Page 1 RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL Pri izbirnem

RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL
NEMŠČINA 1
Pri izbirnem predmetu Računalništvo – Urejanje
besedil učenci in učenke pridobijo temeljna znanja,
spretnosti in navade za učinkovito in uspešno
uporabo sodobne računalniške tehnologije, razvijajo
sposobnost za učinkovito in estetsko oblikovanje
informacij. To jim omogoča, da pridobijo tisto
računalniško pismenost, ki je potrebna za odličnost.
Pri tem predmetu boš:
 spoznal, kaj je računalnik - strojno in
programsko opremo računalnika ter znal v
urejevalniku besedil Word napisati in oblikovati
sestavek;
 se naučil med besedilo vstaviti sliko ali
fotografijo;
 znal sestaviti razpredelnico, na osnovi podatkov
narediti grafikon, narisati diagram;
 risal in tiskal računalniške;
 sprejemal in pošiljal elektronsko pošto ter
spoznal svetovni splet internet.
Enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur letno
Učitelj: Suzana Čuš
Je triletni predmet. Učenec lahko po enem ali dveh
letih učenja tujega jezika izstopi. Ker pouk tujega
jezika ves čas poteka v povezavi s kulturo in
materinščino učencev, je pomemben tudi za krepitev
odnosa do lastne identitete. Cilji predmeta so
vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno,
spoznavanje nove kulture, razvijanje medjezikovne
komunikacije in oblikovanje splošnih kulturnih ter
izobrazbenih vrednot.
Triletni izbirni predmet v obsegu 70 ur letno
Učiteljica: Tanja Beber
NEMŠČINA – neobvezni izbirni predmet
Učenci se lahko vsako leto odločijo o vključitvi v
predmet. Poudarek je na pogovornem sporočanju in
ozaveščanju jezikovnih pravil osnovne rabe. Pouk
poteka v bolj sproščeni komunikaciji kot pri
obveznem izbirnem predmetu. Učenci so pri
predmetu ocenjeni.
Enoletni izbirni predmet v obsegu 70 ur letno
Učiteljica: Tanja Beber
--------------------------------Učenec- ka: __________________
Predmet
Izbira (+)
TURISTIČNAVZGOJA (1h)
SODOBNA PRIPRAVA
HRANE (1h)
VERSTVA IN ETIKA (1h)
LIKOVNO SNOVANJE 1 (1h)
RAČUNALNIŠTVO – UBE (1h)
SODOBNA PRIPRAVA HRANE – SPH
Izbirni predmet Sodobna priprava hrane (SPH) je
dinamičen, zanimiv, predvsem pa v vsakdanjem
življenju zelo uporaben, saj zajema veliko
praktičnega dela.
Učenci usvojijo znanje s področja hranilnih snovi,
vrednotijo kakovost živil, pripravljajo hrano z
uporabo različnih postopkov, spoznajo načine
prehranjevanja,
ugotavljajo
posledice
slabih
prehranskih navad in z vsem tem razvijajo
odgovornost do svojega zdravja.
Enoletni izbirni predmet v obsegu 35 h letno
Učiteljica: Štefka Bevc
Šol. leto 2014/2015
7. razred
IZBIRNI PREDMETI
VERSTVA IN ETIKA
Izbirni predmet navaja in pripravlja učence, da
zrelo premišljujejo ter se sproščeno in spoštljivo
pogovarjajo o religiji ter osebnih in družbenih
vprašanjih, ob katerih se pojavlja. Predmet je
nekonfesionalen, kar pomeni, da ne gre za uvajanje v
določeno religijo in vzgajanje zanjo. Ne pričakuje se
pripadnost učencev in učiteljev isti veroizpovedi,
niti se ne preverja verske opredeljenosti.
Izbirni predmet poteka 1x tedensko
Učitelj: ?
ŠPORT ZA ZDRAVJE (1h)
MATEMATIČNE DELAV. (1h)
NEMŠČINA 1 (2h)
GLASBENA ŠOLA
DA
NE
NEOBVEZNI IZBIRNI
PREDMET NEMŠČINA (2h)
DA
NE
Soglašam z navedenim izborom
Podpis staršev: _________________
Spoštovani starši!
Učitelji so v šoli učencem predstavili
posamezne izbirne predmete.
Po predhodnem ustnem anketiranju so se
učenci v večini odločali za predmete, ki so
podrobneje predstavljeni v tej zloženki
(v tabeli označeno z zvezdico).
V naslednjem šol. letu bodo lahko učenci
izbrali 2 ali 3 ure obveznih izbirnih
predmetov na teden.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno
veljavnim programom, je lahko oproščen
sodelovanja pri izbirnih predmetih. V tem
primeru starši posredujejo pisno vlogo s
potrdilom o vpisu v glasbeno šolo, in sicer
najkasneje do 31. avgusta 2014. Lahko pa
vseeno obiskuje 2 ali 3 ure, če tako želi.
Učenci se lahko dodatno odločijo za
neobvezni izbirni predmet nemščina, ki je
prav tako predstavljen v zloženki.
NAVODILA:
Na prvi strani v tabeli označi predmete
upoštevajoč zgoraj navedeno razlago.
Na osnovi odločitev vseh učencev bomo
pridobili informacijo, katere predmete
bomo lahko (zakonske omejitve) izvajali
naslednje šolsko leto.
Odreži
označen
del
in
izpolnjeno
zloženko oddaj razredniku.
TURISTIČNA VZGOJA
LIKOVNO SNOVANJE 1
Pri tem predmetu učenci razvijajo pozitivni odnos
do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil
zanimanje za turizem kot možno področje njihovega
prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih
motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot
perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem
kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje,
ohranjanje in ustrezno izkoriščanje naše naravne in
kulturne dediščine.
Učenci odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine
življenja v domači pokrajini, ki bi lahko obogatile
obiskovalce in njih same. Vključujejo se v turistično
življenje domače pokrajine in pri tem spoznavajo
ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom,
razvijajo sposobnost komuniciranja in javnega
nastopanja.
Enoletni izbirni predmet v obsegu 35 h letno
Učiteljica: Suzana Čuš
Izbirni predmet Likovno snovanje dopolnjuje
vsebine predmeta likovna vzgoja. Dejavnost
predmeta sloni na razvoju likovne ustvarjalnosti,
likovnem raziskovanju sveta in odkrivanju posebnosti
likovnega izražanja.
Pri Likovnem snovanju 1 bodo učenci okrepili znanje
o črtah, ploskvah, barvah in prostorninah. Odkrivali
bodo nove načine likovnega izražanja, spoznali bodo
nove materiale ter likovne postopke in tehnike.
Delo bo potekalo po tematskih sklopih:
- Risanje (risba in kompozicija)
- Pisava in risba (strip)
- Slikanje (svetlostne vrednosti)
- Moda (delo modnega oblikovalca);
Enoletni izbirni predmet v obsegu 35 h letno
Učiteljica: Damjana Stopar Štrovs
ŠPORT ZA ZDRAVJE
Pri predmetu matematična delavnica se učenci
ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko,
ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje
matematike s sovrstniki in učiteljem. Pouk bo
temeljil na aktivnih oblikah dela ( risanje, gubanje
papirja, igranje, tlakovanje,…), ki bodo prilagojene
interesom in sposobnostim otrok.
Učenci tako pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z
matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem
pouku, razvijajo sposobnost izražanja svojega
matematičnega znanja, oblikujejo pozitiven odnos
do matematike in do lastne matematične dejavnosti,
razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja
razmišljanja, razvijajo prostorske predstave, se
učijo
celovitega
načrtovanja
in
izvajanja
matematičnih dejavnosti.
Enoletni izbirni predmet v obsegu 35 h letno
Učiteljica: Barbara Knez
V sedmem razredu učenci spoznavajo raznovrstne
vsebine kot nadgradnjo osnovnega športnega
programa. Z izbranimi programi uresničujemo
splošne cilje izbirnega predmeta: skrb za skladen
telesni razvoj ter zdravo življenje, pridobivanje in
spopolnjevanje različnih športnih znanj (košarka,
nogomet, …), oblikovanje pozitivnih vedenjskih
vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju,
spoštovanju športnega obnašanja, strpnosti in
sprejemanju drugačnosti), razumeti pozitivne
učinke redne športne dejavnosti in pridobiti trajne
športne navade. Sodelovanje pri izbirnem predmetu:
Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega
urnika. Vsebine, ki jih je mogoče opraviti le v
strnjeni obliki (plavanje, smučanje, kolesarjenje,
veslanje ...), lahko potekajo tudi zunaj urnika in
zunaj šole (tečaji, šola v naravi, športni tabor).
Enoletni izbirni predmet v obsegu 35 h letno
Učitelj športne vzgoje
MATEMATIČNE DELAVNICE