bližini jezera, kjer lahko uživate ob {umenju potoka Mostnica ter v sprehodih v naravi. Zajtrki
so vam na voljo v bližnjem penzionu.
Hi{a stoji na zahodnem obrobju vasi.
Nudimo vam sobe in apartmaje s
SAT TV in zajtrki. Hi{o obdaja velik
vrt, z balkonov je razgled na Triglav
in Spodnje bohinjske gore. Do jezera
je 10 minut hoje. 
Po~itni{ka stanovanja v novej{i hi{i v
idili~ni kme~ki vasi Studor. Pri nas si
lahko ogledate, kako se naredi pravi
bohinjski sir in poskusite dobrote,
pridelane na kmetiji. Za hi{o je velik
vrt z igrali za otroke.
Studor 1, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 504
Gsm: +386 (0)31 353 845
appcesar�gmail.com
www.pojdimo.com/cesar
1/5+1 ap
Na{a hi{a stoji v stari vasici Studor, kjer
se {e ~uti utrip nekdanjega življenja.
Pri nas najdete vse: mir in ne{teto
možnosti za aktivno preživljanje prostega ~asa ter ogled kulturnih znamenitosti.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Apartmaji Katrnjek***
Logar Janez
/
www.bohinj-info.com
Odar Stanislav**
Leon Hrastnik
Studor 38, 4267 Srednja vas
Tel: +386 (0)4 574 62 80
Gsm: +386 (0)41 751 296
leon.hrastnik�gmail.com
apartmaji.katrnjek�siol.net
www.ApartmajiKatrnjek.com
V eni najlep{ih slovenskih gorskih dolin, v zgornji Bohinjski dolini na obrobju Julijskih Alp, v Triglavskem narodnem parku, v idili~ni vasici Studor in v
zavetju mogo~ne gore z istim imenom
se nahajajo na{i kvalitetno in estetsko
opremljeni apartmaji. Dale~ pro~ od
cestnega hrupa se boste po~utili udobno in doma~e.
Studor 31, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 509
Gsm: +386 (0)31 427 159
info�priandreju-sp.si
www.priandreju-sp.si
1/2, 1/4, 1/5, 1/6 ap
Kme~ka hi{a s po~itni{kimi stanovanji
se nahaja na ~udoviti legi v Triglavskem
narodnem parku, pod mogo~nim hribom Studor. Hi{a ima velik vrt, v hlevu
pa doma~e živali za sveže mleko in v
veselje otrok.
www.bohinj-info.com
Nastanitve - Stara Fu`ina, Studor
Studor 42
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 507
Gsm: +386 (0)41 278 634
1/4, 1/4+1 ap
V prijetni kme~ki vasici, na mirnem
kraju na{im gostom nudimo 2 apartmaja z velikim vrtom, primerno za
družine.
www.bohinj-info.com
www.bohinj.si
Pekovec Jože
Sodja Mirko
Taler Matilda
Taler Milan***
Studor 18 a
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 519
1/4 ap, 1/3 soba V novi hi{i z velikim vrtom in lepim
razgledom nudimo lepo opremljen
apartma in sobo z zajtrkom. V bližini
je možno jahanje.
Studor 17, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 462
Gsm: +386 (0)31 209 234
safeta.jusic�gmail.com
www.apartmaji-sodja.com
3/4 ap
V družinski hi{i imamo tri luksuzno
opremljene apartmaje za {tiri osebe. Vsi
apartmaji so centralno ogrevani in imajo
urejeno parkiri{~e, dve spalnici, dnevni
prostor s TV, kompletno kuhinjsko
opremo z jedilno mizo, kopalnico (WC,
tu{) dva apartmaja imata balkon.
Studor 6
4267 Srednja vas
Gsm: +386 (0)41 564 904
mojca.taler�gmail.com 1/2 , 1/4 ap
Studor 5 a
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 512
Gsm: +386 (0)31 740 308
mtaler�siol.net
1/4-6 ap
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Apartmajska hi{a Jager***
V mirnem in zelenem okolju Srednje
vasi, znotraj Triglavskega narodnega
parka in nedale~ od Bohinjskega jezera
vam v Apartmajski hi{i Jager nudimo
opremljene apartmaje razli~nih velikosti, vsak s SAT-TV, kuhinjo, kopalnico
in balkonom. Apartmaji so prostorni in
obsijani s soncem, pripravljeni za miren
dopust v objemu narave. Na voljo vam
je tudi brezpla~ni internet, shramba za
kolesa in smu~i, pokrit prostor za motorje in lastno parkiri{~e.
Z lastno taxi službo organiziramo vse
prevoze in izlete v Bohinju, po Sloveniji
in Evropi, na in z letali{~ ter železni{kih
postaj.
Apartmajska hi{a – taxi –
prevozi – izleti Jager
Tel.: +386 (0)4 5723 625
Fax: +386 (0)4 5724 050
Gsm: +386 (0)41 676 272
jager�lake-bohinj.com
www.lake-bohinj.com
www.taxibohinj.com
www.apartma-bohinj.com
Poleg prijetnega ambienta za va{
dopust smo pripravili tudi program
dolgoro~nega najema apartmajev pod
zelo ugodnimi pogoji ter vam tako
omogo~ili, da si ustvarite svoj drugi
dom v objemu neokrnjene narave.
/
Srednja vas 22
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 646
Gsm: +386 (0)31 422 097
andrej.cvetek�gmail.com
1/4-5 ap, 1/2+1 soba, 1/2 soba
Sredi prelepe kme~ke vasi je na{a hi{a.
Po želji vam nudimo zajtrk in vas napotimo do na{e planinske hi{ice na Uskovnici, kjer sta vedno na voljo sveže
mleko in sir. Z veseljem vas pri~akuje
družina Cvetek.
www.bohinj-info.com
Velik sodobno opremljen apartma z
balkonom, teraso, parkiri{~em, vrtnim
kaminom, SAT TV, ra~unalnikom in
internetom. Nudimo izposojo koles in
uporabo manj{ega fitnesa.
www.bohinj-info.com
Arh Valentin
Cvetek Angelca**
Srednja vas 15, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 664
Gsm: +386 (0)41 525 319
1/3, 1/2 sobe
Hi{a stoji v samem centru vasi ob
glavni cesti. V neposredni bližini je
trgovina Mercator in va{ko korito
pod lipo. Poleg hi{e je gospodarsko
poslopje. Vsaka soba ima kopalnico z
WC-jem. Parkiri{~e za vozila je zagotovljeno na dvori{~u pred hi{o. Po
dogovoru je možno kori{~enje terase z
nadstre{kom in souporaba kuhinje.
Srednja vas 97 c
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 700
Gsm: +386 (0)41 350 564
angelca.cvetek�email.si
1/2, 1/4-6 ap, 2/2 sobi
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Cvetek Ivanka
Kme~ka hi{a z lepo urejenimi apartmaji
je primerna za vse tiste, ki si želite
preživeti aktivne po~itnice na kmetih.
Hi{a s sobami in apartmaji stoji na
son~ni legi na robu vasi in ima ~udovit
pogled na bohinjski venec gora. Zna~ilnost hi{e so prijetna zajtrkovalnica
z okusno hrano in gostoljubnost lastnikov.
www.bohinj-info.com
Cvetek Katarina **
Cvetek Ljudmila
Cvetek Janez
Srednja vas 133
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5724 122
katarina.cvetek�volja.net
1/4+1 ap
Srednja vas 52
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 635
Gsm: +386 (0)31 466 445
1/4, 1/5 ap
V na{i hi{i, ki je 4 km oddaljena od
Bohinjskega jezera, lahko gostujete
v apartmaju z balkonom, TV s SAT
programi in urejenim parkirnim prostorom.
Hi{a se nahaja na južnem robu vasi in
je v prijetnem zelenem okolju, z lepim
razgledom na Julijce. Pripravljeni smo
voditi po bližnji in daljni okolici.
Srednja vas 97
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5724 149
Gsm: +386 (0)41 917 913
tanja.cvetek�siol.net
1/2, 1/4 ap
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Nastanitve - Studor, Srednja vas
Hi{a s po~itni{kimi stanovanji stoji
na lepi son~ni legi ob robu vasi. Ima
~udovit pogled na bohinjske gore in
prostrane travnike pod vasjo. Od tod
je veliko možnosti za izlete v bohinjske gore in Triglavski narodni park.
www.bohinj-info.com
www.bohinj.si
Gartner Alojz**
Grm Marko**
Gumzej Marko**
Hodnik Franc
Srednja vas 128
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 618
Gsm: +386 (0)41 684 541 ama�bohinj.si
2/6 ap
Srednja vas 60, 4267 Srednja vas
Gsm.: +386 (0)31 325 418 markog4�siol.net www.bohinj-apartmaji.si
1/4 ap
Srednja vas 97 d
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 639
Gsm: +386 (0)41 534 607
6/2 sob
Srednja vas 13, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 629
Gsm: +386 (0)41 980 687
apartmaji-hodnikfranc�hotmail.com
3/2 ap, 1/2 soba Hi{a stoji ob robu vasi, 200 m oddaljena od glavne ceste. Gostom nudi mirno
in zeleno okolje in ugodna izhodi{~a za
sprehode na razgledne to~ke Bohinja
ter dalj{e planinske ture.
Apartma se nahaja sredi vasi ob potoku Ribnica, pod cerkvijo sv. Martina.
Od trgovine in doma~e gostilne smo
oddaljeni le 150 m. Apartma je v drugem nadstropju v novozgrajeni stanovanjski hi{i. Ima kuhinjo, kopalnico ter
dve sobi z balkonom.
Najdete nas sredi vasi, v bližini smu~i{~a
Senožeta. Nudimo vam udobne sobe
z balkoni, ki jih lahko kombinirate v
razli~no velike apartmaje, saj imamo
na voljo tudi kuhinje. V bližini hi{e se
nahaja fitnes in dobre gostilne.
V prijetni kme~ki hi{i, kjer vas bodo
sprejeli prijazni ljudje, so vam na voljo
lepo opremljeni apartmaji in sobe.
Hi{a je odli~no izhodi{~e za sprehode,
{portne aktivnosti in izlete.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Hodnik Marinka***/**
Jensterle Alenka
Kocjanc Ana**
Kocjanc Milena
Srednja vas 13 a, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 630
Gsm: +386 (0)41 715 042
marinka.hodnik�siol.net
www.3dvizija.net/hodniksobe
1/6 ap, 1/3 ap
Srednja vas 23, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5746 210
Gsm: +386 (0)41 902 946
tomaz.jensterle�gmail.com
1/4-6 ap
V Srednji vasi, ki je 4,5 km oddaljena
od Bohinjskega jezera in je odli~no
izhodi{~e za izlete po bohinjskih gorah,
vam ponujamo apartma za 4-6 oseb.
V apartmaju je telefon, WI-FI, SAT
TV in dva manj{a balkona. Gostom po
želji nudimo tudi zajtrk. Hi{o imamo v
centru vasi (ob koritu, kapelici in va{ki
lipi).
www.bohinj-info.com
Srednja vas 124, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 620
Gsm: +386 (0)41 495 968
joze.kocjanc�bohinj-info.com
1/4 ap
Srednja vas 35
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 656
Gsm: +386 (0)31 233 105
1/3-4, 1/5ap
Hi{a se nahaja na mirni lokaciji ob
robu vasi, na meji Triglavskega narodnega parka. Ponujamo vam apartma
za 4 osebe, iz katerega je lep razgled
na Spodnje bohinjske gore. Ob hi{i
je parkiri{~e ter prostor za hrambo
koles.
Hi{a se nahaja na za~etku Srednje vasi,
pod cerkvijo Sv. Martina. Pred hi{o je vrt
z va{kim koritom. V oddaljenosti 500
m je v zimskem ~asu možno dnevno in
no~no smu~anje, jahanje islandskih konjev pa celo leto.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Krese Milena
Marki~ Matija***
Novak - Neon***
Pajntar Marija
Srednja vas 97 a
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 651
Gsm: +386 (0)31 639 513
1/4-6 ap
Srednja vas 114 a, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (041 390 285
info�apartmamarkic.si
www.apartmamarkic.si
1/4 ap Nov apartma je del stanovanjske hi{e,
ki stoji na za~etku Srednje vasi (iz
smeri jezera). Izvrstna lokacija je dobro
izhodi{~e za planinske ali kolesarske
izlete. Zraven te~e potok Ribnica, ki v
poletnih mesecih poskrbi za prijetno
klimo. Nudimo vam prijeten oddih za
nove mo~i in nove izzive.
Srednja vas n.h., 4267 Srednja vas
Gsm: +386 (0)41 724 171
danica.kenda�siol.net
www.novak-bohinj.com
1/6-8 po~itni{ka hi{a, 1/2-3 ap
Apartma za tri osebe z lo~enim vhodom leži na son~ni legi z lepim razgledom na gore. Od Bohinjskega jezera
smo oddaljeni 3 km. V poletnih mesecih
vam Bohinj ponuja veliko možnosti za
sprehode in planinske ture, kopanje v
~istem jezeru ter razne {portne aktivnosti.
Srednja vas 19
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 637
Gsm: +386 (0)41 895 352
3/2 sobe
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Novej{a hi{a stoji na lepi in mirni
lokaciji v centru Srednje vasi. Urejen
vrt za po~itek in sprostitev, pozimi
so blizu smu~i{~a in teka{ke proge.
Veliko možnosti za sprehode, {portne
aktivnosti in izlete.
www.bohinj-info.com
Hi{a z velikim in lepo opremljenim
po~itni{kim stanovanjem stoji na robu
vasi in ima lep pogled na venec bohinjskih gora. V bližini sta va{ka gostilna
in trgovina.
www.bohinj-info.com
Nastanitve - Srednja vas
Na{a prijetna hi{a s kmetijo v gorenjskem slogu stoji na sredini prelepe
vasi, z velikim vrtom, parkiri{~em,
pogledom na Spodnje bohinjske gore.
Na{im gostom bomo ponudili prijaznost, doma~o hrano in nepozabne
spomine.
www.bohinj-info.com
www.bohinj.si
Pekovec Stanko***/**
Rozman Janez
Stare Stanko**
Škantar Janez
Srednja vas 36, 4267 Srednja vas
Gsm: +386 (0)41 315 464
+386 (0)41 457 201
jana.apartmaji�gmail.com
www.bohinj.si/pekovec
1/4+2, 1/6, 2/2 ap
Sodobno opremljeni apartmaji ob robu Triglavskega narodnega parka so
odli~no izhodi{~e za sprehode v naravo, pohode v gore in druge aktivnosti.
Na vrtu je kozolec z žarom, klopmi in
mizami. Tu si lahko pripravite piknik ali
se odpo~ijete in naberete novih mo~i.
Srednja vas 74
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 638
Gsm: +386 (0)41 332 478
rozman.marija�gmail.com
www.marijarozman.si
1/3 ap, 1/2 ap, 2/2 sobi
Srednja vas 104 a
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 609
Gsm: +386 (0)31 562 406
sobe.stare�gmail.com
www.sobe-stare.net
1/2, 1/4-5 ap, 1/3 soba, 1/2 soba
Srednja vas 1
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 606
Gsm: +386 (0)31 230 127
marija.skantar�siol.net
2/2+2 ap
Na{a hi{a stoji na koncu prelepe vasi.
Gostom nudimo zajtrk, velik vrt z
žarom, sobe z balkonom, od koder
seže pogled na venec Spodnjih bohinjskih gora, Senožeta in Studor.
Hi{a v mirnem okolju na za~etku vasi
z velikim vrtom, igrali za otroke, WIFI internet. Gostoljubni lastniki nudijo
možnost zajtrka.
Kme~ka hi{a z lepo opremljenima
apartmajema stoji na mirni lokaciji na
robu vasi. Od tod je veliko možnosti
za izlete v bohinjske gore, pozimi pa
so blizu smu~i{~a in teka{ke proge.
Možnost izposoje kolesa.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Zaver{nik Matilda
Zupanc Anton**
Zupanc Franc**
Zupanc Jakob
Srednja vas 126, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 621
Gsm: +386 (0)41 246 536
apartma.zaversnik�siol.net
www.bohinj.si/zaversnik
3/2+1, 1/4-5 ap, 1/2 soba
Srednja vas 48
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 667
Gsm: +386 (0)31 453 433
zupancjaka�volja.net
1/4-5 ap
Srednja vas 101 a
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 209
Gsm: +386 (0)41 573 429
1/2-3 ap
Srednja vas 6
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 680
Gsm: +386 (0)31 271 832
zupanc.jana�gmail.com
1/4-6 ap
Hi{a leži na lepi in mirni lokaciji s
pogledom na bližnje gore. Od tod je
veliko možnosti za izlete, kolesarjenje in smu~anje. V prijetnem okolju in
udobno opremljenih apartmajih goste
sprejemamo celo leto.
Hi{a stoji na robu vasi, oddaljena od
prometne ceste in ima lep pogled
na vas in bohinjske gore. Oddajamo
apartma z možnostjo zajtrka.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Hi{ica z apartmajem, velikim vrtom in
pogledom na bohinjske gore.
www.bohinj-info.com
Hi{a z apartmajem stoji sredi va{kega
jedra, od koder je veliko možnosti za
kraj{e in dalj{e izlete po okolici. Apartma je udobno opremljen. Dobrodo{li!
www.bohinj-info.com
Zupanc Valentin
Arh Tomislava**
Apartmaji Erlah**
Hodak Milka
Srednja vas 11
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 206
Gsm: +386 (0)41 369 098
1/6 ap
^e{njica 91, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 212
Gsm: +386 (0)31 808 158
tomiaa�gmail.com
1/4+1, 1/4 ap
^e{njica 95, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 704
Gsm: +386 (0)31 665 336
spela.erlah�siol.net
2/3+1 ap
^e{njica 95 a
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 705
Gsm: +386 (0)41 337 332
4/2 sobe, 1/2, 1/3, 2/4, 2/5 ap
Po~itni{ko stanovanje je v kme~ki hi{i,
ki se nahaja v sredi{~u vasi. Ima velik
dnevni prostor in je zelo primerno za
ve~je družine. Kraj je lepo izhodi{~e za
sprehajalne in planinske ture.
Hi{a stoji ob robu vasi, poleg potoka,
ob vznožju manj{ega gri~a. Ob hi{i
stoji lipa, ki nudi bogato senco ter
prostor za son~enje, od koder je lep
razgled na vso južno stran bohinjskih
gora. Nudimo vam dva apartmaja za
4-5 oseb.
Na{a hi{a stoji na za~etku vasi ^e{njica,
ene od idili~nih vasi Zgornje bohinjske doline. Nudi prelep razgled po
okoli{kih hribih, kot so Rudnica, Studor ter Komna in je odli~no izhodi{~e
za potepanje po Triglavskem narodnem parku.
Nudimo vam sobe in apartmaje v majhni vasici ^e{njica. Hi{o obdaja velik
vrt. Postrežemo vam z zajtrkom in
po želji tudi z ve~erjo. Pri hi{i imamo
doma~e živali.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Nastanitve - Srednja vas, ^e{njica
www.bohinj.si
Li~ef Metka**
Mikelj Viktorija**
Žmitek Karmen**
Kusterle Fran~i{ka**
^e{njica 83 a
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 750
Gsm: +386 (0)31 838 910
+386 (0)31 438 577
metka.licef�gmail.com
3/2 sobe
^e{njica 96 a, 4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 709
Gsm: +386 (0)41 357 939
ana.mikelj�siol.net
1/6 ap
Hi{a stoji na za~etku idili~ne kme~ke
vasi ^e{njica. Z enkratnim razgledom
na Senožeta in Spodnje bohinjske gore
vam bo bivanje {e prijetneje, dodatno
pa ga lahko popestrite z razli~nimi
izleti v bližnjo in daljno okolico. Na
voljo vam je lepo urejen apartma z
{tirimi sobami in bivalno kuhinjo.
^e{njica 55
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 726
Gsm: +386 (0)41 815 564
karmen.zmitek�guest.arnes.si
1/2 ap, 1/4-6 ap
Jereka 34 a
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 558
1/5 po~itni{ka hi{a
Hi{a leži izven vasi, na son~ni legi,
s pogledom na hribe. Nudimo vam
sobe s kopalnico in balkonom ter
samopostrežni zajtrk.
www.bohinj-info.com
Tur. kmetija Gorjup
Apartmaji Žmitek se nahajajo v
bohinjski vasi ^e{njica. Dneve pri nas
si lahko popestrite s fitnesom in savno
ali igro namiznega tenisa, s frinom
- staro va{ko igro ali s prijetnim klepetom ob kozar~ku doma~ega.
V prijetni vasici Jereka, 6 km oddaljeni
od jezera, stoji samostojna hi{ica ob
potoku, v kateri je lepo urejen apartma za dve do pet oseb. Mir in lepota
cveto~ega vrta in bogate možnosti
sprehodov po Triglavskem narodnem
parku bodo navdu{ili {e tako zahtevne
goste.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
SPEKTER Projekt, d.o.o.
Po~itni{ka hi{a Appleby**
Lastnik: Chris Hicken
Pod rebrom 19, 4264 Boh. Bistrica
Tel.: +44 1793 1384 170
p.hicken�btinternet.com
www.experienceslovenia.co.uk.
Podjelje 19, 4267 Srednja vas
Gsm: +386 (0)41 825 671
1/2, 1/2+1, 1/3, 1/3+1 sobe
www.bohinj.si/gorjup
Kmetija leži na prisojni strani Pokljuke
na vi�ini 1070 m, s pogledom na
Bohinj. Nudi polpenzion z doma~o
(ekolo�ko) hrano. Ima 11 postelj v 4
sobah s kopalnicami in skupno jedilnico, ki sprejme do 25 gostov. Hi�a je
obnovljena v stilu izpred 150 let.
Možen je ogled doma~ih živali, kolesarjenje, pohodni�tvo, nekaj km stran
se nahajajo smu~i�~a in vodni park.
Po~itni{ka hi{a Appleby ima preno~i{~a
za 2 do 14 gostov. Tradicionalna alpska
hi{a z razgledom na Triglav se nahaja
na obrobju Bohinjske Bistrice, le 500
metrov od sredi{~a vasice. Hi{a ima
dva apartmaja s {tirimi leži{~i v pritli~ju
in z desetimi v zgornjem nadstropju.
Vsak apartma je opremljen s kuhinjo
z jedilnim kotom. V kletnih prostorih
je velika savna. V velikem sadovnjaku
ob hi{i sta dva žara in velika terasa.
Dnevna soba v pritli~ju ima velik spalni
kav~, v obeh apartmajih sta LCDtelevizor in DVD-predvajalnik. V hi{i je
na voljo pet prostornih spalnic, od tega
{tiri z umivalnikom, in tri kopalnice.
Prostorna družinska hi{a. Na voljo so
tudi kakovostna posteljnina in brisa~e.
Ravne v Bohinju 23
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)41 782 715
www.spekter-projekt.si
info�spekter-projekt.si
Apartma v pritli~ju
Oddaja apartmaja tik ob smu~i{~u
Kobla. 50 m2, 6 leži{~, kuhinja z
jedilnico, kopalnica, dnevna soba, klet,
terasa, shramba za smu~i ali kolesa in
parkiri{~e. Ve~ informacij na spletni
strani ali po telefonu.
www.bohinj-info.com
Po~itni{ka hi{a HRN Zdenka**
Apartma Andol{ek****
Arh Matilda**
Pod rebrom 24, 4264 Boh. Bistrica
Gsm: +386 (0)31 399 246
apartma.andolsek�gmail.com
www.andolsek.com
1/2+2 ap
Pod rebrom 16
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5721 476
Gsm: +386 (0)51 342 041
pretnarsasa�gmail.com
1/4-6 ap, 1/3-4 ap
Hi{a je v mirnem okolju z lepo urejenimi apartmaji s TV, telefonom in
balkonom. Okoli hi{e je velik vrt, kjer
je urejen prostor za piknik, otroci pa se
lahko spro{~eno igrajo, na voljo so tudi
kolesa. Nudimo zelenjavo z doma~ega
vrta. V bližini je smu~i{~e Kobla.
Nedog Zdenka
Na Gori~ci 1 a, 4264 Boh. Bistrica
Tel.: +386 (0)4 57 47 600
Gsm: +386 (0)41 477 399
darja.lazar�siol.net
nedog.zdenka�gmail.com
info�bohinj.si
V Bohinjski Bistrici, na hrib~ku Gori~ca,
v bližini Vodnega parka Bohinj in
smu~i{~a Kobla se nahaja na{a hi{a, ki
nudi namestitev za 4 do 6 oseb. Obdaja
jo velik vrt, kjer boste v zelenju in s
pogledi na okoli{ke hribe na{li svoj mir.
Udobno opremljena hi{a je primerna
tako za družine, kot tudi tiste, ki se
v Bohinj podajate zaradi ribolova ali
drugih aktivnosti. Na{i gosti lahko
koristijo penzionske storitve v bližnjem
Bohinj Park EKO hotelu. Ker je v bližini
železni{ke in avtobusne postaje, je
lahko dostopna tudi brez lastnega
prevoza.
Nov, prijetno, sodobno, udobno
in tematsko opremljen, obdan s
~udovitim vrtom na lepi, mirni lokaciji
v Bohinjski Bistrici.
Kraj{e bivanje, otro{ka posteljica,
kon~no ~i{~enje, internetni priklju~ek
in brezži~na internetna povezava
BREZ DOPLA^ILA.
Nastanitve - ^e{njica, Jereka, Podjelje, Ravne, Bohinjska Bistrica
www.bohinj-info.com
www.bohinj.si
Colja Ivanka**
Gogala Veronika**
Ap. »Pod Rodico«***
Rozman Emilija**/*
Zoisova 23
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5721 944
Gsm: +386 (0)41 851 967
dusan.colja�telemach.net
1/3 ap, 1/5 ap
Jelov{ka 30 a
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5721 365
1/2 soba
Julijana Keuschnigg
Pod Rodico 7, 4264 Boh. Bistrica
Tel.: +43 (0)664 421 4027
Gsm: +386 (0)41 939 928
julianakeuschnigg�a1.net
www.apartements-pod-rodico.com
1/5, 1/6, 2/2-4 ap
Zoisova 6, 4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5721 028
1/2+1 soba, 3/2 sobe
Novej{a hi{a s po~itni{kimi stanovanji
stoji v mirnem predelu vasi. Gostom
je na voljo lepo urejen skupni prostor
- zajtrkovalnica. V bližini so priznane
restavracije, trgovine in teni{ka igri{~a.
www.bohinj-info.com
Hi{a stoji pod smu~i{~em Kobla. Nudimo vam eno sobo z balkonom in lepim
pogledom v naravo. Možna je souporaba kuhinje ter televizor v skupnem
prostoru. Gostom je na voljo parkirni
prostor in vrt.
www.bohinj-info.com
Apartmaji Pod Rodico se nahajajo
v bližini Vodnega parka in smu~i{~a
Kobla. V ponudbi je tudi samostojna
po~itni{ka hi{a BOHINJ v srcu bohinjskih gora, ki nudi nastanitev do 7
oseb.
www.bohinj-info.com
Hi{a je v neposredni bližini centra v
Bohinjski Bistrici, 500 m oddaljena
od Vodnega parka. Do jezera je 5 km.
Ob hi{i imamo velik vrt, kjer se lahko
zadržujete v prijetni senci ali son~ite s
prekrasnim razgledom na bohinjske
hribe, {e posebej na Triglav. Pri nas se
boste po~utili kot doma.
www.bohinj-info.com
Apartma Žvan**
Apartma MM***
Rozman Jakob
Su{nik Jože**
Zoisova 21, 4264 Bohinjska Bistrica
Gsm: +386 (0)31 519 500
+386 (0)41 564 846
doris.zvan�gmail.com
Nomenj 12 a, 4264 Boh. Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5722 101
apartma.mm�volja.net
www.apartmamm.tripod.com
Dva apartmaja:
- apartma 1/ 2 +1dodatno leži{~e ima
lasten vhod, zasebnost na terasi, kamniti gril, namizni tenis, internet, SAT,
hladilnik, mikr. pe~.
- apartma 2/ 5 primeren za družino
ima balkon, internet, SAT, hladilnik, po
dogovoru možnost pranja. Pri nas je
idealno za ljubitelje ribolova in izletov
v naravo.
Nem{ki Rovt 3 a
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5721 104
andrejc.kramar�gmail.com
1/4-5 ap, 1/3 soba
Brod 2, 4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 107
Gsm: +386 (0)41 599 198
marija.susnik�siol.net
1/2 ap, 1/6-8 ap, 2/2 sobi
Nahajamo se na son~ni in mirni lokaciji. Gostom nudimo 2 apartmaja in 2
sobi z uporabo kuhinje. Pred hi{o je
velik vrt z žarom in mizo za namizni
tenis. V bližini te~e reka Sava, v kjer je
možnost ribolova, Vodni Park Bohinj,
kolesarska steza, trgovine, smu~i{~a
(Kobla, Vogel, Senožeta).
Ga{perin Jerica**
Apartmaji “Na vasi”***
Mencinger Darinka**
Rozman Adolf**
Kamnje 5
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)41 378 909
1/2 ap
Preželj Ur{a
Savica 14, 4264 Bohinjska Bistrica
Gsm: +386 (0)31 327 546
+ 386 (0)31 339 043
urska.prezelj�siol.net
www.sobe-stefan-rooms.com
Apartmaji se nahajajo v vasi Savica, v
okolju hribov, gozdov in bližini reke
Save. Vas je odli~no izhodi{~e za
pohodni{tvo, kolesarjenje in sprehode
ob reki in bližnji okolici. Apartmaji so
udobni, primerni za družine, pare in
ve~je skupine.
Kamnje 51
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5746 300
Gsm: +386 (0)31 824 672
alojz.mencinger�yahoo.com
1/6 ap
Kamnje 32
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 180
2/3 ap
Po~itni{ka hi{a 1/4 se nahaja na obrobju vasi. Ima lastno parkiri{~e, teraso z žarom, dve spalnici, balkon,
kopalnico s tu{em in dnevni prostor s
kuhinjo ter kabelsko televizijo. Možna
je izposoja koles. Nahaja se 1 km od
smu~i{~a Kobla in Vodnega parka ter
6 km od jezera.
www.bohinj-info.com
Pritli~ni apartma se nahaja 3 km od
jezera, na mirni lokaciji ob Savi Bohinjki. Apartma ima svoj vhod, poleg sta
trgovina in igri{~e.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Stanovanje ali sobe v kme~ki hi{i, ki se
nahaja v prijetni vasici na obrobju planote Jelovica. Lepo urejen vrt in bogata doma~a hrana. Ljubitelji doma~ih
živali so dobrodo{li.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Hi{a se nahaja 3 km od jezera in ima
lepo urejen vrt. Nudimo vam apartma
z balkonom in SAT TV. Pri nas so
dobrodo{le tudi doma~e živali.
Apartmajska hi{a se nahaja na koncu
vasi, približno 2 km od jezera, v
neposredni bližini Save Bohinjke, ob
lastnem travniku, ki sega do son~ne
obale reke. Nudimo vam tudi prostor za shranjevanje koles in drugih
pripomo~kov za preživljanje aktivnega
dopusta.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Nastanitve - Bohinjska Bistrica, Nomenj, Nem{ki Rovt, Brod, Kamnje, Savica
www.bohinj.si
Rozman Franc**
Smukavec Ana**
Fartek Helenca**
Kravanja Cecilija
Kamnje 35
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 185
http:/tinyurl.com/2c39lj
1/6 ap
Kamnje 26
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 189
Gsm: +386 (0)41 297 322
1/6-8 ap
Polje 10
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 573
1/3, 3/2 sobe
Nudimo vam prostorno po~itni{ko
stanovanje v hi{i na robu vasi v spodnji
bohinjski dolini.
Hi{a ima veliko po~itni{ko stanovanje
za 8 oseb ter veliko bivalno kuhinjo.
Za hi{o pa te~e Sava Bohinjka, katera
nudi posebne užitke {portnim ribi~em
in kajaka{em, ob ve~erih pa miren
koti~ek vsem, ki ljubijo naravo.
Polje 20, 4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 577
Gsm: +386 (0)41 531 570
www.bohinj-apartments.info
stefan.fartek�gmail.com, 1/4 ap
Želite preživeti va{e po~itnice v apartmaju kjer vas bo zbudilo nežno petje
pti~kov? Vsi doma~i se bomo potrudili,
da se boste pri nas po~utili {e veliko
lep{e kot doma. Za name~ek lahko
brezpla~no koristite zasebni piknik
prostor na mirni lokaciji s pogledom
na Triglav. Preverite nas!
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Oddaljeni smo 2 km od Bohinjskega
jezera, hi{a je v manj{i vasi blizu Save
Bohinjke. Možni so sprehodi v naravo.
www.bohinj-info.com
Apartmaji Markež ***/**
Podlipnik Julijana**
Pristavec Tatjana***
Sodja Marija**
Polje 22, 4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 579
Gsm: + 386 (0)40 473 918
markezjanez�siol.net
www.bohinj.si/markez
1/4, 1/6, 1/2-4 ap, 1/8-10 po~.hi{a
Novi hi{i se nahajata 2 km od jezera v
neposredni bližini Save, z velikim vrtom
urejenim v igri{~e za velike in majhne.
Vsak apartma omogo~a zasebnost, ima
lasten vhod, balkon oziroma teraso.
Notranjost apartmajev je sodobno
opremljena, mogo~ je brezži~ni dostop
do interneta. Dobrodo{li!
Polje 3, 4264, Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 420
Gsm: +386 (0)31 342 493
3/3 ap
Polje 26, 4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 110
Gsm: +386 (0)31 410 376
info�apartmaji-pristavec.com
www.apartmaji-pristavec.com
3/4, 1/2 ap
Polje 5 c
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 197
Gsm: +386 (0)41 269 815
igor.sodja�siol.net
1/4-8 ap
Apartmaji so le 2 km oddaljeni od Bohinjskega jezera ob reki Savi. Vsi apartmaji so kompletno opremljeni (kuhinja,
tu{, WC, TV SAT).
Stanovanjska hi{a s po~itni{kim stanovanjem leži v prijetni vasici Polje na
mirnem kraju, ima vrt in je le 50 m
oddaljena od Save Bohinjke. Gostom
je na voljo prijetno urejen družabni
prostor.
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Kmetija Sokli~ Matjaž
Žen Marija***
Apartmaji Pokljuka**
Polje 13
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 571
Gsm: +386 (0)41 687 524
matjaz.soklic�siol.net
1/4+1 ap, 1/4 ap, 1/2+1 ap
Žlan 3
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5724 124
Gsm: +386 (0)31 608 575
3/2+1 ap
Goreljek 74, Pokljuka
Gsm: +386 (0)70 835 005
apartmaji.pokljuka�gmail.com
5/4 ap, 2/2 ap
Apartmajsko hi{o najdete na planini
Goreljek. Izvrstna lokacija za aktivne
po~itnice - smu~anje, tek na smu~eh,
sankanje, pohodni{tvo, kolesarjenje,
gobarjenje, udobno opremljeni apartmaji, shramba za {portne rekvizite,
centralno ogrevanje, parkiri{~e pred
vhodom, mirno in prijazno bivalno
okolje.
Nudimo vam 3 po~itni{ka stanovanja:
dve imata lo~eni spalnici, eno stanovanje je studio. Hi{a leži v vasi Polje,
v bližini te~e reka Sava, za hi{o je velik
vrt, v bližini je urejena trim steza.
www.bohinj-info.com
Turisti~na kmetija s po~itni{kimi stanovanji leži v mirnem delu vasi. Za hi{o
so prostrana polja in travniki. V bližini
te~e reka Sava Bohinjka. Priporo~amo
jo vsem ljubiteljem doma~ih živali.
V hi{i so trije izredno udobni in sodobno opremljeni apartmaji. Na voljo je
tudi skupni dnevni prostor s SAT TV,
masažnim stolom in sobnim kolesom.
Ob hi{i je vrt s kozolcem, prostorom
za piknike in gugalnico za otroke. 
www.bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Nastanitve - Kamnje, Polje, Žlan, Pokljuka
Bohinjska perunika (Iris pallida subsp. cengialti)
www.bohinj.si
Apartmaji Arh**
Apartmaji Arh, Savica 5, 4264 Boh. Bistrica
Tel.:+386 (0)4 5746 030
Gsm: +386 (0)31 872 816
info�apartmaji-arh. com
www.apartmaji-arh.com
Priklju~ite se ~udovitemu naravnemu ritmu
v neokrnjeni naravi in preživite nekaj dni pri
nas doma v vasi Savica.
Apartmaji Arh stojijo ob kristalno ~isti reki
Savi Bohinjki in so le streljaj oddaljeni od Bohinjskega jezera in glavne vasi v ob~ini Bohinj
- Bohinjske Bistrice.
V mirni vasici Savica vam ponujamo apartmaje za dve, tri, {tiri ali pet oseb v desetih
razli~nih apartmajih. Sprejmemo tudi skupine
do petintrideset oseb.
V pritli~ju apartmajske hi{e je skupni prostor
za druženje na{ih gostov.
Okoli hi{e je velik vrt s sadovnjakom in
otro{kimi igrali, kjer si vsak lahko najde svoj
osebni prostor za po~itek, branje ali prijeten
klepet.Zaradi dobre lokacije, predvsem bližine
reke Save Bohinjke, je na{a apartmajska hi{a
odli~no izhodi{~e za ribi~e.
Apartmaji Tubej****
Apartmaji TUBEJ
ski to door
Gsm: +386 (0)41 832 089
Fax: +386(0)1 3663 294
info�kobla.net,
www.kobla.net
Lokacija:
direktno na smu~i{~u Kobla v Bohinju, sredi gozda in
travnikov, 730 m n.v. s pogledom proti Bohinjskemu
jezeru in Triglavu, mirna okolica na podeželju.
Kapaciteta:
4 nadstandardni apartmaji (2x2/4 osebe – 45m2 –
spalnica, dnevna s kuhinjo, kopalnica, 1x 4/6 oseb, 1x
6/8 oseb – 60m2 – duplexs studio s kuhinjo in spalno
galerijo, kopalnica.
Nova oprema:
veliko naravnega lesa, kaminska pe~ s pe~ico + centralna kurjava, parna savna v kopalnici, internet, SAT
TV {irok ekran, DVD, pomivalni, pralni in su{ilni stroj,
steklokerami~ni elektri~ni {tedilnik, mikrovalovna
pe~ica, toaster, aparat za kavo, hladilnik, zamrzovalnik, vsa kuhinjska oprema, sef, fen, likalnik, su{ilec
za smu~arske ~evlje. Vse spalnice imajo francoske
postelje ter z dormeo vzmetnicami.
Ponudba okoli hi{e:
velik vrt s teraso, piknik lopa z mizami, klopmi,
ležalniki, sen~niki, vrtni žar – BBQ, vrtna garnitura,
rekreacijski center TUBEJ, restavracija 150m.
Dodatna ponudba:
klasi~na masaža, savna, smu~arska {ola, izposoja
smu~arske opreme, kolesa, prostor za zabavo gostov – 100m2, shranjevalnica {portne opreme, zajtrk,
polpenzion.
www.bohinj-info.com
Gostilna Pri Hrvatu
Gostilna Pri Hrvatu
Srednja vas 76
4267 Srednja vas
Tel.: +386 (0)4 5723 670
bslamar�gmail.com
Vabljeni v gostilno s 95 letno tradicijo, ki
se nahaja v sredi{~u vasi. Postregli vam
bomo sirove {truklje, ajdove krape, bohinjske postrvi, divja~ino, jedi z jur~ki,
vegetarijanske jedi in ostale jedi iz na{ega
bogatega jedilnika ter slovenska vina.
Odprto od 10. - 23. ure, ob torkih zaprto.
Ob predhodnem dogovoru postrežemo
tudi skupine do 60 oseb.
Nastanitve -Savica, Ravne / Restavracije, gostilne
www.bohinj.si
Gostilna Rupa
Gostilna Rupa
Srednja vas 87, 4267 Srednja vas, tel: +386 (0)4 5723 401
Gostilna leži na obrobju Srednje vasi in ima lep razgled na bohinjske Senožeti ter
Bohinjske spodnje gore. Nudimo vam vse vrste hrane a’la carte, kot tudi bohinjske
specialitete. Poleti postrežemo na pokriti sen~ni terasi ob zvokih doma~e glasbe. Ob
terasi imamo lepo urejena otro{ka igri{~a. Vsak ~etrtek piknik ob zvokih doma~e
glasbe. Ob ponedeljkih imamo zaprto.
Okrep~evalnica Slap Voje
Okrep~evalnica Slap Voje
Gsm: +386 (0)41 710 951
(Pavel Kozelj)
pavel.kozelj�telemach.net
Za skupine in zaklju~ne družbe
možne rezervacije!
Nahajamo se na koncu prelepe doline Voje. Pot do nas vas bo pe{
ali s kolesom vodila po lepi gozdni
cesti ali skozi korita Mostnice s {tevilnimi podobami, ki jih je v kamen
vsekala voda. Po ogledu slapa Šum,
vas bomo postregli z dobrotami, kot
so doma~a zaseka s klobaso, žganci,
jota, doma~i sir, jabol~ni zavitek ali
doma~a potica.
Okrep~evalnica An~ka
Gostilna Mihovc
Okrep~evalnica An~ka
Stara Fužina 57
4265 Bohinjsko jezero
Tel: +386 (0)4 5723 698
Gostilna Mihovc
Stara Fužina 118
4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5723 390
Vabljeni na son~no teraso okrep~evalnice An~ka, kjer vam poleti od 7.
ure zjutraj do polno~i postrežemo s
toplimi in hladnimi napitki, toplimi
sendvi~i ter raznimi sladicami in sladoledom. Na voljo vam je tudi brezpla~ni
dostop do interneta.
Tipi~na stara va{ka gostilna v sredi{~u
Stare Fužine. V bližini se nahaja
Plan{arski muzej in mlin s staro žago
venecianko. Ob zvokih stare lajne vam
postrežemo bohinjske specialitete, ponudimo pa vam tudi doma~e žganje s
planinskimi rožami.
Guma Servis Kemperle
Alojz Kemperle, s.p.
Srednja vas v Bohinju 125
Tel.: +386 (0)4 572 36 52
Gsm: +386 (0)41 34 74 88
AVTOMEHANI^ARSKA DELA
VULKANIZERSTVO
Avtovlak
Restavracije, gostilne, ostala ponudba
www.bohinj.si
ZIMSKI KAMP
NOVO
Kamp Danica leži ob reki Savi v Bohinjski Bistrici, nedale~ od Bohinjskega jezera in tik na obrobju Triglavskega narodnega parka. Razprostira se na 4,5 ha in nudi nastanitev za 700 gostov.
Kamp razpolaga z moderno opremljenimi sanitarijami, pralnico in postajo za avtodome. Urejen je prostor za piknike, gostom pa ponujamo brezpla~no uporabo brezži~ne internetne povezave WI – FI. Na obmo~ju kampa sta bar in restavracija.
Na{im gostom so na voljo raznovrstne {portno – rekreacijske povr{ine, kjer lahko igrajo tenis, namizni tenis, odbojko in badminton. Prav tako ponujamo možnost izposoje koles. V neposredni bližini kampa je ve~namenska dvorana.
V kampu je zavarovano otro{ko igri{~e, v poletnih mesecih pa na{im gostom ponujamo bogate kulturne in animacijske programe.
Kamp Danica je zanimiv tudi kot zimski kamp. Blizu so smu~arski centri Kobla, Vogel, Senožeta, Sori{ka planina, Pokljuka, teka{ke proge in Vodni park.
Kamp Danica je odprt celo leto.
PROMOCIJSKA KODA
Bohinj 2010
koordinate za GPS
P
Uporabite kodo pri rezervaciji
na www.camp-danica.si in
pridobite 10 % popust.
Informacije in rezervacije:
Turisti~no dru{tvo Bohinj
Rib~ev Laz 48, SI 4265 Bohinjsko jezero
Tel: +386 (0)4 572 10 55, Fax: +386 (0)4 572 33 30
www.camp-danica.si, info�camp-danica.si
N: 460 16’ 27’’; E: 130 56’ 53’’
o
k
l
j
u
k
a
Bohinjsko jezero
Sava
T
www.camp-danica.si
Kamp
www.bohinj.si
Slap Savica,
Bohinj
Vir življenja!
koordinate za GPS
N: 46°17’23’’, E: 13°48’08’’
...kak do nebes
leti nje jeze pena!
France
France Pre{eren,
Pre{eren, iziz Krsta
Krsta pri
pri Savici
Savici
Osnovne informacije:
najbolj obiskan slap v Sloveniji
osr~je Triglavskega narodnega parka
tematski vodeni ogledi
zabavno {tetje stopnic
dobro založena prodajalna spominkov
Turisti~no dru{tvo Bohinj
Rib~ev Laz 48
SI 4265 Bohinjsko jezero
Tel: +386 (0)4 574 60 10
Fax: +386 (0)4 572 33 30
www.bohinj-info.com
info�bohinj-info.com
posebna ponudba za: {ole, skupine in agencije
www.bohinj-info.com
Naravna znamenitost
www.bohinj.si
TURISTI^NO
INFORMACIJSKI CENTER
nastanitve v apartmajih, sobah in po~itni{kih hi{ah
posredovanje turisti~nih informacij in storitev v Bohinju ter okolici
ribolovne dovolilnice
odprto vse dni v letu
PROMOCIJSKA KODA
Bohinj 2010
TRGOVINA
spominki
~asopisi
revije
zemljevidi
koordinate za GPS
Uporabite kodo pri rezervaciji
na www.bohinj-info.com in dobite
brezpla~ni vstop za Slap Savico
za 1 osebo.
razglednice
darila
knjige, vodniki
N: 460 16’ 36,56’’; E: 130 53’ 15,27’’
Turisti~no dru{tvo Bohinj
Rib~ev Laz 48, SI 4265 Bohinjsko jezero
Tel: +386 (0)4 574 60 10, Fax: +386 (0)4 572 33 30
www.bohinj-info.com, info�bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Agencije
www.bohinj.si
Sport4fun
Sport4fun
Sport4fun
Rib~ev Laz
Laz 78,
78, 4265
4265 Boh.
Boh. jezero
jezero
Rib~ev
Gsm: +386
+386 (0)41
(0)41 975
975 878,
878,
Gsm:
+386 (0)41
(0)41 889
889 916
916
+386
marusa.malej�gmail.com
marusa.malej�gmail.com
www.sport4fun.si
www.sport4fun.si
Vabljeni vv prijazno
prijazno agencijo
agencijo pred
pred avavVabljeni
tokampom Danica
Danica vv Boh.
Boh. Bistrici,
Bistrici, ki
ki
tokampom
ponuja obilo
obilo {portnih
{portnih užitkov
užitkov in
in zazaponuja
bave, naj
naj bo
bo to
to RAFTING,
RAFTING, KANJONKANJONbave,
ING, PLAVANJE
PLAVANJE VV KANJONU,
KANJONU, ŠOLA
ŠOLA
ING,
KAJAKA, KOLESARJENJE,
KOLESARJENJE, IZPOSOJA
IZPOSOJA
KAJAKA,
KOLES IN
IN KAJAKOV
KAJAKOV in
in {e...
{e... Za
Za varnost
varnost
KOLES
bodo ves
ves ~as
~as skrbeli
skrbeli izku{eni
izku{eni in
in licenlicenbodo
cirani vodniki.
vodniki.
cirani
TriglAvski narodni park
PANORAMSKE VOŽNJE Rib~ev Laz
- Kamp Zlatorog / Kamp Zlatorog - Rib~ev Laz
INFO: Gsm Sre~o: +386 (0)41 434 986 / Liza +386 (0)51 412 686
www.agencijafibula.com
TURISTI^NA LADJA
Triglavski narodni park - jahanje v raju
Mrcina Ran~ Bo`nar, Studor K.D. / Bohinj
ODPRTO CELO LETO
•
•
•
•
•
•
za za~etnike in izku{ene jaha~e
jahanje za najmlaj{e
jahanje v mane`i
terensko jahanje - 18 razli~nih tur
{ola jahanja
otro{ki rojstni dnevi (jahanje + torta)
•
•
•
•
jahanje pozimi, skijoering - vleka s smu~mi
vožnja s ko~ijo, vozom in sanmi
poletne prireditve
programi za zaklju~ene skupine - vite{ki
program, kme~ke igre, animacije...
• OTROŠKI TABORI - jahanje, skrb za konje, ustvarjanje, spoznavanje narave...
INFO: Robi +386 (0)41 790 297, [email protected]
ISLANDSKI KONJI / LIPICANCI
Agencije, ostala ponudba
www.bohinj.si
Turisti~na zadruga Bohinj
z.o.o
Turisti~na zadruga Bohinj
z.o.o.
Rib~ev Laz 53
4265 Bohinjski jezero
Tel./fax: +386 (0)4 5723 357
^e bi se radi peljali s kolesom
ali scooterjem ob Bohinjskem
jezeru in proti slapu Savica ali
pa naokrog po Zgornji in Spodnji bohinjski dolini, jih lahko
najamete pri nas. V na{em kiosku imamo tudi veliko izbiro
spominkov z napisom Bohinj.
Vabimo vas, da se sprehodite
po krožni gozdni poti ob
najlep{ih predelih korit Mostnice in ob~udujete zeleno barvo
~iste vode ter {tevilne kotli~ke
in prelive.
Plezalna in smu~arska {ola Alpe bohinj
Alpinsport
Alpinsport
Rib~ev Laz 53
4265 Bohinjsko jezero
Tel./fax: +386 (0)4 5723 486
Gsm: +386 (0)41 596 079
alpinsport�siol.net
www.alpinsport.si
ŠPORTNE AKTIVNOSTI,
TURISTI^NI PAKETI
ALPE, D.O.O.,
BOHINJSKA BISTRICA
Ravne 17, 4264 Boh. Bistrica
Gsm: +386 (0)31 228 008,
+386 (0)40 349 669
alpe-rjavina�alpe-rjavina.si
www.alpe-rjavina.si
CLIMBING ALPE-BOHINJ
- {ola plezanja
- plezanje v visokih stenah in suhih kanjonih
- spust iz skalce in spust po ži~nici
- vodenje lažjih in bolj zahtevnih planinskih tur
- vodenje izletov
- trgovina in izposoja planinske opreme
POLETJE:
- izposoja koles, kanujev, kajakov
- izleti po reki Savi Bohinjki
- soteskanje
- kajak – kanu {ola
- gorsko vodni{tvo
- {portni dnevi
SKI & SNOWBOARD ALPE-BOHINJ
- {ola smu~anja in deskanja
- izposoja in servis smu~arske, teka{ke in turne opreme
- ledno plezanje
- turno smu~anje
ZIMA:
- smu~arska {ola BOHINJ – VOGEL
- alpsko smu~anje
- deskanje
- tek na smu~eh
- izposoja smu~arske opreme
LD – Turizem
Ribi{ka družina Bohinj
LD – Turizem,
Darja Lazar s.p., Mencingerjeva 10
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5747 600
Fax: +386 (0)4 5747 601
darja.lazar�siol.net
www.ld-turizem.si
Turisti~na agencija LD Turizem razpolaga s 300 leži{~i v zasebnih sobah
in apartmajih po Bohinjski Bistrici in
bližnji okolici. Apartmaji in sobe se nahajajo v bližini smu~i{~a Kobla in so od
Bohinjskega jezera oddaljene približno
6 km.
Prodajamo razne turisti~ne vodnike,
planinske karte, razglednice, ribi{ke
karte, posredujemo {portne programe,
izlete, letovanja ter smu~anje doma in
v tujini. Izposojamo kolesa.
Lokacija agencije je ob glavni cesti pred
glavnim križi{~em ob vstopu v Bohinjsko Bistrico.
Agencije, ostala ponudba
Ribi{ka družina Bohinj
Grajska 10
4264 Bohinjska Bistrica
Gsm: +386 (0)31 605 038
www.bohinj.si/rd/
rd.bohinj�cc-line.si
Ribi{ka družina Bohinj upravlja
z delom bohinjskega ribi{kega
okoli{a:
REVIR 1: Boh. jezero (jezerska
postrv, menek, klen in jezerska
zlatov~ica).
REVIR 2: Sava Bohinjka do
cestnega mostu v Bohinjski
Bistrici (poto~na postrv, lipan,
{arenka, klen).
REVIR 3: Mostnica
(poto~na postrv in lipan; samo
lovi in spusti).
www.bohinj.si
Planinsko dru{tvo Srednja vas
Vodnikov dom na Velem polju
Planinsko dru{tvo Srednja vas
Srednja vas 79, 4267 Srednja vas
Gsm: +386 (0)31 341 821
Je eno izmed najstarej{ih znanih planinskih dru{tev, ki ljubiteljem gorskega sveta že
dolga desetletja ponujajo pomo~ in usluge na njihovi poti v triglavsko pogorje.
V svojih {tirih planinskih ko~ah nudi dru{tvo planincem varno zavetje, hrano in
osvežilne napitke,
- skrbi, da so planinske poti na njegovem obmo~ju varne, urejene in markirane,
- s svojimi planinskimi vodniki organizira varno in strokovno vodenje v planine,
- skrbi za planinsko vzgojo zlasti bohinjskih otrok in mladine v smislu slogana
»vsak Bohinjc – planinc«
- odli~no izurjena gorska re{evalna služba nudi ob vsakem ~asu hitro in
strokovno pomo~ ponesre~encem,
- in nenazadnje – nekatere ~lane tega dru{tva je že dolga leta mo~ zaslediti v
zelo uspe{nih odpravah v znana in manj znana gorstva po vsem svetu.
Planinsko dru{tvo ima v svoji lasti in upravljanju {tiri planinske ko~e, ki se vse nahajajo v obmo~ju triglavskega pogorja in hkrati tudi v osr~ju Triglavskega narodnega
parka, ki je najve~je slovensko nacionalno naravno bogastvo.
Planinska ko~a pod Bogatinom
O~arani od lepot, ki jih boste odkrivali na svojih poteh po Zlatorogovem kraljestvu in
utrujeni od hoje boste v zavetju teh ko~ v prijetnem okolju na{li po~itek in si nabrali
novih mo~i za nadaljevanje poti do va{ega kon~nega cilja.
Vodnikov dom na Velem polju
Gsm: +386 (0)51 607 211
- nadmorska vi{ina 1817 m,
- dostopi iz Rudnega polja preko Jezerc in Studorskega prevala (3h), iz Stare
Fužine v Bohinju preko doline Voj (4h) ali iz Srednje vasi preko planine
Uskovnice in Konj{~ice (3h),
- ko~a je odprta od 20. junija do konca septembra,
- v 5 sobah je 20 postelj, v skupnih prostorih pa 38 leži{~,
- v zimski sobi je 5 leži{~ (odprta je vso zimo – zavetje),
- planincem je na voljo topla in hladna hrana ter vrsta raznih napitkov,
- ture iz Vodnikove ko~e: Triglav mimo ko~e Planike in Kredarice, Doli~,
Sedmera Jezera
Ko se boste vra~ali domov in bo va{a du{a prepolna lepot in vtisov in ko bo va{ pogled
{e enkrat po~asi drsel po gorskih grebenih Julijcev, vas bodo bohinjske planine ponovno nesli{no vabile: Nazaj, nazaj v planinski raj ...
Planinska ko~a na Uskovnici
... in na{e ko~e vam bodo v pozdrav na stežaj odpirale svoja gostoljubna vrata.
Planinska ko~a pod Bogatinom
Gsm: +386 (0)40 645 865
- nadmorska vi{ina 1513 m,
- dostop od slapa Savice mimo ko~e na Komni (2h) v smeri Krnskega jezera
(15’),
- ko~a je odprta od 15. junija do konca septembra ter pozimi za novo leto in v
~asu spomladanske smuke,
- v sobah je 41 postelj, v skupnem prostoru pa 13 leži{~,
- v jedilnici lahko postrežemo 50 gostov naenkrat,
- planincem so na voljo topla in hladna hrana ter napitki,
- centralno ogrevanje
- možne ture: Bogatin, Krn, Krnsko jezero, Sedmera jezera, Triglav
Planinska ko~a na Uskovnici
Gsm: +386 (0)31 341 814
Planinska ko~a v Vojah
- nadmorska vi{ina 1138 m,
- dostopi iz Srednje vasi (1h) ali Stare Fužine (1,5h), iz Rudnega polja mimo
Razpotja (1h) ter iz Goreljeka preko Praprotnice (2h)
- ko~a je odprta od za~etka maja do konca septembra, vse vikende ob lepem
vremenu, pozimi pa za ve~je skupine, možno je silvestrovanje,
- v sobah je 38 postelj,
- v bližnji sirarni je 28 leži{~ v 5 sobah,
- v jedilnici lahko postrežemo 80 gostov naenkrat,
- planincem je na voljo topla in hladna prehrana ter napitki,
- centralno ogrevanje
Planinska ko~a v Vojah
Gsm: +386 (0)51 308 959
- nadmorska vi{ina 690 m,
- dostop ob kanjonu Mostnice (45’), možno tudi z avtomobilom po cesti
iz Stare Fužine (10’),
- ko~a je odprta od junija do konca septembra,
- v sobah je 17 postelj, v skupnem prostoru pa 20 leži{~,
- v jedilnici lahko postrežemo 60 gostov naenkrat,
- planincem je ves dan na voljo topla in hladna hrana ter napitki
Planinske ko~e
www.bohinj.si
Planinsko dru{tvo Ljubljana-Matica
Vabljeni v na{e planinske ko~e
Ko~a pri Triglavskih jezerih
Tel. +386 (0)40 620 783
Ko~a pri Savici
Tel. +386 (0)40 695 787
Dom na Komni
Tel. 386 (0)40 695 783
Triglavski dom na Kredarici
Tel. +386 (0)4 5312 864
Dom v Kamni{ki Bistrici
Tel. +386 (0)1 8325 544
Planinsko dru{tvo Ljubljana-Matica
Trdinova 8, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 4381 911
Tel: +386 (0)1 2312 645
www.pd-ljmatica.si
Ži~nice Vogel Bohinj
Ži~nice Vogel Bohinj, d.d.
Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 5729 712
+386 (0)4 5729 721
Fax:+386 (0)4 5723 780
marketing.vogel�siol.net, www.vogel.si
Vogel je turisti~ni center, ki leži na obmo~ju
Triglavskega narodnega parka. Sodobna gondolska ži~nica vas pripelje na nadmorsko vi{ino
1537 m, kjer se vam odpre ~udovit razgled.
Pozimi je Vogel znano visokogorsko smu~i{~e,
kjer vam snežna idila nedotaknjene narave {e
polep{a uživanje ob smu~anju, deskanju ali pa
zgolj panoramski vožnji z gondolo.
Poleti se Vogel preoble~e iz belih obla~il v
živahnej{e barve. Številne sprehajalne in
markirane gorske poti so idealne za rekreacijo,
fotografiranje, uživanje v prijetni spokojnosti
visokogorja in ogledu gorskega rastlinstva in
živalstva.
Ljubitelji jadralnega padalstva Vogel poznajo kot
eno lep{ih vzletnih to~k.
La~ni in žejni pa z Vogla tudi ne boste od{li.
Kobla – ži~nice, turizem, gostinstvo
Kobla – ži~nice, turizem, gostinstvo d.o.o.
Cesta na Ravne 7
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5747 100
Fax: +386 (0)4 5747 101
kobla�volja.net, www.bohinj.si/kobla
Kobla je edino smu~i{~e v Sloveniji, dosegljivo
z vlakom. Tri dvosedežnice in tri vle~nice
lahko prepeljejo 5700 smu~arjev na uro.
Prve vle~nice se za~nejo že na robu Bohinjske
Bistrice, osrednjega bohinjskega naselja. V
zadnjih letih je bil zgrajen sistem umetnega
zasneževanja z dvajsetimi snežnimi topovi,
ki ob primernih pogojih v vsega nekaj dneh
omogo~ajo zasnežitev najpomembnej{ih prog.
23 km smu~arskih prog je primernih za vse,
najve~je zadovoljstvo pa bodo tukaj na{li tisti, ki
uživajo na dolgih in hitrih progah. Na smu~i{~u
Kozji hrbet je možna no~na smuka, urejenih je
tudi 6 km teka{kih prog in sankali{~e.
Na smu~i{~u na Ravnah je na voljo gostinskoturisti~ni objekt s preno~i{~i.
Planinske ko~e, smu~i{~a
www.bohinj.si
Zimska karta smu~i{~a Vogel
Zimska karta smu~i{~ Kobla in Senožeta
Smu~i{~e Sori{ka planina
Servis Finžgar
Smu~i{~e Sori{ka planina
Selca 86, 4227 Selca
Tel.: +386 (0)4 5117 835
Fax: +386 (0)4 5117 839
www.bohinj.si/soriska-planina
Dvosedežnica in tri vle~nice. Tereni
so primerni za zahtevne in manj
zahtevne smu~arje, urejene teka{ke
proge, smu~arska {ola, izposoja in
servis smu~arske opreme, brunarica –
nudimo hladne in tople jedi.
Smu~i{~e Senožeta
Smu~i{~a
Smu~i{~e Senožeta
Športno dru{tvo Srednja vas
Gsm: +386 (0)41 657 138
(Zdravko Cesar)
Smu~i{~e na pobo~ju Senožet, v neposredni bližini Srednje vasi, s 450 m
dolgo vle~nico in manj{o vle~nico za
otroke. Teka{ka proga (3 km osvetljene), smu~arska {ola, izposoja in
servis smu~arske opreme, sankanje,
no~na smuka, gostinska ponudba,
umetno zasneževanje, parkiri{~e ob
smu~i{~u. Ugodne cene.
Šport servis Podlipnik
Šport servis Podlipnik
Jani Podlipnik
Savica 4
4264 Bohinjska Bistrica
Tel.: +386 (0)4 5723 126
Gsm: +386 (0)41 724 105
janipodlipnik�gmail.com
www.ski-servis-bohinj.com
Izposojamo, prodajamo in servisiramo
vse vrste smu~arske opreme. V zimskem ~asu imamo odprto od 8. do 20.
ure, tudi ob nedeljah in praznikih.
www.bohinj.si
www.bohinj.si
Cerkev Sv. Martina v Srednji vasi
Bohinjsko jezero
Bled
TIC Bled, Cesta svobode 15, 4260 Bled, Slovenija, Tel.: +386 (0)4 5741 122, Fax: +386 (0)4 5741 555, E-mail: tdbled�telemach.net, www.bled.si
Bled 25 km od Bohinja.
muzej
bencinski servis
železni{ka postaja
avtovlak
jadralno padalstvo
turisti~ne informacije
parkirni prostor
hotel
penzion
sobe
LEGENDA
prevoz z ladjo
kabinska ži~nica
kamping
HEMINA ROMARSKA POT
TURISTI^NA SIRARSKA POT
JAHALNE POTI
KOLESARSKE POTI
SPREHAJALNE POTI
PLANINSKE POTI
Zoisov grad s stolpno uro
Hudi~ev most
Ajdovski gradec
korita Mostnice
slap Savica
cerkev Marijinega vnebovzetja
cerkev Sv. Duha
cerkev Sv. Janeza Krstnika
pokopali{~e iz 1. svetovne vojne
vas Studor z znamenitimi kozolci
NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI:
ŠPORTNI CENTER
POKLJUKA
Bohinjsko jezero
cerkev Sv. Martina
Govic, slap Govic
Grme~ica, slap Grme~ica
Informacije
Turizem (TIC) Bohinj
Info to~ka Triglavskega narodnega parka
Triglavska cesta 30
4264 Bohinjska Bistrica
info�bohinj.si
Tel.:+386 (0)4 574 75 90
Fax: +386 (0)4 574 75 91
www.bohinj.si
TIC Rib~ev Laz
Rib~ev Laz 48
4265 Bohinjsko jezero
info�bohinj-info.com
www.bohinj-info.com
Tel.: +386 (0)4 574 60 10
Fax: +386 (0)4 572 33 30
Bohinjsko jezero
Zoisova zvon~ica (Campanula zoysii)
• Založil: Turizem Bohinj
• Ideja in koncept: Klemen Langus, Grega Šilc
• Oblikovanje: Nežka Božnar
• Fotografije: Tomo Jeseni~nik, Andrew Aungthwin, Uro{ Novak, Stane Klemenc, Matevž Lenar~i~, Simon Krži~, Mojca Odar, Tanja Sodja, Karmen Pavliha, Borut Gogala, Peter Strgar, Bo{tjan Odar, Jože Miheli~, Janko Dobravec, arhiv Turizma Bohinj, Arhiv STO
• Tekst: Matjaž Žmitek, Martin Šolar, Nežka Božnar, Samo Gardener, *Janez Bizjak (avtorsko in {e neobjavljeno besedilo za monografijo Bohinj)
Slap Savica
www.bohinj.si
• Prevod: Amidas, d.o.o., Verbum Doris Sodja s.p.
• Panoramska karta: Panorama, Bojan Simon~i~
• Tisk in litografija: Medium, d.o.o.
Katalog Bohinj je natisnjen na papirju s FSC certifikatom.
www.julijske-alpe.si