poglej - Zveza veteranov vojne za Slovenijo

Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo, Slovenska Bistrica
Občina
Makole
Občina
Oplotnica
Policijsko veteransko društvo Sever
Maribor, odbor Slovenska Bistrica.
Občina
Poljčane
Občina
Slovenska Bistrica
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO SLOVENSKA BISTRICA
Trg Svobode 16,2310 Slovenska Bistrica
Predsednik: Juhart Božo Jakec 041 606067
www.vojni-veterani.si
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
SLOVENSKA BISTRICA DANES ZA JUTRI
Juhart Božo Jakec,
predsednik OZ VVS Slovenska Bistrica
Spoštovani prijatelji veterani udeleženci 10 jubilejnih športnih iger. V veliko čast in zadovoljstvo mi bo, da vas
bomo lahko 12.junija 2010 pozdravili na
10 jubilejnih športnih igrah veteranov
Slovenije v Slovenski Bistrici.
Zato dovolite, da vam v nekaj odstavkih predstavim naše območno združenje, ki je letošnji glavni krivec, da se
športno spoprimemo prav v mestu pod
Pohorjem.
Naše OZ šteje 1055 članic in članov in
je eno od večjih v Sloveniji. V preteklih
petih letih je doživelo pravi razcvet po
zaslugi novega vodstva, ki se je v letošnjem letu zopet pomladilo. Zraven
običajnih nalog, ki jih narekuje naše
poslanstvo smo v letu 2008 zgradili na
opuščenem območju bivšega kompleksa JLA in SV povsem nov dom vete-
2
ranov v katerem se redno srečujemo
prav vsi veterani vključno z veterani Sever, ZB za vrednote NOB in ZSČ.
Tako na najboljši možni način dokazujemo, da znamo in zmoremo SKUPAJ in
na najboljši način demantiramo tiste, ki
govore, da v zidove ni smiselno vlagati. Mi vlagamo v oboje; v zidove in ljudi.
In opravili smo še veliko drugega dela,
postavili skulpturo modernega časa
bojevnikov, postavili novo ograjo okoli centra z modernimi vrati. Za vse to
so krivi naši neutrudni veterani in naši
sponzorji, ki jih ni bilo malo. Več kot
4.000 ur prostovoljnega dela in več kot
250.000 evrov sredstev smo vtkali v ta
center.
Imamo še veliko načrtov. Želimo urediti nadstrešnico nad prostorom za
piknik, razstavne prostore za muzejsko dejavnost v okolici in obnoviti velik
kompleks v kulturno družabni center,
kjer bomo kasneje uredili razstavo iz
vojne 91, multimedijsko dvorano, prostore za oddih in končno želimo ob 20
obletnici izdati prvo knjigo s pričevanji
o dogodkih iz osamosvojitvene vojne 91. Zavedamo se, da samo ENOTNI
zmoremo vse to zato pri nas ni razhajanj in delitev na te ali one bolj ali manj
pomembne. Vsi smo VETERANI in vsi
delamo za isti cilj.
Za vsa naša prizadevanja v vojni in
miru smo prejeli tudi najvišje priznanje
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
LISTINO občine Slovenska Bistrica na
kar smo še posebej ponosni.
Kadarkoli vas bo pot zapeljala v naše
kraje ali tod mimo vselej vas bomo z
veseljem sprejeli. Tod so se v letih vojne 41-45 dogajali pomembni zgodovinski dogodki ( Pohorski bataljon ), prav
tako pa je bilo v vojni leta 91 strateškega pomena zavzetje skladišča MES in
streliva na LOŽNICI za kar gre velika
zahvala majorju Marjanu Streharju s
sodelavci in žal že pokojnemu županu
g. Ivanu Pučniku. V čast tega dogodka
vsako leto skupaj z občino Slovenska
Bistrica pripravimo veliko slovesnost
prav na tem mestu.
Bodimo in ostanimo ne glede na stanje
v katerem se nahajamo še naprej PONOSNI VETERANI saj brez nas in naših
domačinov ne bi bilo samostojne SLOVENIJE.
Naj ne bo nikoli pozabljeno!
OZ VVS Slovenska Bistrica
Božo Juhart Jakec l. r., predsednik
Slovenska Bistrica 12.6.2010
Ò
ŠPORTNI
PARK
Ò
BRINJE
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
3
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
POKRAJINSKI ODBOR
VZHODNOŠTAJERSKE POKRAJINE
Pokrajinski odbor VŠP je neformalno
posvetovalno združenje območnih
združenj veteranov vojne za Slovenijo
v katerega spadajo Maribor, Ruše, Ptuj,
Lenart, Ormož, Kungota, Šentilj, Pesnica in Slovenska Bistrica. V zadnjem obdobju smo se povezali, strnili vrste in s
svojimi odločitvami pomembno prispevamo k reševanju težav veteranov in
veterank v območnih združenjih in na
nivoju Zveze hkrati pa s svojimi predlogi usmerjamo delo predsedstva ZVVS
predvsem v korist organizacije in njenih članic ter članov.
Sestajamo se pretežno v domu veteranov Brinje v Slovenski Bistrici kjer je tudi
neformalni sedež vseh vzhodnoštajerskih veterank in veteranov. Sprejeli
smo enoten program prireditev (vsako območno združenje je predlagalo
eno svojo najbolj pomembno prireditev), katere se poskušamo udeležiti v
čim večjem številu, aktivno sodelujemo
v predlogih za izboljšanje stanja veteranski organizaciji na nivoju OZ, PO in
ZVVS. Jasno je, da so težave sestavni
del našega vsakdana a jih skušamo z
debato in kasneje s konsenzom tudi
reševati. In ponosni smo, da nam v
zadnjem času to čedalje bolj uspeva.
Seveda je vedno bolje in možno še več
a se zavedamo, da so mali koraki tudi
zelo pomembni.
Naše glavno vodilo je ohranjanje
identitete in zgodovinskega spomina
na pretekle in polpretekle dogodke iz
prizadevanj več stoletnega sna naših
4
prednikov po samostojni in neodvisni
državi Sloveniji, ohranjanje vrednot
domoljubja,domovinske zavesti, prijateljstva, svobode, miru in tovarištva,
ter skrb za prav vsakega veterana
ali veteranke vojne za Slovenijo. Predvsem pa moramo strmeti k vključevanju mladih v našo organizacijo s seznanjanjem mladih o dejstvih nastanka
samostojne države, ki ni nastala kar
sama od sebe. Ponosni smo, da smo z
oddajami radia Maribor in avtorja Toneta Petelinška uvedli rubriko mirovniške kulture kjer v osnovnih in srednjih
šolah govorimo o tematiki uporništva
in domoljubja, da vsako leto organiziramo Festival miru, kjer se prav tako
zbere veliko mladih. To so majhni a pomembni koraki. Morda nam manjka več
sodelovanja a tudi tega bomo okrepili.
Predvsem pa moramo naše misli usmeriti v prihodnost slovenskega veterana
in človeka nasploh. Vredno se je potruditi in strpno reševati majhne a še
kako pomembne probleme. Ob tej priložnosti se zahvaljujem predsednikom
OZ VŠP za razumevanje, njihov prispevek in tvorno sodelovanje. Športnikom
pa ob 10 jubilejnih špotnih igrah veliko
zabave in športnih užitkov.
POVŠP
Božo Juhart Jakec l. r.,
predsednik
Slovenska Bistrica 12.6.2010
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
Dobrodošli v Slovenski Bistrici!
Središče občine je mesto Slovenska Bistrica, ki je nastalo na križišču cest med
Mariborom, Celjem in Ptujem na ostankih
rimskega naselja Civitas Negotiana. Ponaša se z izredno starostjo. Naselje so
obzidali že okoli leta 1300, mestne pravice je dobilo v začetku 14. stoletja. Mestu,
kakor tudi današnjemu občinskemu ozemlju, je vidnejši razvoj prinesla cesta med
Dunajem in Trstom. Kasnejša izgradnja
železniške proge izven ožjega mestnega območja je ta razvoj korenito zavrla.
Svet je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv. Na območju občine
je izredno veliko število naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov, ki omogočajo kvaliteten razmah
turističnih dejavnosti. Turizem je v zadnjih
letih doživel večji razmah in razvoj. Številne turistične znamenitosti in dejavnosti
so zagotovilo,da se temu delu razvoja gospodarstva v prihodnje obetajo dobri časi.
Slovenska Bistrica je dosegla uspešen razvoj na mnogih področjih: na področju
gospodarstva, šolstva, zdravstva, pa tudi
na področju kulture, turizma, športa, infrastrukture in drugih. Posebej razpoznavne gospodarske dejavnosti so na področju
barvne metalurgije, oljarstva, steklarstva,
gradbeništva, lesne predelave in mnoge
druge. Ob mestu se razvija industrijska
cona s številnimi dejavnostmi. V občini deluje
1234 podjetij, od tega več kot 800 obrtnikov.
Občina Slovenska Bistrica ima 15 krajevnih
skupnosti in je med največjimi v Sloveniji.
Ima 25.000 prebivalcev in obsega 260 km2.
Občina zavzema naravna območja : Polskavsko dolino, Ložniško dolino, Pohorje in
ožje mestno bistriško območje. Svet je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv; njegove turistične danosti so velike.
Mesto Slovenska Bistrica in s tem tudi
občina ima odlično geografsko lego,
saj se mesto nahaja tik ob avtocesti Lju-
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
bljana - Maribor, v neposredni bližini je
železniška postaja in letališče Maribor.
Kulturne znamenitosti močno zaznamujejo naše področje. Na območju mesta so
med najpomembnejšimi gotovo grad Slovenska Bistrica, grajski park z znamenitim
gabrovim drevoredom, ostanki mestnega
obzidja z ohranjenima SZ in JV vogalnima
stolpoma, cerkvijo sv. Jožefa kot vzorec
slatkogorskega tipa cerkvene arhitekture
in obe mestni cerkvi. Okoliški kraji se ponašajo s številnimi znamenitostmi iz različnih
obdobij, omeniti velja znana tinjska gradišča, med katerimi izstopa Ančnikovo v Jurišni vasi na Pohorju, arheološka najdišča
v Veleniku, razvaline gradu Gromberg in
še bi lahko naštevali. Bera kvalitetnih kulturnih spomenikov je tolikšna, da bi jih komaj lahko predstavili v ustreznem vodniku.
Med prvovrstne naravne znamenitosti na
območju občine pa spadajo: pohorski greben z znamenitimi šotnimi barji in močvirji
ter značilno favno in floro, nadalje Črno
jezero na Pohorju kot izrazit naravni spomenik, Maroltova jelka kot primer dendrološkega spomenika.
Kmetijstvo in gozdarstvo sta zelo pomembni panoga v okolici mesta. Območje občine
Slovenska Bistrica se ponaša z velikim bogastvom gozdov, z nasadi vinogradov in s
sadjarstvom, kar vse daje temeljni pečat
bodoči usmeritvi razvoja te občine. V kmetijstvu je zelo razvita pridelava mleka,reja
govejih pitancev in piščancev,reja prašičev
je v razvoju.
V razvoju imamo še veliko načrtov in uresničitev projekta Alureg nas bo popeljala v
boljšo prihodnost.
Želim vam dobro počutje na našem območju in si želim, da Slovensko Bistrico še kdaj
obiščete.
Županja občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen
5
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
Ekipe OZVVS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
6
Velike Lašče
Ribnica
Litija
Krško
Postojna
Dolenjska
Ptuj
Laško
Vrhnika-Borovnica
Velenje
Grosuplje
Sp. Savinjska
Šmarje pri Jelšah
Veteran-Nova Gorica
Mislinjska dolina
Zgornja Gorenjska
Kamnik
Kras. Brkini, Sežana
Štore
Celje
Kočevje
Ruše
Logatec
Bela krajina
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Kranj
Ljutomer
Gornja Radgona
Tržič
Mežiška dolina
Slovenske konjice
Domžale
Slovenska Bistrica
Idrija-Cerkno
Kanal
Moravče
Slovenska Istra
Ekipe PVD Sever
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sever Maribor
Sever Pomurje
Sever Severna
Primorska
Sever Zasavje
Sever Koroška
Sever Posavje
Sever Celje
Sever Ljubljana
Sever Primorska in
Notranjska
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
10. Veteranske športne igre
10. Veteranske igre se bodo odvijale v soboto, 12.06.2010 v Športnem parku v Slovenski
Bistrici. Športna komisija je 31.05.2010 skupaj s predstavniki organizatorjev opravila žreb po
posameznih disciplinah in določila časovnico za izvedbo tekmovanja.
Časovnica in pari bodo posebej predstavljeni v nadaljevanju dopisa.
Prijavno mesto bo na prizorišču označeno in vodje ekip morajo prijaviti ekipe za posamezno
disciplino. Prav tako je potrebno do srede, 9. 6. 2010 sporočiti število spremljevalcev oz.
navijačev. Število spremljevalcev sporočite na e-naslov: [email protected] ali na gsm tel 031332-851.
Za vse udeležence bodo pripravljeni boni za prehrano in pijačo. Vsak udeleženec bo dobil
porcijo hrane in eno pijačo. Ostalo bo samoplačniško. Na prizorišču bo zagotovljena voda
na vseh tekmovališčih, kakor tudi možnost nakupa hrane in pijače.
Za spremljevalce bodo organizirane dodatne aktivnosti kot so: met bombe, streljanje z
lokom, ogled vojašnice in organiziran prevoz s turističnim vlakcem med prizorišči.
Bodite pozorni na spremenjene razpisne pogoje za disciplino vlečenje vrvi, kjer je obvezna
uporaba športnih copat zaradi tartanske podlage na prizorišču izvajanja discipline.
Kegljanje:
Prijavljenih je 31 ekip – 124 tekmovalcev. Glede na razpisne pogoje in velikega števila
prijavljenih ekip je bilo potrebno tekmovanje razdeliti na dva dela. Prosim, da se vse
ekipe držijo predvidene časovnice.
Štartna lista in časovnica tekmovanja za disciplino KEGLJANJE:
Petek, 11.06.2010:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ptuj
Ruše
Sever Maribor
Spodnja Savinjska d.
Sever Pomurje
Šmarje pri Jelšah
Celje
Grosuplje
Ljutomer
G. Radgona
Sever Celje
Sever Koroška
Velenje
Laško
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
Sobota, 12.06.2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V. Lašče
Ribnica
Postojna
Dolenjska
Sever S. Primorska
Zg. Gorenjska
Kočevje
Logatec
Bela krajina
Sever Zasavje
Kranj
Tržič
Sever Ljubljana
Sever Prim. in Notr.
Domžale
Slovenska Istra
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
Prijava ekip je 60 minut pred pričetkom tekmovanja. V kolikor kakšna ekipa zamuja
lahko njeno časovnico zapolni druga ekipa, ki je že na prizorišču.
7
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
Košarka trojke:
Prijavljenih je 25 ekip – 100 tekmovalcev
Tekmovanje se bo izvedlo v športni dvorani, kjer so na voljo 4 igrišča. Prijavljene
ekipe se bile izžrebane v 4 predtekmovalne skupine, kjer se odigrajo tekme vsak
s vsakim. Zmagovalci skupin se uvrstijo v
polfinale, kjer so pari 1-3 in 2-4. Zmagovalca
igrata tekmo za 1 mesto, poraženca pa za
3 mesto. Ostalim ekipam se vrstni red določi glede na osvojeno mesto zmagovalca
skupine.
1.
•
•
•
•
•
•
•
Skupina:
Zg. Gorenjska – nosilec skupine
Velike Lašče
Grosuplje
Sežana
Logatec
Sever Posavje
Slovenska Bistrica
Streljanje:
Prijavljenih je 41 ekip – 164 tekmovalcev
Streljanje se izvede na strelišču v Slovenski Bistrici. Glede na število strelskih mest
lahko istočasno streljajo 4 ekipe. Pričetek
tekmovanja je 09.30
2.
•
•
•
•
•
•
skupina:
Litija – nosilec skupine
Ribnica
Sever Maribor
Celje
Bela krajina
Sever Celje
3.
•
•
•
•
•
•
skupina
Postojna – nosilec skupine
Laško
Sever Pomurje
Kočevje
Kranj
Sever Ljubljana
4.
•
skupina
Spodnja Savinjska dol. – nosilec skupine
Velenje
Šmarje pri Jelšah
Ruše
Sever Koroška
Sever Primorska in Notranjska
•
•
•
•
•
10:20
10.45:
Štarna lista in časovnica za disciplino streljanje:
09.30:
09.55:
8
•
•
•
•
Velike Lašče
Ribnica
Litija
Krško
•
•
•
•
Postojna
Dolenjska
Ptuj
Laško
11:10
11.35:
•
•
•
•
Vrhnika – Borovnica
Velenje
Grosuplje
Sever Maribor
•
•
•
•
Sp. Savinjska dolina
Sever Pomurje
Šmarje pri Jelšah
Veteran-Nova Gorica
•
•
•
•
Sever Severna Primorska
Mislinjska dolina
Zg. Gorenjska
Kamnik
•
•
•
•
Kras, Brkini in Sežana
Štore
Celje
Kočevje
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
12.00:
12.25:
12.50:
13.15:
•
•
•
•
Ruše
Logatec
Bela krajina
Sever zasavje
•
•
•
•
Kranj
Sever Koroška
Sever Posavje
Ljutomer
•
•
•
•
Gornja Radgona
Tržič
Sever Celje
Sever Ljubljana
13.40:
Orientacijski tek:
Prijavljenih je 21 ekip -84 tekmovalcev.
Pripravljena je krožna proga v dolžini 5-6
km. Na skrajni kontrolni točki bo prisoten
kontrolor. Karte priskrbi organizator. Razmik med ekipami je 4 minute. Start bo ob
09.30 uri.
Štartna lista :
1. Ribnica
2. Laško
3. Velenje
4. Grosuplje
5. Sever Maribor
Šah:
Prijavljenih je 30 ekip – 120 tekmovalcev
Tekmovanje bo izvedeno v OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici. Tekmovalni
razpored pripravi organizator tekmovanja. Vsaka ekipa je dolžna s sabo prinesti
2 brezhibni šahovski uri. Pričetek tekmovanja ob 09.30 uri.
Pari 1. kola:
Domžale – Novo mesto
S. Zasavje-Celje
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
•
•
•
•
Mežiška dolina
Sever Primorska in Notranjska
Slovenske konjice
Domžale
•
•
Slovenska Bistrica
Moravče
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Sp. Savinjska dolina
Sever Pomurje
Šmarje pri Jelšah
Zg. Gorenjska
Celje
Kočevje
Ruše
Logatec
Bela krajina
Sever Zasavje
Kranj
Sever Koroška
Tržič
Sever Primorska in Notranjska
Domžale
Slovenska Bistrica
S. Ljubljana-Kočevje
Sp. Savinjska dol.-Severna primorska
S. Pomurje-Zg. Gorenjska
S. Maribor-Ptuj
Krško-Slovenska Bistrica
Velenje-S. Primorska in Notranjska
S. Koroška-Slovenske Konjice
Mislinjska dolina-Laško
Grosuplje-Šmarje
Ruše-Bela krajina
Vrhnika-S. Posavje
Kranj-Logatec
Maribor-Veteran N. Gorica
9
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
Vlečenje vrvi:
Prijavljenih je 25 ekip – 150 tekmovalcev.
Tekmovanje se bo odvijalo na zunanjem igrišču pred tribuno. Zagotovljene bodo 2-3 vrvi
za hitrejši potek tekmovanja. Tekmuje se po sistemu izpadanja. Obvezna je uporaba športnih copat, zaradi podlage na igrišču, ki je iz tartana. Ekipa, ki ne bo primerno obuta bo
diskvalificirana.
Tekmovalni razpored pripravi organizator. Predvidoma bo pričetek tekmovanja ob 13.00
uri.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
SEVERKOROŠKA
POSTOJNA
SEVERPRIM.NOTR.
SEVERPOMURJE
LAŠKO
SLOV.BISTRICA
SP.SAVINSKA
ZG.GORENJSKA
VELENJE
RIBNICA
KOEVJE
KRASSEŽANA
ŠMARJE
LOGATEC
BELAKRAJINA
KRANJ
SEVERMARIBOR
KRŠKO
CELJE
SEVERPOSAVJE
VELIKELAŠE
TRŽI
PTUJ
RUŠE
GROSUPLJE13.00
KANAL
IDRIJACERKNO
13.10
13.10
14.10
14.40
13.10
13.20
14.10
15.00
13.20
13.30
14.20
13.30
13.40
14.40
14.20
15.10
ZMAGOVALEC
13.40
13.50
14.30
13.50
14.00
15.00
14.30
14.50
14.00
Košarka:
PROPOZICIJE:
Tekmovanje bo potekalo na odprtem igrišču v Športnem parku Slovenska Bistrica. V primeru slabega vremena se tekmovanje izvede v športni dvorani. Tekmovalna ekipa šteje
3 člane in rezervo, igra se do 15 doseženih točk ali 15 minut. Zmaga ekipa, ki prva doseže
15 točk ali doseže več točk v petnajstih minutah igre. Koš iz igre se šteje za 1 točko, prosti
med 1 točko, met z razdalje več kot 6,25 m pa 2 točki. Menjava igralcev se lahko izvaja le
ob prekinitvah. Po petih, desetih in petnajstih osebnih napakah se izvaja prosti med s tem,
da se po storjenih petnajstih prekrških izvajajo prosti meti za vsak prekršek. V primeru
pasivne igre, lahko sodnik odvzeme žogo.
Na sestanku predstavnikov ekip na katerim j bil med drugimi opravljen žreb je bilo dogovorjeno, da bodo ekipe (prijavljenih je bilo 25 ekip) razdeljene v 4 skupine v katerih vsaka
ekipa igra z vsako. Zmagovalci ekip bodo igrali med seboj tako, da prva ekipa zmagovalka
v 1. Skupini igra z zmagovalko 3. Skupine, zmagovalka 2. Skupine igra z zmagovalko 4. Skupine. Zmagovalca igrata za 1. Mesto, poraženca pa za 3. Mesto. Vrstni red ostalih ekip se
določi na osnovi doseženih rezultatov.
10
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
1. SKUPINA
Čas
9.00
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00
Ekipe
SSSS VELIKE LAŠČE: SLOV.B.
GROSUPLJE: SEVER POSAVJE
KRAS SEŽANA : LOGATEC
SEVER POSAVJE : KRAS SEŽANA
SLOV. B. : GROSUPLJE
ZG. GORENJSKA : VELIKE LAŠČE
GROSUPLJE : ZG. GORENJSKA
KRAS SEŽANA : SLOV. B.
LOGATEC : SEVER POSAVJE
SLOV. B. : LOGATEC
ZG. GORENJSKA : KRAS SEŽANA
VELIKE LAŠČE : GROSUPLJE
KRAS SEŽANA : VELIKE LAŠČE
LOGATEC : ZG. GORENJSKA
SEVER POSAVJE : SLOV. B.
ZG. GORENJSKA : SEVER POSAVJE
VELIKE LAŠČE : LOGATEC
GROSUPLJE : KRAS SEŽANA
LOGATEC : GROSUPLJE
SEVER POSAVJE : VELIKE LAŠČE
SLOV. B. : ZG. GORENJSKA
Zap.št. Ekipa
1
2
3
4
5
6
7
1
ZG. GORENJSKA
VELIKE LAŠČE
GROSUPLJE
KRAS SEŽANA
LOGATEC
SEVER POSAVJE
SLOV. BISTRICA
2
3
4
Rezultat
5
6
7
Razlika v koših
Zmage Porazi Točke Mesto
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
ZMAGOVALEC 1. SKUPINE : …………………………………….
2. SKUPINA:
Čas
9.00
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
Ekipe
LITIJA : SEVER CELJE
RIBNICA : BELA KRAJINA
SEVER MARIBOR : CELJE
SEVER CELJE : CELJE
BELA KRAJINA : SEVER MARIBOR
LITIJA : RIBNICA
RIBNICA : SEVER CELJE
SEVER MARIBOR : LITIJA
CELJE : BELA KRAJINA
SEVER CELJE : BELA KRAJINA
LITIJA : CELJE
RIBNICA : SEVER MARIBOR
SEVER MARIBOR : SEVER CELJE
CELJE : RIBNICA
BELA KRAJINA : LITIJA
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
Rezultat
Razlika v koših
11
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
Zap.št. Ekipa
1
2
3
4
5
6
LITIJA
RIBNICA
SEV. MARIBOR
CELJE
BELA KRAJINA
SEVER CELJE
1
2
3
4
5
6
Zmage Porazi Točke Mesto
SS
SS
SS
SS
SS
SS
ZMAGOVALEC 2. SKUPINE: ……………………………………………………
3. SKUPINA:
Čas
9.00
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
Ekipe
LAŠKO : CERKNO
SEVER POMURJE : SEVER LJ
KOČEVJE : KRANJ
SEVER LJ : KOČEVJE
CERKNO : SEVER POMURJE
POSTOJNA : LAŠKO
SSEVER POMURJE : POSTOJNA
KOČEVJE : CERKNO
KRANJ : SEVER LJ
CERKNO : KRANJ
POSTOJNA : KOČEVJE
LAŠKO : SEVER POMURJE
KOČEVJE : LAŠKO
KRANJ : POSTOJNA
SEVER LJ : CERKNO
POSTOJNA : SEVER LJ
LAŠKO : KRANJ
SEVER POMURJE : KOČEVJE
KRANJ : SEVER POMURJE
SEVER LJ : LAŠKO
CERKNO : POSTOJNA
Ekipa
1
POSTOJNA
LAŠKO
SEV. POMURJE
KOČEVJE
KRANJ
SEV. LJUBLJANA
CERKNO
SS
2
SS
3
SS
Rezultat
4
SS
5
SS
6
SS
7
Razlika v koših
Zmage Porazi Točke Mesto
SS
ZMAGOVALEC 3. SKUPINE : ……………………………………………………
4. SKUPINA:
12
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
Čas
9.00
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
Zap.št.
1
2
3
4
5
6
Ekipe
SP. SAVINJSKA : SEVER KOROŠKA
VELENJE : SEVER PRIMORSKA
ŠMARJE : RUŠE
SEVER KOROŠKA : RUŠE
SEVER PRIMORKSA : ŠMARJE
SP. SAVINJSKA : VELENJE
VELENJE : SEVER KOROŠKA
ŠMARJE : SP. SAVINJSKA
RUŠE : SEVER PRIMORSKA
SEVER KOROŠKA : SEVER PRIMORSKA
SP. SAVINJSKA : RUŠE
VELENJE : ŠMARJE
ŠMARJE : SEVER KOROŠKA
RUŠE : VELENJE
SEVER PRIMORSKA : SP. SAVINJSKA
Ekipa
SP.SAVINJSKA
VELENJE
ŠMARJE
RUŠE
SEV.PRIMORSKA
SEV. KOROŠKA
1
2
3
Rezultat
4
5
6
Razlika v koših
Zmage Porazi Točke Mesto
SS
SS
SS
SS
SS
SS
ZMAGOVALEC 4. SKUPINE: ………………………………………………………………………
POLFINALE:
Rezultat
Zmagovalec
1. Skupine ………………………...…
Zmagovalec
3. Skupine…………..………………
……………
Zmagovalec
2. Skupine ………………………...…
Zmagovalec
4. Skupine…………..………………
……………
Za 1. MESTO: …………………………
: …………………………
Za 3. MESTO: …………………………
:
…………………………
1. MESTO: ………………………………………...
2. MESTO: …………………………………………
3. MESTO: ………………………………………...
4. MESTO: …………………………………………
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
13
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT
SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska 35, 2310 Slovenska Bistrica
Predstavitev JAVNEGA ZAVOD
ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA
Smo Javni zavoda za šport, ki upravlja
z vsemi športnimi objekti v lasti občine
Slovenska Bistrica. Teh je kar precej, če
imamo v vidu, da je tukaj deset osnovnih šol, vsaka ima telovadnico in asfaltirano kombinirano igrišče ter celoten
športni park Slovenska Bistrica, ki obsega sledeče objekte:
GLAVNI STADION
TENIS IGRIŠČE z UMETNO in NARAVNO
PODLAGO (11 igrišče) z razsvetljavo
POKRITO TENIS IGRIŠČE (2 igrišča)
KOŠARKAŠKO IGRIŠČE z UMETNO PODLAGO
¾
Nogomet
ODBOJKARSKO IGRIŠČE na MIVKI (2 igrišča)
¾
Atletika
KOPALIŠČE
DVORANO ZA ZIMSKI TRENING
¾
Atletika
¾
Nogomet
CENTER BORILNIH ŠPORTOV (stara telovadnica)
¾
Judo
¾
Boks
KEGLJIŠČE – štiri stezno – tekmovalno
BALINIŠČE z razsvetljavo
RUSKO KEGLJANJE
FITNES – rekreacijski in težak
POKRITO ATLETSKO STEZO, daljina, palica, troskok, višina in krogla
VELIKO IGRIŠČE za nogomet z UMETNO
TRAVO in razsvetljavo
14
MALO IGRIŠČE za nogomet z UMETNO
TRAVO in razsvetljavo
ŠPORTNO DVORANO BISTRICA (košarka, odbojka, alpinizem, twirling, šolsko
športno vzgojo, badminton, tribuno z
400 sedeži, zabavne prireditve, proslave …
Vsi objekti so na voljo za organizirano
in tekmovalno vadbo kakor tudi v rekreacijske namene. Organiziramo velike prireditve (BISTRIŠKI TEK, ATLETSKI
MITING, KOMUNALIADA, POHORSKI BATALJON…..) z udeležbo do 3500 tekmovalcev.
V soboto, 12. Junija 2010 gostimo policijske in vojne veterane, ki jih bo okoli
1000, želimo jih dobro počutje in obilo
uspeha.
Športni pozdrav!
Direktor javnega zavod za šport
Marjan Štimec
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
Makole 42, 2321 Makole, Slovenija
t +386 (0)2 80 29 200 f + 386 (0)2 80 29 250
e [email protected] s www.obcina-makole.si
Občina
Oplotnica
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
Občina
Poljčane
Občina
Slovenska
Bistrica
15
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
Ulica Pohorskega bataljona 12
Telefon: 02/805-54-00,
faks: 02/805-54-10
[email protected]
VODOOSKRBE:
041/646-779
E-mail: [email protected]
Internet: www.komunala-slb.si
16
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
Vrstne hiše Ob potoku
v Slovenski Bistrici
Ob potočku in gozdu v Slovenski
Bistrici, v bližini zdravstvenega
doma, prodamo vrstne hiše različnih velikosti.
Hiše se nahajajo v dveh nizih: A in
B. V vsakem nizu je pet hiš, vsaka
je sestavljena iz pritličja in nadstropja ter ima svojo zelenico.
Naselje se nahaja v neposredni bližini osnovne šole, vrtca, zdravstvenega doma, lekarne in trgovine
in je na obrobju centra Slovenske
Bistrice. Do uvoza na avtocesto sta
dva kilometra. Okolica ponuja veliko možnosti za rekreacijo in sprostitev.
Izbirate lahko med štirimi tipi hiš:
- tip hiše “mala”,
- tip hiše “sama”,
- tip hiše “odprta” in
- tip hiše “družina”, ki se
pazlikujejo po legi (krajna ali sredinska) in po velikosti ter posledično po ceni.
Vsaki hiši pripada zelenica, pred
vhodom je tudi prostor za dva av-
Vrstne hiše v Ormožu
tomobila. Tipa hiše “družina” in “odprta” imata poleg nadstreška za
avto še garažo, medtem ko imata tipa “sama” in “mala” samo nadstrešnico za en avto.
Vhod v niz A je na vzhodni strani, zelenica se nahaja na zahodni strani.
Vhod v niz B se nahaja na zahodni strani, zelenica je na vzhodni strani.
V mesecu juniju 2009 smo pričeli z izgradnjo novega niza petih vrstnih
hiš tipa “mala”.
Stanovanjski blok v Poljčanah
V neokrnjeni naravi med griči v slikoviti občini Poljčane ob vznožju Boča gradimo stanovanjski objekt z dvema lamelama, A in B. Grajen bo klasično, s toplotno izolirano fasado
in armiranobetonskimi stropnimi ploščami. Streha bo dvokapnica, krita z opečno kritino.
Za ogrevanje objekta je predvidena plinska kotlarna, za urejanje porabe energije po posameznih stanovanjih bodo nameščeni merilci porabe energije. Velikosti stanovanj so od
42,90 do 78,90 m2. Predvidene cene stanovanj se gibljejo med 51.600 do 93.100 evri.
Predviden rok dokončanja je v drugi polovici leta 2010.
Ob novonastalem delu Ulice dr. Hrovata v Ormožu gradimo niz petih vrstnih hiš. Nahajajo se med
že zgrajenim večstanovanjskim objektom namenskih najemnih stanovanj za starejše in bodočo
poslovno–stanovanjsko stavbo na vogalu s Ptujsko cesto.
Vrstne hiše so grajene klasično z opeko in izolirane z 12 cm debelo izolacijsko fasado. Plošče etaže
so armiranobetonske. Streha je dvokapnica, krita z opečno kritino. Vsak objekt ima na vzhodni
strani iz dnevne sobe dostopno ložo, pred katero je atrij. Za ogrevanje vsakega objekta posebej je
predvidena centralna kurjava, ogrevanje je plinsko. Gradimo dva tipa vrstnih hiš, in sicer:
Vrstna hiša A in E: nepodkleten objekt sestavlja pritličje in nadstropje, dodatno je v sklopu pritlične etaže tudi garaža. V pritličju se iz hodnika pride v kuhinjo in jedilnico z dnevnim prostorom. Na
razpolago je še kabinet. V sanitarijah (WC, umivalnik) je prostor tudi za pralni stroj. Po stopnicah
se pride v nadstropje, kjer so spalnica z garderobno sobo, dve otroški sobi in kopalnica s sanitarijami. Iz spalnice se pride na balkon s pogledom na vzhod. Neto površina objekta znaša 125,7 m2.
V objektu je tudi 17,9 m2 velika garaža. Hiši se nahajata na koncu niza, vsaki pripada tudi 170–180
m2 zemljišča.
Vrstna hiša B, C in D: podkleten objekt sestavljajo klet, pritličje in nadstropje. Klet je namenjena
skladiščenju in ozimnici, primerna je tudi za rekreacijsko – fitnes dejavnost. V pritličju se iz hodnika pride v kuhinjo in jedilnico z dnevnim prostorom. V sanitarijah (WC, umivalnik) je prostor
tudi za pralni stroj. Po stopnicah se pride v nadstropje, kjer so spalnica z garderobno sobo, otroška
soba in kopalnica s sanitarijami. Neto velikost objekta skupaj s kletjo znaša 126,1 m2. Te vrstne
hiše se nahajajo znotraj niza, vsaki pripada tudi 90–100 m2 zemljišča.
Vsakemu objektu
pripada tudi dodatno parkirno mesto
na ulici. Prodajne
cene z vključenim
8,5-% DDV se glede
na velikost površine
objekta in zemljišča
gibajo med 149.300
in 188.800 evri.
Predviden rok za
vselitve je druga
polovica leta 2010.
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
Stanovanjski blok
Ob Potoku v Oplotnici
Stavba prijetne in funkcionalne arhitekture, s pritličjem, nadstropjem in mansardo se lepo prilagaja krajinskim vedutam. Objekt je zidan z izolativnimi mrežastimi opečnimi bloki. Debelina zunanjih sten je 30 cm, fasada je toplotno izolirana z izolacijskimi ploščami debeline 8 cm. Stropne
plošče so betonske. Blok ima streho dvokapnico, kritina je opečni engobirani bobrovec. Zunanje stavbno pohištvo je iz kakovostne plastike bele barve, notranja vrata so lesena s kovinskimi
podboji. Po tleh bodo položeni keramika, granitogrez in parket. Objekt bo priključen na utekočinjeni plin. Za racionalno ogrevanje bo v vsakem stanovanju nameščen etažni plinski grelnik. Odplake iz stavbe bodo
pred odvodom v
kanalizacijo speljane v lastno čistilno
napravo. Ob stavbi
bo ustrezno število
parkirišč za vozila in
prijetno urejene zelene površine.
Prodajne cene stanovanj z vključenim 8,5% DDV so glede na
velikost med 44.941
in 94.925 evri.
Objekt je bil dokončan meseca junija
2009.
17
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
TIC SLOVENSKA BISTRICA
Trg svobode 17, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 02 843 08 10, Mobi: 041 735 588
e-mail: [email protected], [email protected]
spletna stran: www.tic-sb.si
Vabimo vas na Bistriško, kjer si podeželje
in mesto podajata roke, kjer lahko uživate v
neokrnjeni naravi, med umetnostno zgodovinskimi stvaritvami, številnimi prireditvami
domačih in drugih umetnikov, kjer ste lahko
aktivni kot pohodnik ali kolesar, ali pa se preprosto predate razvajanju kulinarične in vinogradniške ponudbe…
Vse informacije in predstavitveno gradivo
vam ponujamo v turistični pisarni TIC.
18
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
TEDNIK
Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 02/8050080; fax.:02/8050082
Internet: www.tednikpanorama.si
e-mail: [email protected]
SS IMPOS
[tudentski servis
Tel.: 02/805 00 77
GSM: 041 697 047
Fax: 02/805 00 82
e-mail: [email protected]
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
Tel.: 02/805 00 76
GSM: 051 267 445
Fax: 02/805 00 82
e-mail: [email protected]
19
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
POHORSKE
MESNINE d.o.o.
HOTINJSKA
CESTA 19,
2312 OREHOVA VAS
BORACOM d.o.o.
trgovina, posredništvo, projektiranje in
svetovanje
2214 Sladki Vrh, Svečane 3
Telefon: 041/609-624, 02/64-42-511
Fax: 02/64-42-511
E-mail: [email protected]
TRR: 25100-9714637167
20
Tel: 02 6040456
LEV Zavarovalno
zastopanje
Andrejka Krušič s.p.
Ljubljanska 39,
Slovenska Bistrica
Tel.: 059 012 650
GSM: 041 353 128
[email protected]
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
10. letne športne igre zveze veteranov vojne za Slovenijo
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2010
21
10.
10
0. letne
le
etn
ne športne
ššp
por
por
o tn
t e igre
ig
gre
e zveze
zzve
ve
eze
ev
veteranov
eteran
et
erran
anov
o v
ov
vojne
ojne
oj
n zza
ne
a Sl
Slov
Slovenijo
lov
o en
nijjo
Kaldera d.o.o., Kolodvorska ulica 33 a, 2310 Slovenska Bistrica
2
22
Slov
Sl
Slov
ven
e ssk
ka Bi
BBistrica,
ist
stri
r ca
ri
a, 12.
12. 6. 2010
201
010
Slovenska
10.
vojne
Slovenijo
10. letne
letn
le
tn
ne športne
špor
šp
ortn
or
tn
ne igre
ig
gre
e zveze
zve
eze
z veteranov
ve
etter
eran
ran
nov v
ojne
oj
ne
e za
za Sl
lov
oven
oven
nijijo
o
¨CVETLIČARNA¨
Jelka Vrhovnik s.p.
Bistriška 60 2319 Poljčane
Bar prevozništvo
Pušnik
GOSTIŠČE SOVIČ
Bistriška 58, Poljčane
Nada SOVIČ s.p.,
Aleš Pivec s. p.
Piceria, Bar ¨PATAJA¨
Dravinjska c. 64
2319 Poljčane
Čadram 72, Oplotnica
Tel.:02/845-02-40,
GSM.:051/310-147 ali 031/624-422
Gostilna Kidrič
¨Pri dvojčicah¨
Križeča vas
VINOGRADNIŠTVO BOGATIČ
JANKO in VLASTA
GABERNIK 23, ZGORNJA POLSKAVA
TEL.: 051 348 354
Slovenska
Slov
Sl
oven
ov
ensk
ska
sk
a Bi
BBistrica,
istri
ist
stri
st
rica
ca
a, 12.
122. 6.
6 2010
201
0100
2
23
Rekreacijsko
Turisticni
Center
Planina pod Šumikom 5,
2316 Zg. Ložnica
Slovenska Bistrica
Tel.: +386 (0)2/803 45 06,
Fax: +386(0)2/803 45 07
www.jakec-sp.si
Jakec
TRIJE KRALJI
* Vrsto let
med najboljšimi
slovenskimi smučišči
* Dvakratni naziv družini
prijazno smučišče
* Najboljša domača
hrana na najlepši
strani Pohorja,
* Prijazna toplina
in domačnost,
vrhunske poroke,
druge prireditve, obletnice..
* Možnost organiziranega
vodenja po
bistriškem Pohorju
(muzej NOB Osankarica,
poslednje bojišče
Pohorskega bataljona,
partizanska bolnišnica Jesen..
Čaka vas veteranski
pozdrav in borovničke!
Na najlepši
strani Pohorja