Letno poročilo za 2013 - Zdravstveni Dom Trbovlje

STRAN
VSEBINA
1 LETNO POROČILO
Poslovno poročilo: direktorice in strokovne vodje
Računovodsko poročilo
2 PRILOGE TABEL
Pregled izvršitve delovnega programa po delovnih enotah
Pregled števila opravljenih pregledov
Razmerje pregledov v ambulantah
3 FINANČNI PODATKI
Osnovni podatki o uspešnosti poslovanja
Pregled prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Viri pridobivanja prihodkov
Analitični pregled stroškov
Prikaz obračunanih bruto plač po oblikah dela
Podatki o stanju zaposlenih
Prikaz opravljenih ur po oblikah dela
Seznam nabavljenih osnovnih sredstev
Seznam nabavljenega drobnega inventarja
Pregled kazalnikov poslovanja
4 PRILOGE: OBRAZCI ODDANI NA AJPES
Datum: 11. 2. 2014
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013
1. Predstavitev
Matična št: 5063094 000
ID za DDV:SI17119324
Ustanoviteljica: Občina Trbovlje
TR pri UJP: 01329-6030924721
Pravni status: javni zavod
Odgovorna oseba: Tatjana Jevševar, mag. posl. in ekon. ved
Pomočnici direktorice: strokovna vodja Amira Hajdarevič, dr. med. spec. druž. med., pomočnica za zdravstveno nego Zdenka Deželak, dipl.
med. sestra
Zdravstveni dom Trbovlje opravlja za področje Trbovelj in delno tudi celotnega Zasavja skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu naslednje
dejavnosti:

Osnovno zdravstveno dejavnost za odrasle in mladino za področje Trbovelj:
v sklopu te dejavnosti deluje sedem splošnih ambulant in v okviru le-teh dve referenčni ambulanti, splošna ambulanta v Domu upokojencev
Franc Salamon in otroško-šolski dispanzer, v okviru katerega delujeta dve kurativni in dve preventivni ambulanti, dispanzer za žene,
patronažna služba s službo nege na domu in dispanzer medicine dela, prometa in športa.

Specialistično ambulantno dejavnost za področje celotnega Zasavja:
v okviru katere deluje otološka, dermatološka, okulistična, psihiatrična in pedopsihiatrična ambulanta. Za celotno Zasavje v okviru ZD
Trbovlje deluje še razvojna ambulanta v otroško-šolskem dispanzerju, logopedska služba, služba nujne medicinske pomoči, mentalno
higienski dispanzer in center za zdravljenje odvisnosti.

Zobozdravstvena dejavnost za področje Trbovelj:
zajema štiri zobne ambulante za odrasle in tri zobozdravstvene ambulante za otroke in mladino. V sklopu te službe deluje za celotno Zasavje
še ortodontska ambulanta in rentgensko slikanje zob. Zobozdravstvena služba za otroke opravlja tudi zobozdravstveno vzgojno dejavnost.

Reševalna služba za področje Trbovelj, ki opravlja nujne in ne nujne reševalne prevoze, prevoze onkoloških ter dializnih bolnikov.
2. Poslanstvo in vizija
“Zdravstveni dom Trbovlje je eden izmed največjih in najsodobnejših zdravstvenih ustanov v Sloveniji – zato je za vse uporabnike zdravstvenih
storitev zagotovo najboljša izbira!«
Poslanstvo zdravstvenega doma je v preprečevanju obolevnosti in ohranjanju zdravja (zdravstvena vzgoja in preventivna dejavnost) in
zdravljenje občanov, kar je v predpisih opredeljeno kot opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, z upoštevanjem vseh sodobnih
terapevtskih in diagnostičnih postopkov. Zdravstveno dejavnost bo zdravstveni dom opravljal pretežno za občane Občine Trbovlje in v
specialističnih dejavnostih za vse prebivalce Zasavja. Pri tem se bo povezoval tudi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami zaradi celovitejšega
zadovoljevanja potreb občanov.
Vizija zdravstvenega doma se nanaša na doseganje naslednjih ciljev:













zdravstveni dom bo nujna sestavina sistema javnega zdravstvenega varstva in si bo še naprej prizadeval za ohranitev obstoječega in še
boljšega nivoja preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarnem nivoju,
ohranil in okrepil bo določene specialistično ambulantne dejavnosti z domačimi ali gostujočimi specialisti,
ohranil bo in po možnosti širil zdravstvene dejavnosti na področjih, kjer bo izkazana potreba prebivalstva,
skrbel bo za racionalnost diagnostičnih in terapevtskih postopkov ter smotrno uporabo zdravstvenih storitev,
skrbel bo za racionalno porabo sredstev za nabavo materiala in surovin ter za korektne in dobre odnose z dobavitelji,
zagotavljal bo stabilno finančno ekonomsko poslovanje in bo tako poslovno uspešen zavod,
ohranil oziroma še izboljšal bo sodelovanje z ZZZS in skrbel za zadovoljstvo zavarovancev,
skrbel bo za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in skrbel za strokovno in osebnostno rast zaposlenih ter oskrbel za ohranitev dolgoročno
stabilne zaposlitve zaposlenih,
zagotavljal in podpiral bo strokovni in kadrovski razvoj zavoda,
izboljšal bo kakovost dela in pridobil ISO standard za kakovost,
investiral bo v izboljšanje pogojev za delo in v novo sodobno opremo,
pridobil dodatne programe in dodatne tržne vire prihodkov,
o svojem delu bo redno poročal ustanovitelju in z njim korektno sodeloval.
3. Zakonske podlage za delovanje zavoda
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04,80/04,23/05,15/2008,23/2008,58/2008,77/2008),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008,49/2010, 107/2010),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS z Aneksi.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03,
134/03, 126/04, 120/07, 124/08,58/10,60/10, 104/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03,
34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08 in 58/10, 104/10)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in
120/07, 112/09.58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07,
48/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
-Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12 in 105/12).
c) Pravne osnove, ki so vplivale na poslovanje zavoda v letu 2013:
Pravne osnove, ki so vplivale na poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje, so bile v letu 2013 naslednje:
 Splošni dogovor za leto 2013,
 Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2013 sklenjena z ZZZS z aneksom, s katerim nam je bil priznano dodatno 0,3 tima
psihiatrične ambulante in 0,4 tima ortodontske ambulante od 1. 8. 2013 dalje ter 1 tim referenčne ambulante od 1. 9. 2013 dalje,
 varčevalni ukrepi, zaradi stabilizacije zdravstvenega sistema, sprejeti na državnem nivoju, ki so vsebovali znižanje v višini 5,5 %
mesečnih prihodkov s stani ZZZS od 1. 1. 2013 dalje,
 izvajanje sanacijskih ukrepov za stabilizacijo poslovanja ZD Trbovlje, ki smo jih sprejeli, v okviru finančnega načrta za leto 2013, na
svetu zavoda
 Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2013, ki je premaknil plačila avansov ZZZS izvajalcem zdravstvenih storitev tako, da se je
druga in tretja akontacija vsak mesec od meseca februarja 2013 dalje zamaknila za 3 dni in se je končni zamik dosegel konec leta


2013, kar pomeni, da je bilo 50 % opravljenih storitev plačanih v naslednjem mesecu npr.: 50 % opravljenih storitev za december je
bilo plačanih v januarju 2014! Navedeno je pomembno vplivalo na zaostrovanje likvidnostne situacije v zdravstvenih zavodih.
Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2013, ki je vplival na znižanje cen zdravstvenih storitev od 1. 1. 2013 dalje, kar je imelo za
posledico poračun že prejetih finančnih sredstev s strani ZZZS za 20.000 EUR za obdobje IV-VI 2013 in znižanje priznanih sredstev
od 1. 6. 2013 dalje, kar je bilo poračunano z obračunoma za obdobji I-III 2013 in IV-VI 2013! Navedeno je bilo posledica za 20 %
nižje priznanih sredstev za amortizacijo in poračuna že priznanih finančnih sredstev za leto 2012 v višini 24.521,61EUR. Navedena
znižanja so bila za vse zdravstvene zavode velika negativna presenečenja.
Največje presenečenje pa je sledilo v decembru 2013, ko je bila sprejeta sodba Vrhovnega sodišča RS (št. IPS 105/2013), ki je
naložila vsem JZ izplačilo odpravo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2012.
Na podlagi navedene sodbe nam je bil posredovan dopis Ministrstva za zdravje RS št. 405-22/2013/1 dne 30. 12. 2013, da posredni
uporabniki proračuna znesek razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij v poslovnih knjigah evidentirajo kot
obveznost do delavcev. Za izplačilo navedene obveznosti in pripadajoči odhodek, pa ne vzpostavljajo nobenih terjatev do
nikogar, saj bodo morali sredstva za izplačilo zagotoviti v okviru svojih finančnih načrtov.
Prav tako nam je bilo posredovano pojasnilo Računskega sodišča o knjiženju navedenih odhodkov za odpravo tretje četrtine
nesorazmerij z naslednjo vsebino:
pri določenih uporabnikih proračuna (ostali javni zavodi in javne agencije) se v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013 izkažejo
obveznosti na enak način kot pri drugih proračunskih uporabnikih, v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
za leto 2013 pa se med odhodki izkažejo obveznosti iz naslova premalo izplačanih plač v celoti (kot strošek dela) ter
pripadajoče zamudne obresti do 31. 12. 2013. Zamudne obresti po 31. 12. 2013 se izkažejo v letnih poročilih za leto 2014 (v
bilanci stanja vse neplačane obveznosti za obračunane zamudne obresti, ki so se natekle do 31. 12. 2014, v izkazu prihodkov in
odhodkov pa odhodki v višini vseh obračunanih zamudnih obresti, ki se nanašajo na leto 2014) oziroma za leto 2015 (v izkazu
prihodkov in odhodkov v višini obračunanih zamudnih obresti, ki se nanašajo na leto 2015). V izkazu prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka pa se izkažejo odhodki, ki so nastali po načelu denarnega toka v
posameznem letu.
Tako kot je navedeno v pojasnilu Računskega sodišča smo prikazali odhodke iz naslova odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij
kot strošek plač in tudi terjatev do plačnika nismo oblikovali. Posledica navedenega je negativen poslovni izid v letu 2013 v višini
205.038,02 EUR, kar se nam zdi svojevrsten absurd, saj smo realno (do ustavne odločbe!) v letu 2013 poslovali pozitivno, saj je
znašal pozitiven poslovni izid 2.630,34 EUR!
Zelo žalostno je dejstvo, da smo zdravstveni zavodi edini v Sloveniji, ki za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, po
trenutnih navodilih MZ, ne bomo dobili namenskih prihodkov za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij - seveda pa
moramo te odhodke izplačati iz lastnih sredstev, kar bo izjemno poslabšalo likvidnost zavodov v letu 2014 in 2015!
Osnovna značilnost poslovanja v letu 2013 je bila ponovno velika negotovost v zvezi s priznavanjem prihodkov s strani ZZZS, zato je bilo težko
načrtovati in upravljati poslovanje zavoda in nemogoče poslovati pozitivno, če upoštevamo ustavno odločbo iz meseca decembra 2013. Dejstvo
je, da znaša celoten znesek odprave nesorazmerij enomesečno izplačilo plač, kar pa je, iz lastnih rezerv, nemogoče zagotoviti. Skozi leto 2013 so
nas ponovno presenečala zmanjševanja priznanih finančnih sredstev za preteklo leto in obračunsko obdobje, na katerega nismo mogli več
vplivati, zato smo morali sproti zaostrovati varčevalne ukrepe.
4. Poslovanje v letu 2013
Kljub navedenemu je naša ocena rezultata poslovanja v letu 2013 pozitivna in je tako višina finančnega izida - razlika med prihodki in odhodki
po mesecih naslednja:
Mesec
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
december-ust.odl
I. Skupaj
II. Skupaj
Finančni
izid v EUR
2012
-11.793,01
-5.286,00
1.256,89
906,62
18.180,65
11.467,60
18.606,06
12.083,66
10.724,65
2.741,63
-9.358,57
-9.981,74
2013
-10.276,83
-5.391,67
7.980,81
-24.653,00
-14.280,98
-6.215,98
18.243,97
23.015,34
5.506,30
25.008,65
4.477,89
-20.784,16
-228.452,52
39.548,44
2.630,34
-205.038,02
Iz tabele je razvidno, da je bil učinek uveljavljenih dodatnih prihodkov in realiziranih varčevalnih ukrepov postopen in pozitiven, saj se je
negativen finančni izid zniževal in je bil ob koncu leta 2013 pozitiven v višini 2.630,34 EUR oziroma do 30. 12. 2013, ko smo prejeli obvestilo
Ministrstva za zdravje o ustavni odločbi in evidentiranju odhodkov za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij.
Vsekakor smo se vsi zaposleni v ZD Trbovlje celo leto zelo trudili, da bi poslovanje v letu 2013, z varčevalnimi ukrepi in povečevanjem
prihodkov, stabilizirali tako, da bi ob koncu leta realizirali pozitiven finančni rezultat.
Vse kar je bilo odvisno od nas je bilo storjeno in sicer:
 kljub znižanju cen zdravstvenih storitev za 5,5 % in s tem znižanjem priznanih prihodkov, nam je uspelo realizirati oziroma celo preseči
lanske prihodke za 0,9 % (zaradi uspešne uveljavitve dodatnih programov),
 z varčevalnimi ukrepi smo znižali stroške blaga, materiala in storitev kar za 18,4 % v primerjavi z lanskim letom,

zaključili bi poslovno leto s pozitivnim rezultatom v višini 2.630,34 EUR, vendar smo žal proti ukrepom ustavnega sodišča, navodilom
računskega sodišča in navodilom resornega ministrstva, nemočni, kar nas je pahnilo v izgubo v višini 205.038,02 EUR (zaradi stroškov
za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij).
Zaradi navedenega zelo pesimistično vstopamo v leto 2014, saj smo ugotovili, da kljub velikim prizadevanjem vseh zaposlenih v zavodu in tudi
velikim posluhom naše ustanoviteljice – Občine Trbovlje, ne moremo sami ustaviti negativnih trendov, ki so posledica sistemsko zgrešenih
ukrepov naše države.
Iz tabele 4 je razvidno, da so bili celotni prihodki nižji za 4,7 % od preteklega leta oziroma so bili celo za 0,9 % višji od načrtovanih, kar je
izjemen uspeh, ob upoštevanju stalnega nižanja cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS. Navedeno je posledica odlične realizacije delovnega
programa in realizacije dodatnega programa v okulistični ambulanti. Še posebej je potrebno pohvaliti okulistično ambulanto, ki je ponovno
realizirala dodaten program iz naslova nerealiziranega delovnega programa v pedopsihiatrični ambulanti, za kar ji izrekam posebno zahvalo in ji
iskreno čestitam!
Ob pregledu virov pridobivanja prihodkov, ki so prikazani v tabeli 6 lahko ugotovimo, da smo uspeli realizirati načrtovan prihodek s strani
ZZZS oziroma ga celo preseči za 0,3 %, kljub nižanju cen z njihove strani za 5,5 %! Prav tako smo povečali prihodke iz naslova PZZ kar za 6,4
% v primerjavi s planiranimi in za 1,1 % v primerjavi z lanskim letom. Navedeno je med drugim tudi posledica prenosa dela vrednosti
zdravstvenih storitev iz OZZ na PZZ. Zelo pomembno je tudi povečanje prihodkov s strani občin, še posebej ustanoviteljice, ki nam je
sofinancirala realizirano investicijsko vzdrževanje v otroško šolskem dispanzerju v višini 35.000 EUR, za kar se ji iskreno zahvaljujemo.
Uspešno smo realizirali tudi načrtovan prihodke s strani pravnih oseb, kar pa ne velja za načrtovan prihodke s strani samoplačnikov, saj
povpraševanje po naših storitvah še vedno upada, zaradi težke ekonomske situacije v naši občini.
Zelo pomembni so podatki o realiziranem denarnem toku v tabeli 5, kjer je viden rezultat naših velikih naporov glede zagotavljanja likvidnosti
zavoda. Dejstvo je, da nam je uspelo realizirati višek prilivov nad odlivi v višini 52.990,90 EUR v letu 2013 in z upoštevanjem salda iz leta 2012
celo v višini 134.000 EUR. V letu 2013 nismo imeli nobenih likvidnostnih težav in smo bili celo leto solventni. Denarni tok smo uravnavali z
zelo natančno načrtovanimi nabavami blaga, storitev, vzdrževanja in nabav opreme.
Ob vsem navedenim pa je potrebno upoštevati, da smo, kljub težavam pri pridobivanju prihodkov, do konca leta zaključili naslednja večja
vzdrževalna dela:
 sanacijo laboratorija in prostorov za karanteno v otroško šolskem dispanzerju
 obnoviti arhiv in
 obnoviti eno od splošnih ambulant.
Iz tabele 7 je razvidno gibanje posameznih stroškov v letu 2013 glede na lansko leto in finančni načrt za leto 2013.
Stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 2013 znižali za 18,4 % v primerjavi z lanskim letom in so bili nižji v primerjavi z načrtovano
višino za 5,5 %, pri čemer je treba upoštevati, da je bil delovni program v celoti realiziran in, da smo še vedno morali »kupovati« zdravstvene
storitve zunanjih izvajalcev na trgu, vendar v bistveno manjšem obsegu kot pretekla leta, saj smo število pogodbenih sodelavcev znižali za 40 %!
Tako smo stroške blaga, materiala in storitev uspeli znižati kar za 24,1 % ali za 120.461 EUR v primerjavi s preteklim letom!
Zgoraj naveden prihranek se je preoblikoval v stroške dela, saj nam je uspelo zaposliti zdravstveni kader, ki je bil do leta 2013 velik problem
(podatki so razvidni v tabeli 9). Zaradi navedenega in zato, ker smo postali učna ustanova in smo celo leto zaposlovali poprečno 4 pripravnike ter
vklakulirali obveznost za stroške odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, so bili stroški dela višji od lanskih za 9,4 % in 9,1 % glede na
načrtovane za leto 2013.
Če pa upoštevamo realizirano maso plač, brez plač za pripravnike in odpravo plačnih nesorazmerij, pa smo presegli načrtovano maso le za 2,3 %,
pri čemer smo število zaposlenih povečali za 3,5 % kar pomeni, da smo realno znižali maso plač, kljub novemu zaposlovanju, kar je izjemen
uspeh! Še vedno pa ne dosegamo celotnega števila zaposlenih kot nam pripada po normativih in Pogodbi z ZZZS za 4,4 % - torej bomo še naprej
aktiven zaposlovalec!
Prav tako smo uspeli znižati število nadur in dežurstev kar za 25,8 %! Vse to je bilo mogoče le z izjemnimi napori vodstva skupaj z vodji služb
in seveda z razumevanjem vseh zaposlenih.
Obračunana amortizacija je nižja glede na lansko realizacijo za 16,4 %, ker nam je ZZZS v letu 2013 znižala prihodke tudi za ta namen. Del v
višini 2.636,38 EUR smo pokrili iz donacij, del v višini 79.315,57 EUR smo pokrili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in
tako je v stroških upoštevana celotna višina amortizacije, ki je bila priznana v cenah zdravstvenih storitev v letu 2013 in znaša 158.311,30 EUR.
Kljub težavam pri poslovanja, smo v letu 2013 uspeli nabaviti osnovna sredstva v višini 96.390,29 EUR in drobni inventar v višini 20.941,65
EUR, kar je po vrstah razvidno iz tabel 11 in 12.
5. Realizacija delovnega programa
Podatki o realizaciji delovnega programa in realiziranega števila pregledov po posameznih službah prikazujejo podatki v tabelah 1 in 2., ki
kažejo, da smo v letu 2013 v skoraj v vseh službah presegli planiran program. V tem obdobju smo uspešno povečali tudi glavarino, kar še ni
bistveno prispevalo k prihodku v letu 2013, ampak bo imelo pozitivne posledice v prihodnosti.
Kar se tiče oskrbe naših uporabnikov z zdravstvenimi storitvami z optimizmom vstopamo v leto 2014, ker smo v letih 2012 in 2013 uspeli
pridobiti nekaj nosilcev dejavnosti v službah, kjer smo imeli doslej izjemne kadrovske težave in sicer:
- z zdravniki smo uspeli zapolniti vse splošne ambulante, ambulanto v DUFS in del urgentne ambulante,
- po dolgih letih smo zaposlili specialistko iz ortodontije v ortodontski ambulanti,
- zaposlili smo psihiatra in tako imamo obe psihiatrični ambulanti zasedeni z ustreznim kadrom ter tudi v celoti priznan program s strani ZZZS,
- po dolgih letih iskanja, smo zaposlili rtg ing. za slikanje zob in sicer s sodelovanjem bolnišnice, saj je zaposlen v vsaki ustanovi za polovični
delovni čas, kolikor nam je priznano z normativi za to dejavnost,
- zaposlili smo psihologinjo in tako nadomestili upokojeno sodelavko s tem, da smo že dobili potrjeno ustrezno specializacijo od 1. 9. 2013 dalje,
ki pa jo moramo žal financirati sami.
Naši zdravstveni timi so torej večinoma polni in zato lahko pričakujemo dobro realizacijo zdravstvenih storitev in stabilno zdravstveno oskrbo
naših uporabnikov v prihodnosti.
6. Ostale posebnosti pri delovanju
Tudi v letu 2013 so se nadaljevali različni inšpekcijski nadzori po posameznih področjih našega delovanja in sicer:
 nadzor zdravstvene inšpektorice
 nadzor arhiva zdravstvene dokumentacije in
 finančni nadzori zaračunavanja storitev v različnih ambulantah.
Uspešno smo odpravili pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene in poudariti velja, da jih je bilo zelo malo, zato čestitam vsem zaposlenim, katerih
delo je bilo nadzorovano!
Pomembna značilnost leta 2013 je bilo upoštevanje določil Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki nam je povzročil veliko dela in tudi
nevšečnosti z zunanjimi sodelavci pri urejanju pogodbenih razmerij v skladu z navedenim zakonom. Pri tem je potrebno poudariti, da smo še
naprej zniževali število zunanjih sodelavcev in jih uspeli do konca leta 2013 znižati za 40 %, kar je bistveno znižalo tovrstne stroške v letu 2013
in jih bo tudi v prihodnje.
Nadgradili smo sodelovanje z našimi uporabniki in sicer: z elektronskim anketiranjem in naročanjem v vseh specialističnih ambulantah in
vzpostavili sodelovanje z ZZZS preko »on-line« sistema in vzpostavili »izposojevalnica knjig« v sodelovanju s Knjižnico Toneta Seliškarja v
čakalnici splošnih ambulant in otroško šolskega dispanzerja.
V letu 2013 smo uradno postali učna ustanova za usposabljanje dijakov in študentov medicinskih smeri, na kar smo zelo ponosni, saj se dijaki in
študenti lahko usposabljajo v naši ustanovi – torej v domačem kraju.
Ne manjka nam volje za realizacijo zastavljenih ciljev, težave pa nam povzroča nenačrtovano in nepredvidljivo zniževanje naših prihodkov s
strani ZZZS. Poskušamo razumeti njihovo ravnanje, ki je verjetno posledica negotovih razmer v naši državi, in se vsemu prilagoditi na kar
najboljši način, vendar pa ne moremo razumeti navodil MZ in ZZZS v zvezi z izplačilom tretje četrtine nesorazmerij. Pričakujemo, da bomo z
Aneksom št. 1 k SD za leto 2014 uspeli pridobiti dodatna sredstva za kritje omenjenih stroškov, ki so posledica nezakonitega ravnanja države ne
pa našega ravnanja!
7. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2013
1. Zdravstveni dom Trbovlje opravlja zdravstvene storitve osnovne zdravstvene dejavnosti skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti,
Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeno z ZZZS za leto 2013 z aneksi in Strategijo in vizijo zdravstvene dejavnosti
na primarni ravni v Občini Trbovlje, ki se nanaša na dejavnost ZD Trbovlje za leto 2013.
2. Z zgoraj navedenimi zakonskimi podlagami so opredeljeni dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Trbovlje, za katere menimo, da smo jih
kljub navedenim kadrovskim težavam, realizirali.
3. Letni cilji Zdravstvenega doma Trbovlje so opredeljeni s sprejetim delovnim programom za tekoče leto, ki ima podlago v Pogodbi o
izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeno z ZZZS z ustreznimi aneksi. Delovni program smo v letu 2013 v celoti realizirali in
poleg tega opravili še dodaten program v okulistični ambulanti, kjer so realizirali izpad programa pedopsihiatrične ambulante.
4. Uspešnost realizacije delovnega programa smo dodatno pojasnili tudi z nekaterimi fizičnimi kazalci oziroma podatki o realizaciji
delovnega programa in številu realiziranih pregledov po posameznih službah, ki pa kažejo, da smo v celoti uspešno uresničili dolgoročne
in kratkoročne cilje delovanja našega zavoda z že omenjenimi anomalijami v nekaterih službah. Uspešnost poslovanja smo prav tako
dodatno pojasnili z izračunom kazalnikov: gospodarnosti, obračanja sredstev, stanja investiranja, sestave sredstev, sestave obveznosti do
virov sredstev, kratkoročne likvidnosti in dolgoročne likvidnosti.
5. V letu 2013 smo v celoti oskrbeli vse naše uporabnike, ki so obiskali naš zavod, zapolnili nekatera nezasedena delovna mesta zdravnikov
in dokončno zapolnili ekipo zdravstvenih tehnikov v ambulanti NMP. Glede na navedeno pričakujemo uspešno realizacijo delovnega
programa tudi v letu 2014 s tem, da bodo motnje pri izvajanju le-tega čim manjše in čakalne dobe čim krajše. Vsekakor si prizadevamo,
da bi bili naši uporabniki z našimi storitvami in odnosom do njih, kar najbolj zadovoljni.
6. Finančni plan za leto 2013 je bil presežen za 0,9 % ali za 41.000 EUR zaradi uspešno realiziranega delovnega programa. Realizirani
poslovni odhodki so bili višji od planiranih za 5,2 %. Stroški blaga, materiala in storitev pa so bili nižji od planiranih za 5,5 % zaradi
znižanja nakupov zdravstvenih storitev zunanjih izvajalcev, zaradi zapolnitve delovnih mest z zaposlenimi izvajalci. Obračunana
amortizacija v stroških je bila za 8,2 % višja od načrtovane, zaradi ugotovljene dejanske višine tovrstnih stroškov v cenah zdravstvenih
storitev. Stroški dela so bili višji od načrtovanih za 9,1 %, kar je posledica zaposlitve nekaterih nosilcev dejavnosti in vkalkuliranih
odhodkov za izplačilo odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij ter izobraževanja pripravnikov, saj smo v letu 2013 postali učna
ustanova. Kljub višjim stroškov dela še vedno število zaposlenih v našem zavodu ne dosega števila priznanega z normativi in standardi
oziroma Pogodbo z ZZZS, kar je razvidno iz tabele 9, ki kaže, da je število zaposlenih ne dosega priznanega števila kar za 4,4 %!
Vsekakor lahko ugotovimo, da je bilo naše poslovanje v letu 2013 uspešno in učinkovito še posebej, če upoštevamo, da smo ob tem celo
povečali število zaposlenih in realizirali oziroma celo presegli načrtovan delovni program – ob trikratnem znižanju naših prihodkov s
strani ZZZS in ob nižjih prihodkih iz tržne dejavnosti! Seveda pa nismo mogli pokriti stroškov plač iz naslova odprave nesorazmerij, saj
teh prihodkov nismo imeli priznanih s strani našega plačnika, kar je razlog za negativen poslovni izid v letu 2013.
7. Naša ocena gospodarnosti in učinkovitosti je izražena v tabeli Pregled kazalnikov poslovanja v letu 2013 kjer smo prikazali izračun vseh
kazalnikov za leta 2011, 2012 in 2013.
8. Vzpostavitev notranjega finančnega nadzora skladno s 53. členom Zakona o računovodstvu izvajamo s strani zunanjih notranjih
revizorjev že od leta 2006 dalje. V letu 2013 je bil izveden pregled poslovanja za področje določanja in izplačevanja plač in akt o
sistematizaciji delovnih mest.
9. Menimo, da smo zastavljene cilje v letu 2013 dosegli in celo presegli, kar je razvidno iz obrazložitev in podatkov iz tabel v letnem
poročilu.
10. Poslovanje ZD Trbovlje v letu 2013 je imelo, kljub velikim kadrovskim težavam, ugodne posledice na socialno ekonomsko okolje v
katerem delujemo, saj smo cilje, ki smo jih zastavili, tudi uresničili.
11. Iz analize kadrovanja in že omenjenih kadrovskih težav ugotavljamo, da smo večino kadrovskih težav v letu 2013 odpravili, saj smo
zaposlili kar nekaj novih nosilcev dejavnosti.
Nezasedena delovna mesta ostajajo:
- zdravnik v Centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti, na katerem bomo v naslednjih letih zaposlili našega štipendista;
- zobozdravnik, kjer bomo tudi zaposlili našo štipendistko in
- na mestih zdravnikov specialistov, kjer imamo normirano manj kot 0,5 nosilca in jih bomo lahko zapolnili le v sodelovanju z
drugimi zdravstvenimi zavodi (otološka, dermatološka, ortodontska in razvojna ambulanta ter dispanzer za medicino dela).
Poudariti želimo, da že nekaj let vodimo dolgoročno kadrovsko politiko na vseh področjih in sicer s podeljevanjem štipendij in
financiranjem dodatnega izobraževanja zaposlenih. Prav tako smo v letu 2013 tudi uradno postali učna ustanova, kjer se lahko
usposabljajo študentje visoke zdravstvene šole in medicinske fakultete.
Prepričani smo, kar se trudimo dokazati z našim delom, da je Zdravstveni dom Trbovlje dolgoročno sposoben zagotavljati vse storitve
primarnega zdravstvenega varstva občankam in občanom Občine Trbovlje in za nekatere dejavnosti tudi celotnega Zasavja. Dokazali smo tudi,
da znamo, kljub kadrovskim težavam, še dodatno razvijati in širiti svojo dejavnost. Kot potrditev temu so pridobitve novih dejavnosti, ki smo jih
uspeli uveljaviti v letih 2012 in 2013. Iz podatkov o številu zaposlenih, iz podatkov o nabavah opreme in investicijskem vzdrževanju, iz podatkov
o realizaciji delovnega programa in tudi iz podatkov o višini naših prihodkov v zadnjih dveh letih je razvidno, da rastemo in se razvijamo, kljub
težkim časom in okolju, v katerem delamo. Dokazujemo tudi, da zmoremo racionalno poslovati in uspešno zagotavljati vse zdravstvene storitve,
ki si jih zastavimo – torej nam naši uporabniki in ustanoviteljica lahko zaupajo!
Zdravstveni dom Trbovlje postaja vse bolj pomembna ustanova v našem kraju, ne samo zaradi dejavnosti, ki jo opravlja, ampak tudi kot
delodajalec, ki je zaenkrat sposoben dolgoročno zagotavljati stabilna delovna mesta vsem svojim zaposlenim.
Za vse zaposlene v našem zavodu je bilo leto 2013 težko leto, polno organizacijskih sprememb, varčevanja in odrekanja. Pa vendar smo
vse navedeno prenašali z zaupanjem in toleranco, za kar se vsem iskreno zahvaljujem s prošnjo, da z velikim razumevanjem stopamo
tudi v leto 2014, ki bo brez dvoma zahtevalo naš dodaten napor.
Vsekakor nam bo lažje, ker so se nam pridružili nekateri novi sodelavci. Želim si, da bi skupaj, kot dober kolektiv, premagali vse težave,
ki nam jih prinaša izjemno nestabilno okolje, v katerem delamo.
Direktorica
Tatjana Jevševar,
mag. ekon. in posl. ved
POROČILO STROKOVNE VODJE ZA LETO 2013
1. UVOD
V ZD Trbovlje smo si v letu 2013 prizadevali doseči načrtovani obseg programa dela ter kar najbolje izkoristiti prostorske, kadrovske in
medicinske vire ter posodobiti naš zavod v smislu nabave nove medicinske opreme, prostorske prenove, ter stalno povečevati ukrepe za
doseganje boljše kakovosti.
Družbeno-politično in ekonomsko okolje je zelo pomemben dejavnik obstoja in razvoja javnega zdravstvenega zavoda. Ekonomska in
gospodarska kriza vpliva na pogoje poslovanje zavoda, saj ob vsakokratnem sprejemu protikriznih ukrepov ZZZS prihaja do zmanjšanja
prihodkov zavoda, kar terja stalno skrb in prilagajanje poslovanja v spremenjenih finančnih okvirih.
V letu 2013 smo nadaljevali z varčevalnimi ukrepi, ki smo jih sprejeli že v letu 2012. Z novimi dejavnostmi in maksimalnimi napori vseh
zaposlenih, nam je uspelo doseči pozitiven poslovni rezultat (brez upoštevanja ustavne odločbe o obveznosti izplačil tretje četrtine plačnih
nesorazmerij!).
2. IZVAJANJE DELOVNEGA PROGRAMA V LETU 2013
2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS
Delovni program za leto 2013 po posameznih službah temelji na Pogodbi o opravljanju zdravstvenih storitvah z ZZZS za leto 2013, ki smo jo
podpisali 29. 4. 2013. Z njo smo pridobili naslednje dodatno uveljavljene dejavnosti:
- prenos 11.558 točk iz pedopsihiatrične ambulante na psihiatrično in okulistično
ambulanto v letu 2013,
- 0,4 dodatnega tima v ortodontski ambulanti od 1.8.2013 dalje,
- 0,3 dodatnega tima v psihiatrični ambulanti od 1.8.2013 dalje,
- 1 dodatna referenčna ambulanta od 1.9.2013 dalje.
2.2 Realizacija delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2013
Kadrovska situacija se je v letu 2013 izboljšala, zato imamo t. i. gostujoče zdravnike le še v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa, Centru
za zdravljenje odvisnosti, otološki, dermatološki, razvojni in pedopsihiatrični ambulanti. Naš cilj je popolna zasedba vseh zdravstvenih timov.
V zdravstvenem varstvu odraslih je bil načrtovani delovni program iz kurative presežen za 12,9%. V ambulantah splošne medicine, ki nimajo
status referenčnih ambulant je skupna realizacija programa iz preventive dosežena z indeksom 101,7. Skupno število opredeljenih pacientov je
bilo po stanju na dan 31.12 2013 12.473.
V zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine je realizacija programa iz kurative dosežena z
indeksom 72,3, preventivni pregledi so realizirani z indeksom 100,8. Skupno število opredeljenih pacientov je bilo po stanju na dan 31.12.2013
3.506.
V dispanzerju za žene je dosežen indeks za preventivne preglede žensk in mladostnic 84,5 in kurativa z indeksom 81,4, kar je slabše kot lani.
Vzrok nedoseganja realizacije programa je v spremenjenem načinu evidentiranja storitev v zadnjih treh mesecih. Število opredeljenih pacientov
je bilo po stanju na dan 31.12.2013 5.428.
V pedopsihiatrični ambulanti je realizacija programa po točkah ZZZS dosežena z indeksom 72,8, vendar ambulanta zaradi specializacije
zdravnice še ne dela v polnem obsegu.
V psihološki službi otroško-šolskega dispanzerja je delovni program realiziran z indeksom 110.
V mentalno-higienskem dispanzerju je realizacija programa po točkah ZZZS dosežena z indeksom 99,1. Opaziti je večje število opravljenih
prvih pregledov.
Klub za zdravljenje alkoholikov je realiziral program z indeksom 149,8, kar je precej boljše v primerjavi z lanskim letom.
Patronažna služba z indeksom 104,8 in Nega bolnika na domu z indeksom 112,6 sta uspešno realizirali zastavljeni delovni program.
V otološki ambulanti je dosežena realizacija programa po točkah ZZZS z indeksom 100,8, v dermatološki ambulanti je dosežen indeks 90,5.
V okulistični ambulanti je število točko za ZZZS preseženo z indeksom 115,7.
V DMPŠ po normativu ZZZS in zaposlenimi za praktično polovični delovni čas, je dosežena realizacija programa z indeksom 89,8. Na
realizacijo delovnega programa ima velik vpliv tudi ekonomska kriza, ker se zaradi stečajev podjetij zmanjšuje obseg dela na področju medicine
dela.
Ortodontska ambulanta je delovni program realizirala optimalno z indeksom 100.
V zobozdravstvenem varstvu za odrasle je skupni doseženi indeks realizacije 102,8, število opredeljenih pacientov je bilo po stanju na dan
31.12.2013 9.201.
V reševalni službi je še vedno trend preseganja nenujnih prevozov s spremljevalcem z indeksom 160,4. Sanitetni prevozi za dializo so doseženi
z indeksom 73,6, prevozi za Splošno bolnišnico Trbovlje z indeksom 129,3. Ostali sanitetni prevozi so realizirani z indeksom 116, nujni prevozi
so plačani v pavšalu v sklopu NMP.
V laboratorijski dejavnosti je opazen porast indeksa realizacije programa, pri osnovnih laboratorijskih preiskavah je dosežen indeks 182,3, pri
biokemičnih 219,0. Doseženi skupni indeks za laboratorijske preiskave je 198,3. V ZD Trbovlje je zdravnikom skladno z njihovo strokovno
avtonomnostjo prepuščeno odločanje o potrebnosti laboratorijskih preiskav, njihov obseg ni vezan na višino sredstev, kot jih financira ZZZS.
V letu 2013 je realiziranih 48 zdravstveno vzgojnih delavnic. Dosežen je indeks 106,7. Največ je bilo krajših delavnic, ki se izvajajo na enem
srečanju (življenjski slog, test hoje, dejavniki tveganja). Med daljšimi delavnicami je bilo največ delavnic zdrave prehrane, telesne dejavnosti in
zdravega hujšanja.
3.3 Analiza prvih in ponovnih pregledov obiskov po dejavnostih
S prvim obiskom je mišljen prvi neposredni stik uporabnika z izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi nove bolezni ali stanja, s ponovnim
obiskom pa vsak neposredni stik uporabnika z izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi nadaljnje obravnave določene bolezni ali stanja.
Pri pregledu razmerja števila ponovnih obiskov na število prvih obiskov oz. pregledov v letu 2013 je najvišje razmerje - 1 : 15 ugotovljeno v
ortodontski ambulanti. V patronažni kurativi je indeks 1 : 11 (na en prvi obisk oz. pregled je 11 ponovnih obiskov oz. pregledov), v
pedopsihiatrični ambulanti pa je indeks 1 : 10. 1 prvi . V dispanzerju za mentalno zdravje je razmerje ponovnih in prvih obiskov oz. pregledov
5,6. V ostalih dejavnostih pa je razmerje 1 : 2, kar je primerljivo z razmerjem v ljubljanski regiji.
3. IZVAJANJE STROKOVNIH NADZOROV V LETU 2013
V letu 2013 je ZZZS Ljubljana opravil dva redna nadzora v ZD Trbovlje. Finančno-medicinski nadzor je 10.6.2013 opravljen v splošni
ambulanti III, nadzorovani zdravnik Sonja Volčanjk, dr.med. Pregledanih je bilo 40 kartotek, zapisi v teh so bili zelo lepo urejeni, prepisana
zdravila so vpisana v kartotekah, utemeljena z diagnozami, ni najdeno napak. 15.10.2013 je opravljen nadzor v dermatološki ambulanti .
Pregledana je bila dokumentacija 40 primerov, ki je urejena,napotnice so bile priložene, pooblastila upoštevana. V 10 primerih je bila ob
krioterapiji obračunana tudi oskrba, gre pa za primere pred sprejemom Aneksa št 2 k Splošnem dogovoru 2013. V enem primeru je bila ob oskrbi
obračunana šifra, ki ni priznana.
Strokovni svet ZD Trbovlje je na seji dne 27.2.2013 sprejel plan internih strokovnih nadzorov za leto 2013. Plan ni bil realiziran, zaradi težav pri
formiranju senata. V mesecu oktobru 2013 je bil zato opravljen le interni strokovni nadzor v otroško-šolskem dispanzerju v ambulanti Suzane
Justinek, dr.med. spec. šol.medicine.
Dogovorjeni so bili že interni nadzori v splošni ambulanti VI. in zobni tehniki v zobozdravstvu za odrasle, a do realizacije zaradi teh težav ni
prišlo, zato je strokovni svet na seji 19.11.2013 pripravil nov predlog članov senata, ki ga je svet zavoda dne 20. 11. 2013 tudi potrdil. Člani
strokovnega sveta so se na seji 19.11.2013 dogovorili, da se strokovni nadzori v letu 2013 ne bodo več opravljali, senat bo s svojim delom pričel
v začetku naslednjega leta.
4. SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV
Eno glavnih načel celostnega obvladovanja kakovosti je v dejavnostih javnega sektorja usmerjenost k uporabnikom. Nenehno je treba spremljati
in opazovati, kako so naši pacienti zadovoljni z našimi storitvami. Spremljanje zadovoljstva pacientov v ZD Trbovlje poteka na naslednje
načine:
 analiza prejetih pohval,
 anketno merjenje zadovoljstva pacientov (portal),
 analiza pritožb oziroma zahtev za kršitev pacientov pravic: spremljanje in analiza pisnih in telefonskih zahtevkov pacientov skladno z
veljavno zakonodajo, Zakonom o pacientovih pravicah.
V letu 2013 smo po pošti, na portalu, v knjigi pohval in pritožb ali ustno prejeli 10 pohval. Največ pohval se je nanašalo na odnos zaposlenih do
pacientov, sledijo pohvale za strokovnost in kakovost dela.
V letu 2013 smo prejeli in obravnavali 14 pritožb. Ena tretjina pritožb se je nanašala na probleme pri komunikaciji med pacienti in
zdravstvenimi delavci. Pacientom smo posredovali pisne odgovore z obrazložitvijo opisanih dogodkov oz. situacij, z nekaterimi pa se tudi osebno
pogovorili in se jim za neljube dogodke tudi opravičili.
5. SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH
V ZD Trbovlje izvajamo anketiranje zaposlenih. Z analizo anket spremljamo zadovoljstvo zaposlenih in ugotavljamo t. i. klimo v zavodu. V
anketi je 9 vprašanj, ki se ocenjujejo z minimalno oceno 1 in maksimalno oceno 5.
V letu 2013 so vse ocene nižje v primerjavi z letom 2012, povprečna ocena pa je iz 3,98 padla na 3,55.
Pri ocenjevanju delovnega časa je povprečna ocena padla iz 4,05 na 3,67- po naši oceni je vzrok v uvedbi elektronskega evidentiranja delovnega
časa. Tudi sodelovanje z vodstvom je ocenjeno slabše - iz povprečne ocene 4,11 je padlo na 3,62 – po naši oceni so vzrok varčevalni ukrepi,
ki jih je bilo vodstvo prisiljeno izvajati v dani ekonomski krizi.
Preseneča pa nas največji padec ocene , ki je v medsebojnih odnosih v službah - iz povprečne ocene 4,04 je padla na 3,62 in padec ocene o
medsebojnih odnosih v zavodu - iz povprečne ocene 3,73 je padla na 3,07. Kot možni vzrok za to bi bila lahko refleksija kriznih in negotovih
časov, v katerih se nahaja naša družba.
Z nižjo povprečno oceno anket nismo zadovoljni, zato bomo poskušali poiskati še druge možne vzroke za nastalo situacijo. Več časa bomo
posvetili izboljšanju medsebojnih odnosov, saj se zavedamo, da posredno in neposredno vplivajo na kakovost oskrbe naših pacientov.
6. RAZVOJNE USMERITVE
Leto 2013 je bilo težko leto, saj smo se morali nenehno prilagajati spremembam na vseh področjih ter dosledno izvajati varčevalne ukrepe. To
nam je s skupnimi močmi tudi uspelo, na kar smo zelo ponosni, saj nam takšni rezultati dajejo potrditev da smo na pravi poti.
Poleg tega pa se bomo v naslednjem letu trudili, da bomo :







kadrovsko polno zasedli vse time,
bili učna baza za zdrav način življenja,
bili učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski in podiplomski študij,
razvijali vse preventivne dejavnosti z vsemi skupinami prebivalstva,
posodobili opremo in prostore,
v skladu s sodobno medicinsko doktrino izvajali vse sodobnejše načine zdravljenja,
ter vsem, ki nas potrebujejo nudili čim hitrejše in čim boljše storitve.
V Trbovljah, 7.2.2014
Strokovni vodja:
Amira Hajdarević. dr.med. spec. druž. med.
Datum: 11. 2. 2014
II
II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013
UVOD
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava.
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se upoštevajo določila Zakona o računovodstvu, Pravilnika o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti
po 37. členu zakona o računovodstvu in Navodil o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Slovenskimi
računovodskimi standardi.
Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila in priloge:
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov EKN
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov EKN
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
A. POJASNILA BILANCE STANJA za leto 2013
1. SREDSTVA
a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
so v letu 2013 vrednostno nižja za 125.843 EUR ali za 7,1 % v primerjavi s preteklim letom zaradi obračunane amortizacije v letu 2013. Obračun
amortizacije in redni odpis smo opravili skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev.
b) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
so v letu 2013 vrednostno višja za 6.924 EUR ali za 0,9 % v primerjavi z lanskim letom predvsem zaradi višje vrednosti denarnih sredstev na
računu pri UJP v primerjavi s preteklim letom
c) Zaloge
Vrednost zalog zdravstvenega materiala je na dan 31. 12. 2013 znašala 7.294 EUR.
2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
d) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
so v tekočem letu višje za 174.030 EUR ali za 40,3 % v primerjavi s preteklim letom in sicer zaradi višjih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih
iz naslova ene odpravnine ob upokojitvi in zaradi ustavne odločbe, ki zahteva izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij za zaposlene
v JS.
e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti
so nižji za 285.655 EUR ali za 13,4 % predvsem zaradi ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki v letu 2013 (razlog je v ustavni odločbi,
ki zahteva izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij za zaposlene v JS) in obračuna amortizacije.
B. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV za leto 2013
Podatki v tem izkazu se nanašajo na celotno poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje v letu 2013. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je
upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s SRS in enotnim kontnim načrtom za
proračunske uporabnike.
1. PRIHODKI
a) celotni prihodki so nižji za 231.723 EUR ali za 4,6 %, razlog je v znižanju cen zdravstvenih storitev za 5,5 % od 1. 1. 2013 s strani ZZZS,
kar je bistveno poslabšalo pogoje poslovanja v letu 2013.
Od tega so:
- prihodki od poslovanja nižji za 231.404 EUR ali za 4,7 % zaradi nižjih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev, zardi znižanja cen ZZZS
kljub temu, da smo pridobili 0,4 tima ortodontske ambulante, 0,3 tima psihiatrične ambulante s 1. 8. 2013 in še eno referenčno ambulanto od 1. 9.
2013 dalje.
- finančni prihodki so nižji za 55 EUR zaradi nižjih depozitov na računu pri UJP in poslovnih bankah kot lansko leto.
- drugi prihodki so nižji za 764 EUR in vsebujejo prejete odškodnine od zavarovalnic in prihodke za specializacije in pripravništva zdravstvenih
delavcev.
2. ODHODKI
b) celotni odhodki so višji za 12.863 EUR ali za 0,3 %, kar je posledica vkalkuliranih stroškov za odpravo tretje četrtine plačnih
nesorazmerij zaposlenim v višini 207.668,36 EUR.
Od tega so:
- stroški blaga, materiala in storitev nižji za 269.236 EUR ali za 18,4 % v primerjavi z lanskim letom predvsem zaradi odprave večine
kadrovskih težav in s tem znižanja števila pogodbenih sodelavcev, saj nam je končno uspelo zaposliti večino manjkajočih zdravstvenih
delavcev. Na vseh področjih porabe materiala in storitev smo uspešno izvajali varčevalne ukrepe in pomembno znižali stroške.
-
stroški dela so bili višji za 307.219 EUR ali za 9,4 %. Razlog je v novih zaposlitvah manjkajočih zdravstvenih delavcev in vkalkuliranih
stroškov za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Tudi na tem področju smo izvajali varčevalne ukrepe, katerih posledica je bila
znižanje nadur kar za 31,9 %!
-
stroški amortizacije so bili nižji za 31.133 EUR ali za 16,4 % v primerjavi z lanskim letom. Del stroškov AM v višini 2.636,38 EUR, smo
pokrili iz donacij. Del stroškov AM v višini 79.715,37 EUR pa smo pokrili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Tako je
v stroških upoštevana celotna višina stroškov amortizacije, ki je bila priznana v cenah zdravstvenih storitev v letu 2013 in znaša
158.311,30 EUR.
- drugi stroški so bili višji za 6.350 EUR.
- finančni odhodki so v letu 2013 znašali 2 EUR.
- drugi odhodki so znašali 38 EUR.
- prevrednotovalni poslovni odhodki so bili višji za 415 EUR in so bili oblikovani skladno z metodologijo odpisa terjatev in sprejetim
inventurnim elaboratom na svetu zavoda.
- presežek odhodkov nad prihodki je bil realiziran v višini 205.038,02 EUR in je v celoti posledica ustavne odločbe, ki zahteva izplačilo tretje
četrtine odprave plačnih nesorazmerij za zaposlene v JS, saj bi v nasprotnem primeru poslovali v letu 2013 pozitivno s presežkom v višini
2.630,34 EUR.
C. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA za leto 2013
Prav tako kot podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov, ki smo ga pojasnili v prejšnji točki, se tudi podatki Izkaza prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka nanašajo na celotno poslovanje zavoda v letu 2013 z razliko, da se pri ugotavljanju prihodkov
in odhodkov upošteva načelo denarnega toka kar pomeni, da se prihodek ali odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:
- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodka oziroma odhodka, je nastal in
- denar ali njegov ustreznik je prejet ali plačan.
Na podlagi navedenega ugotavljamo naslednje:
I.
PRIHODKI
a) celotni prihodki so znašali 4.839.383 EUR in so nižji za 152.397 EUR oziroma za 3 % v primerjavi s preteklim letom.
Od tega:
- prihodki za izvajanje javne službe so znašali 4.656.008 EUR in so nižji za 92.318 EUR ali za 1,9 %. Razlog je predvsem v zamikih plačil
in znižanja cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS.
-
prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 183.375 EUR in so tudi to leto nižji kar za 24,7 % v primerjavi z lanskim letom.
Razlog je v nižjih prihodkih, zaradi velike ekonomske krize v naši občini.
II.
ODHODKI
- celotni odhodki so znašali 4.786.393 EUR in so bili nižji za 124.796 EUR oziroma za
2,5 % v primerjavi s preteklim letom.
Od tega:
-
odhodki za izvajanje javne službe so znašali 4.610.935 EUR so bili nižji za 1,5 %, vendar smo kljub temu uspešno izvedli investicijsko
vzdrževanje v otroško šolskem dispanzerju - prostorov za karanteno in laboratorij ter nabavili opremo v skupni vrednosti 152.041 EUR
kar menimo, da je bil velik uspeh.
-
odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 175.458 EUR in so bili nižji za 56.652 EUR ali za 24,7 % v primerjavi s
preteklim letom. Razloga sta v tem, da smo morali, zaradi konkurence na trgu, nenehno zniževati cene tržnih storitev in padec
povpraševanja v DMPŠ. Zaradi navedenih razlogov, smo reorganizirali Dispanzer medicine dela tako, da smo razpolovili čas delovanja
dispanzerja oziroma smo ga prilagodili povpraševanju in s tem prerazporedili zdravstveno osebje v druge ambulante. Na ta način smo
prilagodili prihodke in odhodke te dejavnosti.
-
presežek prihodkov nad odhodki je bil realiziran v višini 52.990 EUR in sicer v obeh dejavnostih, saj smo skozi celo leto 2013 zelo
skrbno načrtovali odhodke in s tem odlive finančnih sredstev.
D. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO
2013
Postavke v navedenem izkazu zajemajo celotno poslovanje našega zavoda razčlenjeno na prihodke in odhodke javne službe in tržne dejavnosti.
V postavkah tržne dejavnosti smo zajeli prihodke in odhodke: dispanzerja za medicino dela, poslovanja s podjetji, plačila samoplačnikov,
doplačila pacientov za zdravstvene storitve in prihodke od najemnin. Ostali prihodki so prihodki za izvajanje javne službe. Strukturni delež
prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih znaša 3,3 %, ki se je, v primerjavi s preteklim letom, znižal za eno odstotno točko.
Zaradi velike konkurence na področju samoplačniških zdravstvenih storitev, prihaja do stalnega padanja cen teh storitev in s tem do vse nižjega
prihodka v tržni dejavnosti. Omeniti velja, da smo, zaradi velikih pritiskov konkurence na trgu na področju tržne dejavnosti, znižali cene te
dejavnosti tako, da smo v kalkulacijah teh cen upoštevali le minimalen strošek amortizacije. Na ta način smo ohranili konkurenčnost in tako
realizirali prihodke vsaj v prikazani višini. Zavedamo pa se, da naveden ukrep dolgoročno ne vzdrži, zato moramo še večje napore vlagati v
povečanje obsega opravljenih storitev v tržni dejavnosti. Navedeno je vse bolj pomembno tudi zato, ker se prihodki s strani ZZZS stalno
znižujejo.
Na področju javne službe pa moramo še naprej pridobivati nove dejavnosti ali povečanje priznanega deleža obstoječih predvsem na tistih
področjih, na katerih smo kot mesto in regija podhranjeni.
E. RAZKRITJA RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ
V letu 2013 smo uporabili interna sodila pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in
storitev, ki smo jih izdelali na podlagi priporočil Ministrstva za zdravje RS 15. 12. 2010.
Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.
Razloge za dosežen finančni izid poslovanja v letu 2013 smo navedli v pojasnilih bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov ter ostalih
predhodnih pojasnilih.
Na dan 31. 12. 2013 smo imeli zaloge zdravstvenega material v višini 7.294 EUR.
Podatke o stanju neporavnanih terjatev in razloge za neplačilo smo navedli v predloženem inventurnem elaboratu.
Neporavnanih zapadlih obveznosti ni bilo, saj smo imeli vse leto 2013 relativno ugodno likvidnostno situacijo oziroma zagotovljeno
solventnost skozi celo leto tako, da smo redno poravnavali vse svoje obveznosti.
Odhodke nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 117.331,94 EUR smo pokrili iz neporabljenih
amortizacijskih sredstev iz leta 2011 v višini 35.150,12 EUR in v višini 82.181,81 EUR iz leta 2012 pri čemer, nam je ostal še neporabljen
del amortizacije iz leta 2012 v višini 107.262,97 EUR in celotna višina amortizacije v višini 158.311,30 EUR iz leta 2013. Navedena
sredstva nismo mogli porabiti v letu 2013, saj bi na ta način lahko ogrozili likvidnostno situacijo in solventnost zavoda.
V letu 2013 smo vezali prosta denarna sredstva kot depozit pri najugodnejših poslovnih bankah v prvih mesecih poslovanja praviloma v višini
150.000 EUR.
Delež stalnih sredstev v sredstvih se je v letu 2013 znižal za 2,8 % v primerjavi z lanskim letom, zaradi nižje vrednosti novih nabav opreme in
vlaganj v poslovne prostore od njihove vrednosti obračunane amortizacije.
Izven bilančno vodimo vrednost finančnih zavarovanj iz javnih naročil. Na dan 31. 12. 2013 smo imeli stanje finančnih zavarovanj v višini
8.844 EUR.
Druge predstavitve: inventurni elaborat je obravnaval svet zavoda na korespondenčni seji dne 6. 2. 2014. Odpisanih OS praviloma ne
uporabljamo in jih posredujemo v uničenje.
Direktorica
Tatjana Jevševar,
mag. ekon. in posl. ved
PREGLED
IZVRŠITVE DELOVNEGA PROGRAMA PO DELOVNIH ENOTAH
ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2013
ENOTA
DELOVNI PROGRAM
ZA LETO
2013
1
REALIZACIJA I - XII
2013
2
1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
a) Število K-jev iz storitev
SPLOŠNA AMBULANTA I
Štev.opredeljenih oseb na dan
31.12.2013
31.12.2013
Štev.oseb preventive
- referenčna amb.
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K
preventiva
referenčna amb.
kurativa
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA II
Štev.opredeljenih oseb na dan
31.12.2013
31.12.2013
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K
preventiva
kurativa
12
INDEKS
INDEKS
na ANEKS
3 4=(3:2)*100
5=(3:1)*100
2.023
4.604,00
24.363,00
685,00
33.310,10
3,00
130
1.812
90
3.956,00
24.362,00
1.192,50
31.192,90
14,9
136,7
40
30,1
128,0
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA III
Štev.opredeljenih oseb na dan
30.11.2013
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K
preventiva
kurativa
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA IV
Štev.opredeljenih oseb na dan
30.11.2013
Štev.oseb preventiv - referenčna amb.
10,20
31.12.2013
172
2.236,00
24.362,00
31.12.2013
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K
preventiva
referenčna amb.
kurativa
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA V
Štev.opredeljenih oseb na dan
30.11.2013
31.12.2013
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K
preventiva
kurativa
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA VI
Štev.opredeljenih oseb na dan
30.11.2013
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K
preventiva
kurativa
OSTALO
SPLOŠNA AMBULANTA VII DUFS
Štev.opredeljenih oseb na dan
30.11.2013
ZZZS
kurativa
SPLOŠNA AMBULANTA VIII
Štev.opredeljenih oseb na dan
30.11.2013
Štev.oseb preventive
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K
preventiva
kurativa
OSTALO
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE
Štev.opredeljenih oseb na dan
30.11.2013
Štev.oseb preventive
OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER
Štev.opredeljenih oseb na dan
30.11.2013
ZZZS:št.K
preventiva
kurativa
OSTALO
CEPLJENJE SMP
DISPANZER ZA ŽENE
Štev.opredeljenih oseb na dan
30.11.2013
ZZZS:št.K
preventiva
kurativa
OSTALO
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v
OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI
ZZZS
OSTALO
CEPLJENJE SMP
RAZVOJNA AMBULANTA - EVIDENČNO
CENTER ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ
a)Štev.točk iz storitev
dežurstvo
b)Število primerov
PEDOPSIHIATER
Število pregledov
prvi
ponovni
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS
točke
2.276,00
27.681,35
7,60
101,8
113,6
2.058
4.604,00
24.362,00
138
1.794,00
24.362,00
31.12.2013
523,00
26.887,55
8,10
11,4
110,4
1.649
138
1.806,00
25.741,65
9,10
100,7
105,7
147
1.588
147
1.911,00
24.362,00
1.926,00
24.643,20
100,8
101,2
16.493,00
208
17.114,15
103,8
66
1.230
67
31.12.2013
31.12.2013
858,00
24.362,00
31.12.2013
653
Štev.pac.preven.razlika
ZZZS:št.K
preventiva
kurativa
OSTALO
CEPLJENJE SMP
1.905
173
888,00
24.669,60
3,00
103,5
101,3
12.473
615
38
19.963,00
187.028,00
31.12.2013
28.147,00
91.704,00
31.12.2013
1.348,00
30.765,00
358.955,00
PAVŠAL
9.296,50
211.240,50
41,00
823,50
3.506
28.368,25
66.295,10
24,20
340,00
5.428
1.138,40
25.030,60
18,10
341.369,35
83,30
1.163,50
2.093,35
112,9
100,8
72,3
84,5
81,4
95,1
PAVŠAL
400
3.935,00
435
108,8
533
1.157
1.690
19.140,00
12
122
134
4.970,40
2,3
10,5
7,9
26,0
ANEKS
13
65
184
6930,00
92,3
187,7
72,8
71,7
OSTALO točke
PSIHOLOŠKA SLUŽBA V
OTROŠKO-ŠOLSKEM DISPANZERJU
ZZZS
21.942,00
OSTALO
MENTALNO-HIG.DISP.
Število pregledov
prvi
776
2.373
ponovni
5.091
3.811
6.297
6.184
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS
točke
75.918,00
79.113,00
OSTALO točke
PSIHOLOG
ZZZS
15.359,00
OSTALO
KLUB ZA ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV
ZZZS
1.200,00
PATRONAŽA
ZZZS
83.931,00
OSTALO
NEGA BOLNIKA NA DOMU
ZZZS
38.178,00
OSTALO
DERMATOLOG
Število pregledov
prvi
1.018
ZZZS
točk
ponovni
1.534
2.552
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS
točk
13.541,00
OSTALO točk
OTOLOG
Število pregledov
prvi
1.133
ZZZS
točk
ponovni
655
1.788
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS
točk
13.665,00
OSTALO točk
OKULIST
ANEKS
Število pregledov
prvi
4.297
5.433
ZZZS
točk
ponovni
3.107
2.700
7.104
8.133
SKUPAJ PREGLEDI
ZZZS
točk
63.885,00
56.922,00
OSTALO točk
CENTER ZA PREPREČEVANJE IN
ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
PAVŠAL
Dispanzer nedicine dela:
Po normativu ZZZS
31.000,00
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA
8.000,00
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK
20.347
Število spec.pregledov
ZZZS
točk
342.991,00
OSTALO točk
39.000,00
ZDRAVSTVENA VZGOJA
ZZZS
PAVŠAL
2. ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
a) Število točk iz storitev
ORTODONT
ZZZS število novih primerov
94
število zaključenih primerov
94
ZZZS
82.618,00
OSTALO
OTR.-ZOB. AMB. I
Štev.opredeljenih oseb na dan
30.11.2013
31.12.2013
ZZZS
32.060,00
OSTALO
OTR.-ZOB. AMB II
Štev.opredeljenih oseb na dan 31.12.2013
ZZZS
32.060,00
OSTALO
OTR.ZOB. AMB. III
Štev.opredeljenih oseb na dan 31.12.2013
ZZZS
32.060,00
OSTALO
ZOBNA AMBULANTA III
Štev.opredeljenih oseb na dan 31.12.2013
ZZZS
47.339,00
OSTALO
ZOBNA AMBULANTA IV
Štev.opredeljenih oseb na dan 31.12.2013
ZZZS
47.339,00
OSTALO
ZOBNA AMBULANTA V
Štev.opredeljenih oseb na dan 31.12.2013
ZZZS
47.339,00
24.126,20
110,0
970
5.431
6.401
75.246,55
14,39
40,9
142,5
103,5
95,1
18.416,10
5.603,00
119,9
1.797,00
149,8
87.974,76
104,8
42.988,94
112,6
933
1.281
2.214
12.261,23
198,37
91,7
83,5
86,8
90,5
982
773
1.755
13.771,52
86,7
118,0
98,2
100,8
1.893
4.018
5.911
73.884,42
14,56
34,8
148,8
72,7
129,8
27.851,92
8.280,00
89,8
103,5
16.415
355.437,12
41.962,24
80,7
103,6
107,6
11.442,00
94
47
82.621,47
1.871,02
100,0
50,0
100,0
1.587
36.570,59
271,45
114,1
1.050
32.873,56
92,59
102,5
815
32.159,42
351,83
100,3
2.094
43.567,68
909,95
92,0
1.335
48.247,59
936,09
101,9
1.277
49.340,88
104,2
125,0
106,7
101,7
99,1
44,1
129,3
83,2
115,7
OSTALO
ZOBNA AMBULANTA VI
Štev.opredeljenih oseb na dan 31.12.2013
ZZZS
OSTALO
PANOREX
OSTALO
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE
Štev.opredeljenih oseb na dan 31.12.2013
ZZZS
OSTALO
ŠOLSKA PREVENTIVA
3.REŠEVALNA SLUŽBA
Število KM
ZZZS
NUJNI PREVOZI
ZZZS
NENUJNI PREVOZI
s spremljevalcem - točke
DIALIZA
sanitetni prevozi - točke
PREVOZI BOLNICA - točke
SANITETNI PREVOZI - ostali - točke
SAMOPLAČNIKI
4. LABORATORIJ
OSNOVNI
BIOKEMIJA
SKUPAJ
Od tega:
SAMOPLAČNIKI
5. FIZIOTERAPIJA
6. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE
delavnica - zdravo hujšanje
delavnica - da, opuščan kajenje
delavnica - zdrava prehrana
delavnica - telesna dej.gibanje
krajša delavnica-življenjski slog
krajša delavnica-test hoje 1x
krajša delavnica-dejav.tveganja
ind.svet."da,opuščam kajenje
SKUPAJ
379,89
47.339,00
1.043
48.958,63
1.101,00
103,4
2.905,00
2.918,01
100,4
368.154,00
2.905,00
PAVŠAL
9.201
374.339,82
8.831,83
7.690,30
101,7
304,0
PAVŠAL
37.526
104.433
44.457
5.500
155.458
167.547
32.742
7.110
180.307
131
160,4
73,6
129,3
116,0
29.609,00
22.089,00
51.698,00
53.968,92
48.556,86
102.525,78
182,3
219,8
198,3
55.910,00
253,30
68.170,80
121,9
2
1
3
3
9
8
8
11
45
3
1
4
4
9
8
8
11
48
106,7
ŠTEVILO OPRAVLJENIH
PREGLEDOV V LETU 2013
2
ENOTA
Realiz. število
pregledov
2012
2013
ponovni sistem. prvi
ponovni sistem.
Realiz. število pregledov
prvi
1
Splošne ambulante
Zdr. obiski v RD
Otroški dispanzer
Od tega:
sist. pregl. dojen.
sist.pregl.2,3,5l.,18 mes.
sist.pregl.riz.otrok
cepljenja
Šolski dispanzer
Od tega:
namenski pregl.
sist.pregl.1,3,5,8,18l.,sr.šole
vstop v šolo
pregl.pred letovanjem
ostali namen. pregl.
cepljenja
Psihol. sl. za otroke
Ginekološki dispanzer
2
3
23702
37937
428
4081
4239
4
5
6
25850
39568
382
4572
4450
737
417
395
907
624
71
329
4909
5209
615
4907
4843
836
68
930
124
59
143
777
923
2543
914
4265
7
92
773
158
66
148
821
902
2882
452
3188
Patronaža preventiva
Patronaža kurativa
Nega bolnika
855
417
452
4580
3862
678
418
450
4744
4041
-2-
ENOTA
Realiz. število
pregledov
2012
2013
ponovni sistem. prvi
ponovni sistem.
Realiz. število pregledov
prvi
1
Otr. gin. amb.
Otološka amb.
Dermatološka amb.
Okulistična amb.
Pedopsih. amb.
Mentalnohig. disp.:
psihiater
psiholog
Otroškošol. zobozdr.
število plomb
Ortodont. amb.
Zobozdr. za odrasle
število plomb
snemne in fiksne prot.
Medicina dela
pregl. pred zaposl.
period. in obd. pregl.
kontrol. pregl.
pregl. šoferjev amater.
EKG
okvirna analiz in ocena del.
mesta
pregled (DD1, DD1A)
ogled delovnega mesta
Zdrav. vzgoja štev. pred.
Klub za zdrav. alkoh.
2
3
205
932
815
3337
35
769
4
5
6
273
833
1571
2438
179
335
988
972
1894
12
420
779
1284
4018
122
2775
5205
570
3156
970
10
2950
5444
1102
3149
205
6129
3091
2260
259
2269
3847
5557
1504
2438
4868
1370
161
477
38
328
594
242
363
29
352
602
62
44
8
52
25
23
1
45
422
619
3
1
OBISKI
SKUPAJ
2
Od tega:
PRVI
PONOVNI
3
4
RAZMERJE
PONOVNI:PRVI
5=4:3
1. SPLOŠNE AMBULANTE
SA I
SA II
SA III
SA IV
SA V
SA VI
10.143
10.239
9.725
8.274
7.816
7.769
3.100
3.329
3.014
2.833
3.229
4.470
7.043
6.910
6.711
5.441
4.587
3.299
1533
2627
4361
1279
RAZMERJE PREGLEDOV V AMBULANTAH V LETU 2013
AMBULANTA
7
1 : 2,27
1 : 2,07
1 : 2,23
1 : 1,92
1 : 1,42
1 : 0.74
SA VII - DUFS
SA VIII
SKUPAJ SA
4.293
7.159
1.432
4.443
2.861
2.716
1:2
1 : 0,61
65.418
25.850
39.568
1 : 1,53
1 : 1,03
RAZMERJE V LJUBLJANSKI REGIJI
2. OTROŠKI DISPANZER - kurativa
prim.dr. Tomaž Vahtar
dr. Marjeta Opresnik Pešec
dr. Suzana Justinek
dr. Manca Jerman
183
2.206
3.461
2.683
129
1.119
1.893
1.309
54
1.087
1.568
1.374
1 : 0,42
1 : 0,97
1 : 0,83
1 : 1,05
SKUPAJ OTR. DISP.
8.533
4.450
4.083
1 : 0,92
1 : 0,36
RAZMERJE V LJUBLJANSKI REGIJI v letu 2008
3. ŠOLSKI DISPANZER - kurativa
prim. dr. Tomaž Vahtar
dr. Marjeta Opresnik Pešec
dr. Suzana Justinek
dr. Manca Jerman
SKUPAJ ŠOL. DISP.
241
2.850
4.466
2.561
133
1.278
2.143
1.355
108
1.572
2.323
1.206
1 : 0,81
1 : 1,23
1 : 0,89
1 : 1,08
10.118
4.909
5.209
1 : 1,06
1 : 0,57
RAZMERJE V LJUBLJANSKI REGIJI
OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA ZA LETO 2013
4
v 000 EUR
ELEMENT
1
FIN.
Realizac. PLAN
REALIZAC. INDEKS
2012
2013
2013
2
4
5=4:2*100
3
INDEKS
6=4:3*100
I. PRIHODEK
4.983
4.710
4.751
95,3
100,9
A. Poslovni odhodki
4.940
4.707
4.954
100,3
105,2
Stroški blaga, mat. in stor.
Amortizacija
Stroški dela
Ostali drugi stroški
1.461
189
3.263
27
1.261
146
3.273
27
1.192
158
3.571
33
81,6
83,6
109,4
122,2
94,5
108,2
109,1
122,2
B. Finančni odhodki
0
0
0
C. Drugi odhodki
1
1
0
0,0
0,0
D. Prevrednot. posl. odh.
2
2
2
100,0
100,0
40
0
-205
II. PRESEŽEK PRIH./ODH.
5
REALIZIRAN DENARNI TOK V LETU 2013
ELEMENT
REALIZ.
2012
1
FIN. PLAN
2013
2
3
FIN. PLAN REAL.
rebal. 2013
2013
4
INDEKS
5
v 000 EUR
INDEKS
INDEKS
6=(5:(2))*100
7=(5:(3))*100
8=(5:(4))*100
I. PRIHODKI SKUPAJ
4.992
4.751
4.979
4.839
96,9
101,9
97,2
1. PRIHODKI JAVNIH SREDSTEV
4.748
4.540
4.768
4.656
98,1
102,6
97,7
1
26
30
3.958
84
2
641
6
1
26
25
3.760
80
2
640
6
1
26
25
3.988
80
2
640
6
1
24
35
3.917
51
2
622
4
0
100,0
92,3
116,7
99,0
60,7
100,0
97,0
66,7
100,0
92,3
140,0
104,2
63,8
100,0
97,2
66,7
100,0
92,3
140,0
98,2
63,8
100,0
97,2
66,7
244
211
211
183
75,0
86,7
86,7
221
23
188
23
188
23
160
23
72,4
100,0
85,1
100,0
85,1
100,0
II. ODHODKI SKUPAJ
4.911
4.751
4.979
4.786
97,5
100,7
96,1
1. ODHODKI JAVNE SLUŽBE
4.679
4.544
4.774
4.611
98,5
101,5
96,6
2.703
443
1.388
5
140
2.710
450
1.254
5
125
2.940
450
1.254
5
125
2.868
437
1.149
5
152
106,1
98,6
82,8
100,0
108,6
105,8
97,1
91,6
100,0
121,6
97,6
97,1
91,6
100,0
121,6
2. ODHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI
232
207
205
175
75,4
84,5
85,4
- plače in izdatki zaposlenim
- prispevki za socialno varnost
- izdatki za blago in storitve
138
23
71
125
23
59
123
23
59
113
17
45
81,9
73,9
63,4
90,4
73,9
76,3
91,9
73,9
76,3
81
0
0
53
81
134
- sredstva iz držav. pror.
- obč. sred. za tek. porabo
- obč sred. za investicije
- sredstva iz skladov soc. zav.
- sredstva jav. skladov za tek. porabo
- prejete obresti
- drugi prihodki javnih sredstev
- prejete donacije
- kapitalski prihodki (500,00 EUR)
2. PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI
- prihodki od prodaje storitev
- prihodki od najemnin
- plače in izdatki zaposlenim
- prispevki za socialno varnost
- izdatki za blago in storitve
- transferi posameznikom
- investicijski odhodki
- plačila obresti
III. RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI
Ob upoštevanju salda iz leta 2012 znaša razlika