Zapisnik 34. redne seje OS - Občina Miklavž na Dravskem polju

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
OBČINSKI SVET
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Številka: 0130-00001/2010 2\01
Datum: 5. avgust 2014
ZAPISNIK
34. redne seje Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju, ki je bila v četrtek, dne 31. julija 2014, ob 15. uri, v sejni sobi
občine Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju.
Na seji so bili prisotni:
1. župan Leo Kremžar.
2. člani občinskega sveta:
Mojca BEDENIK, Janez BERANIČ, Dragica CENTRIH, Jožef EKART, Silvo GERMAN, Rafael IZLAKAR, Dušan JANŽEK, Violeta
KIRBIŠ, Mateja MESAREC, Stanislav PETEK, Vladimir PODHOSTNIK, Boris POTRČ, mag. Egon REPNIK, Edvard ŠKRABL, Vinko
VAUHNIK, Aleksandra Martina ZUPANIČ
3. predsednica nadzornega odbora
Verica MOM
4. predstavniki sredstev javnega obveščanja:
Mateja Pleteršek
6. ostali prisotni: Marinka Konečnik Kunst in Mojca Zavodnik, predstavnici družbe ZUM d. o. o., Zvonko Fištravec, direktor občinske
uprave, Suzana Gomolj, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Aleš Rojko, višji svetovalec za urbanizem in razvojne projekte, Blaž
Rajter, svetovalec, Zrinka Bašnec, avdio zapis seje.
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli po pošti z vabilom.
1. točka
OTVORITEV SEJE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je otvoril g. župan, ki je po uvodnem pozdravu ugotovil, da je na seji prisotnih vseh 15 članov občinskega sveta (en član občinskega
sveta je odstopil), in da se lahko veljavno odloča.
2. točka
POTRDITEV ZAPISNIKA 33. REDNE SEJE IN 9. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Uvodoma je g. župan odprl razpravo o zapisniku 33. redne in 9. izredne seje Občinskega sveta, h kateri se ni prijavil nihče, zato je
predlagal glasovanje.
1. SKLEP
Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju potrdi zapisnik 33. redne in 9. izredne seje Občinskega sveta.
Od 15 prisotnih jih 15 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET
3. točka
SPREJEM DNEVNEGA REDA
Uvodoma je g. župan predlagal, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka »Seznanitev s posamičnim programom prodaje nepremičnega
premoženja občine Miklavž na Dravskem polju, parc. št. 550/2, k. o. Miklavž na Dravskem polju«, in sicer kot 12. točka dnevnega reda,
informacije župana pa se v skladu s predlogom ustrezno preštevilčijo ter za to pojasnil razloge.
Nato je predlagal glasovanje za uvrstitev dodatne točke na dnevni red.
2. SKLEP
Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju soglaša, da se na dnevni red 34. redne seje Občinskega sveta Občine Miklavž
na Dravskem polju, uvrsti dodatna točka »Seznanitev s posamičnim programom prodaje nepremičnega premoženja občine
Miklavž na Dravskem polju, parc. št. 550/2, k. o. Miklavž na Dravskem polju«, in sicer kot 12. točka dnevnega reda, informacije
župana pa se v skladu s predlogom ustrezno preštevilčijo.
Od 15 prisotnih jih 15 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET.
V nadaljevanju je odprl razpravo za dopolnjeni dnevni red, h kateri se ni prijavil nihče, zato je predlagal glasovanje.
3. SKLEP
Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju sprejme naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 33. redne seje in 9. izredne seje Občinskega sveta občine Miklavž na Dravskem polju;
3. Sprejem dnevnega reda;
4. potrditev mandata novi članici občinskega sveta iz politične stranke ZARES;
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje naselja »Borov gozd« v občini Miklavž na
Dravskem polju – prva obravnava;
6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Dravski Dvor – prva obravnava;
7. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta;
8. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2014;
9. predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Občini Miklavž na
Dravskem polju;
10. Oglaševanje na lokalnem televizijskem programu TVM Miklavž za lokalne volitve 2014;
11. Predlog sklepa o spremembi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Miklavž na Dravskem polju za
leto 2014;
12. Seznanitev s posamičnim programom prodaje nepremičnega premoženja občine Miklavž na Dravskem polju, parc. št.
550/2, k. o. Miklavž;
13. Informacije župana.
Od 15 prisotnih jih 15 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET.
4. točka
POTRDITEV MANDATA NOVI ČLANICI OBČINSKEGA SVETA IZ POLITIČNE STRANKE ZARES
Uvodoma je g. župan povedal, da je gospod Saša Pelko podal nepreklicno odstopno izjavo, in da je Občinska volilna komisija Občine
Miklavž na Dravskem polju izdala potrdilo o izvolitvi za članico Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju, in sicer je izvoljena
kandidatka Mateja Mesarec, kateri mandatna doba začne s potrditvijo mandata in traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.
Nato je odprl razpravo, h kateri se ni prijavil nihče, zato je predlagal glasovanje.
4. SKLEP
Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju potrdi mandat Mateji Mesarec, za preostanek mandatne dobe (2010-2014)
Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju.
Od 15 prisotnih jih 14 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET.
2
5. točka
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE NASELJA »BOROV GOZD« V OBČINI
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU - PRVA OBRAVNAVA
Uvodoma je g. župan povedal, da se je o predmetnem gradivu razpravljalo na seji Odbora za komunalo, prostorsko planiranje in varstvo
okolja, in da člani niso imeli nobenih pripomb zato predlagajo članom občinskega sveta njegovo potrditev.
Nato je odprl razpravo, v kateri je g. Vauhnik pojasnil razloge, zakaj bo glasoval proti predlaganemu odloku.
Po končani razpravi je g. župan predlagal glasovanje.
5. SKLEP
Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP, 43/11 –ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A in 35/13- sklep US) in 15. člena Statuta občine Miklavž na Dravskem polju
(MUV št. 14/03- UPB, 33/10), Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje naselja »Borov gozd« v občini Miklavž na Dravskem polju - v prvi obravnavi.
Od 16 prisotnih jih 12 glasuje ZA, 1 PROTI. SKLEP JE SPREJET.
6. točka
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA STANOVANJSKO NASELJE DRAVSKI DVOR PRVA OBRAVNAVA (SKRAJŠAN POSTOPEK)
Uvodoma je g. župan povedal, da pri točki »Sprejem dnevnega reda« ni bil upoštevan dogovor, ki se je izoblikoval na seji predsednikov
stalnih delovnih teles občinskega sveta, in sicer, da se razprava o predmetnem odloku opravi po skrajšanem postopku, zato je predlagal,
razpravo predmetnega odloka po skrajšanem postopku in pozval člane Občinskega sveta k glasovanju.
7. SKLEP
Na podlagi 82. člena Poslovnika občinskega sveta občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 19/03 in 23/12), Občinski Svet
občine Miklavž na Dravskem polju, soglaša, da se razprava o predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko naselje Dravski Dvor, opravi po skrajšanem postopku.
Od 16 prisotnih jih 15 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET.
V nadaljevanju je odprl razpravo o predlogu odloka, v kateri je g. Izlakar opozoril na pomanjkljivo (ne)označene ulice v gradivu
predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Po končani razpravi je g. župan predlagal glasovanje.
8. SKLEP
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZP Načrt ( UR.l. RS, št. 33/2007, 70/2008- ZVO -1 b, 108/2009, 80/2010ZUPUDPP ( 106/2010 popr. ), 43/2011-ZKZ- C, 57/2012, 57/12 –ZUPUDPP-A, 109/2o12, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8, (Uradni list
RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Dravski Dvor
(MUV, št. 14/03) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12- ZUJF ) ter 15. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju ( MUV št. 14/03- UPB, 33/10 ), Občinski svet
Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje
Dravski Dvor, po skrajšanem postopku.
Od 16 prisotnih jih 16 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET.
3
7. točka
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
PISNE POBUDE IN VPRAŠANJA
Dragica Centrih
390. Stanovalci novega naselja ob Tezenski ulici so me že večkrat opozorili na hitro vožnjo nekaterih voznikov, zato prosijo, da bi v zvezi
s tem na občini nekaj ukrenili. Ker v omenjenem naselju prebivajo predvsem mlade družine, z majhnimi otroci, se kljub pločniku zaradi
prehitre in neprilagojene vožnje posameznikov, stanovalci še posebno zaradi malih otrok, počutijo ogrožene. Zato dajem pobudo, da se v
delu Tezenske ulice ob novem naselju postavijo primerne talne ovire in s tem prepreči prehitra in nevarna vožnja vozil.
Župan je povedal, da bo pobuda posredovana Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine (SPV), v tem času pa
se bo v Tezensko ulico namestila radarska tabla za merjenje hitrosti vozil in prikazovanje te izmerjene hitrosti. Na podlagi
pridobljenih podatkov bodo o pobudi razpravljali na seji SPV. Dodal je še, da je stopila v veljavo Direktiva Evropskega
parlamenta, ki pa med drugim določa odstranitev vseh cestnih ovir v roku dveh let.
USTNE POBUDE IN VPRAŠANJA
Rafko Izlakar
391. dal je pobudo, da delavci režijskega obrata odstranijo (požagajo) vso zelenje, ki raste na občinski zemlji, in ki zastira oziroma ovira
pogled iz stranskih cest na Ptujsko cesto.
Župan je povedal, da bo pobuda realizirana.
392. dal je pobudo, da delavci režijskega obrata sproti obveščajo župana in uslužbence občinske uprave o nepredvidenih oziroma
nedovoljenih dogodkih v občini (poseg v občinsko cesto v Kurirčkovi ulici, deponiranje odpadnih avtomobilov v Miklavžu,…)
Župan je povedal, da v Kurirčkovi ulici potekajo gradbena dela – izgradnja plinovodnega omrežja, za kar je občinska uprava
izdala soglasje, o deponiranih odpadnih avtomobilih pa bo obveščena pristojna inšpekcijska služba.
g. Boris Potrč
393. dal je pobudo, da se asfaltira zadnji del (cca 20 m²) Praprotnikove ulice pri parc. št. 608/3 in 608/4.
394. dal je pobudo, da se popravijo manjše napake na spletni strani občine v zavihku »Občinska volilna komisija«
G. Fištravec je povedal, da so napake že popravljene.
g. Edvard Škrabl
395. vprašal je ali se bo še pred iztekom mandata (2010-2014) članov Občinskega sveta razpravljalo o spremembah in dopolnitvah
Odloka o priznanjih in nagradah občine Miklavž na Dravskem polju?
Župan je povedal, da se bo o predmetnem odloku razpravljalo na seji novoimenovanega Občinskega sveta, to je meseca
oktobra ali novembra, saj je bil eden zadnjih predlogov, da o odloku razpravljajo novoimenovani člani Občinskega sveta.
g. Stanislav Petek
396. opozoril je na rušenje dreves na občinski parceli v ulici Ob gozdu, pri trgovini Spar in predlagal, da se navedena parcela uredi.
Župan je povedal, da je na navedeni parceli občina izdala služnost za izgradnjo plinovodnega omrežja.
mag. Egon Repnik
397. glede na iztek mandatne dobe Občinskega sveta je vprašal, zakaj niso bili izvedeni postopki za poimenovanje ulic, še posebej za
naselje Dobrovc, glede na dejstvo da ugovorov ni bilo, predlagana imena ulic pa so bila dobra in utemeljena.
Župan je povedal, da se bodo v prihodnje aktivnosti poimenovanja in preimenovanja ulic izvajale po posameznih naseljih, v
skladu s predpisi. Kjer ne bo nobenih pripomb in zadržkov, bodo postopki hitro speljani, v ostalih primerih pa se bodo iskale
druge rešitve.
398. dal je pobudo, da se počisti in uredi parcela pri vrtcu Ciciban, ki jo je občina odkupila. Predlagal je, da se »občina« dogovori z bivšim
lastnikom, kdo bo posekal stara drevesa (bivši lastnik ali »občina«)
4
Župan je povedal, da bo parcelo vzdrževala »občina«.
g. Vinko Vauhnik
399. dal je pobudo, da podjetje Nigrad d. d., v izogib nepotrebnim zamašitvam, pregleda in počisti meteorne kanale v ulici Nad izviri, saj
se ob močnejših deževnih nalivih v teh nabira pesek.
400. vprašal je, kako je s postavitvijo prometnega ogleda zaradi nepreglednosti pri mostu čez kanal (ulica Nad izviri) .
401. opozoril je na dejstvo, da se še vedno ni pristopilo k reševanju odprave smradu iz odvodnega kanala v čistilno napravo.
Župan je povedal, da je širjenje smradu posledica premajhnih pretokov, in da bo občinska uprava zaprosila družbo Nigrad,
pojasnilo vzroka širjenja smradu.
Nadaljnjih pobud in vprašanj ni bilo, zato je g. župan zaključil 7. točko dnevnega reda.
8. točka
POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2014
Uvodoma je g. župan povedal, da se je o polletnem poročilu o izvrševanju proračuna občine za leto 2014 razpravljalo na vseh sejah
stalnih delovnih teles Občinskega sveta in na koordinaciji predsednikov stalnih delovnih teles, ter da vsi predlagajo njegovo potrditev.
Nato je odprl razpravo, h kateri se ni prijavil nihče, zato je predlagal glasovanje.
9. SKLEP
Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme poročilo o realizaciji
proračuna v obdobju januar - junij 2014.
Od 16 prisotnih jih 16 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET.
9. točka
PREDLOG SKLEPA O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V LETU 2014 V OBČINI
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Uvodoma je g. župan odprl razpravo, h kateri se ni prijavil nihče, zato je predlagal glasovanje.
10. SKLEP
Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
letu 2014 v Občini Miklavž na Dravskem polju, v predlagani vsebini.
Od 16 prisotnih jih 16 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET.
10. točka
OGLAŠEVANJE NA LOKALNEM TELEVIZIJSKEM PROGRAMU TVM MIKLAVŽ ZA LOKALNE VOLITVE 2014
Uvodoma je g. župan povedal, da bo v drugi polovici avgusta 2014 organiziran pogovor s predsedniki oziroma predstavniki političnih
strank (Občinskih odborov), na katerem bi se naj dogovorili o vsebini televizijskih oddaj v okviru lokalnih volitev 2014 in dodal, da so o
predlogu gradiva razpravljali na seji odbora za finance in gospodarstvo ter na seji Statutarne komisije. Ker so člani Statutarne komisije
podali določene pripombe, je v nadaljevanju povabil predsednika, g. Izlakarja k predstaviti pripomb.
G. Izlakar je povedal, da je komisija ugotovila da so v tekstu razpisanih pravil za oglaševanje zapisani nejasni izrazi, in da se razmisli o
možnostih, da se oddaja s soočenji kandidatov nekoliko spremeni (okrogla miza,…). Zato je predlagal dopolnitev in popravek pravil za
oglaševanje volilne kampanje in cenik storitev oglaševanja ter svetoval Občinskemu svetu, da ne potrdijo predlaganih pravil.
5
V nadaljevanju je g. župan predlagal potrditev predlaganih dokumentov z dopolnitvijo, da se le ti popravijo v skladu s podanimi
pripombami in za to pojasnil razloge.
Sledila je razprava, v kateri sta svoje mnenje glede potrditve oziroma sprejema pravil podala še g. Vauhnik in g. Škrabl.
Nato je g. župan, glede na razpravo predlagal, da se z dopolnijo in popravijo naslednja poglavja:
1. Pravila za oglaševanje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 na programu TV Miklavž in
2. Cenik storitev oglaševanja volilne kampanje za lokalne volitve 2014 na TVM in CATV Miklavž d.o.o.,
ter da se bo o dopolnjenem gradivu skupaj z ostalimi poglavji odločalo na podlagi dopisne (korespondenčne seje), in sicer po seji
Statutarne komisije, na kateri bodo člani prav tako razpravljali o dopolnjenih in popravljenih poglavjih. Prav tako je pozval člane
Občinskega sveta k podaji pripomb k naslednjim poglavjem:
1. Pravila sodelovanja kandidatov za župana in kandidatov za člane OS v predstavitvenih oddajah TVM;
2. Pravila žrebanja v brezplačnih predstavitvenih oddajah TVM, kandidati za člane OS;
3. Predlog honorarjev za zaposlene pri projektu Lokalne volitve 2014.
Ker s strani članov Občinskega sveta ni bilo podanih nobenih pripomb na ostala poglavja, je g. župan odprl razpravo za podan predlog.
Razprave ni bilo, zato je predlagal glasovanje o predlogu.
11. SKLEP
Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju soglaša, da se dopolnijo in popravijo naslednja poglavja:
1. Pravila za oglaševanje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 na programu TV Miklavž in
2. Cenik storitev oglaševanja volilne kampanje za lokalne volitve 2014 na TVM in CATV Miklavž d.o.o.,
ter da se bo o dopolnjenem gradivu skupaj z ostalimi poglavji odločalo na podlagi dopisne (korespondenčne seje), in sicer po
seji Statutarne komisije, na kateri bodo člani prav tako razpravljali o dopolnjenih in popravljenih poglavjih.
Od 16 prisotnih jih 16 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET.
11. točka
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU ZA LETO 2014
Uvodoma je g. župan povedal, da so o predlogu sklepa o spremembi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto
2014 razpravljali na seji Odbora za finance in gospodarstvo ter na seji Odbora za komunalo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, kjer
so člani podali pozitivno mnenje k predlaganemu sklepu.
V nadaljevanju je odprl razpravo, v kateri je g. Škrabl predlagal popravek zapisa, in sicer, da gre za »Odkup in menjava zemljišč za
razširitev Mejne ulice v naselju Skoke« in ne v naselju Dobrovce, kot je zapisano v predlogu.
Po končani razpravi je g. župan predlagal glasovanje.
12. SKLEP
Občinski svet občine Miklavž na Dravskem polju sprejme na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, UR. I. RS, št. 86/10,75,12, 47/13 ) in 15. člena Statuta občine Miklavž na
Dravskem polju (UPB-MUV, št.. 14/03, 33/10- sprem.) spremembe letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine
Miklavž na Dravskem polju za leto 2014, ki vsebuje:
-Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine Miklavž na Dravskem polju za l. 2014;
-Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Miklavž na Dravskem polju za l. 2014;
-Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja občine Miklavž na Dravskem polju za l. 2014.
Od 16 prisotnih jih 16 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET
6
12. točka
SEZNANITEV S SKLEPOM ŽUPANA O POSAMIČNEM PROGRAMU PRODAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, 550/2, K. O. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Uvodoma je g. Rojko podal kratko obrazložitev. Nato je g. župan odprl razpravo, h kateri se ni prijavil nihče, zato je predlagal glasovanje.
13. SKLEP
Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju soglaša s Sklepom župana o posamičnem programu prodaje nepremičnega
premoženja, parc. št. 550/2, k. o. Miklavž na Dravskem polju.
Od 16 prisotnih jih 16 glasuje ZA, 0 PROTI. SKLEP JE SPREJET
13. točka
INFORMACIJE ŽUPANA
Župan je članom Občinskega sveta povedal, da
 so največje investicije v teku (gradnja kanalizacije),
 je na spletnih straneh občine objavljen Javni razpis za uporabo športne dvorane v Miklavžu za šol. l. 2014/2015,
 bo 4. septembra 2014 redna seja Občinskega sveta.
Seja je bila zaključena ob 16. 30 uri
Zapisala:
Dušanka Glavica
Leo Kremžar, univ. dipl. nov.
Župan
7