Skupaj za čisto Savo

Skupaj za
čisto Savo
V občinah Litija, Šmartno pri Litiji,
Zagorje ob Savi in Radeče izvajamo drugo fazo projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju srednje Save. Projekt, ki
ga delno financira Evropska unija
s sredstvi iz Kohezijskega sklada,
obsega: izgradnjo kanalizacije in
čistilne naprave Litija–Šmartno,
izgradnjo kanalizacije in čistilne
naprave v občini Zagorje ob Savi
ter izgradnjo centralne čistilne
naprave v občini Radeče.
Gradnja čistilne naprave Litija –
Šmartno pri Litiji je v zaključni fazi,
prav tako se na čistilni napravi Zagorje – Kisovec že izvajajo obrtniška, strojna in elektroinštalacijska
dela. Centralna čistilna naprava
v Radečah je zgrajena. Enoletno
poskusno obratovanje se bo predvidoma začelo v novembru 2014.
V Litiji, Šmartnem pri Litiji in v Zagorju je dokončana večina glavnih
kanalizacijskih kanalov, ponekod
so že zaključena priključevanja in
sledi le še asfaltna prevleka, nekaj
gradbišč pa je še odprtih.
S projektom bo urejena komunalna
infrastruktura in sistem odvajanja in
čiščenja, ki se končuje s sodobnimi
čistilnimi napravami za optimalno
čiščenje. To obenem pomeni, da se
bo naše okolje manj obremenjevalo
z odpadnimi vodami.
Projekt je uvrščen v Operativni
program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007 do 2013, razvojne prioritete:
Varstvo okolja – področje voda,
prednostne usmeritve: Odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih
vod, ki ga je sprejela Vlada RS.
Vrednost načrtovanih investicij
med leti 2011 in 2014 znaša 27
milijonov evrov.
Več na: www.cista-sava.si.