Zapisnik 2. seje Sveta Staršev enote Prule

Vrtec Pod Gradom
Praprotnikova ul. 2
1000 Ljubljana
Svet staršev Vrtca Pod Gradom
Datum: 29. 1. 2015
Štev.:
ZAPISNIK
2. seje sveta staršev z dne 28. 01 2015, ob 16.00 uri, ki je potekala v pedagoški sobi Vrtca Pod
Gradom, Praprotnikova ul. 2, Ljubljana.
Prisotni: Lista prisotnosti je sestavni del arhivskega zapisnika.
Predsednik sveta staršev Blaž Demšar je pozdravil vse prisotne in povedal, da se bodo ob 16.
15 uri, predstavitvi kandidatk za ravnateljico vrtca, pridružili tudi člani sveta vrtca.
Prisotne seznani s predlaganim dnevnim redom.
Dnevni red:
1. Pregled in sprejem zapisnika 1. seje z dne 4. 11. 2014
2. Predstavitev kandidatk za delovno mesto ravnatelja/-ice in oblikovanje mnenja
3. Pobude in predlogi staršev
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
Ad 1)
G. Demšar predstavi zapisnik in povzame sklepe zapisnika 1. seje z dne 4.11. 2014.
Na sklepe zapisnika ni bilo pripomb.
Sklep 1: Soglasno se potrdi zapisnik 1. seje sveta staršev.
Ad 2)
V postopku imenovanja ravnatelja/ -ice, je svet zavoda na svoji 8. seji, dne 14. 1. 2015, s
sklepom zaprosil svet staršev za oblikovanje in posredovanje mnenja o prijavljenih
kandidatkah. Predstavniki sveta staršev so predhodno prejeli kopije vlog obeh kandidatk.
Prva kandidatka je dosedanja ravnateljica, mag. Dragica Kraljič in druga kandidatka, Marija
Theuerschuh.
Na predstavitvi kandidatk, ki je bila omejena na petnajst minut, so bili prisotni tudi člani sveta
zavoda: Meta Verbič, Ana Repše, Ajda Šimnic, Tia Ambrožič, Dunja Cerar in Tina Žugelj.
1
Prva kandidatka mag. Dragica Kraljič je v svoji predstavitvi med drugim izpostavila
dolgoročne oz. glavne cilje, ki bi pripomogli k večjemu poudarku pri delu z večjezičnimi oz
drugače govorečimi otroki, saj to področje še ni opredeljeno niti v Kurikulu za vrtce.
Poudarila je kako zelo so pomembni medsebojni odnosi na vseh relacijah, tako med starši,
otroci in zaposlenimi.
Veliko več kot le vzgojna naloga vrtca, je delo v dobrobit otroka – da mu nudimo smiselne
aktivnosti preko katerih se počuti sprejetega, varnega in s tem raste otrokova samopodoba.
Tudi v bodoče bodo skrbno načrtovani varni pogoji za delovanja vrtca in racionalno ravnanje
z materialnimi sredstvi.
Druga kandidatka Marija Theuerschuh, je v predstavitvi izpostavila, da je vrtec dober zaradi
kolektiva in ne zaradi ravnatelja, da je pomembno timsko delo, če si vzgojitelj s srcem, to je
najbolj pomembno in delo s starši se ji zdi pomembno. Nima izkušenj na področju financ in
investicij. Poudarila je še, da je opustila prejšnje delo ravnatelja, ker ni dobila dovolj
materialnih sredstev za delo, kar se ji zdi ključnega pomena.
Po končani predstavitvi obeh kandidatk, je predsednik sveta pozval člane sveta staršev, da se
opredelijo glede načina glasovanja, ki je lahko javno ali tajno.
Vsi so se strinjali da je glasovanje javno.
Po izvedenem javnem glasovanju je bil rezultat sledeč:
17 staršev se je izreklo ZA kandidatko mag. Dragico Kraljič,
za kandidatko Marijo Theuerschuh ni glasoval nihče (0 glasov).
Sprejme se
sklep 2: Svet zavoda je soglasno oblikoval mnenje, da podpira kandidatko mag. Dragico
Kraljič za ravnateljico Vrtca Pod Gradom. Mnenje bo posredoval svetu zavoda.
Ad 3)
Ker integrirano izvajanje angleščine poteka zelo dobro je bil predlog starša iz enote v Stari
Ljubljani, da v dopisu za starše za prispevek v Sklad vrtca to poudarimo, da bi bilo
zagotovljeno financiranje angleščine tudi v naslednjem letu. Prav tako je apeliral na morebitne
akcije oz. bazarje tudi v bodoče.
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.
Zapisala:
Vida Matevžič l.r.
Predsednik sveta staršev:
Blaž Demšar
2
3