Publikacija 2012/13 - Osnovna šola Šoštanj

PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE KARLA DESTOVNIKA-­‐KAJUHA ŠOŠTANJ 2012/2013 Drage učenke, učenci, spoštovani starši! Pred vami je novo šolsko leto, polno novih izzivov, novih poti in izkušenj. Novost je tudi preimenovanje šole v Osnovno šolo Karla Destovnika-­‐Kajuha Šoštanj. Vse, kar bomo delali, bomo objavljali sproti na naših spletnih straneh. Zato vas vabim, da postanete redni obiskovalec naših spletnih strani in spremljate dogajanja na naši šoli. Starši, želim, da spoznate, da nam ni vseeno, kako delajo in se počutijo otroci na naši šoli. Želimo biti zahtevni, kvalitetni, v vsakem učencu najti tisto, v čemer je poseben, pa kljub temu ustvariti vzdušje, v katerem se bodo učenci dobro počutili. Vemo, da je to težko, vendar bomo naredili vse, da bomo v tem uspeli. Vsi pa se moramo zavedati, da je pohvala najdragocenejše darilo, ki ga lahko poleg ljubezni podarimo otrokom. mag. Majda Zaveršnik Puc, ravnateljica INFORMACIJE O ŠOLI Naziv šole: Naslov: E-­‐mail Faks: Spletna stran: Transkacijski račun: Davčna št.: Matična št.: Ravnateljica: Pomočnici ravnateljice: Tajništvo: Računovodstvo: Svetovalna služba: Knjižnica: Vodja prehrane: Vodja huhinje: Hišnik: POŠ Ravne: Pedagoški vodja: POŠ Topolšica: Pedagoški vodja: Osnovna šola Karla Destovnika-­‐Kajuha Šoštanj Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj os-­‐[email protected] 03 89 866 40 http://www.ossostanj.si 01326-­‐6000000395 SI96822341 2136147000 mag. Majda Zaveršnik Puc Jožica Andrejc, predm. učit. Zdenka Klanfer, prof. 03 89 866 04 03 89 866 08 03 89 866 06 Suzana Čeru, poslovna sekretarka Darja Sešel, računovodja Karmen Klanfer, knjigovodja 03 89 866 00 03 89 866 16 03 89 866 18 Maja Ahtik Požegar, univ. dipl. psih. Jelka Peterlin, prof. pedagogike 03 89 866 12 03 89 866 10 Lidia Frelih, predm. učit. Ana Brigita Grobelnik, predm. učit 03 89 866 20 Danica Švarc, predm. učit. Pera Savić 03 89 866 24 03 89 866 24 Janez Atelšek Goran Konovšek 03 89 866 26 03 589 30 29 Topolšica 98, 3326 Topolšica Mojca Šabec, prof. 03 589 23 70 03 589 21 50 Ravne 82 a, 3325 Šoštanj Brigita Robida, prof. Ustanovitelj Ustanoviteljica OŠ Karla Destovnika-­‐Kajuha Šoštanj je Občina Šoštanj. Šolski okoliš Osnovno šolo Karla Destovnika-­‐Kajuha Šoštanj obiskujejo učenci naslednjega okoliša: Bele Vode, Družmirje, Florjan, Gaberke, Lokovica, Ravne, Skorno pri Šoštanju, Šentvid pri Zavodnjah, Topolšica in Zavodnje. Šolski okoliš podružnic: POŠ Ravne s šolskim okolišem naselja Ravne; POŠ Topolšica s šolskim okolišem naselja Topolšica. Organi Osnovne šole Karla Destovnika-­‐Kajuha Šoštanj Svet šole sestavlja 11 članov: predstavniki ustanovitelja: mag. Vilma Fece, Drago Koren, Franc Branko Sevčnikar, 1
predstavniki šole: Boris Plamberger, Mitja Pranjič, Tomaž Repenšek, Polona Ramšak, Ana Velički, predstavniki staršev: Andrej Novak, doc. dr. Tone Ravnikar, Irena Žibert. Predsednik sveta šole je Boris Plamberger. Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka, na podružničnih šolah pa predstavnik kombiniranega oddelka. Volitve v svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku. Pedagoški vodja in poslovodni organ osnovne šole je ravnateljica. Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku. Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih. Pri delu mu lahko pomaga sorazrednik. Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti. STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Sodelovanje med starši in šolo je nujno potrebno za uspešno delo učencev in za odpravljanje ter preprečevanje marsikaterih težav. Zato vas vabimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli ter preprečili in rešili morebitne težave. Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki štejejo za neopravičene. Kadar učenec izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti in žigom ter podpisom zdravnika. Če razrednik dvomi o verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše. Popoldanske govorilne ure so vsak prvi oz. drugi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.00 na centralni šoli in na obeh podružničnih šolah, razen v februarju. 4. 10. 2012 13. 12. 2012 4. 2. 2013 raz. roditeljski 4. 4. 2013 sestanki za učence 2.-­‐9. r. 8. 11. 2012 10. 1. 2013 7. 3. 2013 9. 5. 2013 Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. Govorilne ure vseh strokovnih delavcev so objavljene na spletni strani šole. Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo. PREDMETNIK 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. A. Obvezni program PREDMETI / ŠTEVILO UR TEDENSKO Slovenščina Matematika Tuji jezik 6 4 7 4 7 5 5 5 2 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3,5 4 3 4,5 4 3 Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Družba 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 1,5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 Geografija 1 2 1,5 2 Zgodovina 1 2 2 2 Državljanska vzgoja in etika 1 1 Spoznavanje okolja 3 3 3 Fizika 2 2 Kemija 2 2 Biologija 1,5 2 Naravoslovje 2 3 Naravoslovje in tehnika 3 3 Tehnika in tehnologija 2 1 1 Gospodinjstvo 1 1,5 Športna vzgoja Predmet 1 3 3 3 3 3 3 2 2/1 2 2/1 2 2/1 Predmet 2 1 1 1 Predmet 3* 1 1 1 Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ŠTEVILO PREDMETOV ŠTEVILO UR TEDENSKO ŠTEVILO TEDNOV POUKA 6 20 35 6 21 35 6 22 35 8 24 35 9 26 35 11 26 35 14 29,5 35 16 30 35 14 30 32 DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dnevi Naravoslovni dnevi Tehniški dnevi Športni dnevi Število tednov dejavnosti 4 3 3 5 3 4 3 3 5 3 4 3 3 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 B. Razširjeni program Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami Dopolnilni in dodatni pouk Interesne dejavnosti Podaljšano bivanje, jutranje varstvo Šola v naravi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3
ŠOLSKI KOLEDAR 2012/2013 ponedeljek sobota ponedeljek torek sreda četrtek petek 3. september 29. september 29. oktober 30. oktober 31. oktober 1. november 2. november ponedeljek 24. december torek sreda četrtek petek ponedeljek torek četrtek petek petek sobota ponedeljek-­‐ petek sobota ponedeljek sobota 25. december 26. december 27. december 28. december 31. december 1. januar 31. januar 8. februar 15. februar 16. februar 18. februar-­‐22. februar ponedeljek torek sreda četrtek petek 29. april 30. april 1. maj 2. maj 3. maj sobota 11. maj pouka prost dan pouk petek 14. junij ponedeljek 24. junij ponedeljek 24. junij 23.marec 1. april 6. april pouk jesenske počitnice praznik praznik jesenske počitnice pouka prost dan praznik praznik novoletne počitnice praznik praznik zimske počitnice pouk praznik pouk prvomajske počitnice praznik torek 25. junij praznik IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE: ZAČETEK POUKA NADOMEŠČANJE POUKA ZA 24. DECEMBER POČITNICE POČITNICE DAN REFORMACIJE DAN SPOMINA NA MRTVE POČITNICE NADOMEŠČANJE POUKA V SOBOTO, 29. SEPTEMBRA BOŽIČ DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI POČITNICE POČITNICE POČITNICE NOVO LETO ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE NADOMEŠČANJE POUKA ZA 3.MAJ (POŠ Ravne) VELIKONOČNI PONEDELJEK NADOMEŠČANJE POUKA ZA 3. MAJ(centralna šola) POČITNICE POČITNICE PRAZNIK DELA PRAZNIK DELA NADOMEŠČANJE POUKA V SOBOTO, 6. APRILA NADOMEŠČANJE POUKA ZA 3. MAJ (POŠ Topolšica) ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 1. -­‐ 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI DAN DRŽAVNOSTI 17. junij–1. julij 2013 1. rok UČENCI 9. RAZREDA 26. junij–9. julij 2013 1. rok UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA 19.–30. avgust 2013 2. rok UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA Prireditve 29. 11. 2012: Ustvarjalne delavnice in praznični bazar 6. 2. 2013: Šola poje -­‐ Šoštanj poje maj 2013: LSO 13. 6. 2013: Valeta 14. 6. 2013: Razglasitev dosežkov na državnem nivoju in razdelitev spričeval 9. r. INTERESNE DEJAVNOSTI Na šoli deluje več interesnih dejavnosti, nekatere skozi vse leto, druge pa strnjeno in občasno. Želimo, da vsak učenec obiskuje vsaj eno dejavnost, saj se bo tako lahko sprostil, uveljavil in razvil svoje sposobnosti. Prvi dan šole dobijo učenci nabor krožkov za posamezni razred. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 6. razred 9. razred 7. 5. 2013-­‐ matematika 7. 5. 2013 -­‐ matematika 9. 5. 2013 -­‐ slovenščina 9. 5. 2013 -­‐ slovenščina 14. 5. 2013 -­‐ angleščina 14. 5. 2013 -­‐ 3. predmet Naknadni rok (samo za tiste učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti v rednem roku): 30. 5. 2013 – matematika 31. 5. 2013 – slovenščina 3. 6. 2013 – 3. predmet ČASOVNI RAZPORED UR Centralna šola 6.30–6.45 Zajtrk 1. ura 7.45–8.30 Odmor Malica 1.-­‐3.r. 8.30–8.35 8.30–8.50 2. ura 8.35–9.20 Malica 4.-­‐9.r. 8.50–9.35 (1.-­‐3.r.) Odmor 9.20–9.40 9.35–9.40 3. ura 9.40–10.25 Odmor 10.25–10.30 4. ura 10.30–11.15 Odmor 11.15–11.20 5. ura 11.20–12.05 Odmor 12.05–12.10 6. ura 12.10–12.55 Odmor 12.55–13.00 7. ura 13.00–13.45 Odmor 13.45-­‐13.50 8. ura 13.50–14.35 Pouk se prične ob 7.45. 5
POŠ Ravne 1. ura 7.45–8.30 Odmor 8.30–8.35 2. ura 3. ura 8.35–9.20 9.40–10.25 Malica Odmor 9.20–9.40 10.25–10.30 4. ura 10.30–11.15 Odmor 11.15–11.20 5. ura 11.20–12.05 Odmor 12.05–12.10 6. ura 12.10–12.55 Odmor 12.55–13.00 POŠ Topolšica 1. ura 7.45–8.30 Odmor 8.30–8.35 2. ura 3. ura 8.35–9.20 9.40–10.25 Malica Odmor 9.20–9.40 10.25–10.30 4. ura 10.30–11.15 Odmor 11.15–11.20 5. ura 11.20–12.05 Odmor, kosilo 12.05–12.25 6. ura 12.25-­‐13.10 PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO,VARSTVO VOZAČEV, PREVOZI Učenci razredne stopnje se lahko v času po pouku vključijo v oddelek podaljšanega bivanja do 16.20. V tem času se učenci igrajo, pogovarjajo, imajo kosilo, se učijo, pišejo domače naloge in po lastnem interesu zbirajo med pestro ponudbo interesnih dejavnosti. Učitelji podaljšanega bivanja poskrbijo, da dejavnosti potekajo v sproščenem vzdušju in ob upoštevanju želja otrok. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v podaljšanem bivanju predčasno izpusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. Jutranje varstvo Za učence 1. razredov, ki morajo s svojimi starši oditi od doma zgodaj zjutraj, je organizirano jutranje varstvo od 5.45 v centralni šoli. Jutranje varstvo se organizira, če je vanj vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda. Varstvo vozačev Oddelek varstva vozačev je namenjen učencem vozačem, ki niso v podaljšanem bivanju in čakajo na šolske avtobuse. Poteka od konca pouka v posameznem oddelku pa do odhoda šolskih avtobusov v vse smeri. Prevozi učencev Za vse učence, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km, zagotovlja brezplačni prevoz Občina Šoštanj v skladu s 56. čl. Zakona o osnovni šoli. Vozni redi so objavljeni na šolski spletni strani in oglasni deski šole. Za koordinacijo prevozov na šoli skrbi Jožica Andrejc. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Temeljna naloga šolske svetovalne službe je pomoč in podpora učencem in staršem s ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za napredovanje v razvoju in učenju. Kadar ste starši v skrbeh za svojega otroka, ker se v šoli ne počuti dobro, ker ima učne težave, ker morda sam ni kos učenju in prihaja v spor s sošolci ali učitelji, ima težave doma ali sam s seboj, se obrnite na šolsko svetovalno službo. V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan od 7.00 do 14.30, v času popoldanskih govorilnih ur ali individualno po dogovoru. Prepis učenca na drugo šolo Starše prosimo, da šolski svetovalni službi pisno sporočijo prepis otroka na drugo šolo najkasneje do 1. julija. Vsako spremembo osebnih podatkov (naslov, telefon, priimek) sporočite v 14 dneh po spremembi svetovalni službi. KNJIŽNICA Šolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojno-­‐izobraževalno dejavnost šole. Knjižnica je prvenstveno namenjena učenkam in učencem ter delavcem šole. Učenci si lahko v knjižnici izposodijo knjige, berejo revije, pišejo seminarske naloge in pripravljajo plakate. Učenci si lahko izposodijo največ 5 knjig za 14 dni, nato lahko čas izposoje enkrat podaljšajo (knjig za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo). Izgubljeno ali poškodovano knjigo morajo nadomestiti z enako novo ali drugo knjigo enake vrednosti, ki je primerna za šolsko knjižnico. V okviru šolske knjižnice potekajo v posameznih oddelkih ure knjižničnih informacijskih znanj. Knjžnica je odprta za izposojo vsak dan od 11.30 do 14.30. UČBENIŠKI SKLAD Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk in izbirne predmete. Za učence je izposoja brezplačna. Učenke in učenci si lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov. Učbeniki bodo razdeljeni prvi teden pouka. Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika. V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami. Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za naslednje šolsko leto, seznam pa je dosegljiv tudi na šolski spletni strani. Učbeniški sklad vodi Jožica Andrejc. 7
ŠOLSKA PREHRANA Učenci se lahko naročijo na zajtrk, malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Naročilo: zajtrk, kosilo starši naročite s pogodbo. Za zajtrk, malico in kosilo mesečno izstavljamo račune, ki jih je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Učenec pristopi k zajtrku in kosilu s čipom. Vsa navodila za ravnanje s čipom so napisana na pogodbi. Ob plačilu položnice za pretekli mesec se avtomatsko naloži čip za koriščanje obrokov za prihodnji mesec po pogodbi. Dodatne informacije lahko dobite v računovodstvu šole. Odjava obrokov: obroke starši odjavljate vsak dan do 8.00 preko spletne pošte. Odjava obrokov se zaradi naročila pri dobaviteljih upošteva šele drugi dan (prvi dan se ne poračunava). Odjavo obrokov za daljše obdobje morajo starši urediti s pisnim zahtevkom. Starše, ki bi morda imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s svetovalno službo. Denarne zadeve lahko urejate v računovodstvu šole vsak dan od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 14.30. Energijski, hranilni in higienski režim šolske kuhinje nadzira Zavod za zdravstveno varstvo Celje. Cena prehrane: razred cena malica 1.–9. r. 0,80 € kosilo 1.–2. r. 3.–5. r. 6.–9. r. 1,90 € 2,20 € 2, 50 € zajtrk 0,65 € Vodja šolske prehrane je Danica Švarc, obračune obrokov vodi Karmen Klanfer. DNEVI DEJAVNOSTI Raz. 1. 2. KD Ob kulturnem prazniku Bralna značka/ mestna knjižnica Gled. predstava Šoštanj / proslave Bonton vodja raz. aktiv TD Pikine delavnice Ustvarjalne praznične delavnice: 29. 11. Promet: junij vodja raz. aktiv K. R. Mežnar ND Skrbimo za zdravje Življ. okolja vodja razrednik D. Verdev, razrednik Eko dan razrednik Ob kulturnem prazniku raz. aktiv Pikine delavnice raz. aktiv razrednik S. Kokol ŠD Pohod: sept. Otr. olimpiada vodja razrednik raz. aktiv Ples : Devžej 20.12. Plesna šola Devžej razrednik Skrbimo za zdravje razrednik Veselje na snegu Pohod: junij Pohod: september razrednik T. Herman, B. Plamberger, razredniki razrednik razrednik Bralna značka / gled. predstava Druženje generacij Bonton S. Kokol Ob kulturnem prazniku Bralna značka / gled. predstava raz. aktivi Druženje generacij Bonton Ob kulturnem prazniku razrednik Ples Plesna šola Devžej Bralna značka / proslave razrednik 5. Ob kulturnem prazniku raz. aktivi Bralna značka / proslave razrednik Pojdimo v muzej Velenje raz. aktiv 6. Predstava Aladin – delni 13. 9./ proslava L. Frelih, razredniki Bonton na smučišču, ŠN T. Herman Ob kulturnem prazniku raz. aktivi 3. 4. razrednik razrednik S. Kokol razrednik raz. aktivi Ustvarjalne praznične delavnice: 29. 11. Promet: junij K. R. Mežnar Eko dan raz. aktiv Otr. olimpiada T. Herman, B. Plamberger, razredniki D. Verdev, razrednik Logarska dolina raz. aktiv Ples Pikine delavnice Ustvarjalne praznične delavnice: 29. 11. Promet: junij Elektrika: izdelujemo svetilnik Ustvarjalne praznične delavnice: 29. 11. Delo s konstrukcij
skimi zbirkami Promet: junij Toplotna izolacija-­‐
hladilna torba: november Ustvarjalne praznične delavnice: 29. 11. Gibanje se prenaša z gonili Promet: junij Muzej gozdarstva, grad Vrbovec april Ustvarjalne praznične delavnice: 29. 11. Zgodovinski viri in njihovo hranjenje Usnjarstvo v Šoštanju raz. aktiv K. R. Mežnar Skrbimo za zdravje Eko dan razrednik Veselje na snegu Pohod: junij Pohod: september Otr. olimpiada Plesna šola Devžej razrednik D. Verdev, razrednik razrednik Živalski vrt: junij Skrbimo za zdravje raz. aktiv Ples razrednik Plavanje Pohod: junij Atletika Plesna šola Devžej razrednik razrednik T. Torej K. R. Mežnar Eko dan raz. aktiv Orientacija razredniki razrednik Šolanje v preteklo-­‐sti raz. aktiv Zimski športni dan razrednik D. Verdev, razrednik razrednik Pohod M. Novak Prst je zmes: oktober razrednik Športne igre Atletika T. Herman T. Torej K. R. Mežnar Skrbimo za zdravje razrednik Ples Plesna šola Devžej razrednik Eko dan raz. aktiv Zimski športni dan razrednik D. Verdev, razrednik D. Verdev razrednik Skrb za zdravje razrednik Zimski športni dan Pohod Atletika K. R. Mežnar, razrednik Iz semena zraste mlada rastlina A. Pudgar Ples M. Berk, razredniki raz. aktiv Odpadek naj ne bo samo odpadek: april A. Pudgar Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger N. Nedeljković Zimski športni dan ŠN T. Herman D. Verdev 9
raz. aktiv razrednik razrednik T. Herman, B. Plamberger, razredniki M. Novak T. Torej 7. Balet: Don Kihot: 20. 12. Ob kulturnem prazniku M. Berk Elektro ŠC D. Verdev raz. aktivi K. R. Mežnar L. Frelih, razredniki Predstava Aladin – delni 13. 9./ proslava Ustvarjalne praznične delavnice: 29.11. Obdelava gradiv lesa Slovenj Gradec Promet: junij 8. Balet: Don Kihot: 20. 12. M. Berk Kulturna dediščina Primorske (ŠN) Predstava Aladin – delni 13. 9./ proslava M. Berk Balet: Don Kihot: 20. 12. Predstava Aladin – delni 13. 9./ proslava Svečani zaključek šolanja: 14. 6. P O Š Ob kult. prazniku (1.-­‐4.) razrednik Druženje generacij (1.-­‐3.) razrednik Pustovanje (1.–4.) razrednik Bralna značka/ predstava (1.-­‐4.) 9. Skrbimo za zdravje Eko dan: TURN razrednik Pohod ŠN Atletika T. Herman T. Torej M. Pranjič Ples M. Berk, razredniki D. Verdev Gorenjska oktober V. Črešnik Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger, N. Nedeljković D. Verdev Pohod M. Novak T. Herman Motoroznan
stvo D. Verdev D. Švarc S. Žnidar Skrb za zdravje razrednik Varujmo in ohranimo Šaleško dolino Ob sotočju Tolminke in Soče (ŠN) Športne igre: junij Atletika S. Žnidar Ples M. Berk, razredniki L. Frelih, razredniki Ustvarjalne delavnice: 29. 11. K. R. Mežnar Zdrava zabava (ŠN) S. Žnidar Zimski športni dan: Rogla/Kope B. Plamberger, N. Nedeljković Promet: junij Domača pokrajina: september TEŠ, Muzej premog. D. Verdev Pohod ŠN S. Žnidar J. R. Kukovičič A. Pudgar, D. Švarc K. R. Mežnar Pohod ŠN Atletika S. Žnidar T. Torej Ples M. Berk, razredniki Spoznavaj-­‐
mo poklice: november Avstrijska Koroška oktober svet. služba Načrtovanje prehrane: september Ustv. praznične delavnice: 29. 11. Eko dan J. R. Kukovičič B. Plamberger, N. Nedeljković D.Švarc Zimski športni dan: Rogla/Kope Pohod Pikine delavnice: september Ustvarjalne praznične delavnice: 29. 11. Promet: junij razrednik Skrbimo za zdravje razrednik Športne igre Kros/pohod oktober T. Herman razrednik K. R. Mežnar Življ. na gradu Velenje Eko dan: življ. okolja razrednik Mala olimpiada N. Nedeljković, razredniki razrednik razrednik razrednik 4. r. Druž. generacij razrednik Veselje na snegu 1., 2., 4. /3. plavanje Ples Pohod razrednik L. Frelih, razredniki razrednik D. Verdev D. Verdev T. Torej M. Novak Plesna šola Devžej Šola v naravi: 6. razred: RTC Trije kralji: 20.-­‐25. januar 8. razred: Tolmin: 13.-­‐17. maj/20.-­‐24. maj Tečaji: 3. razred: tečaj plavanja 5. razred: tečaj smučanja Šola ima tudi nadstandardni program ŠPORTNA VZGOJA VSAK DAN za učence 1. triade. VZGOJNI NAČRT ŠOLE Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (UL RS ŠT. 102/2007), ki v 2. čl. določa cilje osnovnošolskega izobraževanja. Iz ciljev zakona je razvidno, da je poleg izobraževalne pomembna tudi vzgojna razsežnost pedagoškega dela osnovnih šol. Tako si morata vzgoja in izobraževanje prizadevati, da bi vsak posameznik znal živeti v skupnosti in reševati svoje probleme, kakor tudi kritično in ustvarjalno razmišljati in delati. Vzgojni načrt šole smo začeli izvajati s 1. 9. 2009 in vsebuje: • temeljne vrednote in vzgojna načela, • vzajemno sodelovalni odnos s starši, • vzgojne dejavnosti šole, • vzgojne postopke in ukrepe. Na podlagi vzgojnega načrta naše šole so določena Pravila šolskega reda, ki opredeljujejo dolžnosti, odgovornosti in pravice učencev. Da je vse to zagotovljeno, lahko največ prispevajo učenci tako, da: • poslušajo, sodelujejo v času pouka (vse dejavnosti, ki jih organizira šola), so pripravljeni na pouk, • imajo v času pouka izklopljen telefon in ga ne uporabljajo, • spoštljivo ravnajo s svojo, šolsko in tujo lastnino, • med seboj in do delavcev šole vodijo prijazno, sproščeno komunikacijo (niso fizično in verbalno nasilni), • ne zapuščajo šolskih površin v času odmorov. Osebni svetovalni razgovori se opravijo največ trikrat, pri naslednji kršitvi se učencu na osnovi Pravilnika o vzgojnih opominih v osnovni šoli izreče vzgojni opomin. Kolofon: Pripravila in uredila: mag. Majda Zaveršnik Puc V Šoštanju, avgust 2012
11