Obvestila november 2011 - Območna obrtno

Obvestila
OBMOČNA
OBRTNO-PODJETNIŠKA
11/2011
ZBORNICA
TRŽIČ
T I S K O V I N A
Poštnina plačana pri pošti Tržič
predstavlja se
PEČARST VO
DEDEK MRAZ 2011
ROBERT
GAŠPERLIN
Iz vsebine
Mesečni podatki za obračun plač in drugih prejemkov. . . . . . . . . . . . . . . 3
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mesečni podatki za obračun
plač in drugih prejemkov
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ
URADNE URE ZBORNICE:
Ponedeljek
8 – 12
Sreda
8 – 16
Petek
8 – 12
obračunski mesec: oktober 2011
Zlata gazela 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ugodna posojila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Podatki o delovnih urah
dejanski
prazniki
skupaj
Zakon o DDV-ju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Delovni dnevi
Število ur za obračun (40 urni delavnik)
20
160
1
8
21
168
Naj računovodski servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ČLANOV
Najpodjetniška ideja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
V Obvestilih in Tržičanu je možna predstavitev
dejavnosti firme. Predstavitev članov, ki imajo
poravnano članarino zbornici je brezplačna.
Sekcija za prevoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Izdaja:
OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA TRŽIČ
Trg svobode 1
4290 Tržič
tel.: 04/592 33 40
gsm: 031/365 842
fax: 04/596 30 20
davčna št.: 78405408
transakcijski račun pri ABANKI D.D.
Ljubljana
št. 05100-8010006221
e-pošta:
[email protected]
Izhaja enkrat mesečno
v nakladi 380 izvodov.
Glasilo je brezplačno
za člane zbornice.
Tisk:
Tiskarna Uzar Tržič
Dedek Mraz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Predstavlja se Pečarstvo - Robert Gašperlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Osnovni podatki za obračun plač
1.524,15 EUR
Povprečna bruto plača v RS za JULIJ 2011
15.06.2011
Prva objava povprečne plače v RS (Statistični urad RS)
np
Uradna objava povprečne plače v RS (Uradni list RS)
261,96 EUR
Splošna davčna olajšava (mesečni znesek)
Zaključek poslovnega leta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dovoljeni neobdavčeni znesek za prehrano med delom
Problematika družb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Minimalni znesek za prehrano med delom
Obvezni pobot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Reklamacija in zavrnitev računa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ženske podjetnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
748,10 EUR
Minimalna plača
Zajamčena plača
237,73 EUR
Izhodiščna plača splošne kolektivne pogodbe
368,90 EUR
Terme Olimia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Maksimalni znesek regresa za letni dopust
Vici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1,0000
Faktor revalorizacije za refundiranih obračun boleznin
Minimalni znesek regresa za letni dopust
Član - članu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3,56 EUR
852,40 EUR
Najnižja pokojninska osnova
Domača vas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Frizerji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6,12 EUR
748,10 EUR
1.053,26 EUR
Lestvica za obračun akontacije dohodnine
razred
1
2
3
osnova nad
0,00 EUR
636,21 EUR
1.272,41 EUR
osnova do
636,20 EUR
1.272,40 EUR
-
odstotek
16,00%
27,00%
41,00%
znesek
0,00 EUR
101,79 EUR
273,57 EUR
Opozorilo
V teh dneh ste verjetno ponovno prejeli
povabilo v angleščini posredovalno s strani
EUROPEAN UNION WEB-REGISTER
REPUBLIK OF SLOVENIA.
Priporočamo vam, da na omenjeno povabilo
ne odreagirate, saj podpisan in posredovan
obrazec na podjetje v Nemčijo, velja kot
pogodba, sklenjena za dobo 3 let, na podlagi
katere boste plačali 873 € letno za objavo na
svetovni spletni strani.
3
*Povprečna bruto plača za avgust 2011 (PP), v EUR (končni podatki)
**Minimalna plača za leto 2010
***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2010, v EUR (končni podatki)
Zavezanec plača prispevke do 15. 11. 2011; v enakem roku mora pristojnemu davčnemu uradu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu
OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. Plačilne naloge zavezanec izpolni v skladu z navodili, ki jih je prejel od pristojnega davčnega urada.
2.19
14.63
1,397.34
1.65
10.97
1,048.00
Prisp. delodajalca za zaposl.
Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ
0.06%
0.45
3.00
285.79
0.55
3.65
349.33
0.82
5.48
524.00
1.10
7.32
698.66
1.37
9.15
873.35
1.92
12.80
1,222.67
492.00
3.66
3.66
5.12
368.99
2.74
2.74
3.84
123.00
0.91
0.91
1.28
100.62
0.75
0.75
1.05
0.10%
0.10%
0.14%
Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za starš. var.
Prisp. delodajalca za starš. var.
Prisp. zavarovanca za zaposl.
184.50
1.37
1.37
1.92
245.99
1.83
1.83
2.56
307.50
2.29
2.29
3.20
430.50
3.20
3.20
4.48
890.71
232.65
239.96
19.39
668.04
174.48
179.97
14.54
222.68
58.16
59.99
4.85
182.17
47.58
49.08
3.96
6.36%
6.56%
0.53%
Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ
Prisp. delodajalca za ZZ
Prisp. za poškodbe pri delu
334.02
87.24
89.99
7.27
445.35
116.32
119.98
9.69
556.70
145.40
149.98
12.12
779.37
203.57
209.97
16.96
566.98
323.73
3,657.96
425.24
242.80
496.11
283.26
2,743.47
354.37
202.33
283.49
161.86
212.62
121.40
1,371.74
141.75
80.93
115.96
66.21
15.50%
8.85%
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ
914.49
1,828.98
2,286.23
3,200.72
240 % PP
180 % PP
90 % PP
znesek
veljavne min.
plače
748,10
Bruto zavarovalna osnova v EUR
60 % PP
120 % PP
150 % PP
210 % PP
Nad 62.784,96
Nad
53.815,68
do vključno
62.784,96
Nad
44.846,40
do vključno
53.815,68
NNad
35.877,12
do vključno
44.846,40
Nad
26.907,84
do vključno
35.877,12
Do vključno
8.536,36**
Dosežena osnova v EUR za leto
2009 (v EUR)
Nad 8.536,36 Nad 17.938,56
do vključno
do vključno
17.938,56***
26.907,84
4
Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.
d., je v Cankarjevem domu v Ljubljani
razglasila najboljša med hitro rastočimi
slovenskimi podjetji in podelila zlato,
srebrno in bronasto gazelo 2011. Kipec
zlate gazele je pripadel savinjsko-zasavski
gazeli KLS Ljubno, kipec srebrne gazeli
osrednjeslovenski gazeli XLAB in kipec
bronaste gazele dravsko-pomurski gazeli
GMT. Petsto najhitreje rastočih slovenskih
podjetij je v petih letih od leta 2005 do
2010 ustvarilo 8.462 novih delovnih mest.
KLS Ljubno
Podjetje že 39 let vodi direktor Bogomir
Strašek. Kar 83-odstotkov izdelkov izvozijo,
z zobatimi obroči pa podjetje dosega kar
40 odstotkov evropskega in 12 odstotkov
globalnega trga. Njihovi zobati obroči so
vgrajeni v motorje kar 28 avtomobilskih
znamk. Podjetje je razvojno naravnano,
kar se kaže v več kot 30-odstotnem deležu
novih proizvodov v skupni prodaji v zadnjih
dveh letih. Ob tem pa več kot dve tretjini
zaposlenih vsako leto opravi eno ali več oblik
notranjega usposabljanja. Podjetje je eno
najbolj avtomatiziranih podjetij v panogi,
saj je robotiziranih več kot 90-odstotkov
proizvodnih procesov. Obenem dosegajo
izredno kakovost proizvodov in le 1,6
reklamacije na milijon proizvodov. Več kot 4
odstotke celotnih letnih prihodkov investirajo
v razvoj novih znanj in veščin zaposlenih ter
razvoj proizvodov in proizvodnih procesov.
Obrazložitev komisije
V KLS Ljubno najdemo znanje in
razumevanje potreb trga, bogastvo izkušenj
Podelitev priznanj
Zlato gazelo 2011 je podjetju KLS Ljubno
na prireditvi v Cankarjevem domu podelil
predsednik RS dr. Danilo Türk, podjetje
XLAB je kipec s srebrno gazelo 2011 prejelo
5
ZLATA GAZELA 2011
Zlata gazela
2011 je KLS
Ljubno!
oktober 2011
1.524,15*
PRISPEVKI
Prispevki za socialno
varnost samozaposlenih
dela z ljudmi in negovanje odnosov
med njimi ter športne vrednote, ki jih
podjetje neguje v stalnem tekmovanju
in zmagovanju na globalnih poslovnih
olimpijskih igrah. Podjetje je vrsto let nazaj
začelo od začetka. Po tem, ko se je ob
osamosvojitvi soočil z 94-odstotno izgubo
trga, je KLS ne le preživel, temveč postal
eden najpomembnejših dobaviteljev
avtomobilske industrije v svetovnem merilu.
Prodorno podjetje je razvojno naravnano:
delež novih proizvodov in novih kupcev
v skupni prodaji v zadnjih letih znaša med
26 in 30 odstotki, z 90-odstotno pokritostjo
proizvodnih procesov pa KLS velja tudi
za najbolj avtomatizirano in robotizirano
podjetje v panogi. KLS Ljubno pod
vodstvom Mirka Straška daje visok poudarek
usposabljanju zaposlenih in kakovosti. Ta
se odraža v osupljivem standardu: v KLS
beležijo zgolj in samo 1,6 reklamacije na
milijon izdelkov. Spoštovanja vredna je tudi
rast dodane vrednosti na zaposlenega: v
letu 2010 je dosegla vrednost 70.381 evrov
na zaposlenega, kar pomeni podvojitev v
petih letih in obenem dvakratnik povprečja
slovenskega gospodarstva. Na podlagi
rezultatov in prepoznavanja vrednot gazele,
to je dinamične in obenem trajnostno
naravnane rasti, je svet gazel sprejel odločitev,
da priznanje zlata gazela 2011 prejme družba
KLS Ljubno.
Srebrna in bronasta gazela 2011
Naziv srebrne gazele 2011 je pripadel gazeli
Osrednje Slovenije, računalniškemu podjetju,
kjer razvijajo programsko opremo za spletno
komunikacijo in računalništvo v oblaku XLAB,
bronasta gazela 2011 pa je postala dravskopomurska gazela, trgovina z rezervnimi deli in
opremo za motorna vozila GMT.
1) V poglavju I. javnega razpisa – »Predmet
razpisa« se v 3. točki besedilo – »Skupna
višina razpisanih ugodnih posojil je
12.300.000,00 EUR, in sicer je namenjenih:
www.poslovni-bazar.si
• 11.300.000,00 EUR podjetniškim
projektom (namen B) in
• 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih
dejavnosti ali predelave in trženja
kmetijskih proizvodov (namen A2).«
• nadomesti s »Skupna višina razpisanih
ugodnih posojil je 17.600.000,00 EUR, in
sicer je namenjenih:
• 16.600.000,00 EUR podjetniškim
projektom (namen B) in
• 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih
dejavnosti ali predelave in trženja
kmetijskih proizvodov (namen A2).«.
Spremembe
javnega
razpisa
za ugodna
posojila
podjetništvu
in projektom
kmetijske
predelave,
trženja in
dopolnilnih
dejavnosti
Slovenski regionalno razvojni sklad je v
Uradnem listu RS št. 84 dne 21.10.2011 objavil
spremembo Javnega razpisa za ugodna
posojila podjetništvu in projektom kmetijske
predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/11
z dne 4. 2. 2011 (Ob-1250/11) in njegovih
dopolnitev v Uradnem listu RS, št. 40/11 z dne
27. 5. 2011 (Ob-3210/11), št. 43/11 z dne 3. 6.
2011 (Ob-3361/11) ter št. 71/11 z dne 9. 9. 2011
(Ob-4536/11) (v nadaljevanju: javni razpis), v
katerega se vključita naslednji spremembi:
6
2) V poglavju VI. javnega razpisa – »Roki in
način prijave« se v drugem odstavku 1. točke
besedilo – »Roki za oddajo prijav so: 4. 3., 15.
4., 7. 6., 15. 7., 30. 9. ter 28. 10., vsi leta 2011.«
nadomesti z »Roki za oddajo prijav so: 4. 3.,
15. 4., 7. 6., 15. 7., 30. 9. ter 15. 11., vsi leta 2011.«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Vir: www.podjetniski-portal.si, Moj spletni
ZAPOSLI.ME – subvencije za
vzpodbujanje zaposlovanja
Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo,
kjer delodajalci lahko pridobijo subvencijo za
zaposlitev brezposelnih – težje zaposljivih.
Povabilo je odprto do 29.2.2012.
Gre za zaposlitev invalidov, iskalcev prve
zaposlitve, starejših od 50 let, dolgotrajno
brezposelnih. Delovno razmerje mora trajati
neprekinjeno najmanj 1 leto za polni delovni čas
(za invalidnost za krajši delovni čas). Subvencija
znaša 4.000 € in se izplača v enkratnem znesku.
Več informacij dobite na www.zaposli.me
za delodajalce.
Novosti in
dopolnitve
Zakona o
davku na
dodano
vrednost
(ZDDV-1E)
5.10.2011 je bil v Uradnem listu objavljen
Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o davku na dodano vrednost
(ZDDV-1E). Bistvene spremembe in
dopolnitve, ki jih prinaša novela
ZDDV-1E, so:
• Popravek DDV od neplačanih terjatev
v postopkih prisilne poravnave in v
stečajnih postopkih:
V skladu z novim četrtim odstavkom 39.
člena ZDDV-1 lahko davčni zavezanec
popravi (zmanjša) znesek obračunanega
in neplačanega DDV od vseh priznanih
terjatev, ki jih je prijavil v postopku
prisilne poravnave oziroma stečajnem
postopku. Navedena določba pomeni,
da bodo davčni zavezanci že na začetku
postopka prisilne poravnave ali stečajnega
postopka popravili (zmanjšali) obračunani
in neplačani DDV od priznanih terjatev,
ki so jih prijavili v postopku prisilne
poravnave ali stečajnega postopka.
Določba se uporablja za priznane terjatve
v postopkih prisilne poravnave in stečajnih
postopkih, za katere je bil sklep o začetku
postopka izdan po 1. januarju 2011.
Davčni zavezanci bodo lahko popravili
(zmanjšali) obračunani DDV v obračunu za
davčno obdobje, ki se konča po uveljavitvi
ZDDV-1E, torej v obračunu za oktober
2011 oziroma oktober – december 2011.
Če davčni zavezanec naknadno prejme
plačilo ali delno plačilo, mora od prejetega
zneska, ki presega znesek nepopravljenega
obračunanega DDV, obračunati DDV.
• Pisno obvestilo kupcu o znesku DDV,
za katerega kupec nima pravice do
odbitka
Davčni zavezanec lahko v skladu s
spremenjeno določbo drugega odstavka
39. člena ZDDV-1 popravi (zmanjša) znesek
obračunanega DDV, če pisno obvesti
kupca o znesku DDV, za katerega kupec
nima pravice do odbitka DDV. Tako lahko
davčni zavezanec zmanjša davčno osnovo
že v davčnem obdobju, v katerem pisno
obvesti kupca o znesku DDV, za katerega
le ta nima pravice do odbitka in ne šele
v davčnem obdobju, v katerem prejme
pisno obvestilo kupca, da je popravil
odbitek DDV. Dobropisov torej ne bo več
potrebno potrjevati, potrebno pa je kupca
obvestiti o znesku DDV, za katerega kupec
nima pravice do odbitka.
• Predložitev rekapitulacijskega
poročila (92. člen), Prijava pričetka
in/ali prenehanja opravljanja dobav
blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV1 (78.a člen), Predložitev poročila o
dobavah blaga ali storitev po 76.a
člena ZDDV-1 (92.a člen). Obveznost
predložitve rekapitulacijskega poročila je
določena le za davčna obdobja, ko davčni
zavezanec opravi transakcijo znotraj Unije
ali ko mora izvršiti popravke za pretekla
obdobja poročanja.
Črtanje 78.a člen ZDDV-1 pomeni,
da davčnim zavezancem ni treba
več prijavljati pričetka opravljanja ali
prenehanja opravljanja dobav blaga ali
storitev po 76.a členu ZDDV-1.
Dolžnost poročanja o dobavah iz 76.
a člena je določena le za tisto davčno
7
ZAKON O DDV-ju
UGODNA POSOJILA
iz rok predsednika sveta gazel Matjaža
Čadeža, bronasto gazelo pa je podjetju GMT
podelil državni sekretar na ministrstvu za
gospodarstvo mag. Janko Burgar.
Novela ZDDV-1E začne veljati 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS.
www.poslovni-bazar.s
Naj
računovodski
servis 2011
Zbornica računovodskih servisov je letos že
četrtič organizirala izbor »Naj računovodski
servis« z namenom, da v poslovni javnosti
širi zavedanje o pomenu kakovostnega
računovodskega servisa.
Na slavnostni podelitvi, ki je potekala v okviru 13.
Kongresa računovodskih servisov v Portorožu, je
Aleksander Štefanac, predsednik zbornice, izročil
plaketo in kipec:
• v kategoriji MALI: MDS JOVANOVIĆ &
JAVERNIK d.o.o.
• v kategoriji SREDNJI: APO VIZIJA d.o.o.
• v kategoriji VELIKI: UNIJA d.d.
Prejemnike priznanj tudi letos odlikujejo
dolgoletna tradicija in stabilno poslovanje, širok
spekter strank, uporaba naprednih računalniških
tehnologij, zlasti pri komunikaciji in izmenjavi
podatkov s strankami. Pri vseh treh zmagovalcih
je izpostavljena izjemna skrb za visoko strokovno
usposobljenost in permanentno izobraževanje
zaposlenih.
Dobitnika priznanja za Naj računovodski servis
v kategoriji MALI, MDS Jovanović & Javernik
Trbovlje, nudi celovite storitve strankam z
8
različnimi dejavnostmi. Odlikuje jih hitra
odzivnost, posebej pa so ponosni, da lahko
s strankami komunicirajo tudi v nemškem
jeziku, kar jim daje dodatne možnosti za široko
paleto strank, tudi takih s tujimi lastniki in
poslovodstvom. Kljub temu, da so majhen
servis, pa za stranke poskrbijo v celoti ter jih vsak
mesec sproti obveščajo o podatkih o njihovem
poslovanju.
Za zmagovalca v kategoriji SREDNJI, podjetje
Apo vizija d.o.o., je značilna raznovrstna
ponudba, v zadnjem času pa postajajo
specializirani tudi za proračunske uporabnike.
Predvsem so ponosni, da stranke obravnavajo
individualno, saj dobro poznajo poslovanje
vsakega posameznega naročnika. Storitve
izvajajo z moderno tehnologijo, stremijo pa k
čim večjemu obsegu brezpapirnega poslovanja,
ki nudi predvsem višjo dodano vrednost.
Unija d.d., prejemnik priznanja v kategoriji VELIKI,
odlikujejo celovite visokokakovostne storitve,
sodobna organizacija delovnega procesa in
sodobne informacijske storitve z brezpapirnim
poslovanjem, podprtim z dovoljenjem Arhiva
Slovenije. Zaposlujejo vrhunske strokovnjake
s področja računovodstva, davkov, kadrov
in notranje revizije, ki lahko skrbijo tudi za
najzahtevnejše stranke. V podjetju krepijo tudi
socialne elemente družbene odgovornosti, v
letu 2011 so pridobili tudi polni certifikat družini
prijaznega podjetja.
Unija ima svoje poslovalnice tudi v Srbiji, na
Hrvaškem, v BiH in v Črni Gori. Tako lahko
slovenskim podjetjem, ki tam poslujejo, nudijo
ustrezno podporo.
Izbor Naj računovodski servis je ena od
aktivnosti Zbornice računovodskih servisov, s
katero lahko računovodski servisi sami veliko
doprinesejo k promociji dejavnosti, s tem pa tudi
k zavedanju podjetnikov o pomenu kvalitetnega
računovodskega servisa.
Vir: www.poslovni-bazar.si
Skupni obiski in svetovanja
Instituta »Jožef Stefan« - Centra
za prenos tehnologij in inovacij,
Gospodarske zbornice Slovenije
in Urada RS za intelektualno
lastnino
NAJPODJETNIŠKA IDEJA
NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS
obdobje, v katerem je davčni zavezanec
opravil te dobave ali v katerem mora
popraviti podatke o teh dobavah iz
preteklih obdobij. S tem se odpravlja
obveznost predložitve praznih poročil
in s tem zmanjšuje administrativne
obremenitve za davčne zavezance.
Predstavniki Centra za prenos tehnologij in inovacij na IJS so v letu 2010 skupaj z GZS in UIL
uvedli prakso skupnih obiskov in svetovanj v podjetjih.
Na ta način lahko podjetje, ki ga obiščejo predstavniki vseh treh institucij hkrati, naenkrat dobi odgovore
in informacije s področij kot so konkretne možnosti sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami
(predvsem z IJS in KI), internacionalizacija poslovanja, vključevanja v slovenske in projekte EU, zaščiti
intelektualne lastnine…
Skupni obiski in svetovanja v podjetjih so brezplačni.
Vse interesente vljudno vabijo, da jim pišejo na e-naslov: [email protected]
Več o Centru za prenos tehnologij in inovacij: http://tehnologije.ijs.si/ttwiki
Več o Gospodarski zbornici Slovenije: www.gzs.si
Več o Uradu RS za intelektualno lastnino: www.uil-sipo.si
Vir: www.podjetniski-portal.si, Moj spletni priročnik
Sodelujte pri Najpodjetniški ideji
2012
Z novembrom bo na naslovu: www.finance-akademija.si/npi zaživela spletna stran devetega
izbora Najpodjetniška ideja 2012. Na njej boste našli članke o dosedanjih kandidatih pa tudi obrazec
za prijavo inovativne ideje, poslovnega modela, izdelka ali storitve. Do konca januarja 2012 lahko na
svojega favorita opozorite tudi po e-pošti: [email protected]
Zmagovalca iščejo v dveh kategorijah - imetnika najpodjetniške ideje 2012 in zmagovalca najpodjetniške
ekoideje 2012. Spomladi bodo med kandidati po uredniški presoji izbrali finaliste v obeh kategorijah,
zmagovalca med njimi pa bodo razglasili konec maja 2012. Izbrali ga bodo tudi prek spletnega
glasovanja bralcev.
Vir: www.podjetniski-portal.si, Moj spletni priročnik
9
Iz OZS smo prejeli naslednjo informacijo za prevoznike.
DEDEK MRAZ
SEKCIJA ZA PREVOZ
Sekcija za prevoz
DEDEK MRAZ 2011
1. Prevoznike opozarjamo na določila šestega odstavka 5. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št.
109/10; objavljen na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010109&stevilka=5732), ki
je začel veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa 1. julija 2011 in se glasi:
»(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča javne ceste, ki so namenjene kratkemu postanku
udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas predpisanega
počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla
vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali
samo priklopnega vozila je na teh površinah prepovedano. »
Predpisane globe:
- 1.000 EUR za posameznika, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom navedenega člena;
- 4.000 EUR pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost;
- 1.000 EUR njihova odgovorna oseba.
Priporočamo, da prevozniki svoje voznike o navedenem pravilu obvestijo pisno.
2. Pošiljamo tudi obvestilo TimoComa, ki se nanaša na varnostni paket TimoCom Secure – zaščito pred
krajo tovora in goljufijami.
3. V Uradnem listu RS št. 82/11 z dne 17.10.2011 je objavljen povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen iz 2.1 točke tretjega odstavka Zakona o trošarinah za obdobje od 1. septembra 2011 do
30. septembra, ki znaša 359,53 EUR na 1000 litrov. To pomeni, da znaša razlika med zneskom povprečne
trošarine, ki jo za posamezno obdobje ugotovi ministrstvo za finance in najnižjim zneskom trošarine, ki
ga določa 7. člen Energetske direktive (330 EUR za 1000 litrov) 29,53 EUR.
4. V uradnem listu RS, št. 83/11 je objavljen Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok, ki
razveljavlja stari Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Uradni list RS št. 42/09 in
109/10). Spremljevalec, ki spremlja skupino otrok med prevozom, mora zagotoviti organizator prevoza.
Spremljevalec je lahko le oseba, ki je dopolnila 21 let starosti, vendar hkrati ne more biti voznik, ki
prevaža skupino otrok. V vozilu mora biti ves čas najmanj en spremljevalec na 15 otrok. Spremljevalec
skrbi za varnost otrok pri vstopanju in izstopanju iz vozila. Skupaj z voznikom določi mesto vstopanja in
izstopanja, ki je glede na prometno infrastrukturo varno in primerno. Če je vozilo, v katerega vstopajo
ali izstopajo otroci, ustavljeno na vozišču, mora spremljevalec zagotoviti, da otroci nekontrolirano
ne hodijo po vozišču. Prav tako skrbi za red v vozilu med prevozom in pred začetkom vožnje mora
zagotoviti, da vsi otroci sedijo na sedežih in so ves čas vožnje ustrezno pripeti z varnostnimi pasovi.
Kadar sta v vozilu dva spremljevalca, morata biti razporejena med otroki spredaj in zadaj, če je v vozilu
več spremljevalcev, potem morajo biti razporejeni med otroki spredaj, zadaj in v sredini. Pravilnik začne
veljati 22. 10. 2011.
5. Z 5. novembrom 2011 prične veljati Pravilnik o zdravstvenih razlogih, zaradi katerih osebam ni treba
uporabljati varnostnih pasov. Vsebina pravilnika se nanaša na obvezno uporabo varnostih pasov v
vozilih z manj kakor 3,5 tone. Oseba, ki želi biti iz zdravstvenih razlogov upravičena do izvzema od
uporabe varnostnega pasu, mora pisno vložiti predlog na obrazcu Priloga 1 (objavljen bo na spletni
strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201183&stevilka=3521 ) in priložiti izvide zdravnika
specialista. Predlog se vloži pri enem od pooblaščenih izvajalcev medicine dela, prometa in športa.
Pooblaščeni izvajalec mora svojo odločitev podati v 30 dneh od prejema predloga.
10
Letos bo DEDEK MRAZ
obiskal otroke tržiških obrtnikov in pri
njih zaposlenih delavcev v
četrtek, 15.12.2011 v
OŠ Bistrica ob 17. uri.
Prijavite lahko otroke, ki so rojeni 2004 do letnice 2010.
Najprej bo kratka igrica, potem pa še obdarovanje otrok.
Kratka vsebina igrice
Vsi otroci hodijo v šolo, kjer se naučijo brati, pisati in izvejo veliko novih stvari. A
Pavliha ni tak kot ostali otroci, zato uganja vsemogoče vragolije, samo da mu ne bi
bilo treba sesti v šolske klopi. Le kdo in kaj mu lahko pomaga, da premaga ta strah?
To boste izvedeli, ko si boste ogledali razigrano otroško gledališko predstavo z
naslovom Pavliha noče v šolo.
Prireditev je namenjena otrokom članov naše zbornice (ki imajo poravnane
obveznosti za članarino) in otrokom delavcev, ki so zaposleni pri naših članih.
Prijave zbiramo do 2.12.2011.
Prosimo vas, da upoštevate datum prijave, saj kasnejših prijav ne bomo
mogli upoštevati!
Prijavnico pošljite na e-naslov [email protected] ali po faxu 04 /596 30 20
11
Pe~arstvo - ROBERT GAŠPERLIN s.p.
Dandanes lahko kvalitetne ploščice uporabljamo v slehernem
prostoru in s široko paleto barv v različnih prostorih dosežemo
različna razpoloženja. S tem se strinja tudi naš tokratni
sogovornik, Robert Gašperlin, ki ima svojo pečarsko obrt že
dolgih 17 let. Kako gole in brezosebne površine dobivajo obliko
in kaj še vse spada v njegov repertoar nam je zaupal v kratkem
intervjuju.
Robert je delo pečarja spoznaval ob opazovanju očeta Petra, ki
je s to obrtjo začel okrog leta 1980. Tudi sam je naredil srednjo
pečarsko šolo v Ljubljani in nadaljeval še s srednjo gradbeno
šolo. Opravljal je prakso in pripravništvo v tržiškem SGP, nato pa
tam dobil tudi prvo zaposlitev. Po 3 letih pridobivanja izkušenj
in trdega dela, se je odločil, da odpre svojo firmo. Sprva očitna
konkurenca očetovi dejavnosti je prerasla v odlično sodelovanje,
kooperantski odnos med dvema mojstroma, ki je uspešno
deloval vse do očetove upokojitve.
Pečarska obrt se neprestano razvija, spreminjajo so materiali,
tako da je nemogoče poznati vse aktualne izdelke na trgu.
»Najlažje je slediti ritmu enega ali dveh večjih proizvajalcev, pa
si bolj ko ne na tekočem«, razloži Robert. Pred leti denimo ni
nihče pomislil na hidroizolacijo pod tlakom, danes je to eden
bistvenih elementov v prostorih, kjer lahko pride do izlitja
vode. Naknadno izsuševanje in reševanje problemov s
plesnijo je bistveno dolgotrajnejši in dražji projekt,
zato mojster hidroizolacijo toplo priporoča vsem
graditeljem.
Robert je tekom let poskušal tudi s širšim
prevzemanjem objektov, torej organizacijo
celotne prenove, od rušitev, inštalacij,
pečarskih in slikopleskarskih del. To je tudi
za naročnika najbolj prijazen in najhitrejši
način, ki najmanj moti vsakodnevno rutino.
V takšnih projektih veliko sodeluje z drugimi
tržiškimi obrtniki, kot so Leban Robert,
Klemenčič Uroš, Pančur Boštjan in tudi
drugimi po Gorenjskem. V preteklem času
je pod vodstvom Šlibar Sandija nastala tudi
skupina kooperantov, ki pogosto skupaj
delajo na večjih projektih, so vajeni drug
drugega in zelo dobro sodelujejo. Za delo
rad navdušuje tudi mlajše, saj je mnenja, da je
pečarjev, sploh tistih kvalitetnih, premalo. Imel
je tudi že dva vajenca, od katerih je eden sedaj
že izučen mojster, drugi pa še končuje šolanje.
Regija, kjer se Pečarstvo Gašperlin največ zadržuje je prav gotovo
Gorenjska. Nižje od Ljubljane le redko sežejo, se pa je že zgodilo,
da so dela izvajali tudi ob morju. Trenutno se pogovarjajo tudi
o povezavah z Avstrijo, a je projekt še v povojih. Kot malemu
izvajalcu, je že nekoliko večja družinska hiša s 50-100m2 tlaka in
do 4 kopalnicami ogromen projekt, na katerem lahko dela tudi
do 2 meseca. »Pa takšnih ni veliko,« poudarja Robert. »Dandanes
je trend popravil. Menjam tudi eno samo ploščico,če je potrebno,
saj je odnos zelo pomemben. Danes samo 1 ploščica, ko se bodo
odločili, bo cela kopalnica«, razmišlja. Tako se reklame praktično
ne poslužuje – ima dovolj dela samo na podlagi širjenja dobre
besede od ust do ust.
Redno izobraževanje je tudi v tem poslu
zelo pomembno. Robert se
udeležuje seminarjev
proizvajalcev,
kot so
recimo
Kema in Mapei. Občasno, približno vsakih nekaj let, je po
njegovem mnenju nujen tudi obisk kakšnega večjega sejma v
tujini, kot je na primer Cersaie, mednarodni sejem keramike in
kopalniške opreme, kjer je novosti vedno na pretek, saj sicer
popolnoma izpadeš iz konkurence. Trenutna kriza se namreč
pozna tudi v njegovem poslu, a verjame, da bo tisti, ki jo bo
preživel, živel bolje. V času recesije je izpad dohodka lahko tudi
do 40%, vendar je trenutno, pred novim letom, povpraševanje
veliko večje. »Ljudem novo leto še vedno predstavlja mejnik pri
gradnji, do takrat bi radi dokončali projekte, se preselili v novo
hišo itn.«, ugotavlja Robert in doda, da je zato v februarju in
poletnih mesecih večje zatišje, ko si tudi pečarji privoščijo
malo oddiha.
Repertoar dela pa poleg
klasičnega polaganja
ploščic zajema
tudi
izdelavo krušnih in kaminskih peči, zidanih štedilnikov ter vse
vrste kaminov, od lončenih in toplozračnih do odprtih. Teh
izdelkov je iz leta v leto več, v stanovanja se namreč vrača
prvoten način ogrevanja. Robert nerad primerja uporabnost
kaminov, verjame pa, da je toplota najbolj pristna pri lončenem
kaminu, saj nudi prav poseben čar domačnosti in zdrži precej
dlje, kot pri drugih vrstah. Glede oblik velikokrat sodeluje
z arhitekti, za katere meni, da morajo biti obenem tudi
gradbeniki in ne samo oblikovalci, saj se sicer kaj hitro pojavijo
težave, ki jih je težje reševati. Nekaj idejnih skic peči, ki so jih
večinoma že izvedli tudi v praksi, je med šolanjem pripravila
tudi Robertova sestra Petra.
V vsakdanji praksi Robert pogosto opaža, da ljudje izbirajo
keramiko znanih proizvajalcev, veliko dajo na ime in zato
rad opozarja, da je večina keramike izdelana v Italiji in zato
bistvenih razlik ni. Najpomembneje je, da ni pretanka - min.
8-10mm debeline, kar sodi v srednji, klasični komercialni
razred. Po drugi strani pa je po njegovem mnenju težava tudi
prehitra gradnja. Sloji se delajo sveže na sveže, ko se spodnji
suši in krči pa nastajajo lasne razpoke, ki delajo preglavice.
Svetuje torej, naj se ljudje posvetujejo z mojstri, ne hitijo in
pustijo hiši, da se naravno posuši.
V prihodnosti pečarstvo Gašperlin čaka kar nekaj izzivov.
Nekaj časa že tli želja po zaposlitvi dveh ali treh
zanesljivih, sposobnih in pridnih sodelavcev, na katere
bi se mojster lahko zanesel in bi znali opraviti svoje
delo. Vsi zainteresirani se mu lahko javijo. Podjetje
želi širiti predvsem v smer samostojnosti in
neodvisnosti od drugih podjetij, ter komunicirati
direktno z zanesljivimi proizvajalci. V interesu
mu je tudi vzpostavljanje povezav v tujini.
In kljub temu, da je v Tržiču konkurenca
velika, se Robert Gašperlin predobro
zaveda, da je kvaliteta, investicije v razvoj
in novo opremo nujno potrebna in zato
vztraja na začrtani poti. Želi biti prisoten
vedno in povsod in konkurirati z znanjem,
iznajdljivostjo in sposobnostjo. Ponosen je
na izvedene projekte, sodelovanja z najbolj
zahtevnimi arhitekti v projektih, ki se jih
mlajši ne bi lotili in svojo neprestano željo biti
boljši.
Neža Kralj
Konec leta se vedno bolj približuje, zato
iz revije Finance povzemamo, kako
optimizirati letošnjo davčno bilanco,
poiskati in počistiti nepotrebne stroške,
kako preveriti terjatve in za svoj denar od
dobaviteljev dobiti čim več.
DOBAVITELJI:
Preverite dobavitelje, pridobite si nove pogodbe.
Na večini surovinskih trgov se je razpoloženje v
zadnjih šestih mesecih poslabšalo in cene so se
temu delno že prilagodile. V Financah svetujejo,
da se z dobavitelji ponovno pogodite za nižje
cene, v kolikor vam jih že niso znižali, oziroma
preverite druge dobavitelje. Če dobite boljše
pogoje, dobavitelja zamenjajte. Zaradi recesije,
so se kovine in energenti pocenili in so blizu
povprečja leta 2010, zato se lahko pogajate za
nižje cene, kot ste jih imeli lani. V kolikor se cene
ne bodo več zniževale, je smiselno zagotoviti
vsaj del surovin in energentov po neki povprečni
ceni, ki je enaka letu 2010 in nižja v primerjavi z
letošnjim povprečjem. Pogajajte se za popuste.
Z dobavitelji se dogovorite, da vam znižajo ceno,
če plačate surovine delno vnaprej, oziroma če
ste dober plačnik in jih plačate v dogovorjenem
roku. Boljši pogajalski položaj boste imeli, če
boste kupovali večje količine in seveda, če lahko
izbirate med več dobavitelji.
DAVKI:
Oceno davčne bilance pripravite čim prej. Že
konec meseca novembra morate oceniti, kakšna
bo vaša davčna bilanca za leto 2011, torej koliko
davka boste morali plačati pri oddaji davčnega
obračuna marca prihodnje leto. Če na računu
ne boste imeli gotovine, to še ne pomeni, da
nimate dobička. Ustrezno načrtujte denarne
tokove že sedaj. Kako je mogoče, da nimate
denarja, dobiček pa imate? Poenostavljeno:
14
izdelke ste prodali (v bilanci imate prihodke, ki
zvišujejo davčno osnovo), a vam jih kupci niso
plačali (nimate priliva). Kljub temu – davek od
dohodka boste morali plačati.
Prenašajte davčne izgube: leto ste sklenili s
poslovno izgubo. Preverite, ali imate tudi davčno
izgubo (nekateri odhodki, ki manjšajo poslovni
dobiček, niso davčno priznani v celoti – slabitve
finančnih naložb, popravki vrednosti terjatev). Če
imate pozitivno davčno osnovo, preverite, ali jo
lahko znižate na račun davčnih izgub iz minulih
let.
Odpisujte, slabite: možna je slabitev finančnih
naložb v delnice, če ste jih kupovali kot
podjetnik, možne so tudi slabitve vrednosti
zalog in odpisi terjatev. Pri terjatvah ni nujno,
da bo odhodek iz popravka vrednosti v celotni
vrednosti tudi davčno priznan. Odvisno je, ali
je dolžnik končal v stečaju in ali bi vas izterjava
stala več, kot znaša terjatev.
Davčne olajšave: tako s.p. kot družbe lahko
uveljavljate davčne olajšave za investiranje v
osnovna sredstva in za vlaganja v raziskave in
razvoj. Davčne olajšave lahko prenašate tudi v
naslednja leta. Torej: če ste v letu 2011 investirali
v višini 10.000,00 €, lahko znižujete dobiček v
višini 3.000,00 €. Ker pa boste imeli konec leta
dobička samo za 2.000,00 €, lahko 1.000,00 €
neizkoriščene olajšave za investicije prenesete in
jo izkoristite v letu 2012.
STROŠKI
Prevetrite celo podjetje: proučite, kateri procesi
pripomorejo k boljšemu poslovanju, katera
delovna mesta prinašajo korist in se vprašajte,
kakšen pregled imate nad poslovanjem in
dogajanjem v podjetju, svetujejo v Financah.
Poglobite se v lastne fiksne stroške in se
vprašajte, kateri pripomorejo k boljšemu
poslovanju. V podjetjih je pogosto tudi preveč
nepotrebnih zalog, kar zahteva več obratnega
kapitala, zato je potrebna tesnejša povezava z
dobavitelji. Zlato pravilo pri zalogah je, da naj
bi najbolj pokvarljivo in najdražje blago ne
predstavljalo velik del zalog.
TERJATVE:
Ukrotite terjatve: bonitetna ocena z bilancami
nima veliko povezave. Največji del bonitete
sestavljata plačilna sposobnost in kapitalska
ustreznost. Podjetniki si morajo standardizirati
finančne pogoje do kupcev. S tistimi, ki ne
plačujejo, namreč ne morete poslovati. Kako
je s plačilno sposobnostjo vašega kupca lahko
preverite tudi na spletnem portalu AJPES, ki
objavlja letna poročila. Če je imel vaš kupec
težave s plačevanjem obveznosti že v lanskem
letu, potem so se njegove težave verjetno v
letošnjem letu še povečale in se bo verjetno ta
trend nadaljeval tudi v letu 2012. Torej, če nekdo
ne plačuje redno svojih obveznosti, ima težave
s poslovanjem, bo tudi vas potegnil v težave.
Tudi sami si morate kratkoročno prizadevati, da
boste pravočasno poravnavali vse obveznosti.
Tako se bo tudi vam izboljšala bonitetna ocena.
Upamo vam, da vam bodo te informacije
pomagale pri uspešnem zaključku leta 2011 in
tudi uspešnem začetku 2012.
Problematika
enoosebnih
in dvo ali
večosebnih
družb
Konec lanskega leta so nekatere
inštitucije, ZZZS, ZPIZ, DURS in Zavod
RS za zaposlovanje pripravili obvestilo o
spremembi načina urejanja obveznega
zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne
osebe, po 1.1.2011.
S tem naj bi bilo izvajanje zavarovanja
poenoteno in usklajeno tako z veljavno kot tudi
s pričakovano zakonodajo, ki pa se ni v celoti
uveljavila, saj je pokojninski zakon propadel na
referendumu, zdravstvena reforma pa je obstala
še pred resno razpravo, zato je treba skupna
pojasnila inštitucij, ki jih najdete na spletnih
straneh inštitucij, ki izvajajo socialno zavarovanje,
pa tudi DURS-a, razumeti z določenim
pridržkom. Vsi nosilci socialnih zavarovanj in
DURS bodo pripravili nova usklajena obvestila,
nekatera že objavljena pojasnila pa bodo
prenovljena.
Gordijski vozel zaradi različnih sodb nižjih in
višjih delovnih sodišč je v letu 2009 presekalo
Vrhovno sodišče, ki je v sodbi št. VIII Ips 167/2008
z dne 19.10.2009 zavzelo stališče, da družbeniki
enoosebnih družb (100%lastniki) za opravljanje
poslovodne funkcije ne morejo biti v delovnem
razmerju v svoji družbi in torej ne zavarovani
na podlagi delovnega razmerja, ampak kot
samozaposleni (zavarovalna podlaga 040).
Takšno stališče sedaj zastopajo vse inštitucije in
ga kaže upoštevati, kljub temu, da imamo v OZS
določene strokovne pomisleke.
Edini družbenik je kljub temu lahko zavarovan
na podlagi delovnega razmerja, če je
poslovodna oseba nekdo drug, ki bo z edinim
družbenikom–100% lastnikom sklenil pogodbo
o zaposlitvi za kako drugo delovno mesto in
ne za delovno mesto direktorja oz. poslovodne
osebe. Prav tako je v svoji družbi lahko tudi
prokurist.
Družbenik dvo ali večosebne družbe je lahko v
delovnem razmerju (posledično tudi vključen v
socialno zavarovanje na tej podlagi 01) in to tudi
za opravljanje poslovodne funkcije, pa četudi
je solastnik v višini 99 % deleža. V kolikor torej
lastnik enoosebne družbe ne želi biti zavarovan
kot samozaposleni (podlaga 040), lahko razmišlja
tudi v smeri lastniške spremembe v dvo ali
več osebno družbo (vse potrebno uredite pri
notarju), pri čemer je nujno predhodno preveriti
tudi davčni vidik, kar je še posebej pomembno
pri tistih podjetnikih (s.p.-jih), ki so podjetje-s.p.
preoblikovali v enoosebno družbo-d.o.o. Pri tem
smo dolžni opozoriti, da je ena od določb na
junijskem referendumu »padlega pokojninskega
zakona« določala, da delovno razmerje ni možno
za družbenika, ki bi imel 25 % ali večji delež,
če je hkrati poslovodna oseba. Takšna ureditev
utegne biti sprejeta tudi ob sprejemanju ZPIZ-a
v letu 2012, tako, da so rešitve preko odsvojitve 1
% deleža lahko zelo kratkoročne.
V začetku letošnjega leta je začel veljati Zakon
o urejanju trga dela (ZUTD), ki družbenikom, ki
so hkrati poslovodje svojih enoosebnih družb
in so zavarovani kot samozaposleni (podlaga
040) še naprej omogoča zavarovanje za primer
15
PROBLEMATIKA DRUŽB
ZAKLJUČEK POSLOVNEGA LETA
Kaj še lahko
naredite pred
zaključkom
poslovnega leta
Za tiste poslovodne osebe, ki so pravilno
zavarovane na podlagi delovnega razmerja
(podlaga 001), se zavarovanje ne spreminja.
Sprememba zavarovanj se nanaša le na
poslovodne osebe, ki bodo na dan 31.12.2011
zavarovane s podlago 040 in je še vedno kot
zavezanec navedena gospodarska družba in
to zaradi uskladitve zavarovanja z veljavno
zakonodajo in izenačitve statusov zavarovancev,
ki so v zavarovanje kot poslovodne osebe stopili
pred 1.1.2011 s kasnejšimi zavarovanci na tej
podlagi (sprememba zavezanca za prijavo in
prispevke).
Vir. OZS
Obvladujte
šefa in
sodelavce
Zamenjava službe je stresna že sama po
sebi. Še večji stres pa doživite v trenutku,
ko pričnete spoznavati svojega novega
šefa in svoje nove sodelavce. Vsi seveda od
vas pričakujejo največ in da se boste v hipu
znašli v novem delovnem okolju.
Obvladovanje šefa in sodelavcev je izrednega
pomena za vašo kariero, kajti ravno ljudje, s
katerimi delate, predstavljajo velik del vašega
poslovnega uspeha kot tudi vašega čustvenega
razpoloženja. Zato vam v nadaljevanju
opisujemo štiri pogoste situacije in način, kako
jih najbolje obvladati. Nov šef. Spoznati novega
16
šefa je vedno vznemirljivo, polno pričakovanj in
tudi presenečenj. Od njega ali od nje je odvisno
marsikaj. Vaše napredovanje, vaše bonitete,
skratka vaš "status" v podjetju. Zato je izredno
pomembno, da z njim ali z njo že od začetka
vzpostavite nek vzajemno spoštljiv, simpatičen
odnos. Za dosega le-tega potrebujete veliko
mero potrpežljivosti in ne pustite se, da vas
zavede prvi vtis. Ne obsojajte že na prvem
razgovoru, pustite mu/ji malo časa, da tudi
on/ona vas bolje spozna. Bodite odprti za
spremembe, bodite vedno pripravljeni pomagati,
se naučiti novih stvari, bodite ljubeznivi in
nevsiljivi. najmanjšega zneska, ki mora biti vpisan v
obvezni večstranski pobot. Predlog zakona zdaj
določa minimalni znesek, ki mora biti vpisan
v pobot v vrednosti 250 evrov. Z omejitvijo
najmanjšega zneska želijo podjetjem olajšati
administrativno breme, saj pri zelo majhnih
zneskih stroški obdelave terjatve lahko presegajo
njeno vrednost.
Vir: www.poslovni-bazar.si
4. Oprostitve vpisa v pobot. Zakon določa
oprostitve sicer obveznega vpisa obveznosti v
pobot za obveznosti, ki:
• obstajajo med osebami, ki v skladu z
zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
veljajo za povezane osebe,
Devet
poglavitnih
novosti pri
obveznem
pobotu
Novela zakona o preprečevanju zamud pri
plačilih, ki so jo pripravili na finančnem
ministrstvu, zdaj pojasnjuje številne
nejasnosti, ki so se pokazale že aprila pri
prvem obveznem pobotu. Predlog zakona je
vlada potrdila 14. septembra, državni zbor
pa ga sprejema po skrajšanem postopku.
Najpomembnejše novosti:
1. Presečni dan. Po zdajšnji ureditvi je treba
vpisati v pobot obveznost, s katero je dolžnik
prišel v zamudo, dan pred obveznim pobotom.
Predlog zakona določa, da se v pobot vpišejo
obveznosti, zapadle v mesecu pred mesecem
pobota. S tem so uskladili vpisovanje obveznosti
v pobot z računovodskimi načeli pri knjiženju
poslovnih dogodkov.
2. Najmanjši znesek. Veljavni zakon ne omejuje
3. Mednarodni element. Predlog zakona
določa, katere določbe zakona se uporabljajo
v razmerjih z mednarodnim elementom, pri
čemer velja, da se zakon uporablja vedno, kadar
sta upnik in dolžnik vpisana v poslovni register v
Republiki Sloveniji.
• jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup
terjatev opravlja v okviru svoje glavne
dejavnosti,
• bo po dogovoru med upnikom in dolžnikom
prenehala v mesecu, ki sledi mesecu
nastanka zamude.
Iz doslej opravljenih obveznih večstranskih
pobotov so namreč ugotovili, da v teh primerih
obvezni večstranski pobot ne dosega svojega
namena, saj gre za obveznosti, ki ne ogrožajo
plačilne discipline.
5. Kdaj začne teči plačilni rok. Po zdajšnji ureditvi
začne teči rok za plačilo ob dostavi blaga ali
izvedbi storitve. Predlog zakona pa začetek
plačilnega roka veže na prejem računa. S to
spremembo naj bi odpravili težave, ko upnik ni
izdal ali ni želel izdati računa, s katerim bi dolžnik
knjižil poslovni dogodek. Predlog zakona tudi
določa subsidiarna pravila za določitev začetka
plačilnega roka, ki se uporabijo, če je dan
prejema računa sporen, če je bil račun prejet
pred dnem dobave blaga ali izvedbe storitve
oziroma če je bil dogovorjen rok za pregled.
6. Razmerja s solidarnimi dolžniki in
upniki. Predlog zakona določa, da se solidarni
dolžniki medsebojno dogovorijo, kdo bo prijavil
denarno obveznost v pobot, sicer vsi solidarni
dolžniki kršijo zakon. Pri solidarnih upnikih
pa dolžnik lahko prijavi svojo obveznost proti
tistemu upniku, ki ga izbere.
7. Obročna plačila. Predlog zakona določa, da
se pri obročnih plačilih zakon uporablja za vsak
obrok posebej (v skladu z direktivo 2011/7/EU).
8. Nadzorni organi. Predlog zakona kot organe,
pristojne za nadzor, določa davčno upravo,
tržni inšpektorat in carinsko upravo. Tako
zakonodajalec sledi mnenju inšpekcijskega sveta,
da mora biti nadzorni organ jasno določen.
9. Pristojnost davčne uprave. S spremembo
17. člena zakona upravljavcu obveznega
večstranskega pobota nalagajo, naj davčni upravi
posreduje podatke o obveznostih dolžnikov
do posameznih upnikov, ki niso bile pobotane.
Navedene podatke lahko davčna uprava uporabi
za izdajo sklepov o izvršbi na denarno terjatev
dolžnika.
Vir: www.podjetniski-portal.si, Moj spletni priročnik
Reklamacija
in zavrnitev
računa
Pred časom je neki samostojni podjetnik
prejel nenavadno visok mesečni račun za
telekomunikacijske in spletne storitve, ki je
presegal 200 evrov. Intenzivno je razmišljal,
na kakšen način bi sploh lahko porabil toliko
denarja za te usluge.
Po temeljitem razmisleku je ugotovil, da ni
počel nič takega. Račun je čez dobra dva tedna
reklamiral, a mu ni kaj dosti pomagalo, saj je od
telekomunikacijskega operaterja že kmalu zatem
prejel predlog za izvršbo dolžnega zneska.
Kmalu so mu poslovni račun blokirali za vsoto
200 evrov, povečano za stroške. Na predlog
za izvršbo je vložil ugovor in v njem trdil, da je
račun reklamiral, a se na njegovo reklamacijo pri
telekomunikacijskem operaterju niso odzvali.
Toda upnik je v odgovoru na ugovor zapisal, da
17
REKLAMACIJA IN ZAVRNITEV RAČUNA
OBVEZNI POBOT
brezposelnosti na zavarovalni podlagi 112,
medtem, ko poslovodjem družbenikom dvo
ali več osebnih družb takšnega zavarovanja
novi zakon več ne omogoča. Za tiste, ki so bili
ob uveljavitvi ZUTD že zavarovani za primer
brezposelnosti na podlagi 040, skladno s 3.
odst. 180. člena, ostanejo še naprej v takšnem
zavarovanju in sicer vse do prenehanja pravnega
razmerja, na podlagi katerega so se v tozadevno
zavarovanje vključili, običajno je to pogodba o
poslovodenju.
Bodite pozorni na roke
Kaj nas lahko naučita zgornja primera? Prvič, da
se je pri reklamacijah, oziroma pri zavrnitvah
računov treba držati določenih rokov, na kar
moramo biti še posebej pozorni, če prejmemo
račun od telekomunikacijskih podjetij (za
navadni telefon ali za mobilni telefon). Zakon
o elektronskih komunikacijah namreč izrecno
določa, da je treba pritožbo, oziroma ugovor na
višino zneska na računu vložiti v petnajstih dneh
od prejema računa. Če ta rok zamudimo, bo
naša reklamacija – četudi morda utemeljena –
brezpredmetna, saj bo sodišče verjetno zavzelo
stališče, da zaradi procesnih kršitev na naši
strani (prekoračitve roka za vložitev reklamacije
oziroma za ugovore) našega zahtevka ni treba
vsebinsko obravnavati. In drugič – reklamacija
mora biti ne samo pravočasna, ampak tudi
vsebinsko kar se da podrobno obrazložena.
Kot smo videli pri stranki, ki je podjetju naročila
servis računalnika, vložitev pavšalne reklamacije
na prejeti račun ni imela zaželenega pravnega
učinka. Če nismo zadovoljni z opravljeno
storitvijo podjetja, smo storitev dolžni reklamirati
v skladu s pravili za uveljavljanje stvarnih
napak, ki jih vsebuje obligacijski zakonik. To
pomeni, da bi morala stranka, ki je naročila
servis računalnika, v reklamaciji izrecno navesti,
da računa ne bo plačala, ker je bila storitev
servisnega podjetja opravljena pomanjkljivo,
to pa denimo zato, ker stranki na računalnik ni
namestila protivirusne zaščite, čeprav je bilo tako
dogovorjeno. Pa še v tem primeru bi morala
stranka reklamirati zgolj del računa (tisti del,
ki ustreza vrednosti namestitve protivirusnih
programov), ne pa računa v celoti.
Vir: www.podjetniski-portal.si, Moj spletni priročnik
18
Nov
vseslovenski
projekt
»Evropska
mreža
mentorjev
žensk
podjetnic«
Projekt »Evropska mreža mentorjev žensk
podjetnic« (European Network of Mentors
for Women Entrepreneurs), ki se je začel
izvajati septembra 2011 in bo trajal do leta
2013, je usmerjen v pospeševanje in podporo
ženskemu podjetništvu.
V Sloveniji vodi projekt Ekonomski inštitut
Maribor, v partnerstvu pa so poleg Regionalne
razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj) še
štiri razvojne inštitucije (Regionalna razvojna
agencija Mura, Razvojna agencija Savinja,
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov,
Posoški razvojni center). Gre za projekt
nacionalnega pomena, ki bo trajal 2 leti,
sofinancira ga Generalni direktorat Evropske
komisije za podjetništvo in industrijo.
Pospeševanje in podpora ženskemu
podjetništvu se bosta v projektu dosegala prek
štirih skupin aktivnosti: izbor mentorjev žensk
podjetnic (ki so lahko tako uspešni podjetniki
kot uspešne podjetnice); izbor mentorirank
(žensk podjetnic začetnic, ki imajo podjetje
več kot eno leto in ki želijo dalje razvijati
svoje podjetje in svoj posel); vzpostavljanje
mreže oziroma sodelovanja med mentorji
in mentorirankami; vzpostavljanje
mednarodnih povezav med mentorji
in mentorirankami v drugih evropskih
nacionalnih mrežah (ki so prav tako vključene
v projekt na evropski ravni).
Evropska komisija je na ravni Evropske unije
potrdila nacionalna partnerstva oziroma
nacionalne mreže enakih projektov v 16
evropskih državah (poleg Slovenije so
vključene še Irska, Velika Britanija, Italija, Srbija,
Hrvaška, Nizozemska, Turčija, Belgija, Španija,
Madžarska, Ciper, Grčija, Makedonija, Romunija,
Slovaška). Tako bodo imeli udeleženci projekta
(projektni partnerji, mentorji, mentoriranke)
možnost vzpostavljanja novih poslovnih
stikov ter tudi možnost izmenjave izkušenj
in dobrih poslovnih praks. Postavljeni bodo
temelji za poslovno sodelovanje, predvsem pa
medsebojna podpora oziroma spodbuda za
nadaljnjo rast in razvoj ter vztrajanje pri svoji
poslovni odločitvi. Glavna merila za izbor mentorjev in
mentorirank:
• mentor: lahko M/Ž, ima podjetje vsaj 5 let,
dela ali je aktiven na področju ženskega
podjetništva, želi (prostovoljno in brezplačno)
deliti izkušnje, vsak mentor mora imeti vsaj 2
mentoriranca, delajo prostovoljno;
• mentoriranka: samo Ž, ima podjetje vsaj
1 leto in ne več kot 4 leta, ima vsaj 1
zaposlenega, je v fazi razvoja posla oziroma
razvoja podjetja, išče zunanjo pomoč in
podporo.
Zakaj postati mentor?
Ker ste uspešeni in bi svoje izkušnje radi
posredovali dalje, ker bi želeli navezati čim več
poslovnih stikov oziroma povezav, ker podpirate
ženske podjetnice, ker se lahko tako bolje
uveljavite na nacionalni ravni, ker boste izkoristil
nacionalno mrežo za vključevanje v mednarodni
prostor.
Zakaj postati mentoriranka?
Ker ste ženska podjetnica in bi želeli razviti
uspešno podjetje, ker razvijate posel in
potrebujete ideje in podporo, ker ste prepričani,
da so poslovne povezave v Sloveniji in v Evropski
uniji lahko koristne.
Vabimo vse zainteresirane, ki bi se želeli vključiti
v projekt kot mentorji ali kot mentoriranke, da se
nam oglasijo na elektronski naslov
[email protected] oziroma [email protected] ali
po telefonu na 04 / 2817 247.
DOMAČA VAS
ŽENSKE PODJETNICE
je podjetnik račun reklamiral prepozno, zato
njegove reklamacije ne morejo upoštevati.
Sodišče je upnikovim argumentom pritrdilo
Neka druga oseba je pri nekem podjetju naročila
servis računalnika. Podjetje je servis opravilo
pomanjkljivo, zato mu stranka ni hotela plačati
računa za opravljeno storitev. Na račun je
vložila reklamacijo v osmih dneh od njegovega
prejema, na kar se je podjetje odzvalo tako,
da je vložilo predlog za izvršbo na podlagi
verodostojne listine. Z njo je tudi uspelo, saj
sodišče ni upoštevalo dolžnikovega ugovora, da
je račun reklamiral.
OBVESTILO GORENJSKE BANKE
Gorenjska banka oddaja poslovni
prostor na Trgu svobode
Gorenjska banka v poslovnem objektu
(obnovljenem leta 2009)
v centru Tržiča oddaja pisarno v
mansardi. Velikost pisarne je 28,64m2,
cena najema pa 4,5 EUR/m2. Dodatne
informacije so na voljo na spletni strani
www.gbkr.si in na
telefonski številki 04 20 84 477.
DOMAČA VAS
Vse člane zbornice, ki se
ukvarjajo s prehrano (kruh,
zelenjava, meso in mesni
izdelki, perutnina, mleko in
mlečni izdelki, med, slaščice,
olje, vino…), z domačo in
umetnostno obrtjo, oblačili,
nakitom, izdelovanjem igrač,
skratka vsem, kar je dobrega
in lepega in narejenega v
Sloveniji, vabimo,
da se pridružite v
Domači vasi – nakupovalno
središče v Kranju.
Domača vas deluje po
principu pokrite tržnice, a v
domačem kontekstu
(lesene hišice s prodajnimi pulti,
elektriko in vodo).
Otvoritev bo 2.12.2011,
odprto pa bo vsak dan
od 8. do 19. ure,
ob sobotah pa od 8. do 13. ure.
Potrošnik bo kupoval vsak dan
domače izdelke!
Za več informacij pokličite
na zbornico.
19
Frizerji
OOZ Tržič vam nudi možnost letovanja v objemu neokrnjene narave. V Podčetrtku – Termah Olimia
razpolagajo s štiriposteljnim generalno prenovljenim apartmajem v VASI LIPA. Že leta 1935 so
naravni topli izviri pritegnili pozornost, kasneje pa so strokovnjaki dokazali zdravilne učinke teh toplih
izvirov. Danes so Terme Olimia eden največjih termalnih centrov v tem delu Evrope.
Spoštovani stanovski kolegi.
V apartmaju se letuje praviloma en teden in sicer od sobote do sobote. Za posamezne
dneve oddajamo apartma le v primeru, če ni zaseden en mesec pred letovanjem.
Cena najema je 42 € ali 50 € na dan.
V ceno je všteto: najem apartmaja na dan, štiri celodnevne vstopnice za kopanje v bazenu TERME
(oziroma toliko vstopnic, kolikor oseb letuje-največ štiri) ter končno čiščenje apartmaja v kolikor se letuje
cel teden, t.j. 7 dni.
V Termah Olimia so povečali pokrite ležalne površine in posodobili ter povečali gostinsko ponudbo,
zato je letovanje še prijetnejše kot pretekla leta.
V kolikor se za koriščenje apartmaja zanimate, nas pokličite na tel. 04/ 592 33 40, gsm: 031/ 365 842 ali
nam to sporočite po e-pošti: [email protected] .
PROSTI TERMINI: 19.11.-26.11.; 26.11.-03.12.; 03.12.-10.12.; 17.12.-24.12.
Mizarji, polagalci podov
vabljeni v petek 18. novembra 2011 ob 17. uri v konferenčno dvorano OOZ Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj.
Sekcija lesarjev OOZ Kranj je za vas pripravila dva dogodka. V prvem boste spoznali spletni
katalog »MOJ OBRTNIK«.
Kako vas vidijo uporabniki interneta in mobilnikov?
Kako si brezplačno izboljšate svojo predstavitev v spletnem katalogu "MOJ OBRTNIK"?
OZS se je v letošnjem letu lotila celovite prenove spletne strani, s katero daje poudarek na
predstavitvi članov v katalogu "Moj obrtnik". Iniciator ideje in pilotni projekt je že leto prej
izpeljala OOZ Kranj.
Z osnovnimi podatki je vsak član zbornice že predstavljen v tem katalogu, ki ni dostopen samo
na spletni strani, ampak tudi kot aplikacija na mobilnih telefonih, ki jih poganja Google Android
operacijski sistem, ter Applovih iPhone, iPod in iPad napravah.
Tema drugega dogodka bo:
»POPRAVILA in RETUŠIRANJE POHIŠTVA in PODOV«
Gospod Rudi Javh iz podjetja K.L.P. d.o.o. bo praktično prikazal uporabo programa KÖNIG za:
popravila in retuširanje pohištva (masiva, furnir, iveral), parketa, laminata, stavbnega pohištva,
zalivanje izpadlih in razpokanih grč ter razpok na masivi z Thermelt talilnimi palčkami.
Sekcija lesarjev pri OOZ Škofja Loka bo v sodelovanju s podjetjem BLAŽIČ ROBNI TRAKOVI pripravila
predstavitev praktičnih rešitev za mizarje na področju robnih trakov in repromateriala.
Predstavitev bo potekala v četrtek, 24.11.2011, ob 18. uri v prostorih OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2.
Vabljeni!
20
FRIZERJI
TERME OLIMIA
Apartma - Terme Olimia
V ponedeljek dne 24.10.2011 smo se ob 20h zbrali v Mestni kavarni na kratkem sestanku. Beseda je tekla
o predlogu za obisk izobraževanja na Ptuju, ki poteka 26.11. in 27.11.2011, vendar smo se po temeljitem
premisleku odločili da na Ptuj ne gremo, saj smo same tehnike videli na seminarju v Tržiču. V enem
mesecu pa ni kaj dosti drugače.
Pogovarjali smo se pa tudi o odvozu nevarnih odpadkov in ostrih predmetov, za kar moramo
imeti pogodbo s firmo KEMIS d.o.o., ki ima dovoljenje za odvoz odpadkov. Pogodba bo sklenjena z
zainteresiranimi člani frizerske sekcije. Ostale informacije lahko dobite na OOZ oz. v podjetju KEMIS d.o.o.
Cene odstranjevanja so sledeče:
15 01 10*embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi – 0,66 €/kg
16 03 06 organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05 (ostanki kozmetičnih sredstev) – 0,66 €/kg
18 01 01 ostri predmeti – 3 €/kg
18 01 04 odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo posebnega ravnanja
(npr. perilo, mavčni povoji, plenice, oblačila za enkratno uporabo) – 3 €/kg
Odpadke bo možno oddati, ko bo potekala Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v občini
Tržič (predvidoma aprila 2012).
AKTUALNI SEMINARJI KEMON:
14.11. Seminar Prizma 3 –seminar na lutkah od 9.00 do 16.00
15.11. Seminar barvanje Kemon – teorija & modeli od 9.00 do 16.00
21.11. Seminar Prizma 6 – seminar na lutkah 9.00 do 17.00
27.11. Tehnik-stilist koncept (morfologija obraza, efekti) – teorija&modeli od 9.00 do 16.00
29.11. Seminar svetlenja las – Teorija, modeli od 9.00 do 16.00
04.12. Tehnik stilist koncept – teorija&modeli
05.12. Seminar Prizma 4 – seminar na lutka od 9.00 do 16.00
12.12. Seminar Prizma za moške-seminar na lutkah od 9.00 do 16.00
Frizerski studio MOJCA
Zunanja lepota se začne z urejeno pričesko.
Pričakujemo Vas v Frizerskem salonu Mojca.
MOJCA ŠKRJANEC s.p.
Koroška cesta 2, Tržič
Telefon: 04 59 61 442, GSM: 041 327 918
Delovni čas:
petek: 8.-12., 14.-18. ure izmenično
ponedeljek: zaprto
torek, sreda: 14.-18. ure sobota: 8.-12. ure
četrtek: 8.-12. ure
21
Vaše oglase pričakujemo na mail [email protected]
Smolej, d.o.o. izdelovanje pohištva in notranje opreme nudi
vsem članom OOZ Tržič 10% popusta pri nakupu mize ali
stolov iz programa Hoffman. Za prospekte pišite na [email protected]
smolej.si ali pokličite na gsm 041/619-302. Več na www.smolej.si
ali jedilnice.smolej.si.
Šlibar Aleš s.p., Avtoelektrika Šlibar, Zvirče 10, članom
OOZ Tržič nudi 10% popust na storitve.
Vici
MESO
"Pri nas imamo vsak dan meso!" se
pohvali Tine sosedu.
VICI
ČLAN - ČLANU
Član – članu
OSEKA
Družina se je prvič odpravila na morje.
Ko so prišli na plažo je bila ravno oseka.
"Tipično!" se je pritožila žena, "vse kar si
želim, vedno usiha
"To pa ne bo res! Pri takšnih cenah
je to nemogoče!"
"Pa je mogoče! Kupimo ga, ga
imamo šest dni v zamrzovalniku,
sedmi dan ga pa pojemo in nato
kupimo drugega."
NIČ NI DRUGAČE
Mož je prvič popeljal ženo na
dopust v hribe. Ko sta prišla na vrh
gore je mož veselo dejal:
"Poglej okoli sebe, draga! Ali ni
čudovito?"
"Ne!" je jezno odgovorila in hlastala
za zrakom. "Če odmisliš gore in
gozd je ravno tako kot doma!"
AVTO ŠIVIC d.o.o., Loka 80, članom na vgrajene
nadomestne dele in storitve nudi 10% popust
REKLAMA
Reklama črnogorske turistične
agencije na slovenskem področju:
Leny d.o.o., Loka 37, Tržič, tel.: 59 55 200 vsem članom in pri
njih zaposlenim delavcem nudi 15% popust v industrijski
prodajalni na Loki 37 pri nakupu hlač ROMA (m/ž), otroških in
mladinskih hlač LENY, hlač po naročilu za kolektive.
"Obiščite Črno goro, vaši avtomobili
so že tu!"
VLAK
Simona Zupan s.p., Pristava, Pristavška cesta 79,
tel.: 5958423 vsem članom OOZ Tržič in pri njih
zaposlenim delavcem nudi
15% popust pri nakupu smučarskih rokavic.
Iztok Romih s.p., CVR inštalacije nudi članom OOZ Tržič
in njihovim zaposlenim 15% popust na storitve. Za več
informacij pokličite na 041/200-730, pišite na [email protected]
gmail.com ali poglejte spletno stran www.cvr-instalacije.si
22
Turist je z dežele odhajal domov in vprašal
kmeta:
"Oprostite, ali bom še ujel avtobus proti
mestu, ki odpelje o dvanajstih, če grem
preko vašega travnika?"
"Seveda boste! Če pa boste naleteli na
mojega bika, ki se pase na travniku, boste
pa ujeli celo tisti avtobus, ki odpelje ob
enajstih!"
ZRAČNA LINIJA
"Kako daleč je do Planice?" je
gost vprašal receptorja v Hotelu v
Kranjski gori.
"Okoli 10 km!" mu je odvrnil.
"Po cesti ali zračne linije?" ga je spet
vprašal turist.
"Po cesti! Do Planice ni zračne
linije!"
23
10.
Nekatere
številke
zahtevajo
rezultate.
Z dobro
banko
jih hitreje
dosežete.
Paketi za podjetja
Lahko gre za uveljavljeno podjetje ali pa za tiste, ki šele
začenjate samostojno poslovno pot - z nami si zagotovite
privlačen paket plačilnih storitev, dobrega poslovnega
skrbnika in svetovalca, pa tudi dostop do brezplačnega
strokovnega izobraževanja. Izkoristite ugodnosti in poslovni
račun odprite pri Gorenjski banki.
Izkoristite
ugodnosti in
zaupajte banki, ki
spodbuja vaše
poslovne korake.