Vloga za vpis otroka v vrtec Gornji Grad in Bočna

Vloga za vpis otroka v vrtec Gornji Grad in Bočna
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad – VRTEC GORNJI GRAD, VRTEC BOČNA
Kocbekova cesta 21
3342 Gornji Grad
Tel: 03 839 12 40
Faks: 03 839 12 41
E-pošta: [email protected]
___________________________________________________________________________________________
IZPOLNI VRTEC:
Vloga sprejeta dne:
Številka vpisa:
VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
PODATKI O OTROKU:
Ime in priimek otroka:
Datum rojstva otroka:
spol:
EMŠO otroka:
Država rojstva:
M
Ž
Kraj rojstva:
________________________
STALNO BIVALIŠČE
ZAČASNO BIVALIŠČE
Naslov:
Pošta:
Občina:
ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI OTROKA
(alergije, težave s sluhom, govorom, vidom, gibanjem, …)
DRUGI OTROCI V DRUŽINI
rojen
vključen v vrtec
rojen
vključen v vrtec
ŽELIM SPREJEM V ENOTO (v okence vpišite prioritetno številko enote od 1 do 2)
GORNJI GRAD (obratovalni čas od 5.30 do 16.00 ure)
BOČNA (obratovalni čas od 5.30 do 15.30 ure)
Vključitev v vrtec želim z dnem:
PROGRAM VKLJUČITVE (v okencu označi izbrani program)
DVEVNI PROGRAM, ki traja dnevno od 6 do 9 ur
POLDNEVNI PROGRAM, ki traja dnevno od 4 do 6 ur
Če ste oddali vlogo tudi v druge vrtce, jih vpišite po vašem prioritetnem vrstnem redu (1. mesto vaša prioriteta).
1.
2.
Ali bo otrok prvič vključen v vrtec?
3.
4.
DA
NE
1
Vloga za vpis otroka v vrtec Gornji Grad in Bočna
PODATKI O STARŠIH (ali zakonitem zastopniku)
MAMA
OČE
SKRBNIK
priimek in ime
EMŠO
naslov stalnega bivališča:
občina stalnega bivanja:
naslov začasnega bivališča:
občina začasnega bivanja:
Zaposlitev (ustanova,
podjetje, drugo)
Telefonska št. doma/služba
GSM
Naslov elektronske pošte
PRILOGE, KI DAJEJO OTROKU PREDNOST PRI SPREJEMU V VRTEC (označite, katere
listine dostavljate v prilogi):
Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine.
Listina, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.
Potrdilo o družinski skupnosti, iz katerega je razvidno, da otrok živi v enoroditeljski družini.
Potrdilo o statusu študenta (potrdilo o vpisu).
Potrdilo delodajalca, da je starš zaposlen v neposredni bližini vrtca Gornji Grad oz. Bočna.
IZJAVA STARŠA
 V skladu s 3. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/05 (ZinfP),
51/07 (ZUstS-A), 67/07) dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov za potrebe Vrtca Gornji
Grad oz. Bočna.
 Dovoljujem, da se sme otroka fotografirati ali snemati v vrtcu in izven njega (pri delu, igrah, prireditvah
ipd.) in se fotografije ter video, zvočni in filmski posnetki nastopov otrok uporabljajo in predvajajo v
okviru vrtca, v publikaciji vrtca, glasilu, izven vrtca pa le za namen promocije vrtca (likovni in drugi
izdelki objavljeni v otroških in/ali strokovnih revijah, publikacijah, na likovnih natečajih ipd.).
IME IN PRIIMEK STARŠA - NASLOVNIKA NA IZSTAVLJENI MESEČNI OBVEZNOSTI:
_____________________________________________________________________________
SKLEP O SPREJEMU OTROKA V VRTEC
Vrtec naj pošlje sklep o sprejemu otroka v vrtec na naslov:
Datum:
Podpis vlagatelja/ice:
2
Vloga za vpis otroka v vrtec Gornji Grad in Bočna
IZPOLNI VRTEC
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem (20.
Člen Zakona o vrtcih, Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS,
94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF). Otroke se razvrsti v skladu s kriteriji, ki ji je določila ustanoviteljica Občina
Gornji Grad s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec
Komisija mora pri izbiri in sprejemu otrok upoštevati naslednje kriterije:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ŠT. TOČK
KRITERIJI
Stalno prebivališče družine na območju občine
Gornji Grad (starši ali eden od staršev ima skupaj
z otrokom stalno prebivališče v občini Gornji Grad)
Zaposlenost obeh staršev (enako velja za starše,
ki so zavarovani iz naslova kmetijstva ali študentje
s statusom ali za enoroditeljske družine)
Otrok, ki ima le enega zaposlenega starša
(možnost družinskega varstva)
Otrok, ki bo vpisan v celodnevni program
Otrok, ki bo v naslednjem letu vključen v osnovno
šolo
Otrok, ki je bil uvrščen na čakalno listo v preteklem
letu in med letom ni bil sprejet v vrtec
Otrok iz družine z več otroki (vsak otrok ena točka)
IZPOLNI KOMISIJA
20
10
5
10
20
10
2, 3, 4…
SKLEP KOMISIJE/RAVNATELJICE (izpolni komisija/ravnateljica):
Otrok sprejet:
DA
NE – utemeljitev
Datum sprejema: ___________________________________
Utemeljitev (v primeru negativnega odgovora):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
Gornji Grad, dne __________________
Podpis ravnateljice/predsednika komisije:
3