Z A P I S N I K

Številka: 467/2014
Datum: 15.9.2014
čistopis
Z A P I S N I K
11. seje Sveta FIHO, ki je bila v sredo, 26.2.2014 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v
Ljubljani.
Prisotni člani: Ilija Antolovič, Mira Bilbija, Violeta Bilek, Srečko Brumen, Mateja De Reya, mag.
Nataša Dernovšček Hafner, Ljubo Hansel, Damijan Jagodic, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Gregor
Kobal, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, Alojz Rudolf, Aleksandra Rijavec Škerl, mag. Uroš Sajko, Drago
Šajn, Peter Tomažič, Roman Velikonja, Ljiljana Vučenović in Petra Zajc.
Odsotni član: Drago Koprčina in Peter Svetina.
Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, mag. Bogdan Dobnik – predsednik
Nadzornega odbora FIHO, Miran Krajnc in mag. Tatjana Švajger – člana Nadzornega odbora, Maja
Gaspari – predstavnica za odnose z javnostmi in Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.
Uvodoma je predsednik Sveta FIHO pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je sklepčnost seje
zagotovljena.
Prisotne je opozoril na določilo 5. člena Poslovnika o delu FIHO, ki govori, da se v izjemnih primerih
(kadar gradiva ni bilo mogoče pripraviti v predpisanem roku), gradivo lahko predloži v krajšem času
od predpisanega roka ali na sami seji, vendar pa mora svet odločiti ali bo o točki dnevnega reda, za
katero ni bilo pravočasno predloženo gradivo razpravljal ali pa bo razpravo o tej točki prenesel na
naslednjo sejo sveta. Zato je v nadaljevanju predlagal glasovanje o obravnavi 5. točke dnevnega
reda, k kateri je bilo gradivo posredovano na sami seji.
V zvezi s tem je predsednik humanitarne komisije Srečko Brumen pojasnil, da je fundacija dan pred
sejo sveta prejela prošnjo RKS za izredna sredstva in je zato humanitarno komisijo sklical pred samo
sejo sveta. Povedal je, da je bil predlog komisije zato posredovan članom sveta na sami seji.
Člani sveta so z 20 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta)
potrdili naslednji
SKLEP št. 1:
Predlogi Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO
humanitarnim organizacijam, katere so člani sveta prejeli na miza pred sejo bo obravnavano kot
gradivo k 5. točki dnevnega reda 11. seje.
Člani sveta so soglasno z 21 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili
naslednji predlog dnevnega reda in sicer:
1
DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 10. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov in
zapisnika 4. korespondenčne seje Sveta FIHO,
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2013
a. Računovodsko poročilo
b. Poročilo Nadzornega odbora
3. Informacija Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2014,
4. Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu
2014 za leto 2013,
5. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in
humanitarnim organizacijam,
6. Razno.
AD/1
Obravnava in sprejem zapisnika 10. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov in zapisnika
4. korespondenčne seje Sveta FIHO
Predsedujoči je uvodoma predstavil slovnične dopolnitve, katere so k zapisniku podali člani sveta na
kolegiju, ki je obravnaval takrat razpoložljivo gradivo za 11. sejo sveta FIHO.
Drugih pripomb člani sveta niso imeli in so z 20 glasovi ZA, 1 PROTI (v času glasovanja je bilo
prisotnih 21 članov sveta) sprejeli sledeči :
SKLEP št. 2:
Člani Sveta FIHO z dopolnitvami potrjujejo zapisnik 10. redne seje Sveta FIHO z dne 19.12.2013.
Člani sveta so z 20 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta)
sprejeli sledeči:
SKLEP št. 3:
Člani Sveta FIHO potrjujejo zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta FIHO.
Direktor FIHO je člane sveta seznanil z informacijo o realizaciji sklepov 10. seje in izvedenimi
aktivnostmi, ki so potekale v času med obema sejama.
V nadaljevanju je podal obrazložitev k posameznim postavkam načrtovane porabe sredstev FIHO za
delovanje v letu 2014. Ob tej priliki je prisotne seznanil tudi z informacijo Loterije Slovenije o
pregledu koncesijskih dajatev za fundacijo v letu 2013 z oceno končnega obračuna koncesijskih
dajatev v letu 2013 in zaradi končnega obračuna zmanjšani koncesijski dajatvi za mesec marec 2014
v predvideni višini 392 tisoč €.
V zvezi z magnetogramom seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki ga je Helena
Pečarič posredovala članom sveta je povedal, da je na zadevni seji odbora obrazložil presežne
indekse po posameznih postavkah za delovanje fundacije v letu 2012, vendar so člani odbora kljub
podrobnim obrazložitvam med drugim sprejeli tudi sklep o uvedbi revizije Računskega sodišča o
porabi sredstev za delovanje fundacije v letih 2012 in 2013.
Člani sveta so, s 19 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta)
sprejeli sledeči:
2
SKLEP št. 4:
Svet FIHO se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov sprejetih na 10. seji sveta dne 18.11.2013
in obrazložitvami direktorja FIHO v zvezi z načrtovano porabo sredstev FIHO v letu 2014 po
posameznih postavkah.
AD/2
Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2013
a.
Računovodsko poročilo
b.
Poročilo Nadzornega odbora
Uvodno obrazložitev je podal direktor fundacije Štefan Kušar. Povzel je vsebino iz finančnega
poročila, iz katerega izhajajo podatki, da so v letu 2013 znašali prihodki 20.850.311 €, odhodki
19.296.462 € in presežek prihodkov nad odhodki višini 1.553.849 €. Opozoril je na obvestilo Loterije
Slovenije o preplačilu koncesijskih dajatev v letu 2013 v višini 392.000,00 in predlagal uskladitev
bilance v podatku presežek prihodkov nad odhodki tako, da se napovedani obračun koncesijskih
dajatev v višini 392.000 evidentiran kot obveznost do Loterije Slovenije d.d. in se posledično
presežek prihodkov nad odhodki zniža na 1.161.849€. Izpostavil je podatek presežka prihodkov nad
odhodki iz preteklih let v višini 5.862.037 €, ki izhaja iz Bilance stanja na dan 31.12.2013. Opozoril je
na dejstvo, da so ta sredstva beležena na dan 31.12.2013. Sredstva so bila koriščena za
dofinanciranje realizacije izplačil rednih mesečnih dvanajstin invalidskih in humanitarnih organizacij
v skladu Zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije.
V nadaljevanju je prisotne seznanil z vsebino pisma in gradivom za sejo sveta, katerega je Helena
Pečarič posredovala številnim institucijam in medijem v zvezi z njeno oceno o nepotrebnem
rebalansu finančnega načrta FIHO za leto 2013, upoštevajoč presežek prihodkov nad odhodki.
Pojasnil je, da v mesecu oktobru 2013, ko je Svet FIHO sprejel rebalans finančnega načrta in z njim
sorazmerno znižanje odobrenih sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2013, ni
bilo realno pričakovati načrtovanih prilivov koncesijskih dajatev do konca leta. V mesecu decembru
2013 je fundacija s strani Loterije Slovenije v nasprotju z njenimi napovedmi prejela bistveno višje
koncesijske dajatve in načrtovanih, zato je izkazan presežek prihodkov nad odhodki, kot izhaja iz
finančnega poročila.
Ob koncu je izrazil zaskrbljenost v zvezi z omejenimi sredstvi (3 %) za delovanje fundacije in s tem
zagotovitvijo nemotenega delovanja tako organov FIHO, kot strokovne službe, v kolikor se bo
nadaljeval trend zniževanja prilivov koncesijskih dajatev na letni ravni. V takem primeru bo
potrebno razmisliti o spremembi odstotka razpoložljivih sredstev za delovanje fundacije.
Predsednik Nadzornega odbora mag. Bogdan Dobnik je prisotne uvodoma seznanil, da so člani
nadzornega odbora pregledali finančno dokumentacijo, ki izkazuje prilive in odlive sredstev FIHO
invalidskim in humanitarnim organizacijam in ugotovili, da so bila vsa nakazila izvedena v skladu s
sklepi sveta FIHO. Pregledali so tudi predloženo finančno dokumentacijo – izkaz prihodkov in
odhodkov, ki izkazuje delovanje fundacije.
Povedal je, da je Nadzorni odbor pozorno preučil vse postavke v Prikazu odhodkov porabe
strokovne službe FIHO za leto 2013 in ugotovil, da skupna višina porabljenih sredstev za delovanje
fundacije predstavlja sredstva v višini 612.177 €, kar za 6,6 % presega dovoljeno porabo sredstev za
delovanje 578.120 oz. 3 % sredstev po rebalansu finančnega načrta FIHO za leto 2013; res pa
porabljena sredstva predstavljajo 2,936% od celotnega priliva za 2013.
3
Nadzorni odbor je pregledal računovodsko poročilo za leto 2013, bilanco stanja in bilanco uspeha
za leto 2013 in oba dokumenta brez pripomb sprejel in ju predlaga svetu FIHO v potrditev. Ugotovil
je presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 1.553.849 € in predlaga svetu FIHO da del
teh sredstev v višini 1.000.000,00 € nameni za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih
programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014. Predlagal je, da se razlika v višini
553.849 € ohrani za rezervo kot nerazporejena sredstva za realizacijo izplačil delovanja invalidskih in
humanitarnih organizacij v kolikor prilivi koncesijskih dajatev ne bodo zadoščali za pokritje rednih
mesečnih dvanajstin.
Opozoril je, da so nadzorniki izpostavili nerazumljivo visok znesek sredstev, s katerimi razpolaga
fundacija in sicer 5.862.036,00 €. V nadaljevanju so člani nadzornega odbora tudi ugotovili, da
navedena sredstva niso vključena v Finančni načrt FIHO za leto 2013 in izpostavili vprašanje o
razlogih.
Nadzorni odbor fundacije predlaga Svetu FIHO, sprejem bilance stanja in izkaz poslovnega izida za
leto 2013 v predloženi vsebini. Predlaga, da del presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v
višini 1.000.000,00 € nameni za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov
invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014, razliko v višini 553.849,00 € pa fundacija ohrani
za rezervo kot nerazporejena sredstva za realizacijo izplačil delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij v kolikor prilivi koncesijskih dajatev ne bodo zadoščali za pokritje rednih mesečnih
dvanajstin.
Glede na nižanje višine celotnih razpoložljivih sredstev za delovanje fundacije nadzorni odbor za
leto 2014 predlaga 30 % znižanje nagrade članom nadzornih skupin pri opravljanju rednih in
izrednih nadzorov namenske porabe sredstev FIHO v letu 2014 za leto 2013.
Nadzorni odbor meni, da je poraba sredstev za informacijsko tehnologijo precej visoka, zato
predlaga proučitev urnih postavk za IT – group in preverbo ekskluzivnosti njihovega dela.
Nadzorni odbor poziva direktorja fundacije k bolj smotrni porabi sredstev pri praznovanju obletnic
FIHO v prihodnje.
V razpravi, v kateri so sodelovali Cvetka Perme, Štefan Kušar, Gregor Kobal, Alojz Rudolf, Violeta
Bilek, mag Uroš Sajko, Ljubo Hansel, Mirjam Kanalec, mag. Nataša Dernovšček Hafner, mag. Tatjana
Švajger, Ivo Jakovljevič, Damijan Jagodic, Mateja De Reya, Srečko Brumen, Mira Bilbija in Petra Zajc,
so bila podana naslednja mnenja in stališča, na podana vprašanja je direktor posredoval pojasnila in
obrazložitve:
- očitke nekaterih članov sveta v zvezi s presežkom prihodkov nad odhodki FIHO v letu 2013 v
višini 553.849,00 je direktor pojasnil, da je del teh sredstev že porabljenih za realizacijo izplačil
delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij prvih mesecih leta 2014, ko prilivi koncesijskih
dajatev niso zadoščali za pokritje rednih mesečnih dvanajstin. Ob tem je opozoril na dejstvo, da
sredstva, prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov niso tudi likvidnostna sredstva, s katerimi
bi fundacija lahko razpolagala;
- v zvezi s preseženo porabo (6,6 %) odobrenih sredstev za delovanje je direktor pojasnil, da se
poraba sredstev za delovanje v primerjavi s preteklimi leti znižuje. Plače zaposlenih so vseskozi
realizirane v skladu z veljavno sistemizacijo del in nalog, obstoječa delovna mesta so
sistemizirana, prav tako razpon plačnih razredov. Povedal je, da je dela skozi vse leto izjemno
veliko in da so vsi zaposleni polno in več zasedeni. Opozoril je, da se tudi ni znižala višina sejnin
za člane organov in višina nagrad za nadzornike, zmanjšalo se je le število sej posameznih
organov. Varčevanje oz. racionalizacija porabe sredstev pa se že odraža na drugih postavkah –
gsm, telefonija, elektronsko bančništvo, kopiranje in poštnina - gradiva za organe FIHO so
dostopna preko spleta… itd. Na drugi strani pa so določeni stroški višji, kot je npr. strošek za
4
ogrevanje višji zaradi uvedbe merilcev na posameznih grelnih napravah, v preteklosti so bili
stroški ogrevanja pavšalni, zdaj so višji, vendar realni. V zvezi s stroški prireditve ob 15 letnici
(16.000 €) je pojasnil, da znesek vključuje vse nastopajoče in ocenil, da je primeren. Zagotovo
pa velja premisliti o načinu obeležitve 20. Letnice delovanja FIHO leta 2018;
- v zvezi s porabo sredstev za informacijsko tehnologijo v letu 2013 je povedal, da primerjava s
preteklimi obdobji, npr. pred prenovo metodologije za ocenjevanje programov, ni realna.
Opozoril je, da fundacija sledi zahtevi računskega sodišča, ki je naložilo izdelavo oz. dopolnitev
metodologije za ocenjevanje programov, delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih
organizacij. Na kratko je predstavil kompleksnost delovanja spletne aplikacije za prijavo
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij,
ocenjevanje posameznih programov preko te aplikacije in poročanje o porabi sredstev FIHO.
Izpostavil je dejstvo, da je bilo potrebno posebno v letu 2013 v skladu s prenovljeno
metodologijo spletno aplikacijo nenehno nadgrajevati, predvsem pa novosti preizkušati v
praksi, posebno novosti v zvezi s kategorijami uporabnikov. Izpostavil je, da gre pri tem
programu za unikatno rešitev, ki jo uporablja izključno naša fundacija, zato posledično nosi tudi
takšno finančno breme, posebno v tej zagonski fazi. V bodoče bo strošek za ta namen nižji, cca
20.000 €. Člani sveta so z razumevanjem sprejeli direktorjeve obrazložitve se v razpravi strinjali
z dejstvom kompleksnosti metodologije in stroški za informacijsko tehnologijo, ki jih posledično
le-ta prinaša in brez katere bi bile metodologija neuporabna;
- izpostavljena so bila posamična stališča, da bi moral direktor pristopiti k racionalizaciji
poslovanja fundacije – že od začetka leta 2013. Po mnenju posameznikov, je Svet FIHO finančni
načrt za delovanje v letu 2014 po posameznih sorazmerno znižanih postavkah prejel na sami
seji in jim je bilo tako onemogočeno, da bi podrobno pregledali gradivo. Na podlagi tega so
posamezni razpravljalci v manjšini predlagali ukinitev že znižanih pavšalnih pogodbe za različne
storitve zunanjih izvajalcev (odvetniške storitve, IKT podpora v strokovni službi, PR storitve) ter
uvesti plačilo za posamezno naročeno storitev s strani FIHO, za katero se izstavi račun. Stroške
zunanjih strokovnih sodelavcev je potrebno dodatno optimizirati, pregledati urne postavke na
podlagi pavšalnih pogodb. Kljub temu pa so zahtevali ohranitev strokovnosti, le-ta pa je
pogojena z zagotovljenimi sredstvi za delo v komisijah in svetu FIHO, za opravljanje nadzorov o
namenski porabi sredstev FIHO in nemoteno delo strokovne službe FIHO;
- direktor je celoten svet spomnil, da je bil na decembrski seji poleg gradiva za finančni načrt
FIHO za leto 2014, kot gradivo predložen realni načrt porabe sredstev za poslovanje FIHO za
leto 2014, ki je že vključeval znižane vrednosti stroškov po posameznih postavkah v primerjavi z
načrtom porabe sredstev za delovanje fundacije v letih 2012 in 2013, saj je bila na vseh
področjih fiksnih stroškov opravljena racionalizacija stroškov (npr. ukinitev gsm številk za
uslužbence strokovne službe, uvedba e-bančništva, uvedba IP telefonije, prekinitev naročnin za
časopise, racionalizacija porabe drobnega inventarja, nove pogodbe s stalnimi sodelavci na
področju pravnih, PR in drugih storitev, ki so tudi do 50% nižje od tistih pred leti 2012 in 2013).
Na podlagi sklepa sveta, pa je strokovna služba za to sejo v okviru realizacije sklepov pripravila
nov načrt porabe sredstev FIHO v višini 3% na podlagi prihodkov iz finančnega načrta za leto
2014. Izpostavil je, da je zagotovo smiselno še dodatno preizkusiti možnosti nižanja stroškov,
pri čemer je potrebno na eni strani ohraniti kvalitativni nivo dela strokovne službe, na drugi
strani pa se strokovna služba in FIHO sooča z dodatno birokratizacijo svojega poslovanja na
podlagi prenovljene metodologije, ki rezultira v višji stopnji transparentnosti dela fundacije;
- v zaključku razprave so člani sveta izrazili zaupanje v zaposlene v strokovni službi, da delajo
pošteno in odgovorno in da racionalno vodijo organizacijo.
5
Po razpravi so člani sveta SOGLASNO z 20 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov
sveta) sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 5:
Svet FIHO sprejme zaključni račun, bilanco stanja in uspeha za leto 2013, in sicer:
- skupaj prihodki
- skupaj odhodki
- presežek prihodkov nad odhodki
20.850.311 €
19.296.462 €
1.161.849 €
Člani sveta so z 19 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta)
sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 6:
Del presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 1.161849,00 € se nameni za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij za realizacijo izplačil delovanja invalidskih in
humanitarnih organizacij v kolikor prilivi koncesijskih dajatev ne bodo zadoščali za pokritje rednih
mesečnih dvanajstin.
SKLEP št. 7:
Svet FIHO zadolžuje direktorja, da v prihodnje za seje sveta pripravlja četrtletna poročila o porabi
sredstev za delovanje v primerjavi s preteklimi leti in finančnim načrtom.
AD/3
Informacija Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2014,
Uvodno obrazložitev je podal mag. Bogdan Dobnik, predsednik Nadzornega odbora FIHO. Prisotne
je seznanil, da so člani nadzornega odbora obravnavali v roku prispele pritožbe invalidskih in
humanitarnih organizacij zoper posamezne sklepe Sveta FIHO. Povedal je, da je v predpisanem roku
vložilo pritožbo na Sklep o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2014 več organizacij kot v preteklih
letih in sicer devet (9) invalidskih organizacij ali 1/3 in tri (3) humanitarne ali le 1/26.
Povedal je, da so se člani nadzornega odbora v zvezi s predlogom nekaterih pritožnikov, da se jih ob
obravnavi njihove pritožbe povabi na sejo odločili, da so obravnavali pritožbe in proučevali
dokumentacijo, s katero FIHO razpolaga, v sodelovanju s predsednikoma obeh komisij, brez
navzočnosti predstavnikov pritožnikov. Predsednik nadzornega odbora je izpostavil, da so bila
razpisana sredstva za leto 2014 za 28 % nižja kot preteklo leto in da se nekatere organizacije glede
na razporejena sredstva srečujejo z resnimi problemi izvajanja načrtovanih aktivnosti oz. osnovnega
poslanstva.
Člani nadzornega odbora so ugotovili, da iz sklepa o razporeditvi sredstev za leto 2014 izhaja
primerjalna ocena o sorazmernem odstopanju višine razporejenih sredstev v primerjavi z letom
2013.
Predsednica invalidske komisije je pred poročanjem o delu komisije člane nadzornega odbora
seznanila, da je invalidska komisija sprejela sklep o fizični izločitvi posameznih članov v času
ocenjevanja vloge organizacije iz katere izhajajo. V zvezi z v pritožbah očitano strokovnostjo članov
komisije pa je pojasnila, da ima nekaj članov komisije ima opravljen strokovni izpit iz socialnega
varstva. Po proučitvi razpoložljive dokumentacije in podrobni obrazložitvi obeh predsednikov
komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim
6
organizacijam je nadzorni odbor FIHO v vseh primerih sprejel predloge komisije o razporeditvi
sredstev prijaviteljem.
V razpravi, ki je sledila, sta predsednika komisij Mirjam Kanalec in Srečko Brumen opozorila na šibko
dorečenost sklepov o razporeditvi in predlagala, da je potrebno pred izdajo sklepov o razporeditvi
sredstev za leto 2015, preučiti sodno prakso upravnih sodišč vezanih na sklepe fundacije ter v
sodelovanju s pravniki izdelati sklepe, ki bodo zadovoljili standarde primerljivih postopkov
razporeditve javnih sredstev.
Člani sveta so SOGLASNO z 20 glasovi ZA sprejeli sledeči sklep:
SKLEP št. 8:
Svet FIHO se je seznanil z informacijo Nadzornega odbora fundacije o pritožbah na Sklep FIHO
2014.
AD/4
Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2014
za leto 2013
Uvodno obrazložitev je podal direktor fundacije. Izpostavil je, da 4. člen Pravilnika o organiziranju in
izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah določa, da svet fundacije vsako leto
sprejme letni program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah. V letni program se
najmanj enkrat v treh letih vključijo invalidske in humanitarne organizacije, katerih dejavnosti
so/financira FIHO. Predlagal je, da v skladu s predloženim gradivom in na osnovi podatkov o
izvedenih nadzorih v zadnjih petih letih ter kriterijev, opredeljenih v 4. členu pravilnika svet
fundacije sprejme naslednji program nadzorov v 6 invalidskih in 17 humanitarnih organizacijah.
Povedal je, da je tri humanitarne organizacije ob ocenjevanju njihovih Finančno ovrednotenih letnih
delovnih programov za leto 2014, na program nadzorov predlagala Komisija za ocenjevanje in
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam ena pa je na
program uvrščena na osnovi sklepa 8. seje Sveta FIHO.
Člani sveta so s 15 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta)
sprejeli sledeči:
SKLEP št. 9:
Svet FIHO potrjuje predlagan program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu
2014 za leto 2013 in sicer:
Program nadzorov v invalidskih organizacijah:
1. I01 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana,
2. I05 – Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana
3. I14 – Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
4. I15 – Združenje invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 Ljubljana,
5. I25 – Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
6. I32 – Društvo Downov sindrom Slovenije, Samova 9, 1000 Ljubljana.
Program nadzorov v humanitarnih organizacijah:
1. H12 – Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA,
7
2. H26 - UP - Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Miklošičeva 16, LJ
3. H27 - Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4000 KRANJ,
4. H29 - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Zaloška 7, 1000 LJUBLJANA,
5. H30 - Društvo obolelih zaradi azbesta OZA, Srebrničeva ,18,p.p. 12, Deskle, 5210 Anhovo,
6. H32 - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 NM,
7. H38 - Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 LJUBLJANA,
8. H40 - Gerontološko društvo Slovenije, Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA,
9. H49 - Slovensko društvo za celiakijo-SDC, Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR,
10.
H51 - Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Zaloška cesta 5, 1000 LJ,
11.
H54 - Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju, Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA,
12.
H55 - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA,
13.
H57 - Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, Ulica Stare pravde 2, 1000 LJUBLJANA,
14.
H61 – Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica, Linhartova 13, 1000 Ljubljana,
15.
H82 - Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, Cigaletova 7, 1000 LJ,
16.
H107 - Združenje BODI ZDRAV, Budanje 92a, 5271 VIPAVA,
17.
H111 - Društvo za mentalno zdravje, Glavarjeva 47, 1000 LJUBLJANA,
AD/5
Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in
humanitarnim organizacijam,
Uvodno obrazložitev sta podala predsednika obeh komisij Mirjam Kanalec in Srečko Brumen ter
predstavila vloge invalidskih oz. humanitarnih organizacij in predloge komisij s posameznimi
obrazložitvami.
Člani sveta so s 15 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM (v času glasovanja je bilo prisotnih 16članov sveta)
sprejeli sledeče sklepe:
SKLEP št.10:
Vlogi Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, Ljubljana z dne 8.1.2014, za
dodelitev rezervnih sredstev v višini 24.534,20€ za obnovo dotrajane stavbe Društva vojnih
invalidov Ljubljana na Malenškovi 1, Ljubljana, se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o
razpolaganju z rezervnimi sredstvi ne ugodi.
SKLEP št. 11:
Vlogi Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, z dne 12.2.2014
(št.: 553) se skladno s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO za
pokritje razlike med sredstvi iz zavarovanja ter dejansko škodo odobri 1.692,82€ za sanacijo
kopalnic (v enotah 1 in 6) v bivalnih prostorih Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper,
Repičeva 6, Koper.
SKLEP št.12:
Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, p.p. 3119, 1000 Ljubljana, se na
podlagi vloge z dne 2.2.2014, skladno s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi
sredstvi FIHO, ne odobrijo sredstva FIHO za izvajanje programov »Naj bo prvi zlom tudi zadnji«,
8
in »Sončnica« ter za izvajanje delovanja, iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi
sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2014.
Predsednik humanitarne komisije je prisotne seznanil s prošnjama Rdečega križa Slovenije in
Slovenske Karitas za enkratno finančno pomoč za pokritje dela finančnih stroškov, nastalih ob
izvajanju neposredne pomoči prizadetim prebivalcem zaradi nedavne naravne katastrofe.
Zaradi slabih vremenskih razmer, močnega sneženja in žledu, ki se je pričelo konec januarja in se
nadaljevalo v začetku februarja 2014, so prizadete številne slovenske regije, predvsem pa
Notranjska.
Ker so v humanitarnih organizacijah lahko pokrili le omejeno količino potreb prizadetega
prebivalstva, FIHO iz naslova izrednih razmer prosijo za dodatno pomoč.
Člani komisije so prošnjo obravnavali in ob tem zavzeli stališče, da pri njeni vsebini ne gre za
neposredno ogroženost same organizacije oz. izvajanja programov, ampak za ogroženost
prebivalstva.
Povedal je, da se je Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO
humanitarnim organizacijam skladno s 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO
odločila, da predlaga Svetu FIHO, da iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obračunskih
obdobij, Slovenski Karitas in Rdečemu križu Slovenije nameni sredstva za pomoč neposredno
ogroženim gospodinjstvom zaradi odpravljanja posledic žleda in poplav v začetku leta 2014 in sicer
vsaki organizaciji po 25.000,00 €.
Člani sveta z 10 glasovi ZA in 6 VZDRŽANIMI (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov sveta)
niso sprejeli predloga Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
humanitarnim organizacijam o razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim organizacijam, da iz
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih obračunskih obdobij, Slovenski Karitas in Rdečemu
križu Slovenije nameni sredstva za pomoč neposredno ogroženim gospodinjstvom zaradi
odpravljanja posledic žleda in poplav v začetku leta 2014 in sicer vsaki organizaciji po 25.000,00 €.
AD/6
Razno.
Pod točko razno so člani sveta dejanje Violete Bilek, ki je razpoložljivo gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda aktualne seje posredovala tretji osebi (iz YHD Društva za teorijo in kulturo
hendikepa), le-ta pa številnim institucijam in širši slovenski javnosti, ocenili za nemoralno in
neetično in jo pozvali k odgovornosti v zvezi z izjavo o integriteti, ki jo je podpisala ob nastopu
svojega mandata kot članica Sveta FIHO. Za posebno nedopustno so ocenili razkritje Bilance stanja
in izkaz prihodkov in odhodkov FIHO v letu 2013 pred obravnavo in sprejemom na seji Sveta FIHO.
Člani sveta so ocenili, da se javnosti preko medijev s strani YHD že daljše časovno obdobje
posredujejo napačni podatki, kar ima slab odmev v javnosti, predvsem pa daje slabo luč na
fundacijo.
Bilekova je v obrazložitvi pojasnila, da ni predvidevala nadaljnje dejanje tretje osebe, kateri je
gradivo posredovala zgolj zato, da se seznani z vsebino.
Nekateri člani seta so bili mnenja, da je o dejanju članice Sveta FIHO potrebno obvestiti Državni zbor
RS, Violeto Bilek pa pozvati k odstopu, drugi pa, da bi zadoščalo pisno opozorilo za ravnanje v
bodoče.
Člani sveta so z 12 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA (v času glasovanja je bilo prisotnih 14članov sveta)
sprejeli sledeči sklep:
9
SKLEP št. 13:
Svet FIHO zaradi kršenja izjave o integriteti in ugotovljenega posredovanja informacij – razkritje
nepotrjene Bilance stanja in izkaz poslovnega izida FIHO za leto 2013 s strani članice Sveta FIHO
Violete Bilek, predlaga Državnemu zboru njeno razrešitev.
Seja je bila zaključena ob 14,15 uri.
Zapisala:
Breda Oman
Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal
10