Zapisnik 16. redne seje

Številka: 900-2/10-16
Datum: 19. 9. 2013
ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, dne 19. 9. 2013
ob 18. uri v sejni sobi Občine Sodražica.
Prisotni člani: Stjepan Hegeduš, Marko Belaj, Andrej Pogorelc, Borut Troha, Janez
Mihelič, Jaka Debeljak, Jože Levstek, Boštjan Mihelič
Odsotni člani: Tadej Levstek
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa, Blaž Kovačič
Ostali prisotni: Topolovec, predstavnik PP Ribnica (k točki 1), mag. Marija Ajdič Francelj, vodja MIR (k
točkama 2, 3), Špela Gosak, Area Line d.o.o. (k točki 4)
Župan Blaž Milavec je pozdravil vse navzoče in ugotovil sklepčnost.
Obravnava zapisnika 15. redne seje. Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje. Občinski svet je bil seznanjen.
Skladno s 33. členom Poslovnika občinskega sveta je župan predlagal, občinski svet pa potrdil
naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Poročilo PP Ribnica
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«, skrajšani postopek;
Predstavitev Skupne medobčinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo;
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica, 1.
obravnava;
Uskladitev Načrta razvojnih programov (NRP);
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica, skrajšani
postopek;
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na
območju občine Sodražica, skrajšani postopek;
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Sodražica za leto 2013;
Občinske nagrade in priznanja za leto 2013;
Potrditev kandidatne liste članov Razvojnega sveta regije JV Slovenije;
Sklep o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Sodražica;
Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem;
Predlogi Odbora za komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje;
Pobude in vprašanja svetnikov;
Razno.
AD/1 Poročilo PP Ribnica
Poročilo za leto 2012 je predstavil komandir PP Ribnica Rudi Topolovec. Povedal je, da se je delo po
obsegu povečalo, število zaposlenih pa se je zmanjšala. Ne glede na to pa smo še vedno od
slovenskega povprečja, na občino Sodr. zapade 8,5 % obravnavanih primerov, 8% Loški Potok,
preostalo pa na Občino Ribnica.
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Rudi Topolovec, Blaž Milavec.
1
AD/2
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«, skrajšani postopek;
Obrazložitve je podala Marija Ajdič Francelj, vodja MIR.
Borut Troha je podal predlog sklepa Statutarno pravne komisije.
Razprava: Borut Troha, Marija Ajdič Francelj
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike
Lašče« po skrajšanem postopku.
AD/3 Predstavitev Skupne medobčinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)
Predstavitev je pripravila in obrazložila Marija Ajdič Francelj, vodja MIR. Obrazložila je, da se
sofinanciranje deli po ključu prebivalstva, poleg tega pa je zaenkrat še sofinancirana s strani države v
višini 50% - za upravičene stroške. Občina mora poleg regulative skrbeti tudi za nadzor nad
izvajanjem odlokov. Za to trenutno skrbita en inšpektor, en vodja ter od leta 2014 tudi redar –
postopek izbora je v teku. Obrazložila je postopek prijave kršitve, področja nadzora, ki jih pokrivajo.
Obrazložila je še postopek obravnave prijave prekrška, naloge in pristojnosti redarstva. Povedala je, da
je prioriteta naloga obravnava mirujočega prometa, sprva bolj opozarjanje. Povzela je tudi, kako se
mora odražati uspešnost delovanja MIR – postopno manj kršitev, manj postopkov, večje zadovoljstvo
občanov.
Župan Blaž Milavec je povedal, da se je skupna občinska uprava dolgo ustanavljala oz. organizirala,
sedaj pa jo končno imamo. Izrazil je upanje, da bo sofinanciranje s strani države ostalo v enakem
obsegu, saj imamo kar nekaj sprejetih odlokov, katerih izvajanje je potrebno tudi nadzorovati.
Razprava: Jaka Debeljak, Marija Ajdič Francelj, Blaž Milavec.
AD/4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica,
1. obravnava
Uvodne besede je podal Blaž Milavec. Obrazložitve je podala Špela Gosak, predstavnica podjetja
Area Line, ki je pripravila novelo odloka.
Borut Troha je podal predlog sklepa Statutarno pravne komisije, Janez Mihelič pa Odbora za
komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje.
Razprava: Špela Gosak, Boštjan Mihelič, Stjepan Hegeduš.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se sklep o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Sodražica v 1. obravnavi.
AD/5 Uskladitev Načrta razvojnih programov (NRP)
Obrazložitve je podal župan Blaž Milavec.
Predloge sklepov posameznih odborov, sta predstavila Andrej Pogorelc za Odbor za finančne zadeve,
gospodarstvo in kmetijstvo in Janez Mihelič za Odbor za komunalne dejavnosti in prostorsko
planiranje.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Potrjuje se Načrtu razvojnih programov 2011 – 2014, in sicer za projekte:
• OB179-07-0018 z nazivom »Oskrba s pitno vodo Sodražica-Ribnica-Kočevje«
• OB179-07-0032 z nazivom »Komasacija zemljišč na Gori«
• OB179-07-0007 z nazivom Kanalizacija Sodražica – 1. faza
2
• OB179-07-0006 z nazivom Javna razsvetljava Sodražica
• OB179-07-0004 z nazivom urejanje zemljišč obrtne cone Fibran – s
• OB179-07-0013 Cesta center Sodražica
Priloga Obrazci 3 Načrt razvojnih programov za navedene projekte so sestavni del sklepa.
AD/6 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica,
skrajšani postopek
Vsebino odloka in razloge za sprejem je predstavila Darja Vetrih. Predlog Odbora za finančne zadeve,
gospodarstvo in kmetijstvo je obrazložil Andrej Pogorelc, predlog Statutarno pravne komisije pa Borut
Troha.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna
Ribnica po skrajšanem postopku.
AD/7 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na
območju občine Sodražica, skrajšani postopek
Vsebino odloka in razlog za sprejem je obrazložil Vinko Čampa. Predlog Statutarno pravne komisije
je obrazložil Borut Troha, predlog Odbora za komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje pa Janez
Mihelič.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode na območju občine Sodražica po skrajšanem postopku.
AD/8 Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Sodražica za leto 2013
Polletno poročilo predstavil Blaž Milavec.
Andrej Pogorelc je povedal, da je bil s poročilom seznanjen tudi Odbor za finančne zadeve,
gospodarstvo in kmetijstvo. Povedal, je da je glede tekočih transferov občina v normalni kondiciji,
glede investicij pa bo jasnejša slika šele konec leta. Župan je dodatno obrazložil pravno podlago za
prerazporeditve sredstev med proračunskimi porabniki oz. proračunskimi postavkami.
Razprave ni bilo.
AD/9 Občinska priznanja in nagrada za leto 2013
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Boštjan Mihelič je obrazložil
vsebino in potek razpisa za podelitev občinskih priznanj in nagrade za leto 2013. Povzel je predloge,
ki so prispeli.
Razprava: Andrej Pogorelc, Janez Mihelič, Blaž Milavec.
Soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P:
V letu 2013 se podeli tri Priznanja občine Sodražica, in sicer:
•
Anthonyju Karlu Čaterju, Bežigrad 14, 1000 Ljubljana,
•
PGD Žimarice – Globel – Podklanec
•
PGD Vinice – Zapotok
Zlato plaketo občine Sodražica za leto 2013 in denarno nagrado se podeli Enoti Vrtca pri Osnovni šoli dr.
Ivan Prijatelj Sodražica.
Naziv Častni občan se podeli Antonu Mateliču, Zavrti 29, Sodražica.
3
AD/10 Potrditev kandidatne liste članov Razvojnega sveta regije JV Slovenije
Darja Vetrih je povedala, da gre za potrjevanje kandidatne liste skladno z Odlokom o ustanovitvi razvojnega
sveta JV Slovenije in Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Sestavljena je iz predstavnikov
lokalnih skupnosti, predstavnikov gospodarstva in nevladnih organizacij, ki pa jih predlagajo njihovi organi oz.
nevladne organizacije, ki imajo sedež v regiji. Glasuje se za skupno listo.
Razprava: Andrej Pogorelc, Janez Mihelič, Blaž Milavec, Darja Vetrih.
Soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P:
Občinski svet občine Sodražica potrjuje kandidatno listo članov razvojnega sveta regije JV Slovenije.
Po tej točki je sejo zapustil Jože Levstek (ob 20.20. uri). (op. zap.)
AD/11 Sklep o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sodražica
Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine
Sodražica za leto 2013 in predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu
razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2013 ter razloge za sprejem je
obrazložil Vinko Čampa.
Razprave ni bilo.
Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o
letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Sodražica za leto 2013
1. člen
S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11
in 42/12) dopolni Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženjem Občine Sodražica za leto
2013.
2. člen
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2013 se dopolni se z
naslednjimi nepremičninami:
Zap.
št.
1.
Vrsta
nepremičnine
Kmetijsko
zemljišče
2.
3.
Del
poslovnega
objekta
Okvirna lokacija
Predvidena
sredstva
skupaj
284 EUR
Parc. št. 956/6 k.o.
1620 - Žimarice, v
izmeri 142 m2
Parc. št. 956/7 k.o.
1620 - Žimarice, v
izmeri 6 m2
Del parc. št. 3306/6
k.o. 1619 - Sodražica,
v izmeri 224,95 m2
12 EUR
95.000 EUR
3. člen
4
Ekonomska utemeljenost
Ureditev lastništva (izvedla se
bo menjava zemljišč parc. št.
2088/9 in parc. št. 2088/10 za
zemljišči parc. št. 956/6 in
parc. št. 956/7 vse k.o.
Žimarice).
Del poslovnega dela objekta
v Sodražici
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del
proračuna Občine Sodražica za leto 2013.
(in)
SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja nepremičnega premoženja
Občine Sodražica za leto 2013
1. člen
S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 in 75/2012) in Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011 in 42/2012) dopolni Sklep o Letnem načrtu
razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica leto 2013.
2. člen
Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2013 se dopolni se z
naslednjimi nepremičninami:
Zap.
št.
1.
2.
Katastrska
občina in
šifra
katastrske
občine
1620Žimarice
1620Žimarice
Parcelna
št.
Kvadratura
2088/9
14 m2
Posplošena
tržna oz.
orientacijska
vrednost
nepremičnine
245 EUR
2088/10
86 m2
1.505 EUR
Metoda
razpolaganja
Menjalna
pogodba
1739/2
1.382 m2
42.842 EUR
3.
1619Sodražica
1183
2.000 m2
1.000 EUR
4.
1618Vinice
Neposredna
pogodba
Ekonomska utemeljenost
Ureditev lastništva (izvedla
se bo menjava zemljišč
parc. št. 2088/9 in parc. št.
2088/10 za zemljišči parc.
št. 956/6 in parc. št. 956/7
vse k.o. Žimarice).
Kupnina zemljišča se bo
namenila
odkupu
poslovnega dela objekta v
Sodražici
Zemljišče je namenjeno
prodaji zaradi
zagotavljanja prihodkov
proračuna.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del
proračuna Občine Sodražica za leto 2013.
AD/12 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem
Občinski svet je obravnaval pet vlog oz. pobud.
12.1.
Vloga za menjavo zemljišč parc. št. 956/6 in parc. št. 956/7 za parc. št. 2088/9 in parc. št.
2088/10 vse k.o. Žimarice - Zdenka Dolšak, Globel 21, Sodražica
5
Vinko Čampa je obrazložil, da je bila vloga prvič obravnavana leta 2008, lani pa je potekala odmera
cesta v Globeli, saj javna pot poteka po vlagateljičinem zemljišču. Obrazložil je predlog Komisije za
razpolaganje s stvarnim premoženjem.
Razprava: Boštjan Mihelič, Vinko Čampa.
Soglasno je bil sprejet naslednji
1.
2.
3.
S K L E P:
Zemljišči parc. št. 2088/9 in parc. št. 2088/10 obe k.o. Žimarice se izvzameta iz javnega
dobra.
Po izvzetju iz javnega dobra se zemljišči parc. št. 2088/9 in parc. št. 2088/10 zamenjata z
zemljišči parc. št. 956/6 in parc. št. 956/7 vse k.o. Žimarice. Razlika v ceni se doplača.
Obe pogodbeni stranki nosita sorazmerni del stroška cenitve zemljišč ter davek na
dodano vrednost in notarko overitev pogodbe.
12.2.
Vloga za menjavo dela zemljišča parc. št. 2530 za del zemljišča parc. št. 2533/9 in parc. št.
2533/10 vse k.o. Sodražica - Boris Sancin, Trst
Vinko Čampa je obrazložil, da želi vlagatelj zamenjati del zemljišča, skozi katerega poteka cesta
Vagovka-Travna Gora za zemljišče, ki je v lasti občine in meji na njegovo zemljišče. Obrazložil je
tudi predlog Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem.
Razprave ni bilo.
S šestimi glasovi za (Boštjan Mihelič v času glasovanja ni bil prisoten v sejni sobi in tako ni glasoval,
op. zap.) je bil sprejet naslednji
SKLEP
Občina Sodražica soglaša s predlogom menjave zemljišč po geodetki odmeri ceste Vagovka Travna Gora.
12.3.
Vloga za ureditev dovozne poti - Janez Šilc, Ravni Dol 7a, Sodražica
Vinko Čampa je obrazložil, da na zemljišču parc. št. 1463 k.o. Zamostec, ki je v lasti vlagatelja,
poteka pot do zadrževalnika vode. Obrazložil je tudi predlog Komisije za razpolaganje s stvarnim
premoženjem.
Razprave ni bilo.
S šestimi glasovi za (Boštjan Mihelič pri obravnavi te točke ni bil prisoten na seji sveta in tako ni
glasoval, op. zap.) je bil sprejet naslednji
SKLEP
1. Izvede se geodetska odmera poti do zadrževalnika vode in obodna parcelacija zemljišča
parc. št. 1463 k.o. Zamostec.
2. Odmerjeno zemljišče na katerem leži javna infrastruktura se brezplačno prenese v last
občine Sodražica.
3. Občina Sodražica nosi vse stroške zemljiškoknjižnega urejanja zemljišča parc. št. 1463
k.o. Zamostec.
12.4.
Prodaja Zadružnega doma Sodražica - KGZ Ribnica z.o.o., Škrabčev trg 19, Ribnica
Vinko Čampa je obrazložil, da sta župan Blaž Milavec in direktor KGZ Ribnica z.o.o. dosegla soglasje
glede dogovora med občino Sodražica in KGZ Ribnica z.o.o. za odkup dela Zadružnega doma.
Obrazložil je tudi predlog Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. Natančnejši postopek
menjave oz. nakupa je obrazložil Blaž Milavec. Dodal je še, da se sklep ne realizira ob finančni
nezmožnosti Občine.
6
Razprava: Stjepan Hegeduš, Blaž Milavec, Vinko Čampa, Janez Mihelič, Boštjan Mihelič, Andrej
Pogorelc
S šestimi glasovi za (Marko Belaj v času glasovanja ni bil prisoten v sejni sobi in tako ni glasoval, op.
zap.), je bil sprejet naslednji
SKLEP
1. KGZ z.o.o. Ribnica odproda, Občina Sodražica pa kupi nepremičnino - nadstropje
poslovnega dela objekta Zadružnega doma (224,95 m2) ter pripadajočo površino,
potrebno za postavitev dvigala v pritličju in kleti.
2. Kupnino nepremičnine se določi skupno na podlagi preverbe poročila ocene vrednosti
nepremičninskih pravic s priznanim 6% popustom na skupno določeno vrednost.
3. Občina Sodražica plača kupnino v največ štirih letnih obrokih (višina obrokov se določi
sproti z dogovorom s KGZ), pri čemer Občina Sodražica plača prvi polog v višini ene
petine kupnine.
4. Del kupnine prestavlja vrednost menjave zemljišča parc. št. 1739/2 k.o. Sodražica, ki ga
Občina Sodražica daje v menjavo za predmet tega posla.
5. Občina Sodražica kot kupovalka etažne lastnine vstopi v deležu v vse pripadajoče
pravice in obveznosti etažnega lastnika v skladu z zakonom.
12.5.
Vloga za odkup zemljišča parc. št. 1183 k.o. Vinice - Alojzij Adamič, Andol 2, Ortnek
Vinko Čampa je obrazloži, da želi vlagatelj odkupiti zemljišče, ki v naravi predstavlja gozd.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P:
Zemljišče parc. št. 1183 k.o. Vinice se odproda po postopku odprodaje kmetijskih zemljišč.
Kupec nosi vse stroške v zvezi z nakupom zemljišča.
AD/13 Predlogi Odbora za komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje
13.1. Vloga Kovačič Dominik
Obrazložitev vloge in predlog sklepa je podal Janez Mihelič, predsednik Odbora za komunalne
dejavnosti in prostorsko planiranje. Razprave ni bilo.
S šestimi glasovi za (Marko Belaj pri obravnavi te točke ni bil prisoten na seji sveta in tako ni
glasoval, op. zap), je bil sprejet naslednji
S K L E P:
Vlagatelju se dovoli izvesti deviacijo obstoječe nekategorizirane javne poti v katastru in na terenu.
Vlagatelj mora zagotoviti prevoznost z vozili za kamionski prevoz (min. 8m) dostave in odvoza lesa z
bližnje deponije na lastne stroške.
13.2. Vloga Sarah Jezernik, Franci Oražem, Hosta 4 a za asfaltiranje
Obrazložitev vloge in predlog sklepa je podal Janez Mihelič, predsednik Odbora za komunalne
dejavnosti in prostorsko planiranje.
Razprava: Andrej Pogorelc, Vinko Čampa
Soglasno je bil sprejet naslednji
S K L E P:
Občina Sodražica naj poskuša pridobiti sredstva za izdelavo asfaltiranja tega odseka še v letu 2013. V
nasprotnem primeru naj se zagotovijo sredstva v proračunu za leto 2014.
7
AD/14 Pobude in vprašanja
Župan je obrazložil pobude in vprašanja iz 15. redne seje.
Dodatnih pobud in vprašanj svetnikov ni bilo.
AD/15 Razno
Župan je obrazložil stališče županov do predloga novele zakona o lokalni samoupravi. Povedal je, da
spremembe Zakona o financiranju občin očitno prinašajo zelo močne reze v sredstva lokalne
samouprave.
Seja je bila zaključena ob 21.15. uri.
Zapisala:
Darja Vetrih
ŽUPAN:
Blaž Milavec l. r.
8