Navodila za uporabo 620.pdf

Navodila za uporabo
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Vaš stroj Elna 620 je namenjen samo za gospodinjsko uporabo. Preden ga za!nete uporabljati,
preberite navodila v celoti.
Kadar uporabljate elektri!ne aparate, vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, med drugim:
Pred uporabo pre!itajte celotna navodila za uporabo.
NEVARNOST - da ne bi prišlo do nesre!e z elektri!nim tokom:
1.
2.
3.
4.
Kadar je stroj vklju!en v elektri!no omrežje, ga nikoli ne puš!ajte brez nadzora.
Stroj po uporabi, pred !iš!enjem ali pred zamenjavo žarnice vedno izklju!ite iz omrežja.
Uporabljajte žarnice istega tipa, 12 V, max 5 W.
Ne shranjujte stroja na mestih, kjer lahko pade v banjo ali umivalnik. Stroj se ne sme namo!iti v vodo ali kako
drugo teko!ino
OPOZORILO: zaradi nevarnosti požara, opeklin, poškodb z elektri!nim tokom ali drugih poškodb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ne uporabljajte stroja kot igra!o. Otroci ga lahko uporabljajo samo pod skrbnim nadzorom.
Stroj uporabljajte samo za tisto, za kar je namenjen, kot je navedeno v navodilih. Uporabljajate samo nastavke,
ki jih priporo!a proizvajalec, kot je navedeno v teh navodilih.
Ne uporabljajte stroja, !e sta elektri!na žica ali vti!nica poškodovana, !e stroj ne deluje pravilno, !e je padel na
tla, bil poškodovan ali je padel v vodo. Stroj odnesite v najbližji pooblaš!eni servis.
Stroj je opremljen s posebnim elektri!nim kablom, ki ga morate v primeru poškodbe zamenjati z enakim. Dobite
ga pri svojem prodajalcu.
Nikoli ne uporabljajte stroja, !e so odprtine za zra!enje blokirane. Pazite, da se odprtine za zra!enje ne
zamašijo s prahom ali muckami.
Nikoli v nobeno odprtino ne vstavljajate ali spuš!ajte nikakršnih predmetov.
Ne uporabljajte stroja na prostem.
Ne uporabljajte stroja v okoljih, kjer se uporabljajo pršila ali se dovaja kisik (bolniške sobe)
Pri izklopu najprej izklju!ite stikala, nato izklju!ite iz omrežja.
Za odklop stroja iz elektri!nega omrežja, primite vtika! in ga izvlecite iz vti!nice. Ne vlecite za kabel!
Pri šivanju pazite na prste, zlasti v bližini igle.
Vedno uporabljajte primerno vbodno ploš!o. Z uporabo napa!ne vbodne ploš!e lahko zlomite iglo.
Ne uporabljajte zvitih igel.
Ne vlecite ali potiskajte blaga pri šivanju. S tem lahko poškodujete iglo.
Kadar menjavate pribor, napeljujete sukanec, menjavate igle in podobno, stroj vedno izklju!ite.
Pri !iš!enju ali vzdrževanju stroja po navodilih stroj vedno izklju!ite.
SHRANITE NAVODILA
VAŽNO!
Stroja nikoli ne uporabljajte ali hranite blizu grelnih teles, stati!ne elektrike, vlage ali na direktnem sonca.
Kadar delate v bližini igle, pazite na prste.
1
VSEBINA
POGLAVJE 1: deli in funkcije
Deli stroja ........................................................ 3
Standardni pribor ............................................ 4
Ta!ke in opis pribora ....................................5-6
Mizica in rokavnik ............................................ 6
Vrtiš!a za krožno šivanje ................................ 7
Uporaba vijaka za fino nastavitev ................... 7
Kako spustiti grabljice ..................................... 7
Gumb za nastavitev pritiska ta!ke .................. 8
Ro!ica za normalni in dodatni dvig ta!ke ....... 8
Pritrditev in odstranitev ta!ke........................... 8
Pritrditev in odstranitev nosilca ta!ke ............. 9
Vodilne linije .................................................... 9
Uravnavanje hitrosti šivanja ............................ 9
Nastavitev napetosti sukanca ....................... 10
POGLAVJE II – Priprave na šivanje
Priklop stroja na elektri!no omrežje............... 11
Izbira primerne igle in sukanca ..................... 12
Menjavanje igle ............................................. 12
Opis igel ........................................................ 13
Tipke in LED prikazovalnik .......................14-16
Navijanje tuljavice .....................................17-18
Dodatno stojalo za sukanec .......................... 18
Vstavljanje tuljave .......................................... 19
Napeljevanje sukanca igle ............................ 20
Vgrajeni vdevalec sukanca ............................ 21
Kako izvle!ete sukanec !olni!ka .................. 22
Trojni šiv ......................................................... 34
Raztegljivi šiv .................................................. 34
Super raztegljivi vbod ..................................... 35
Dvojni overlock vbod ..................................... 35
Vrste gumbnic............................................36-39
Gumbnica z vrvico .......................................... 40
Super overlock vbod....................................... 41
POGLAVJE IV – Okrasno šivanje
Posamezni vzorec – tipka za samozatrditev .. 41
Daljši vzorci – tipka za samozatrditev............. 41
Kombinirani nizi .............................................. 42
Prešivanje vrvic............................................... 42
Enojna vrvica za nabiranje težkih materialov . 42
Aplikacije s satin vbodom .............................. 43
Valoviti robovi ................................................. 43
Krožno šivanje ................................................ 43
Veliki polkrožni robovi..................................... 44
Dekorativni vbodi za dvojno iglo ..................... 44
POGLAVJE V – Tradicionalno šivanje
Bize ali gubice................................................. 45
Oviti in zviti rob ............................................... 45
Sešivni vbod ................................................... 46
Luknji!asto okrasno vezenje .......................... 46
Franže............................................................. 47
Ažurni rob ....................................................... 47
Smok............................................................... 48
POGLAVJE III – Osnovno šivanje
POGLAVJE VI - prešivanje
Kako brati podatke o nastavitvah stroja ........ 23
Ravni vbod ....................................................23
Za!etek šivanja .............................................. 23
Zatrditev šiva.................................................. 24
Odrez sukanca............................................... 24
Spreminjanje smeri šivanja ........................... 24
Šivanje težkega blaga.................................... 25
nabiranje ........................................................ 25
Vstavljanje zadrg ......................................26-27
Zavihan rob .................................................... 28
Šivanje z dvojno iglo ...................................... 29
Rob z dvojno iglo .......................................... 29
Cik-cak vbod ................................................. 30
Obšivanje ....................................................... 30
Šivanje gumba .............................................. 31
Trovbodni cik-cak .......................................... 32
Popravljanje raztrganin ................................. 32
Šivanje 7 mm elastike .................................... 32
Vbod za slepi šiv ............................................ 33
Školjkast rob .................................................. 34
Sestavljanje blaga .......................................... 49
Drsno vodilo za prešivni šiv ........................... 49
Krpanke (patchwork) ..................................... 50
Prešivni vbod .................................................. 50
Aplikacije z zan!nim vbodom ......................... 51
POGLAVJE VII – Vzdrževanje stroja
"iš!enje okrog !olni!ka.................................. 52
"iš!enje okrog zajemalca in grabljic .........52-53
Vstavljanje !olni!ka ........................................ 53
Menjavanje žarnice ........................................ 53
PREGLED VBODOV ...................................... 54
DODATNI PRIBOR ........................................ 55
ODPRAVA TEŽAV ........................................ 56
INDEKS .....................................................57-58
OPOMBA: Informacije in podatki v teh
navodilih so bili to!ni v !asu, ko so se
navodola tiskala. Elna si pridržuje pravico do
sprememb in dopolnitev.
2
POGLAVJE I:
Deli stroja in funkcije
de!l!fjgfj"fj"fjfj!f!js"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Deli stroja
Dvižni zgornji pokrov
Preglednica vbodov
Zgornji prostor za pribor
Vretence za navijanje tuljavic
Omejilec navijalca tuljavic
Tipke za izbiranje
LED prikazovalnik
Stranski prostor za pribor
Tipka za nastavitev dolžine vboda
Tipka za nastavitev širine vboda
Ro!ica za nastavitev hitrosti šivanja
Tipka za dvig/spust igle
Tipka za zatrditev šiva
Tipka za vzvratno šivanje
Gumb za sprostitev pokrov!ka tuljavice
Pokrov!ek tuljavice
Mizica (škatla za pribor)
Vbodna ploš!a
Vrtiš!a za krožno šivanje
Napeljevelec sukanca
Nož za odrez sukanca
Stranski pokrov
Gumb za bastavitev pritiska ta!ke
Gumb za nastavitev napetosti sukanca
Nosilec omota sukanca
Vijak za pritrditev igle
Igla
Ta!ka
Nosilec ta!ke
Vijak za pritrditev nosilca ta!ke
To!ka za prenašanje stroja
Ro!ica za dvig ta!ke
Ro!ica za izdelavo avtomatske gumbnice
Rokavnik
Ro!ica za spust in dvig grabljic
Vti!nica za priklop na elektri!no omrežje
Glavno stikalo
Pogonsko kolo (obra!ajte ga vedno proti sebi)
Standardni pribor
Pod dvižnim zgornjim pokrovom:
1.
2.
3.
4.
Nožek za paranje
Komplet igel
Vodilo za prešivanje
Tuljavice (4+1 v stroju=5)
Stranski prostor
(Da se odpre, povlecite stranski pokrov navzdol)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
D: Ta!ka za robljenje
E: Ta!ka za zadrgo
F: Ta!ka za vezenje (satin vbode)
H: Ta!ka za šivanje vrvic
G: Ta!ka za slepi šiv
R: ta!ka za avtomatsko gumbnico
C: Ta!ka za overock vbode
"epek za krožno šivanje
A: Standardna kovinska ta!ka(pritrjena na stroj)
Predal!ki pod stranskim pokrovom se lahko nekoliko
izvle!ejo, da jet dostop do pribora lažji.
Mizica (škatla za pribor)
Del pribora jet shranjenega v mizici.potegnite pokrov
proti sebi, da se odpre škatla za pribor.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
4
Velik izvija!
Š!etka za prah
Veliko zadrževalo omota sukanca
Malo zadrževalo omota sukanca
Dodatni nosilec omota sukanca
Podložka za omot sukanca iz filca
Podstavek omota sukanca
Škatla stroja
21.
22.
23.
24.
Navodila
Priklju!ni kabel
Pedal
Torba za prenašanje
Opis ta!k in pribora
A: Standardna kovinska ta!ka
Ta ta!ka je pritrjena na stroju, ko ga kupite. V glavnem se
uporablja za ravne vbode in cik-cak vbode, daljše od 1,0.
Gumb na ta!ki jo blokira v vodoravnem položaju, kar
pomaga pri šivanju ve!ih slojev blaga !ez debele šive.
C: Overlock ta!ka
Ta ta!ka prepre!uje, da bi se robovi blaga pri obšivanju s
cik-cak šivom vihali. Drsnik ob strani ta!ke zagotavlja, da
šiv plosko leži in se sukanci ne nabirajo. Uporabljajte jo pri
izredno težkih tkaninah.
D: Ta!ka za robljenje
Vstavite blago v polžasto odprtino na ta!ki. Polžasto vodilo
pomaga blagu da se pravilno obra!a in oblikuje lep šiv. To
je zelo enostaven na!in za profesionalno izdelan rob.
Ta!ka za zadrgo
Uporabljajte jo pri šivanju zadrge. Kanali na spodnji strani
omogo!ajo, da ta!ka lepo te!e !ez zadrgo. Pripnite jo na
levo ali desno stran igle, glede na to, katero stran zadrge
šivate.
Ta!ka za vezenje (satin vbod)
Kanal na spodnji strani ta!ke je oblikovan tako, da lepo
te!ejo gosti cik-cak vbodi pod njim. Je zelo primerna za
šivanje satin vboda in okrasnih vbodov.
5
G: Ta!ka za slepi šiv
Vodilo na ta!ki pomaga, da igla zajame samo eno ali dve
vlakni na robu, kar omogo!a oblikovanje nevidnega šiva.
Ta!ka za vrvice
Z njo lahko oblikujete okrasne pletenice in obrobe. Položite
tri vrvice v ta!ko in šivajte preko njih, ali pa z cik-cak
vbodom šivatje preko ene vrvice pri težkih tkaninah.
R: Ta!ka za avtomatsko enostopenjsko gumbnico
Položite gumb v ta!ko in s tem dolo!ite velikost gumbnice.
Stroj bo avtomatsko izdelal gumbnico, ki bo ustrezala
velikosti gumba.
#epek za krožno šivanje
Na rokavniku so vrtiš!a (luknjice) za krožno šivanje. S
!epkom za krožno šivanje pripnete blago na stroj ter
šivate izbrani vbod Dobili boste perfekten krožni šiv.
Vodilo za prešivni šiv
S pomo!jo tega vodila boste lahko izdelali vzporedne
šive v enakomernih medsebojnih razdaljah.
Mizica in rokavnik
Mizica
Mizica za šivanje omogo!a ve!ji prostor za šivanje in s tem
olajša šivanje. Mizica za šivanje se enostavno odstrani in s
tem sprostite rokavnik.
Odstranjevanje:
Potegnite rob mizice za šivanje stran od stroja, kot kaže
slika
Pritrditev::
Potisnite mizico nazaj na prvotno mesto, da dobite ve!jo
delovno površino.
Rokavnik
Rokavnik je zelo primeren za šivanje okroglih delov, kot so
rokavi, pas in hla!nice. Pri krpanju nogavic, kolen in
komolcev je najbolje uporabiti rokavnik.
.
6
Vrtiš!a za krožno šivanje
Na rokavniku so luknjice (1) v razmaku 1 cm ena od
druge. Luknjice se uporabljajo kot vodila za krožno
šivanje, pri robljenju s polkrožnimi okrasnimi vbodi s
pomo!jo !epka za krožno šivanje. Glejte strani 43-44.
Uporaba vijaka za fino nastavitev
Izbira blaga ali niti lahko vpliva na obliko vboda. S
pomo!jo vijaka za fino nastavitev lahko skrajšamo ali
podaljšamo vbod.
(1) Vijak za fino nastavitev
(2) Standardna nastavitev
(3) Indikator nastavitve
S pomo!jo izvija!a lahko spreminjate nastavitev tako, da
vijak obra!ate.
! "e so vbodi prekratki (4) popravite tako, da obrnete
vijak proti smeri +.
! "e so vbodi predolgi (5) popravite tako, da obrnete
vijak v smeri –
Kako spustiti grabljice
Grabljice lahko pri posebnih tehnikah šivanja, kot so
prostoro!no vezenje, šivanje gumbov in podobno,
spustite.
Pri obi!ajnem šivanju morajo biti grabljice v zgornjem
položaju.
Poiš!ite tipko za vklop/izklop grabljic na zadnjem delu
rokavnika. Tipko potisnite v desno (navzdol) (1) ali v levo
(navzgor) (2). Pri ponovnem vklopu grabljice dvignete
tako, da pogonsko kolo obrnete ro!no proti sebi.
7
Nastavitev pritiska ta!ke
Poravnavajte gumb za pritisk ta!ke (1) z oznako (2) na (3)
za obi!ajno šivanje.
Pritisk ta!ke zmanjšajte na 2 pri šivanju aplikacij,
rešiljejev, ažurnih šivov, naudarjanje in vezenje.
Pri šivanju velurja, pletenin ali zelo raztegljivih tkanin
pritisk ta!ke zmanjšajte na 1.
Ro!ica za normalni in dodatni dvig ta!ke
Z ro!ico (1) spuš!ate ali dvigate ta!ko.
Pred za!etkom šivanja morate ta!ko spustiti, ker se s tem
vklju!i napenjanje niti.
Ta!ko lahko dvignete za kakšnih 6,5 mm višje kot je
normalni zgornji položaj za lažje šivanje debelih tkanin.
Ta!ko dodatno dvignete tako, da ro!ico za dvig ta!ke (1)
dvignete nad normalni zgornji položaj.
Pritrditev in odstranitev ta!ke
Pritisnite tipko za spuš!anje in dviganje igle tako, da bo
igla v zgornjem položaju.
Izklopite stroj z stikalom za vklop/izklop. Dvignite ta!ko in
pritisnite na rde!i gumb (1) na zadnji strani nosilca ta!ke.
Ta!ka se bo odpela in padla.
Položite izbrano ta!ko tako, da bo pali!ica na ta!ki (3)
ležala to!no pod utorom (2) nosilca. Spustite tla!ni drog z
ro!ico za spuš!anje ta!ke in ta!ka se bo pripela.
8
Pritrditev in odstranitev nosilca ta!ke
Izklopite stroj. Dvignite tla!ni drog z ro!ico za dvig
ta!ke.
Obrnite vijak (1) v obratni smeri urinega kazalca z
izvija!em in snemite nosilec ta!ke.
Namestite ga tako da poravnate luknjo v nosilcu (2)
z luknjo na kompresijski gredi (3). Vstavite vijak v
luknjo in privijte v smeri urinega kazalca.
Vodilne linije
"rte na vbodni ploš!i vam pomagajo meriti širino
šiva.
Številka ozna!uje razdaljo med iglo v srednjem
položaju 3.5 in robom blaga.
(1) - Srednji položaj igle
(2) - Rob blaga
(3) - Vodilne linije na vbodni ploš!i
(4) - Vodilna linija za 90° kot obra!anja za 5/8
palca (15 mm).
Uravnavanje hitrosti šivanja
Hitrost šivanja lahko uravnavate s pritiskom na
pedal. Mo!nejši pritisk na pedal pomeni hitrejše
šivanje.
Maksimalno hitrost šivanja lahko spreminjate s
tipko na stroju. "e tipko potisnete v desno, bo
hitrost ve!ja, v levo se hitrost zmanjša.
9
Nastavitev napetosti sukanca
Izbira pravilne napetosti-ravni šiv
Pri pravilnem ravnem šivu se bosta obe niti prepletali med
obema slojema blaga, kot kaže slika na levi (pove!an
detajl). Napis AUTO na gumbu za nastavitev napetosti
mora biti poravnan z oznako na stroju (1). Prižgala se bo
zelena lu!ka.
"e pogledate nit igle (2) (zgornja nit) in nit !olni!ka (3)
(spodnja nit) boste videli, da med vbodi ni nobenih
presledkov. Vsak vbod je raven in enakomeren.
V nekaterih primerih je potrebno napetost niti igle
spremeniti z ro!no nastavitvijo. Primeri:
-
trdo ali težko blago
šivanje ve! kot dveh slojev blaga
vrsta vboda
posebni sukanci
Pri spreminjanju napetosti niti igle višja številka pomeni
višjo napetost niti, manjša pa manjšo.
Nit je preve! napeta
Nit !olni!ka se vidi na zgornji strani blaga in šiv ni gladek.
Obrnite gumb za napetost niti na nižjo številko, da
popustite napetost igle.
Napetost niti je premajhna
Nit igle se vidi na spodnji strani blaga in šiv ni raven.
Obrnite gumb na višjo številko in pove!ajte napetost niti
igle.
Nastavitev napetosti niti pri cik-cak in satin
vbodih
Napetost zgornje niti mora biti rahlo manjša pri šivanju
cik-cak in satin vboda. Zgornja nit se mora malo videti na
spodnji strani blaga.
10
POGLAVJE II
Priprave na šivanje
Priklop stroja na elektri!no omrežje
Preden priklopite stroj na elektri!no omrežje, se
prepri!ajte, da je oznaka napetosti na stroju enaka
napetosti v vašem elektri!nem omrežju.
Preden vklopite stroj, izklopite stikalo (1). Priklopite
vti! za pedal (2) in za stroj (3) v stroj in vti! za
omrežje (4) v vti!nico na steni.
"e vti! na kablu, ki ga dobite s strojem, ne ustreza
natan!no vti!nici na vašem zidu, pokli!ite svojega
prodajalca ali serviserja. V nobenem primeru sami ne
popravljajte kabla.
POMEMBNO:
Pred prvo uporabo stroja položite pod ta!ko odpadni
kos blaga in nekaj !asa šivajte brez sukanca, da
odstranite odve!no olje.
OPOMBA:
Po izklopu stroja po!akajte 5 sekund, preden ga
ponovno vklopite.
ZA VAŠO VARNOST
Ne uporabljajte podaljškov ali razdelilcev.
Ne dotikajte se stroja z mokrimi rokami.
Vedno najprej izklopite stikalo za vklop/izklop in šele
nato izklopite kabel iz zidne vti!nice.Obvezno
izklopite stroj iz zidne vti!nice, kadar:
- kadar stroj pustite brez nadzora
- kadar stroj !istite.
Vedno izklopite stikalo za vklop/izklop:
- kadar pripenjate ali odstranjujete dele kot so
igla ali ta!ka ali vbodna ploš!a
- kadar napeljujete niti igle ali !olni!ka
Ne polagajte nobenih predmetov na pedal.
Ne polagajte težkih predmetov na kabel.
Ne izpostavljate kabla vro!ini.
Ne uporabljajte poškodovanih kablov. Poškodovani
kabel obvezno zamenjajte.
Dokler stroj deluje, bodite vedno pozorni na predele
šivanja in se ne dotikajte nobenih delov, ki se
premikajo, kot npr. predajnikov niti, pogonskega
kolesa ali igle.
Kadar šivate cik-cak vbodeali satin vbode, mora biti
zgornji sukanec malo manj napet, tako da se
malenkostno pojavi na spodnji strani blaga.
11
Teža
Tkanina
Zelo
lahka
Šifon, organdi, takna
!ipka
Lahka
Batist,tanko platno za
rob!ke, krep, saten
Srednje
Težke
Zelo
težke
Vrsta igle
Velikost
igle
Universal
Okrogla
Konica
Stretch
9 (65)
9 (65)
Universal
11 (75)
12 (80)
Enoslojne pletenine,
kopalne obleke, triko,
džersi
Stretch
Okrogls
Konica
11 (75)
11 (75)
Usnje, semiš
Usnje
11 (75)
Flanela, velur, žamet,
volna plano, flanela
Universal
14 (90)
Dvoslojne pletenine,
rategljive tkanine,
debelejše pletenine
Okrogle konice 14 (90)
11 (75)
Usnje, semiš, um.usnje Usnje
14 (90)
Džins, platno,
D#žins
16 (100)
Plaš!i, termo flis,
dekorativne zavese
Universal
16 (100)
Usnje, semiš
Usnje
16 (100)
Debelo platno,
tapetniško blago
Universal
18 (110)
Površinski okrasni šivi
Posebne igle
11 (75)
14 (90)
Izbira primerne igle in sukanca
Obstaja veliko razli!nih vrst blaga, igel in sukancev.
Pomembno je uporabljati ustrezne vrste skupaj.
Vedno kupujte kvalitetne sukance. Biti morajo mo!ni in
gladki ter enakomerno predeni. Zgornji in spodnji sukanec
naj bosta enaka. Vedno preizkusite šiv najprej na koš!ku
odpadne tkanine.
Splošno pravilo je, da za tanjše blago uporabljate tanke
sukance in igle, za debelo pa debelejše sukance in igle.
Vaš prodajalec ima veliko izbiro razli!nih igel in vam bo
znal svetovati.
Igle jeans z ostro konico se uporabljajo za šivanje težkega
platna. Za površinske okrasne šive obstajajo posebne igle
z velikim ušesom za debelejši sukanec. Pri usnju igla
prebode majhne luknjice, da lahko sukanec potuje skozi.
Pri šivanje raztegljivih tkanin, zelo tankih tkanin ali sintetike
uporabljajte igle stretch. Te igle prepre!ujejo spuš!anje
vbodov.
Igle pogosto pregledujte (tudi z lupo) in menjajte, saj lahko
topa ali zvita igla trajno poškoduje blago (na primer svilo ali
elasti!ne materiale).
OPOMBA: Ko stroj kupite, je v njem vstavljena univerzalna
igla 90.
Menjavanje igle
1. Pritisnite tipko za dviganje/spuš!anje igle in dvignite
iglo. Spustite ta!ko. Izklopite stroj. Obrnite vijak za iglo
(1) v obratni smeri urinega kazalca in ga popustite.
2. Odstranite iglo. Vstavite novo iglo v iglovko (2) s plosko
stranjo obrnjeno nazaj in jo potisnite do konca
navzgor."vrsto privijte vijak.
3. "e želite ugotoviti, ali je igla poškodovana, jo položite
na ravno podlago (vbodna ploš!a, steklo itd.) Razmak
med iglo in podlago mora biti enakomeren.
Nikoli ne uporabljajte zvitih ali topih igel. Take igle lahko
povzro!ijo spuš!anje vbodov ali trganje sukanca.
Poškodovane igle lahko tudi poškodujejo blago.Vedno
kupujte kakovostne igle in jih pogosto menjavajte.
12
Opis igel
Slika prikazuje glavne dele igle
(1) bat
(2) deblo
(3) dolgi utor (okrogla stran igle)
(4) slepi! (ploska stran igle)
(5) uho
(6) konica
Univerzal – vsestransko uporabna igla za ve!ino tkanin in
pletenin
Okrogla konica – okroglina razpre vlakna in jih ne prereže,
zato je posebno primerna za pletenine. Ni priporo!ljiva za
vezenje.
Stretch-posebno oblikovana, da prepre!uje spuš!anje
vbodov pri sintetiki in elasti!nih pleteninah (kopalne
obleke).
Jeans – ostra konica u!inkovito prebode debele tkanine,
kot so jeans, platno in podobno.
Igla za površinske okrasne šive – posebno ostra igla
prebada sloje blaga in veliko uho omogo!a šivanje z zelo
debelimi okrasnimi nitmi.
Metalik- velik utor na igli prepre!uje, da bi se metalne niti
cefrale. Druga prednost te igle je veliko uho, ki omogo!a
lažje napeljevanje niti.
Igla za vezenje – rahlo zaobljena konica zmanjšuje
možnost, da bi se sukanci trgali ali spuš!ali vbode pri
uporabi posebnih niti, npr. rajona, akrila in drugih zelo
gladkih okrasnih niti za vezenje.
Samovdevalna – uho igle ima pri strani zarezo za lažje
vdevanje niti.
Igla za usnje – prirezana konica prebija luknjice v usnje in
semiš. "e šive odstranimo, luknjice ostanejo.
Igla za prešivni šiv- priostrena konica z lahkoto prebada
ve! slojev blaga in prekrižane šive.
Wing igla (igla s krilci) – široki ploski robovi (krilca) se širijo
navzen v bližini šivankinega ušesa. Pri šivanju razpirajo
vlakna in oblikujejo luknjice za lepe ažurne vbode.
Dvojna igla – dve igli sta spojeni s pre!nim drogom in
imata skupni bat. Šivata dva vzporedna šiva hkrati.
Obstajata dva tipa: univerzal in okrogla konica.
13
Tipke in LED prikazovalnik
Vklju!ite glavno stikalo (na LCD
prikazovalniku se prižgejo tesne
lu!ke)
(1) Tipka za nastavitev igle zgoraj/spodaj
"e je igla, ko pritisnete to tipko, v zgornjem položaju,
se bo spustila v najnižji položaj, kjer bo obstala. "e pa
jet v spodnjem položaju, se bo dvignila v najvišji
položaj in zam obstala.
(2) Tipka za avtomatsko zatrjevanje
"e pritisnete to tipko med šivanjem ravnega vboda
(01), cik-cak vboda (02) ali 3-stopenjskega cik-cak
vboda (03), bo stroj naredil nekaj vbodov na mestu
in se ustavil.
"e pa pritisnete to tipko med šivanjem
uporabniških ali dekorativnih vbodov, bo stroj
vzorec dokon!al, naredil nekaj vbodov na mestu in
se ustavil.
(3) Tipka za vzvratni šiv
"e pritisnete to tipko med šivanjem ravnega vboda
(01), cik-cak vboda (02) ali 3-stopenjskega cik-cak
vboda (03), bo stroj šival vzvratno, dokler bost
tipko držali pritisnjeno.
"e pa pritisnete to tipko med šivanjem
uporabniških ali dekorativnih vbodov, bo stroj takoj
prenehal šivati trenutni vzorec, izdelal zatrditveni
vbod in se ustavil.
14
(4) Indikatorji in LCD prikazovalnik
a-Kadar sveti ta indikator, LCD prikazovalnik
prikazije številko izbranega vboda.
b-Kadar sveti ta indikator, LCD prikazovalnik
prikazuje širino vboda oziroma položaj igle
c-Kadar sveti ta indikator, LCD prikazovalnik
prikazuje dolžino vbodov.
(5) Tipka za nastavitev širine vboda oziroma položaja
igle
S pritiskom na to tipko se prikaže prednastavljena širina
vboda oziroma položaja igle.
Za zmanjšanje širine vboda oziroma pomik igle v levo,
pritiskajte na tipko na strani “—“
Za pove!anje širine vboda oziroma pomik igle v desno,
pritiskajte na tipko na strani “+“
Vbodi številka 01, 07 in 23 dovoljujejo premik igle iz
sredinskega položaja (3,5) na levo (0,0) ali desno (7,0).
Vsak pritisk na tipko pomeni sprememo položaja ali
širine za 0,5 mm.
a levi položaj igle
b sredinski položaj igle
c desni položaj igle
15
(6) Tipka za nastavitev dolžine vboda
S pritiskom na to tipko se prikaže prednastavljena
dolžina vboda
Glede na izbrani vbod se lahko dolžina vboda
nastavlja od 0,0 do 5,0 mm.
Za zmanjšanje dolžine vboda pritiskajte na tipko
na strani “—“
Za pove!anje dolžine vboda pritiskajte na tipko na
strani “+“
.
a 1.0 dolžina vboda
b 2.2 dolžina vboda
c 5.0 dolžina vboda
OPOMBA: Za lahke tkanine jet priporo!ljiva
dolžina vboda med 1,5 in 2,4 mm, za srednje med
2,0 in 3,0 ter težje tkanine med 3,0 in 4,0 mm.
(7) Tipke za izbiro vbodov
a S pritiskanjem na to tipko se števka na mestu
desetic zmanjšuje v zaporedju: 0, 5, 4 3, 2,
1, 0, 5….)
b S pritiskanjem na to tipko se števka na mestu
desetic pove!uje v zaporedju: 0,1, 2, 3, 4, 5,
0, 1….)
c S pritiskanjem na to tipko se števka na mestu
enic zmanjšuje v zaporedju: 0, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 1, 0, 9….).
d S pritiskanjem na to tipko se števka na mestu
enic pove!uje v zaporedju: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 0, 1….).
16
Navijanje tuljavice
Tuljavo izvle!ete tako, da potisnete odmi!ni gumb za
odpiranje pokrova !olni!ka (1) v desno in dvignete
pokrov !olni!ka (2).
Dvignite !olni!ek (3)
Vklopite stroj.
(1) Dvignite nosilec niti. Postavite omot niti na nosilec,
tako da se bo nit odvijala kot kaže slika. Nataknite
pokrov!ek za niti in ga !vrsto pritisnite ob omot.
OPOMBA: pokrov!ek za niti uporabite glede na vrsto
omota sukanca
A.
B.
Veliki omot
Mali omot
(2) Potegnite nit proti vodilu niti pod kljukico in ga ovijte
okrog vodila, kot kaže slika.
(3) Potegnite nit nazaj okrog vodila za navijanje niti
!olni!ka.
(4) Potegnite nit skozi luknjo v tuljavi od znotraj
navzven. Nataknite tuljavo na vretence za navijanje.
17
(5) t Potisnite vretence za navijanje v desno. Na
zaslonu se bo pokazalo sporo!ilo za navijanje niti
!olni!ka.
(6) Primite za prost konec niti in pritisnite na pedal ali
tipko za za!etek/konec šivanja. Ustavite stroj po
nekaj obratih. Odrežite konec niti tik ob tuljavi.
Ponovno vklopite stroj in nadaljujte z navijanjem
niti. Ko je tuljava do konca navita, ustavite stroj.
(7) Potisnite vreteno za navijanje v levo v svoj prvotni
položaj. Odrežite nit kot kaže slika.
Dodatno stojalo za sukanec
Dodatno stojalo uporabljamo za navijanje niti !olni!ka, da
nam ni potrebno izvle!i niti iz igle.
POSTOPEK: Postavite podstavek (2) in dodatno stojalo za
nit (3) v luknjo (1). Položite podložko (4) in omot (5) na
stojalo tako, da se nit odvija kot kaže slika.
18
Vstavljanje tuljave
Položite tuljavo v !olni!ek tako, da se bo nit odvijala v
obratni smeri urinega kazalca.
Vstavite nit v zarezo (A) na sprednji strani !olni!ka.
Primite tuljavo z desno roko in potegnite nit v levo pod
napetostno pero.
Nit narahlo vlecite naprej, dokler ne sede v zarezo (B).
Povlecite okrog 15 cm niti iz tuljave.
Namestite pokrov !olni!ka.
Slika na pokrovu !olni!ka prikazuje pravilno napeljevanje.
19
Napeljevanje sukanca igle
Dvignite ta!ko. Pritisnite tipko za dviganje/spuš!anje igle
(1), do bo igla v zgornjem položaju.
Potegnite nit pod kljukico in okrog zgornjega vodila niti (2).
Potegnite nit navzdol po desnem kanalu in okrog držala
vle!nega peresa (3).
"vrsto potegnite nit od desne proti levi !ez predajnik niti in
navzdol v oko predajnika niti (4).
Nadaljujte navzdol po levem kanalu in skozi spodnje vodilo
niti (5).
Potegnite nit proti levi za vodilom niti na iglovki (6).
Napeljite nit v iglo od spredaj nazaj ro!no ali uporabite
vgrajeni vdevalec niti.
20
Vgrajeni vdevalec sukanca
Pritisnite tipko za dviganje ali spuš!anje igle (1) in dvignite
iglo v zgornji položaj. Izklopite stroj. Spustite ta!ko.
Potegnite vzvod za vdevalec niti (2) do konca navzdol.
Vodilo samodejno potisne kavelj!ek (3) v uho igle.
Potegnite nit okrog vodila (4) in pod kavelj!kom (3).
Po!asi spustite vodilo, medtem ko držite konec niti in
spustite vdevalec, da se vrne v prejšnji položaj. Pri tem
potegne nitno zanko (5) skozi uho igle.
Potegnite nitno zanko z vodila nazaj in jo ro!no potegnite
skozi iglo.
- Vdevalec lahko uporabite pri iglah št. 11 do 16. Debelina
niti je lahko od 30 do 100.
OPOMBA: Avtomatskega vdevalca ne morete uporabljati
pri dvojni igli ali igli s krilci (wing).
"e vdevalec ne zajame nitne zanke, preverite iglo in njen
položaj.
21
Kako izvle!ete sukanec !olni!ka
Vklopite stroj. Dvignite ta!ko in držite nit igle z levo roko.
Dvakrat pritisnite tipko za dviganje in spuš!anje igle (1), da
pobere nit iz !olni!ka.
Potegnite nit igle skupaj z nitno zanko iz !olni!ka.
Povlecite 10 cm obeh niti nazaj pod ta!ko.
22
POGLAVJE III
Osnovno šivanje
Kako brati podatke o nastavitvah stroja
Izbira vboda
(1) S pritiskanjem tipk za izbiro vboda izberite
vbod 01 (glejte stran 16). Številko vboda kaže
LCD prikazovalnik.
Priporo!ena ta!ka
(2) Uporabite ta!ko A (kovinska ta!ka) za
najboljše rezultate šivanja (glejte stran 5-6:
Opisi ta!k)
Nastavitev napetosti igelnega sukanca
(3) Nastavite napetost igelnega sukanca na 4 (glejte
stran 10)..
Širina vboda/položaj igle in dolžina vboda
Vsak vbod ima že vnaprej programirano širino oz.
položaj igle in dolžino. Za nekatere tehnike šivanja so
potrebne druga!ne nastavitve. Kjer je to potrebno, vas
bodo ta navodila opozorila.
Ravni vbod
Ko stroj vklopite, je avtomatsko naravnan na ravni vbod z
iglo v srednjem položaju
Ravni vbod se uporablja za šivanje šivov na tkanem
blagu. Ravni vbod se lahko uporablja tudi za nabiranje,
naudarjanje, šivanje zadrge,okrasne gubice (bize),
zavihane robove in šivanje z dvojno iglo.
OPOMBA: Najprej na odpadnem kosu blaga naredite
poskusni šiv, da preverite napetost niti. Po potrebi
popravite napetost. Glejte stran 10.
Za!etek šivanja
Dvignite ta!ko in položite blago do vodilne linije na vbodni
ploš!i.
Potegnite niti pod ta!ko nazaj in spustite ta!ko.
Pritisnite pedal. Pazljivo vodite blago ob vodilnih linijah in
pustite da samo te!e.
Dvignite nogo s pedala in prekinite s šivanjem
23
Zatrditev šiva
Šiv na koncu in na za!etku zatrdite tako da pritisnete in
držite tipko za vzvratno šivanje (1)
ALI
Pritisnite tipko za samozatrditev (2) pred za!etkom
šivanja in na koncu šivanja.
Odrez sukanca
Dvignite ta!ko. Odstranite blago. Potegnite niti nazaj in jih
odrežite na nožu za odrez (niti sta tako odrezani v
primerni dolžini za za!etek naslednjega šiva)
Spreminjanje smeri šivanja.
Ustavite stroj in pritisnite tipko za dviganje/spuš!anje igle
tako, da iglo spustite v blago. Dvignite ta!ko s pomo!jo
ro!ice za dvig ta!ke ali kolensko ro!ico.
Obrnite blago okrog igle in spremenite smer šivanja.
Spustite ta!ko. Pritisnite tipko za dviganje/spuš!anje igle
in iglo dvignite. Šivajte v novo smer.
24
Šivanje težkega blaga
"rni gumb na zadnji strani ta!ke A omogo!a blokiranje
ta!ke v vodoravnem položaju. To zagotavlja enakomerno
podajanje blaga na za!etku šiva in pomaga kadar šivate
ve! slojev blaga ali debelih šivov, kot npr. pri robovih na
šivu.
Ko pridete do mesta, kjer je blago bolj odebeljeno, spustite
iglo v stroj in dvignite ta!ko. Pritisnite na !rni gumb.
Spustite ta!ko in nadaljujte z šivanjem. Gumb se bo
avtomatsko sprostil po nekaj vbodih.
OPOMBA: Pri težkem blagu podaljšajte dolžino vboda med
3.0 in 4.0
Nabiranje
Z nabiranjem enakomerno razdelite drobne gube
na blagu. Nabirate lahko z eno ali ve! vzporednimi
šivi. Najboljše rezultate boste dobili z lahkimi ali
srednje težkimi materiali
Popustite napetost niti na 1 do 3. Pove!ajte dolžino vboda
na 5.0.
Šivajte dve vrsti vzporednih šivov. Prvi šiv šivajte ob odrezu
in uporabite rob ta!ke kot vodilo. Drugi šiv šivajte ob prvem
šivu in zopet uporabite rob ta!ke kot vodilo. Na za!etku in
koncu šivov pustite dolge repe niti.
Potegnite spodnje niti isto!asno z obeh koncev blaga,
dokler ne dosežete želeno gostoto naborkov. Na obeh
straneh naredite vozle in gube enakomerno razporedite.
Nastavite napetost niti na 4 in skrajšajte dolžino šiva na
2,4 mm.
Šivajte !ez naborke med vzporednimi šivi, da jih u!vrstite.
ALI
Položite kos gladkega blaga pod nabrano blago in oba
kosa sešijte skupaj direktno !ez drugo vrsto vboda, s
katerimi ste blago nagubali.
25
Vstavljanje zadrge
Prekrite zadrge
Prekrite zadrge se obi!ajno všijejo v stranski šiv kril ali
hla!. Namesto standardne kovinske ta!ke A uporabite
ta!ko E za zadrge.
.
Pripnite ta!ko E na nosilec ta!ke..
•
•
Za šivanje leve strani zadrge pripnite ta!ko na desni
strani.
Za šivanje desne strani zadrge pripnite ta!ko na levi
strani.
Priprava blaga
Na blagu ozna!ite dolžino razporka v dolžini zadrge 1 cm.
Uporabite merilo ter ozna!ite odprtino za zadrgo
Položite oba kosa blaga z licem skupaj in sešijte šiv do
to!ke, ki zaznamuje konec zadrge (šiv z vzvratnimi vbodi
to!no pod mesto kjer bo vstavljena zadrga).
Pove!ajte dolžino vboda na 5.0 in sešijete razporek s
strojnim naudarkom. Oba šiva razlikajte.
Odprto zadrgo položite z gornjo stranjo navzdol na
razgrnjeni dodatek na šiv. Zobci zadrge leže na šivu in vrh
zadrge je 1 cm od roba blaga. Pripnite ta!ko z levo
stranjo. Sešijte zadrgo z naudarkom od spodaj navzgor
.
26
Zadrgo zaprite in jo obrnite z zobci navzgor (desni
dodatek za rob oblikuje majhno gubo pri naudarku) in
potegnite zobce stran od šiva. Ta!ko pripnite na desno
pali!ico. Naravnajte dolžino vboda na 2,5 šivajte od
spodaj navzgor po zaznamovani po šivni liniji oz. po
sredini traku.
Tik preden ta!ka doseže drsnik na zadrgi ustavite
stroj. Spustite iglo delno v blago, dvignite ta!ko in
odpnite zadrgo. Spustite ta!ko in naredite preostali šiv
do konca.
Zaprite zadrgo in obla!ilo obrnete z licem navzgor in
razgrnite ter poravnajte. Naudarite skozi odprti
dodatek za šiv in trak zadrge.
Prestavite zadrgo in jo pripnite na levi strani. Vodite
rob ta!ke ob zobcih zadrge in šivajte skozi obla!ilo in
trak zadrge. Ustavite se približno 5 cm od vrha zadrge.
Delno spustite iglo v blago, dvignite ta!ko, odstranite
naudarek s šiva in odprite zadrgo.
Spustite ta!ko in šivajte preostali del šiva in pri tem
pazite da bo zagib enakomeren.
Odstranite ostale naudarke..
27
Zavihan rob
Na ta na!in enostavno naredite profesionalen rob.
Spiralno vodilo na ta!ki vodi rob blaga in oblikuje zaviti
rob. Priporo!a se za fino tanko gladko blago in poro!ne
obleke.
Pripnite ta!ko za zavihan rob D.
Odrežite približno 6,5 mm vogala blaga, da vogal ne bo
predebel.
Naredite dvojni 3 mm zagib približno 8 cm dolžine.
Poravnajte rob zagiba blaga z notranjo stranjo desnega
kraka ta!ke (1). Ta del ta!ke uporabljajte kot vodilo,
spustite ta!ko, šivajte tri do štiri vbode in pridržite obe niti.
Ustavite stroj.
Spustite iglo v blago in dvignite ta!ko. Potisnite zapognjeni
del blaga v spiralo ta!ke (2).
Spustite ta!ko in šivajte; med šivanjem si pomagajte z
rokami, da bo blago enakomerno teklo.
OPOMBA: Uporabite lahko tudi cik-cak vbod širine 1.0 do
2.0.
28
Šivanje z dvojno iglo
Kot pove že samo ime, pri šivanju z iglo dobite dva enaka
vzporedna šiva – prakti!na ali okrasna.
OPOZORILO: Dvojne igle so dobavljive v ve!
dimenzijah in širinah. Preden za!nete šivati, ro!no
obrnite pogonsko kolo proti sebi, da se prepri!ate, da
igla ne bo zadevala v vbodno ploš!o. Širina razli!nih
cik-cak vbodov sme biti nastavljena na najve! 3 mm ali
manj.
Izklopite glavno stikalo stroja in vstavite dvojno iglo.
Postavite podstavek za omot in dodatno stojalo. Na
dodatno stojalo za omot postavite podložko in omot.
Glejte stran 18.
Napeljevanje niti
(1) – (3) Napeljite od 1 do 3 na isti na!in kot enojno nit.
Glejte stran 20.
(4) Potegnite niti navzdol in ju napeljite skozi desno stran
spodnjega vodila niti.
(5) Napeljite eno nit skozi desno vodilo niti na iglovki in
drugo skozi levo vodilo na iglovki.
(6) Napeljite niti skozi igli od spredaj nazaj.
OPOMBA: Pri dvojni igli ne morete uporabljati
avtomatskega vdevalca niti.
Vklopite stikalo za vklop/izklop.
Rob z dvojno iglo
Šivanje roba z dvojno iglo je hitro in enostavno. Ta na!in
robljenja je odli!en za pletenine, ker nit !olni!ka na spodnji
strani šiva cik-cak vbod, zato se rob lahko razteguje. Pri
šivanju pletenin uporabite igle za elasti!ne vbode – stretch.
Izberite vbod 1.
Zapognite rob na dolo!eno širino in šivajte po zgornji strani
z dvojno iglo. Previdno obrežite odve!no blago z ostrimi
škarjami.
Ko kon!ate šivanje z dvojno iglo, izklopite stroj ter
zamenjajte iglo z enojno. Pripravite stroj za šivanje z
enojno iglo.
29
Cikcak vbod
Cikcak je vbod je zelo vsestranski vbod. Spremeniti morate
le širino in dolžino vboda. Z njim lahko obšijete rob, šivate
ozke zagibe, šivate aplikacije z satin vbodom in delate
!udovite monograme.
Izberite vbod 2.
Nastavitev dolžine in širine vboda
Pritisnite na ( – ) ali ( + ) stran tipke, da spremenite širino in
dolžino vboda.
(1)
(2)
(3)
(4)
Ožiji vbod
Širši vbod
Krajši vbod
Daljši vbod
(nižja številka)
(višja številka)
(nižja številka)
(višja številka)
OPOMBA: Nastavitve lahko spreminjate tudi med
šivanjem.
Obšivanje
Enostavni cik-cak vbod se uporablja za zaklju!evanje
reznih robov (obšivanja) pri ve!ini tkanih materialov, da se
blago ne bi cefralo. Na ta na!in najhitreje obšijemo rob.
Izberite šiv 2.
Zmanjšajte dolžino vboda na 1.5
Pripnite overlock ta!ko C.
!e uporabljate ta!ko C, naj širina vboda ne bo manjša od
5.0 mm, da igla ne bo zadela vodila na ta!ki.
Položite rob blaga pod !rno vodilo na ta!ki in šivajte.
30
Šivanje gumba
Ro!no šivanje gumbov je zelo zamudno opravilo. Z
vašim strojem ga lahko prišijete hitro in enostavno.
Spustite grabljice (glejte stran 7).
• Naravnajte širino vboda glede na položaj luknjic v
gumbu.
Ozna!ite položaj gumba na blagu. Uporabite pralno pisalo
ali prozorni trak, da za!asno pritrdite gumb. Položite gumb
na blago pod ta!ko. Poravnajte luknjice na gumbu
vodoravno z odprtino na ta!ki.
Ro!no obrnite pogonsko kolo, dokler igla ne pride v levo
luknjico na gumbu. Spustite ta!ko.
Ro!no obrnite pogonsko kolo, da postavite iglo nad desno
luknjico na gumbu. "e igla ni to!no nad desno luknjico na
gumbu, pritisnite tipko za širino vboda, da naravnate
širino.
Naredite nekaj vbodov.
Ko kon!ate s šivanjem, odrežite niti od 10 – 15 cm od
gumba.
Potegnite niti na hrbtno stran blaga in naredite vozel.
Po kon!anem šivanju dvignite grabljice.
OPOMBA: Ta!ko za šivanje gumbov lahko dokupite, ker
ni v standardnem priboru. Ta ta!ka gumb drži bolje na
mestu in lepše oblikuje vratek iz nitk pod gumbom.
31
Trovbodni cik-cak
Trovbodni cik-cak se uporablja za obšivanje reznih robov
blaga iz sintetike ali podobnega blaga, ki se med šivanjem
rado viha. Rob je s tem vbodom obšit bolj ravno in
enakomerno. Vbod je odli!en za krpanje in šivanje
raztrganin.
Izberite vbod 3.
Položite blago pod ta!ko, da bo igla zabadala !ez rob na
desni strani ali po kon!anem šivanju obrežite odve!no
blago.
Popravljanje raztrganin
Oba raztrgana dela potegnite skupaj in ju podložite z malo
ve!jo krpico, kot je raztrganina.
Dolžino vboda skrajšajte na 0,20 do 0,50.
Za!nite šivati nad raztrganim delom, šivajte navzdol proti
sredini in pri tem potiskajte oba strgana dela skupaj.
Šivajte malo !ez raztrgano podro!je, po potrebi lahko
prišijete dva do tri krat.
Šivanje 7 mm elastike.
Pripnite ta!ko F. Pove!ajte dolžino vboda na 2.5 ali ve!.
1. Razdelite in ozna!ite blago in elastiko na
enakomerne dele.
2. Poravnajte oznake na elastiki z oznakami na
blagu.
3. Potisnite elastiko pod ta!ko tako da bo sredina
elastike pod sredino ta!ke in prišijte, ter pri tem
elastiko enakomerno napenjajte.
OPOMBA: Elastiko lahko šivate tudi z napenjalcem
elastike (ni v priboru, lahko ga dokupite). Napenjalec
elastike enakomerno razteguje elastiko, ko jo šivate na
blago. Dobite ga lahko v treh velikostih: 7.5 mm, 10 mm ali
13 mm.
32
Vbodi za slepi šiv
Raztegljivi slepi šiv (4) je zelo dober šiv za obrobljanje
zagibov in rokavov.
Za neraztegljive materiale uporabljajte slepi šiv 05.
Odrezani rob obšijte z cik-cak vbodom ali trovbodnim cikcakom (1), preden naredite slepi šiv.
Izberite vbod 04 ali 05.
Zapognite zagibni rob in prelikajte. Zalikajte blago na
spodnjo stran proti licu. Pustite 6,5 do 10 mm zagibnega
robu (3) proti desni strani.
(2) Narobna stran blaga.
Položite blago (z narobno stranjo navzgor), tako da bo
pregib (4) na levi strani vodila (5). Spustite ta!ko. Ro!no
obrnite pogonsko kolo in preverite, !e široki cik-cak
zajame eno ali dve vlakni na pregibu. Ravni vbod ali ozek
cik-cak bo tekel na zagibnem robu (enojnem sloju blaga).
"e je vodilo na ta!ki potrebno prestaviti: dvignite iglo iz
blaga, dvignite ta!ko obrnite nastavitveni vijak (6) in
prestavite vodilo v levo ali desno. Postavite blago ob
vodilo s pogonskim kolesom preverite, kam bo zabadala
igla; spustite ta!ko in šivajte rob.
Razgrnite in odprite blago z licem navzgor.
Vbodi morajo biti skoraj nevidni.
OPOMBA: "e igla zajame preve! pregiba, bodo šivi vidni
na pravi strani blaga.
33
Školjkasti rob
Na ta na!in lahko zelo privla!no obrobite spodnje perilo
ali podobne izdelke iz tankega materiala. Ta šiv lahko
šivate v katerokoli smeri na pleteninah ali mehkih
tkaninah.
Izberite vbod 06. Pripnite ta!ko za satenasti vbod F.
Napetost niti igle pove!ajte na 7-8.
Uporabite lahke tkanine. Poševno zapognite blago in
šivajte. Igla mora zabadati tik !ez zapognjeni rob blaga na
desni strani.
"e šivate ve! vzporednih šivov tega vboda, naj bo
razmak med njimi najmanj 1,5 cm.
Trojni šiv
Ta mo!an trpežen vbod je primeren za šive, kjer je
potrebna raztegljivost in trpežnost. Ker je zelo mo!an, ga
je težko odstraniti, ko ga enkrat zašijete. Uporabljajte ga
za šivanje delov kot so kozice, šivanje rokavov ali pri
šivanju nahrbtnikov. Lahko pa ga uporabljate tudi za
okrasni površinski šiv.
Ta vbod je razvila Elna leta 1952.
Izberite vbod 6.
Z ravnim vbodom (dolžina voda 4.0) navdarite šiv.
Preverite !e je pravilno sestavljen. Izberite trojni šiv in
za!nite šivati.
Raztegljivi šiv
To je ozek raztegljivi vbod, ki prepre!uje, da bi šiv
na pleteninah in poševno vrezanih robovih pokal.
Šiv lahko razlikate in odprete.
34
Super raztegljivi vbod
Ta vbod je primeren za šivanje blaga kot je blago za
kopalke in raztegljivi velur, ker je zelo elasti!en in hkrati
mo!an. Šiv leži plosko in ne izgubi oblike. Po potrebi
popustite pritisk ta!ke na 2, da blago obdrži svojo obliko.
Položite oba rezna roba skupaj pod ta!ko. Odrežite
odve!no blago dodatka za šiv.
Dvojni overlock vbod
S tem vbodom obšijete blago na podoben na!in kot je
obšito v konfekcijskih izdelkih.
Elna je odkrila ta vbod leta 1976
Izberite vbod 10.
Položite blago z reznimi robovi skupaj pod ta!ko.
Obrežite odve!no blago dodatka za šiv.
35
Vrste gumbnic
Vse gumbnice je potrebno podložiti z podlogo iste debeline
kot je blago. To je še posebej pomembno pri elasti!nih
materialih
11 Klasi!na gumbnica
To je najbolj pogosta gumbnica, ki jo najdemo predvsem
pri bluzah, srajcah, hla!ah itd. Sestavljajo jo dva mosti!a
spredaj in zadaj ter gosti cik-cak na levi in desni strani..
12 Klasi!na o!esna gumbnica
Primerna za velike gumbe z dodatnim vratkom na težkih
plaš!ih in suknji!ih..
13 Gumbnica za jeans
Tradicionalna gumbnica, ki jo uporabljajo na izdelkih
iz džinsa..
14 Raztegljiva gumbnica
Namenjena je za netkane materiale kot so pletenine in
jersey. Deluje tudi okrasno
Naredite testno gumbnico na koš!ku blaga iste vrste.
Uporabite tudi isto oblogo in dodatke za šiv, kot jih boste
uporabljali pri šivanju obla!ila. To je zelo pomembno, da
se prepri!ate, !e je blago primerno za takšne vrste
gumbnice.
Izberite vrsto gumbnice od 11 do 14.
Nastavite širino gumbnice tako, da bo ustrezala vrsi blaga
in sukanca. Glejte stran 39.
Ko pripenjate ta!ko za avtomatsko gumbnico (R), pazite
da bo odprtina za gumb na zadnji strani ta!ke
36
Potegnite ležiš!e za gumb (1) nazaj in vanj položite gumb.
Potisnite ga nazaj skupaj tako da bo tesno ob gumbu.
Gumb, ki je vstavljen v ta!ko (R), avtomatsko dolo!a
velikost gumbnice. Ta ta!ka je primerna za gumbe z
premerom od 0,5 cm do 2,5 cm. "e je vaš gumb ve!ji od
2,5 cm, glejte stran 48.
Potegnite vzvod za gumbnico do konca navzdol.
O P O M B A: V k olikor vzvod za gumbnice ni izvle!en do
konca, se bo stroj ustavil. Na LCD prikazovalniku se bo
prikazal napis “bL”. Izvlecite vzvod za gumbnice do konca
in nadaljujte šivanje.
Ozna!ite gumbnico s !rto na tkanini. Položite obe niti v
levo pod ta!ko. Potisnite blago pod ta!ko in ro!no
obrnite pogonsko kolo, da spustite iglo na za!etno
to!ko. Nato spustite ta!ko za gumbnico
Ko šivate gumbnico, na LED prikazovalniku utripa del,
ki se trenutno šiva.
Utripanje “.” (pike) na LCD prikazovalniku pomeni, da jet
gumbnica kon!ana. Ko dvignete ta!ko, utripanje
preneha.
O P O M B A: "e pozabite spustiti ta!ko, se bo na LCD
prikazovalniku prikazalo opozorilo “UP”
11 Klasi!na gumbnica (senzor)
Stroj bo avtomatsko šival:
(1) sprednji mosti!, cik-cak nazaj po levi strani in
ravni vbod naprej po desni strani do sprednjega
mosti!a
(2) cik-cak vbod nazaj po desni strani
(3) zadni mosti! in se ustavi.
12 Klasi!na o!esna gumbnica
Ta program bo avtomatsko šival
(1) sprednjo levo polovico o!esne gumbnice, cik-cak vbod
nazaj po levi strani in ravni vbod naprej po desni strani.
(2) Sprednjo desno polovico o!esne gumbnice in cik-cak
vbod nazaj po desni strani.
(3) zadnji mosti! in se ustavi
13 Gumbnice za jeans
Ta program bo avtomatsko šival :
(1) sprednjo levo polovico ovalnega konca, cik-cak
vbod nazaj po levi strani in ravni šiv naprej po
desni strani
(2) sprednjo desno polovico ovalnega konca in cik-cak
vbod nazaj po desni strani
(3) zadnji mosti! in se ustavil.
14 Raztegljiva gumbnica
Ta program bo avtomatsko šival:
(1) ravni vbod na levi strani nazaj in križni vbod naprej
po levi strani
(2) sprednji mosti!
(3) ravni vbod po desni strani nazaj, zadnji mosti!,
križni vbod naprej po desni strani in se ustavil.
Šivanje naslednje gumbnice
Za šivanje naslednje gumbnice – dvignite ta!ko,
premaknite blago, spustite ta!ko in šivajte.
Ko je šivanje gumbnic kon!ano, potisnite vzvod za šivanje
gumbnic do konca navzgor.
38
Rezanje gumbnic
Da ne bi prerezali koncev gumbnice, zabodete pred
koncema buciki in prerežete po sredini vzdolž linije za
gumbnico do bucike z nožkom za paranje.
Možne težave
"e je gumb zelo debel in težko gre skozi gumbnico, lahko
gumbnico podaljšate tako, da potegnete ležiš!e za gumb
na zadnji strani ta!ke malo dlje kot je velikost gumba.
Dolžina gumbnice se bo pove!ala za isto razdaljo. Pazite,
da med drsnikom in umetnim !epkom ne bo razmaka,
sicer obe strani gumbnice ne bosta enaki (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
!
ležiš!e gumba (malo bolj odprto)
drsnik
tukaj ne sme biti razmaka
Vzmetni !ep
Nepravilna gumbnica (razli!ni dolžini)
Spreminjanje dolžine in širine vboda pri
gumbnicah
S pritiskanjem na strani – ali + na tipkah lahko pove!ujete
ali zmanjšujete dolžino in širino vboda za razli!ne
debeline blaga in niti.
(1)
(2)
(3)
(4)
!
Ožji vbod
Širši vbod
Krajši vbod
Daljši vbod
Spreminjanje dolžine vboda pri o!esni gumbnici
glede na vrsto blaga in sukanca
(1) 0.3 – lahko blago (npr. batist)
(2) 0.4 – srednje težko blago (npr. gabardin, platno
ali volno)
(3) 0.8 – težko blago (blago za plaš!e in termo flis)
39
Gumbnica z vrvico
Gumbnico z vrvico najdete na plaš!ih in drugih obla!ilih,
ki zahtevajo zelo mo!ne gumbnice. Vrvica gumbnico
oja!a in olepša. Gumbnico z vrvico šivate po istem
postopku, kot je opisano za klasi!no gumbnico.
Naravnajte širino vboda glede na debelino vrvice.
Dvignite ta!ko in zapnite vrvico (1) za trn (2) na zadnji
strani ta!ke za gumbnico. Potegnite oba konca vrvice
naprej pod ta!ko.
Namestite vrvici v zarezi (2) na sprednjem delu ta!ke da
bosta ostali na mestu.
Ro!no obrnite pogonsko kolo in spustite iglo v blago, kjer
bo za!etek gumbnice in spustite ta!ko.
Pritisnite na pedal in po!asi šivajte gumbnico. Obe strani
gumbnice in oba pre!na šiva bosta zašita !ez vrvico (1).
Snemite izdelek s stroja in odrežite obe niti.
Potegnite levo stran vrvice (1) in zategnite. Napeljite
konec vrvice skozi iglo za vezenje in jo potegnite na
hrbtno stran blaga ter odrežite.
Prerežite gumbnico.
40
Super overlock vbod
Ta vbod nadomeš!a industrijski šiv in je odli!en pri
sestavljanju in obrobljanju dveh kosov blaga hkrati. Pri
šivanju pletenin s tem vbodom uporabite trak, da bodo
pletenine obdržale obliko.
Elna je razvila ta vbod leta 1982.
Izberite vbod 20
Položite oba kosa blaga z reznim robom skupaj pod
ta!ko ob desni rob ta!ke.
POGLAVJE IV
Okrasno šivanje
Posamezni vzorec – tipka za samozatrditev
Za dosego okrasnega u!inka lahko zašijete
posamezni vzorec.
Postavite blago s podstavo pod ta!ko in jo spustite.
Za!nite šivati in takoj pritisnite tudi tipko za avtomatsko
zatrjevanje. Stroj bo dokon!al vzorec, zatrdil šiv in se
ustavil.
Postavite pod ta!ko naslednje mesto, kjer
želite izdelati ta vzorec in ponovite postopek.
To metodo lahko uporabite za katerikoli
dekorativni vbod.
Daljši vzorci – tipka za samozatrditev
Izberite katerega koli izmed vbodov od 31 do 60.
Uporabite tudi podstavo, primerno izbrani tkanini.
Ko se šiva zadnji vzorec v nizu, pritisnite tipko za
samozatrditev. Stroj bo zaklju!il vzorec, zatrdil šiv
in se ustavil.
41
Kombinirani nizi
Dodajte dekorativni poudarek vašemu šivanju. Izrazite
svoj kreativni talent s spreminjajo!im vzorcem.
Ne pozabite uporabiti ustrezo podstavo.
Izdelajte dve srci. Ko šivate drugo srce, pritisnite tipko
za avtomatsko zatrditev.
Izberite in za!nite šivati vzorec rože. Med šibvanjem
tega vzorca pritisnite tipko za avtomatsko zatrditev.
Ponovite kombinacijo, kolikokrat je potrebno
Prešivanje vrvic
S prešivanjem treh vrvic lahko izdelate lep okrasni rob ali
poudarek. Uporabite lahko tudi drobne perle, prejo za
pletenje, niti za vezenje, prejo za kva!kanje ali tanko volno
namesto vrvic.
Izberite vbod 38
Pripnite ta!ko za všivanje vrvic H.
Niti potegnite v levo in v reže ta!ke H napeljite vrvice, ter
jih potegnite 5 cm za ta!ko. Konce vrvic zavozlajte skupaj
(med šivanje bodo reže na ta!ki H držale vrvice na mestu).
Z pralnim pisalom na blagu ozna!ite vzorec.
Šivajte po!asi in enakomerno ter med šivanjem obra!ajte
blago in vodite vrvice po vzorcu
Enojna vrvica za nabiranje težkih materialov
Izberite vbod 2.
Pripnite ta!ko za vrvice H
Zmanjšajte širino vboda na 3.0.
Vstavite vrvico v srednjo režo ta!ke H. Šivajte !ez vrvico.
Potegnite vrvico, dokler ne bo nabrano tako, kot ste želeli.
Pripnite konce vrvic in enakomerno razporedite gube.
Položite nabrano blago !ez ravno blago in sešite oba kosa
skupaj z ravnim vbodom pri dolžini vboda 3.0 ali ve!.
42
Aplikacije s satin vbodom
Cik-cak vbod se pogosto uporablja za aplikacije,
monograme, stebla rož ali liste (satin vbod je cik-cak vbod z
kratko dolžino vboda). Najbolj primerni so sukanci iz 100 %
bombaža, rajona ali svile.
- Blago podložite z podstavo, da se bo šiv lepše
oblikoval
Zmanjšajte širino vboda na 3.5 in dolžino vboda na 0.40.
1. Prilikajte podstavo na hrbtno stran lahkega blaga
2. Izrežite želeno obliko, prilepite izrezano blago na glavno
blago
3. Prišijte izrezano blago tako, da bo igla zabadala !ez rob
aplikacije
4. Ko pridete do to!ke, kjer morate obrniti, spustite iglo v
blago na zunanjem vogalu. Dvignite ta!ko, obrnite blago,
spustite ta!ko in nadaljujte z šivanjem. Po potrebi pritisk
ta!ke zmanjšajte na 2
Valoviti robovi
S tem vbodom lahko lepo obrobite ovratnike, žepe ali
pogrinjke.
Izberite vbod 31 ali 32.
Pri obrobljanju ovratnika, ovratnik podložite z medvlogo
med zgornjim in spodnjim slojem in šivajte ob robu.
Po šivanju obrežite blago tik ob vbodih in pazite, da ne
prerežete niti.
Krožno šivanje
"epek za krožno šivanje potisnite v eno od vrtiš! za krožno
šivanje na mizici za šivanje. Z obra!anjem izdelka okrog
!epka dobite pravilne krožne loke in kroge za prti!ke ali
velike valovite robove. Uporabite lahko prakti!ne ali
okrasne vbode.
Izberite okrasni vbod.
Zložite blago na !etrtine, da dolo!ite sredino. Prebodite
sredino blaga !epkom za krožno šivanje in ga vstavite v
vrtiš!e na mizici za šivanje. Spustite ta!ko in šivajte. Z roko
enakomerno pogladite blago od sredine proti sprednjem
delu ta!ke.
OPOMBA: Lahke in srednje tkanine morate pri krožnem
šivanju podložiti s podstavo.
43
Veliki polkrožni robovi
S temi polkrožnimi robovi lahko naredite lepe obrobe na
blagu.
Izberite vbod 2.
Pripnite ta!ko za satin vbod F.
Spremenite širino vboda na 2.5 ali ve! in dolžino vboda na
0.3 ali ve!.
Narišite dve !rti v razdalji 2.5 cm na blago s pralnim
pisalom. Skozi !rto (A) v izbrani to!ki potisnite !epek za
krožno šivanje, le-tega pa v srednje vrtiš!e na mizici.
Za!nite šivati pri to!ki (Ba) in se ustavite na to!ki (Bb).
Za naslednji polkrožni vbod potisnite !epek skozi !rto (A)
13 cm stran od to!ke, skozi katero ste prvi! zabodli.
Obra!ajte blago in pazite, da se bodo vbodi spojili. Za!nite
šivati pri to!ki (Bc) in kon!ajte pri to!ki (Bd).
Na isti na!in šivajte ostale polkrožne šive. Odrežite
odve!no blago, da dobite velike polkrožne robove.
Dekorativni vbodi za dvojno iglo
Izdelajte dekoracije z dvojno iglo. Zakaj ne bi uporabili
sukancev razli!nih barv?
Izklopite glavno stikalo stroja in vstavite dvojno iglo.
Napeljite sukance v stroj (glejte str. 29). Vkju!ite stroj
in izberite željeni vbod.
Zmanjšajte širino vboda na manj kot 3 mm..
O P O Z O R ILO : dvojne i g le so do bavl jive v razli ! nih
dime nzij ah i n širin ah. Z ato pred za!e t k o m š i v a n j a
vedn o zavrti te pogo nsko kolo proti s ebi, da se
prepri ! ate, da ig la ne z adev a v ta!ko .
Izdelajte vzorec z dvojno iglo.
Prmerni vbodi za dvojno iglo so: 02, 03, 07, 08, 10, 15,
16, 17, 19, 24, 25, 41, 48 in 60.
44
Poglavje V
Tradicionalno šivanje
Bize ali gubice
Bize so lep dodatek marsikateremu izdelku. Narediti jih
morate na blago, preden ga urežete.
Izberite vbod 1.
Pripnite ta!ko za slepi šiv G.
S pralnim !rtalom narišite paralelne linije za gubice na
pravo stran blaga. Zapognite blago po prvi liniji z narobno
stranjo skupaj. Položite zagib ob vodilo na ta!ki. Dolo!ite
širino gubice in z vijakom na ta!ki (1) premaknite vodilo.
Šivajte gubico. Ostale gubice naredite na isti na!in.
Odstranite narisane linije. Zalikajte gubice na eno stran.
Oviti in zviti rob
S to tehniko lepo zaklju!ite naborke in robove. Uporablja
se samo na lahkih tkaninaah in je obi!ajna pri
tradicionalnem šivanju.
Zmanjšajte širino vboda na 3,5 in dolžino vboda na 0,8
mm
Rob blaga mora biti odrezan gladko, brez izpuljenih niti
Blago postavimo pod ta!ko tako, da je rob na sredini
ta!ke. Cik-cak bo zajel rob na levi in poravnal rob proti
desni z zvijanjem blaga v šivu.
45
Sešivni vbod
Dva zapognjena kosa blaga sešijemo skupaj z nitmi !ez
odprti del na sredini. Uporabite platno, bombaž ali
mešanico platna in bombaža.
Izberite vbod 17. V iglo in !olni!ek napeljite fino nit za
vezenje (50 ali tanjšo). Blago naškrobite z razpršilom.
Zapognite in zalikajte dodatek za rob na hrbtno stran
blaga. Oba zagiba naudarite na tanek papir ali vodotopno
folijo (1). Ta!ko postavite natanko v sredino razmika.
Šivate tako, da z vbodi zajamete levi in desni rob blaga.
Odstranite papir ali podstavo in naudarke.
OPOMBA: Elnin EKSKLUZIVNI nastavek za sešivanje, ki
ga lahko dokupite, je na voljo v širši in ožji izvedbi. Ta
nastavek ima vodilo za oba zapognjena robova, zato ni
potrebno šivati s pomo!jo papirja in nudarjati blaga na
papir
Luknji!asto okrasno vezenje
Ta vbod, ki je znan tudi kot francoski ro!ni vbod, se je
v!asih izdeloval samo ro!no. Izbirate lahko med nekaj
razli!nimi vbodi, ki bodo vašim izdelkom dali šarm starega
sveta. Najboljše rezultate boste dosegli na platnu,
bombažu ali mešanici platna in bombaža.
Napeljite niti za vezenje (50 ali tanjše). Vstavite iglo
univerzal št. 100 ali 110 ali iglo s krilci (glejte opozorilo
spodaj). Blago naškrobite z razpršilom in polikajte.
OPOZORILO: Iglo s krilci lahko uporabite samo pri spodaj
navedenih vbodih. Ta igla je širša od obi!ajne igle.
Nekajkrat ro!no obrnite pogonsko kolo in se prepri!ajte,
da igla ne zadane v vbodno ploš!o. "e se igla dotakne
vbodne ploš!e, zožajte širino vboda.
OPOZORILO: Pri igli s krilci ne morete uporabiti vdevalca
niti.
Izberite vbod št. 18 (pariški vbod) ali vbod št. 19
(marjetica)
S pralnim !rtalom narišite šivne linije. Po!asi šivajte po
linijah.
Nasvet: z vijakom spreminjajte fino nastavitev, dokler igla
ne bo zabadala v to!no isto to!ko. Glejte stran 7.
Po kon!anem šivanju odstranite iglo s krilci.
46
Franže
Franže so posebno lep okras na namiznih prtih ali šalih.
Izdelate jih lahko na !vrsto tkanih materialih, iz katerih se
niti lahko izvle!ejo.
Izberite vbod 18
(1) Previdno odrežite blago po vlaknu. Izvlecite eno samo
nit ali prejo, kjer se bodo franže za!ele.
(2) Šivajte po levi strani, tako da bodo vbodi na desni strani
zabadali v vrzel, ki je ostala za izvle!enim vlaknom
(3) Odstranite vse preostale niti na desni strani in oblikujte
franže.
Ažurni rob
Ažurni rob naredite na isti na!in, kot franže. Izberite !vrsto
tkano blago, pri katerem se vlakna lahko izvle!ejo.
Izberite vbod 18.
(1) Previdno odrežite blago po vlaknu. Dolo!ite širino ažura
in odstranite eno vlakno ali prejo
na vsaki strani.
(2) Šivajte po desni strani in blago vodite, tako da bodo levi
vbodi zabadali v vrzel, ki je ostala za izvle!enim vlaknom.
Ko kon!ate levo stran, obrnite blago okrog za 180º. Šivajte
po drugi strani.
(3) Odstranite prejo ali niti med obema vbodoma.
47
Smok
Smok imenujemo prešivanje drobnih gubic v blagu v nek
dolo!en vzorec za okrasitev otroških in ženskih bluz. Za
smok je primerno lahko blago, kot je batist ali gingham. Za
smok potrebujete 3 krat toliko blaga, kolikor bo meril
izdelani del.
Izberite vbod 1.
Pove!ajte dolžino vboda na 5.0.
Šivajte ravne vbode v vrstah z razmaki 10 – 13 mm
(napetost niti igle lahko malo popustite, da bo nabiranje
lažje).
Na eni strani niti zavozlajte. Potegnite nit !olni!ka in
enakomerno razporedite gube. Zavozlajte niti na drugi
strani.
Izberite vbod 16
Prešijte gubice med ravnimi šivi (po potrebi popustite pritisk
ta!ke). Izvlecite niti ravnih šivov.
48
POGLAVJE VI
Prešivanje
Sestavljanje blaga
Pri prešitih izdelkih je natan!nost šivanja zelo pomembne.
Kose blaga morate vrezati zelo natan!no tako, da bo
dodatek za rob širok 6,5 cm.
Izberite vbod 1 in ta!ko A.
S tipko “širina vboda/položaj igle” postavite iglo v
položaj 5,5 mm.
"e bo igla v položaju 5,5 in vodite blago ob robu ta!ke
A, bo šiv odmaknjen od roba to!no ¼ palca (6,25 mm)
Potisnite oba roba blaga (prava stran skupaj) pod ta!ko
in šivajte.
O p o m b a: V dod atni p on udb i je tudi pose bna ta! ka
z omejilc em na 6,25 mm, s katerolah ko šivate
zelo natan! no.
Drsno vodilo za prešivni šiv
Drsno vodilo pomaga pri šivanju vzporednih šivov v
enakomernih razmakih.
Izberite vbod 1.
Popustite vijak za namestitev vodil (1), potisnite vodilo v
odprtino (2) do želene širine med šivi.
Po potrebi s pralnim pisalom narišite prvo linijo za šiv.
Šivajte po narisani liniji. Pri šivanju naslednjih vzporednih
šivov mora vodilo drseti po prejšnjem šivu.
O PO MB A : Drsno vodilo se lahko uporablja tudi z odprto
ta!ko za prešivne šive, ki jo lahko dokupite kot dodatni
pribor.
49
Krpanke (patchwork)
Svoj prešiti izdelek lahko okrasite tudi z vbodom za
krpanke (patchwork) !ez obstoje!i šiv (imenovan tudi nori
prešivni šiv).
Izberite vbod 1.
Šivajte ravni šiv in razlikajte dodatek za šiv
Izberite vbod za krpanke: 24 – 30.
Sredina vboda naj te!e preko že narejenega ravnega šiva.
Prešivni vbod
Prešivni vbod daje prešitim izdelkom tridimenzionalni
videz.
Izberite vbod 23.
V iglo napeljite monofilament (prozorno nit) in v !olni!ek
bombažno nit 60 (barva naj se ujema z podlogo prešitega
izdelka).
Po potrebi pove!ajte napetost sukanca igle na 6.
S pralnim pisalom narišite linije na zgornji del izdelka. Med
zgornjo plastjo in podlogo položite polnilo. Šivajte po
narisanih linijah.
50
Aplikacije z zan!nim vbodom
Priljubljena metoda šivanja majhnih kosov blaga na prešit
izdelek za okras.
OPOMBA: Vbod 22 jet zrcalna slika vboda 21. Uporabite
tistega, ki jet primernejši za vaš izdelek
Izberite tanek sukanec za vezenje (50 ali manj) in iglo, ki
bo ustrezala debelini blaga. Po potrebi pritisk ta!ke
naravnajte na 2.
1.
Pri tej vrsti aplikacij se rezni rob zapogne pod
aplikacijo.
Preden vzorec izrežete iz blaga, ga najprej
narišite in izrežite iz papirja
2.
Na hrbtno stran aplikacije nalikajte podstavo.
3.
Blago vrežite malo ve!je, kot je vzorec iz papirja.
4.
Zapognite blago pod papir, da bo na koncu dobil
obliko vzorca iz papirja. Odstranite papir. Zalikajte
samo robove, da boste dobili lepo oblikovan
vzorec.
OPOZORILO: po potrebi na krožnih delih rob malo
zarežite.
5.
51
Nalikajte aplikacijo na blago in šivajte. Ravni del
vboda naj te!e ob robu zagiba aplikacije.
POGLAVJE VII
Vzdrževanje stroja
Vaša Elna 660 je skrbno oblikovana in izdelana z
namenom, da vam bo nudila dolgoletno zadovoljstvo pri
šivanju. Ne shranjujte je v vlažnem prostoru, blizu
radiatorja ali izpostavljjajte son!nim žarkom. Stroja ni
potrebno mazati, potrebno pa je !istiti dele okrog !olni!ka
in zajemalca po vsaki daljši uporabi. Ne razstavljajte ga
ve!, kot je opisano v teh navodilih. Zunanjost stroja !istite z
mehko krpo in blago milnico.
#iš!enje okrog !olni!ka
Ostanki sukanca in prah lahko povzro!ajo
zategovanje šivov, trganje sukanca med šivanjem
in nabiranje blaga. Po vsakem kon!anem izdelku
preverite, !e se je nabralo kaj muck v zajemalcu.
Pritisnite tipko za dviganje/spuš!anje igle, da se
igla dvigne. Pred !iš!enjem stroj izklopite iz
elektri!nega omrežja.
(1) Pritisnite gumb za sprostitev pokrova !olni!ka in
dvignite pokrov.
(2) Vzemite tuljavo iz !olni!ka; s š!etko o!istite prah in
nitke. (Uporabite lahko tudi majhen sesalec za
prah.)
(3) (3) Vstavite tuljavo in zaprite pokrov !olni!ka
52
(3) S š!etko o!istite okrog zajemalca in grabljic.
Obrišite z mehko, suho krpo (lahko uporabite tudi
majhen sesalec za prah)
Vstavljanje !olni!ka
(3) Vstavite !olni!ek, tako da se bo kavelj!ek na
!olni!ku ustavil ob zapori na zajemalcu.
1. Zapora
2. Kavelj!ek
(4) Namestite vbodno ploš!o, tako da vodilni
izvrtini na ploš!i naležeta na namestitvena
!epa pod njo. Privijte vijak.
Po !iš!enju ponovno vstavite iglo, ta!ko in tuljavo.
Menjavanje žarnice
Žarnica je nameš!ena pod stranskim pokrovom.
Izklopite vti! iz vti!nice. Odstranite pokrov!ek
vijaka in odvijte vijak. Snemite stranski pokrov.
Izvlecite pregorelo žarnico iz ležiš!a in vstavite
novo.
Ponovno namestite stranski pokrov, vijak in
pokrov!ek vijaka.
OPOMBA: Uporabljajte samo žarnice iste vrste,
12 V, 5W.
53
Pregled vbodov
54
Dodatni pribor
Elna z veseljem ponuja naslednje pripomo!ke za vaš stroj. Ta seznam velja ob !asu tiskanja, vendar
vseskozi razvijamo nove pripomo!ke, da bi vam olajšali šivanje. "e želite izvedeti ve! o zadnjih inovacijah,
se obrnite na uradnega zastopnika ali serviserja, lahko pa tudi obiš!ete našo spletno stran: www.elna.com.
Številka dela
Naziv pripomo!ka
495100-20
Odprta ta!ka za vezenje
395719-26
Ta!ka z zg.transportom
495470-20
Ta!ka za aplikacije
395719-90
495480-20
Ta!ka za našitke
395719-22
Ta!ka z zg.transportom in
vodilom za prešivanje
¼ pal!na ta!ka
495851-20
Ta!ka za franže/zanke
395741-96
¼ pal!na ta!ka z omejilcem
495320-20
Ta!ka za bize – ozka
395719-28
Ta!ka za gubanje
395719-16
Vodilo za vrvice – ozko
395719-12
Ta!ka za nabiranje
495400-20
Ta!ka za bize – široka
395719-11
Ta!ka za obrobe
395719-17
Vodilo za vrvice – široko
395719-33
Ta!ka za robljenje – 2 mm
495265-20
Ta!ka za perle – 2 mm
395719-20
Ta!ka za ravni šiv
495260-20
Ta!ka za perle – 4 mm
395719-19
Ta!ka s koleš!kom
495560-20
Nastavek za sestavljanje–ozek
395719-21
Teflonska ta!ka
495330-20
Nastavek za sestavljanje–širok
495010-20
Ta!ka za nevidno zadrgo
495390-20
395719-78
Ta!ka za gumbe
424630-10
Vilice za preproge
395721-56
Naprava za krožno šivanje
495860-20
Nastavek za všivanje elastike
8 mm
Nastavek za všivanje elastike
10 mm
Nastavek za všivanje elastike
13 mm
Ta!ka za trakove
395719-51
Vodilo za šiv
495050-20
Ta!ka za vezenje in krpanje
395731-94
Vbodna ploš!a za ravni vbod
495845-20
495525-20
Številka dela
55
Naziv pripomo!ka
ODPRAVA TEŽAV
Težava
Sukanec igle se trga.
Sukanec !olni!ka se
trga.
Igla se lomi.
Stroj spuš!a vbode
Šiv poka.
Blago zdrsuje
Blago ne te!e
enakomerno.
Nabiranje
Stroj ne dela.
Vbodi niso pravilno
oblikovani
Avtomatska
gumbnica ne dela
Stroj je glasen
Stroj se ustavi in na
zalonu se pokaže
sporo!ilo Lo
Stroj se ustavi in
pokaže E10
Vzrok
1.
2.
3.
4.
5.
Nit igle ni pravilno napeljan.
Napetost niti igle je prevelika
Igla je topa ali zvita.
Igla ni pravilno vstavljena.
Niti igle in !olni!ka nista pravilno(potegnjeni nazaj) pod ta!ko pred
za!etkom šivanja.
6. Blaga po koncu šivanj niste potegnili nazaj.
7. Nit je predebela ali pretanka za iglo
8. Sukanec se jet navil okoli nosilca omota.
9. Nit !olni!ka ni pravilno napeljana v !olni!ku.
10. V !olni!ku so se nabrale mucke.
11. Tuljava v !olni!ku je poškodovana in se ne vrti pravilno
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Igla ni pravilno vstavljena.
Igla je topa ali zvita.
Vijak na iglovki ni dovolj pritrjen.
Napetost niti igle je prevelika.
Blaga po koncu šivanj niste potegnili nazaj.
Igla je pretanka za blago
Ni uporabljena pravilna ta!ka.
Igla ni pravilno vstavljena.
Igla je topa ali zvita.
Igla in/ali sukanec nista primerna za blago.
Pri šivanju raztegljivega, zelo tankega ali sinteti!nega blaga niste uporabili
igle Stretch.
Sukanec igle ni pravilno napeljan.
Pritisk ta!ke ni ustrezen.
Uporabljate napa!no iglo
Napetost sukanca igle je prevelika.
Sukanec ni pravilno napeljan.
Igla je predebela za blago.
Dolžina vboda je prevelika za blago.
Pritisk ta!ke ni ustrezno naravnan.
Tanko blago pri šivanju podložite s podlogo, ki jo po šivanju odtrgate
Pritiska ta!ke ni ustrezen.
Uporabljate napa!no ta!ko.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Grabljice so polne muck.
Pritisk ta!ke ni ustrezno naravnan.
Vbodi so prekratki.
Grabljic niste vklopili po šivanju z izklopljenimi.
Ne uporabljate prave ta!ke.
Napetost sukanca igle je prevelika.
Igla je predebela ali pretanka za blago.
Vbod je predolg za blago.
Stroj ni vklju!en.
V zajemalec se ja zapletel sukanec.
Navijalec sukanca !olni!ka je vklju!en.
Gumb za fino nastavitev ni pravilno naravnan.
Uporabljate napa!no ta!ko.
Sukanec igle je preve! napet.
Dolžina vboda ni ustrezna.
Raztegljivo blago podložite.
Dolžina vboda ni primerna za blago.
Blaga niste podložili.
Med drsnikom in vzmetnim !epom je razmak
Vzvod za avtomatsko gumbnico ni izvle!en do konca.
Niti so se zapletle v predelu zajemalca.
V predelu !olni!ka in !olni!ka so se nabrale mucke.
56.
57.
58.
59.
V zajemalcu in !olni!ku so se zapletle niti.
V predelu !olni!ka in !olni!ka so se nabrale mucke.
Stroj ni pravilno napelja.
Blago je pretežko.
1. Stroj je potrebno servisirati.
Glej stran
20
10
12
12
23
24
12
20
19
52-53
Zamenj.!olni!.
12
12
12
10
24
12-13
23
12
12
12-13
12-13
20
8
12-13
10
19-20
12
16
8
8
23
52-53
8
16
7
23
10
12
16
11
52-53
18
7
23
10
16
Uporabite podst.
39
36
39
37
52-53
52-53
52-53
52-53
19-20
12
Oglasite se na
servisu Elna
Morda boste slišali šum, ki bo prihajal iz notranjega motorja stroja. To je normalno in naj vas ne skrbi.
56
INDEX
N
A
Aplikacije
43, 51
Nabiranje
Aplikacije z zan!nim vbodom
51
Napeljevalec igle
Aplikacuje s satin vbodom
43
Napeljevanje sukanca
47
Napetost sukanca
Ažurni rob
Nastavljanje hitrosti
Noro prešivanje
B
Bize
45
Nosilci omotov sukanca
Nosilec ta!ke
25, 42
3, 21, 29
20
10
3, 9
50
3, 4, 17, 18
3, 9
C
Cik-cak vbodi
30
#
"epek za krožno šivanje
7, 43-44
O
Obra!anje
24, 43
Obšivanje
30
Odrez sukanca
24
"iš!enje
52-53
Odrezovanje sukanca
24
"olni!ek
19, 52
Okrasni vbod marjetica
46
Oviti in zviti šiv
45
D
Deli stroja
Dodatni pribor
Dvojna igla
Dvojni overlock vbod
3
55
29, 44
35
P
Pariški okrasni vbod
Patchwork
Pedal
Podstava
E
Elastike
32
Podstave
Enojen vzorec
41
Pogonsko kolo
Enojna vrvica za nabiranje
težkih materialov
42
Franže
Funkcijske tipke
47
14-16
Glavno stikalo
Grabljice
Gubice
Gumb za nastavitev pritiska ta!ke
Gumbnica klasi!na
Gumbnica o!esna klasi!na
Gumbnica raztegljiva
Gumbnica z vrvico
3, 11
7
45
3, 8
Pozicija igle
15
36, 38
40
Gumbnica za jeans
36, 38
Gumbnice
36-39
I
49
Prešivanje vrvic
42
Pribor
Priklop stroja
Ravni šiv
Raztegljivi šiv
Robovi
3, 4
11
23
34
28, 29, 33,
45
Ro!ica za dvig ta!ke
3, 8
Rokavnik
3, 6
S
Sestavljanje
49
Sešivni vbod
46
26-27
Igla s krilci
13, 46
Igle
41609
Smok
15
4, 5-6, 55
R
Skrita zadrga
Indikatorji
3, 54
Prešivanje
36, 38
36, 38, 39
3
32
Pribor-mesto hranjenja
G
50
5, 9
32, 36, 41,
46
32, 36, 41,
46
Popravljanje raztrganin
Pregled vbodov
F
46
Ssuper overlock vbod
Stranski pokrov
48
41
3, 53
K
Sukanec
12
Kombinirani nizi
42
Super raztegljiv šiv
35
Krpanke
50
Š
L
Šivanje gumba
31
LED prikazovalnik
Školjkast rob
34
Linije za vodenje šiviv
3, 15
9
57
T
Ta!ke-dodatni dvig
Ta!ke-opisi
Ta!ke-pritrjevanje in odstranjevanje
Težki materiali
Tipka igla zgoraj/igla spodaj
Tipka za nastavitev dolžine vboda
Tipka za samozatrditev
Tipka za širino vboda
Tipka za vzvratno šivanje
Tipke
Tipke za izbiro vboda
Tkanine
8
38508
8
25, 42
3, 14
3, 16, 30
14, 41
3, 15, 30
3, 14
14-16
3, 16
12, 16, 25,
39
Trojni šiv
34
Trovbodni cik-cak
32
Tuljavica
Tuljavica-izvla!enje sukanca
22
Tuljavica-nameš!anje
19
Tuljavica-navijanje
17-18
V
Valoviti robovi
Vbodi za prešivanje
43, 44
50
Vbodi za slepi šiv
33
Vbodi za zarobljanje
46
Vbodna ploš!a
Vijak za fino nastavitev
Vodilo za prešivanje
Vzdrževanje
3, 9, 52
7, 46
4, 6, 49
52-53
Z
Zadrge
26-27
Zatrditev
14, 41
Zviti rob
28
Ž
Žarnica
1, 53
58