kako prodati knjigo prednosti in pasti elektronskega založništva

DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV
DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV
Didakta d.o.o., Gorenjska 33c, 4240 Radovljica
DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV
DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV
Didakta d.o.o., Gorenjska 33c, 4240 Radovljica
Didakta d.o.o., Gorenjska 33c, 4240 Radovljica
Didakta d.o.o., Gorenjska 33c, 4240 Radovljica
Didakta d.o.o., Gorenjska 33c, 4240 Radovljica
TISKOVINA
DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV
DRUŠTVO
SLOVENSKIH
ZALOŽNIKOV
DRUŠTVO
DRUŠTVO
SLOVENSKIH
SLOVENSKIH
ZALOŽNIKOV
ZALOŽNIKOV
DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV
6. kongres
Knjiga na Slovenskem
6. kongres
Ne zamudite
najpomembnejšega
vseh,
ki se
Portorož, 12. 6. - 13. 6.srečanja
2008
6.
kongres
6.
kongres
Hotel Slovenija
ukvarjamo
s
knjigami,
Knjiga
na Slovenskem
Knjiga
Slovenskem
Knjiga
nana
Slovenskem
Portorož, 12. 6. - 13. 6. 2008
Portorož,
12.
6.
13.
6. 2008
Portorož,
Portorož,
12.
12. 6.
6. -- 13.
13.- 6.
6. 2008
2008
Hotel
Slovenijaali past?
Hotel
Slovenija
Vsak
dan
veè
novih
knjig
– bogastvo
9.
kongresa
Knjiga na Slovenskem
Hotel
Hotel
Slovenija
Slovenija
je založništvo knjig doseglo neslute V zadnjih sto letih
in 5. knjigotrške
akademije
6. kongres
Knjiga na Slovenskem
6. kong
kongres
6.6.kongres
KAKO
PRODATI
KNJIGOKnjiga n
Knjiga
Slovenskem
Knjiga
nanaSlovenskem
ne razsežnosti. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje je izšlo
Vsak
dan
veè
novih knjig – bogastvo
ali past? akademija
5. knjigotrška
Vsak
veè
novih
knjig
– bogastvo
ali
past?
Vsak
dandan
veè
novih
knjig
– bogastvo
ali
past?
nekaj
tisoè
novih
naslovov
letno,
medtem
ko
danes
Slovenski
založniki
in knjigotržci
ter vsi,
ki se
ukvarjamo
Portorož, 12. 6. - 13. 6. 2008
izide veè
kottemeljito
milijon novih
naslovov
v enem
letu.
Poleg
sV zadnjih
knjigo,
se
letos
posvetili
trgu
V novemu
zadnjih
sto
letih
je založništvo knjig doseglo
neslute doseglo
Hotel
Slovenija
V zadnjih
sto
letih
je
založništvo
knjig
neslute
zadnjih
sto
stobomo
letih
letih
je
je
založništvo
založništvo
knjig
knjig
doseglo
doseglo
nesluteneslute
V
dejstva,
da so knjige
množièno
dosegljive v knjižnicah,
knjižnih
vsebin
–
elektronski
knjigi.
Zaradi
lahkotnosti
kone
razsežnosti.
Na
prelomu
iz
19.
v
20.
stoletje
je
izšlo
ne razsežnosti.
Na
prelomu
iz v19.
v in
20.
je izšlo
ne
ne razsežnosti.
razsežnosti.
Na
prelomu
prelomu
iz
iz 19.
19.
v 20.
20.
stoletje
stoletje
je
je izšlo
izšlo
naNa
raznih
spletnih
portalih
v stoletje
knjigarnah,
se pospešepiranja
intisoè
piratskega
razmnoževanja
elektronskih
vsebin
nekaj
novih naslovov letno, medtem
ko
danes Knjiga na Slovenskem
nekaj
novih
naslovov
letno,
medtem
kotisoè
danes
nekaj
nekaj
tisoè
tisoè
novih
novih
naslovov
naslovov
letno,
medtem
medtem
ko
danes
danes
inPortorož,
9. Portorož,
kongres
no
razvija
tudi letno,
osebni
e-reader.
Sko
knjižnimi
informacijaPortorož, 12. 6.
- 13.
6. 2008
na nas preži nemalo pasti. Hkrati je tako v svetu
kot
pri
nas
Portorož,
12.
12.12.
6.
6. --6.
13.
13.
6.
6. 2008
2008
izide
veè
kot
milijon
novih
naslovov
v
enem
letu.
Poleg
izide
novih
naslovov
enem
Poleg
mi milijon
smonovih
dobesedno
obdani
invzasuti.
izide
izide
veè
veèveè
kot
kotkot
milijon
milijon
novih
naslovov
naslovov
vv enem
enem
letu.
letu.letu.
Poleg
Poleg
Hotel Slovenija
Hotel Slovenija
PREDNOSTI IN PASTI
ELEKTRONSKEGA
ZALOŽNIŠTVA
nejasno, kakšni tržni modeli promocije indejstva,
prodajedaelekHotel
Hotel
Slovenija
Slovenija
so knjige množièno dosegljive
v knjižnicah,
dejstva,
daknjige
so knjige
množièno
dosegljive
v knjižnicah,
dejstva,
dejstva,
da
da
so
so
knjige
množièno
množièno
dosegljive
dosegljive
vv knjižnicah,
knjižnicah,
tronskih
knjig
in
vsebin
bodo ekonomsko
in
bodo
vprašanje,
ki si ga bouspešni
zastavil
6.
kongres
je,
ali
Osnovno
na
spletnih portalih in v knjigarnah, se pospešena preživeli.
raznih
spletnih
portalih
v knjigarnah,
se
pospešena
na raznih
raznih
spletnih
spletnih
portalih
portalih
inveè
vvin
knjigarnah,
knjigarnah,
se
seraznih
pospešepospešeto pomeni
tudiin
bralcev in kakšni
so vplivi
trajno
no
razvija
tudiizjemno
osebni e-reader. S knjižnimi informacijano razvija
tudi
osebni
e-reader.
S knjižnimi
informacijano
no razvija
razvija
tudi
tudi
osebni
osebni
e-reader.
e-reader.
SS knjižnimi
knjižnimi
informacijainformacijabogate
knjižne
produkcije
na svetovne
in slovenske
Ogroženo
je tudi
preživetje
fizičnih
knjigarn.
Knjigotrški
mi
smo
dobesedno
obdani in zasuti.
mi smo
dobesedno
obdani
in knjigotrštvu
zasuti.
mi
mi smo
smo
dobesedno
dobesedno
obdani
in
in zasuti.
zasuti.
vzato
založništvu,
ter nenazadnje
strokovnjaki
setrende
bodoobdani
posvetili
vprašanju, kako
dvigniti tudi v
knjižnicah
na spletu. Zanimivo
bo tudi spoznati
irski,
prodajo
in povečati
obiskin
knjigarn.
Osnovno
vprašanje,
ki si ga bo zastavil 6. kongres je, ali
Osnovno
vprašanje,
sibo
ga zastavil
bo zastavil
6. kongres
je, ali
Osnovno
vprašanje,
vprašanje,
ki
ki avstrijski
si
sikiga
ga
bo
zastavil
6.
6. kongres
kongres
je,
je,
ali
ali
Osnovno
danski
in
model
knjižnih
trgov
ter
prisluhniti
Tržni strokovnjaki
nam
bodo predstavili
oglaševanje
knjig
to
pomeni
tudi
veè
bralcev
in kakšniPortorož,
so vplivi izjemno
to
pomeni
tudi
veè
bralcev
in
kakšni
so
vplivi
izjemno
26. in 27. maj 2011
to
to pomeni
pomeni tudi
tudi
veè
veè bralcev
bralcev
inpromociji
kakšni
kakšni so
so
vplivi
vplivi
izjemno
izjemno
odgovoru,
ki gain
knjig
ponuja
Google Book
in njegove posebnosti.
bogate
knjižne
produkcije
na
svetovne
in slovenske
Hotel
Slovenija Lifeclass
bogate
knjižne
produkcije
na
svetovne
in
slovenske
bogate
bogate
knjižne
knjižne
produkcije
produkcije
na
na
svetovne
svetovne
in
in
slovenske
slovenske
Search.
Podrobno in temeljito se bomo posvetili tudi
sodelovanju
trende
vtudi
založništvu,
knjigotrštvu ter nenazadnje tudi v
trende
v založništvu,
knjigotrštvu
ter
nenazadnje
tudi
trende
trende
vv založništvu,
založništvu,
knjigotrštvu
knjigotrštvu
ter
ter nenazadnje
nenazadnje
tudi
vvRS v
med
knjižnicami,
založniki,
knjigotržci
intudi
Ministrstvom
Med
kongresom
bomo
našli
veliko
èasa
za
knjižnicah
in
na
spletu.
Zanimivo bo tudi spoznati irski,
knjižnicah
in
na
spletu.
Zanimivo
bo
tudi
spoznati
irski,
knjižnicah
knjižnicah
in
in na
na spletu.
spletu.
Zanimivo
Zanimivo
bo
bo tudi
tudi
spoznati
spoznati
irski,
irski,
za
kulturo ter
Javno
agencijo
za knjige
RSvezi.
(JAK)
ter in
na
nizo-športno
druženje
in sklepanje
novih
Lahko
bomo
danski
avstrijski
model
knjižnih trgov ter prisluhniti
danski
in
avstrijski
model
knjižnih
trgov
ter
prisluhniti
danski
danski in
in avstrijski
avstrijski
model
modelaliknjižnih
knjižnih
trgov
ter
terob
prisluhniti
prisluhniti
zemskem
modelu
uspešne
knjižnične
oskrbe
razpravljali
o
tekmovalni
veèernotrgov
slovesni
prvi podelitvi
odgovoru,
ki
ga
promociji
knjig ponuja Google Book
odgovoru,
kipromociji
ga promociji
ponuja
Google
Book
odgovoru,
odgovoru,
ki
ki ga
ga
promociji
knjig
knjig
ponuja
Google
Google
Book
Book
možnosti
izboljšanja
stanja
tudiknjig
vponuja
Sloveniji.
nagrad
Najknjigotržec
2007
in
Najzaložnik
2007 v
Search.
Search. Sloveniji. S svojim obiskom nas bo poèastil tudi
Search.
Search.
Poštnina
plaèana
po pogodbi
34/4/S
dr. Vasko Simoniti,
minister
za
kulturo.
Med
Pet
mednarodno
priznanih
tujih
predavateljev,
Med
bomo našli tudi veliko èasa za
kongresom
bomo
našli
veliko
èasa
za
Med
Med
kongresom
kongresom
bomo
bomo
našli
našli
tudi
tuditudi
veliko
veliko
èasa
èasa
za
zakongresom
druženje
in
sklepanje
Ne
zamudite
najpomembnejšega
strokovnega
in novih vezi. Lahko bomo športno
druženje
in
sklepanje
novih
vezi.
Lahko
bomo
športno
druženje
druženje
in
in sklepanje
sklepanje
novih
vezi.
Lahko
Lahko bomo
bomoŠpanija,
športno
športno
 Pet tujih
knjižnihnovih
trgovvezi.
– Nizozemska,
tekmovalni
ali
veèerno
slovesni ob prvi podelitvi
družabnega
sreèanja
vseh,
ki
se
ukvarjamo
s
tekmovalni
ali
veèerno
slovesni
ob
prvi
podelitvi
tekmovalni
tekmovalni
ali
ali veèerno
veèerno
slovesni
slovesni ob
ob
prvi
prvi podelitvi
podelitvi
Velika Britanija,
Norveška,
Belgija,
nagrad
Najknjigotržec
2007
in Najzaložnik 2007 v
knjigami:
6.
kongresa
Knjiga
na
Slovenskem.
Prijave
nagrad
Najknjigotržec
2007
in
Najzaložnik
2007
v
nagrad
nagrad Najknjigotržec
Najknjigotržec 2007
2007 in
in Najzaložnik
Najzaložnik 2007
2007 vv
 Ugledni
slovenski
strokovnjaki
področja
pošljite
najkasneje
dobo
5. s6.
2008
na
naslov
Sloveniji.
S
svojim
obiskom
nas
bo poèastil tudi
Sloveniji.
S
svojim
obiskom
nas
poèastil
tudi
Sloveniji.
Sloveniji. SS svojim
svojim obiskom
obiskom nas
nas bo
bo poèastil
poèastil tudi
tudi
[email protected]
DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV
marketinga
in
oglaševanja,
dr.
Vasko
Simoniti,
minister
za
kulturo.
dr.
Vasko
Simoniti,
minister
za
kulturo.
dr.
dr. Vasko
Vasko Simoniti,
Simoniti, minister
minister za
za kulturo.
kulturo.
 Najuglednejši branžni nagradi Najknjigotržec
in
strokovnega
Ne zamudite
Ne
zamudite
najpomembnejšega
Ne
Ne zamudite
zamudite
najpomembnejšega
najpomembnejšega
strokovnega
strokovnega
in
in in najpomembnejšega strokovnega in
Najzaložnik
leta,
družabnega
sreèanja vseh, ki se ukvarjamo s
družabnega
sreèanja
vseh,
kiukvarjamo
se ukvarjamo
družabnega
družabnega
sreèanja
sreèanja
vseh,
vseh,
ki
ki se
se
ukvarjamo
ss s
knjigami:
6. kongresa Knjiga na Slovenskem. Prijave
6. mreženja,
kongresa
Knjiga
na
Slovenskem.
Prijave
 knjigami:
Dva dneva
diskusij
in novih
spoznavanj.
knjigami:
knjigami:
6.
6. kongresa
kongresa
Knjiga
Knjiga
na
na Slovenskem.
Slovenskem.
Prijave
Prijave
pošljite
najkasneje
do 5. 6. 2008 na naslov
pošljite
najkasneje
do
5.
6.
2008
na
naslov
pošljite
pošljite najkasneje
najkasneje do
do 5.
5. 6.
6. 2008
2008 na
na naslov
naslov
Dogodek sofinancira
[email protected]
[email protected]
DRUŠTVO
SLOVENSKIH
ZALOŽNIKOV
[email protected]
[email protected]
DRUŠTVO
DRUŠTVO
SLOVENSKIH
SLOVENSKIH
ZALOŽNIKOV
ZALOŽNIKOV
Podeljeni
bosta priznanji
Poštnina
plaèana
po pogodbi
34/4/S
15. maj 2008 10:46:53
Poštnina
plaèana
Poštnina
po pogodbi
plaèana
34/4/S
po pogodbi
34/4/S
zgibanka_6-kongres_Press
Najknjigotržec in Najzaložnik za leto 2010.
DRUŠTVO SLOVEN
Četrtek, 26. maj 2011
Prijavnica
5. knjigotrška akademija
Za udeležbo na seminarju izpolnite prijavnico in jo
do 16. 5. 2011 pošljite po faksu na: 04 5320 211, po pošti
na naslov: Didakta d.o.o., Gorenjska cesta 33c,
4240 Radovljica ali po e-pošti: [email protected]
KAKO PRODATI KNJIGO

9.30 uvodni pozdrav

9.40 – 10.40 Kako ponuditi knjigo – izkušeni
knjigarji in kupci o procesu prodaje in
nakupovanja knjig
Davorka Štefanec, Ingrid Celestina, Maja Pertič Gombač

10.40 – 11.00 odmor

11.00 – 12.30 Osebni odnos pri prodaji
v knjigarni
Miha Bavec, Slovenija

12.30 – 14.00 Odmor za kosilo
Skupni program
(9. kongres in 5. knjigotrška akademija)
Prednosti in pasti
elektronskega založništva

14.00 – 14.15 – uvodni pozdrav

14.15-15.00 Trženje knjigarne – kaj lahko
knjigotržec naredi v tekmi z velikimi trgovci
in spletnimi knjigarnami
Damian Horner, Velika Britanija

15.00 – 16.00 Okrogla miza: Kako naj založnik
knjigarni proda knjigo in ji pomaga pri
prodaji končnim kupcem
sogovorniki Evita Pirc, Marjan Kukovec, Uroš Ahačič, Aleš Vesel

16.00 – 16.30 odmor

16.30 – 17.15 Elektronske knjige in današnji svet
Miha Mazzini, Slovenija

17.15 – 18.00 NBD Biblion – model oskrbe
knjižnic in uspešnega povezovanja
založnikov, knjigotržcev in knjižnic
Henk Das, Nizozemska

19.00 Podelitev priznanj Najzaložnik in
Najknjigotržec 2011 in slavnostna večerja
s kulturnim programom
Petek, 27. maj 2011
9. kongres Knjiga na Slovenskem

9.30 – 10.00 poročila delovnih skupin
za založniške standarde, za podatke v
založništvu in za sodelovanje s knjižnicami
poročajo Rudi Zaman, Samo Rugelj in Tanja Tuma

10.00 – 10.30 Posebnosti trženja knjig
Iztok Sila, Slovenija

10.30 – 11.00 Elektronski časopisi
Aleksander Bratina, Slovenija
vzporedno

9.30 – 11.00 delavnica dobre oskrbe knjižnic
Henk Das, Nizozemska

11.00 – 11.30 odmor

11.30 – 12.15 E-KNJIGE IN DIGITALNO ZALOŽNIŠTVO
TER NJUNA DISTRIBUCIJA V ŠPANIJI
Alicia Gonzáles Sterling, Španija

12.15 – 13.00 Vpliv digitalizacije na
založništva malih narodov
Bjarne Buset, Norveška
Kotizacija za člane DSK ali DSZ
kongres Knjiga na Slovenskem: 150 €
knjigotrška akademija: 75 €
kongres in akademija: 200 €
Kotizacija za nečlane organizacij DSK ali DSZ:
kongres Knjiga na Slovenskem: 180 €
knjigotrška akademija: 90 €
kongres in akademija: 230 €
Popusti:
3–5 udeležencev 5 %,
6–10 udeležencev 10 %,
nad 10 udeležencev 20 %.
V kotizacijo je vključena večerja. Kotizacijo plačate
DSZ oziroma DSK po prejetem računu.
Naziv in naslov ustanove:
Davčna številka:
Telefon: Faks:
E-pošta:
Imena udeležencev: (ustrezno obkroži)
K
A
K+A
K
A
K+A
K
A
K+A
K
A
K+A

13.00 – 14.00 odmor za kosilo
Legenda: K (kongres), A (akademija), K+A (kongres in akademija)

14.00 – 14.45 Pravice reproduciranja in
predstavitev IFFRO
Datum:
Žig in podpis:
Olav Stokkmo, Belgija

14.45 – 15.15 Oglaševanje knjige v različnih
medijih
Žare Kerin, Slovenija

15.15 – 16.15 Okrogla miza in zaključki
kongresa
Organizacijo akademije in kongresa sofinancira Javna agencija za knjigo RS.
Hotelska nastanitev je mogoča v hotelih
Grand hotel Portorož *****
Hotel Riviera ****
Hotel Apolo ****
Hotel Mirna ****
Rezervacija hotelskih nastanitev po e-pošti ([email protected]
net) ali po faxu 05 692 90 55 in telefonu 05 692 90 01.