Navodilo za vzdrževanje tračnih žag

B6HLER-UDDEHoLM
Precision Strip
sodi med naivedje svetovne proizvajalce jeklenih trakov za iaSe.
proizvodzasnovan
NaSitrakovi
zaiagesovisokokakovosten
tako,da izpolnjujejo
zahtevetrga in se
po celemsvetu.
uporabljajo
uddeholmstrip
[email protected] sawsteel WAA
Blagovni
znak,ki zagotavlja
visokokvaliteto.
VsinaSitrakovi
sooznaieniz blagovnim
znakomin kodo
serije.
2.
eiSienle (uporabljamokerozinali terpentin) in iskanjemorebitnih razpok.
Popravilorazpokin po5kodovanihzob.
1.
3.
Spajanjerazpokanihtrainih Zag.
4.
Postopekravnanja,zatezanjain niveliranja.
5.
Preverjanjezvijanja.
6.
Razpenjanjein tladenje.
7.
Ostrenje.
8.
PravilnoskladiSienjeiag.
Za vse informacije se obrnite na:
Teh n ou n i o n 7 d. o. o., Breznikova L5, 1230,Domial e
Joie Zavec,Tel.:01513 5076, Fax.:0151352 95, GSM:041650324 email:
[email protected]
Primeri oblik zob
je najveikratuporabljena
pri ozkihtradnihlistihz razperjenimi
zobmido Sirine50 mm.
OblikanN<<
Oblikaje primernazatrd les.
zatrd ali mehek
OblikanO<<pomeniravnooblikopazduhein velikprostorzaiagovino.Priporodljivo
je
grobo
strukturo.
zoba
idealna
za
liste
z
razperjenimi
zobmi
lesz
vlaknasto
Oblika
Sirine130mm.
je obidajnaoblikazaSiroketradneliste5irine250mm in veE,posebnoza listes tladenimi
OblikanS<<
zobmi.
Obfika(NS(zdruiujeprednostimoinega,tladenegazobaz velikopovrSinopazduhe,
s iimer se
pa poveda.Oblikaje
zmanjSa
rizikozanastajanje
razpokv vznoijupazduhe,prostorzaZagovino
priporoiljivazatraine ZageSirineod 150mmdo 200mm.ldealnazaZaganje
trdegain mehkegalesa.
zmrznjenega
lesa.lmavelikpolmerpazduhe,kar
OblikacSB<je zeloprimernaoblikazaZaganje
prepreduje
pokanjetrainegalista.
Sl.1 Oblikezob
CiSEenle
in kontrola iage
ZLagnega
listaodstranimoprahin smolo.Pazduhe
in zobeoiistimos primernoSietko.Pazimo,
da pri
EiSienjune naredimoprask. S povedevalnim
steklompregledamo
aliso se pojavilerazpoke.
Sl-2 Preveritemorebitne po5kodbe- razpoke
Popravilo razpok
ee je razpokamanj5aod 10 mm,jo zaustavimotako, da na koncurazpokez obehstranilista modno
udarimos prebijadem.Materialjenatej todkikaljen.Kompresijske
sile,ki pri tem nastanejo,
zaustavijo
nadaljnjepokanje,kajtirazpokenastanejozaradidelovanjavlednihsil.
Druginaiin popravilaje, da na dnu razpokeizvrtamoluknjovelikosti3mm.
Veije razpokepopravljamo
) varjen;emz iico zavarjenjein acetonskim
gorilnikom.
Razpoke
na zadnjemrobuiagnegalistado katerihprihajazaradidrgnjenjaob vodilalahko
odstranimosamoz bruienjemv specialnih
strojih.Pritem ne smemopozabiti,da moraostatizadnji
rob raven.
Moini vzrokiza nastanekrazpok
Razpokezaradinepravilneoblike zob:
-
previsokizobje,
majhenpolmerpri pazduhi,
nepravilna
zobnalinija.
Razpokezaradi napak na vodilih:
Vodila morajo biti tista, za pnevmatskovodena pa je potrebno redno podmazovanje.Ko so
izrabljenajih je potrebnozamenjati.
Razpokezaradinapakna stroju:
-
vibracije
stroja,
koluti,
ekscentriEni
povrSina
koluta,
obrabljena
premajhna
napetost,
ali prevelika
napetostiagnegalista,
asimetridna
Zagovina/
ostruikimedkolutomin iagnimlistom,
prevelika
hitrostiaganja(Sirokolistne
tradneiage nesmejoimetivedjehitrostiod 50m/s),
poloZaja,
iagnilistnimapravilnega
linijazobneosnovese nahajaizvenkolutovzavedkot
5!uo,
-
iagnilistostaneobremenjen
tudi po kondanem
iaganju.
Razpokezaradi napake pri bru5enju:
je pregrevanje
jekla, ko setemperatura
Zeloresnanapakapri bru5enju
namestubruSenja
dvignena
pri katerisejekloponovnozakali>zaige<.
temperaturo
je hladnain potegnenasetemperaturos povrSine,
Okolicamestabru5enja
ki sebrusi,to pa povzrodi
nastajanje
martenzitne
strukture.
Tadel postane
zelolomljivin gatudis popuSdanjem
ne moremo
vrnitiv prvotnostanje.
pri grobembruienjupravtakovplivajona veije napetosti
Praske,
ki nastanejo
in povzrodajo
razpoke
zaradiutrujenosti
materiala.
Spajanje
je potrebnoposkrbetizapravilenodreztraku(zanovetrakovevednopo konianem
Predspajanjem
podpravimkotomgledenatrak in takoda pridespojna hrbetzoba,kije
ozobljanju).
Reznaredimo
na polovicikoraka.
Zaspajanje
obstajavedmetodkot so npr.:varjenjeTlG,MlG, topovarjenje,
acetilensko
in trdo
popuidenega
Pri varjenjuje nujnopotrebnakontrolanovonastalega
spajkanje.
martenzita.
To
koncevin popu5danjem
opravimos pregrevanjem
spoja.
Ravnanie,zatezanje,niveliranje
Poozobljanjuseozkiiagnilisti rahlookrivijo.VeEinoodstopanjod vodoravnelinijepreverjamos
je uporabaravnilas Stevildnim
pomodjoravnila.PriporoEljivo
indikatorjem.
gledena doliino:
Razmerje
zaobljenosti
.
o
c
0,4mm na doliino 1,5m
O,7mm na doliino2 m
t,6 mm na doliino3 m
Sl.3 Ravnilo
Rahlozaobljenost
doseiemoz rahlimvaljanjemiagnegalistav obmo€jumedsredinoin zadnjim
delom.PriozkihlistihtraEneiage opravimoto po ozobljanju,pri 5irokihlistlhpa po zatezanju.
Tagneliste, kiso 5ir5iod 60 mm je potrebnoobdelatis posebnimpostopkom,kise imenuje
predspajanjem.
zatezanje.de imamodovo[ prostoraizvedemozatezanje
Rezultatlaije preverimo
doklerjelist5eraven,vendarjepotrebnospojiaginegalistakasnejeposebejzatezati.
(valjanje)jepostopekpri kateremse pojavijov srediniiaginegalistakompresijske
Zatezanje
sile,na
robovihpavletnesile,ki delujejoenana drugoin povzroiajobalansiranje.
Rezultati pravilnegazatezanja:
Pravilnozategnjeniagin list na strojuzaiaganje,ko sedel,ki sedotikakolutovzaobljen,tako,da se
dotikapovr5inekolutasamopo robovih.
To pomeni:
-
Rezilose ne zv'rjain enakomerno
reie.
Reziloostanestabilnotudi kadarseiagni list meddelomsegreje.
Zagnilist pravilnonalegana kolutein vzdrZipritisk,ki se uswarjas hitrostjo
Sl.4Pravilnozatezanje
in poloiaj na kolutu
a. Sirokiiaginilisti.
b. Zaginilistido150mm.
Sl. 5 Rezultatinepravilnegazatezanja
a . Tlatnilist sedotikakolutasamopri rezilu,kije nata naiin preobremenjen.
Obstojariziko
pokanjapri pazduhi.
b. Listsedotikakolutasamoz zadnjimdelomrezila(rezilovibrira).
c. Zaginlist sedotikakolutasamos srednjimdelom. Prihajado tresljajevin privedjih
hitrostihne zdrii obremeniWe.
Postopekzatezania.
Postopekmorapotekatipo dolodenvrstnemredu. Zadnemo
s sredineiaginegalista,od povr5ine,ki
pritisk.Potemizvedemovaljanjeizmenidno
naj bi preneslanajveEji
iz levein desnestraniod
pritiskin sprotipreverjamoalije Zaginlist raven.
sredi5inelinije,takoda postopnozmanj5ujemo
Razmikmedlinijamizavaljanjeje odvisenod Sirineiaginegalistain morazna5ati10-20mm.
Nekateristrokovnjaki
za TagepriporoEajo
zategovanje
iaginegalistasamoz enestrani.Toje lahko
dovolj,priporoiamopavaljanjeZaginega
listaiz obehstraniin je to potrebnopredvidevati
ie na
zadetku.
Stopnjo zategnjenostiocenjujemotako, da dvignemo list kot prikazujeslika.Za preverjanje
uporabimovodoravnoravniloali prav zato namenjenoravnilokonveksneoblike.
ee zatezamopravilno,kaie Zaginlist na zadetkusamorahel nagibali pa splohnobenega.Zatezanje
valjanjem,doklerne dobimo pravilne
izvajamos ponavljajoiimnataninim in dobro balansiranim
zaobljenosti.
4
Low pressure
2
Medium pressure
High pressure
Medium pressure
3
Low pressure
5
Sl.6 Linijavaljanja
Valjatije potrebnood 1 do 5 na sprednjistraniin od 5 do 9 na zadnjistrani.Stevilovaljanje odvisno
od potreb zatezanjain od Sirineiaginegalista.
Med postopkomzatezanjaje treba preverjati ali svetloba, ki uhaja pod ravnilom vzdoli iaginega
lista enakomerna.Zategovanjene smemo izvajatipreblizudna pazduhein zadnjegaroba, ker bi lahko
list poSkodovali.Linijevaljanjamorajo biti odmaknjenevsaj 20 do 30 mm od roba.
Vedeti je treba, da se Sirinatradnegalistazmanj5avedno kadarse list ponovnoostri in ozoblja.
PrvotnasrediSdna
linijabo vedno bliZerezilu.Zatoje potrebnolist ponovnozategniti.Pomembnoje,
da zato na zaietku list ni prevednapet,sicerse izdrpanjegovaelastiEnost
in moZnostoblikovanja.
je potrebnoZaginlistravnati.Ravnino
Povsakempostopkunapenjanja,
iaginegalistaje potrebno
preveritis postopnim
pomikanjem
listaob ravnilu.Linijazaravnajenesmebiti blizurobov(od20 do
zmanjSajo
30 mm).V primeru,da sez ravnanjem
napetosti,
listponovnozategnemo
na mestu,ki smo
je
garavnali. Nakoncu priporodljivo,
da z rahlimvaljanjem
zadnjirobzaoblimo,
naistinadinkot pri
ozkihtraEnihZagah.
a . Konkavnizadnjirob.
b. Konveksnizadnji rob.
c. Porazdelitevlinij zatezanja(vbodenrob).
rob).
d . Porazdelitevlinij zatezanja(izboien
e. Male izbokline(potrebnoobrusiti).
^ l :
ravninepri Sirokitradniiagi
Sl.7 Preverjanje
, : , -:
Niveliranje
TradnoZagoniveliramo5e ko leii na mizi. Z ravnilom preverimov vseh smereh,ie niso izboklinein
grebeni na povr5iniiagnega lista.Te izboklineoznaiimo in s posebnimkladivcemizravnamo. Pred
niveliranjemje potrebno iagni list naoljiti. Pazitimoramo da izboklinene izbijemona drugo stran
lista. Poravnatimoramo vse izbokline,sicerse dez€asiz njih oblikujejo razpoke.
Bruienje
Zivljenjska
dobaiagnegalistaje zeloodvisnaod pravilnega
ostrenja. V vetini primerovzaradi
nepravilnega
ostrenjanastajajorazpokev pazduhizoba.Predpogoj
za brezhibnoostrenjejenatandna
ozobitev
trainegalistaz nataninimkorakomin minimalnim
opilkom.Priporodljivi
so brusilnistroji,ki
imajovgrajensistemza hlajenjein predelabru5enja,
ki zmanjSa
nevarnostpregrevanja.
Brusneplo5iemorajobiti iz alumin'rjevega
oksida,z velikostjozrna46-60-8Qsrednjetrde, klasal-0,
struktura5-8.
BrusneploSde
obloZene
s keramiko,hitrosti28-33m/s se uporabljajo
zagrobezobe.Zatanke
tradne
priporoEamo
listes finimizobmi
brusneplo5ieobloienes 5elakomin orfenoplastiko,
hitrost35 m/s.
Borazove
brusneplo5des hitrostjo45 m/s se uporabljajo
za bru5enjestelitiranihzob.
Debelina
pribliino1/3 koraka.
brusneploidemoraznaSati
Zapreverjanje
aliso brusneplo5de
pravilnoformiraneuporabljamo
Sablono
v oblikizoba.
Pravilenpoloiajbrusneplo5ie:
[email protected]'
\l_/
m-,
#-'
\;l-4.
L.
2.
3.
4.
Brusnaplo56a
Driala
Zagnilisti
Vodilo
ill
ljj
H
A
\:+z7
Y
i
Sl.8 Pravilenpoloiajbrusneplo5ie
Dnopazduhene smebiti zavedkot 2-3 mm nadvrhomdriala,sicerzobjemedbruienjemvibrirajo.
Nastajanju
srhase medbruienjemteiko izognemo.
Zaodstranjevanje
srhauporabljamo
rotirajoEo
ali
povedano
rodnopilo zatrde kovine.SrhpovzroEa
trenjein je pogostvzrokza nastajanje
loma.
Priponovnem
bruienjuje potrebnoobrusiticelotnozobnolinijo,tudi dnopazduhe
in ne samokonice
zoba.
Pogostenapakepri bruSenju:
-
pregrevanje
in pridedo lomapazduhezoba,
fieklose zaZge)
praske,ki nastanejopri grobembru5enju,
5eposebnotakrat,kadarrobovne spoliramoin
povzroiajopokanjelistov,
pravtakepovzroiajotudi nepravilnalinijazoba,
povr5inerobovso izpostavljene
lokalnemukaljenju,postajajokrhkein pokajo.
Formiranjezob
Sformiranjemzobzmanj5amo
trenje,kajtiprerezpostanenata naEin5ir5iod debelineiaginegalista.
Prirazpenjanju
alitlaEenju
sematerialnapenjaprekosvojihmeja,zatoprihajado deformacij.Zobe
lahkoformiramotudi s stelitiranjem.
Pritempostopku
se na zobnavaritrdimaterial.po stelitiranju
je potrebnopobrusitizobe(egaliziranje)
izstrani.Trdotain odpornostmateriala
sepoveias pribliino
je
42 44'HRC
na 51 HRC.Stelit enaod mnogihkompozic'rj
zlitinodpornihproti obrabi.eepravje
trdnej5iod jeklaza Lage,ni trdotatista,ki dajezobuodpornostproti obrabiampakkomponenta
zlitina.
Egaliziranje
Stem postopkom
izenadujemo
lin'rjo
zobnihkonic.Les poravnano
zobnodrtodobimogladke
povriineodrezov.Priiaganjuje zelopomembno,
da so zobjeenakiin enakomerno
porazdeljeni.
To
vplivanastabilnost
gladke
povr5ine
Zaginega
listain
odrezov.