Skupaj za čisto Savo

Vrednost investicij
Kaj prinaša projekt občanom in občankam
Projekt na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji je vreden 16
milijonov evrov in zajema gradnjo kanalizacije in čistilne naprave. Od tega je občinama s strani EU zagotovljenih skupaj 10,6
milijonov evrov, od tega 9 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada,
1,6 milijonov evrov pa iz proračuna RS.
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save
- II. Faza« občanom in okolju prinaša številne koristi:
Čistilna naprava je sofinancirana v višini 3,2 milijonov evrov, 5
milijonov evrov je namenjenih za kanalizacijo v Litiji, ostalo pa
za kanalizacijo v Šmartnem. Kanalizacijska sistema financira
vsaka občina zase, objekt čistilne naprave pa je v solastništvu
v razmerju 68:32.
www.cista-sava.si
• zmanjšanje pritiskov na naravno okolje,
• izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda zaradi izgradnje obeh kanalizacijskih sistemov,
• zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
• saniranje virov onesnaževanja v naseljih predmestnih občin,
• izboljšanje zdravja in življenjskih pogojev prebivalstva,
• izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega
industrijskega in drugega gospodarskega razvoja regije, vključno z
razvojem bivalnega okolja.
04
LITIJA
01
PREDVIDENA
CČN LITIJA
6a
16a
040
Foto: Stojan Femec
6
01
04
ČRPALIŠČE
AN
IK
04
01
SK
AR
0101
0401
6
AL
3.ETAPA
V VZHODNI
ODVODNIK
ŠM
6
L
NA
KA
0-
KI
JS
TI
LI
02
6
04
1.ETAPA
06
01
04
016
6
RV
5
04
01
04
5
04
02
AČ
NI
RV
6
TL
0101
V3
RV
ZB 2
V8
VO
04
01
0
6
D
00
V7
RV
RVV6
04
0A
08
04018
00
080
01
3
V4
6
04014
08002
ŠČ
LI
PA
ČR
l "a"
E
1
01
01
01
kana
2
01
00
08
9
1016
01
0B
01
04
-1
RVV5
7
L
SKI KANA
0B
0401
RVV2
06020-ŠMAR
16
04010
-1
Priključek
HOFER
10
POVEZO
KANAL VALNI
04018
01
01
ČRPALIŠČE 5
1027
V9
-2
RV
01
01
0
ODVODNIK
1027-2
1027-2
05020
05
02
0402
0
2.ETAPA
1
04021
3
202
02
V ODVODNIK
05
TLAČNI
VOD 2
04022-2
04
04
02
02
6
02
2-1
0502
6
04
3
04
2-1
05021
CČN Litija
02
02
05
3
05
2-
1
ČRPALIŠČE 2
2-1
0402
TLAČNI
1
VOD
5
V ODV
02
04
04
02
TL
3
VO AČ
D NI
1
05024
04024
5
0502
ČRPALIŠČE 1
IK
ODN
ŠMARTNO PRI LITIJI
predvidena kanalizacija za komunalne odpadne vode
predvidena kanalizacija za mešane odpadne vode
predvidena kanalizacija za padavinske odpadne vode
predvidena razbremenilna cev za padavinske vode
kanalizacijski sistem v občini Šmartno pri Litiji
cčn Litija – Šmartno pri Litiji
Podrobnejše podatke o celotnem projektu
in aktualne informacije lahko nadete na spletni strani
www.cista-sava.si
Skupaj za
čisto Savo
OBČINA RADEČE
UREDITEV KANALIZACIJE IN NOVA
ČISTILNA NAPRAVA V OBČINAH LITIJA
IN ŠMARTNO PRI LITIJI
Zakaj potrebujemo ureditev odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v porečju
srednje Save?
S pomočjo sredstev iz Kohezijskega sklada EU bomo v občinah
Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi in Radeče do leta 2014
v okviru skupnega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v porečju srednje Save - II. Faza« uredili odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih vod v porečju srednje Save in s
tem izboljšali kakovost reke Save.
Projekt v skupni vrednosti 27 milijonov evrov je uvrščen v
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja
– področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod, ki ga je sprejela Vlada RS. Namen
projekta je ureditev ravnanja z odpadnimi vodami v porečju
srednje Save, s čimer bo odgovorno poskrbljeno za okolje, za
bolj zdravo življenje občanov in trajnostni razvoj regije.
V okviru prve faze se že dograjujeta sistema za odvajanje in
čiščenje odpadne vode v občinah Trbovlje in Hrastnik, 2. faza
pa obsega izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Litija –
Šmartno, izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v občini
Zagorje ob Savi ter izgradnjo centralne čistilne naprave v
občini Radeče. S tem bo urejena komunalna infrastruktura
za optimalno čiščenje odpadnih voda in s tem manjše
obremenjevanje okolja. Sistem se končuje s sodobno čistilno
napravo, skozi katero se bo očistilo kar 95 odstotkov odpadnih
voda na tem območju.
Kaj se bo v okviru projekta zgradilo
Projekt zajema gradnjo kanalizacijskega sistema na levem in desnem
bregu reke Save in v naselju Šmartno pri Litiji ter gradnjo povezovalnih
vodov iz obeh naselij na novo čistilno napravo, ki je locirana na izhodu iz
mesta Litija proti Zagorju.
V sklopu kanalizacijskega sistema Litija bo zgrajeno:
• 7.515 metrov kanalizacijskega sistema: 3.072 metrov na levem in
4.443 metrov na desnem bregu Save,
• dva zadrževalna bazena odpadnih vod: večji (350 m3) na levem bregu in manjši (250 m3) na desnem bregu reke Save,
• sedem razbremenilnikov (zasnovani kot pravokotni armiranobetonski objekti, ki so v celoti vkopani) in
• pet črpališč (trije na levem in dva na desnem bregu Save).
V sklopu kanalizacijskega sistema Šmartno pri Litiji
bo zgrajeno:
• 4.007 metrov kanalizacijskega sistema,
• en zadrževalni bazen odpadnih vod (50 m3),
• trije razbremenilniki (zasnovani kot pravokotni armiranobetonski objekti, ki so v celoti vkopani) in en razdelilni jašek ter
• šest črpališč, in sicer so štiri v bližini potoka Reke, ostali dve
pa v bližini potoka Cerkovnik oziroma bodoče obvoznice ob
Črnem potoku.
»V občinah Litija in Šmartno pri Litiji bosta s projektom urejena kanalizacijska sistema v obeh občinah
in skupna čistilna naprava ob izhodu iz mesta Litije.
Reka Sava, njeni bregovi in širše okolje srednje savske doline bodo tako bolj čisti. Z ureditvijo odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v skladu z visokimi ekološkimi standardi bomo izboljšali bivanje v našem kraju
in ga ohranili tudi za prihodnje generacije.«
Milan Izlakar, župan občine Šmartno pri Litiji
Centralna čistilna naprava – CČN Litija
»Že pred desetletjem smo začeli pripravljati projekt »Odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save - II. Faza«, ki
je prvi večji evropski projekt na našem območju. Projekt povezuje štiri občine v skupnih prizadevanjih za čisto in neokrnjeno
naravo. Obsega izgradnjo novih kanalizacijskih sistemov ter
čistilnih naprav in bo omogočil ureditev odvajanja ter čiščenja
odpadnih voda, ki se bodo iztekale v reko Savo, kar pomeni
čistejšo in lepšo prihodnost za vse prebivalce.«
Čistilna naprava je zasnovana na osnovi mehansko bioloških stopenj, kar pomeni, da je odpadna voda najprej grobo, mehansko
očiščena, nato pa odpadna voda teče naprej v biološko – sekundarno čiščenje, kjer se odstranjujejo organske razgradljive snovi.
Očiščene odpadne vode iz nove čistilne naprave bo sprejemala reka
Sava. Čistilna naprava Gradec v občini Litija z zmogljivostjo 1.000
populacijskih enot (PE) bo zaradi ekonomičnosti nehala delovati in
se bo prevezala na novo CČN Litija z zmogljivostjo 11.000 PE.
Franci Rokavec, župan občine Litija
Hkrati bo občina izvedla tudi obnovo cest, ki
presega zgolj sanacijo po gradnji kanalizacije (novi
pločniki, razširitev vozišč, izvedba odvodnjavanja,
nova javna razsvetljava ...), in vodovodnih cevi na
trasi gradnje. Hkrati se bo obnavljala in vgrajevala
tudi ostala komunalna infrastruktura: električna,
plinska in telekomunikacijska napeljava.