VITOVENT - Viessmann

Prezra~evalni sistemi
VITOVENT
climate of innovation
Sistemi za centralno
prezra~evanje
Vitovent 300
Vitovent 300-W
Za zdravo in udobno bivalno klimo Viessmann ponuja sistem za centralno prezra~evanje
Vitovent 300 in Vitovent 300-W
Zrak ob~utimo kot "svež", ~e je koncentracija
CO2 pod 0,1 volumskega odstotka in brez
neprijetnih vonjav.
Zato je potrebno zaprte prostore redno
prezra~evati z odpiranjem oken.
Vendar je tak{no prezra~evanje povsem
naklju~no. ^e zra~imo predolgo, izgubimo
preve~ toplote, ~e zra~imo premalo, dospe
v prostor premalo kisika.
Uživajte v miru in varnosti
Centralni prezra~evalni sistemi Vitovent 300
in Vitovent 300-W kontinuirano izmenjujejo
zrak in odstranjujejo neprijetne vonjave in s
tem ustvarjajo zdravo in prijetno bivalno klimo.
Zra~enje skorajda brez izgube energije
Prepre~evanje tvorbe plesni in varovanje
gradbene substance
Zaradi neprekinjene izmenjave zraka z
Vitovent 300 ali Vitovent 300-W je potrebno
okna odpreti le {e za ~i{~enje. Zaprta okna
pomenijo ve~jo varnost pred vlomom, pa tudi
mote~ hrup cestnega prometa in okolice
ostaja zunaj.
Prezra~evalna sistema Vitovent 300 in
Vitovent 300-W obratujeta zelo energijsko
var~no. Zmogljiv prenosnik toplote v hladnem
obdobju leta izkoristi ve~ kot 90 odstotkov
toplote, ki jo vsebuje odvajan zrak, za
ogrevanje dovajanega svežega zraka.
Vlažen zrak v prostoru je eden glavnih vzrokov
za tvorbo plesni. Plesen {koduje zdravju
stanovalcev in trajno po{koduje gradbeno
substanco. Investicija v centralni prezra~evalni
sistem je mnogo manj{a, kot odstranjevanje
{kode zaradi vlage in plesni.
Integriran predgrelni register v Vitovent
300-W pa tudi pri nizkih zunanjih
temperaturah zagotavlja neprekinjeno
obratovanje brez zamrznitve.
Ljudje z alergijo na cvetni prah lahko
svobodno zadihajo
Poleti, ko so temperature vi{je, se v
prezra~evalnih pripravah Vitovent 300 in
Vitovent 300-W preko integrirane avtomatske
lopute obvoda rekuperacija toplote prekine.
Pono~i hladni zunanji zrak popolnoma obide
prenosnik toplote in se neogret dovaja v
prostore. Ta temperaturno krmiljena vezava
skrbi za prijetno svežino.
Prezra~evalna sistema Vitovent 300
in Vitovent 300-W pomagata tudi ljudem
z alergijo na cvetni prah, saj filtrski sistem
razreda F6 s filtrom cvetnega prahu
iz dovodnega zraka odstrani alergene
in {kodljive snovi.
Nastajanje in {irjenje pr{ic in plesni se ob~utno
zmanj{a in s tem se tudi za alergike ustvari
zdrava bivalna klima.
Daljinsko upravljanje Vitovent 300
Daljinsko upravljanje Vitovent 300-W
Naravno hlajenje
Daljinsko upravljanje
Daljinsko upravljanje, ki je del dobavnega
obsega, omogo~a udobno upravljanje
prezra~evalne priprave iz bivalnega prostora.
Vitovent 300-W, osnovni izvedbeni komplet
Osnovni izvedbeni komplet Vitovent 300-W - 300 m3 s sistemom ploščatih kanalov
iz umetne mase in priborom za izvedbo sistema
Za 5 prostorov z dovajanjem zraka in 4 prostore z odvajanjem zraka, do bivalne površine 180 m2
Sestavni deli:
2
n 1 centralna priprava za prezračevanje z rekuperacijo toplote, volumski pretok zraka do 300 m /h
n 6 cevi DN 160 s povezovalno objemko (iz EPP, dolžina 1 m)
n 4 loki 90°, DN 160 s povezovalno objemko (iz EPP)
n 2 stenski prevodnici (beli) DN 160
n 2 razdelilnika zraka DN 160
n 2 koluta fleksibilnega ploščatega zračnega kanala (sistem 100), dolžina 50 m po kolutu
n 2 povezovalna kosa za ploščat kanal
n 30 ustničnih tesnil
n 3 talni izpusti s prekrivno rešetko
n 6 preusmernih kosov DN 125 za priključitev ventilov za dovajanje in odvajanje zraka na ploščat kanal
n 2 ventila za odvajanje zraka DN 125 (iz umetne mase)
n 1 kuhinjski odvodni ventil DN 125 (kovinski)
Z012210
5504,–
Naroč. št.
EUR
Sistemi za centralno
prezra~evanje
Vitovent 300
Vitovent 300-W
2
3
1
Vitovent 300
1 Ventilatorji na
enosmerni tok
2 Loputa obvoda
3 Prenosnik toplote
4 Zračni filtri
4
1
1
3
2
4
5
6
Vitovent 300-W
1 Loputa obvoda
2 Ventilatorji na
enosmerni tok
z nazaj upognjenimi lopaticami
3 Filter odvodnega
zraka
4 Predgrelni register
5 Protitočni prenosnik toplote
6 Filter zunanjega
zraka
Prednosti sistema z Vitovent 300:
„„ Prezračevalni sistem za volumski pretok
zraka 180 m3 /h
„„ Skrbi za prijetno in zdravo prostorsko klimo
„„ Preko 90 % rekuperacije toplote zmanjšuje
prezračevalne izgube in prihrani stroške
ogrevanja
„„ Vgrajen, temperaturno voden obvod
poleti v celoti obide prenosnik toplote in
omogoča prezračevanje s hladnim nočnim
zrakom
„„ Varčni motorji na enosmerni tok, z regulacijo konstantnega volumskega pretoka in
balansiranjem, ohranjajo stalen zračni tok
ne glede na statični tlak
„„ Filtriranje zunanjega zraka - pomembno
za alergike
„„ Zmanjšanje neprijetnih vonjav
„„ Uravnotežena vlažnost zraka preprečuje
tvorbo plesni
„„ Zaprta okna - protivlomna in protihrupna
zaščita
Prednosti sistema z Vitovent 300-W:
„„ Prezračevalni sistem za volumski pretok
zraka 300 m3 /h in do 400 m3 /h
„„ Toplotno udobje
„„ Zdrava bivalna klima
„„ Manjša obremenitev s hrupom
„„ Uravnotežena vlažnost preprečuje tvorbo
plesni in gradbeno škodo
„„ Večja varnost pred vlomom in zaščita pred
hrupom zaradi zaprtih oken
„„ Filtriraje zunanjega zraka - pomembno za
bolnike z alergijami
„„ Varčni motorji na enosmerni tok za konstanten in balansiran volumski pretok zraka
neodvisno od statičnega tlaka
„„ Visoka stopnja rekuperacije toplote
zmanjša izgube toplote zaradi zračenja
in s tem ogrevalne stroške
„„ Udobno reguliranje in upravljanje preko
direktno priključenega daljinskega upravljanja.
Stanovanjski
prezra~evalni sistemi
Vitovent 300-F
Za nizkoenergijske in pasivne hi{e
U~inkovit prezra~evalni sistem v kombinaciji s Viessmann toplotnimi ~rpalkami Vitocal
zrak/voda v split izvedbi ali kompaktnimi toplotnimi ~rpalkami zemlja/voda
Vitovent 300-F
Prezra~evalna naprava Vitovent 300-F
združuje v kombinaciji s kompaktno toplotno
~rpalko zrak/voda ali zemlja/voda prednosti
integralne naprave z variabilnostjo Viessmann
toplotnih ~rpalk.
Ogrevalne mo~i toplotnih ~rpalk, ki se lahko
kombinirajo, zna{ajo med 4,5 do 14,6 kW
(split toplotne ~rpalke) ali 5,9 do 10,3 kW
(toplotne ~rpalke zemlja/voda). Sistem se
lahko uporabi za stanovanjske povr{ine do
pribl. 200 m2.
Idealno za novogradnje
Prezra~evalni center Vitovent 300-F je posebno primeren za novogradnje, ker se lahko na
najmanj{em možnem prostoru realizirajo
funkcije, kot je prezra~evanje in v povezavi s
toplotno ~rpalko zrak/voda Vitocal v split
izvedbi tudi ogrevanje oz. hlajenje.
Vitovent 300-F se lahko postavi neposredno
levo ali desno ob toplotni ~rpalki in tvori
harmoni~no usklajeno enoto, ki zavzema le
0,68 m2 postavitvene povr{ine.
Pregled prednosti:
Kombinacija s kompaktnimi toplotnimi
~rpalkami zrak/voda ali zemlja/voda
Majhna postavitvena povr{ina zaradi
direktne povezave s kompaktnimi
toplotnimi ~rpalkami Vitocal
Usklajen integriran sistem, ki zavzema
malo prostora
Fleksibilno prezra~evanje stanovanja za
nizkoenergijske in pasivne hi{e
Do 97 % rekuperacije toplote iz
odpadnega zraka
Udobno reguliranje preko regulacije
Vitotronic 200 toplotne ~rpalke
Opcijsko dogrelni register za temperiranje
zraka v pasivni hi{i
U~inkoviti motorji na enosmerni tok
zmanj{ujejo porabo elektri~nega toka
Uporaba poznanega programa pribora za
Vitovent 300
U~inkovit F7 filter cvetnega prahu z
aktivnim nadzorom – prednost za alergike
Opcijsko kori{~enje son~ne energije za
pripravo tople sanitarne vode dodatno
zmanj{a stro{ke energije
2
5
1
7
4
3
6
Do 97 % rekuperacije toplote
Vitovent 300-F povrne do 97 % toplote iz
odvodnega zraka in z njo ogreje dovajan
zunanji zrak.
Temperiranje zraka v pasivni hi{i
V pasivni hi{i se lahko kombinacija Vitovent
300-F in toplotne ~rpalke uporabi za temperiranje zraka. S tem postane hidravli~ni
razdelilni sistem nepotreben. Za realizacijo
temperiranja zraka se integrira dogrelni register z mo~jo 1,5 kW. Dodatno se v Vitovent
300-F vstavi opcijski vmesni hranilnik
ogrevalne vode s prostornino 25 l.
Dodatno kori{~enje son~ne toplote
Pri uporabi toplotnih ~rpalk Vitocal 242-G ali
242-S je možna direktna priklju~itev son~nih
kolektorjev za pripravo tople sanitarne vode.
Zaradi integrirane solarne funkcije za ogrevanje sanitarne vode se lahko tudi s tem
prihranijo stro{ki energije. Dodaten prihranek
lahko da tudi proizvodnja elektri~ne energije s
fotonapetostno napravo.
Vitovent 300-F s toplotno črpalko Vitocal 242
Vitovent 300-F
Stanovanjski prezra~evalni
center z rekuperacijo toplote
1 Ventilator
2 Filter odvodnega zraka
3 Filter dovodnega zraka
4 Prenosnik toplote
5 Aktivni nadzor filtrov
6 Vmesni hranilnik ogrevalne vode (opcijsko za temperiran-
je zraka v pasivni hi{i) 7 Dogrelni register (opcijsko
za temperiranje zraka v
pasivni hi{i)
Vitovent 300-F, osnovni izvedbeni komplet
Osnovni izvedbeni komplet Vitovent 300-F - 280 m3 s sistemom ploščatih kanalov
iz umetne mase in priborom za izvedbo sistema
2
n Za 5 prostorov z dovajanjem zraka in 4 prostore z odvajanjem zraka, do bivalne površine 180 m
Z011421
5474,–
Naroč. št.
EUR
Decentralna
prezra~evalna priprava
Vitovent 200-D
Volumski pretok zraka do 55 m3 /h
Decentralna prezra~evalna priprava Vitovent 200-D z rekuperacijo toplote je idealna za
prenovo stanovanja in novogradnjo
Okrogla stenska tulka z zaslonko za
zunanjo steno
Kompaktna prezra~evalna priprava Vitovent
200-D je zasnovana za kontrolirano
prezra~evanje posameznih prostorov.
Dovajan zunanji zrak se filtrira in v
protitio~nem prenosniku toplote ogreje z
odvajanim notranjim zrakom. Stopnja
rekuperacije toplote zna{a do 90 %. Na uro
se izmenja do 55 m3 zraka. Z ve~ pripravami
se lahko realizira celotno prezra~evanje.
Zrak, ki se dovaja v prostor je filtriran (filter za
cvetni prah, razred F), kar je izrednega pomena
za alergike.
Preprosto rokovanje in vzdrževanje
Upravljalna enota je integrirana v zaslonki
notranje stene. Zamenjava filtrov dovodnega
in odvodnega zraka ter ~i{~enje in pregled
centralnih sklopov je udobno možno z
notranje strani.
Za instalacijo prezra~evalne priprave zadostuje
preboj stene - polaganje zra~nih kanalov ni
potrebno. Priprava se priklju~i na 230 V
tokovno napajanje. Možnosti preboja sten so
razli~ne - izbira se lahko med kvadratno in
okroglo vgradno izvedbo.
Kvadratna stenska tulka z zaslonko
za zunanjo steno
Brezbaterijsko upravljalno stikalo (pribor)
omogo~a udobno menjavo na~inov
obratovanja za eno ali ve~ priprav hkrati.
Tehnologija, ki temelji na piezo elektri~nem
efektu, omogo~a upravljanje brez baterij ali
priklju~nega vodnika. zato se stikalo lahko
namesti brez posegov v stene.
Prezra~evalna priprava Vitovent 200-D je zelo
primerna za prepre~evanje vlage v prostorih,
kar je posebej pomembno priprenovi stanovanja ali za vzdrževanje zdrave bivalne klime.
Isto~asno se z rekuperacijo toplote prihrani
energija, ki se pri zra~enju skozi okna izgubi in
s tem znižajo stro{ki ogrevanja prostorov.
Preko senzorja kakovosti zraka se tihi, tokovno
var~ni ventilatorji v pripravi Vitovent 200-D
zvezno krmilijo v odvisnosti od kakovosti
zraka. V avtomatskem obratovanju je {tevilo
vrtljajev ventilatorjev le tako visoko, kot je
potrebno za zdravo in toplotno prijetno
bivalno klimo.
Dodatno udobje nudi dovajanje hladnega zraka
poleti: pono~i, ko je zrak hladnej{i, se
rekuperacija toplote s prenosnikom toplote
obide in v prostor se dovaja hladen zrak.
1
2
Privlačno brezžično upravljalno stikalo (samo za Vitovent 200-D,
tip HRM A55)
3
6
5
Naroč.št. in preglednica cen
Osnovna priprava Vitovent 200-D
4
7
Vitovent 200-D
1 Zaslonka za zunanjo steno
2 Križni protitočni prenosnik
toplote
3 Ventilator na enosmerni tok
(zunanji/dovodni zrak)
4 Filter odvodnega zraka
5 Ohišje iz ekspandiranega polipropilena (EPP)
6 Zaslonka za notranjo steno
7 Upravljalna enota (na desni
strani)
Tip HR
A55
Z012502
806,–
Tip HRM
A55
Z012503
917,–
Naroč. št.
EUR
Kvadratna stenska tulka (325 x 325 mm) z zaslonko za zunanjo steno,
za debelino stene od 320 do 480 mm
Z012504
214,–
Naroč. št.
EUR
Podaljšava kvadratne stenske tulke
za debelino stene od 480 do 640 mm
7201532
134,–
Naroč. št.
EUR
Okrogla stenska tulka Ø 320 mm z zaslonko za zunanjo steno,
za debelino stene od 320 do 530 mm
Z012505
369,–
Naroč. št.
EUR
Brezžično upravljalno stikalo
7201531
228,–
Naroč. št.
EUR
Senzor kakovosti zraka
7201530
218,–
Naroč. št.
EUR
Tehni~ni podatki
Vitovent 300
Vitovent 300-W
Vitovent 300-W
Maks. volumski pretok zraka
m3/h
180
300
400
Dimenzije brez priklju~nih nastavkov
dol`ina (globina)
{irina
vi{ina
mm
mm
mm
310
560
600
436
675
747
436
375
747
Teža
kg
25
31
32
F3/F7
G3/G4
F3/F7
G4/G4
F3/F7
G4/G4
92
93
93
Filtrski razred po EN 779
Filter zunanjega zraka
(dobavno stanje/pribor)
Filter odvodnega zraka
(dobavno stanje/pribor)
Protito~ni prenosnik toplote
stopnja rekuperacije toplote do
%
Regulacija konstantnega volumskega pretoka
X
X
X
Daljinsko upravljanje
X
X
X
Integriran avtomatski poletni obvod
X
X
X
Funkcija za{~ite pred zmrzovanjem
X
X
X
Integriran elektri~ni predgrelni register
–
X
X
Vitovent 300-F
m3/h
285
Volumski pretok zraka
Maksimalni volumski pretok zraka
pri ventilatorskem tlaku
m3/h
80 – 285
m3/h/Pa
280/170
Dimenzije brez priklju~nih nastavkov
dolžina (globina) x {irina x vi{ina
mm
Teža
kg
80
Filtri DIN EN 779
Zunanji zrak
Odvodni zrak
razred filtriranja
razred filtriranja
F7
G4
Protito~ni prenosnik toplote
Rekuperacija toplote do
%
97
Vitovent 200-D
680 x 400 x 1468
Tip HR A55
Tip HRM A55
Zra~enje za za{~ito pred vlago (stopnja 1)
m3/h
15
15
Znižano zra~enje (stopnja 2)
m3/h
30
30
Nazivno zra~enje (stopnja 3)
m3/h
45
45
Intenzivno zra~enje (stopnja 4)
m3/h
55
Avtomatsko obratovanje (brezstopenjsko)
m3/h
10 do 45
Samo dovajanje zraka
m3/h
15
Samo odvajanje zraka
m3/h
Nivo hrupnosti znotraj*
dB(A)
25 – 31 – 42 – 45
Nivo hrupnosti znotraj v oddaljenosti 1 m*
dB(A)
17 – 23 – 34 – 38
Elektri~ni odvzem mo~i*
W
4 – 10 – 17 – 25
Filtri (dovodni/odvodni zrak)
15
F7 / G4
Rekuperacija toplote
%
Dimenzije zaslonke za notranjo steno (bela)
dolžina (globina)
{irina
vi{ina
mm
mm
mm
55
do 90
70
340
340
climate of innovation
Viessmann d.o.o.
2000 Maribor
Tel. : 02 480 55 50
Faks:02 480 55 60
www.viessmann.si
Podjetje ogrevalne tehnike
9441 238 SI 12/2013
Navedene cene so informativne, brez DDV. Pridržujemo si pravico
do tehni~nih in cenovnih sprememb!
Prodaja opreme se vr{i izklju~no preko podjetij ogrevalne tehnike.