Kontinuiteta Continuità

Poste Italiane S.p.a. SPEDIZIONE IN A.P. - 70% - D.C.B. TS - Registriran na sodišču v Trstu dne 03.01.2005 pod zap. št. 1098 - Registrato presso il Tribunale di Trieste il 03.01.2005 al n. progr. 1098
št.n. 39 decemberdicembre 2014
Kontinuiteta
Continuità
V
tokratni številki glasila Skupaj obsežno poročamo o zamenjavi
na vrhu Zadružne kraške banke. Na notranjih straneh ponujamo vtise in poglede donedavnega predsednika Sergia Stancicha in njegovega naslednika Adriana Kovačiča.
Stancichev odstop je v krajevni javnosti precej odmeval, a kot je
razvidno iz zapisov, ki jih obljavljamo, je šlo za premišljeno odločitev.
Imenovanje Adriana Kovačiča za novega predsednika pa je odraz želje bankinega vodstva, da ZKB nadaljuje po dozdajšnji poti.
Od tod tudi naslov tokratne številke glasila Skupaj. Skratka, brez
pretresov in v znamenju kontinuitete.
Q
uesto numero della rivista Skupaj è in larga parte dedicato
all'avvicendamento al vertice della Banca di Credito Cooperativo del Carso. Nelle pagine che seguono presentiamo le sensazioni e le riflessioni dell'ex Presidente Sergio Stancich e del suo successore Adriano Kovačič.
Le dimissioni di Sergio Stancich hanno avuto una larga eco a livello locale. Dagli articoli che pubblichiamo appare evidente che si è
trattato di una decisione ponderata. La nomina di Adriano Kovačič a
nuovo Presidente è indice della volontà dei vertici della ZKB di proseguire lungo il percorso fatto finora.
Sono queste le ragioni alla base della scelta del titolo di questo
numero della rivista Skupaj. Andare avanti, senza scossoni, all’insegna della continuità.
ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA IMA NOVEGA PREDSEDNIKA
Potem ko je na nedavnih območnih srečanjih seznanil člane s svojo odločitvijo in jo tudi utemeljil, je Sergio Stancich 12. novembra
2014 podal upravnemu odboru odstop s položaja predsednika
Banke. Naslednjega dne, tj. 13. novembra, je upravni odbor imenoval Adriana Kovačiča na položaj predsednika, za podpredsednika pa Dragotina Daneva.
Novemu predsedstvu želimo uspešno delo!
AVVICENDAMENTO AL VERTICE DELLA ZKB
Dopo aver anticipato ai Soci la notizia e le relative motivazioni in
occasione degli ultimi incontri zonali, in data 12 novembre 2014
il rag. Sergio Stancich ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Banca. Nella successiva giornata del 13 novembre il Consiglio ha nominato quale
nuovo Presidente il dott. Adriano Kovačič e quale Vice Presidente
il sig. Dragotin Danev.
Alla nuova Presidenza vanno i nostri auguri di buon lavoro!
2
ZKB kazalo - indice
št.n. 39
decemberdicembre 2014
4
5
Sergio Stancich o svojem odstopu
Sergio Stancich, le ragioni di una scelta
10 Nastopne besede novega predsednika
11 Le parole di presentazione del nuovo Presidente
12 Pogovor s predsednikom ZKB Adrianom [email protected]@em
13 Intervista con il presidente della ZKB
16 Novice
17 News
18 Simpozij ZKB: [email protected] v teku
19 il convegno ZKB: Spoliazione in atto
20 Zanimive zgodbe in podelitev štipendij
21 Borse di studio e storie di successo
22 Poudarki z [email protected] [email protected]
23 I punti chiave degli incontri zonali
24 ZKB vzgaja mlade k [email protected]
25 La ZKB educa i giovani al risparmio
27 Odkrivanje barvite Maremme
I colori della Maremma
30 Za prosti @as
31 Per il tempo libero
Odgovorni urednik / Direttore responsabile: Peter Verč
Sodelavci / Hanno collaborato: Adriano Kovačič, Igor Lakovič, Fabrizio Polojaz,
Sergio Stancich in Martin Vidali
Prevodi / Traduzioni: Martin Vidali
Fotografije / Fotografie: foto [email protected], arhiv / archivio ZKB, arhiv / archivio Lakovič
Fotografija na naslovnici / Foto di copertina: Robi Jakomin
Oblikovanje / Impostazione grafica: Stefani Pubblicità
Tisk / Stampa: Grafica Goriziana
3
ZKB spremembe
Sergio Stancich
o svojem odstopu
Sergio Stancich
Sergio Stancich
se poslavlja
od članov ZKB
Sergio Stancich
illustra ai Soci le
ragioni delle sue
dimissioni
4
Dragi člani!
Verjetno ste že seznanjeni z novico o mojem odstopu s položaja
predsednika in upravitelja. Za vas bo to verjetno nepričakovana,
za mene dokaj boleča, a verjemite, globoko premišljena odločitev.
Banka bi lahko sicer obvestila članstvo in javnost o
zamenjavi v predsedstvu
le s tiskovnim sporočilom,
smatral pa sem umestno,
do vas pa spoštljivo in pošteno, da vas direktno obvestim o tem in da vam
svojo odločitev podam in
obrazložim neposredno.
Najprej bi vam rad objasnil, da ni prišlo do nikakršnega “internega puča” ali
do sporov med upravitelji.
Vodenje Banke funkcijonira in o tem ste se lahko seznanili tudi s pomočjo rezultatov, prikazanih na območnih srečanjih, ki so sad
pravilnih izbir in seveda tudi dobrega dela
operative. Že dalj časa pa, že nekaj mesecev, sem na tiho razmišljal o taki potezi. Razlogov je več.
Razplet nekaterih osebnih življenskih
dogajanj in drugih okoliščin me je že proti koncu poletja privedel do razmišljanja,
kaj je v bodoče najboljše za našo Banko, ali
naj nadaljujem ali ne? Težko mi je bilo najti
pravilen odgovor, saj je obstajalo kar nekaj
tako pozitivnih kot negativnih aspektov,
ki so mi narekovali dodatno potrplenje in
razmislek. S časom pa so se pojavila še druga znamenja in prišel sem do prepričanja,
da je napočil trenutek, da predsedniško in
odborniško mesto prepustim drugim.
Po skoraj enajstih letih predsedovanja, šestletne podpredsedniške funkcije v
Trentu in kar nekaj drugih funkcij v sklopu
našega sistema sem zaznal veliko preobremenjenost, skoraj izčrpanost, ki je skupaj
z osebnimi dogajanji ustvarila v meni velik pritisk. Nisem namreč sposoben delati s
polovično paro. Ko delam, delam predano.
V tem duhu sem tudi pri nas prevzel predsedniško mesto in ostale odgovornosti. Težave, razočaranja, skrbi, jezo, a tudi velika
zadoščenja in zadovoljstva; vse sem vedno
nosil s sabo domov, a vse je moralo ostati potlačeno v meni, tajno. Vse sem moral
vedno premlevati v tišini. Verjemite, enajst
let takega življenja je zahtevna izkušnja, ki
ti dobesedno pogojuje tako delovno kot
privatno življenje.
Kapljica čez rob, zadnji element, ki me je
usmeril v tako odločitev, je neljubi dogodek izpred približno poldrugega meseca.
Notificirano mi je bilo jamstveno obvestilo o začetku kazenskega postopka zaradi
del v naši novi podružnici na ulici Carducci. Ne glede na dejanskega krivca, odgovornost je pač odgovornost in sloni na ramenih predsednika, ki je zakoniti prestavnik zadruge. Tej se sicer nisem nikoli izogibal, a priznam, da v tem primeru in v teh
okoliščinah se je ustvaril v meni še dodaten notranji nemir.
Menim, da je pravilno, da vam na kratko opišem tudi delovanje upravnega odbora, ker si ne želim kakih dvoumnih interpretacij mojega odstopa. Delo poteka
složno in tudi sklepi se sprejemajo složno.
Kot predsednik sem sicer nekajkrat imel
občutek nekoliko spremenjenega vzdušja, smatram pa, da je to nekaj čisto narav-
ZKB cambiamenti
Sergio Stancich,
le ragioni di una scelta
Cari Soci,
probabilmente siete già a conoscenza del fatto che ho dato
anticipatamente termine al mio mandato di Presidente e
Amministratore. Per voi sarà di certo una decisione inattesa,
per me è alquanto dolorosa ma, credete, meditata a fondo.
A dire il vero, la Banca avrebbe potuto comunicare in merito sia ai Soci che all’opinione pubblica scrivendo solo un comunicato stampa. Ho creduto invece appropriato, rispettoso e onesto nei vostri confronti mettervi direttamente al corrente
della mia scelta, anche per poterne argomentare le ragioni in maniera aperta.
Innanzitutto vorrei chiarire che non si
tratta di alcun “golpe” o di conflittualità tra
Amministratori. La governance della Banca
funziona e di ciò vi siete resi conto anche
alla luce dei risultati presentati durante i recenti incontri zonali, che sono frutto di scelte giuste e oculate nonché del buon lavoro
delle strutture operative della Banca. La realtà è che già da qualche mese stavo meditando su una simile decisione per una serie di motivi.
A fine estate i risvolti di alcune vicende
personali mi hanno portato a riflettere sul
da farsi e su cosa sarebbe stato più conveniente per la Banca, continuare o lasciare.
Trovare una giusta risposta non mi è stato affatto semplice. I tanti pro e contro mi
suggerivano di portare ancora un po’ di pazienza e riflettere ulteriormente. Andando
avanti col tempo però si sono presentati nuovi segnali che mi hanno trasmesso la
convinzione che sarebbe stato giusto passare la mano.
Dopo quasi undici anni di presidenza, sei
anni di vicepresidenza a Trento e vari altri
incarichi nel sistema del Credito Cooperativo inizio a sentire un po’ troppa stanchezza che, unita alle vicende personali, esercita
su di me una grossa pressione. Purtroppo
non sono capace di lavorare a mezzo servizio perché affronto ogni impegno con serietà. È con questo spirito che ho assunto
la funzione di Presidente e le altre responsabilità. Le difficoltà, le delusioni, le preoccupazioni, le tensioni, ma anche le soddisfazioni ed i momenti di felicità; mi sono
sempre portato tutto a casa senza possibilità di condivisione e dovendo sempre digerire tutto in solitudine. Credete, undici anni
di questa vita sono un’esperienza non facile che ti condiziona sia la vita lavorativa che
quella privata.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso,
l’ultimo elemento che mi ha portato a questa decisione, è un infelice fatto di circa un
mese e mezzo fa. Mi è stato notificato un
avviso di garanzia e l’inizio di un procedimento penale a causa dei lavori nella nostra filiale di via Carducci. Indipendentemente da chi ha commesso il fatto, la responsabilità ricade sempre sulle spalle del
rappresentante legale della cooperativa ossia sul Presidente. Ho sempre accettato con
tranquillità il fatto di essere responsabile,
ma ammetto che questa situazione in questo specifico momento della mia vita mi
crea una notevole ansia.
Credo sia giusto illustrarvi in breve il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, perché non vorrei che le mie dimissioni fossero interpretate in maniera errata. Si lavora in gruppo e le decisioni vengono prese con spirito di gruppo. Come Presidente devo dire di aver notato a volte un
certo cambiamento di clima, ma sono anche convinto che ciò sia del tutto norma-
Sergio Stancich
Že dalj časa pa,
že nekaj mesecev,
sem na tiho
razmišljal o taki
potezi.
Razlogov je več.
La realtà è che già
da qualche mese
stavo meditando
su una simile
decisione per una
serie di motivi.
5
ZKB spremembe
Sergio Stancich in
njegov naslednik
Adriano Kovačič
Sergio Stancich
assieme al suo
successore
Adriano Kovačič
6
nega, skoraj fiziološkega, kajti v letih se člani
odbora menjujejo. Rad
bi podčrtal, da smo se
o moji odločitvi pogovorili zelo odprto, bodisi o načinu izvedbe predaje predsedniškega mesta kot tudi o bodoči figuri predsednika. Dejstvo, da se je odbor soglasno
izrazil za nadaljevanje v znamenju naravne kontinuitete, kar sem tudi sam predlagal, je dodaten dokaz, da odbor deluje kot
celota.
Potem ko sem vas seznanil z razlogi svojega odstopa, bi vam rad podal še nekaj
občutkov. Ne nameravam potegniti kakih
posebnih črt in samostojno oceniti delo,
opravljeno v času mojega predsedovanja,
to raje prepustim vam. Želim pa povedati, da sem v vseh teh letih skušal dati od
sebe maksimum ob upoštevanju vrednot,
ki mi jih je posredovala moja družina. Vedno sem se držal delavnosti, poštenosti
in iskrenosti. Trdno in brezpogojno verjamem v te vrednote, brez katerih sploh ne
morem pojmovati niti delovnega niti človeškega odnosa.
Zapuščam zdravo Banko, ki sloni na trdnih temeljih. Na območnih srečanjih ste
bili seznanjeni s svežimi informacijami in
številkami, ki bi jih označil kot prepričljive
in pomirjujoče. Rezultati niso sad naključja, temveč so izraz pravilno nastavljenih
izbir. Povedati vam moram, da niti ostalim upraviteljem niti direkciji in seveda niti
meni ni bilo lahko na prejšnjem občnem
zboru, ko smo vam predstavili negativen
rezultat. Prepričanje, da so bili naši sicer
drastični ukrepi pravilni, nam je pomagalo
prebroditi težavnost trenutka. Verjamem,
da od takrat Banka doživlja preobrat v miselnosti in pristopu k delu. Marsikaj se je v
notranjosti spremenilo in še se spreminja.
K temu je pripomogla tudi posrečena izbira zaposlitve našega komisarja (verjetno
se še spominjate govoric in bedarij, katerih smo bili pred časom tarča!), sedaj uslužbenca za določen čas, ki
prihaja iz Trenta. Upam, da
se bo sodelovanje nadaljevalo, saj so njegove delovne iskušnje in znanje v
veliko pomoč komercialnemu sektorju Banke.
Imamo veliko kadrov, ki
se razvijajo v odlične bančne tehnike, veliko mladih
sil, ki z izobraževanjem stalno izpopolnjujejo svoja znanja, medtem pa si tudi nabirajo delovne izkušnje. To osebje je vredno
zaupanja, celotno osebje Banke je vredno
zaupanja, zato lahko zremo v bodočnost z
optimizmom.
Zahval imam res veliko.
Najprej hvala vam članom, ki ste me vedno podpirali tako na občnih zborih kot
ob drugih prilikah. Hvala tudi tistim članom, ki so v teh letih izražali drugačne poglede, pripombe in tudi predloge. V zvezi s
tem bi vas rad spomnil, da pomembna pridobitev slovenščine na naših bančnih avtomatih izhaja prav iz zamisli članov. Dragi
člani, bodite še naprej zvesti edinemu pristno domačemu bančnemu zavodu.
Hvala celotnemu osebju, mlajšim in starejšim uslužbenem. Od samega začetka
sem trdil, da je osebje odločilni element
uspešnosti naše Banke. Lahko zatrdim, da
je raven profesionalnosti v stalnem vzponu.
Da ostanemo konkurenčni na tržišču, pa bo
prizadevanja in garanja treba še in še.
Ne morem mimo ugotovitve, da mi bo
kar težko brez naših uslužbencev, brez tistih vsakdanjih stikov, ki so mi predstavlja-
ZKB cambiamenti
le, quasi fisiologico, visto che negli anni i
membri del Consiglio cambiano. Vorrei sottolineare che abbiamo discusso della mia
decisione in maniera molto franca sia per
quanto riguarda le modalità di ricambio
sia sulla futura nuova Presidenza. Già il fatto che il Consiglio si sia espresso in maniera
unitaria su una governance all’insegna della continuità, proposta peraltro partita proprio dalla mia persona, è un’ulteriore dimostrazione di compattezza.
Dopo avervi reso note le cause delle mie
dimissioni, vi vorrei trasmettere qualche
considerazione o sensazione. Non intendo fare dei resoconti sul lavoro svolto nel
periodo della mia presidenza, lascio volentieri a voi il giudizio. Desidero invece confermarvi che in questo non breve periodo
ho cercato sempre di dare il massimo rispettando i principi trasmessimi dalla mia
famiglia: laboriosità, onestà e sincerità. Credo ciecamente in questi valori senza i quali
non posso immaginare un rapporto lavorativo né umano.
Lascio una Banca in salute, con delle fondamenta molto solide. Agli incontri zonali vi abbiamo relazionato sull’andamento
economico fornendovi informazioni che
definirei buone e tranquillizzanti. I risultati
non sono frutto di casualità, bensì derivano da scelte appropriate. Devo ammettere
che, in occasione dell’ultima Assemblea, né
per gli Amministratori né per la Direzione e
nemmeno per me è stato facile presentarvi
un bilancio negativo. Tuttavia la certezza di
avere preso decisioni giuste, anche se per
certi versi drastiche, ci ha dato la forza di superare il momento con relativa tranquillità.
Credo che da quel momento la Banca stia
vivendo un forte cambiamento sia di mentalità che di approccio al lavoro. Parecchie
cose sono cambiate e stanno ancora cambiando. A questa nuova situazione ha contribuito anche la scelta azzeccata dell’assunzione a tempo determinato del nostro
“commissario” (certamente vi ricorderete
delle voci assurde che circolavano sul nostro conto). Spero che tale collaborazione
continui, in quante la sua esperienza e professionalità sono state di grande aiuto alla
struttura commerciale della Banca.
Abbiamo molte figure che stanno maturando in tecnici bancari di qualità, molti
giovani che con la formazione e l’esperienza lavorativa stanno rapidamente crescendo. Questo personale è degno della nostra
fiducia, tutto il nostro personale è degno
della nostra fiducia. Pertanto penso che si
possa guardare al futuro con ottimismo.
Avrei inoltre tutta una serie di ringraziamenti.
Prima di tutto un grazie a voi Soci che mi
avete dato sempre fiducia sia nelle Assemblee che in altre occasioni. Grazie anche a
quei Soci che in questi anni magari hanno
manifestato idee differenti, appunti o proposte. A tal proposito vorrei ricordare che
l’importante presenza della lingua slovena
sui nostri bancomat è frutto proprio delle
proposte arrivate dai Soci. Carissimi Soci,
siate ancora fedeli all’unica Banca veramente locale.
Un grosso ringraziamento vada anche
a tutto il personale. Fin dall’inizio mi sono
esposto dicendo che il nostro personale è
il fattore fondamentale dei nostri successi.
Posso confermarvi che il livello professionale è in costante aumento, ma ci sarà bisogno di ulteriori sforzi per continuare a essere concorrenziali.
Non posso non dire che questo distacco
mi sarà difficile, mi mancheranno i rapporti quasi quotidiani che andavano ben oltre
il mero lavoro. Auguro a tutti loro un lavoro
pieno di soddisfazioni, possibilmente in un
contesto di mercato molto più tranquillo di
quello attuale.
Voglio ringraziare anche la nostra Direzione, con la quale ho collaborato in maniera
egregia. Che dire dopo tante ore di contatti quasi quotidiani e migliaia di chilometri
percorsi in compagnia del Direttore? Con
Alessandro ci conosciamo talmente bene
che non c’è più bisogno neanche delle parole, per intenderci basta uno sguardo. Con
lui si è discusso sempre in maniera aperta,
anche senza peli sulla lingua. Non è andato sempre tutto liscio come l’olio, a volte le
opinioni erano diverse, ma con la comprensione e ragionando apertamente si trovava
sempre una soluzione. Grazie Aleks e grazie
Sergio. Desidero ringraziare anche il Diret-
Zapuščam zdravo
Banko, ki sloni na
trdnih temeljih.
Lascio una Banca
in salute, con delle
fondamenta molto
solide.
7
ZKB spremembe
Če bi bil
podpredsednik
ženskega spola ...
ne vem, kako bi se
doma izšlo ...
Se il Vice Presidente
fosse stato una
donna, non so quali
conseguenze avrei
avuto a casa…
8
li nekaj globljega kot čisti poslovni odnos.
Našim ljudem želim še veliko uspešnega
dela in zadoščenj, po možnosti v čim bolj
mirnih tržnih in delovnih pogojih.
Zahvala tudi našemu ravnateljstvu, s katerim sem zelo dobro sodeloval. Kaj reči
po tolikih urah skoraj vsakodnevnih stikov in po na tisoče prevoženih kilometrov
v družbi ravnatelja? Poznamo se zelo dobro, skoraj na tak način, da z Aleksandom
že veva, kaj drugi misli, ne da bi se sploh
pogovarjala; dovolj je pogled v oči. Vedno
smo odkrito diskutirali, brez dlak na jeziku.
Vse ni teklo vedno kot po olju, včasih so
bili pogledi različni, a problemi so se reševali in se še danes rešujejo z dialogom in z
medsebojnim razumevanjem. Hvala Aleks,
hvala Sergio. Zahvalil bi se za sodelovanje
tudi prejšnjemu Ravnatelju Claudiu Brajniku, saj sem predsedniško mesto prevzel
pod njegovim ravnateljevanjem. Čeprav
so bili to drugačni časi, tudi takrat ni majkalo argumentov za diskusijo. Spomnil bi
se in se za sodelovanje zahvalil tudi bivšemu soravnatelju Aldu Strainu, ki pa ga žal
že dalj časa ne vidim na naših srečanjih.
Za sodelovanje bi se rad zahvalil tudi
vsem sedanjim in preteklim nadzornikom.
Skoraj v celotni dobi svojega predsedovanja sem sicer imel za sogovornika v nadzornem odboru predsednika Steva Kosmača, s katerim sva imela res zelo dober,
skoraj kristalen odnos. Rad bi se tudi spomnil preminulega nadzornika Vojka Lovrihe, ki je po lanskem občnem zboru imel
vlogo veznega člena med prejšnjim in novim nadzornim svetom. Žal se to ni uresničilo. Sedanjim nadzornikom in predsednici Martini Malalan želim še naprej dobro delo.
Hvala tudi vsem odbornikom, ki so se v
teh letih zvrstili v upravnem odboru Banke in dali svoj doprinos. Naj mi mlajši kolegi ne zamerijo, a izrecno se želim zahvaliti dvem dolgoletnim odbornikom, arhitektu Marinu Kokorovcu in gospodu Dragu Danevu, ki sta mi bila ob vsem sodelovanju tudi večkrat za vzor z njunim zrelim
pristopom.
Rad bi se spomnil nekega dogodka, vezanega na arhitekta, ko mi je ob prvi iz-
volitvi na položaj predsednika direktno in
iskreno povedal: »Sergij, premalo te poznam, da bi te volil za tako pomembno
funkcijo, ne nasprotujem pa ti. Prepričaj
me v treh letih mandata...« Verjemite, da je
bila to zame prava lekcija. No, v vseh teh
letih mi je bil Marino zelo blizu, vedno na
razpolago. Hvala lepa iz srca! Dragu pa bi
se zahvalil za izreden doprinos, izredno
poštenost in človečnost. Nasledil sem ga
na predsedniškem stolčku. Določeni pogledi so se razlikovali. Kljub temu sem se
večkrat obrnil nanj za nasvet in vedno mi
je bil na razpolago, vedno si je vzel čas za
naslednika. To mi je veliko pomenilo in me
tudi veliko naučilo. Drago, tudi tebi hvala
lepa iz srca!
Nazadnje pa še zahvala podpredsedniku. Enajst let dolgo sodelovanje z vsaj trikrat tedenskimi srečanji na Banki, da ne
govorimo o telefonskih pogovorih ali ekstra srečanjih. Če bi bil podpredsednik
ženskega spola ... ne vem, kako bi se doma
izšlo ... Šalo na stran, mislim, da je bil Adriano resnično moj pravi, prvi sodelavec. Vedno na razpolago, vedno pripravljen priskočiti na pomoč pri inštitucionalnih dolžnostih, potrpežljiv, zanesljiv in zvest. Takega podpredsednika si dejansko želi vsak
predsednik. A vendar Adriano, ker te je odbor že imenoval za mojega naslednika, ti
želim povedati, da se predsedniška funkcija povsem razlikuje od podpredsedniške.
Vem, da se tega v celoti zavedaš tudi ti, saj
smo o tem večkrat govorili. Časa, da bi se
pripravil na ta trenutek, si imel dovolj. Sedaj se zate začenja prava preizkušnja. Iskreno ti zaželim veliko uspehov, dobrih idej in
mirno predsedovanje.
Za konec pa dovolite, da izrazim čisto
kratko, osebno željo. Želel bi namreč, da
sprejmete to predajo funkcije mirno in
spoštljivo. Naj bo odhod v znamenju skromnosti, tako kot je bilo pred leti prikazano moje imenovanje. Takrat je naš dnevnik poročal, da sem bil poznan le kot soliden odbojkar. Sedaj bom pa zadovoljen,
če bom ostal zapisan v spominu vseh kot
pošten predsednik.
Še enkrat hvala lepa vsem!
ZKB cambiamenti
tore precedente, il rag. Claudio Brajnik, visto
che la mia esperienza di Presidente è iniziata proprio durante la sua Direzione. Anche
se erano tempi diversi, non sono mai mancati argomenti di discussione. Vorrei ricordarmi anche del Condirettore rag. Strain
che però da anni non vedo presente ai nostri incontri.
Un ringraziamento anche a tutti i Sindaci, attuali e precedenti. Praticamente per
quasi tutta la durata dei miei mandati mi
sono confrontato col Presidente dott. Stevo
Kosmač, col quale ho sempre avuto un ottimo rapporto. Voglio ricordare anche il sindaco Vojko Lovriha, recentemente scomparso, che dopo lo scorsa Assemblea era
rimasto nel Collegio per garantire la continuità. Purtroppo è andata diversamente. Ai
Sindaci attuali e alla loro Presidente dott.ssa
Martina Malalan auguro buon lavoro.
Un grazie anche a tutti gli Amministratori che in questi anni hanno fornito il proprio contributo al nostro Consiglio di Amministrazione. Spero che quelli più giovani
non se la prendano, se desidero ringraziare
espressamente due nostre “vecchie guardie”, l’arch. Marino Kokorovec e il sig. Drago Danev che, oltre alla collaborazione, mi
sono sempre stati da esempio e riferimento
con la loro esperienza.
Desidero ricordare un episodio che riguarda l’architetto. Subito dopo la mia prima elezione a Presidente mi confidò schiettamente: “Sergio, ti conosco troppo poco
per darti il mio voto per una funzione così
importante, ma non ti sono contro. In questi tre anni di mandato cerca di convincermi!” Credetemi, per me è stata una bella prima lezione. In tutti questi anni Marino mi
è stato molto vicino, sempre disponibile.
Grazie di cuore, veramente. Vorrei ringraziare Drago per il suo contributo veramente
enorme, per la sua grande onestà e umanità. L’ho avvicendato nelle vesti di Presidente e magari a suo tempo avevamo punti di
vista diversi. Ebbene, nonostante ciò spesso gli ho chiesto qualche consiglio e devo
dire che mi ha sempre dato la sua disponibilità prendendosi sempre del tempo per il
suo successore. Drago, anche a te grazie di
cuore!
Ed infine arrivo ai ringraziamenti al mio
Vice Presidente. 11 anni di collaborazione
con almeno 3 incontri settimanali in Banca, senza contare le ore passate al telefono e gli incontri extra. Se il Vice Presidente fosse stato una donna, non so quali conseguenze avrei avuto a casa… A parte gli
scherzi, penso che Adriano sia stato un vero
collaboratore. Sempre a disposizione, sempre pronto a sostituirmi in qualsiasi incontro istituzionale, paziente, affidabile e leale. Penso che ogni Presidente speri di avere
un simile Vice. Ma visto che il Consiglio ti ha
già scelto come mio sostituto, voglio dirti
che la funzione di Presidente è totalmente
diversa da quella di Vice Presidente. So che
ne sei già consapevole, ne abbiamo parlato spesso. Di tempo per prepararti a questa
esperienza ne hai avuto a volontà. Ora sarai
messo alla prova. Desidero farti i miei più
sinceri auguri di tanti successi, tanti buoni
progetti e una tranquilla presidenza.
Infine permettetemi di esprimere un desiderio. Vorrei che questo avvicendamento
si svolgesse in maniera molto calma e all’insegna del rispetto, affinché il mio congedo
sia all’insegna dell’umiltà come lo fu a suo
tempo la mia elezione. Allora il nostro quotidiano sloveno riportò la notizia rimarcando che ero conosciuto come un discreto
pallavolista. Ora sarei veramente molto felice di essere ricordato da tutti come un onesto Presidente.
Grazie nuovamente a tutti!
Stancich si želi,
da bi ostal
zapisan
kot pošten
predsednik
Stancich si
augura di essere
ricordato come
un onesto
Presidente
9
ZKB spremembe
Nastopne besede
novega predsednika
Adriano Kovačič
Novi predsednik predstavlja svoj pogled
na položaj banke in oceno njenih perspektiv.
Po odstopu Sergia Stancicha so v četrtek, 13. novembra 2014, na položaj predsednika Zadružne kraške
banke imenovali diplomiranega ekonomista Adriana
Kovačiča.
Cilj je ta, da se ne
predstavljamo
javnosti le kot
uspešna finančna
ustanova,
ampak zlasti
kot pomemben
dejavnik
gospodarskega,
družbenega,
vzgojnega,
kulturnega in
športnega razvoja.
Banka, ki torej
gleda na 360°.
10
Z mojim imenovanjem na
položaj predsednika je Banka sledila načelu kontinuitete. Najprej bi se torej v imenu upravnega in nadzornega odbora, vseh sodelavcev Banke in tudi osebno
zahvalil Sergiu Stancichu za
vse, kar je postoril. Med njegovim predsedovanjem je Banka dosegla
vrsto pomembnih gospodarskih uspehov
in se uveljavila v svojem okolju.
Menim, da lahko na prihodnost Banke gledamo z optimizmom, čeprav se zavedamo, da tudi v letu 2015 ne bo lahko.
Krize na žalost še ni konec, tržni obeti niso
najboljši, obrestne mere so zelo nizke, nepremičninski sektor še trpi. Sem pa prepričan in verjamem, da bo naša banka kos izzivom, saj imamo močno kapitalsko osnovo in znatno likvidnost. Smo Banka s stoletno tradicijo, ki želi uspevati tudi v bodoče,
ker stavi na bodočnost.
Tudi v bodoče bomo odigravali pomembno vlogo pri pospeševanju lokalnega razvoja in bomo zadovoljili potrebe
podjetij in družin. Cilj je ta, da se ne predstavljamo javnosti le kot uspešna finančna
ustanova, ampak zlasti kot pomemben dejavnik gospodarskega, družbenega, vzgojnega, kulturnega in športnega razvoja.
Banka, ki torej gleda na 360°.
Februarja je upravni odbor odobril nov
strateški plan za obdobje 2014-2016. Zadali smo si cilj, da nadaljujemo na poti konsolidacije Banke. Po enem samem letu vas
z veseljem obveščamo, da smo že udejanjili več razvojnih smernic, ki smo si jih zadali za triletno obdobje, kar pa je najvažnejše, uspešno nadaljujemo organizacijsko prestrukturiranje Banke.
Veliko pozornosti namenjamo tudi strokovnosti naših sodelavcev. Poleg tečajev
naše Federacije smo organizirali tudi dodaten izobraževalni program, namenjen
razvijanju manedžerskih sposobnosti naših vodstvenih kadrov. Vlagamo v mlade
in razpolagamo z velikim človeškim kapitalom, ki v današnjih časih predstavlja pomemben dejavnik konkurenčne prednosti.
Delo upraviteljev je postalo zelo zahtevno. Iz Bruslja stalno prihajajo nove zahteve, na katere se morajo prilagajati tudi zadružne banke. Z novimi določbami Banke Italije postaja tudi delo nadzornikov vse
bolj zahtevno. Ne glede na to, naš upravni
odbor zelo uspešno sodeluje z nadzornim
odborom, sami nadzorniki pa izredno profesionalno opravljajo svoje naloge.
Za konec pa bom spregovoril o naših
članih, ki predstavljajo gonilno silo našega
zavoda in za katere pripravljamo cel kup
dejavnosti. V zadnjih letih je število članov poraslo in trenutno imamo 2.141 članov. Stalna rast članstva potrjuje porast zanimanja za našo banko. Sproti vas želimo
seznanjati o naših namerah in delovanju v
našem prostoru. Upravni odbor bo poleg
tega namenil posebno pozornost predlogom, ki bodo v sozvočju s strategijo Banke.
To so razlogi, zaradi katerih sem optimist. Zaradi naše identitete, ki je vodilo na-
ZKB cambiamenti
Le parole di presentazione
del nuovo Presidente
Il nuovo Presidente desidera presentare ai Soci il proprio
punto di vista sulla Banca e sulle sue prospettive future.
Giovedì 13 novembre 2014, a seguio delle dimissioni del rag. Sergio Stancich, il dott.
Adriano Kovačič è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nuovo Presidente
della Banca di Credito Cooperativo del Carso.
Con la mia elezione a Presidente la Banca
ha agito nel segno della continuità, permettetemi perciò di ringraziare l’ex Presidente Sergio Stancich a nome del Consiglio d’Amministrazione, del Collegio Sindacale, di tutti i dipendenti, ma anche personalmente per tutto ciò che ha fatto. Durante la sua presidenza abbiamo ottenuto
risultati importanti sia in termini economici che di affermazione sul territorio.
Credo che dobbiamo guardare al futuro
della Banca con ottimismo, pur nella consapevolezza che le difficoltà continueranno anche nel 2015. La crisi non è ancora
finita, i mercati stanno ancora soffrendo, i
tassi di interesse sono ai minimi storici, il
settore immobiliare è ancora in difficoltà.
Ciò nonostante affronteremo ogni ostacolo con professionalità e fiducia, forti di
una situazione patrimoniale solida e della
buona liquidità posseduta. In oltre un secolo di storia siamo stati sempre presenti, ci candidiamo perciò ad esserci anche
domani, perché scommettiamo sul futuro.
Continueremo ad essere protagonisti
nel nostro territorio offrendo tutto il supporto possibile all'economia locale e rispondendo ai bisogni di imprese e famiglie. L'obiettivo è presentersi all'esterno sia
come istituto finanziario efficiente, ma anche come importante attore dello sviluppo
economico, sociale, culturale e sportivo. Insomma una Banca che guarda a 360° e che
ricambia la fiducia dei propri Soci e clienti.
A febbraio il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il nuovo Piano strategico triennale 2014-2016. Il nostro Consiglio
d’Amministrazione si è posto come obiettivo il consolidamento e il rafforzamento della Banca. Con soddisfazione constatiamo di avere già raggiunto molti degli
obiettivi strategici stabiliti, tuttavia il risultato più importante è la riorganizzazione
della Banca.
Dedichiamo particolare attenzione alla
formazione dei nostri collaboratori. Oltre
ai corsi della nostra Federazione abbiamo organizzato un percorso di formazione manageriale per i nostri responsabili. Stiamo investendo nei nostri giovani e
disponiamo di personale capace, che rappresenta una leva strategica importantissima per rendere più efficace la nostra presenza competitiva sul territorio.
La funzione di Amministratore è sempre più impegnativa. Da Bruxelles arrivano nuove regole e disposizioni cui devono adeguarsi anche le banche di credito cooperativo. Con le nuove disposizioni
di Banca d’Italia anche il lavoro del Collegio Sindacale è divenuto più complicato.
Ciò nonostante il nostro Consiglio d’Amministrazione collabora molto proficuamente con il Collegio Sindacale che assolve ai propri doveri statutari con estrema
professionalità.
Infine vi parlerò dei nostri Soci, che sono
la forza trainante del nostro Istituto e per i
quali abbiamo in programma molte iniziative. Negli ultimi anni la compagine sociale è cresciuta e attualmente la Banca conta 2.141 Soci. La crescita costante di anno
in anno è la conferma del crescente interesse per l'offerta della nostra Banca. Desi-
Adriano Kovačič
L'obiettivo
è presentersi
all'esterno sia come
istituto finanziario
efficiente, ma anche
come importante
attore dello sviluppo
economico, sociale,
culturale e sportivo.
11
ZKB intervju
šega poslovanja, in zaradi naših izbir, katere privedejo do pomembnih pobud. Tudi
v bodoče si bomo prizadevali, da bomo
Banka našega prostora, da bo bogastvo, ki
ga ustvarjamo, ostalo na tem prostoru in
da bo Zadružna kraška banka še naprej pisala zgodbo o uspehu.
Adriano Kovačič
(št. 5) s soigralci KK
Bor v sezoni 1990/91
Adriano Kovačič
(numero 5)
con i compagni
di squadra del Bor
nella stagione
1990/91
Pogovor s predsednikom
ZKB Adrianom [email protected]@em
Kako bi v nekaj besedah opisali svoje
otroštvo?
Lepo, polno doživetij, vedno v družbi
prijateljev. Stadion I. Maja je bil moj drugi
dom.
Kako pa bi v nekaj besedah opisali svoje
današnje stanje? Ste srečni, zadovoljni?
Zelo sem srečen, imam super družino,
krasno ženo Majo, sin Jan in hčerka Anja
pa sta čudovita.
Ali imate sklenjeno kakšno zasebno
zavarovanje?
Ja.
Katere dnevnike berete?
Primorski dnevnik, Il Piccolo v papirnati
izdaji, Repubblica in Il Sole 24 ore preko
spleta.
Menite, da ste strog oče?
Ne, sem pa zahteven.
Je v mladih letih v vaši spalnici visel kak
poster?
Poster Dražena Petrovića. Če ne bi
tako mlad umrl, bi postal eden najboljših
košarkarjev na svetu.
Kateri šolski predmet ste imeli najraje in
kateri vam je povzročal največ težav?
Najraje sem imel knjigovodstvo, največ
12
preglavic pa sta mi povzročali slovenska
in nemška slovnica.
Kateri učitelj ali profesor se vam je
posebej vtisnil v spomin?
Profesorica slovenščine Nadja Pahor
Verri in profesor angleščine Josip Tavčar.
Dolgo let ste bili košarkar. Še dobite čas
za igranje košarke?
Na žalost ne, upam da bom z novim
letom spet začel, prijatelji me stalno
vabijo.
Kako se drugače rekreirate?
Sin kolesari in jaz tečem za njim.
Katero glasbo ste poslušali v mladosti in
kaj poslušate danes?
R.E.M., Queen, U2, Pink Floyd in jugohiti, sedaj pa kar predvajajo po radiu, bolj
splošno.
Katero knjigo imate na nočni omarici?
Vsak večer berem pravljice svojima
otrokoma. Zato je tu Zlata mačja preja
Svetlane Makarovič.
Ste za večjo vlogo države v
gospodarstvu ali za njen umik?
Država bi morala ustvariti pogoje
za podjetniški razvoj: lažjo birokracijo,
enostaven davčni sistem, tako da so
ZKB intervista
deriamo relazionarvi costantemente sulle
nostre priorità e sulle attività che realizziamo sul nostro territorio. Intendiamo inoltre dedicare particolare attenzione ai suggerimenti che saranno in linea con la nostra strategia.
Sono questi i motivi che mi rendono ottimista. Per questa nostra identità, diventa-
ta stile gestionale, che ci ha portato a fare
delle scelte e realizzare iniziative importanti. Per questo ci impegneremo affinché
la ZKB possa ricoprire il ruolo di banca del
proprio territorio anche in futuro, affinché
la ricchezza prodotta resti sul nostro territorio e affinché la ZKB resti una storia di
successo!
Intervista con il
presidente della ZKB
Come descriverebbe, in poche parole, la
sua infanzia?
Ho avuto un'infanzia bella e piena,
all'insegna dell'amicizia. Lo stadio del
Primo Maggio era la mia seconda casa.
Con quali parole descriverebbe invece
la sua condizione attuale? È felice,
soddisfatto?
Sono molto felice, ho una famiglia
incredibile. Mia moglie Maja è stupenda
ed i miei figli, Jan e Anja, sono fantastici.
Immagino che assicuri la sua serenità
con una polizza...
Sì.
Quali giornali legge?
Il Primorski dnevnik e Il Piccolo in
versione cartacea, la Repubblica e Il Sole
24 ore in formato digitale.
Crede di essere un padre severo?
No, però sono esigente.
In gioventù alle pareti della sua stanza
era appeso qualche poster?
Sì, il poster di Dražen Petrović. Se
non fosse morto così giovane, sarebbe
diventato uno dei migliori giocatori di
pallacanestro al mondo.
Quali materie preferiva e quali le
causavano i maggiori grattacapi?
Amavo la contabilità, mentre digerivo
con difficoltà la grammatica slovena e
tedesca.
Quale maestro o professore ricorda con
più affetto?
La professoressa di sloveno Nadja Pahor
Verri e il professore di inglese Josip Tavčar.
Lei ha giocato a basket per molti
anni. Trova ancora del tempo per la
pallacanestro?
Purtroppo no, spero di ricominciare con
il nuovo anno, gli amici non hanno mai
smesso di invitarmi.
In che modo si tiene in forma?
Mio figlio va in bicicletta ed io gli corro
appresso...
Che musica ascoltava in gioventù e quali
artisti ascolta oggi?
R.E.M., Queen, U2, Pink Floyd ed alcuni
artisti jugoslavi, oggi invece ascolto
la musica trasmessa alla radio senza
particolari preferenze.
Quali libro tiene sul comodino?
Ogni sera leggo ai miei figli una fiaba,
perciò tengo a portata di mano il libro
Zlata mačja preja (ndt. Il filo d'oro dei
gatti) della scrittrice slovena Svetlana
Makarovič.
Crede che lo Stato debba avere un ruolo
maggiore in economia o che al contrario
debba defilarsi?
Lo Stato dovrebbe creare i presupposti
per lo sviluppo economico: meno
burocrazia e una fiscalità semplificata
stimolerebbero i privati ad investire ed a
Čez dan vodi
banko, zvečer
prebira pravljice
Di giorno dirige
una banca,
alla sera legge
le favole
13
ZKB intervju
privatniki sbodbujeni k investiranju in
razvijanju lastne podjetniške zamisli.
Nad proizvodnjo osnovnih življenskih ter
strateških dobrin mora vsekakor država
imeti kontrolo. Sicer pa je odvisno od
države ...
Ali imate ekonomista / ekonomskega
teoretika, ki ga pošteno cenite?
Nobenega teoretika ne bi izpostavil, raje
gledam, primerjam in analiziram politične
in ekonomske prijeme različnih držav ter
dobre prakse drugih sredin.
Kaj ste si nazadnje ogledali v kinu?
Zoran, moj nečak idiot.
Kateri je vaš najljubši film?
Schindler's list, Ghandi in Društvo
mrtvih pesnikov.
Katera je bila zadnja razstava, ki ste jo
obiskali?
Ko je umrl moj oče, razstava o otrocih, ki
so bili v taboriščih na Rabu in v Gonarsu.
Katero je bilo najlepše darilo, kar ste ga
kdaj prejeli?
Lahko rečem, da je bilo prav gotovo
eno lepših daril poročno potovanje v
Polinezijo. Podarili so nam ga znanci,
prijatelji in sorodniki.
Kaj vam je všeč v Trstu in kaj bi
spremenili v njem?
Prekrasna tržaška krajina, kjer mesto
Trst s svojo lego objema morje, spremenil
pa bi miselnost no se pol (op. ur. tega
se ne sme) z miselnostjo dovolj oziranja
v preteklost, raje usmerimo svoje misli
v bodočnost in izkoristimo ogromen
potencial.
Katere so po vašem odlike italijanske
države in katere so njene šibkosti?
Med odlikami je gotovo bogata
kulturna dediščina, šibkost pa je korupcija
in ... še bi lahko našteval.
Katero reformo bi svetovali italijanski
vladi?
Davčno reformo, ki bi poskrbela za
bolj enakomerno delitev bogastva in
zagotavljanje splošne blaginje.
14
Kako bi ocenili italijanski bančni sistem?
V evropskem merilu je med najboljšimi.
Z izjemo redkih primerov država ni nikoli
rešila bank, zadružne banke pa so zelo
pomembne za lasten prostor.
Kaj cenite v Sloveniji in kaj vam ni všeč?
Zelo mi je všeč narava, moti pa me
vrtičkarstvo.
Ste pripadnik slovenske manjšine v
Italiji. Kaj potrebuje ta skupnost?
Skupnost potrebuje legitimirano
vodstvo z jasnimi strategijami in
prioritetami. Vodilna mesta morajo
zasedati strokovnjaki, pri tem pa se ne
smemo ozirati na njihovo pripadnost.
Pri vodenju ustanov in organizacij
pogrešam bolj strokovne pristope in bolj
gospodarsko in podjetniško naravnan
pristop.
Pogrešam tudi možnost skupnega
odločanja in nastopanja, saj na žalost
prevladuje razdvojenost.
Kam greste najraje na počitnice?
Na morje v Dalmacijo.
V kolikih jezikih bi znali naročiti kosilo in
rezervirati hotelsko sobo?
V slovenščini, italijanščini, hrvaščini in
angleščini, v drugih državah pa prepustim
besedo svoji ženi.
Kaj si želite v letu 2015?
Da bi prevladala pozitivnost, ponos,
zaupanje, volja do dela in po novih izzivih,
zasledovanje skupnih interesov, več
pozitivnih vrednot, kot so sodelovanje,
vzajemnost in solidarnost ter ljubezen in
spoštovanje do drugega ...
Si želim nemogoče? Ni res, vsak lahko
prispeva za boljši jutri, vsak od nas
lahko da svoj doprinos, da izboljšamo
sedanje stanje in da zapustimo mlajšim
generacijam nove razvojne možnosti.
ZKB intervista
sviluppare le proprie idee imprenditoriali.
Inoltre deve conservare il controllo della
produzione ed erogazione di beni e
servizi primari e strategici. Certo, poi ci
sono stati e Stati...
Qual è l'ultimo film che ha visto al
cinema?
Zoran, il mio nipote scemo.
Quali sono i suoi film preferiti?
Schindler's list, Ghandi e L'attimo
fuggente.
Qual è invece l'ultima mostra che ha
visitato?
Ko je umrl moj oče (ndt. Quando morì
mio padre), la mostra sui bambini internati
nei campi di concentramento di Arbe e
Gonars.
Qual è il regalo più bello che ha mai
ricevuto?
Uno dei più belli è sicuramente il
viaggio di nozze in Polinesia regalatoci da
parenti, amici e conoscenti.
Cosa le piace di Trieste e cosa invece
vorrebbe cambiare?
Mi piace lo splendido panorama di
Trieste che abbraccia il suo mare. Vorrei
invece cambiare la tipica mentalità del no
se pol sostituendola con quella del basta
guardare al passato, indirizziamo piuttosto
le nostre energie al futuro e sfruttiamo
questo enorme potenziale.
Quali sono, a suo modo di vedere, i
punti di forza dell'Italia e quali i punti di
debolezza?
Tra i punti di forza c'è sicuramente il
ricco patrimonio culturale, tra i punti
di debolezza cito la corruzione... ma
purtroppo potrei continuare ad elencare.
Quale riforma consiglierebbe al
Governo?
Una riforma del sistema fiscale che
portasse ad una maggiore redistribuzione
della ricchezza e garantisse il benessere
comune.
Come valuta il sistema bancario italiano?
Ai vertici in Europa. Ad eccezione di rari
casi lo Stato non è mai intervenuto per
salvare le banche. E poi ci sono le banche
di credito cooperativo, imprescindibili per
il proprio territorio di riferimento!
Cosa apprezza e cosa al contrario non le
piace della Slovenia?
Ne amo la natura, ma mi disturba
l'eccessivo campanilismo.
Lei è un rappresentante della minoranza
slovena d'Italia. Cosa manca alla sua
comunità in questo momento?
La nostra comunità necessita di una
rappresentanza legittimata dotata
di una visione e di priorità chiare.
Indipendentemente dall'appartenenza
politica, i posti apicali devono essere
occupati da professionisti. La gestione
di enti e società dovrebbe essere più
professionale, soprattutto per quanto
concerne gli aspetti economici e
imprenditoriali. Manca la collegialità di
scelte e posizioni, perché purtroppo
prevalgono le divisioni.
Qual è la sua meta turistica preferita?
La Dalmazia con il suo mare.
C'è un economista
che apprezza
sinceramente?
Non mi sento
di menzionare
alcun economista,
preferisco osservare,
paragonare e
analizzare le
mosse politiche ed
economiche dei
singoli Stati nonché
le buone prassi
sviluppate in altri
contesti.
In quante lingue saprebbe ordinare
un pranzo o prenotare una camera
d'albergo?
In sloveno, italiano, croato e inglese,
mentre negli altri paesi lascerei la parola
a mia moglie.
Cosa si augura dal 2015?
Vorrei che prevalessero la positività,
l'orgoglio, la fiducia, la voglia di lavorare
e di fare nuove esperienze, la ricerca
dell'interesse comune ed i valori positivi
come la collaborazione, la mutualità e la
solidarietà, oltre all'amore ed al rispetto
per gli altri... Desidero l'impossibile?
Credo di no, ognuno può contribuire
ad un futuro migliore, ognuno può dare
il proprio contributo per migliorare le
nostre condizioni attuali e per lasciare alle
generazioni future nuove possibilità di
sviluppo.
15
ZKB news
Novice
TEČAJ UPORABE TRGOVALNIH PLATFORM DIRECTA
Zadružna kraška banka je v sodelovanju z družbo Directa S.I.M.p.A.
priredila brezplačen tečaj uporabe trgovalnih platform Directa. Udeležence tečaja, ki je bil v torek, 4. decembra 2014, v razstavni dvorani
Banke na Opčinah, je v imenu Banke pozdravil podpredsednik Dragotin Danev.
BODOČI PODJETNIKI – PODJETNA PRIMORSKA 2014
V četrtek, 2. oktobra 2014, se je s slavnostno prireditvijo zaključila
osma sezona natečaja Podjetna Primorska 2014. Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske že osmo leto zapored organizira natečaj za najboljši poslovni načrt Primorske. Med partnerji natečaja je
tudi Zadružna kraška banka, direktor Alessandro Podobnik pa sedi v
strokovni komisiji. V kategoriji Optimist je strokovno komisijo najbolj
prepričal poslovni načrt z naslovom Rosmarina, v kategoriji Navigator
poslovni načrt Grrreen, v kategoriji Študent pa projekt Optizir. Zmagovalci so prejeli nagrado v obliki vavčerja, ki ga lahko izkoristijo za
svetovalne in druge storitve, in praktične nagrade za potrebe zagona
in delovanja bodočega podjetja.
ZKB PRISPEVA K RAZISKOVANJU BOLEZNI JETER
Zadružna kraška banka je v sodelovanju z Deželno zvezo zadružnih bank Furlanije Julijske krajine finančno podprla letno nagrado, ki nosi ime po Iginu Rigatu, izstopajoči osebnosti in enem
od ustanoviteljev italijanskega neprofitnega sklada za bolezni jeter Fondazione Italiana Fegato
Onlus. Ta ima sedež v Trstu. Po raziskovalnih dosežkih se uvršča v sam evropski in mednarodni
vrh. Med številnimi kliničnimi dejavnostmi zlasti izstopata diagnosticiranje in zdravljenje bolezni jeter. Center za študije jeter (CSF) se delno nahaja v kampusu AREA Science Park v Bazovici, delno pa v bolnišnici na Katinari. Povezovanje temeljnega raziskovanja s kliničnim raziskovanjem ga uvršča med najbolj uspešne nacionalne in evropske centre.
Podelitev nagrade je bila na sedežu sklada v bazoviških prostorih Area Science Park preteklega
16. decembra 2014.
Koncert Perpetuum Jazzile
Zadružna kraška banka prireja za člane in stranke novoletni koncert, ki bo v nedeljo,
11. januarja 2015, ob 17. uri v dvorani Tripcovich v Trstu. Na koncertu bo nastopila mednarodno uveljavljena vokalna skupina Perpetuum Jazzile, ki vas bo zagotovo prevzela
s svojim energičnim in navdušujočim nastopom.
Koncert je brezplačen. Za dvig vabila se lahko zglasite v tajništvu ZKB ali v vaši poslovalnici do zasedbe mest.
Pohitite, da ne boste zamudili izrednega dogodka!
16
!
!
ZKB news
Notizie
CORSO PER L'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIRECTA
La Banca di Credito Cooperativo del Carso ha organizzato in collaborazione
con Directa S.I.M.p.A. un corso gratuito per l'utilizzo delle piattaforme Directa.
L'incontro si è tenuto giovedì 4 dicembre 2014 presso la sala esposizioni di Opicina ed ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di partecipanti, salutati
dal Vice Presidente Dragotin Danev.
IMPRENDITORI DEL DOMANI – PODJETNA PRIMORSKA 2014
Con la premiazione solenne di giovedì 2 ottobre 2014 si è conclusa l'ottava edizione del concorso Podjetna Primorska 2014. Lo UIP, centro di sviluppo e incubatore universitario del Litorale sloveno, organizza ormai da otto anni un concorso per selezionare le migliori idee imprenditoriali a livello locale. Tra i partner del progetto figura anche la Banca di Credito Cooperativo del Carso e il Direttore Alessandro Podobnik siede nella Commissione esaminatrice. Ad aggiudicarsi il primo premio nella categoria Optimist è stato il progetto Rosmarina,
il vincitore della categoria Navigator è stato il progetto Grrreen, mentre nella
categoria Študent ha prevalso il progetto Optizir. I vincitori si sono aggiudicati
un voucher che potranno utilizzare per accedere a servizi di consulenza ed altri premi utili ad avviare e sviluppare la futura azienda.
LA ZKB CONTRIBUISCE ALLA RICERCA SULLE PATOLOGIE EPATICHE
La Banca di Credito Cooperativo del Carso ha contribuito, assieme alla Federazione delle BCC
del FVG, al finanziamento del premio annuale dedicato a Igino Rigato, figura illustre e padre fondatore della Fondazione Italiana Fegato Onlus. La Fondazione Italiana Fegato ha sede a Trieste
e, oltre agli aspetti di ricerca scientifica che la collocano ai vertici europei e internazionali, tratta
una serie di attività cliniche, in particolare la diagnosi e la cura delle patologie epatiche. Il Centro
Studi Fegato (CSF) è situato all’interno del campus di Basovizza dell’AREA Science Park e presso
l’Ospedale di Cattinara, e collega la ricerca di base con quella clinica collocandosi ai vertici nazionali ed europei.
La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sede della Fondazione nell’Area Science Park di
Basovizza il giorno 16 dicembre 2014.
Concerto Perpetuum Jazzile
La Banca di Credito Cooperativo del Carso organizza per i propri Soci e clienti un concerto
di capodanno che si terrà nella giornata di domenica 11 gennaio 2015 con inizio alle ore
17 presso la Sala Tripcovich di Trieste. Si esibirà in concerto il gruppo vocale di fama internazionale Perpetuum Jazzile che vi entusiasmerà con il suo sound energico e travolgente.
Il concerto è gratuito. Gli inviti sono disponibili presso la Segreteria ZKB e le filiali fino
ad esaurimento posti.
Affrettatevi per non perdere un evento unico!
17
ZKB panorama
SIMPOZIJ ZKB:
IZ#RPAVANJE V TEKU
Iskanje rešitev za okrevanje in spremembo smeri
:
ne in atto
a!
Spoliazio
tt
ro
la
o
invertiam
.30
ste
KB
re 19
Terge
LA Z
DEL e 2014, o ce Sala
O
N
r
la
G
b
a
E
P
m
V
e
r
io
ov
ON
IV° C ledì 26 n ia Excels chio, 4
o
o
c
merc tels Sav l Mandra
o
e
Starh e, Riva d
t
Tries
nza
prese 49278
are la
0/21
onfermumero 04 carso.it
c
i
d
ga
al n
bcc
Si pre greteria
[email protected]
e
lanis
alla S -mail a: c
e
o via
Izčr
sprepavanje
men
imo v teku:
sme
r!
IV. SIMP
OZIJ ZK
Sreda, 26
B
.n
Starhote ovembra 2014,
ob
ls Savoia
Excelsio 19.30
r Palace
dvorana
Trst, Riv
Tergeste
a del Man
dracchio
,4
Prosim
št.040.214 o za potrditev pr
isotnosti
9278 ali
Tajništvu
na e-mai
ZKB
l claniso
[email protected]
arso.it
18
V sredo, 26. novembra 2014, je
bila dvorana Tergeste tržaškega
hotela Savoia Excelsior Palace
prizorišče četrtega simpozija
ZKB. Zanimivo uvodno predavanje direktorja trentinskega združenja zadrug
je bilo idealen povod za
okroglo mizo, ki je poglobila položaj gospodarstva
in izhodne poti iz krize.
Člani, predstavniki institucij in drugi gostje dodobra napolnili dvorano tržaškega hotela Savoia Excelsior Palace. Na sporedu je
bil namreč četrti simpozij
Zadružne kraške banke, tokrat na temo izčrpavanja gospodarstva in receptov za izhod iz krize.
Kot prvi je spregovoril direktor trentinskega združenja zadrug Carlo Dellasega,
ki je predstavil vidike, uspehe
in kohezijsko moč sistema trentinskih zadrug, katere posebej uspešno parirajo krizi in ohranjajo lokalno identiteto. Ekonomija mora biti v službi skupnosti, podjetij
in družin, ne pa pohlepa, kot se to dogaja.
Uvodno predavanje je bila učinkovita iztočnica za okroglo mizo, katere moderator je bil novinar Giovanni Marzini. Debato
so oblikovali predsednik Zadružne kraške
banke Adriano Kovačič, župan Občine Trst
Roberto Cosolini, predsednik in izvršni direktor istoimenskega špediterskega podjetja Francesco Parisi, predsednik javnega
podjetja za socialne storitve ProSenectute iz Trsta Mario Ravalico in deželni tajnik
sindikata CGIL Franco Belci. Govorniki so se
strinjali, da mora iti razvoj v korak s socialno kohezijo, predvsem pa je treba obnoviti zaupanje ljudi v sistem.
Socialne politike so za tržaško občinsko
upravo prioritetne. V to smer gredo na primer prizadevanja za rešitev škedenjske železarne. Možnosti za ponoven zagon gospodarstva, tako župan in podjetnik Parisi,
gre iskati predvsem v tujini, saj je tržaško
pristanišče zgodovinsko usmerjeno proti
Srednji in Vzhodni Evropi, vendar je treba
izboljšati železniške povezave.
Večer je sklenil predsednik Zadružne
kraške banke Adriano Kovačič, ki je poudaril, da je Zadružna kraška banka na razpolago vsem in da bo še naprej sledila svojemu poslanstvu, tj. podpiranju lokalne ekonomije s kreditiranjem realnega
gospodarstva.
ZKB panorama
IL CONVEGNO ZKB:
SPOLIAZIONE IN ATTO
Alla ricerca di soluzioni per invertire la rotta
Nella giornata di mercoledì 26 novembre 2014 la sala Tergeste del Hotel Savoia
Excelsior Palace ha ospitato il IV convegno
ZKB. L’interessante intervento introduttivo del Direttore della Federazione Trentina della Cooperazione è stato lo spunto
ideale per la successiva tavola rotonda sul
tema dell’attuale situazione economica e
delle vie di uscita dalla crisi.
Soci, rappresentanti delle istituzioni e numerosi altri ospiti hanno riempito la sala
eventi del Hotel triestino Savoia Excelsior
Palace per partecipare al IV Convegno della Banca di Credito Cooperativo del Carso.
Il tema della serata erano la spoliazione in
atto e le ricette per uscire dalla crisi.
Il compito di aprire la serata è toccato al
Direttore della Federazione Trentina della
Cooperazione Carlo Dellasega, che ha presentato la specificità, i risultati e la capacità
di creare coesione delle cooperative trentine, abili nel fronteggiare con successo la
crisi e difendere l’identità locale. L’economia deve essere al servizio della collettività, fatta di imprese e famiglie, e non dell’avidità, come troppo spesso accade.
L’intervento introduttivo ha fornito una
serie di spunti per la tavola rotonda moderata dal giornalista Giovanni Marzini, a cui
hanno partecipato il Presidente della Ban-
ca di Credito Cooperativo del Carso Adriano Kovačič, il Sindaco di Trieste Roberto
Cosolini, il Presidente e Amministratore
Delegato dell’omonima Casa di Spedizioni Francesco Parisi, il Presidente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ProSenectute di Trieste e il Segretario regionale della CGIL Franco Belci. I relatori hanno
convenuto che sviluppo e coesione sociale devono andare di pari passo. Inoltre bisogna ricostruire la fiducia della gente nel
sistema.
Per l’Amministrazione comunale le politiche sociali sono una priorità. In questa
direzione vanno ad esempio gli sforzi culminati con il recente accordo sulla ferriera
di Servola. Secondo il Sindaco e l’imprenditore Parisi le leve per la ripresa economica vanno ricercate soprattutto all’estero,
perché il porto di Trieste guarda storicamente all’Europa Centrale e Orientale, tuttavia i collegamenti ferroviari andrebbero
potenziati.
A concludere la serata è stato il Presidente della Banca di Credito Cooperativo del Carso Adriano Kovačič. Il Presidente ha rimarcato che la Banca ha un atteggiamento inclusivo e che anche in futuro
continuerà a perseguire la propria missione sostenendo il proprio territorio e finanziando l’economia locale.
Govorniki so se
strinjali, da mora
iti razvoj v korak
s socialno kohezijo,
predvsem pa je
treba obnoviti
zaupanje ljudi
v sistem.
I relatori hanno
convenuto che
sviluppo e coesione
sociale devono
andare di pari passo.
Inoltre bisogna
ricostruire la fiducia
della gente nel
sistema.
Utrinki s posveta
Alcune immagini
del convegno
19
ZKB panorama
Zanimive zgodbe
in podelitev štipendij
V petek, 12. decembra 2014, je Zadružna kraška banka
podelila štipendije članom in njihovim otrokom,
ki so se najbolj odlikovali pri študiju. To je bila tudi prilika,
da mladi prisluhnejo zgodbam in nasvetom skupine
uspešnih podjetnikov.
zaključeno višjo-srednjo šolo so prejeli Federico Morasutti Vitale, Milena Legiša, Vittorio Svara, Janika Škerlj, Giacomo Morasutti Vitale in Rudi Kante. Gaia Villatora Milič, Mitja Lovriha, Irena Magliacane, Nastja
Foraus in Veronika Carli so prejeli štipendijo v višini 750 evrov za nove imetnike univerzitetne diplome prve stopnje. Štipendija v višini 1000 evrov za dokončanje druge stopnje univerzitetnega študija pa je šla
v roke Eve Pozzecco, Ingrid Umari, Lare Simoneta, Tanje Valentič in Nine Žvab.
Podjetniki,
ki imajo pred sabo
še dolgo pot
Gli imprenditori
con tanta strada
davanti
20
Večer z naslovom Mladi: pot do uspeha je
Banka organizirala z namenom, da nagrajencem in drugim mladim postreže s konkretnimi zgodbami o uspehu in s tem dokaže, da je preboj v svetu dela mogoč tudi
v času krize.
Moderator Martin Sosič, sicer načelnik
poslovalnice v Sesljanu, je vodil okroglo
mizo in postavljal vprašanja in namige gostom. Na odru za govornike so sedeli mlajši predstavniki raznih poklicev: manager
pri zavarovalnici Generali David Korosic,
uspešna kmetovalka Sidonja Radetic, mladi podjetnik s področja informacijskih tehnologij Alex Skerlavaj, arhitekta Aleš Plesničar in Igor Spetič, gradbeni inženir Borut Plesničar ter industrijski oblikovalec Boris Lutman. Vsi so se strinjali, da v mladosti ne gre štediti z energijami. Na pretežno
mlade poslužalce so stresli niz dragocenih
priporočil in nasvetov ter obudili spomin
na svoje začetke.
Sledila je slavnostna podelitev štipendij.
Šest štipendij v višini 500 evrov za uspešno
ZKB panorama
Borse di studio
e storie di successo
Venerdì 12 dicembre 2014 la Banca di Credito Cooperativo del
Carso ha consegnato le proprie borse di studio ai Soci ed ai loro
figli distintisi nello studio. Durante la serata alcuni professionisti
di successo hanno raccontato la propria esperienza e dispensato
consigli al giovane pubblico.
La Banca ha organizzato la serata dal titolo
Giovani: la via al successo con il chiaro intento di presentare ai premiati ed a quanti
più giovani possibile alcune storie di successo nonché per dimostrare che l’affermazione nel mondo del lavoro è possibile
anche in tempi di crisi.
Il moderatore della tavola rotonda, altrimenti responsabile della filiale di Sistiana
Martin Sosič, ha posto ai partecipanti una
serie di domande e lanciato alcuni spunti.
Sul palco si sono alternati i rappresentanti
di varie professioni: il manager delle Assicurazioni Generali David Korosic, la titolare dell’omonima azienda agricola Sidonja
Radetic, il giovane imprenditore nel settore delle tecnologie dell’informazione Alex
Skerlavaj, gli architetti Aleš Plesničar e Igor
Spetič, l’ingegnere Borut Plesničar nonché
il designer industriale Boris Lutman. I partecipanti hanno convenuto che i giovani
non devono risparmiarsi, dopodiché hanno ripercorso i propri inizi e indirizzato agli
studenti seduti tra il pubblico una serie di
raccomandazioni e consigli.
Alla tavola rotonda è seguita la consegna solenne delle borse di studio. Sei borse del valore di 500 euro per il conseguimento del diploma di maturità sono andate a Federico Morasutti Vitale, Milena
Legiša, Vittorio Svara, Janika Škerlj, Giacomo Morasutti Vitale e Rudi Kante.
I vincitori della borsa di studio del valore di 750 euro per i migliori diplomi di laurea triennale sono Gaia Villatora Milič, Mitja
Lovriha, Irena Magliacane, Nastja Foraus e
Veronika Carli. Le borse di studio del valore
di 1000 euro per il diploma di laurea magistrale sono andate invece a Eva Pozzecco,
Ingrid Umari, Lara Simoneta, Tanja Valentič
e Nina Žvab.
Pogled na občinstvo
in skupinska slika
prejemnikov
štipendij
Il pubblico
e la foto di gruppo
dei borsisti
21
ZKB panorama
Poudarki
z [email protected] [email protected]
Na začetku novembra sta Opčine in Nabrežina gostili običajna
območna srečanja. Generalni direktor Alessandro Podobnik
je članom predstavil poslovne rezultate Banke, odgovorna
za komercialni sektor Nicoletta Sossi pa je spregovorila o
reorganizaciji poslovne mreže in novostih, ki jih je Banka
izpeljala v letu 2014.
Direktor Podobnik
med svojim
nastopom
Il Direttore
Podobnik durante
il suo intervento
22
Direktor Podobnik je uvodoma povzel vidike, ki
so učinkovali bremenilno na lanski rezultat, in objasnil, da so
specifične strateške
izbire privedle do
boljših rezultatov letošnjem letu.
Nato je prešel k podrobni analizi polletne bilance, pri čemer se je zaustavil pri postavkah, ki v primerjavi s
prejšnjim letom beležijo boljše rezultate,
in jih tudi poglobil.
Direktor je posebej poudaril kapitalsko
ustreznost Banke in potencialne prihodke
od poslovanja z vrednostnimi papirji, katerim se je Banka odpovedala, da bi ohranila
visok donos portfelja.
Nato je prevzela besedo Nicoletta Sossi in objasnila, da so v strateškem planu za
obdobje 2014-2016 jasno opredeljeni cilji in usmeritve, ki si jih je Banka zastavila,
da bi v prihodnje dosegala čimboljše po-
slovne rezultate. S tem namenom je v letu 2014
izdelala strategijo, potrebno za izpeljavo in
uveljavitev teh ciljev,
med katerimi izstopa
poglabljanje osebne
pozornosti do članov
in ostalih strank.
Reorganizacija
poslovne mreže se je začela
v letošnjem letu in se bo nadaljevala v letu 2015. Neugodne
gospodarske razmere, izrazita medbančna konkurenca in rast nezaupanja v bančni sistem silijo Banko k izboljšanju ponudbe in bolj poglobljenim odnosom s člani
in strankami.
V to smer gre na primer selitev poslovalnice s trga Libertà v bolj udobne prostore na ulici Carducci. Podobno velja za
skrajšanje delovnega urnika v manjših
poslovalnicah.
Zmanjšane potrebe po gotovini kot posledica razvoja novih bančnih poti in nove
zakonodaje na področju pranja denarja
omogočajo Banki, da preusmeri uslužbence v bolj učinkovito osebno svetovanje.
Pred koncem je Sossijeva povabila člane, naj pomagajo s predlogi, kritikami in
mnenji, saj lahko ravno njihove zamisli pripomorejo k izboljšanju Banke in uresničevanju njenega poslanstva. Sledili sta poročili predsednika in podpredsednika.
ZKB panorama
I punti chiave
degli incontri zonali
Agli inizi di novembre Opicina e Aurisina hanno ospitato gli
abituali incontri zonali. Il Direttore generale Alessandro Podobnik
ha illustrato ai Soci l'andamento della Banca, mentre
la Responsabile commerciale Nicoletta Sossi ha presentato
la riorganizzazione degli sportelli e alcune scelte organizzative
che la Banca ha posto in essere nell'anno 2014.
Ad aprire la serata è stato il Direttore Podobnik che ha introdotto il proprio intervento riprendendo gli elementi che hanno pesato sul risultato dell'ultimo esercizio
e chiarendo le scelte strategiche che hanno permesso di ottenere risultati nettamente migliori nell'esercizio in corso.
Il Direttore ha poi analizzato in profondità il bilancio semestrale soffermandosi sulle voci che, ri-spetto all'anno passato, registrano i migliori recuperi e chiarendone
le cause.
Il dott. Podobnik ha messo in particolare evidenza la solida situazione di liquidità
della Banca ed i potenziali profitti derivanti dalla vendita di strumenti finanziari (titoli), che la Banca ha deciso di non realizzare per garantirsi un maggiore flusso cedolare nel futuro.
La parola è poi passata a Nicoletta Sossi.
La Responsabile commerciale ha chiarito
che il Piano strategico per il triennio 20142016 definisce gli obiettivi e gli indirizzi
stabiliti dalla Banca per ot-tenere risultati
ottimali. A tal fine nel 2014 ha definito la
strategia funzionale al raggiungimento di
tali obiettivi, tra i quali spicca un’assistenza
più attenta e personalizzata a Soci e clienti.
La riorganizzazione degli sportelli è iniziata quest'anno e proseguirà anche nel
2015. Le difficili condizioni di mercato,
l'aggressività dei competitors e la crescente diffidenza nel sistema bancario impongono di arricchire l'offerta e migliorare il
rapporto con i Soci ed i clienti.
Il primo passo è stato quello di spostare
la filiale di Piazza Libertà nei più accoglienti spazi di via Carducci. Il secondo passo è
stato quello di rivedere gli orari di sportello di alcune filiali minori. La minore richiesta di contante come conseguenza dell'evoluzione dei canali di pagamento alternativi e della nuova normativa antiriciclaggio permette alla Banca di destinare alcune risorse umane all'attività di consulenza
mirata.
Prima di concludere il proprio intervento la Sossi ha invitato i Soci a fornire suggerimenti, critiche e pareri, con i quali contribuiranno al miglioramento della Banca e
le permetteranno di realizzare il suo mandato. La serata si è conclusa con gli interventi del Presidente e del Vice Presidente.
Poslušalstvo
v Nabrežini
La platea
all'incontro
di Aurisina
23
ZKB mladi
ZKB vzgaja mlade
k [email protected]
V četrtek, 30. oktobra 2014, je bila v razstavni dvorani Zadružne
kraške banke na Opčinah v okviru obeležitve Svetovnega dneva
varčevanja podelitev nagrad najuspešnejšim dijakom in učencem
lokalnih večstopenjskih šol.
Vzgoja najmlajših k smotrnemu ravnanju z
denarjem je eno od poslanstev Zadružne
kraške banke, ki že vrsto let ob Svetovnem
dnevu varčevanja najbolj marljivim dijakom podeljuje denarno nagrado in priljubljene šparovce v obliki prašička.
Na tokratnem seznamu se je znašlo 54
dijakov slovenskih in italijanskih šol (33
osnovnošolcev in 21 srednješolcev), ki so
s starši in drugimi sorodniki do zadnjega
kotička napolnili razstavno dvorano Banke.
Na veliko povpraševanje je bila letos med
zavode vključena tudi Večstopenjska šola
Vladimir Bartol, ki združuje osnovne šole
“Oton Župančič” pri Svetem Ivanu, “Fran
Milčinski” na Katinari in “Fran Saleški Finžgar” v Barkovljah, ter srednjo šolo prve stopnje “Sv. Ciril in Metod” pri Svetem Ivanu in
njeno istoimensko podružnico na Katinari.
Večer je popestril čarodej Mr. Lee, ki ni
presenetil samo najmlajših, ampak je navdušil tudi marsikaterega odraslega.
Prašički čakajo na rejo
I salvadanai attendono
di essere allevati
24
ZKB giovani
La ZKB educa
i giovani al risparmio
Nella giornata di giovedì 30 ottobre 2014 la sala esposizioni della
Banca di Credito Cooperativo del Carso di Opicina ha ospitato
la premiazione dei migliori alunni dei locali istituti comprensivi
nell'ambito della Giornata mondiale del risparmio.
L'educazione dei più giovani alla gestione
responsabile del denaro è una delle priorità della Banca di Credito Cooperativo del
Carso. Ormai da anni in occasione della
Giornata mondiale del risparmio la Banca
conferisce ai migliori alunni un premio in
denaro e un simpatico salvadanaio a forma di maialino.
Questa volta il premio è andato a 54
alunni delle scuole italiane e slovene (33
alunni delle scuole elementari e 21 alunni
delle scuole medie di primo grado) che,
assieme ai propri genitori ed agli altri parenti, hanno riempito in ogni ordine di posto la sala esposizioni di Opicina.
A grande richiesta quest'anno la Banca
ha inserito tra i beneficiari anche gli alunni
dell'Istituto comprensivo “Vladimir Bartol”,
che riunisce le scuole elementari “Oton
Župančič” di San Giovanni, “Fran Milčinski”
di Cattinara e “Fran Saleški Finžgar” di Barcola, oltre alla scuola media di primo gra-
do “Sv. Ciril in Metod” di San Giovanni e la
sua sede distaccata di Cattinara.
La serata è stata movimentata dal prestigiatore Mr. Lee che, oltre ai più giovani,
ha lasciato a bocca aperta anche qualche
adulto.
Prizori
z veselega dne
Immagini di una
giornata festosa
25
26
ZKB gite
Odkrivanje
barvite
Maremme
I colori
della
Maremma
Na veliko povpraševanje je tudi
letos Banka izpeljala večdnevni
članski izlet. Od 17. do
21. septembra 2014 so se
izletniki mudili po toskanski
Maremmi na petdnevni turi v
znamenju kulture, zgodovine
in enogastronomije, kjer so
občutili raznolike sugestije te
zemlje.
A grande richiesta anche
quest'anno la Banca ha
organizzato la gita sociale.
Dal 17 al 21 settembre 2014 i
gitanti hanno svolto un tour di
cinque giorni della Maremma,
terra dalle molteplici suggestioni,
alla scoperta di cultura, storia ed
enogastronomia locale.
Po ogledu Pise so se izletniki nastanili v
kraju Marina di Grosseto, od koder so se v
naslednjih dneh spustili na ogled najlepših in najbolj značilnih naselij te pokrajine,
h katerim prištevamo Porto Ercole, uvrščeno januarja 2014 na seznam najlepših italijanskih vasi, Pitigliano, Sorano in Sovano, t.i. mesta tufa in očarljiva zgodovinska
naselja ter redke primere srednjeveškega
prostorskega načrtovanja, ter Masso Marittimo, pravi srednjeveški biser.
Izrazito zelenje borovih gozdov, izredno
barvita mediteranska makija in intimnost
antičnih vasi so glavni obrisi mogočne
freske, v kateri se prepletata preteklost in
sedanjost.
Izlet bo nedvomno ostal zapisan v spominu udeležencev zaradi kulinaričnih in
vinskih užitkov ter zaradi velike kulturne
obogatitve, ki so je bili deležni.
Il primo giorno è stato dedicato alla visita di Pisa. Nei giorni successivi, facendo
base a Marina di Grosseto, i gitanti hanno
visitato alcuni tra i luoghi più belli e caratteristici della zona, tra i quali Porto Ercole,
inserita nel gennaio 2014 tra i borghi più
belli d'Italia, le città del tufo Pitigliano, Sorana e Sovana, suggestivi borghi dall'atmosfera ferma nel tempo e rari gioielli di
urbanistica medievale, nonché Massa Marittima, vera perla del Medioevo.
Il verde intenso delle pinete, le straordinarie chiazze di colore della macchia mediterranea, le atmosfere raccolte degli antichi borghi sono i tratti essenziali di un
unico grande affresco in cui passato e presente si rincorrono.
La gita rimarrà sicuramente impressa
nella memoria dei partecipanti per i piaceri della buona tavola e del buon vino uniti
all’arricchimento culturale goduto.
Sprehod ob morju
Passeggiata
sul lungomare
27
ZKB izleti
1
28
2
3
4
5
ZKB gite
6
1-2 Pisa
4 Pitigliano
6 Klet / Cantina Mortelle
3 Sorana
5 Massa Marittima
7 Skupinska slika / Foto di gruppo
7
29
ZKB za prosti @as
Slikovna križanka
SESTAVIL
LAKO
NAPOVED
NOGOMETNA
ČLOVEKOVE
EKIPA
USODE ...
IZ FERRARE
Z ZVEZDAMI
OKUSNA
MORSKA
RIBA
ŽELEZEN
GORSKE
DROG ZA
REŠEVALNE
DROBLJENJE
SANI
KAMENJA
ETIOPSKI
KNEZ
REBULOV
DIJAK ...
IZ TRENTE
SKLENITEV
ZAKONSKE
ZVEZE
EDEN OD
DUMASOVIH
MUŠKETIRJEV
INDUSTRIJSKO MESTO V
LOMBARDIJI
BERI
REVIJO
SKUPAJ
BREZZVOČJE
NEKDANJI
PREDSEDNIK
FRANCIJE
SARKOZY
FR. GENERAL
(RAOUL)
SL. KOŠARKAR (BORUT)
REKA
V GANI
HOLANDSKI
SLIKAR
BORIS
KOBAL
BEOTIJEC
TRUPLO
BREZ SOGLASNIKOV
OLIVER
CROMWELL
NAŠA VAS
PRI DEVINU
ZKB vam želi…
BERI
REVIJO
SKUPAJ
VEČJA
KAMNITA
GMOTA
PAPEŠKA
DRŽAVICA
ENOVALENTNI
RADIKAL
POKLON
NIZOZEMSKI VOHALNI
ORGAN
HUMANIST
... ROTTER- NAŠE ODB.
DAMSKI
DRUŠTVO
MESTO
V SLOVENIJI
GOROVJE
V S. ARABIJI
TRŽAŠKI
PISATELJ
(ITALO)
PODEŽELSKO
NASELJE
MESTO PRI
MANTOVI
DOLGA
VRSTA LJUDI
ALI VOZIL
EGIPČANSKI
BOG SONCA
NAVADNO
POKRIVALO
IME TREH
PERGAMONSKIH
KRALJEV
ELIZABETH
TAYLOR
(LJUBK.)
FIGURA,
PODOBA
EINSENHOWERJEV
VZDEVEK
GR. MUZA
PESNIŠTVA
PRIPOVEDNA
PESNITEV
KAR
NANESE
VETER
ANTON
NOVAČAN
NEKDANJA
JUGOSLOV. SIN MOJIH
VARNOSTNA STARŠEV
SLUŽBA
GIZDALIN
TRENJE
ZAČETEK
ZREJE
OTIS
REDDING
SLOVENSKA
PEVKA
FURLAN
REKA PAD
(ORIG.)
NAJVIŠJA
GORA
V TURČIJI
SLOVARČEK - ASIR = gorovje v Saudski Arabiji • ATALOS = pergamonski kralj • NEER = holandski slikar, krajinar (Aert van der) • OTI = reka
v Gani, pritok Volte • OZNA = jugoslovanska varnostno - obveščevalna služba • SALAN= nekdanji francoski general, poveljnik OAS v Alžiriji
30
ZKB per il tempo libero
Parole crociate
1
11
2
3
12
4
13
16
17
5
6
7
14
8
9
15
18
19
20
21
22
24
23
25
26
28
38
39
45
48
31
35
34
44
27
30
29
33
47
10
36
40
41
32
37
42
43
46
49
50
51
ORIZZONTALI: 2. Favola, novella; 5. World
Logistic Organization; 8. Competizione, partita; 11. Robert Edward, generale sudista nella guerra di secessione americana; 13. Il quotidiano di Indro Montanelli; 16. La macchina
che sfrutta l'energia di una cascata; 20. Secondo la scala gerarchica; 21. Pacino, attore
americano; 22. Un'opera di Giuseppe Verdi;
23. Nasce dal Monviso; 24. Un Mercoledì prima della quaresima; 26. Garfunkel, cantante
americano; 27. Ripetuto si dice brindando; 28.
Tutt'altro che bestiale; 30. Le iniziali di Annan;
31. Superiore di un monastero; 33. Come dire... stoccata; 37. Un corso per imparare l'inglese; 38. Ito per esteso; 39. Replicati, ripetuti;
44. Né mio né suo; 45. C'è quello astronomico
o astrofisico; 47. Teso a metà; 49. Può essere
oculare o di Geova; 50. Moto periodico di ampie amasse d'acqua; 51. Incapaci, imbranate.
VERTICALI: 1. È di solito un cestista; 2. Figlio di Filippo d'Asburgo; 3. Rotaie; 4. Fornito di organi per
volare; 5. Richard, attore statunitense; 6. La Goggi
dello spettacolo; 7. Una delle maggiori città dell'Algeria; 8. Navi a remi o a vela, tipiche del Mediterraneo; 9. Cassius Clay in veste... musulmana; 10. Portati e consegnati; 12. Un quartiere romano; 14. Isola
dell'Indonesia; 15. Altro nome del castorino; 17. Storta; 18. Entrata di cassa; 19. Cerchio luminoso attorno
agli astri; 24. Parte della pelle dei bovini sulla groppa, vicino alla coda; 25. Carnevali, poeta e scrit tore
italiano; 27. Il capolavoro di Liza Minnelli; 29. Congiunzione latina; 32. Titolo nobiliare; 34. Capoluogo
di una regione autonoma italiana; 35. Città a nord
ovest di Milano; 36. Organi del fiore costituiti da filamento e antera; 40. Salita con for te pendenza; 41.
In quel luogo, lì; 42. Prestigioso collegio del Regno
Unito; 43. Imbarcazione leggera per vogatori; 46.
"Signor" medievale; 48. Nota e articolo. (lako)
REŠITVE. Slikovna križanka, vodoravno: Sholar, poroka, Aramis, Lodi, Salan, B. K., Oti, Aon, O. C., uspešno, nos, etil, Svevo, Idrija, karavana, vas, Atalos,
Raa, Liz, lik, snob, Ike, Erato, zr, namet, Polona, A. N., Po, Ararat; geslo: uspešno Novo leto. SOLUZIONI. Parole crociate, orizzontali: 1. a, 2. fiaba, 5. WLO,
8. gara, 11. Lee, 13. Il Giornale,16. turbina idraulica, 20. ordinatamente, 21. Al, 22. Il trovatore, 23. Po, 24. Ceneri, 26. Art, i, 27. cin, 28. umano, 29. e, 30. K. A.,
31. abate, 33. lanciata, 36. s, 37. ABA, 38. andato, 39. reiterati, 44. tuo, 45. osservatorio, 47. te, 48. l, 49. testimone, l, 50. alta marea, 51. inette.
31
ZKB [email protected] operacije
32