zveza-sozitje.si - MD Sožitje Maribor

NACIONALNI RAZPIS
PROGRAMOV 2014
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
Kazalo
I. SPLOŠNO O RAZPISU IN POGOJIH .......................................................................... 3
1.
UVOD IN KRATKA PREDSTAVITEV ...................................................................... 3
2.
CILJNE SKUPINE ............................................................................................... 3
3.
KOMU SO NAMENJENI POSAMEZNI PROGRAMI ................................................. 4
4.
REGRESIRANJE PROGRAMOV V LETU 2013......................................................... 5
5.
PRIJAVE IN POTRDITVE..................................................................................... 5
6.
ODJAVA UDELEŽBE .......................................................................................... 6
7.
NAČIN PLAČILA ............................................................................................... 6
8.
ZAVAROVANJE ................................................................................................ 7
9.
DODATNE INFORMACIJE .................................................................................. 7
II. PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA DRUŽIN .........................................10
1 A1 ŠTIRISTOPENJSKO IZOBRAŽEVANJE DRUŽIN V SKLOPU ŠTIRILETNEGA CIKLA ........ 10
2 A2 VIKEND SEMINARJI....................................................................................... 15
3 A3 OHRANJANJE PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN ............................................ 18
CENE IN POGOJI PLAČILA PROGRAMA OHRANJANJA PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN 19
1. UVOD .............................................................................................................52
2.
KOMU JE PROGRAM NAMENJEN..................................................................... 52
3.
NAMEN IN CILJI ............................................................................................. 53
4.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE ...................................................................... 53
5.
PRIJAVE ........................................................................................................ 53
6.
SPREMSTVO.................................................................................................. 54
7.
ZAVAROVANJE SPREMLJEVALCEV IN UDELEŽENCEV .......................................... 56
8.
PREVOZ ........................................................................................................ 56
9.
PLAČILO ....................................................................................................... 57
10.
KRATKI NAPOTKI ........................................................................................... 57
11.
PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PROGRAMOV ..................................................... 58
PRIJAVNICE ............................................................................................................. 79
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ........................................................................................... 79
NALOGE IN ODGOVORNOSTI SPREMLJEVALCA/-KE ..................................................... 89
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
2
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
I.
SPLOŠNO O RAZPISU IN POGOJIH
1. UVOD IN KRATKA PREDSTAVITEV
Dogovorjeni koncept Zveze Sožitje za izpeljavo posebnih socialnih programov izobraževanja in
usposabljanja in ohranjanja psihofizičnega zdravja na nacionalni ravni obsega naslednje programe:
A) IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE DRUŽIN:
A1 IZOBRAŽEVANJE DRUŽIN V ŠTIRIH STOPNJAH – t. i. ŠTIRILETNI CIKEL (ŠLC)
A2 VIKEND SEMINARJI
A3 PROGRAMI OHRANJANJA PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN
B) PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU:
B1 SKRB ZA SAMEGA SEBE
B2 AKTIVNO ŽIVLJENJE
B3 TRENING SOCIALNIH VEŠČIN
B4 DOŽIVLJAJSKI TABOR ENKE
B5 RAČUNALNIŠTVO
B6 TABORJENJE OB KOLPI
B7 DOŽIVLJAJSKI TABORI ZA STAREJŠE
B8 DOŽIVLJAJSKI TABORI ŽIVJENJE NA KMETIJI
B9 DOŽIVLJAJSKI TABORI
B1
ZIMOVANJE
B11 ŠPORT
B12 POHODNIŠTVO
B13 KONJENIŠTVO
B14 ZDRAVILNE RASTLINE
B15 PLESNI TABOR
B16 GLASBENO-PEVSKI TABOR
B17 DRAMSKO GLEDALIŠKI
B18 LUTKOVNI
2. CILJNE SKUPINE
Komu so programi namenjeni
Vsi programi, ki jih izvaja Zveza Sožitje in društva Sožitje, so glede na vsebino namenjeni: osebam z
zmernimi, težjimi, težkimi in kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju (OMDR) in njihovim
družinskim članom.
V programih je v preteklosti sodelovalo tudi več udeležencev iz drugih kategorij invalidnosti (osebe po
poškodbah glave, osebe z motnjami v duševnem zdravju, invalidi vseh vrst, ki so trajno na invalidskem
vozičku, ipd.). Osebe drugih kategorij so načeloma lahko članice društva vendar programi niso
vsebinsko prilagojeni zanje. Zato vam predlagamo, da že v postopkih seznanjanja in pridobivanja
kandidatov to upoštevate. Če ste v dvomih, upoštevajte dokumente, ki jih imajo upravičenci.
A1 – ŠTIRILETNI CIKEL (ŠLC)
A2 – VIKEND SEMINAR
A3 – OHRANJANJE PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN(OPZD)
B – VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (VŽU)
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
3
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
Kateri so ti dokumenti?
a. Za predšolske otroke, šolske otroke in mladostnike do 18. leta starosti velja ugotovitve po
zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami uradni list RS št. 3/2007 – ZUOPP-UPB1.
b. Vse osebe nad 18 let starosti pa naj bi imele praviloma urejen status invalida po Zakonu o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. SRS 41/83).
3. KOMU SO NAMENJENI POSAMEZNI PROGRAMI
A1 – IZOBRAŽEVANJE DRUŽIN V ŠTIRIH STOPNJAH – t. i. ŠTIRILETNI CIKEL (ŠLC)
(namenjen je družinam z mlajšo OMDR, ki se še niso udeležile teh programom)
Družine z mlajšimi otroki, ki se vključujejo na novo in do sedaj še niso bile deležne izobraževanja,
imajo možnost udeležbe v programu t. i. štiriletnega usposabljanja. Poglavitni namen štiriletnega cikla
je, da se družina z mlajšim otrokom, pri katerem so ugotovljene motnje v duševnem razvoju, najprej
udeleži začetnega seminarja in nato v naslednjih letih še preostalih treh stopenj (o tem podrobneje v
nadaljevanju razpisa).
A2 – VIKEND SEMINARJI ZA BABICE IN DEDKE, VIKEND SEMINAR ZA SOROJENCE,
VIKEND SEMINAR ZA ŽALUJOČE STARŠE
Vikend seminar za babice in dedke je namenjen starim staršem, ki imajo vnuka ali vnukinjo z motnjo
v duševnem razvoju.
Vikend seminarja se lahko udeležijo upravičenci ne glede na to, ali se bodo kateri drugi družinski člani
udeležili katere od drugih oblik našega programa.
Vikend seminar za sorojence je namenjen bratom in sestram, ki imajo v družini sorojenca (sestro ali
brata) z motnjami v duševnem razvoju, in njihovim partnerjem. Edino merilo za vključitev v ta
program je, starost. Stari morajo biti najmanj 18 let.
Vikend seminarja se lahko udeležijo upravičenci ne glede na to, ali se bodo kateri drugi družinski člani
udeležili katere od drugih oblik našega programa.
Vikend seminar za žalujoče starše je namenjen vsem staršem, ki so izgubili svojega otroka z
motnjami v duševnem razvoju.
A3 – PROGRAMI OHRANJANJA PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN
Programi A3 so namenjeni vsem družinam s starejšimi OMDR oz. tudi mlajšim družinam, katere so se
predhodno vključene v program A1.
B1 – B18 PROGRAMI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
B programi so namenjeni OMDR starejšim od 18 let.
A1 – ŠTIRILETNI CIKEL (ŠLC)
A2 – VIKEND SEMINAR
A3 – OHRANJANJE PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN(OPZD)
B – VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (VŽU)
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
4
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
4. REGRESIRANJE PROGRAMOV V LETU 2014
Tudi v letu 2014 bo največji del denarja namenjala predvsem programom, ki so izrazito izobraževalne
narave. Tako bo udeležba za OMDR brezplačna v programih A1, A2 in B. Program A3 je regresiran pod
določenimi pogoji objavljenimi v nadaljevanju. V programih A1 in A2 bodo drugi udeleženci (ožji
družinski člani) plačali določen prispevek. Vsi pogoji in cene so opisane v poglavju »Programi
izobraževanja in usposabljanja družin«.
VIŠINA REGRESIRANEGA PRISPEVKA V LETU 2014
Znesek, ki ga bomo regresirali vsem OMDR v A3 programu ohranjanje psihofizičnega zdravja družin,
znašal v letu 2013 250 evrov oz. 100 evrov (pod pogoji, navedenimi na strani 19, 20).
5. PRIJAVE IN POTRDITVE
Vse prijave morajo biti oddane preko spletne aplikacije. Prijave v spletno aplikacijo lahko
vnese samo pooblaščena oseba (koordinator nacionalnih programov v društvu), kateremu so
dodeljene administrativne pravice (uporabniško ime in geslo).
Za oddajo prijavnic so trije roki:
 16. FEBRUAR 2014 je namenjen za oddajo prijav za program VŽU (B) (prijave OMDR)
 16. MAREC 2014 je namenjen za oddajo prijav za družinske oblike programov (A1, A2,
A3)
 31. MAREC 2014 je namenjen za oddajo prijav za spremljanje OMDR na programu
VŽU (B)
PRIJAVNICE:
 Vsi upravičenci, ki bi se radi udeležili katerega od programov, lahko svojo prijavo oddajo v
svojem lokalnem društvu Sožitje.
 Kooridnatorji nacionalnih programov v društvih ste odgovorni za pravilnost in verodostojnost
podatkov.
 Vse prijave so evidenčne.
 Vse prijave morate oddati do določenega roka (navedeno zgoraj) preko spletne aplikacije.
OPOZORILO! Spletna aplikacija se bo po določenem roku samodejno zaklenila. Vnos vanjo ne bo več
mogoč. Zato poskrbite, da boste pravočasno vnesli vse prijave.
NEUPOŠTEVANJE PRIJAV:
 Prijavnic prispelih po navadni pošti, faksu ali elektronski pošti ne bomo upoštevali.
PO EVIDENČNIH PRIJAVAH:
Ko bodo evidenčne prijave zbrane, bomo lokalnim društvom sporočili dokončno potrditev prijav
 Prednosti bodo imele tiste družine in OMDR:
 kjer imajo več OMDR;
 ki niso vključene nikamor (VDC, zavod, šola ipd.) – so 24 ur v domači oskrbi;
 ki se vključujejo prvič;
 pri A3 programu imajo prednost tudi družine, ki imajo člana OMDR, trajno na
invalidskem vozičku.
 Če bo premalo zanimanja za določen program si A1 – ŠTIRILETNI CIKEL (ŠLC)
A2 – VIKEND SEMINAR
pridržujemo pravico do odpovedi programa.
A3 – OHRANJANJE PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN(OPZD)
 Pristojna komisija bo skušala upoštevati vse B – VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (VŽU)
želje prijavljenih.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
5
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
 Če bo zanimanja preveč, si pridržujemo pravico do prestavitve ali odpovedi po prednostnih
merilih, ki jih poda pristojna komisija
PO POTRDITVI PRIJAVE:
 obvestite vse udeležence vseh programov o potrditvi program (termina in lokacije).
 Potrditve (vabilo) za programe A bomo pošiljali prijavljenim udeležencem neposredno z Zveze
Sožitje, predvidoma v aprilu oziroma maju.
 Za program B bomo prijavljenim udeležencem poslali vabilo 10 dni pred začetkom programa.
6. ODJAVA UDELEŽBE
Po sklepu Komisije za družinske oblike izobraževanj in Komisije za programe vseživljenjskega učenja
mora biti odjava iz vseh oblik izobraževanja in usposabljanja pisna. Odjavo je treba poslati v 14 dneh
po prejemu potrditve od Zveze Sožitje, razen v izjemnih in nepredvidljivih primerih, ko lahko odjavo
pošljete tudi pozneje (nenadne bolezni in kakšni drugi nepredvideni dogodki).
V preteklem letu je znova nastala razlika v številu prijavljenih in tistih, ki so se v resnici udeležili, zato
starše že ob prijavi opozorite, da bomo zaračunali tudi nezasedene zmogljivosti, ki so jim bile potrjene
in nam jih bodo na račun izpada zaračunali naši dobavitelji. Izjeme so lahko le v primeru t. i. višje sile
(bolezen, smrt ipd.), to pa mora biti dokazljivo s potrdili. Za neodjavljene in prepozno odjavljene
prijavljence bomo izstavili račun!
7. NAČIN PLAČILA
Dogovorjeni regresirani znesek NI PRENOSLJIV v naslednje leto ali na drugo osebo.
Plačilo udeležencev
Udeleženci bodo svoj prispevek poravnali v matičnem društvu, in ne na kraju bivanja, niti neposredno
Zvezi Sožitje. Po sklepu Komisije za izobraževanje in usposabljanje družin morajo udeleženci ob prijavi
v društvu plačati akontacijo 50 evrov na osebo, kar je zagotovilo za resnejši odnos tako pri prijavah
kot morebitnih odjavah. Ob udeležbi programa se predplačilo upošteva pri skupnem deležu plačila.
Ob pravočasni ali utemeljeni odjavi se le-to prijavljencem vrne, v nasprotnem primeru ne. Za
pravočasno odjavo šteje 14 dni od tedaj, ko prijavo potrdi Zveza Sožitje, utemeljena odjava po tem
roku pa je bolezen, potrjena z zdravniškim potrdilom, smrt v družini in razni drugi dokazljivi
nepredvidljivi dogodki.
V društvu lahko dogovorite tudi, da boste udeležencem ponudili možnost obročnega odplačevanje,
vendar bi praviloma moral biti prispevek udeležencev plačan pred odhodom. Društva pa lahko v
skladu s svojim finančnim položajem odločite tudi drugače, toda v tem primeru morate zagotoviti
znesek celotnega plačila.
Če se odločite za drugačen način financiranja (obročno odplačevanje, dodatno regresiranje, ki ga
omogoči društvo, ipd.) morate prej izdelati in formalno tudi sprejeti ustrezna merila.
Plačilo skupnega zneska društev
Društvom bomo po potrditvah prijav njihovih udeležencev (predvidoma v maju) izstavili račun za
plačilo 50 evrov na osebo (upoštevali bomo vse razen tistih, ki so plačila oproščeni) za programa A1 in
A3, ter 20 evrov na osebo za program A2. Po A1 – ŠTIRILETNI CIKEL (ŠLC)
končanem programu, predvidoma v oktobru, bomo A2 – VIKEND SEMINAR
– OHRANJANJE PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN(OPZD)
društvom izstavili končni račun po dejanski udeležbi, A3
B – VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (VŽU)
pri čemer bomo od skupnega zneska odšteli že plačani
avans.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
6
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
Hkrati pa upoštevajte, da bomo tudi v letu 2014 lahko uveljavili zgodnejše fakturiranje, zato morate
imeti v vsakem primeru zagotovljen ves denar za poravnavo deleža vaših udeležencev.
Reklamacije
Pred samo izdajo zaključnih računov bomo, tako kot v preteklih letih, najprej izstavili izračun, ki ga bo
mogoče še usklajevati 14 dni. Po preteku tega roka vam bomo izstavili fakture, reklamacij ne bo več
mogoče upoštevati! Sklep komisije je tudi, da se pri izračunih deleža plačil udeležencev ne bo
odšteval en dan prezgodnjega odhoda ali poznejšega prihoda – velja za program A1 in A2. Program
A3 bomo obračunali po dejanski ceni (obračunu s strani hotela).
8. ZAVAROVANJE
Vsi udeleženci v programih izobraževanja in usposabljanja v organizaciji Zveze Sožitje bodo zavarovani
za primer invalidnosti in smrti, vključeno pa je tudi nezgodno zavarovanje za vse udeležence. Vsa
zavarovanja veljajo za čas udeležbe trajanja programa, na katerega so udeleženci prijavljeni. Izvajalci
programov (vodje in spremljevalci) so zavarovani tudi za odgovornost do tretjih oseb.
Zavarovalne vsote v letu 2014 znašajo:
1. zavarovanje za smrt – 7.000 evrov
2. zavarovanje za invalidnost – 14.000 evrov
3. zavarovanje za poškodbe – 5 evra/dan
9. DODATNE INFORMACIJE
Razpis in vsi potrebni obrazci v zvezi s tem so na voljo tudi na naši spletni strani
www.zveza-sozitje.si.
Za vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo teh oblik pa lahko pokličete na telefonsko številko
01/436 43 37 ali 01/436 97 50 ali pišete na elektronski naslov [email protected]
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
7
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
8
A
Program izobraževanja in
usposabljanja družin
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
II.
1
PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA DRUŽIN
A1 ŠTIRISTOPENJSKO IZOBRAŽEVANJE DRUŽIN V SKLOPU ŠTIRILETNEGA CIKLA
UPORABNIKI PROGRAMA
Ta program je namenjen družinam z mlajšim otrokom z motnjami v duševnem razvoju. Ob prvi
vključitvi v program je zgornja meja otrokov z OMDR
15 let, spodnja meja pa 2 leti. Vsaka družina v Sloveniji
ima možnost enkratne udeležbe v štiriletnem
usposabljanju. Tako kot velja za vse izobraževalne
programe Zveze Sožitje, je tudi pri tem programu
udeležba vezana na OMDR. Zato šteje, da se je družina
že udeležila, če se je v ta program vključila OMDR s
katerim koli ožjim družinskim članom.
V ta program se tudi lahko vključijo družine z mlajšimi
otroki, ki so se v preteklih letih udeležile le vikend
seminarjev v organizaciji naših društev.
Družinam, ki imajo že starejše otoke, programa
izobraževanja pa se še niso udeležile, so namenjeni
izobraževalni programi na lokalni ravni, t. i. vikend seminarji društev ali program A3 za mlajše družine.
Prijavljeni starši so se dolžni vključevati v program (predavanja), saj v
času predavanj zagotavljamo strokovno varstvo otrok (otrok z
motnjami v razvoju in sorojencev).
NAMEN IN CILJ
Čeprav je vloga družin vseh staršev v družini podobna, se starši otrok z
motnjo v duševnem razvoju srečujejo z več neugodnostmi, težavami in
dvomi pri vzgoji svojega otroka. V zvezi s tem se jim porajajo številna
težka vprašanja in začne se dolga pot iskanja odgovorov. S tem
programom želimo predvsem staršem oseb z motnjo v duševnem
razvoju nekoliko olajšati to pot. Cilj programa je, da jim podamo
različno znanje ter jih ustrezno usmerimo v različne oblike pomoči
njihovim otrokom in tudi njim samim.
VSEBINA
Na teh seminarjih je poudarek na skupnih pogovorih staršev in posameznih strokovnjakov. Zajemajo
tudi predstavitev dela strokovnjakov z otroki ter psihoterapevtsko delo s posameznikom in skupino.
Zaradi zgoščenega, čustveno napetega sistema predavanj se program vseskozi dopolnjuje z različnimi
vsebinami sprostitveno-rekreativne narave.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Program poteka v štirih stopnjah, praviloma štiri leta zapored.
Ko se družina odloči za vključitev v program, se prvo leto
sama prijavi preko svojega lokalnega društva. Naslednja tri
leta pa udeležence vabimo neposredno z Zveze Sožitje.
Vendar morajo biti tudi njihove prijavnice potrjene s strani
društva. V skladu z možnostmi bomo skušali oblikovati
skupine udeležencev in osebje za vodenje in varstvo v isti
sestavi, tako da bi lahko skupaj v isti sestavi končali vse štiri
stopnje izobraževanja.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
10
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
CENA
Za otroke z motnjami v duševnem razvoju je udeležba vsa
štiri leta BREZPLAČNA. Prispevek velja za celotni seminar ne
glede na čas prihoda oz. odhoda. Za druge člane družine je
cena progama:
Letnik Starši / skrbniki
1.
2.
3.
4.
120 €
150 €
150 €
150 €
Otroci do 12 let
Ostali člani (tete, strici, babice, dedki)
60 €
75 €
75 €
75 €
150 €
190 €
190 €
190 €
PROGRAM VSEBUJE:
 BIVANJE IN NAMESTITEV UDELEŽENCEV (7 POLNIH PENZIONOV);
 ORGANIZIRANO STROKOVNO VARSTVO ZA OMDR IN NJIHOVE SOROJENCE;
 PREDAVANJA, POGOVORE IN NAPOTKE ZA DELO Z OTROKOM S STROKOVNJAKI Z RAZLIČNIH
PODROČIJ
 OGLED DOBRIH PRAKS;
 NEKAJ SPROSTITVENIH DEJAVNOSTI (IZLET oz. PIKNIK);
 VELIKO MEDSEBOJNEGA DRUŽENJA IN IZMENJAVANJA IZKUŠENJ MED UDELEŽENCI;
 STROKOVNO VODSTVO IN KOORDINACIJO V SKUPINI.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
11
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PRVA STOPNJA – ZAČETNI SEMINAR
UPORABNIKI PROGRAMA
Začetni seminar je namenjen staršem, ki imajo mlajše
otroke z zmerno, težjo, težko ali kombinirano motnjo v
duševnem razvoju. Otrokova kronološka starost ni edino
merilo za napotitev na seminar, priporočamo pa, da se
družina vključi na seminar čim prej (praviloma po drugem
letu otrokove starosti). Če je mogoče, naj se teh seminarjev
udeležijo vsi člani družine osebe z motnjo v duševnem
razvoju ali ljudje, ki zanjo skrbijo. Poleg staršev želimo
pritegniti v delo seminarja tudi zdrave otroke, brate in
sestre OMDR (zanje bomo občasno pripravili poseben
program, če bo skupina homogena). Program seminarja je
namenjen predvsem staršem, čeprav je tudi njihov otrok
deležen varstva pa tudi nekaterih vrst minimalne strokovne
obravnave.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Seminar bomo izvajali v dveh oblikah – tedenski in dveh podaljšanjih vikendih
Starši se udeležujejo predavanj in pogovorov z različnimi strokovnjaki (dopoldne in popoldne),
medtem pa so njihovi otroci v varstvu. Precej časa je namenjenega tudi praktičnemu prikazu dela
z otroki. Del programa je posvečen tudi izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženci, sprostitvi in
rekreaciji.
VSEBINA PREDAVANJ: Predstavnik Zveze Sožitje, psihološko svetovanje staršem, sociološki vidik
družine in omdr, pediater, prikaz dela z otroki s strani vodje varstva, ipd.
Termini in lokacija seminarja
Kraj
1. HOTEL ZARJA – POHORJE
2. HOTEL ZARJA - POHORJE
3. HOTEL ZARJA - POHORJE
Termin
28.06. – 05.07.2014
05.07. - 12.07.2014
22.05.-25.05.2014 / 18.09. – 21.09.2014
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
12
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
DRUGA STOPNJA – NADALJEVALNI SEMINAR
UPORABNIKI PROGRAMA
Nadaljevalni seminar je namenjen vsem staršem in otrokom, ki so že
bili na začetnem seminarju. Smotrno je, da so člani posameznih skupin
isti kot na začetnih seminarjih.
Za nadaljevalne seminarje velja, da bomo starše, ki so bili lani na
začetnem seminarju, vabili na nadaljevalni seminar neposredno z
Zveze Sožitje. Matična društva pa bodo sprejela in overila njihove
prijavnice do konca prijavnega roka ter jih poslala skupaj z drugimi
prijavami. Tudi družine, ki so se v preteklih letih udeležile začetnega
seminarja, pa iz različnih razlogov niso nadaljevale naslednjih oblik v
štiriletnem ciklu, se lahko prijavijo na nadaljevalni seminar. Teh družin
ne vabimo neposredno z Zveze Sožitje, temveč se prijavijo same v
svojem matičnem društvu.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Program nadaljevalnega seminarja temelji na
podobnih oblikah in metodah kot začetni seminar.
V programu teh seminarjev nadaljujemo in
poglabljamo delo, začeto v osnovnem seminarju,
vanj pa vnašamo dodatna srečanja s strokovnimi
delavci različnih specialnosti. Tudi nadaljevalni
seminar traja teden dni.
VSEBINA PREDAVANJ: psihološko svetovanje za
starše, genetik, pediater, spodbujanje osebnosti,
Halliwick metoda plavanja, prikaz dela z otroki s
strani varstva otrok, ipd.
Termini in lokacija seminarja
Kraj
1. TERME ZREČE - VILE
2. TERME ZREČE - VILE
Termin
28.06. – 05.07.2014
05.07. – 12.07.2014
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
13
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
TRETJA IN ČETRTA STOPNJA – IZOBRAŽEVALNO SEMINAR NA CELINI IN OB MORJU
UPORABNIKI
Namenjen je družinam z otrokom z motnjami v duševnem razvoju in vsem družinskim članom, ki
živijo z njimi. Pogoj za vključitev v ta del programa je končano
izobraževanje na začetnem in nadaljevalnem seminarju.
Način izvajanja in trajanje
Program pomeni nadgradnjo zgoščenega dveletnega
izobraževanja družin. Potekal bo dve leti zapored. Za
zadovoljitev potrebe po nadaljnjem informiranju in izmenjavi
izkušenj je zasnovan v obliki tedenskega, vodenega
izobraževalno-rekreativnega seminarja. Praviloma poteka tretja
stopnja štiriletnega cikla nekje v celinskem delu Slovenije in
četrta ob slovenski obali.
Pomembno je, da poteka program v turističnih središčih, med
»drugimi ljudmi«, da se prepreči socialna izolacija oseb z motnjami in hkrati skupini olajša
integracija v okolje.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Program seminarja temelji na podobnih oblikah in metodah kot prvi dve leti. V programu teh
seminarjev nadaljujemo in poglabljamo delo, začeto na osnovnih seminarjih, vanj pa vnašamo
dodatna srečanja s strokovnimi delavci različnih specialnosti. Tudi ta seminar traja teden dni.
VSEBINA PREDAVANJ: logoped, fizoterapevt, ortodont, spolno dozorevanje, izobraževanje,
zakonodaja, socialno varstvene pravice, muziko terapija, sprostilne tehnike, lutkar, prikaz dela z
otroki s strani vodje varstva, ipd.); en del seminarja so lahko vsebine glede na potrebe in želje
skupine.
Termini in lokacije seminarja
3. STOPNJA
3. STOPNJA
4. STOPNJA
Kraj
ZDRAVILIŠČE LAŠKO
ROGLA
HOTEL ARIA DEBELI RTIČ
Termin
28.06. – 05.07.2014
15.05. – 18.05.2014 / 18.09. – 21.09.2014
29.06. – 06.07.2014
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
14
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
2
A2 VIKEND SEMINARJI
VIKEND SEMINAR ZA BABICE IN DEDKE
KOMU JE NAMENJENA TA OBLIKA
Vikend seminar je namenjen vsem starim staršem, ki so se na jesen svojega življenja srečali z
drugačnostjo in ki želijo kljub drugačnosti svojega vnuka/vnukinje dejavno sodelovati z njim in tako
pomagati mladi družin.
Nadaljevalni seminar bo potekal vsebinsko prilagojen vsem tistim, ki so se že udeležili osnovnega
vikend seminarja. V to obliko seminarja bomo poskusili uvrstiti teme, ki so jih udeleženci navedli v
preteklih letih na anketnih vprašalnikih.
Babice in dedki se v seminar vključijo sami, brez vnuka ali vnukinje.
NAMEN IN CILJI
Stari starši velikokrat prevzamejo tudi velik del vzgoje in skrbi za svoje vnučke. S tem programom
želimo odgovoriti na marsikatero vprašanje, ki se verjetno poraja starim staršem, ter jim pri njihovem
delu z OMDR pomagati.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Osnovni seminar bo potekal v vikend obliki od petka do nedelje. Na seminarju bosta na začetku
sodelovala psiholog – izkustveni družinski terapevt, življenjska zgodba in predstavnik Zveze Sožitje.
Izobraževanje je zasnovano tako, da iztočnicam, ki jih poda posamezni strokovnjak, sledita delo v
skupini in dejavno sodelovanje udeležencev.
Na nadaljevalnem seminarju bomo predvsem prisluhnili babicam in dedkom in upoštevali njihove
želje po posameznih temah. Vanj bomo uvrstili teme, ki jih udeleženci najpogosteje predlagajo na
prijavnicah.
Glede na čas, ki bo na voljo, želje in potrebe posamezne skupine bodo organizirane razne dejavnosti,
namenjene sprostitvi, rekreaciji in druženju udeležencev.
Termina, lokacija in cena
OSNOVNI SEMINAR
NADALJEVALNI SEMINAR
KRAJ
ZDRAVILIŠČE LAŠKO
ZDRAVILIŠČE LAŠKO
TERMIN
23.05. – 25.05.2014
16.05. – 18.05.2014
CENA
60 €
75 €
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
15
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
VIKEND SEMINARJI ZA SOROJENCE
KOMU JE NAMENJENA TA OBLIKA
Osnovni seminar je namenjen sorojencem oseb z OMDR in njihovim partnerjem, ki doslej še niso bili
deležni take oblike usposabljanja in so stari vsaj 18 let. Za starejše sorojence, ki že imajo svoje otroke,
program ni primeren.
Nadaljevalni seminar je vsebinsko prilagojen vsem tistim, ki so se že udeležili osnovnega vikend
seminarja in starejšim sorojencem, ki že imajo svoje družine. Pri tej obliki bomo poskusili vključiti
teme, katere bodo sorojenci na prijavnicah najpogosteje napisali.
Seminarji se lahko udeležijo sorojenci s svojimi parterjem, brez bratov oziroma sestrami z OMDR in
brez svojih otrok.
Skupni seminar je namenjen sorojencem, njihovim partnerjem in njihovim bratom in sestram z MDR.
Seminarji se lahko udeležijo s sorojenci s svojimi parterjem, brez svojih otrok.
NAMEN IN CILJI
Skozi podobne težave kot njihovi starši gredo tudi zdravi otroci v družini. Sorojenci pogosto
prevzamejo skrb ne le za svoje brate in sestre, temveč tudi za starše. Tudi pozneje, ko so že na pol
odrasli in na svoji življenjski poti, jih lahko spremljajo še nerazrešeni čustveni konflikti, problemi in
dvomi. S tem programom želimo brate in sestre OMDR seznaniti s širšimi sociološkimi okviri pojava
motenj v duševnem razvoju in konkretnimi informacijami o trenutnem stanju, vrstah pomoči in
možnosti v naši državi. Ter jim s pomočjo terapevtske obravnave omogočiti, da se čustveno
razbremenijo vseh stisk, občutkov prikrajšanosti, dvomov in bojazni v zvezi z njihovim bratom ali
sestro. Hkrati pa bodo spoznali sorojence s podobnimi življenjskimi izkušnjami, si med seboj izmenjali
izkušnje in si prizadevali za skupne cilje.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Seminarji bodo potekali v vikend obliki, od petka do nedelje. Strokovnjaki, ki bodo sodelovali na
osnovnem seminarju so: psiholog – izkustveni družinski terapevt in predstavnik Zveze Sožitje.
Izobraževanje je zasnovano tako, da iztočnicam, ki jih poda posamezen strokovnjak, sledita delo v
skupini in dejavno sodelovanje udeležencev.
Na nadaljevalnem seminarju bomo predvsem prisluhnili sorojencem, katere teme si želijo slišati.
Možne teme: naš odnos do sorojencev z motnjo, odnosi v družini z OMDR, staranje OMDR, bivalne
skupnosti, dedovanje in zakonodaja, možnosti in skrb za OMDR… Sodelovanje udeležencev je tu zelo
aktivno!
Skupni seminar je namenjen tako sorojencem kot tudi njihovim bratom in sestram z MDR. Vsebina
seminarja bo samozagovorništvo in opolnomočenje OMDR. Delo bo potekalo
skupaj v obliki delavnic.
N
Glede na čas, ki bo na voljo, želje in potrebe posamezne skupine bodo organizirane
O
razne dejavnosti, namenjene sprostitvi, rekreaciji in druženju udeležencev.
V
O
Termina, lokacija in cena
KRAJ
OSNOVNI SEMINAR
HOTEL ZARJA POHORJE
NADALJEVALNI SEMINAR
HOTEL ZARJA POHORJE
SKUPNI SEMINAR
HOTEL ZARJA POHORJE
Za OMDR je seminar brez plačen.
TERMIN
CENA
06.06. - 09.06.2014
30.05. - 01.06.2014
16.05. - 18.05.2014
60 €
75 €
75 €
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
16
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
VIKEND SEMINAR ZA ŽALUJOČE STARŠE
KOMU JE NAMENJENA TA OBLIKA
Namenjena je vsem staršem, ki so izgubili otroka z motnjo v duševnem razvoju. Vsem, ki žalujejo ob
izgubi in so se pripravljeni vključiti v skupino staršev z enako izkušnjo.
Nadaljevalni seminar bo potekal vsebinsko prilagojen vsem tistim, ki so se že udeležili osnovnega
vikend seminarja. V to obliko seminarja bomo poskusili uvrstiti teme, ki so jih udeleženci navedli v
preteklih letih na anketnih vprašalnikih.
NAMEN IN CILJI :
Nekateri starši se ob izgubi otroka počutijo mogoče odrinjenim ali izključenim iz okolja, kateremu so
vrsto let pripadali. Zato je njihova pot žalovanja mogoče še malce otežena. S tem vikend seminarjem
želimo malce olajšati boleče trenutke življenja.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Seminar bo temeljili na pogovorih - medsebojni izmenjavi izkušenj o boleči izgubi; ne odgovorjenih
vprašanjih, ki se jim porajajo; o »novem« načinu življenja brez otroka z motnjo v duševnem razvoju; o
odnosih med drugimi družinskimi člani, ki so nastali po izgubi.
Termina, lokacija in cena
OSNOVNI SEMINAR
KRAJ
HOTEL ZARJA POHORJE
TERMIN
05.09. – 07.09.2014
CENA
60 €
NADALJEVALNI SEMINAR
HOTEL ZARJA POHORJE
12.09. – 14.09.2014
75 €
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
17
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
3
A3 OHRANJANJE PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN
KOMU JE NAMENJENA TA OBLIKA
Ta oblika je namenjena vsem OMDR in
njihovim ožjim družinskim članom, ki so se v
preteklih letih že vključevali v različne
programe Zveze Sožitje. Namenjen je tudi
vsem odraslim OMDR, ki se s svojimi
družinskimi člani teh oblik udeležujejo prvič.
NAMEN IN CILJI
Starši bodo v stiku s strokovnjaki, predstavniki društev in drugimi starši:
 spoznali in pridobili dodatne informacije o motnjah v duševnem razvoju;
 s pomočjo skupinske obravnave doživeli
čustveno razbremenitev;
 pridobili konkretne napotke za delo z otrokom
doma in nadaljnjo vzgojo ter konkretne
informacije o vrstah in lokacijah pomoči;
 izoblikovali samozavest pri zbiranju svojih moči
pri iskanju rešitev za svojega otroka;
 srečali se bodo z družinami v podobnem
življenjskem položaju, izmenjali izkušnje in
skupaj lažje našli rešitve za podobne probleme
in si prizadevali za skupne cilje;
 s svojo navzočnostjo v javnosti preprečevali
socialno izključenost družin in ozaveščali širšo
javnost.
NAČIN IZVAJANJA, VSEBINE IN TRAJANJE
Te oblike druženja trajajo teden dni oz. tri dni. Del programa
bo posvečen aktualnemu informiranju staršev. Glede na kraj,
možnosti, sestavo in zanimanje udeležencev bodo potekale
različne vodene sprostitveno-rekreativne vsebine. Poleg tega
je enako pomemben neformalni, spontani del programa, ki bo
namenjen nadaljnjemu odlaganju bremen staršev v zaupni
skupini, izmenjavi izkušenj, navezovanju stikov in prijateljskih
vezi. Vsa ta spoznanja posredno pripomorejo k organiziranju
skupin za samopomoč.
Tri dnevni programi (četrtek – nedelja) so
namenjeni družinam z mlajšimi OMDR, ki
so zaključili program A1 (ŠLC) oz. so njihovi otroci z MDR prestari za vključitev v
program A1 (ŠLC). V letu 2014 bom razpisali dve skupini. Skupini bosta
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
18
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
namenjeni družinam, ki imajo otroka/e z MDR starega do 26. Ti dve skupini bosta imeli tudi osebo/e
za varstvo otrok.
Opozoriti moramo tudi na to, da imamo v družinskem programu vsako leto primere, ko so
spremljevalci (starši ali skrbniki) OMDR tudi sami potrebni pomoči. Včasih se družine prijavljajo na
lokacije, ki zanje iz zdravstvenih razlogov niso primerne. Tedaj morate opraviti svojo nalogo
koordinatorji nacionalnih programov v društvu: lahko svetujete družinam, ali skupaj poiščete
ustrezno rešitev, ali pa jim, če je treba, pomagate pri iskanju dodatnega spremljevalca (prostovoljca)
za pomoč. Stroške za dodatnega spremljevalca poravna družina ali društvo. Program OPZD je
namenjen družinam, ki so sposobne skrbeti same zase, saj skupino spremlja le koordinator, ki ni
dolžan dajati dodatne fizične pomoči posamezni družini.
CENE IN POGOJI PLAČILA PROGRAMA OHRANJANJA PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN
Cene navedene pod posameznimi lokacijami in termini veljajo za vse udeležence, tudi OMDR.
Regresirani znesek na OMDR znaša 250 evrov oziroma 100 evrov.
Udeleženci plačajo ceno, ki velja na tisti lokaciji, kjer so se programa v resnici udeležili, in ne cene, ki
velja na lokaciji, za katero so se prijavili.
V ceno je vključeno:
 penzionsko storitev - skladno s ponudbo hotela,
 uvodno spoznavno srečanje,
 izlet,
 animacijski program koordinatorja,
 različne strokovne vsebine (obisk predstavnika Sožitja ali katerega drugega strokovnjaka s
področja zakonodaje, socialno varstvenih pravic, prehrane, gibanja, sprostilnih tehnik, ipd.)
 vodenje in koordiniranje skupine.
REGRESIRANJE 7 DNEVNE UDELEŽBE :
Družina – OMDR vključeni
Regresiranje na OPZD
(v organizirano obliko usposabljanja,
varstva in dela)
Družina z 1 OMDR
Udeležba VŽU programa
ali
250€/OMDR
Družina z 2 OMDR in več
Udeležba VŽU programa
in
250€/OMDR
Družina z 1 OMDR na invalidskem
vozičku
Udeležba VŽU programa
in
250€/OMDR
Udeležba VŽU programa
in
250€/OMDR
Družina – OMDR ne vključeni
(24 ur v domači oskrbi)
Družina z 1 OMDR
 Družini, ki se v program OPZD vključuje prvič ji poleg regresiranja priznamo še 100 €.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
19
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
REGRESIRANJE 3 DNEVNE UDELEŽBE :
Družina – OMDR vključeni
Regresiranje na OPZD
(v organizirano obliko usposabljanja,
varstva in dela)
Družina z 1 OMDR
Udeležba VŽU programa
ali
100 €/OMDR
Družina z 2 OMDR in več
Udeležba VŽU programa
in
100 €/OMDR
Družina z 1 OMDR na invalidskem
vozičku
Udeležba VŽU programa
in
100 €/OMDR
Udeležba VŽU programa
in
100 €/OMDR
Družina – OMDR ne vključeni
(24 ur v domači oskrbi)
Družina z 1 OMDR
 Družini, ki se v program OPZD vključuje prvič ji poleg regresiranja priznamo še 50 €.
 Regresiranje številčnejših družin: Tretji otrok plača 70%, četrti otrok plača 50%, peti otrok
plača 30% cene. Vsak naslednji otrok ima brezplačno.
 Limit pri bonusu je 250€/OMDR oz. 100 €/OMDR se ga upošteva pri družini, če je cena
programa za posameznika nižja od bonusa.
 Boljši pogoji se ne seštevajo. Če posamezna družina izpolnjuje več pogojev, se upošteva za
družino ugodnejše pogoje.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
20
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
OHRANJANJE PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN Z ELEMENTI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA
UTEMELJITEV PROGRAMA:
Program smo razpisali, da bi postopoma pripravili OMDR z težkimi motnjami za kasnejše samostojno
vključevanje v program vseživljenjskega učenja. Gre torej za prehodni program, katerega namen je
priprava na vključevanje v program VŽU, ki je namenjen zgolj OMDR brez svojcev oz. skrbnikov.
NAMENI IN CILJI:
Program je prehodna oblika med družinskim programom ohranjanje psihofizičnega zdravja družin
(OPZD) in programom Vseživljenjskega učenja (VŽU). Družine se bodo lahko v
program vključile največ dvakrat, odvisno od osebe z motnjami v duševnem
razvoju.
Program je namenjen družinama, ki imajo osebo/e s težko oz. težko kombinirano
motnjo v duševnem razvoju in se le-ta oseba ne more samostojno vključevati v
program VŽU s spremljevalcem. V program se lahko vključi eden od staršev/skrbnikov.
V program bodo vključeni poleg vodje tudi spremljevalci, ki naj bi pomagali OMDR in njegovi družini
pri vključevanju v aktivnosti programa. Cilj programa je čim bolj osamosvojiti OMDR in hkrati staršem
pokazati, da lahko njihova OMDR sama s spremljevalcem vključuje v aktivnosti. Vsaka OMDR bo
imela svojega spremljevalca.
V program se lahko vključijo vsi, ki se v program VŽU in program OPZD z elementi
VŽU še niso vključili oz. so se vključili enkrat. V program se ne more vključiti več
kot dvakrat. Po dvakratnem vključitvi v program se imajo OMDR možnost vključiti
v program VŽU skupaj s spremljevalcem glej stran 63.
VSEBINE:
Vodja bo glede na prejete prijave udeležencev prilagodil vsebino programa. Vsebina bo prepletena
tako z elementi programa OPZD in VŽU. Tako bo potekal istočasno program za OMDR s spremljevalci
in ostale družinske člane.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE:
Program bo potekal 7 dni. Prve tri dni je prisoten starš/skrbnik, nato lokacijo zapusti in ostaneta na
programu OMDR in spremljevalec. Spremljevalec ne sme biti v sorodstvenem odnosu z OMDR oz.
družino. Spremljevalca pridobi društvo iz katerega prihaja prijavljena družina. Stroške spremljevalca v
celoti krije Zveza Sožitje.
Ob prijavi družine je potrebno navesti tudi spremljevalca.
Lokaciji je primerna za družine z OMDR. V letošnjem letu bo to v Zdravilišču Laško v terminu 26.07.02.08.2014 (glej stran 27).
PLAČILO
OMDR ima bivanje v celoti brezplačno. Starš oz. skrbnik plača ceno bivanja v celoti po ponudbi
Zdravilišča Laško. Stroške spremljevalca krije v celoti Zveza Sožitje.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
21
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
OPISI LOKACIJ, POGOJI IN CENE ZA PROGRAM OHRANJANJA PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN
Opozorilo!
 Vse cene so navedene za term, označeno je kaj je v ceno vključeno (pol - polni penzion, hotel –
depandansa in ostala ponudba, ipd.). Cene se lahko spremenijo le, če nam jih spremenijo naši
dobavitelji. Prijavljeni pa bodo o tem pravočasno obveščeni.
 Če ste se odločili za lokacijo, ki ponuja namestitev v hotelu ali depandansi, polni penzion ali
polpenzion, morate to označiti na prijavnici. Napisati morate tudi, če uživate kakšno posebno
dieto.
 Za oprostitev plačila turistične takse morate imeti seboj izkaznico društva. Zakonsko so
upravičene plačila turistične takse samo osebe s statusom invalida. V nekaterih primerih
oprostijo plačila turistične takse celotno skupino. Turistično takso bomo zaračunavali, če nam
jo bodo obračunali na lokaciji.
 Navedeni popusti za otroke veljajo le ob upoštevanju pogojev, ki nam jih daje dobavitelj (npr.
otrok leži na pomožnem ležišču, ima otroški penzion ali spi v sobi s starši).
 Udeleženci si morajo zagotoviti za vse programe lasten prevoz.
 Kapacitete za osebe na invalidskem vozičku so povsod omejene.
 Udeleženci so dolžni ob prijavi napisati svoje želje in potreb.
 Vsi udeleženci programa so dolžni izpolniti anketne vprašalnike in jih oddati koordinatorju oz.
jih poslati na Zvezo Sožitje.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
22
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
CELINA
KRANJSKA GORA – RAMADA RESORT (ex. HOTEL LARIX)****
Termin: 05.07. – 12.07.2014
CENA: 273 evrov polpenzion (343 evrov polni penzion)
Kranjska Gora leži na tromeji z Avstrijo in Italijo, ob vznožju Julijskih Alp in Karavank, v ožjem območju
Triglavskega narodnega parka. Je tudi turistični kraj in pomembno, svetovno znano zimskošportno
središče. Okrog starega vaškega jedra je zrasel nov, turistični del naselja s hoteli, zasebnimi sobami in
apartmaji, rekreacijskimi objekti in trgovskim središčem.
Tik ob smučišču, kjer se začnejo vse smučarske poti Kranjske Gore je Ramada Resort (preimenovan
hotel Larix) Kranjska Gora. Urejene sobe s pogledom na čudoviti alpski svet obljubljajo udobne in
slikovite počitnice, kopanje v zastekljenem vodnem parku sredi
smučišča pa je predvsem pozimi nepozabno doživetje. Odlikuje ga
odlična ponudba wellness storitev (masaže, lepotne nege obraza
in telesa, tajska masaža,...).
Hotel je od središča kraja oddaljen vsega 100 metrov, 118 sob s 4
zvezdicami pa ponuja vse potrebno za sproščen oddih (TWC,
kabelska TV in radio, mini bar, direktna telefonska linija ter
priključek za internet). Ležišča v hotelu so na željo lahko tudi
ločena.
CENA ZAJEMA: 7 pol oziroma polnih penzionov, samopostrežne obroke, neomejen vstop v bazen
Aqua Larix, bazen Sprostitvenega centra Kompas ali Svet vode Špik.
DOPLAČILA: turistična taksa, prijava in zavarovanje: 1,50 evra/osebo/dan; za otroke 7-18. Leta 0.75
evra/dan, doplačilo za polni penzion (kosilo, večerja) 10 evrov/dan/osebo, enoposteljna soba 15
evrov/dan.
DRUGE UGODNOSTI:
- Otroci do 6. leta z dvema odraslima v sobi brez ležišča: gratis,
- Otroci od 3. do 7. leta: 50% (dodatno ležišče),
- Otroci od 7 do 12 let: 30% (dodatno ležišče),
- Od 12. leta naprej v troposteljni sobi: - 10%.
http://www.hitholidays-kg.si/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
23
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
ROGLA – HOTEL ROGLA***
Termin je namenjene izključno družinam, ki imajo otroka z MDR starega do 26. let.
Več o pogojih si preberite na strani 17 in 19.
Termin: 28.08. – 31.08.2014
CENA: 123 evrov polni penzion
Rogla se nahaja v osrčju Zreškega Pohorja na nadmorski višini 1500m in je od Zreč oddaljeno približno
26 km. Zaradi svoje lege ima status klimatskega
zdravilišča, prav tako pa je smučarsko in poletno športno
rekreativno središče. Center slovi tudi po kulinaričnih
dobrotah v domačem okolju Stare koče, koče na Pesku in
koče na Jurgovem. Hotel Planja je namenjen vsem, ki
želijo doživeti nepozabne počitnice v osrčju čistega
Pohorja. Tukaj boste našli svoj prostor za aktivne
počitnice, oddih ali sprostitev od napornih dni.
V hotelu se nahaja tudi sodoben medico center s
pulmološka ambulanto.
Vse sobe so opremljene s tušem, sušilcem za lase v
kopalnici ter telefonom, mini barom, SAT televizijo in internetnim priključkom v sobah. Hotel ima
dvigalo.
-
CENA ZAJEMA: 7 polih penzionov (zajtrk in večerja sta
samopostrežna), neomejen kopanje v hotelskem bazenu,
animacija po tedenskem programu.
DRUGE UGODNOSTI:
- Otroci do 6. leta na dodatnem ležišču gratis,
Otroci od 6. do 12. leta na dodatnem ležišču 50 % popusta in na osnovnem ležišču 30 %,
Otroci od 12. do 14. leta na dodatnem ležišču 30 % popusta in na osnovnem 10 %,
Od 14. leta naprej na dodatnem ležišču 10 % popust.
http://www.rogla.eu/si/poletje/nastanitev/hotel-planja/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
24
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
TERME
VILE TERME ZREČE****
TERMIN: 14.06. – 21.06.2014
CENA: 278 evrov - Vile Terme Zreče
305 evrov - Hotel Vital
V objemu Pohorja, na mestu, kjer se reka Dravinja ob vstopu v Zgornjo Dravinjsko dolino umiri in ta
svet poveže z Dravinjskimi goricami, so se razvile Zreče. V naravnem okolju čudovitega gozda in
urejenega parka, v neposredni bližini hotela in bazenov zreških termin so vile Terme Zreče.
V 10 Vilah je skupno 40 apartmajev s samostojnimi vhodi. Možna je nastanitev v apartmajih ali
dvoposteljnih sobah.
Primerno za bivanje oseb na invalidskih vozičkih (število sob je omejeno, zato si pridržujemo
pravico do prerazporeditev na drugi termin ali lokacijo).
CENA ZAJEMA: 7 polnih penzionov, neomejen vstop v termalne bazene, 1x vstop v savno, 1x voden
pohod do turistične kmetije Ančka, jutranja vodna gimnastika.
DOPLAČILO: enoposteljna soba 10 evrov/dan.
DRUGE UGODNOSTI:
- Otroci do 6. leta na dodatnem ležišču gratis,
- Otroci od 6. do 12. leta na dodatnem ležišču 50 % popusta in na osnovnem ležišču 30 %,
- Otroci od 12. do 14. leta na dodatnem ležišču 30 % popusta in na osnovnem 10 %,
- Od 14. leta naprej na dodatnem ležišču 10-odstotni popust.
http://www.terme-zrece.eu/si/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
25
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
LAŠKO – HOTEL ZDRAVILIŠČE TERME LAŠKO****
TERMINI: 19.07. - 26.07.2014
CENA: 315 evrov
TERMIN: 26.07. – 02.08.2014 (Družinska oblika z elementi VŽU-ja, pogoji za vključitev na str. 20)
CENA: 135 evrov
Zdravilišče Laško je sodobno središče zdraviliškega turizma s programi in storitvami za zdravje in
dobro počutje. Hotelski kompleks leži sredi parka ob reki Savinji, le petnajst minut sprehoda do
središča mesta Laško. V hotelu so na voljo: center zdravja s prostori za ambulante, termalni bazeni,
savna center, center zdravja in lepote, fitnes center, sodobno urejeni gostinski prostori, vrelci
termalne vode s temperaturo od 31 do 34°C. v letu 2008 so poleg novih hotelskih zmogljivosti odprli
tudi novo termalno središče pod stekleno kupolo, ki se ob lepem vremenu odpira. V njem je bazenska
ponudba na 2200 kvadratnih metrih vodnih površin, ki ponuja bazen z valovi, otroški bazen, bazen z
različnimi vodnimi atrakcijami, celoletni zunanji bazen.
Primerno za bivanje oseb na invalidskih vozičkih (število sob je omejeno, zato si pridržujemo
pravico do prerazporeditev na drugi termin ali lokacijo).
Vse sobe imajo TWC, kabelsko TV, mini
bar, telefon, sušilnik za lase, klimatsko
napravo, brezplačni brezžični internet
v sobi in kopalni plašč.
CENA ZAJEMA: 7 polnih penzionov, neomejeno kopanje v termalnih bazenih Zdravilišča Laško in
Termalnem centru wellness Parka Laško, dnevni vstop savna center hotela Zdravilišča Laško (otrokom
do 15 leta vstop ni dovoljen), 1-krat na dan vstop v fitnes, 1x masaža z medom ali 1x klasična
polovična masaža, vse dodatne wellness in zdravstvene storitve s 15% popustom.
DOPLAČILA: turistična taksa 1.01 evra/dan
DRUGE UGODNOSTI: otroci do 5. leta, spijo skupaj s starši bivajo brezplačno, otroci do 5. leta na
dodatnem ležišču ali otroški posteljici – doplačilo 8 evrov/dan. Otroci od 5. do 12. leta na osnovnem
ležišču 20 % popust. Ni doplačila za enoposteljno sobo.
http://www.thermana.si/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
26
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
LAŠKO – HOTEL THERMANA PARK LAŠKO****
Termin je namenjene izključno družinam, ki imajo otroka z MDR starega do 26. let.
Več o pogojih si preberite na strani 17 in 19.
TERMINI: 18.09. - 21.09.2014
CENA: 135 evrov
Hotelski kompleks leži sredi parka ob reki Savinji, le petnajst minut sprehoda
do središča mesta Laško. Hotel Thermana Park Laško****superior je zadnja pridobitev iz leta 2008 v
sklopu obstoječega kompleksa Thermane Laško.
Zunanja in notranja ureditev in nastanitev je sodobna s pogledom na slikovito zunanjost, nočitvene
zmogljivosti so udobne in dovršene,
v Termalnem centru, pod stekleno kupolo boste doživeli nepozabne užitke v bazenih z zdravilno
termalno vodo.
Primerno za bivanje oseb na invalidskih vozičkih (število
sob je omejeno, zato si pridržujemo pravico do
prerazporeditev na drugi termin ali lokacijo).
Vse sobe imajo TWC, kabelsko TV, mini
bar, telefon, sušilnik za lase, klimatsko
napravo, brezplačni brezžični internet
v sobi in kopalni plašč.
CENA ZAJEMA: 3 polne penzione, neomejeno kopanje v termalnih bazenih Zdravilišča Laško in
Termalnem centru wellness Parka Laško, dnevni vstop savna center hotela Zdravilišča Laško (otrokom
do 15 leta vstop ni dovoljen), 1-krat na dan vstop v fitnes, vse dodatne wellness in zdravstvene
storitve s 15% popustom.
DOPLAČILA: turistična taksa 1.01 evra/dan
DRUGE UGODNOSTI: otroci do 5. leta, spijo skupaj s starši bivajo
brezplačno, otroci do 5. leta na dodatnem ležišču ali otroški
posteljici – doplačilo 8 evrov/dan. Otroci od 5. do 12. leta na
osnovnem ležišču 20 % popust. Ni doplačila za enoposteljno sobo.
http://www.thermana.si/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
27
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
TERME LENDAVA***
TERMIN: 13.07. – 20.07.2014
CENA: 309 evrov (Hotel Lipa), 316 evrov (apartmaji Lipov gaj)
Terme Lendava ležijo ob vznožju Lendavskih goric, na tromeji Madžarske, Hrvaške in Slovenije, kjer v
sožitju živijo tri narodnosti. Gostom je na voljo 1849 kvadratnih metrov vodnih površin (zimsko-letni
bazen, notranji bazen, termalni bazen, olimpijski bazen s toboganom in otroški bazen), poleg tega
tenis, odbojka na mivki. V samem hotelu je gostom na voljo tudi fitnes, organizirana rekreativna
vadba ter savna center. Primerno za bivanje oseb na invalidskih vozičkih (število sob je omejeno,
zato si pridržujemo pravico do prerazporeditev na drugi termin ali lokacijo).
HOTEL LIPA*** so sobe opremljene s prho,
WC-jem, balkonom, SAT TV, radiom,
telefonom,
klimatsko
napravo
in
sušilnikom za lase.
NASELJE LIPOV GAJ***, je tik ob Hotelu
Lipa. Apartmaji so idealna izbira za
družine, ki potrebujejo več prostora.
Gostje lahko izbirajo med 84-imi enotami
različne velikosti za od 2 do 5 oseb.
Apartmaji so opremljeni s kopalnico,
kuhinjsko nišo, dnevno sobo in spalnico
CENA ZAJEMA: 7 polnih penzionov, neomejeno kopanje v hotelskih bazenih in na letnem kopališču,
1-krat vstop v svet savn, kopalni plašč v sobi za odrasle
DOPLAČILA: za enoposteljno sobo 10 evrov/dan, turistična taksa 0,92 evra/dan
DRUGE UGODNOSTI: en otrok do 12. leta in otroci do 6. leta z dvema odraslima osebama bivajo
brezplačno, otrok na dodatnem ležišču 30% cene
http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/lendava/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
28
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
TERME BANOVCI ***
TERMIN: 21.06. – 28.06.2014
CENA: 316 evrov
Majhne, domačne in gostoljubne Terme Banovci s termalno vodo nekdanjega Panonskega morja so
pravi kraj za razigrane družinske programe. Hotelsko naselje Zeleni gaj je sklop prijaznih hišic, ki se
nahajajo neposredno ob Hotelu Zeleni gaj. Hotel Zeleni gaj ima 24 sob in stoji sredi neokrnjene
prleške narave. Zaradi bogatega animacijskega programa v Termah Banovci jih največkrat obiskujejo
družine in vsi, ki imajo radi aktivne počitnice, saj je hotelsko naselje postavljeno sredi prleške
pokrajine, ki nudi številne možnosti za preživljanje časa na
prostem, obenem pa vabi k raziskovanju okoliških
znamenitosti. Je idealna izhodiščna točka za izlete in
odkrivanje znamenitosti okoli reke Mure.
Primerno za bivanje oseb na invalidskih vozičkih (število
sob je omejeno, zato si pridržujemo pravico do
prerazporeditev na drugi termin ali lokacijo).
CENA ZAJEMA: 7 polnih penzionov, neomejeno kopanje,
1-krat vstop v svet savn, kopalni plašč v sobi za odrasle
DOPLAČILA: za enoposteljno sobo 10 evrov/dan,
turistična taksa 0,92 evra/dan
DRUGE UGODNOSTI: en otrok do 12. leta in otroci do 6. leta z
dvema odraslima osebama bivajo brezplačno, otrok na dodatnem
ležišču 30% cene.
http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/banovci/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
29
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
MALA NEDELA – HOTEL BIOTERME****
TERMIN: 06.07. – 13.07.2014
CENA: 294 evrov pol penzion
350 evrov polni penzion
Hotel Bioterme je novost na turističnem zemljevidu Slovenije. Sožitje z naravo se v Biotermah
prepleta z vsemi možnostmi zdravega bivanja, ki jih potrebujemo. Hotel je edini okolju prijazen hotel
v severovzhodnem delu Slovenije. Zgrajen je po standardih eko marjetice, s svojo ponudbo in
usmeritvijo pa sledi trendom trajnostnega razvoja turizma. Energijo za svoje delovanje pridobiva iz
virov, ki ne obremenjujejo okolja. Hotel Bioterme predstavlja in simbolizira zdravo bivališče, zdravo in
bio prehrano ter prijetno okolje za goste in zaposlene. Hotel in termalni park Bioterme ležita sredi
neokrnjene narave med gozdovi, pašniki in griči, obdarjeni z vinogradi, od koder prihaja pristna
prleška kapljica.
CENA ZAJEMA: 7 pol oz. polnih penzionov,
uporabo fitnesa, neomejeno kopanje v bazenih
termalnega parka ( na dan prihoda in odhoda
možnost kopanja cel dan), kopalni plašči v času
bivanja, internet, brezplačno parkiranje.
DOPLAČILA: za enoposteljno sobo 12 evrov/dan, turistična taksa 1,01, evrov/osebo/dan
DRUGE UGODNOSTI: otroci do 4. leta starosti bivajo brezplačno, od 4. do 10. leta imajo 50-odstotni
popust, od 10. do 14. leta pa 30% popust.
http://www.bioterme.si/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
30
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
HOTEL ČATEŠKI DVOREC ****
TERMIN: 02.08. – 09.08.2014
CENA: 273 evrov polni penzion
Hotel Čateški dvorec se nahaja ob sotočju reke Krke in Save, v neposredni
bližini kompleksa Term Čatež. Okolica nudi mnogo priložnosti, ki vam lahko
omogočijo preživeti zanimive počitnice, poučne, mirne, zabavne,
rekreativne, relaksacijske počitnice. 4 kilometre stran se nahaja grad Brežice,
kjer si lahko ogledate 300 let staro vinsko klet in edinstveno viteško dvorano.
Nekoliko dlje se nahaja Kostanjevica na Krki je slovensko mesto, katerega
center je na otoku, nekateri ga imenujejo slovenske Benetke, tu si lahko
ogledate formo vivo, kostanjeviški grad, kostanjeviško jamo….
CENA ZAJEMA: 7 polnih penzionov v dve ali tri posteljnih sobah, 3 dni kopanja v
Kompleksu termalne riviere Terme Čatež, 1x izlet, 1x organizacija piknika z
kopanjem v reki Krki, organizirana zabava z živo glasbo in plesom, jutranja
telovadba s Simono in mamo Manko, športne igre in neomejen vstop v rimskih
svet saven, ki se nahajajo v hotelu, brezplačno parkiranje.
DOPLAČILA: turistična taksa 1,01, evrov/osebo/dan
http://www.cateski-dvorec.com/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
31
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
MORJE
ANKARAN – DEPANDANSE ADRIA***
TERMIN: 05.07. – 12.07.2014
CENA: 371 evrov pol penzion
420 evrov polni penzion
Nekdanji benediktinski samostan, danes osrednji hotelski objekt je izreden kulturni spomenik z
bogato zgodovino. Stoji na južni obali Miljskega polotoka v slikovitem in vedno zelenem predelu, ki so
ga nekoč imenovali Gasello, danes pa se imenuje Oltra. Depandanse v turističnem naselju Adria so
samostojne. Enote s po 16 sobicami so umeščene sredi bujnega sredozemskega parka. Obnovljene so
bile leta 2003. Tri sobe so prirejene za invalide. Turistično naselje Adria Ankaran vam ponuja tudi
bazene, fitnes, teniška igrišča, mini golf, namizni tenis, odbojko na mivki, trampolin, vodni tobogan,
raznovrstne vodne športe ...
Primerno za bivanje oseb na invalidskih vozičkih (število sob je omejeno, zato si pridržujemo
pravico do prerazporeditev na drugi termin ali lokacijo).
VILE BOR / CEDRA *** V vseh sobah so SAT
TV, TWC, telefon, klimatska naprava,
sušilnik za lase, v pritličju terasa, v
nadstropju pa francosko okno.
CENA ZAJEMA: 7 polnih penzionov, neomejeno kopanje v notranjem bazenu in zunanjem bazenu, na
plaži, parkirana mesta
DOPLAČILA: za enoposteljno sobo 15 evra na dan, turistična taksa 1,01 evra/dan
DRUGE UGODNOSTI: 1. otrok do 2,99 leta v sobi z dvema odraslima osebama biva brezplačno, otroci
od 3. do 7,99 let z dvema odraslima imajo 50-odstotni popust, od 8. do 13,99. leta z dvema odraslima
imajo 30-odstotni popust.
www.adria-hoteli.si
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
32
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
DEBELI RTIČ – HOTEL BOR**
TERMIN: 25.08. – 01.09.2014
CENA: 280 evrov
Pozdravljeni v deželi morja in sonca. V deželi prijaznih in skromnih ljudi. Mladinsko zdravilišče in
letovišče Debeli rtič je sredi prelepega sredozemskega parka. Na sedmih hektarjih zemlje in zalivom,
kjer se obala prijazno dotika morja, so nastanitveni objekti, športna igrišča, kotički z otroškimi igrali …
Oaza miru, neokrnjene narave, čistega morja, zraka in sonca. Dobrodošli. Zdravilišče leži tik ob morju,
na južnem delu polotoka Debeli rtič. Razprostira se v senci prelepega sredozemskega parka, v zavetju
pred vetrovi. Neokrnjena narava, morje, sonce so ta del obale prekrstili v klimatsko zdravilišče. Hotel
povezuje moderno udobje s toplim domačim pridihom.
Oprema sobe: kopalnica (prha, WC, sušilnik za
lase), telefon, večina sob ima balkone ali teraso,
pogled na morje ali vinograd, urejen dostop z
invalidskim vozičkom, v hotelu je pokrit bazen,
savna, ambulanta, bar. Primerno za bivanje oseb
na invalidskih vozičkih (število sob je omejeno,
zato si pridržujemo pravico do prerazporeditev
na drugi termin ali lokacijo).
OPOZORILO: Večina sob v mladinskem zdravilišču in letovišču je vezanih (dve sobi in ena kopalnica).
PARKIRANJE V MLADINSKEM ZDRAVILIŠČU NI DOVOLJENO! Dostop do mladinskih domov in hotela
je mogoč za dostavo prtljage in invalidnih oseb oz. oseb s posebnimi potrebami. KAJENJE V
MLADINSKEM ZDRAVILIŠČU NI DOVOLJENO! Za kajenje so predvidene označene lokacije. Informacijo
o teh dobite v vratarnici ali pri recepciji hotela Bor. V sobah ni klime.
CENA ZAJEMA: 7 polnih penzionov, kopanje na kopališču, zunanji ali zaprti bazen, uporabo športnih
površin.
DOPLAČILA: za enoposteljno sobo 15 evrov/dan, turistična taksa 1,01 evrov/dan
DRUGE UGODNOSTI: otroci do dopolnjenega 3. leta starosti bivajo brezplačno, od 3. do dopolnjenega
6. leta starosti imajo 50-odstotni popust, od 7. leta do dopolnjenega 14. leta imajo 30-odstotni
popust.
www.zdravilisce-debelirtic.org
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
33
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
IZOLA – HOTEL DELFIN ***
TERMIN: 15.06. – 22.06.2014
TERMIN: 29.06. – 06.07.2014
TERMIN: 06.07. – 13.07.2014
CENA: 385 evrov (neupokojenci), 350 evrov (upokojenci – s seboj morate imeti dokazilo)
Udoben hotel, ravno pravšnji za prijeten, kratek sprehod, odmaknjen od Izole, mesta, za katero vsi
priznavajo, da ima dušo in se v njem začuti še živa tradicija ribištva. Zunanji bazen v poletnih mesecih
je z ogrevano morsko vodo, notranji bazen z morsko vodo, ogreto na 28 do 32 stopinj. Lastna plaža,
100 metrov oddaljena od hotela. Kozmetični salon, fiziatrija, ambulanta dvakrat na teden, trafika,
frizerski salon, večerne prireditve s plesom in zabavnimi programi. Primerno za bivanje oseb na
invalidskih vozičkih (število sob je omejeno, zato si pridržujemo pravico do prerazporeditev na drugi
termin ali lokacijo).
Na voljo so enoposteljne in dvoposteljne
sobe z možnostjo dodatnih ležišč, vse
imajo prho in WC, telefon, TV-sprejemnik
in balkon, večina sob pa tudi pogled na
morje. Vse hotelske sobe so klimatizirane.
CENA ZAJEMA: 7 polnih penzionov, neomejen vstop v pokrite hotelske bazene in zunanji bazen, vstop
na plažo, jutranjo telovadbo v bazenu in v telovadnici, organiziran prevoz gostov od železniške
postaje Koper (prevoznik čaka na avtobusni postaji – peron številka 1) do hotela Delfin ob 11.45 uri in
odhod iz hotela Delfin do Železniške postaje Koper ob 13.30 uri, rekreacijo (balinišče, rusko kegljišče),
tombolo, glasbo s plesom po programu. Dostop do brezžičnega interneta iz sobe ter uporaba
interneta v prostoru pri recepciji.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 11 evra/dan, uporaba dvoposteljne sobe kot enoposteljne je doplačilo
20 € na ceno dvoposteljen sobe, najem garažnega boksa 3 evra – kavcija za daljinski upravljalec 20
evrov, kavcija za daljinski upravljalnik, otroška posteljica, turistična taksa 1,01 evra/dan.
DRUGE UGODNOSTI: upokojenci, s člansko izkaznico slovenskega društva upokojencev, potrjeno v
tekočem letu, imajo na cene za upokojence 10 % popusta in člani kluba revije Vzajemnost z veljavno
izkaznico imajo 10 % popusta. Popusta se med seboj ne seštevata. Tretja oseba v dvoposteljni sobi na
kavču ima 20-odstotni popust. Otroški popusti: z dvema odraslima osebama: otroci do vključno 6. leta
bivajo brezplačno, od 7. Leta do vključno 12. leta imajo 50% popust; otroški popusti pri bivanju z eno
odraslo osebo se obračunajo na ceno enoposteljne sobe; otroci v svoji sobi do vključno 12. leta imajo
20 % popust.
www.hotel-delfin.si
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
34
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
IZOLA – DEPANDANSE SIMONOV ZALIV***
TERMIN: 21.06. – 28.06.2014
CENA: 280 evrov pol penzion
343 evrov polni penzion
Hotelsko naselje Simonov zaliv v Izoli leži v bujnem sredozemskem zelenju, v neokrnjenem kotičku
slovenske obale na kraju, kjer je bilo v rimskih časih pristanišče Haliaetum. Ostanki pomola z mozaiki
so skriti pod morjem, ob močni oseki pa jih lahko občudujemo še danes. Izola, eno izmed najmanjših
slovenskih mest, pa prevzame vsakogar, ki se sprehodi po njenih ozkih kamnitih ulicah v starem delu
mesta in si ogleda njene slikovite znamenitosti. Za prijetno počutje bosta poskrbela ugodna morska
mikroklima in plavanje v morju ter v bazenu z ogrevano morsko vodo. Za rekreacijo je organizirana
jutranja telovadba v bazenu. Hotelsko naselje Simonov zaliv daje obilico možnosti za šport in
rekreacijo (tri peščena igrišča za tenis, igrišče za mini golf in več sprehajalnih poti po lepo urejenem
parku).
Sobe v depandansah so lepo urejene,
dvo- in troposteljne s TWC, SAT TV in
klimatsko napravo.
CENA ZAJEMA: 7 pol oz. polnih penzionov v dvoposteljnih in triposteljnih sobah, kopanje v bazenu z
ogrevano morsko vodo, uporabo fitnesa, vstop na plažo, parkirišče.
DOPLAČILO:pol penzion enoposteljna soba 20 €/dan in polni penzion enoposteljna soba 24,5 €/dan,
turistična taksa 1,01 evrov/osebi/dan
DRUGE UGODNOSTI: otrok od 3 do 12 let z dvema odraslima osebama ima 50-odstotni popust, od 12
do 13.99 let z dvema odraslima 30-odstotni popust (na 3. ali 4. ležišču), otroci v sobi z eno odraslo
osebo imajo po 12 let 30-odstotni popust, tretja odrasla oseba v sobi ima 20-odstotni popust.
http://www.sansimon.si/si/index.html
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
35
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
IZOLA – SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA
TERMIN: 06.07. – 13.07.2014
CENA: 245 evrov
Srednja gostinska in turistična šola Izola (SGTŠ) se nahaja tik ob morju, tik ob mestni promenadi, ki se
vije od Simonovega Zaliva, pa tja do starega mestnega jedra in »Svetilnika«. Družine so nameščene v
triposteljnih sobah, vsaka soba ima svoje sanitarije in WC.
CENA ZAJEMA: 7 polnih penzionov
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
36
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
STRUNJAN - HOTEL SALINERA***
TERMIN: 31.05. – 07.06.2014
CENA: 266 evrov pol penzion
364 evrov polni penzion
Hotel Salinera se nahaja na obrobju resorta. Obdan z borovci in gosto mediteransko vegetacijo. V
hotelu je na razpolago 101 soba. Hotel je iz dveh delov – starejšega dela in novejšega dela, ki je
zgrajen leta 2006. V starejšem delu se nahaja 48 sob s 3 zvezdicami. Nov del pa tvori 52 sob s 4
zvezdicami.
V vseh sobah so kopalnice opremljene s tuš kabino. Uporaba interneta je v sobah možna ob doplačilu.
V sobah je SAT televizija, telefon in sušilec za lase. Gostom je na voljo uporaba sefa pri recepciji.
CENA ZAJEMA: 7 pol oz. polnih penzionov (zajtrk, kosilo in večerja sta samopostrežna), kopanje v
notranjem bazenu z morsko vodo, brezplačno parkiranje, prost vstop v energijski park.
DOPLAČILO: enoposteljna soba 14 evrov/dan.
DRUGE UGODNOSTI: bivanje v sobi z dvema odraslima do 10. leta brezplačno, od 10 do 14. leta 50 %
popusta, nad 14. let 20 % popusta. Bivanje v sobi z enim odraslim do 12. leta 30 % popusta.
http://www.salinera.si/si/index.html
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
37
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
UMAG – HOTEL ADRIATIC**
TERMIN: 02.08. – 09.08.2014
CENA: 252 evrov pol penzion
266 evrov pol penzion – soba z balkonom
Hotel Adriatic leži v neposredni bližini ACI Marine, le en kilometer od središča mesta Umag, na
odlični lokacij v sredi mediteranskega podnebja. V hotelu se nahaja 46 enoposteljnih sob, 82
dvoposteljnih sob in 17 apartmajev. Vse sobe so opremljene s kopalnico, centralnim gretjem in
telefonom. Ima restavracijo, aperitiv bar in taverno s glasbo, savno, frizerski salon. V bližini se
nahajajo tenis igrišča, mini golf, namizni tenis, odbojka na mivki,.. Plaža je kamnita, nekje tudi
travnata.
CENA ZAJEMA: 7 pol penzionov (zajtrk, večerja) v dvoposteljnih sobah (telefon, kopalnica, TV),
internetni kotiček
DOPLAČILA: enoposteljna soba 6 evrov/dan
DODATNE UGODNOSTI: en otrok do 4.99 let brezplačno; od 5. do 11.99 let z dvema odraslima
osebama ima 50% popusta, otrok do 11.99 let na osnovnem ležišču v sobi z enim odraslim ima 25%
popust; odrasla oseba na tretjem ležišču ima 25% popust.
http://www.hrvaska-danexumag.si/istra/umag/hotel-adriatic/36/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
38
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
UMAG – HOTEL SIPAR***
TERMIN: 05.07. – 12.07.2014
CENA: 343 evra pol penzion
Hotel se nahaja na sončni strani turističnega naselja Punta skrit med palmami in borovci. Hotel ima
skupno 144 sob srednje kvalitete. Vse sobe so moderno opremljene po EU standardih. Sobe so dve
oz. tri posteljne, opremljene so s SAT tv, telefonom, klimo, internetni priključek (doplačljivo),
balkonom. Hotel ima notranji, zunanji in
otroški bazen z morsko vodo, ter ležalnike s
senčniki (omejeno število jih je brezplačnih).
Imajo svoje lastno parkirišče.
V turističnem naselju Punta je tudi trgovina,
športni center, wellness center s fitness
studiom, teniška igrišča, odbojka na mivki,
mini golf, diskoteka, restavracije, slaščičarne,
animacijski center, otroška igrišča, trgovine s
spominki, frizer, itd.
V neposredni bližini je vzdrževana kamnita in
betonska plaža, s klančino primeren je tudi dostop v morje za osebe na invalidskem vozičku.
CENA ZAJEMA: 7 pol penzionov v dvoposteljnih sobah in dvoposteljnih sobah z dodatnim (tretjem)
ležiščem, (telefon, kopalnica, TV), internetni kotiček
DOPLAČILA: enoposteljna soba 11 evrov/dan
DODATNE UGODNOSTI: en otrok do 4.99 let brezplačno; od 5. do 11.99 let z dvema odraslima
osebama ima 50% popusta, otrok do 11.99 let na osnovnem ležišču v sobi z enim odraslim ima 25%
popust; odrasla oseba na tretjem ležišču ima 25% popust.
http://www.hrvaska-danexumag.si/istra/umag/hotel-sipar/29/
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
39
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PRIJAVNICE
IZOBRAŽEVANJA IN
USPOSABLJANJA DRUŽIN
VSE PRIJAVE MORATE ODDATI PREKO SPLETNE
APLIKACIJE!
Prilagamo vam samo po en obrazec za vsako obliko
seminarja. Udeležencem programa izročite tudi pripadajoče
gradivo!
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
40
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
A1 PRIJAVNICA ZA ŠTIRILETNI CIKEL – 2014
Prijavljam se na seminar (obkrožite ustrezni seminar)
1. STOPNJA HOTEL ZARJA - POHORJE
28.06. – 05.07.2014
1. STOPNJA HOTEL ZARJA - POHORJE
05.07. – 12.07.2014
1. STOPNJA HOTEL ZARJA - POHORJE
25.05.-25.05./18.09.-21.09.2014
2. STOPNJA ZREČE - VILE
28.06.-05.07.2014
2. STOPNJA ZREČE - VILE
05.07.-12.07.2014
3. STOPNJA ZDRAVILIŠČE LAŠKO
28.06.-05.07.2014
3. STOPNJA ROGLA
15.05.-18.05./18.09.-21.09.2014
4. STOPNJA HOTEL ADRIA – DEBELI RTIČ
29.06.-06.07.2014
IME IN PRIIMEK (obvezno), KRAJ IN DATUM ROJSTVA (obvezno), SPOL MOŠKI/ŽENSKA (obvezno)
OTROK z MDR ______________________________________________________________________________
Mama/skrbnica _____________________________________________________________________________
Oče/skrbnik ________________________________________________________________________________
Sorojenec (če je z MDR označite) ______________________________________________________________
Sorojenec (če je z MDR označite) ______________________________________________________________
Sorojenec (če je z MDR označite) ______________________________________________________________
Sorojenec (če je z MDR označite) ______________________________________________________________
Drugi _____________________________________________________________________________________
Drugi _____________________________________________________________________________________
NASLOV ZA POŠILJANJE
Ulica ________________________________________ Pošta in poštna št. __________________________
Telefonska številka (mobilna, v službi, doma) ______________________________________________
Elektronski naslov____________________________________________________________________
Opomba (zdravstvene težave ostalih prijavljenih (diete, omejitve pri gibanju…), ostale želje, ipd.)
___________________________________________________________________________
S podpisom zagotavljam svojo udeležbo na seminarju. Morebitno (upravičeno) zadržanost bom takoj
sporočil odgovorni osebi v društvu.
Datum_________________
Podpis_______________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Prijavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Plačilo zneska ob prijavi (50 evrov/osebo)__________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
41
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
A2 PRIJAVNICA ZA VIDKEND SEMINAR ZA DEDKE IN BABICE 2014
Prijavljam se na seminar za babice in dedke oseb z motnjami v duševnem razvoju
Osnovni seminar – ZDRAVILIŠČE LAŠKO
Nadaljevalni – ZDAVILIŠČE LAŠKO
23.05.-25.05. 2014
16.05.-18.05.2014
IME IN PRIIMEK (obvezno), KRAJ IN DATUM ROJSTVA (obvezno), SPOL MOŠKI/ŽENSKA (obvezno)
BABICA ______________________________________________________________________________
DEDEK _____________________________________________________________________________
NASLOV ZA POŠILJANJE
Ulica ________________________________________ Pošta in poštna št. __________________________
Telefonska številka (mobilna, v službi, doma) ______________________________________________
Elektronski naslov____________________________________________________________________
Opomba (zdravstvene težave ostalih prijavljenih (diete, omejitve pri gibanju…), ostale želje, ipd.)
___________________________________________________________________________
PODATKI O VNUKU/INJI
DIAGNOZA ____________________________________________________________________________
LETO ROJSTVA ____________
KAM JE VKLJUČEN/A:
(Ustrezno obkrožite)
ZAVOD
RAZVOJNI VRTEC
OŠPP
NIKAMOR
TEME, KI ME ZANIMAJO: ______________________________________________________________________
S podpisom zagotavljam svojo udeležbo na seminarju. Morebitno (upravičeno) zadržanost bom takoj
sporočil odgovorni osebi v društvu.
Datum_________________
Podpis_______________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Prijavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Plačilo zneska ob prijavi (20 evrov/osebo)__________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
42
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
A2 PRIJAVNICA ZA VIDKEND SEMINAR ZA SOROJENCE 2014
Prijavljam se na seminar za babice in dedke oseb z motnjami v duševnem razvoju
Osnovni seminar – HOTEL ZARJA POHORJE
Nadaljevalni – HOTEL ZARJA POHORJE
Skupni seminar – HOTEL ZARJA POHORJE
06.06.-09.06.2014
30.05.-01.06.2014
16.05.-18.05.2014
IME IN PRIIMEK (obvezno), KRAJ IN DATUM ROJSTVA (obvezno), SPOL MOŠKLI/ŽENSKA (obvezno)
SOROJENEC/KA_____________________________________________________________________________
PARTNER____ _____________________________________________________________________________
IZPOLNIJO SAMO TISTI, KI SE PRIJAVLJAJO NA »SKUPNI SEMINAR«:
BRAT/SESTRA ______________________________________________________________________________
NASLOV ZA POŠILJANJE
Ulica ________________________________________ Pošta in poštna št. __________________________
Telefonska številka (mobilna, v službi, doma) ______________________________________________
Elektronski naslov____________________________________________________________________
Opomba (zdravstvene težave ostalih prijavljenih (diete, omejitve pri gibanju…), ostale želje, ipd.)
__________________________________________________________________________________
PODATKI O BRATU/SESTRI z MDR
DIAGNOZA ____________________________________________________________________________
LETO ROJSTVA ____________
KAM JE VKLJUČEN/A:
ZAVOD
VDC
OŠPP
NIKAMOR
(Ustrezno obkrožite)
TEME, KI ME ZANIMAJO: ______________________________________________________________________
S podpisom zagotavljam svojo udeležbo na seminarju. Morebitno (upravičeno) zadržanost bom takoj
sporočil odgovorni osebi v društvu.
Datum_________________
Podpis_______________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Prijavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Plačilo zneska ob prijavi (20 evrov/osebo)__________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
43
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
A2 PRIJAVNICA ZA VIDKEND SEMINAR ZA ŽALUJOČE STARŠE 2014
Prijavljam se na seminar za žalujoče starše
Osnovni seminar – HOTEL ZARJA POHORJE
Nadaljevalni – HOTEL ZARJA POHORJE
05.09.-07.09.2014
12.09.-14.09.2014
IME IN PRIIMEK (obvezno), KRAJ IN DATUM ROJSTVA (obvezno), SPOL MOŠKLI/ŽENSKA (obvezno)
MAMA /SKRBNICA___________________________________________________________________________
OČE / SKRBNIK_____________________________________________________________________________
NASLOV ZA POŠILJANJE
Ulica ________________________________________ Pošta in poštna št. __________________________
Telefonska številka (mobilna, v službi, doma) ______________________________________________
Elektronski naslov____________________________________________________________________
Opomba (zdravstvene težave ostalih prijavljenih (diete, omejitve pri gibanju…), ostale želje, ipd.)
__________________________________________________________________________________
TEME, KI ME ZANIMAJO: ______________________________________________________________________
S podpisom zagotavljam svojo udeležbo na seminarju. Morebitno (upravičeno) zadržanost bom takoj
sporočil odgovorni osebi v društvu.
Datum_________________
Podpis_______________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Prijavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Plačilo zneska ob prijavi (20 evrov/osebo)__________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
44
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
A3 PRIJAVNICA ZA OHRANJANJE PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN – 2014
IME IN PRIIMEK (obvezno), KRAJ IN DATUM ROJSTVA (obvezno), SPOL MOŠKLI/ŽENSKA (obvezno)
O MDR ______________________________________________________________________________
Mama/skrbnica _____________________________________________________________________________
Oče/skrbnik ________________________________________________________________________________
Sorojenec (če je z MDR označite) ______________________________________________________________
Sorojenec (če je z MDR označite) ______________________________________________________________
Sorojenec (če je z MDR označite) ______________________________________________________________
Drugi _____________________________________________________________________________________
Drugi _____________________________________________________________________________________
NASLOV ZA POŠILJANJE
Ulica ________________________________________ Pošta in poštna št. __________________________
Telefonska številka (mobilna, v službi, doma) ______________________________________________
Elektronski naslov____________________________________________________________________
Opomba (zdravstvene težave ostalih prijavljenih (diete, omejitve pri gibanju…), ostale želje, ipd.)
__________________________________________________________________________________
PRIJAVLJAMO SE NA PROGRAM OPZD
1. ŽELENA IZBIRA (KRAJ IN TERMIN)__________________________________________________
2. REZERVNA IZBIRA ( KRAJ IN TERMIN) ______________________________________________
Obvezno morate napisati svoje želje. Koliko in kakšne sobe želite; pol ali polni penzion; hotel ali
depandansa, diete, ipd.: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
OBVEZNO OZNAČITE ALI SE V PROGRAM VKLJUČUJETE PRVIČ:
DA
NE
S podpisom zagotavljam svojo udeležbo na programu. Morebitno (upravičeno) zadržanost bom takoj
sporočil odgovorni osebi v društvu.
Datum_________________
Podpis_______________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Prijavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Plačilo zneska ob prijavi (50 evrov/osebo)__________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
45
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
A3 PRIJAVNICA ZA OPZD Z ELEMENTI VŽU – 2014
Prijavljam se na program Ohranjanje psihofizičnega zdravja družin z elementi Vseživljenjskega učenja
v Zdravilišču LAŠKO od 26.07. do 02.08.2014
IME IN PRIIMEK (obvezno), KRAJ IN DATUM ROJSTVA (obvezno), SPOL MOŠKLI/ŽENSKA (obvezno)
OMDR ______ ______________________________________________________________________________
Oče/Mama/skrbnik/ica_______________________________________________________________________
NASLOV ZA POŠILJANJE
Ulica ________________________________________ Pošta in poštna št. __________________________
Telefonska številka (mobilna, v službi, doma) ______________________________________________
Elektronski naslov____________________________________________________________________
Obvezno morate napisati svoje želje. Koliko in kakšne sobe želite; pol ali polni penzion; hotel ali
depandansa, diete, ipd.: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
OBVEZNO OZNAČITE ALI SE V PROGRAM VKLJUČUJETE PRVIČ:
DA
NE
S podpisom zagotavljam svojo udeležbo na programu. Morebitno (upravičeno) zadržanost bom takoj
sporočil odgovorni osebi v društvu.
Datum_________________
Podpis_______________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Prijavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Plačilo zneska ob prijavi (50 evrov/osebo)__________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
46
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PRIJAVNICA ZA EVIDENTIRANJE SPREMLJEVALCEV V PROGRAMU OPZD Z ELEMENTI VŽU V LETU 2014
IME IN PRIIMEK______________________________________________________________________
SPOL:
ŽENSKA
MOŠKI
KRAJ IN DATUM ROJSTVA: _____________________________________________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA: _______________________________________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV: _______________________________________________________________
POKLIC, ZAPOSLITEV, SMER ŠTUDIJA:____________________________________________________
KOGA BOM SPREMLJAL/A?____________________________________________________________
S podpisom zagotavljam svojo udeležbo na programu. Morebitno (upravičeno) zadržanost bom takoj
sporočil odgovorni osebi v društvu.
Datum_________________
Podpis_______________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Prijavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
47
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PODATKI O OSEBI Z MDR – ZDRAVSTVENI KARTON ZA LETO 2014
Obrazec je potrebno izpolniti za vse osebe z MDR na programih izobraževanja in usposabljanja družin
IME IN PRIIMEK (obvezno), DATUM ROJSTVA (obvezno)
OMDR ____________________________________________________________ ____ SPOL :
Ž
M
DIAGNOZA ________________________________________________________________________________
V NADALJEVANJU USTREZNO OBKROŽITE:
KAM JE VKLJUČEN:
VDC
ZAVOD
OŠPP
ALI JE V DRUŽINI VEČ OMDR:
STOPNJA MOTNJE:
ZMERNA
GIBANJE:
DOBRO HODI
GOVOR:
DOBRO GOVORI
HRANJENJE:
DA
VRTEC
NE
TEŽJA
GIBLJE SE POČASI
TEŽKA
HODI OB POMOČI
NEZRAZUMLJIVO GOVORI
BREZ PROBLEMOV
NIKAMOR
KOMBINIRANA
TRAJNO NA INVALIDSKE M VOZIČKU
POSAMEZNE BESEDE
IMA DIETO
NE GOVORI
PRETLAČENO
OPIS DIETE: _______________________________________________________________________________
ZDRAVSTVENE TEŽAVE:
DA
NE
OPIS ZDRAVSTVENIH TEŽAV: _______________________________________________________________
PLENICE:
DA
EPILEPTIČNI NAPADI:
NE
OBČASNO
VSAKO DNEVNI
REDNO JEMANJE ZDRAVIL:
DA
OBČASNI
REDKI
NE
NE
OPIS ZDRAVIL: ____________________________________________________________________________
PLAVANJE:
ODLIČNO
DOBRO
S PRIPOMOČKI
NE
VEDENJSKE POSEBNOSTI ( BEGANJE, STRAHOVI, IZPADI, IPD.):________________________________
__________________________________________________________________________________
DRUGE POSEBNOSTI: _______________________________________________________________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
48
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
ODJAVA PRIJAVE
ZA VSE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA DRUŽIN V LETU 2014
PRIJAVLJENA OSEBA Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU:
IME IN PRIIMEK____________________________________________________ SPOL:
Ž
M
KRAJ IN DATUM ROJSTVA _____________________________________________________________
ULICA ____________________________________________KRAJ IN POŠTNA ŠT. ________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA________________________________________________________________
IN OSTALI PRIJAVLJENI:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
IZ DRUŠTVA SOŽITJE _________________________________________________________________
PRIJAVLJENI NA PROGRAM:___________________________________________________________
V TERMINU: ________________________________ KRAJU: _________________________________
PRIJAVLJENE OBLIKE SE NE BOMO UDELEŽILI ZARADI (UTEMELJITEV): __________________________
__________________________________________________________________________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Odjavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
49
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
DOVOLJENJE ZA FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE
Spodaj podpisan/-a (ime in priimek) __________________________________ soglašam za (ime in
priimek) __________________________, da se lahko posneti izdelki udeležencev programa, fotografije,
videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki dejavnosti in dejavnosti v Nacionalnih programih Zveze Sožitje
programih, uporabljajo za objavo v internih glasilih, na spletnih straneh organizacije Sožitje in drugih
publikacijah za predstavitev nacionalnih programov širši javnosti, ki jih izdaja Zveza Sožitje.
Kraj in datum______________________
Podpis________________________
POMEMBNE INFORMACIJE ZA DRUŽINE, KI SE BODO UDELEŽILE PROGRAMA
OHRANJANJA PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA DRUŽIN
 Preglejte vse razpisane skupine in se z vodjo socialnih programov v društvu posvetujte o izbiri
– v razpisu so podani natančnejši podatki o posamezni lokaciji.
 Preglejte ali vam lastnosti kraj ustrezajo (morje/celin/terme), če je lokacija dostopna za osebe
na invalidskem vozičku, če je mogoče kopanje v bazenu, če vam ustreza ponudba.
 Preglejte cene in doplačila ter popuste za otroke.
 Ob prijavi plačate avans, pred programom ostale stroške. Ob prepozni in neutemeljeni odjavi
bomo zadržali avans.
 Poskrbite za pravočasno prijavo! Opozarjamo, da je vaša prijava evidenčna. Zveza Sožitje mora
že v naprej rezervirati določeno število mest, ki jih razpiše. Za določeno lokacijo je lahko večje
število vloženih prijavnic, kot je razpoložljivih mest. zato vas bomo lahko preusmerili –
razporedili na drug termin oz. lokacijo. Pri tem bomo upoštevali prednostna merila (prednost
bodo imele družine, ki imajo več oseb z motnjo, ki imajo osebe z motnjo na invalidskem
vozičku, katerih OMDR ni vključena nikamor (24 ur doma), in družine, ki se programa
udeležujejo prvič. Prednost imajo tudi tisti, ki so se preteklih letih enake oblike udeležili
manjkrat). Drugim bomo ob zapolnitvi mest skušali ponuditi čim boljšo rešitev po kraju in
datumu, seveda v dogovoru z vami.
 Dokončno potrditev, kje in kdaj boste vključeni v program, ter vse potrebne informacije o
programu vam bomo poslali na naslov naveden na prijavnici predvidoma aprila.
 Starši ste v celoti odgovorni za svoje otroke, tako zdrave kot osebe z motnjo.
 Ne organiziramo prevozov na kraj in iz kraja programa.
 Za ceno programa vam nudimo: vodenje programa, dva strokovna predavanja, spoznavno
srečanje in zaključni večer, skupni izlet, namestitvene storitve.
 Vsi udeleženci ste dolžni izpolniti anketni vprašalni.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
50
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PROGRAM
VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
51
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
III. PROGRAM VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
1.
UVOD
Že vrsto let razpisujemo in sistematično razvijamo tudi program vseživljenjskega učenja (VŽU), ki je
namenjen samim OMDR. Izkušnje udeležencev, njihovih spremljevalcev, izvajalcev in tudi staršev so
zelo pozitivne. Poleg spretnosti, znanj in novih izkušenj, ki jih udeleženci pridobijo skozi posamezno
vsebino, je bilo ob udeležbi na vseh oblikah seminarjev zelo pomembno druženje in izmenjava izkušenj
med vrstniki. Hkrati pa je za nadaljnjo socializacijo in vključevanje OMDR enako pomembna izkušnja
bivanja brez staršev in skrbnikov. Posredno pa je ta program namenjen tudi staršem, da se naučijo
zaupati svojim otrokom, in tistim, ki teh nekaj dni skrbijo zanje. Hkrati pa program staršem omogoča,
da si čas, ko so njihovi otroci odsotni, vzamejo čas zase. Tudi letošnji razpis vseživljenjskega učenja je
namenjen osebam z zmernimi, težkimi, težjimi in kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju na
območju vse Slovenije.
Program bo predvidoma potekal v 59 skupinah v 18 vsebinskih sklopih.
Sožitje je s programom VŽU prisluhnilo
potrebam in željam oseb z motnjami v
duševnem razvoju. Program je s ponujenimi
vsebinami in z metodami dela prilagojen
različnim zmožnostim OMDR in njihovim
potrebam
po
normalizaciji
in
čim
samostojnejšem življenju.
Sožitje si prizadeva, da bi se možnosti ponudbe
razširile, da bi te zadostile raznovrstnim
interesom OMDR in da bi bile dosegljive vsem,
ki si želijo tovrstnega učenja.
2.
KOMU JE PROGRAM NAMENJEN
Program je namenjen vsem osebam z zmernimi, težkimi, težjimi in kombiniranimi motnjami v
duševnem razvoju v Sloveniji. Del programov je namenjen izključno osebam s težkimi in kombiniranimi
motnjami v duševnem razvoju.
Spodaj navedena priporočila, ki jih lahko upoštevate kot prednostne pri vključevanju:
 tiste OMDR, ki se ne bodo udeležile programa izobraževanja in usposabljanja družin v
letošnjem letu;
 osebe, ki sodijo v katero od spodaj naštetih kategorij, imajo prednost, če se bodo udeležile
katerega od družinskih programov:
o OMDR, ki so samo doma (24 ur) in niso vključene v nobeno organizirano obliko
usposabljanja, varstva in dela,
o OMDR, pri katerih je v družini več otrok iz ciljne populacije,
o OMDR, ki so trajno na invalidskem vozičku,
Vse oblike programov VŽU so namenjene odraslim osebam, spodnja starostna meja je 18 let.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
52
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
3.
NAMEN IN CILJI
Splošni in dolgoročni cilj vseh razpisanih oblik je boljša kakovost življenja oseb z različnimi motnjami v
duševnem razvoju in krepitev njihove vloge pri samoodločanju pri večini življenjskih zadev. Te osebe
se velikokrat ne morejo ali pa se vsaj težavneje vključujejo v širše socialno okolje. Njihovi socialni stiki
so pogosto omejeni le na družino.
Namen tega programa je spodbujati OMDR in jim dati večjo možnost izbire in odločitev ter s tem
postopno v skladu z njihovimi zmožnostmi povečati vpliv na lastno življenje. Želimo spodbuditi njihove
preostale sposobnosti (ki jih ni tako malo) in jih usposabljati za boljše delovanje ter navajati na nove
predvidljive življenjske položaje.
S spoznavanjem in pridobivanjem novega znanja
in spretnosti ter z izpopolnjevanjem le-teh želimo
ustvariti dobre možnosti za krepitev njihovega
občutka lastne vrednosti – samospoštovanja in
zaupanja vase, ob tem pa tudi občutek priznanja
odraslosti, ki ga imajo udeleženci kot seminaristi,
ter za vrednost medsebojnega druženja zunaj
domačega okolja in tkanje novih poznanstev, saj
tudi to razvija pozitivno samopodobo. Seveda se
zavedamo, da je to proces, in ne enkratno
dejanje.
4.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Posamezne vsebine v tem programu trajajo različno dolgo. V večini gre za šestdnevne doživljajske
programe v poletnih mesecih. Izobraževalne oblike so razporejene od aprila do septembra.
Za izvajanje posameznih vsebin bomo uporabljali različne objekte: dijaške domove, počitniške domove
raznih organizacij, hotele in druge objekte. Izbira lokacije in objekta je odvisna od posebnih zahtev
samega programa (kot npr. računalniški seminar, seminar skrbi za samega sebe) in pa od predvidenih
potreb uporabnikov (npr. dostopnost z invalidskimi vozički, infrastruktura lokacije).
5.
PRIJAVE
Ker je program izobraževalne narave, je večja
pozornost namenjena njegovi vsebini in izpeljavi. Zato
naj bo merilo za prijave udeležencev VSEBINA IN
POTREBE OMDR, in ne kraj ali termin izvedbe
programa. Vsako društvo lahko vključi določeno število
udeležencev oziroma ima na razpolago določeno
število dni. Vsak udeleženec se lahko v program ključi
enkrat v tekočem letu.
Vsako društvo lahko praviloma prijavi v posamezno
skupino po tri (3) udeležence in enega (1)
spremljevalca (3 + 1). Na doživljajskih taborih enke pa
mora društvo zagotoviti za vsakega udeleženca svojega
spremljevalca (1/1). Izjemi sta taborjenje na Kolpi in
program Trening Socialnih veščin, kjer ni treba zagotoviti spremljevalca.
Rok za oddajo prijavnic udeležencev preko spletne aplikacije je 16. februar 2014. Po potrditvah z naše
strani boste lahko vnesli še prijavnice za spremljevalce, prav tako preko spletne aplikacije do 31. marca
2014.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
53
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PRIJAVNICE
Vse vašo prijavnice morajo biti oddane v spletni aplikaciji in so evidenčne. Kar pomeni, da smo jih
prejeli in jih lahko pristojna komisija obravnava. Po pregledu vse prijavnic vam le te potrdimo oz.
zavrnemo ali zgolj preusmerimo na drug program.
PO EVIDENČNIH PRIJAVAH
 Ob pridobivanju in prijavljanju vaših članov upoštevajte tudi, da bomo ob neenakomernih
prijavah udeležencem ponudili drugo rešitev, če bo le mogoče.
 Vsaka razpisana skupina ima omejeno največje število udeležencev. Ko bodo zbrane prijave iz
vseh društev, bo Komisija za programe VŽU glede na stanje prijav poiskala mogoče rešitve.
 Pridržujemo si pravico do odpovedi določenega
programa, če bi bilo prijav manj kot dve tretjini
razpisanih mest.
 V najkrajšem možnem času vam bomo potrdili
rezultate razpisa (vse morebitne prerazporeditve in
spremembe).
PO POTRDITVI PRIJAVE
 Ste dolžni vse udeležence obvestiti o potrditvi
prijave.
 Vsi vaši udeleženci in njihovi spremljevalci bodo
prejeli vabila na naslov, ki ste ga navedli na prijavi
tik pred izvedbo posamezne oblike (približno teden dni prej).
 Vodja in izvajalci posameznih vsebin prilagodijo program konkretnim udeležencem. Zato ni
dopustno, da se posamezne vsebine iz istega društva udeleži druga oseba, kot je prijavljena.
6.
SPREMSTVO
Lokalna društva morajo za udeležence, ki jih prijavljajo zagotoviti spremstvo. Načeloma je potrebno za
tri (3) udeležence zagotoviti enega (1) spremljevalca/-ko. V določenih primerih, lahko prijavite več ali
manj kot tri udeležence in enega spremljevalca, vendar morate pristojni komisiji oddati pisno
obrazložitev. Če ima prijavljeni posebne zahteve, mu
je potrebno zagotoviti svojega spremljevalca in
udeleženca usmeriti na doživljajski tabor ENKE
(namenjen vsem s težjo, težko in kombinirano
motnjo).
Vsak spremljevalec lahko v tekočem letu spremlja le
v dveh terminih.
Organizator – Zveza Sožitje poskrbi samo pri določeni
vsebini v celoti za spremstvo prijavljenih
udeležencev, kar je posebej označeno v razpisu.
Spremljevalci bodo v celoti prevzeli odgovornost za udeležence teh oblik programa, ki jih bodo
spremljali. Prav tako bodo morali poleg osnovne oskrbe tudi dejavno in zavzeto sodelovati in pomagati
svojim varovancem pri aktivnostih programa.
Kdo je lahko spremljevalec?
Spremljevalci so načeloma lahko vsak, ki je pripravljeni darovati svoj čas za dobro OMDR, na temelju
svobodne odločitve (torej brez prisile) in brez pričakovanja materialnih koristi. Formalne kvalifikacije
za to delo niso pogoj, zato so prostovoljci lahko sorojenci OMDR, strokovni delavci ali vsi ostali, le da
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
54
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
niso v celoletnem stiku z udeleženci seminarja. Spremljevalec mora biti fizično in psihično sposoben
poskrbeti za udeležence.
Pri izbiranju spremljevalcev je treba upoštevati, da:
 so polnoletni;
 je njihovo sodelovanje prostovoljno, torej na podlagi njihove svobodne volje in brez
pričakovanja materialnih koristi (da ne gre za izpolnjevanje zunanje prisile);
 so seznanjeni z namenom programa in s svojo vlogo v njem;
 svojo odločitev, da bodo spremljevalci, jemljejo resno in odgovorno;
 znajo in radi delajo v skupini;
 to so osebe, ki v letu NE preživijo večino časa z OMDR, ki jo spremljajo (strokovno osebje v
institucijah ali starši ali skrbniki);
 spremljevalci so lahko tudi starši, vendar ne smejo spremljati svojega otroka ali ne smejo biti v
isti skupini z drugim spremljevalcem, če so prijavljeni tudi oni;
 dobro poznajo značilnosti ciljne populacije oziroma so pripravljene pridobiti ustrezno znanje;
 so optimistični, pozitivno naravnani in so pripravljeni dejavno sodelovati pri programu;
 so fizično in psihično sposobni poskrbeti za udeležence.
Vsak prostovoljec, ki se odloči za spremljevalca
OMDR, se mora ves čas sodelovanja v programu
zavedati, čigave želje in interese zadovoljuje,
komu so ti programi namenjeni. Vsi, ki kakor
koli sodelujejo v naših programih, morajo
OMDR poznati, jih v celoti sprejemati ter pri
svojem delu upoštevati Kodeks etičnih načel pri
delu strokovnih sodelavcev in prostovoljcev v
socialnih programih Zveze Sožitje. Vsi
spremljevalci, ki se vključujejo prvič se morajo
udeležiti osnovnega izobraževanja.
Naloge in odgovornosti spremljevalca
Potrebujemo ljudi dobre volje, ki so pripravljeni prevzeti vlogo družabnika, spremljevalca in
sogovornika tistih oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki se želijo udeležiti posamezne vsebine v
programu vseživljenjskega učenja. Spremljevalec naj bi ustvaril podporni človeški odnos in prispeval k
normalizaciji teh oseb. Obenem bo dajal tudi osebno pomoč glede na potrebe posameznega
uporabnika.
Spremljevalec prostovoljec bo v celoti prevzel odgovornost za osebe, ki jih bo spremljal. Predvsem bo
pomagal udeležencem pri vključevanju v izobraževalni program. V skladu z zmožnostmi in potrebami
konkretnih udeležencev bo pomagal pri poglavitnih življenjskih opravilih (osebna nega, urejenost,
pomoč pri hranjenju, skrb za zdravje ipd.). Tako kot so si OMDR različne, tako je tudi različna stopnja
pomoči, ki jo potrebujejo. V nekaterih primerih je potrebno le vodenje in usmerjanje, v drugih pa
konkretno sodelovanje in pomoč pri posameznih opravilih. To pomeni, da bo včasih en spremljevalec
zadostoval za tri udeležence, v posameznih primerih pa bo en udeleženec ves čas potreboval svojega
spremljevalca.
Spremljevalci bodo glede na potrebe programa sodelovali tudi pri sami pripravi in izpeljavi
izobraževalnega programa. Pri tem bodo lahko spremljevalci uporabili svoje znanje, spretnosti in
nagnjenja (zato prijavnica vsebuje tudi vprašanje s tega področja).
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
55
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
Zelo pomembno je, da so prijavnice pravilno izpolnjene. Pomembno je tudi, da vse informacije o
udeležencu sporočite spremljevalki/-cu in mu/ji omogočite poprejšnje srečanje in spoznavanje, v
katerem bo spremljevalec v celoti seznanjen s posebnostmi svojega varovanca.
Program VŽU je izobraževalne narave, zato so organi zveze sprejeli izrecno odločitev, da je v vseh teh
programih za vse vključene (strokovno osebje, spremljevalce in udeležence) prepovedano uživanje
alkohola in drugih opojnih substanc!
Spremljevalci so odgovorni najprej vodji skupine, vodji socialnih programov v lokalnem društvu,
posredno pa so odgovorni tudi osebi na Zvezi Sožitje.
Izobraževanje - vrednostenje spremljevalcev
Za vse spremljevalce bomo v letu 2014
organizirali izobraževanje, ki je pogoj za dobro
opravljanje dela.
Osnovno izobraževanje je obvezno za vse
spremljevalce, ki se v program vključujejo prvič.
Predviden datum bo v mesecu aprilu. Društvom
bomo sporočili natančen datum izobraževanja in
nanj
direktno
povabili
spremljevalce.
Nadaljevalno izobraževanje je namenjeno vsem
spremljevalcem, ki so se že udeležili osnovnega
seminarja in so že bili v program vključeni kot
spremljevalci. Predviden datum nadaljevalnega
izobraževanja v mesecu maju.
Vsi udeleženci bodo prejeli potrdilo o
opravljenem seminarju, ki bo pogoj za sodelovanje v programu.
Društvom priporočamo, da v prve oblike v zgodnejših mesecih usmerijo spremljevalce, ki so se že
usposabljali in imajo ustrezno potrdilo.
Vrednotenje (evalvacija) programa VŽU s spremljevalci bo skupna z vsemi po zaključenem zadnjem
programu, predvidoma v septembru.
Program izobraževanja-evalvacije v celoti krije Zveza Sožitje. Lokalno društvo prevzame le povračilo
potnih stroškov.
7.
ZAVAROVANJE SPREMLJEVALCEV IN UDELEŽENCEV
Vsi, ki sodelujejo v naših socialnih programih – udeleženci, spremljevalci ali izvajalci programa – so
zavarovani za invalidnost in smrt ter nezgodno za poškodbe. Izvajalci programa in spremljevalci pa so
še dodatno zavarovani za odgovornost do tretje osebe. Zneski zavarovalnin so napisani na strani 7.
8.
PREVOZ
V ponudbo teh izobraževalnih oblik ni zajet organiziran prevoz, zato morate v društvih sami poskrbeti
za prevoz udeležencev. Stroški prevoza so stvar posameznega društva. Priporočamo, naj prevzamejo
stroške prevoza in prevoz predvsem starši udeležencev. Če to ni mogoče (če staršev ni ali so ostareli,
nimajo svojega prevoza), pa priporočamo, da v društvih poiščete ljudi (sorodnike, člane društev in
druge ljudi dobre volje, ki vozijo), da ne bi bil prevoz razlog, da se zainteresirani posamezniki ne bi
udeležili programa. Če bo spremljavalec/-ka hkrati tudi prevoznik udeležencev, se je treba že prej v
pisnem dogovoru z njim dogovoriti tudi za povračilo potnih stroškov. Te lahko plačajo starši
udeležencev ali društvo, kot se dogovorite v društvih. Potnih stroškov ne zagotovi Zveza Sožitje.
Priporočljivo je, da starši ali skrbniki podpišejo soglasje za prevoz, ki je v prilogi.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
56
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
9.
PLAČILO
Namestitev, prehrana in vsa izvedba programa je za OMDR in njihove spremljevalce v celoti
brezplačna. Nagrade za spremljevalce zagotovijo društva, ki prijavljajo OMDR. S spremljevalci je treba
prej skleniti pisni dogovor (vzorec tega dogovora je v prilogi). V njem tudi določite višino nagrade in
morebitno povračilo potnih stroškov. Priporočamo vam, da glede nagrad za spremljevalce upoštevate
dogovorjena merila v prilogi, saj razlika v plačilu, prinaša nezadovoljstvo med spremljevalce, kar pa
vpliva na odnos do OMDR.
10.
KRATKI NAPOTKI
 V nadaljevanju so našteti vsebinski sklopi ter datumi in kraji izvedbe. Pri vsaki skupini je
navedeno tudi, komu je vsebina namenjena in največje število udeležencev v posamezni
skupini.
 Zaradi kakovosti dela bomo omejitev števila udeležencev tudi upoštevali. Koordinatorje
nacionalnih proramov v lokalnih društvih prosimo, da pri prijavah svojih članov upoštevajo,
komu je posamezna vsebina namenjena.
 Osebam na invalidskem vozičku je omogočeno bivanje le na lokacijah, kjer je označeno.
 Prijavnic ne izpolnjujte sami, brez privoljenja in posvetovanja s starši. Enako velja tudi za
ODJAVNICE.
 Pri prijavah udeležencev na doživljajskih programih upoštevajte predvsem, komu je namenjen.
Opozarjamo, da na program za starejše (nad 50 let), ter za osebe s težjo in težko motnjo,
prijavljate tiste, ki so jim te oblike namenjene. Na doživljajskem taboru enke, ki je namenjen
osebam s težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju mora imeti vsak udeleženec svojega
spremljevalca.
 Prijavnice naj bodo izpolnjene točno in realno, saj netočni podatki ne koristijo nikomur. NIHČE
ne bo zavrnjen zaradi teže motnje ali posebnosti, pač pa lahko olepšana in pomanjkljiva dejstva
povzročijo veliko preglavic na samem programu.
 Udeleženci so dolžni s seboj imeti primerna oblačila in obutev, glede na vremenske razmere in
kraj bivanja. Prav tako morajo imeti zadostno količino vseh potrebnih osebnih strari, ki jih
potrebujejo.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
57
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
11.
PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PROGRAMOV
B1 SKRB ZA SAMEGA SEBE
VSEBINE
Razvoj samostojnosti – skrb za samega sebe je program usmerjen k učenju, ki zagotavlja boljšo
kakovost življenja.
Predvideni program zajema osebno nego, varovanje zdravja, skrb za bivalne prostore, prehranjevanje,
življenje v skupini, izrabo prostega časa, denarja in še veliko drugega. Udeleženci po vodenem
medsebojnem spoznavanju skupaj oblikujejo dogovore in pravila svojega življenja in dela v skupini.
Med izobraževanjem se seznanijo s pomenom počitka in spanja ter z vzdrževanjem prostora, postelje
in posteljnine ter namembnosti in ustreznosti perila za spanje. Območje bivalnih prostorov zajema
vzdrževanje kuhinje, opreme in gospodinjskih strojev, urejanje kuhinje po pripravi obroka, nevarnosti
pri pripravi hrane, shranjevanje živil in odpadkov, skrb za sobno cvetje, čiščenje sanitarnih prostorov
ter skrb za domače živali. Na eni od delavnic udeleženci izbirajo in usklajujejo oblačila glede na spol,
materiale, barve in letni čas. Učijo in preizkušajo se v izbiranju ustreznih dodatkov k oblačilom ter v
obešanju in zlaganju izbranih oblačil glede na vrsto oblačila in materiale. V sklopu te vsebine
udeleženci skupaj s spremljevalci pripravijo tudi modno revijo.
Izlet v okolico izkoristijo za nakup sestavin za pripravo jedi in pijač po lastnih receptih. Veliko časa je
namenjeno negi celotnega telesa pa tudi posebni negi posameznih delov telesa, kot so obraz, stopala
in roke. V vsem izobraževanju se prepletajo sprostilne in družabne igre, ki udeležence usmerjajo v
dejavno izrabo prostega časa.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Program traja šest dni. Udeleženci bodo v konkretnih
okoliščinah spoznavali in utrjevali znanje in spretnosti, ki
jih zajema to področje. Vsebine in cilji se bodo prilagajali
sposobnostim prijavljenih udeležencev ter se bodo izvajali
v bivalnih prostorih in ožjem okolju, kjer bodo udeleženci
nastanjeni. Delo bo potekalo v obliki pogovorov z
usmerjenim pripovedovanjem, razlaganjem, vpraševanjem
in odgovarjanjem. Velik del programa bo potekal v obliki
delavnic in konkretnega preizkušanja. Za dosego
posameznih ciljev in za lažje preizkušanje se bodo
udeleženci razdelili v manjše skupine, v posameznih primerih tudi v dvojice. Ob prikazu bo
udeležencem ves čas zagotovljena neposredna pomoč pri izvajanju in usmerjeni pogovor.
KOMU JE NAMENJENO
Program je namenjen vsem, ki se lahko vključijo v skupino vsaj še z dvema udeležencema in enim
spremljevalcem oziroma ne potrebujejo svojega spremljevalca. Primerno za udeležence stare med 18
in 50 letom.
TERMIN – LOKACIJA
29.06.-05.07.2014 - CKSG Portorož – Center za korekcijo sluha in govora Portorož leži med
Portorožem in Piranom. Sobe so tri do šest posteljne brez pogradov. Sam objekt leži sredi vzpetine,
zato je primeren za vse, ki jim hoja v klanec ne povzroča težav.
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR.
Za vsak termin je razpisanih prostih mest je 12.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
58
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
B2 AKTIVNO ŽIVLJENJE - gibanje in zdrava prehrana
VSEBINA
Program enakomerno poudarja pomen prehrane in telesne aktivnosti na počutje in telesno ter
duševno zdravje. V okolici je veliko pridelovalcev ekološko pridelane hrane. Udeleženci se naučijo
poiskati, izbrati, naročiti in pripraviti svežo hrano. Nekaj je lahko tudi sami sadijo, naberejo, gojijo na
vrtu ob domu.
Prehrana je tako sestavljena v pretežni meri iz svežih presnih domačih pridelkov, ki imajo bogato
sestavo mikrohranil in v manjši meri iz
kuhanih obrokov. Porcije so majhne, vendar
bogate sestave. Na vsakodnevnem
izobraževanju (45 minut) se pojasni osnovne
principe zdrave prehrane in spodbuja k
telesni aktivnosti. Celotni program bo temeljil
na zdravi prehrani in pomenu gibanja za naše
zdravje.
Preko dneva se bodo lahko izvajale številne
aktivnosti: - vrtnarska dela - pohodništvo z
animacijo in številnimi presenečenji in ogledi
(muzeji, naravne zanimivosti …) - športne igre
na številnih zunanjih igriščih ali v šolski telovadnici (v primeru slabega vremena) - vodne aktivnosti
(stiški potok, Krka, bazen v Višnji Gori).
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Program je šest dnevni. Udeleženci bodo s sodelovanjem pri programu spoznali način pridelave hrane.
Ozavestili se bodo o pomenu zdravega aktivnega življenja.
Veliko se bomo pogovarjali, da spoznamo navade
posameznika, ga motivirali k spremembam, začeli s prvimi
majhnimi koraki, da sami sebi dokažemo, da zmoremo.
Pripravljali si bomo lahke uravnotežene obroke, veliko gibali
(kopanje, sprehodi, igre v naravi, ples) in se veselili
vsakodnevnih uspehov vsakega med nami. Cilj vsakega
udeleženca je oditi domov lažji za vsaj en kilogram in
ohraniti pridobljene navade.
Program je odličen začetek za vsakogar s povečano težo. Z doslednostjo pri spremembah lahko
vsakomur uspe.
KOMU JE NAMENJENO
Program je namenjen vsem, ki se lahko vključijo v skupino s še dvema udeležencema in enim
spremljevalcem oziroma ne potrebujejo svojega spremljevalca. Primerno za udeležence stare med 18
in 50 letom.
TERMIN – LOKACIJA
29.06.-05.07.2014
13.07.-19.07.2014
27.07.-02.08.2014
dom Vita – leži na obrobju Stične le streljaj stran od Ivančne Gorice.
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR.
Razpisanih prostih mest je 12.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
59
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
B3 TRENING SOCIALNIH VEŠČIN
VSEBINA
Trening socialnih veščin je edinstvena metoda dela z ljudmi v skupini. Gre za učenje za življenje, kjer se
v skupini, skozi soustvarjanje, udeleženci drug od drugega učijo življenjsko pomembnih veščin
(medsebojno komuniciranje, sprejemanje medsebojnih raznolikosti, kuhanje, skrb zase, za skupino in
za skupnost, prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja in počutje in še mnogo več). Gre za izkustven
trening, kjer udeleženci skozi neposredno izkušnjo pridobijo, utrdijo ali pa se prvič preizkusijo v tistih
veščinah, ki so za njih najbolj pomembne in uporabne. Trening vodijo strokovno usposobljeni voditelji
z večletnimi izkušnjami pri delu na področju socialnega varstva.
Udeleženci z udeležbo na programu pridobijo praktična znanja in izkušnje, ki se nanašajo na
vsakodnevno življenje, medsebojne odnose in veščine, ki so potrebne za skrb zase, za lastno počutje
ter za sobivanje v skupini in skupnosti. Skozi praktične vaje in dejansko sobivanje preizkusijo in
poglabljajo veščine, ki jih sicer usvajamo priložnostno in jim vse premalo pripisujemo pomembno težo,
saj bistveno vplivajo na naše lastno počutje, še zlasti pa na našo vpetost v odnose z drugimi. Vključuje
tudi osvajanje praktičnih znanj in veščin, ki omogočajo bolj odgovorno ravnanje pri skrbi zase ter ljudi
in odnose, v katere smo vpeti.
Hkrati program vključuje vrsto doživetij na prostem, ogledov, sprehodov in drugih izkušenj, katere
skupina strokovnih voditeljev spretno izkorišča v namene neposrednega izkustvenega učenja v praksi –
na terenu (kako ravnati z denarjem, solidarnost, odgovornost do osebne lastnine, spoštljivo in
povezovalno vedenje, skrb zase, lastno varnost in
prevzemanje odgovornosti ipd.).
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Vsebina 5-dnevnega programa je sestavljena iz skrbno
pripravljenih in v smiselnem sosledju postavljenih
izkustvenih delavnic, dejanskega sobivanja,
prostočasnih aktivnosti na prostem, ogledov
zanimivosti v lokalnem okolju in učenju sobivanja v
skupini in s skupino.
KOMU JE NAMENJENO
Program je namenjen osebam z zmerno motnjo v telesnem in duševnem razvoju, saj je potrebno polno
sodelovanje in skrb zase in motiviranost udeležencev za učenje socialnih spretnosti ter spoznavanje
sebe in drugih. Primerno za udeležence med 18 in 50 letom.
TERMIN – LOKACIJA
12.05.-16.05.2014
01.09.-05.09.2014
Dom dva topola se nahaja v starem delu mesta Izola, v neposredni bližini izolske cerkve ter z izjemno
lego tik ob morju. V območju doma se za ljubitelje narave in miru prav tako nahaja čudovit park.
SPREMSTVO
Spremstvo ni potrebno, zagotovljeno je s strani izvajalca programa (Center za pomoč Mladim).
Razpisanih prostih mest je 12.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
60
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
B4 DOŽIVLJAJSKI TABOR ENKE (DTE)
VSEBINA
Vsebina programa se bo prilagodila glede na sposobnosti udeležencev, na danosti lokacije in vremena.
V vsaki skupini bodo glede na udeležence,
njihove zmožnosti, potrebe in želje v
sproščenem ozračju, brez prisile, vključene
prvine kot so: ustvarjalne delavnice za
razvijanje različnih oblik spretnosti in
ustvarjalnosti;
vsebine
za
boljšo
socializacijo v okolju in popestritev
vsakdanjika (ogled kulturnih in naravnih
znamenitosti, obisk kulturnih prireditev,
lokalov, trgovin); družabne dejavnosti (igre,
ples, petje); dejavnosti v prostem času po
lastni izbiri; dnevna evalvacija (vsebinska in
doživljajska)
izpeljanih
vsebin
in
načrtovanje za naslednji dan; izobraževalne
vsebine za bolj kakovostno in samostojno
življenje (skrb za samega sebe, sprostilne
tehnike).
CILJI IN NAMEN
Namen teh programov je, da udeleženci prepoznajo in izrazijo svoje potrebe in želje, jih v novem
življenjskem položaju ustrezno zadovoljijo, obudijo določeno znanje in vedenje, se naučijo ustreznega
ravnanja, nekaterih socialnih spretnosti in pridobijo nove izkušnje. Cilj teh oblik je nadaljnji osebnostni
razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju, ohranjanje in nadgradnja že naučenega, razvijanje
samostojnosti, samoodločanja in samozavesti.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Vsi doživljajski tabori bodo trajali šest dni in bodo potekali v različnih delih Slovenije in v hrvaški Istri.
Da bi bil program čim ustrezneje pripravljen, bodo skupine oblikovane tudi glede na interese,
nagnjenja, starost in sposobnosti. Delo bo potekalo v skupinah, v manjših podskupinah, in
individualno. Pripravljeni program se bo prilagajal interesom in potrebam konkretnih udeležencev. Pri
tem bo veljalo temeljno načelo: »Vsi delamo vse, vsak kolikor zmore in s svojo hitrostjo, na svoj način.
Ves dan smo skupaj, od jutra do večera.«
KOMU JE NAMENJENO
Namenjen osebam s težjo, težko ali kombinirano motnjo. Udeleženci se programa udeležijo s svojim
spremljevalcem (1/1). Program se izvaja v manjših skupinah. Primerno za udeležence med 18 in 50
letom.
1. DTE AKTIVNO ŽIVLJENJE OB MORJU
Namenjeno OMDR, ki imajo radi morski zrak, ugodno morsko klimo, sprehod ob morju in sprostitev v
morski vodi ali bazenu. Na tem programu bodo udeleženci tudi prepoznavali pomen socialne
vključenosti in razvijali različne spretnosti. Spoznavali bodo naravne danosti okolja, kulturne in
zgodovinske znamenitosti mest, v program bodo vključene tudi osnovni elementi programa skrb za
samega sebe ipd.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
61
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
TERMIN – LOKACIJA
04.06.-10.06.2014
10.06.-16.06.2014
Dom dva topola se nahaja v starem delu mesta Izola, v neposredni bližini izolske cerkve ter z izjemno
lego tik ob morju. V območju doma se za ljubitelje
narave in miru prav tako nahaja čudovit park. Na
voljo so predvsem dvoposteljne sobe, prilagojene za
osebe na invalidskem vozičku. Nameščeni bodo v
spodnjih prostorih doma (skupna kopalnica in WC). V
času njihovega bivanja, če bo vreme ugodno bo
možno kopanja v zunanjih ogrevanih bazenih z
morsko vodo.
03.07.-09.07.2014
26.08.-01.09.2014
Pinesta Novi grad – Letovišče Pineta (Pinesta) se
nahaja v naselju Kastanija, severno od mesta
Novigrad v severozahodni Istri. Mladinski hostel se
nahaja v čudovitem parku zimzelenih dreves, v neposredni bližini obale, na plažo je dostop tudi z
invalidskimi vozički. Park daje senco na športna in otroška igrišča. Sobe so tri posteljne. Na obali sta
zgrajena dva pomola, na voljo je tudi »Jurcek« s sladoledom in osvežilnimi pijačami.
Za vsak termin je razpisanih 10 prostih mest.
2. DTE SOCIALNE VEŠČINE
Namenjeno OMDR, ki želijo razviti veščine za dobre odnose z drugimi ljudmi in sami s seboj. V program
bodo vključene aktivnosti, ki bodo pripomogle k osebnostni rasti in razvijanju sposobnosti empatije in
čustvovanja z drugimi. Med drugim bodo spoznavali tudi okolico in
izkoristi vse danosti, ki jih ponuja kraj bivanja.
TERMIN – LOKACIJA
06.07.-12.07.2014
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITCIJE IN USPOSABLJANJE
KAMNIK - Zavod je umeščen ob kamniški obvoznici (desno iz smeri
Ljubljane) v neposredni bližini centra mesta, a hkrati v lepem
naravnem okolju ob vznožju hriba. Dom ima sodobno urejene in
prilagojene prostore za gibalno ovirane in sicer eno, dvo, tro-posteljne sobe s kopalnico ter skupne
prostore namenjene različnim dejavnostim. Sobe in objekt so prilagojeni osebam z invalidskim
vozičkom.
29.05.-04.06.2014
Dom dva topola se nahaja v starem delu mesta Izola, v neposredni bližini izolske cerkve ter z izjemno
lego tik ob morju. V območju doma se za ljubitelje narave in miru prav tako nahaja čudovit park. Na
voljo so predvsem dvoposteljne sobe, prilagojene za osebe na invalidskem vozičku. Nameščeni bodo v
spodnjih prostorih doma (skupna kopalnica in WC). V času njihovega bivanja, če bo vreme ugodno bo
možno kopanja v zunanjih ogrevanih bazenih z morsko vodo.
Razpisanih prostih mest je 10.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
62
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
DTE PREHODNI PROGRAM
Namenjen je izključno tistim, ki so se dve leti zapored vključili v program Ohranjanje psihofizičnega
zdravja družin z elementi Vseživljenjskega učenja. V program naj bi se vključili udeleženci skupaj s
spremljevalci, ki so bili že z njimi dve leti skupaj s starši. Program je 4 dnevni.
TERMIN – LOKACIJA
07.07.-11.07.2014 – Zdravilišče Laško
Razpisanih prostih mest je 8.
B5 RAČUNALNIŠTVO
VSEBINE
Veščina znanja računalništva je v današnjih časih že nuja. Udeleženci bodo spoznali osnovne
komponente računalnika (tipkovnica, miška, tiskalnik, »skener« ipd.) in se naučili z njimi rokovati.
Prikazane jim bodo osnove programov Word, Excel, PowerPoint, različni programi za oblikovanje slik.
Naučili se bodo shraniti slike iz foto aparata na računalnik, usb ključ, cd … Podučili se bodo o uporabi
spletnih brskalnikov (internetne strani), elektronske pošte, družabnih omrežij (Facebook, Twitter ipd.).
CILJI IN NAMEN
Z različnimi metodami in ob raznovrstnih računalniških programih se bodo udeleženci seznanili z
razsežnostmi, ki jih ponuja računalnik, igro in zabavo, delom, učenjem in navsezadnje tudi dodatnimi
izraznimi možnostmi.
Udeleženci se bodo ob delu z računalnikom naučili delno obvladati ali bolje obvladati računalnik,
pridobili bodo osnovno računalniško pismenost. Po drugi strani so cilji usmerjeni v razvoj, urjenje
različnih sposobnosti in spretnosti udeležencev in s tem tudi obvladovanje različnih težav in motenj.
Ob ustreznih oblikah in metodah dela bomo z uresničevanjem naštetih ciljev izboljšali kakovost
življenja in dela OMDR tako v organiziranih kot tudi v prostočasnih dejavnostih ter jim pri tem
omogočili pozitivno samopodobo, uspešnejšo komunikacijo ter socialno integracijo.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Progam računalništva v dveh oblikah: osnove računalništva in svet računalništva (nadaljevalna oblika).
Program bo prilagojen udeležencem in njihovem predznanju. Poleg dela na računalniku bo tudi
namenjen čas spoznavanju okolice in medsebojnemu druženju.
KOMU JE NAMENJENO
Program je namenjen vsem, ki si želijo osvojiti ali nadgraditi svoje znanje računalništva. Program
Osnove računalništva je primeren za začetnike, ki bi želeli osvojiti osnove. Svet računalništva pa je
namenjen tistim, ki jim je svet računalništva že zelo dobro poznan. Primerno za udeležence med 18 in
50 letom.
TERMIN – LOKACIJA
Osnove računalništva (začetniki)
30.06.-04.07.2014
Svet računalništva (nadaljevalni)
24.08.-29.08.2014
Zavod Janeza Levca se nahaja v neposredni bližini centra Ljubljana. Nastanjeni bodo v enoti dijaškega
doma.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
63
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR.
Za osnovne računalništva je razpisanih 12 prostih mest.
Za svet računalništva je razpisanih 12 prostih mest.
OPOZORILA, OPOMBE
Delo z računalnikom lahko zaradi hitrih zvočnih in svetlobnih učinkov sproži epileptični napad, zato
prosimo, da se pred obiskom seminarja posvetujete z izbranim zdravnikom o verjetnosti škodljivih
vplivov dela z računalnikom.
B6 TABORJENJE OB KOLPI – UČENJE ZA ŽIVLJENJE
VSEBINE
V sklopu tega programa bodo potekale vznemirljive dejavnosti: ob večerih kurjenje tabornega ognja,
dvigovanje zastave (najboljšega tabornika prejšnjega dne), vožnja s kanuji, ribolov in predstavitev
poklicnega ribiča, orientacijski pohodi, spoznavanje rastlin in njihov zdravilni pomen, postavljanje
bivaka, učenje taborniških spretnosti pod vodstvom tabornikov, družabne igre in lov na skriti zaklad
pod vodstvom skavtov, »vojna« z vodnimi baloni, poslikava majic, lokostrelstvo pod vodstvom
poklicnega lokostrelca in izdelovanje lokov, kopja ter še veliko zanimivih stvari, ki jih znajo in počnejo
tudi drugi taborniki. Zanimivi, bogati in raznovrstni bodo vsi deli dneva; vsak tabornik prispeva velik del
sebe za uspešno preživetje v naravi. Za popestritev in pristno doživetje narave bomo dva dni preživeli
kot Indijanci. Obenem bomo udeležencem tabora približali način življenja Indijancev ter postavili
indijanski šotor – vigvam.
CILJI IN NAMEN
Doživljajska pedagogika (stik z naravo) ponuja paleto raznovrstnih pozitivnih izkušenj, ki so
življenjskega pomena. V stiku z naravo se pri OMDR spontano vzpostavlja ravnovesje med fizičnimi,
psihičnimi in voljnimi cilji. Udeleženci si bodo v naravi tudi krepili pogosto motene gibalne sposobnosti
in se ob gibanju v njej sprostile. Te dejavnosti prinašajo nekaj novega, dinamičnega in izzivalnega.
Zaradi svoje raznolikosti ponujajo vsakemu posamezniku nekaj, kar mu je po meri, vsakdo bo lahko
našel dovolj možnosti, da se dokaže in pomeri z drugimi. Skupina pa bo vsem dala zavetje in občutek
varnosti, krepila se bo medsebojna pomoč. Zato lahko rečemo, da je to program učenja za življenje, saj
se vsak udeleženec nauči veliko novih spretnosti, dobi potrditev, da je zmožen tudi sam marsikaj
storiti.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Ta program se bo izvajal v obliki taborjenja
– bivanje v šotorih. Dejavnosti so
prilagojene sposobnostim ciljne populacije.
Za vse, kar udeleženci potrebujejo za takšno
življenje v naravi (od opreme za taborjenje
do športnih rekvizitov), bodo poskrbeli naši
izvajalci. Tabor bo postavljen v za to
namenjenem prostoru ob Kolpi v Beli
krajini in bo trajal šest dni.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
64
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
KOMU JE NAMENJENO
Udeleženci ne smejo imeti večjih težav pri gibanju, kakšnih posebnih alergij ali drugih zdravstvenih
težav. Primerno za udeležence med 18 in 50 letom.
TERMIN – LOKACIJA
29.06.-05.07.2014
06.07.-12.07.2014
Želebej ob Kolpi
SPREMSTVO
Spremstvo ni potrebno, zagotovljeno je s strani izvajalca programa (Mali Princ).
Za vsak termin je razpisanih 15 prostih mest.
B7 DOŽIVLJAJSKI TABOR ZA STAREJŠE (DTS)
VSEBINA
Vsebina programa se bo prilagodila glede na sposobnosti udeležencev, na danosti lokacije in vremena.
V vsaki skupini bodo glede na udeležence,
njihove zmožnosti, potrebe in želje v
sproščenem ozračju, brez prisile, vključene
prvine kot so: ustvarjalne delavnice za
razvijanje različnih oblik spretnosti in
ustvarjalnosti; vsebine za boljšo socializacijo
v okolju in popestritev vsakdanjika (ogled
kulturnih in naravnih znamenitosti, obisk
kulturnih prireditev, lokalov, trgovin);
družabne dejavnosti (igre, ples, petje);
dejavnosti v prostem času po lastni izbiri;
športno-rekreativne dejavnosti; dnevna
evalvacija
(vsebinska
in
doživljajska)
izpeljanih vsebin in načrtovanje za naslednji
dan; izobraževalne vsebine za bolj
kakovostno in samostojno življenje (skrb za
samega sebe, sprostilne tehnike).
CILJI IN NAMEN
Namen teh programov je, da udeleženci prepoznajo in izrazijo svoje
potrebe in želje, jih v novem življenjskem položaju ustrezno
zadovoljijo, obudijo določeno znanje in vedenje, se naučijo ustreznega
ravnanja, nekaterih socialnih spretnosti in pridobijo nove izkušnje. Cilj
teh oblik je nadaljnji osebnostni razvoj oseb z motnjami v duševnem
razvoju, ohranjanje in nadgradnja že naučenega, razvijanje
samostojnosti, samoodločanja in samozavesti.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Vsi doživljajski tabori bodo trajali šest dni in bodo potekali v različnih delih Slovenije in hrvaške Istre.
Da bi bil program čim ustrezneje pripravljen, bodo skupine oblikovane tudi glede na interese,
nagnjenja, starost in sposobnosti. Delo bo potekalo v skupinah, v manjših podskupinah in individualno.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
65
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
Pripravljeni program se bo prilagajal
interesom in potrebam konkretnih
udeležencev. Pri tem bo veljalo temeljno
načelo: »Vsi delamo vse, vsak kolikor
zmore in s svojo hitrostjo, na svoj način.
Ves dan smo skupaj, od jutra do večera.«
KOMU JE NAMENJENO
Programi so namenjeni starejšim od 50 let. Program je vsebinsko primeren in prilagojen vsem, ki so že
zakorakali v jesen svojega življenja in imajo v sebi še vedno žejo po doživetju in spoznavanju novih
prijatelje, kraje, dogodivščin, itd.
SPREMSTVO
Za vse navedene programe je potrebno zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR, razen za
program DTS enke, kjer je potrebno zagotoviti za vsakega udeleženca svojega spremljevalca.
1. DTS ZDRAVILNI UČINKI TERM
Program je namenjen tistim, ki imajo radi toplice, umirjene lokacije, kjer je ugodna klima, svež zrak,
veliko sprehod in spoznavanj lepot neokrnjene narave. Udeleženci bodo spoznali: različne terapije v
vodi, razgibavanje ob uporabi pripomočkov; varen vstop v vodo in pravila obnašanja na bazenu;
zgodovinske lastnosti določenega kraja in raziskovanje okolice; elemente skrbi za samega sebe; glede
na potrebe skupine se bodo pogovorna srečanja o temah kot so zdrava in pravilna prehrana, gibanje,
zdravje …
TERMIN – LOKACIJA
25.05.-31.05.2014
01.06.-07.06.2014
Terme Zreče - V objemu Pohorja, na mestu, kjer se reka Dravinja ob vstopu v Zgornjo Dravinjsko dolino
umiri in ta svet poveže z Dravinjskimi goricami, so se razvile Zreče. V naravnem okolju čudovitega
gozda in urejenega parka, v neposredni bližini hotela in bazenov zreških termin so vile Terme Zreče.
Primerne so za bivanje oseb na invalidskih vozičkih. V tem primeru mora imeti udeleženec svojega
spremljevalca.
V vsakem terminu je razpisanih 18 prostih mest.
2. DTS OHRANJAMO ZDRAVJE
Namenjeno OMDR, ki imajo radi morje, se radi
sprostijo v morju, ustvarjajo v ugodni morski klimi.
Program je namenjen osebam, ki niso gibalno ovirane.
Na tem programu bodo OMDR spoznale: razgibavanje
ob vodi z uporabo pripomočkov; spoznale različne
obmorske rastline in jih nekatere uporabile za
umetniško ustvarjanje; spoznale življenje v morju in
ob njem; spoznale pravila varnega sončenja (uporaba
sončne kreme, zadrževanje v senci …)
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
66
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
TERMIN – LOKACIJA
20.06.-26.06.2014
01.09.-07.09.2014
Pinesta Novi grad – Letovišče Pineta (Pinesta) se
nahaja v naselju Kastanija, severno od mesta
Novigrad v severozahodni Istri. Mladinski hostel
se nahaja v čudovitem parku zimzelenih dreves,
v neposredni bližini obale, na plažo je dostop
tudi z invalidskimi vozički. Park daje senco na
športna in otroška igrišča. Sobe so tri posteljne.
Na obali sta zgrajena dva pomola, na voljo je
tudi »Jurcek« s sladoledom in osvežilnimi
pijačami.
V vsakem terminu je razpisanih 15 prostih mest.
3. DTS ŽIVIMO AKTIVNO
Namenjen vsem, ki uživajo v neokrnjeni naravi, svežem zraku in v umirjenem okolju. Na programu
bodo osvojili veščine sproščanja; spoznavali zdravilne rastline, kulinariko. V program bodo vključeni
tudi elementi programa skrb za samega sebe, program bo prilagojen potrebam udeležencev.
TERMIN – LOKACIJA
08.06.-14.06.2014
Hostel pod Voglom – Bohinj:
Hostel pod Voglom z depandanso Rodica stoji na eni najlepših lokacij, na južni obali Bohinjskega jezera, 2 km od
Ribčevega Laza in 3 km od spodnje postaje žičnice Vogel. Sobe so tri ali štiri posteljne s kopalnico.
19.05.-25.05.2014
22.06.-28.06.2014
Zavod dom sv. Jožefa
Dom se nahaja na Jožefovem hribu v neposredni bližini Celja. Sobe so dvoposteljne s kopalnicami.
V vsakem terminu je razpisanih 15 prostih mest.
4. DTS NARAVA OKOLI NAS
Namenjeno OMDR, ki imajo radi svež gorski zrak, se sprostijo ob kratkih sprehodih v naravi, ustvarjajo
z naravnimi materiali in tkejo nova prijateljstva. Na programu bodo OMDR spoznali: življenje v gorah;
naravne znamenitosti Kranjske Gore; spoznali gorske rastline in iz njihovih materialov ustvarjali
izdelke.
TERMIN – LOKACIJA
20.07.-26.07.2014
Železničarski dom Kranjska Gora – dom se nahaja v neposrednem centru Kranjske Gore. Odlična
izhodiščna točka za krajše sprehode ter sprostitev v naravi.
Razpisanih je 15 prostih mest.
5. DTS ENKE
Program je namenjen starejšim, ki potrebujejo svojega spremljevalca. Program bo prilagojen njihovim
potrebam in željam.
TERMIN – LOKACIJA
18.04.-24.04.2014 – zgornji prostori
23.05.-29.05.2014 – spodnji prostori
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
67
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
Dom dva topola se nahaja v starem delu mesta Izola, v neposredni bližini izolske cerkve ter z izjemno
lego tik ob morju. V območju doma se za ljubitelje narave in miru prav tako nahaja čudovit park. Na
voljo so predvsem dvoposteljne sobe, prilagojene za osebe na invalidskem vozičku.
Razpisanih je 10 prostih mest.
B8 DOŽIVLJAJSKI TABOR ŽIVLJENJE NA KMETIJI
VSEBINA
Namenjeno OMDR, ki uživajo v naravi in v kmečkih opravilih. Se radi odpravijo na daljši sprehod in
raziskujejo danosti narave. Na programu bodo OMDR spoznale: življenje na kmetiji – uporabo različnih
pripomočkov za žetev, obdelovanje njive; skrb za domače živali in negovanje le-teh; učinke nekaterih
zdravilnih rastlin; pomen hoje in rekreacije za zdravje. Poleg tega bodo spoznali kmečke običaje ter
petje in ples. Za OMDR, ki imajo radi sprehode in domačo obrt ter rade ustvarjajo.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Program je šest dnevni.
KOMU JE NAMENJENO
Program je namenjen vsem, ki jih veseli življenje in delo na kmetiji. Primerno za udeležence med 18 in
50 letom.
TERMIN – LOKACIJA
29.06.-05.07.2014
06.07.-12.07.2014
Turistična kmetija Podmlačan – leži nedaleč stran od Škofje Loke. Podmlačanovo kmetijo boste našli
na samem, na hribu med travniki in gozdovi. Kmetija obstaja že več kot 700 let in je znana po tem, da
so vedno vse pridelali doma.
Za vsak termin je razpisanih 18 prostih mest.
06.07.-12.07.2014
13.07.-19.07.2014
Turistična kmetija Ošven – je visokogorska
kmetija, ki leži na nadmorski višini 1000 m.
Pod njo je Iverčko jezero in nad njo Uršlja
gora.
Razpisanih je 18 prostih mest.
15.06.-21.06.2014 – jurjevanje
06.07.-12.07.2014
Turistična kmetija Rim – leži v spodnjem
toku reke Kolpe, v vasi Adlešiči, v osrčju
Bele Krajine. Sobe so dvo do šest posteljne.
Razpisanih je 15 prostih mest.
SPREMSTVO
Za vse navedene programe je potrebno zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
68
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
B9 DOŽIVLJAJSKI TABOR (DT)
VSEBINE
Konkreten program je seveda odvisen od kraja in možnosti, ki jih ponuja lokacija. V vsaki skupini bodo
glede na udeležence, njihove zmožnosti, potrebe in želje v sproščenem ozračju, brez prisile, vključene
prvine kot so: športno-rekreativne dejavnosti (jutranja telovadba, pohodi in sprehodi, izleti, plavanje,
plezanje, lokostrelstvo, vožnja s kanuji, glasbeno-ritmične vsebine ipd.); ustvarjalne delavnice za
razvijanje različnih oblik spretnosti in ustvarjalnosti (fotografska delavnica, likovna delavnica in še vrsta
drugih); vsebine za boljšo socializacijo v okolju in popestritev vsakdanjika (ogled kulturnih in naravnih
znamenitosti, obisk kulturnih prireditev, trgovin); družabne dejavnosti (igre, ples, petje); dejavnosti v
prostem času po lastni izbiri; dnevna evalvacija (vsebinska in doživljajska) izpeljanih vsebin in
načrtovanje za naslednji dan; izobraževalne vsebine za bolj kakovostno in samostojno življenje
(sprostilne tehnike, taborništvo, prva pomoč).
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Vsi doživljajski tabori bodo trajali šest dni. Potekali v Sloveniji in v hrvaški Istri. Da bi bil program čim
ustrezneje pripravljen, bodo skupine skušali oblikovati tudi glede na interese, nagnjenja, starost in
sposobnosti. Delo bo potekalo v skupinah, v manjših podskupinah, dvojicah in individualno.
Pripravljeni program se bo prilagajal interesom in potrebam konkretnih udeležencev. Pri tem bo
veljalo temeljno načelo: »Vsi delamo vse, vsak kolikor zmore in s svojo hitrostjo, na svoj način. Ves dan
smo skupaj, od jutra do večera.«
CILJI IN NAMEN
Namen teh doživljajskih taborov je, da udeleženci prepoznajo in izrazijo svoje potrebe in želje, jih v
novem življenjskem položaju ustrezno zadovoljijo, obudijo določeno znanje in vedenje, se naučijo
ustreznega ravnanja, nekaterih socialnih spretnosti in pridobijo nove izkušnje. Cilj teh oblik je nadaljnji
osebnostni razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju, ohranjanje in nadgradnja že naučenega,
razvijanje samostojnosti, samoodločanja in samozavesti.
KOMU JE NAMENJENO
Program je namenjen vsem, ki se lahko vključijo v skupino s še dvema udeležencema in enim
spremljevalcem oziroma ne potrebujejo svojega spremljevalca. Primerno za udeležence stare med 18
in 50 letom.
SPREMSTVO
Za vse navedene programe je potrebno zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR.
Za vsak program je razpisanih 18 prostih mest.
1. DT NARAVA OKOLI NAS
Namenjen OMDR, ki imajo radi morsko klimo,
raziskovanje obmorske narave, imajo radi živali in
življenje ob morju. Na programu bodo OMDR spoznali:
različne rastlinske in živalske vrste; obiskali akvarij in se
seznanili z življenjem morskih živali; spoznali osnove
varnega sončenja; spoznali podnebje in katere rastline
rastejo v določenem podnebju; pridobljeno znanje
uporabili v različnih delavnicah (kvizi, učni pohod,
zabavni večer).
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
69
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
TERMIN – LOKACIJA
29.06.-05.07.2014
06.07.-12.07.2014
13.07.-19.07.2014
20.07.-26.07.2014
27.07.-02.08.2014
ZLRO Špadiči - Počitniški dom leži v naselju Špadiči
(Poreč, Hrvaška) v neposredni bližini morja, medtem
ko je od centra Poreča oddaljen manj kot 2 km. Dom
obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki
omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem
vremenu. Sobe so dvo do šest posteljne.
2. DT AKTIVNO ŽIVLJENJE
Obmorske lokacije ponujajo veliko aktivnosti za krepitev telesa, od plavanja do iger z žogo in
sprehodov pod borovci ter raznih animacijskih iger. Program je namenjen vsem OMDR, ki bi radi bolj
aktivno preživele teden ob morju in pri tem poskrbele za svoje zdravje. OMDR bodo na programu
spoznale: različne tehnike terapije v vodi, premagale strah pred vodo in ob tem uporabljale različne
pripomočke; osvojile pravila varnega sončenja; spoznale pomen gibanja in zdrave prehrane za celotno
življenje; se preko športnih iger naučile fair play-a; odšle na daljše sprehode, prilagojene celotni
skupini.
TERMIN – LOKACIJA
06.07.-12.07.2014
13.07.-19.07.2014
20.07.-26.07.2014
27.07.-02.08.2014
CKSG Portorož – Center za korekcijo sluha in govora Portorož leži med Portorožem in Piranom. Sobe
so tri do šest posteljne brez pogradov. Sam objekt leži sredi
vzpetine, zato je primeren za osebe, ki nimajo večjih težav z
gibanjem.
03.08.-09.08.2014
10.08.-16.08.2014
ZLRO Špadiči - Počitniški dom leži v naselju Špadiči (Poreč,
Hrvaška) v neposredni bližini morja, medtem ko je od centra
Poreča oddaljen manj kot 2 km. Dom obdaja borov gozdiček s
klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti
tudi v vročem vremenu. Sobe so dvo do šest posteljne.
3. DT ZNAMENITOSTI
Obmorski kraji s svojo raznolikostjo ponujajo veliko možnosti za
raziskovanje, zgodovinske znamenitosti, naravne znamenitosti, ob
vsem tem pa je zelo pomembna kulinarika brez katere na tem
predelu ne gre. Udeleženci bodo spoznali zgodovino kraja in
naravne znamenitosti, ki jih bodo uporabniki strnili v zabavnem kvizu; likovno ustvarjanje; si ogledal
nasad oljk in se seznanil s pomembnostjo le-teh.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
70
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
TERMIN – LOKACIJA
10.07.-16.07.2014
16.07.-22.07.2014
28.07.-03.08.2014
09.08.-15.08.2014
15.08.-21.08.2014
SGTŠ Izola - se nahaja ob morju, tik ob mestni promenadi, ki se vije od Simonovega zaliva, pa tja do
starega mestnega jedra in "Svetilnika". Uporabniki so nameščeni v tri posteljnih sobah s skupnimi
sanitarijami.
B10 ZIMOVANJE – prijava do 09.02.2014
VSEBINE
Udeleženci programa bodo na programu krpljali, sankali, morda tekom na smučeh, izdelovanjem
umetnin iz snega, sprehajanjem po snežni idili in užili radosti snega. Zunaj programa zimskih dejavnosti
bo vodja pripravil razne igre, ples in zabavo v dobri družbi.
Zimovanje je namenjeno tistim udeležencem, ki imajo radi sneg, se ne bojijo mraza in so na snegu
samostojni. Za vsakega udeleženca bomo poiskali dejavnost, ki mu bo ustrezala.
Smučanje bo potekalo po dogovoru skupine. Smučarske karte bodo plačljive.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Program bo potekal pet dni na v hostlu pod Voglom. Vodja bo program prilagajal udeležencem in
zahtevnost prog izbiral glede na njihove sposobnosti.
CILJI IN NAMEN
Cilj tega tabora je, da sodelujejo vsi udeleženci po svojih zmožnostih in se obenem naučijo nekaj
novega, da si pridobijo nove izkušnje, ki jim bodo koristile v nadaljnjem življenju. V stiku z naravo se pri
OMDR spontano vzpostavlja ravnotežje med psihičnimi fizičnimi in drugimi cilji. Udeleženci si bodo v
naravi krepili pogosto motene gibalne sposobnosti in se ob gibanju v njej sprostili.
Namen zimovanja je, da udeleženci v sklopu (vseživljenjskega) učenja preživijo nepozabne dni na
snegu.
POMEMBNA OPOZORILA IN OPOMBE
Pogoj za udeležbo na tej obliki je, da udeleženec nima večjih težav pri gibanju, je razmeroma
samostojen in ima s seboj potrebno opremo za sneg (nepremočljivo obleko in obutev).
02.03.-08.03.2014
Hostel pod Voglom – Bohinj:
Hostel pod Voglom z depandanso Rodica stoji na eni najlepših lokacij, na južni obali Bohinjskega jezera, 2 km od
Ribčevega Laza in 3 km od spodnje postaje žičnice Vogel. Sobe so tri ali štiri posteljne s kopalnico.
Za vsak program je razpisanih 12 prostih mest.
B11 ŠPORT
VSEBINE, CILJI IN NAMEN
Namenjen OMDR, ki se rade in se lahko gibljejo. Imajo rade različne športne aktivnosti in bi teden rade
preživele razgibano in z veliko gibanja. Potek programa: osnove košarke, nogometa, hokeja – pravila
fair play-a in pohodništvo; vse aktivnosti bodo združili v štafetnih igrah, orientaciji, atletskem troboju;
naučile se bodo pravil športnih tekmovanj; osnove prve pomoči ob morebitnih manjših poškodbah
(odrgnine, manjši udarci).
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
71
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Program bo trajal šest dni. Vse aktivnosti bodo športno naravne, izvajale se dobo predvsem zunaj.
KOMU JE NAMENJENO
Udeleženci ne smejo imeti večjih težav pri gibanju, prav tako morajo uživati v različnih špornih
aktivnostih. Primerno za udeležence med 18 in 50 letom.
TERMIN – LOKACIJA
29.06.-05.07.2014
Hostel pod Voglom – Bohinj:
Hostel pod Voglom z depandanso Rodica stoji na eni najlepših lokacij, na južni obali Bohinjskega jezera, 2 km od
Ribčevega Laza in 3 km od spodnje postaje žičnice Vogel. Sobe so tri ali štiri posteljne s kopalnico.
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR. Spremljevalec/ka mora biti aktiven in
kondicijsko dobro pripravljen, da bo lahko brez težav sodeloval pri programu.
Razpisanih je 15 prostih mest.
B12 POHODNIŠTVO
VSEBINE
V sklopu pohodniškega tabora bodo potekale pohodniške dejavnosti. Glede na samo lokacijo je teh
možnosti veliko. Vsak dan bo na sporedu hoja. Spoznavali bodo tudi rastline in njihov zdravilni pomen,
govorili o orientaciji, preskusili se bodo v različnih športih, vmes bomo pripravili še različne kreativne
delavnice, zvečer pa bodo na urniku družabne dejavnosti (ples, petje …). Obvezna je dobra fizična
pripavljenost.
CILJI IN NAMEN
Namen pohodniškega tabora je, da udeleženci sprejmejo pohodništvo kot posebno vrednoto in si z
njim bogatijo življenje ter krepijo zdravje, obenem pa oblikujejo pristen in kulturen odnos do narave.
Pomembno je tudi, da si oblikujejo pozitiven odnos do hoje v naravi ter se hkrati usposobijo za čim
samostojnejše pohodniško delovanje. Cilj te oblike pa je vsekakor tudi nadaljnji osebnostni razvoj
OMDR, ohranjanje in nadgradnja že naučenega, razvijanje samostojnosti, samoodločanja in
samozavesti.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Ta program se bo izvajal v Hotelu Zarja na
Pohorju.
Dejavnosti
bodo
prilagojene
sposobnostim in zmožnostim udeležencev.
Pogoj za udeležbo je, da je oseba mobilna in
ima veselje do gibanja, hoje po naravi. Tabor
bo trajal šest dni.
KOMU JE NAMENJENO
Udeleženci morajo biti sposobni prehoditi
daljše razdalje, prav tako morajo imeti tudi
primerno
športno
(pohodno)
opremo
(pohodne čevlje ali superge s tršim podplatom). Primerno za udeležence med 18 in 50 letom.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
72
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
TERMIN – LOKACIJA
20.07.-26.07.2014
Hotel Zarja – Hotel Zarja se nahaja na čudoviti lokaciji na bistriškem Pohorju. Nadmorska višina 1200
m in južna lega nudita optimalno kombinacijo prijetnega hladu gozdov in blagih sončnih žarkov.
Udobno nastanitev v sobah in hotelskih apartmajih, ki so sodobno opremljeni, zagotavljajo kakovost
bivanja in dajejo občutek domačnosti.
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR. Spremljevalec/ka mora biti aktiven in
kondicijsko dobro pripravljen, da bo lahko brez težav sodeloval pri programu.
Razpisanih je 15 prostih mest.
POMEMBNA OPOZORILA IN OPOMBE
Pogoj za udeležbo na tem taboru je, da udeleženec nima večjih težav pri gibanju, kakšnih posebnih alergij ali
drugih zdravstvenih težav. Obvezna oprema so pohodniški čevlji, priporočljive so tudi pohodniške palice.
B13 KONJENIŠTVO
VSEBINE:
V sklopu konjeniškega tabora se bodo udeleženci
podrobneje seznanili z življenjem konjev.
Aktivnosti bodo potekale v treh sklopih, in sicer:
skrb za konja, spoznavanje konj in priprava na
jahanje in jahanje. Naučili se bodo odgovornosti
pri skrbi za konja, saj konje sami krmijo, odpirajo
in zapirajo bokse. Udeleženci se naučijo
poimenovati različne dele konjskega telesa, na
kratko izvejo več o konjevih čutilih in kako se
odzivajo na določene dražljaje. Pred samim
jahanjem bodo tudi spoznali potrebno opremo za
jahanje, se naučili sedlanja in uzdanja, vodenje konja. Za konec pa odšli na vožnjo s kočijo. Zadnji večer
bodo prenočili na senu v pokriti jahalnici.
CILJI IN NAMEN
Namen tabora je, da udeleženci spoznajo konje, njihovo zgradbo in skrb za njih, saj imajo malo
možnosti, da bi to spoznali. Tako si bogatijo življenje, obenem pa si v naravi oblikujejo spoštljiv odnos
do živali in narave. Cilj te oblike pa je vsekakor tudi nadaljnji osebnostni razvoj OMDR, ohranjanje in
nadgradnja že naučenega, razvijanje samostojnosti, skrbnosti in preživetja v drugačnih pogojih.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Konjeniški del programa se izvaja v Konjeniškem centru v Češči vasi, kjer udeleženci preživijo večino
dneva. Poleg vodje programa za njihovo varnost skrbi tudi ekipa konjeniškega centra. Dejavnosti bodo
prilagojene sposobnostim in zmožnostim oseb z motnjami v duševnem razvoju. Tabor bo trajal 6 dni,
udeleženci pa bodo nastanjeni v Dijaškem domu v Novem mestu.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
73
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
KOMU JE NAMENJENO
Program je namenjen vsem, ki uživajo ob konjih in se jih ne bojijo.
TERMIN – LOKACIJA
27.07.-02.08.2014
NOVO MESTO - Bivali bodo v dijaškem domu Novo mesto, dneve pa bodo preživljali 5 km stran na
posesti Konjeniškega šolskega športnega centra v Češči vasi. Dnevno bo organiziran avtobusni prevoz
med domom in Češčo vasjo.
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR.
Za vsak termin je razpisanih 15 prostih mest.
B14 ZDRAVILNE RASTLINE
CILJI IN NAMEN
Spoznali bodo:
- Z biologinjo bodo odšli na travnik in spoznali 5 zdravilnih rastlin in bili opozorjeni na strupene
rastline;
- Z natrganimi rastlinami izdelali plakate;
- Se naučili osnov prve pomoči;
- Se naučili pravil sušenja, shranjevanja in priprave čaja;
- Se odpravili na orientacijski pohod in spoznali »Teto Pehto«.
- In še veliko novih dogodivščin.
KOMU JE NAMENJENO
Namenjeno OMDR, ki imajo radi naravo in rastline. Uživajo ob nabiranju rastlin in imajo radi pohode v
naravo. Priporočamo osebam, ki niso gibalno ovirane in jim pohodništvo ne povzroča težav.
TERMIN – LOKACIJA
17.08.-23.08.2014
Hotel Zarja – Hotel Zarja se nahaja na čudoviti lokaciji na bistriškem Pohorju. Nadmorska višina 1200
m in južna lega nudita optimalno kombinacijo prijetnega hladu gozdov in blagih sončnih žarkov.
Udobno nastanitev v sobah in hotelskih apartmajih, ki so sodobno opremljeni, zagotavljajo kakovost
bivanja in dajejo občutek domačnosti.
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR. Spremljevalec/ka mora biti aktiven in
kondicijsko dobro pripravljen, da bo lahko brez težav sodeloval pri programu.
Razpisanih je 18 prostih mest.
B15 PLESNI TABOR
VSEBINE
Ples je način komuniciranja z drugimi. Z njim lahko okolici
sporočamo, da smo zadovoljni in sproščeni, da zmoremo.
Ljudje že od pradavnine uživamo v glasbi in to poskušamo
ubesediti v gibanju svojega telesa. Ples nas spremlja
vsepovsod. Svoje gibanje le prilagodimo ritmu priljubljene
glasbe, glasbila ali glasovom narave in že nastane ples. S
pomočjo plesa postanemo samozavestnejši in bolj zadovoljni
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
74
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
s seboj. Ples nas potrjuje in nas potrdi. Prav zaradi tega se ga vsi radi udeležujemo in vsi radi plešemo.
Plesna delavnica je namenjena vsem, ki uživajo v plesu, v sledenju glasbi, ritmu in gibanju ne glede na
starost.
CILJI IN NAMEN
Ples je gibalna dejavnost, ki spodbuja telo, da se preda gibu. Namen plesne delavnice je izboljšanje
naše motorike, orientacije v prostoru, spodbujanje plesno-gibalne ustvarjalnosti, spodbujanje
ritmičnosti. Ples omogoča svobodo osebnega izražanja. Telo se v gibanju sprosti in išče novo, kar prija
telesu in razpoloženju. V plesu postanemo bolj zadovoljni sami s seboj, spoznamo, kaj vse zmoremo, to
pa pripomore k večji samozavesti in boljši samopodobi. V plesu nam glasba prežene vse skrbi, telo
izgubi svoje meje.
Cilj plesne delavnice je, da sodelujejo vsi udeleženci po svojih zmožnostih. In da uživajo v glasbi in
plesu. Da se naučijo nekaj novega. In da po sedemdnevnem seminarju odidejo bolj zadovoljni,
samozavestni in nasmejani.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Na sedemdnevnem seminarju bodo vsi
udeleženci sodelovali z gibanjem, plesom in
poslušanjem glasbe. Celostno bodo združili
petje, glasbo in ples, še vedno pa se bodo največ
ukvarjali s slednjim: preizkusili se bodo v
različnih zvrsteh plesa (ples v dvojicah,
individualno, poslušanje novejših ritmov pa tudi
tistih, najljubših); naučili se bodo spremljati
ritme, ki jih lahko najdemo v glasbi in naravi.
Zato bodo dneve preživljali tudi na prostem, kjer
bodo poskušali poiskati tudi ritme in glasbo, ki jo
ustvarja narava. In ob tem seveda tudi ples, ki
nas obdaja. Ples bodo poskušali prikazati z
gibom, besedo in s sliko. S plesom bodo bolje spoznali sebe pa tudi druge ljudi in okolico. Ob razvijanju
motorike in giba pa bodo dodali še posamezne prvine plesne terapije. Spoznali bodo različne vrste
razpoloženja, ki so izražene v plesu. Ples je lahko poskočen, vesel, hiter ali pa tudi počasen, umirjen,
včasih celo otožen. V tem tednu bodo izdelali tudi svoje glasbilo, da bodo z njim lažje prepoznavali
različne ritme. Z igrami in plesom bodo poskušali postati bolj sproščeni, bolj pozitivni, samozavestnejši
in bolj nasmejani.
TERMIN – LOKACIJA
20.07.-26.07.2013
CIRIUS Kamnik - Zavod je umeščen ob kamniški obvoznici (desno iz smeri Ljubljane) v neposredni
bližini centra mesta, a hkrati v lepem naravnem okolju ob vznožju hriba. Dom ima sodobno urejene in
prilagojene prostore za gibalno ovirane in sicer eno, dvo, tro-posteljne sobe s kopalnico ter skupne
prostore namenjene različnim dejavnostim. Sobe in objekt so prilagojeni osebam z invalidskim
vozičkom.
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR.
Za vsak program je razpisanih 15 prostih mest.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
75
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
B16 GLASBENO-PEVSKI
VSEBINE
Glasba je sestavni del našega življenja. Spremlja nas ob rojstvu, vpliva na naše počutje, s pomočjo
glasbe se lažje učimo in premagujemo ovire, s katerimi se srečujemo v življenju. Naša populacija ima
glasbo zelo rada. Ob glasbi so udeleženci bolj sproščeni in dovzetni za delo.
CILJI IN NAMEN
Namen te dejavnosti je spodbujanje ustvarjalnosti vsakega posameznika in razvijanje svojevrstnega
glasbenega in ritmičnega izražanja. Gre za ustvarjalni način dela s populacijo OMDR, ki se bo izvajal kot
proces, ki posamezniku omogoča vso svobodo izražanja. Bistvo procesa je v izražanju umetniških in
polumetniških prvin OMDR na njim prilagojeni način ter pogled na glasbo in ritmično izražanje brez
grobih posegov vodje procesa. Končni cilj je, da
sodelujejo vsi udeleženci po svojih sposobnostih.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Pevsko-glasbeni tabor večji povdarek na petju.
Strokovnjaki s tega področja bodo podali osnove
petja in skupaj boste ob glasbi tudi zapeli.
Na seminarju bodo vsi udeleženci sodelovali pri
delu in ustvarjanju glasbe. Spoznali bodo različna
glasbila. Za udeležbo ni potrebno poprejšnje
glasbeno znanje. Prijavijo se lahko vsi, ki imajo radi
glasbo ter uživajo ob poslušanju, petju in igranju na
inštrumente. Postopek učenja bo prilagojen
udeležencem programa. Sprva bodo udeležencem
čim razumljiveje predstavljene določene pesmi,
nato se bodo skušali naučiti besedilo pesmi, zapeti
melodijo ter jo zaigrati na glasbila. Pri izbiri glasbil
za posameznega udeleženca se bo upoštevalo
posameznikove
sposobnosti
in
zanimanje.
Upoštevati je treba, da potrebujejo nekateri
udeleženci pomoč pri igranju na glasbila.
Nekatera glasbila bodo udeleženci sami izdelali z
materiali, ki jih bodo poiskali v naravi. Na
vsakodnevnih sprehodih bodo prisluhnili zvokom v
naravi in jih poskušali povezati z glasbili. Poslušali
bodo (skrbno izbrana) dela klasične glasbe, narisali, kar slišijo, in glasbo povezali z gibom.
Seminar se bo končal z večernim koncertom, na katerem pokažejo udeleženci, česa so se naučili, in
improvizirali bodo na Orffovih glasbilih in ustvarjali svojo glasbo.
TERMIN – LOKACIJA
22.07.-28.07.2014
SGTŠ Izola - se nahaja ob morju, tik ob mestni promenadi, ki se vije od Simonovega zaliva, pa tja do
starega mestnega jedra in "Svetilnika". Uporabniki so nameščeni v tri posteljnih sobah s skupnimi
sanitarijami.
17.08.-23.08.2014
ZLRO Savudrija - Počitniški dom Savudrija (Hrvaška) leži na Savudrijskem polotoku na površini več kot
20.000 m2 in je le 15 km oddaljen od slovensko-hrvaške meje. Leži neposredno ob morju, v zalivu z
veliko lastno plažo. Okoli doma so prostorne zelene površine z obilo sence in prostora za počitek in
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
76
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
igro. Neposredno ob domu je v zalivu urejena plaža, morsko dno pa je večinoma prekrito z mivko. Sobe
so štiri do šest posteljne s pogradi.
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR.
Razpisanih prostih mest je 15 prostih mest.
B17 GLEDALIŠKO DRAMSKI
VSEBINE
Gledališče je področje igralskih umetnosti, ki se ukvarja z igranjem zgodb pred občinstvom s pomočjo
govora, giba, glasbe, plesa, zvoka in drugih igralskih umetnosti. Poleg standardnega pogovornega
sloga se lahko gledališče izvaja tudi v drugačnih oblikah, kot so improvizacijsko gledališče, kabaret,
pantomima. lutkovno gledališče.
CILJI IN NAMEN
Namen je spodbuditi k ustvarjalnosti vsakega posameznika in razvijanje svojevrstnega gibalnega in
gledališkega izražanja. Spoznali se bodo z osnovnimi tehnikami igralskega izražanja.
Končni cilj je, da sodelujejo vsi udeleženci po svojih sposobnostih.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Udelženci bodo spoznali način priprve za nastop na odru brez treme, imeli bodo govorne vaje, šli bodo
čez vse faze priprav do gleališke predstavitve. Program bo trajal 7dni.
TERMIN – LOKACIJA
24.08.-30.08.2014
ZLRO Savudrija - Počitniški dom Savudrija (Hrvaška) leži na Savudrijskem polotoku na površini več kot
20.000 m2 in je le 15 km oddaljen od slovensko-hrvaške meje. Leži neposredno ob morju, v zalivu z
veliko lastno plažo. Okoli doma so prostorne zelene površine z obilo sence in prostora za počitek in
igro. Neposredno ob domu je v zalivu urejena plaža, morsko dno pa je večinoma prekrito z mivko. Sobe
so štiri do šest posteljne s pogradi.
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR.
Razpisanih prostih mest je 15 prostih mest.
B18 LUTKOVNI
VSEBINE
Lutka je umetno izdelana figura, ki večinoma, ne
pa nujno - predstavlja osebo ali žival v okviru
različnih prestavitev. Obstajajo številne vrst lutk,
ki so uporabljene v okviru (lutkovnega) gledališča,
televizijske ali filmske produkcije, kot krojaške
lutke v izložbah trgovin (model človeškega trupa
za pomerjanje oblačil), itd. Lutke so lahko
premične ali nepremične. Premične se delijo na
ročne lutke (nataknejo se na prste roke), senčne
lutke (vidna je samo njihova senca na platnu),
marioneta ali viseča lutka (lutka na nitkah).
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
77
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
CILJI IN NAMEN
Namen je spodbuditi k ustvarjalnosti vsakega posameznika in razvijanje svoje komunikacije skozi lutko.
Spoznali se bodo z osnove izdelave lutke in osnovne tehnikami izražanja skozi lutke.
Končni cilj je, da sodelujejo vsi udeleženci po svojih sposobnostih.
NAČIN IZVAJANJA IN TRAJANJE
Izdelali in spoznavali bodo različne lutke s katerimi bodo na koncu zaigrali predstavo. Si ogledali
mogoče tudi kakšno poulično predstavo saj se bo v času program v Izoli marsikaj dogajalo. Program
bomo 7 dnevni.
TERMIN – LOKACIJA
13.07.-19.07.2014
Hotel Zarja – Hotel Zarja se nahaja na čudoviti lokaciji na bistriškem Pohorju. Nadmorska višina 1200
m in južna lega nudita optimalno kombinacijo prijetnega hladu gozdov in blagih sončnih žarkov.
Udobno nastanitev v sobah in hotelskih apartmajih, ki so sodobno opremljeni, zagotavljajo kakovost
bivanja in dajejo občutek domačnosti.
SPREMSTVO
Potrebno je zagotoviti enega spremljevalca/ko za tri OMDR.
Razpisanih prostih mest je 15 prostih mest.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
78
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PRIJAVNICE
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
VSE PRIJAVE MORATE ODDATI PREKO SPLETNE
APLIKACIJE!
Prilagamo vam samo po en obrazec za vsako obliko
seminarja. Družinam in spremljevalcem izročite tudi
pripadajoče gradivo!
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
79
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
POMEMBNO:
 PRAVOČASNO ZAGOTOVITE ZADOSTNO ŠTEVILO IN USTREZNE SPREMLJEVALCE –
NAPOTITE JIH NA IZOBRAŽEVANJE. PODAJTE JIM TOČNE, IN NE ZAVAJAJOČE PODATKE O
OMDR, KI JIH SPREMLJAJO, NAJ SE Z NJIMI SREČAJO IN SEZNANIJO.
 UPOŠTEVAJTE MERILO EN SPREMLJEVALEC ZA TRI OSEBE Z MDR OZ. PRILAGODITE ŠTEVILO
UDELEŽENCEV IN SPREMLJEVALCEV, RAZEN PRI DOŽIVLJAJSKIH TABORIH ENKE, KJER VELJA
PRAVILO EN SPREMLJEVALEC ZA ENO OSEBO.
 OSEBE, KI POTREBUJEJO SVOJEGA SPREMLJEVALCA, PRIJAVITE NA DOŽIVLJAJSKI TABOR
ENKE; STAREJŠE V PROGRAM NAMENJEN NJIM. PRIJAVIJO NAJ SE V PROGRAM, KI JE
PRIMEREN NJIM IN NJIHOVIM ZMOŽNOSTIM.
 EN SPREMLJEVALEC SE PO SKLEPU KOMISIJE LAHKO UDELEŽI NAJVEČ DVEH TEDENSKIH
OBLIK.
 PREVERITE ALI SO SPREMLJEVALCI ČLANI DRUŠTVA SOŽITJE. ČE NISO, JIH VČLANITE!
 SPREMLJEVALCI MORAJO PRED ZAČETKOM DELA PODPISATI DOGOVOR O
PROSTOVOLJNEM DELU (v prilogi). PO POTREBI PODPIŠEJO ŠE SOGLASJE ZA PREVOZ.
 NAGRADE SPREMLJEVALCEM NAJ SE IZPLAČUJEJO PO PRIPOROČILU ZVEZE (PRILOGA
TEGA RAZPISA). TAKOJ PO OPRAVLENEM DELU OZ. SEZNANITE SPREMLJEVALCE, KAJ SO
DOLŽNI NAPRAVITI PO ZAKLJUČENEM PROGRAMU.
 PRIPOROČAMO, DA SPREMLJEVALCE POIŠČETE TUDI MED STARŠI, VENDAR NE SMEJO
SPREMLJATI SVOJEGA OTROKA, NITI NE SMEJO LETOVATI V ISTI SKUPINI KOT NJIHOV OTROK.
 STROŠKE PREVOZA, KI JIH IZVAJA DRUŠTVO, POVRNE DRUŠTVO SAMO.
 NEPRAVILNA USMERJENOST UDELEŽENCA/-EV (ALI SPREMLJEVALCA/-KE) ZAVIRA AKTIVNI
POTEK PROGRAMA. ZAVIRANJE PROGRAMA GRE NA ŠKODO DRUGIH UDELEŽENCEV, KI SO
PRIJAVLJENI PRAVILNO IN SE ŽELIJO VKLJUČITI V PROGRAM POPOLNOMA.
 UDELEŽENCI Z ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI (KRONIČNE BOLEZNI, NALEZLJIVE BOLEZNI, PO
OPERACIJI IPD.) BI MORALI PRIDOBITI OD PRISTOJNEGA ZDRAVNIKA MNENJE O VKLJUČITVI V
ŽELENI PROGAM (LOKACIJO). ČE JE ZDRAVNIŠKO MNENJE, DA JE ZA OSEBO ALI ZA OSTALO
SKUPINO BOLJE, DA OSTANE V DOMAČI OSKRBI, NAJ SE NE VKLJUČUJE V PROGRAM.
 UDELEŽENCI MORAJO IMETI S SEBOJ STVARI, KI JIH POTREBUJEJO ZA SVOJO OSEBNO
HIGIENO (SANITETNI MATERIAL). S SEBOJ MORAJO IMELI TUDI PRIPOMOČKE (ROKAVICE,
BRISAČE, RAZKUŽILA ITN.) ZA SPREMLJEVALCE, DA JIH LAHKO UREDIJO.
 UDELEŽENCI MORAJO IMETI SEBOJ ZDRAVILA, ČE JIH POTREBUJEJO. POLEG MORAJO IMETI
TUDI OBVEZNO NAPISANO TERAPIJO, KI JIM JO NAPIŠE ZDRAVNIK, IN DOVOLJENJE STARŠEV
(SKRBNIKOV), KDO JIM LAHKO DAJE ZDRAVILA. S TERAPIJO UDELEŽENCA MORATE OBVEZNO
SEZNANITI TUDI NJEGOVEGA SPREMLJEVALCA.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
80
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PRIJAVNICA ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 2014
IME IN PRIIMEK___________________________________________________________SPOL :
Ž
M
KRAJ IN DATUM ROJSTVA ______________________________________________________________________
ULICA __________________________________________KRAJ IN POŠTNA ŠT.____________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA ________________________________________________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV ________________________________________________________________________
UDELEŽENCA PRIJAVLJAMO NA VSEBINO V OKVIRU PROGRAMA VŽU 2014
1. ŽELENA IZBIRA B_____ KRAJ IN TERMIN _______________________________________________________
REZERVNA IZBIRA B_____ KRAJ IN TERMIN _______________________________________________________
V PROGRAM SE VKLJUČUJEM PRVIČ :
DA
NE
NASLOV ZA POŠILJANJE (ČE NI ENAK NASLOVU UDELEŽENCA)
ULICA ________________________________________ KRAJ IN POŠTNA ŠT._____________________________
STARŠI ALI SKRBNIKI (OSEBE, KI BODO LAHKO DALE NAJVEČ PODATKOV O UDELEŽENCU)
IME IN PRIIMEK _____________________________________________________________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA _______________________________ELEKTRONSKI NASLOV ______________________
PODPISAN/A SEM SEZNANJEN/A S PROGRAMOM IN SE STRINJAM Z VKLJUČITVIJO MOJEGA
OTROKA/OSKRBOVANCA V PROGRAM.
KRAJ IN DATUM ______________________________
PODPIS OMDR________________________________PODPIS STARŠEV/SKRBNIKOV _______________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Prijavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
81
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
SOGLASJE ZA SPREMLJANJE
Spodaj podpisan/-a (ime in priimek) _________________________ soglašam z določitvijo
spremljevalca/-ke (ime in priimek) ______________________________za spremljanje
(ime in
priimek) _______________________________ v programu vseživljenjskega učenja v organizaciji
Zveze Sožitje. Spremljevalca/-ko bom seznanil/-a z vsemi potrebnimi informacijami in mu/ji dal vse
potrebne napotke. V času programa bom dosegljiv/-a na telefonski številki _________________.
Kraj in datum______________
PODPIS STARŠEV/SKRBNIKOV
____________________________
SOGLASJE ZA SLIKANJE IN SNEMANJE
Spodaj podpisan/-a (ime in priimek) __________________________________ soglašam za (ime in
priimek) __________________________, da se lahko posneti izdelki udeležencev programa, fotografije,
videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki dejavnosti in dejavnosti v Nacionalnih programih Zveze Sožitje
programih, uporabljajo za objavo v internih glasilih, na spletnih straneh organizacije Sožitje in drugih
publikacijah za predstavitev nacionalnih programov širši javnosti, ki jih izdaja Zveza Sožitje.
Kraj in datum________________________
PODPIS STARŠEV/SKRBNIKOV____________________
SOGLASJE ZA PREVOZ
Spodaj podpisan/-a (ime in priimek) _________________________ se strinjam, da (ime in priimek
voznika) ___________________________ opravi prevoze z vozilom, ki bo na voljo. Pelje na program
vseživljenjskega učenja (ime in priimek udeleženca)_____________________________ dne_________
in ga pripelje nazaj dne______________. Voznika smo seznanili s posebnostmi, ki se lahko pripetijo
pri prevozu. Dosegljiv/-a bom na telefonski številki _____________________________________.
V času programa lahko kateri koli spremljevalec v skupini ali vodja po potrebi opravi prevoz.
Kraj in datum________________________
PODPIS STARŠEV/SKRBNIKOV____________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
82
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PODATKI O UDELEŽENCU PROGRAMA VŽU – ZDRAVSTVENI KARTON ZA LETO 2014
V NADALJEVANJU JE TREBA IZPOLNITI ZELO ZAUPNE, OSEBNE PODATKE O UDELEŽENCU.
Predlagamo, da ta del vprašalnika izpolnijo starši, ali drug zakoniti zastopnik, ali oseba, ki udeleženca zelo dobro
pozna. Podpisana oseba jamči za natančnost in pravilnost podatkov.
Vljudno prosimo, da natančno izpolnite vse, kar je pomebno v zvezi z udeležencem, da bomo lahko zagotovili
varno in kakovostno izvedbo programa.
Mi pa zagotavljamo, da bomo podatke prenesli samo vodji izobraževalne vsebine, zaradi ustrezne priprave
programa in spremljevalcem za lažje razumevanje osebe, ki jo spremlja.
Prijavnice naj bodo izpolnjene točno in realno, saj netočni podatki ne koristijo nikomur. NIHČE ne bo
zavrnjen zaradi teže motnje ali posebnosti, pač pa lahko olepšana in pomanjkljiva dejstva povzročijo
veliko preglavic na samem programu.
IME IN PRIIMEK ___________________________________________________________SPOL M / Ž
KRAJ IN DATUM ROJSTVA______________________________________________________________
DIAGNOZA __________________________________________________________________________
V NADALJEVANJU USTREZNO OBKROŽITE:
KAM JE VKLJUČEN:
VDC
ZAVOD
ALI JE V DRUŽINI VEČ OMDR:
STOPNJA MOTNJE:
GIBANJE:
DRUGE OVIRANOSTI:
GOVOR:
DA
ZMERNA
DOBRO HODI
TEŽJA
NIMA
TEŽKA
HODI OB POMOČI
SLEP
GLUH
NEZRAZUMLJIVO GOVORI
BREZ PROBLEMOV
NIKAMOR
NE
GIBLJE SE POČASI
DOBRO GOVORI
HRANJENJE:
OŠPP
IMA DIETO
KOMBINIRANA
TRAJNO NA INVALIDSKE M VOZIČKU
DRUGO ______________________
POSAMEZNE BESEDE
NE GOVORI
PRETLAČENO
OPIS DIETE: _______________________________________________________________________________
EPILEPTIČNI NAPADI:
VSAKO DNEVNI
ALI JE SLADKORNI BOLNIK:
DA
OBČASNI
REDKI
NE
NE
OPIS SLADKORNE BOLEZNI: ____________________________________________________________________
KRVNI PRITISK:
NIZEK
NORMALEN
VISOK
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
83
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
ZDRAVSTVENE TEŽAVE:
DA
NE
OPIS ZDRAVSTVENIH TEŽAV: _______________________________________________________________
REDNO JEMANJE ZDRAVIL:
DA
NE
OPIS ZDRAVIL: ____________________________________________________________________________
ALI JE SAMOSTOJEN PRI JEMANJU ZDRAVIL:
ALI KADI:
DA
REDNO
OBČASNO
ALI PIJE ALKOHOLNE PIJAČE:
OSEBNA HIGIENA:
NE
NE
POGOSTO
SAMOSTOJEN
POTREBUJE NADZOR
OBČASNO
POTREBUJE MALO POMOČI
NE
POTREBUJE POMOČ
OPIS POMOČI, KI JO POTREBUJE PRI OSEBNI HIGIENI: ________________________________________
PLENICE:
DA
SPANJE:
NE
OBČASNO
BREZ PROBLEMA
SLABO
OPIS PROBLEMOV S SPANJEM:_________________________________________________________________
RAD IMA SPREHODE:
DA, ZMORE DALJŠE
RAD IMA ŠPORTNE AKTIVNOSTI:
DA, VENDAR KRATKE
DA
LE POSAMEZNE
NE PREVEČ
NE
KATERE ŠPORTNE AKTIVNOSTI IMA RAD:__________________________________________________________
PLAVANJE:
ODLIČNO
DOBRO
RAD IMA UMIRJENE DEJAVNOSTI:
S PRIPOMOČKI
DA
NE
NE
ZNANJA IN SPRETNOSTI: _______________________________________________________________________
ALI JE BOJEČ:
DA
VČASIH
NE
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
84
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
ČESA ALI KOGA SE BOJI – KAKO JE POTREBNO ODREAGIRATI:
______________________________________________________________________
ALI JE HITRE JEZE:
DA
VČASIH
NE
KAJ GA RAZJEZI – KAKO GA UMIRITI: ____________________________________________________________
ALI JE NEMIREN:
DA
VČASIH
NE
KDAJ POSTANE NEMIREN – KAKO GA UMIRITI: _____________________________________________________
ORIENTACIJA V PROSTORU:
ZELO DOBRO
ORIENTACIJA V OŽJEM OKOLJU:
ALI IMA RAD ŽIVALI:
DOBRO V ZNANEM
ZELO DOBRO
DA
DOBRO V ZNANEM
NE
SLABO
SLABO
SE JIH BOJI
DRUGE POSEBNOSTI: _______________________________________________________________________
IME IN PRIIMEK OSEBE, KI JE IZPOLNILA OBRAZEC: ___________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA:_______________________________________
DATUM: ___________________________________________________
PODPIS: _________________________________________________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
85
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
ODJAVA PRIJAVE
IZ VSEH OBLIK PROGRAMOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V LETU 2014
UDELEŽENEC/KA
IME IN PRIIMEK____________________________________________________ SPOL:
Ž
M
KRAJ IN DATUM ROJSTVA _____________________________________________________________
ULICA ____________________________________________KRAJ IN POŠTNA ŠT. ________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA________________________________________________________________
IZ DRUŠTVA SOŽITJE _________________________________________________________________
PRIJAVLJENI NA PROGRAM VŽU :________________________________________________________
V TERMINU: ________________________________ KRAJU: _________________________________
PRIJAVLJENE OBLIKE SE NE BOMO UDELEŽILI ZARADI (UTEMELJITEV): __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Odjavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
86
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PRIJAVNICA ZA EVIDENTIRANJE VSEH, KI ŽELIJO BITI SPREMLJEVALCI OMDR V PROGRAMU
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V LETU 2014
IME IN PRIIMEK___________________________________________________________SPOL :
Ž
M
KRAJ IN DATUM ROJSTVA ______________________________________________________________________
ULICA __________________________________________KRAJ IN POŠTNA ŠT.____________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA ________________________________________________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV ________________________________________________________________________
POKLIC, ZAPOSLITEV, SMER ŠTUDIJA: _____________________________________________________________
NAZIV PROGRAMA___________________________ KRAJ _____________________TERMIN________________
SPREMLJAL/A BOM ___________________________________________________________________________
ALI STE SE ŽE UDELEŽILI IZOBRAŽEVANJA?
DA
NE
S KATERIM ZNANJEM BI VI POPESTRILI IZVEDBO SAMEGA POGRAMA?__________________________________
___________________________________________________________________________________________
KAJ PRIČAKUJETE OD PROGRAMA?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
S PODPISOM POTRJUJEM, DA SO ZGORAJ NAVEDENI PODATKI TOČNI IN DA BOM RESNO IN ODGOVORNO
PREVZEL/A ZAUPANE NALOGE.
KRAJ IN DATUM ___________________________
PODPIS_________________________________________
IZPOLNI PREDSTAVNIK/-CA DRUŠTVA
Prijavo potrjuje društvo _______________________________________________________
Ime in priimek (odgovorna oseba za vodenje prijav)_________________________________
Telefonska številka (mobitela, v službi, doma) ______________________________________
Elektronski naslov ____________________________________________________________
Datum_______________
Podpis odgovorne osebe in žig ______________________
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
87
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
SOŽITJE, DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM
RAZVOJU___________________________________________________
(v nadaljevanju društvo)
IN (ime in priimek)
____________________________________________________________________________
(v nadaljevanju spremljevalec)
skleneta
DOGOVOR O SPREMLJENJU PRI VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU OSEB Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU TER POMOČI INVALIDOM PO 31. ČLENU ZAKONA O
DOHODNINI UL. 117/2006
Obveznosti spremljevalca/-ke
Spremljevalec bo pomoč invalidov opravljal/-a v času od ________ do ________.
Pomoč invalidov bo opravljal/-a v/na ____________________________________,
kjer bo vključen/-a v program _____________________________________ in bo izvajal/-a delo
spremljevalca/-ke osebe z motnjo v duševnem razvoju.
O svojem delu bo vodil/-a dnevnik, v katerega bo zapisoval/-a opravljeno število ur in opis
opravljenega dela. Redno se bo udeleževal/-a vsega izobraževanja in usposabljanja, ki ga bo
organizirala Zveza Sožitje oziroma društvo.
Spoštoval/-a ter izpolnjeval/-a bo naloge in odgovornosti spremljevalca/-ke, ki so priloga temu
dogovoru.
V času svojega sodelovanja v programu bo prisoten/-na ves čas pri vseh dejavnostih.
Vsi podatki o osebah, s katerimi dela, so zaupne narave in zato jih ne prenaša iz delovnega okolja.
Če mora spremljevalec/-ka iz utemeljenih ali neutemeljenih razlogov prekiniti dogovor o spremljanju,
bo za opravljanje dogovorjenih obveznosti pravočasno zagotovil/-a ustrezno zamenjavo v dogovoru z
društvom ali organizatorjem.
Obveznosti društva
 Poskrbi za strokovno vodenje in spremljanje spremljevalca/-ke med delom pri projektu.
Organizira potrebno izobraževanje za lažje delovanje spremljevalca/-ke.
 Določi mentorico/mentorja (vodja posebnih socialnih programov ali druga pooblaščena oseba),
ki se s spremljevalcem dogovori za način njune komunikacije.
 Mentor mora biti na voljo spremljevalcu/-ki vsaj enkrat na teden pred odhodom spremljevalca k
projektu. Mentorica/mentor: ______________________________ bo dosegljiv/-a na:
____________________. Mentorica/mentor daje spremljevalki/-cu temeljne informacije o delu
ter o osebi (osebah), ki jim daje pomoč.
 Skrbi za redne stike in odpravo morebitnih nesoglasij z organizatorjem ali vodjo posameznega
projekta.
 Društvo je dolžno spremljevalcu/-ki povrniti stroške, povezane z izvajanjem pomoči invalidov, in
sicer: __________________________________, ter nagrado za dobro opravljeno delo, ki jo odobri
pristojni organ društva.
V/na __________________
________________________ Žig
(podpis spremljevalca)
(podpis odgovorne osebe društva)
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
88
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
NALOGE IN ODGOVORNOSTI SPREMLJEVALCA/-KE
 Vsak, ki želi biti spremljevalec/-ka, mora poznati in v celoti sprejemati ter pri svojem
delu upoštevati Kodeks etičnih načel Zveze Sožitje.
 Vsak spremljevalec/-ka, ki se odloči, da bo spremljevalec/-ka OMDR, se mora ves čas
sodelovanja v programu zavedati, da bo zadovoljeval/-a želje in interese uporabnikov
naših programov. V tem času bo večkrat moral/-a pustiti ob strani svoje potrebe in
interese in se prilagoditi njihovim.
 Spremljevalec/-ka ima spoštljiv, prijazen in prijateljski odnos do udeležencev
programa.
 Spremljevalec/-ka pravočasno pridobi čim več informacij o osebah, za katere bo v
času trajanja programa odgovoren/-na. Tako kot so si OMDR različne, tako je tudi
različna stopnja pomoči, ki jo potrebujejo. Pri nekaterih je potrebno le vodenje in
usmerjanje, pri drugih pa konkretno sodelovanje in pomoč pri posameznih opravilih.
 Spremljevalec/-ka daje osebno pomoč glede na potrebe konkretnega uporabnika.
Glede na njegove zmožnosti in potrebe pomaga pri osnovnih življenjskih opravilih
(osebna nega, urejenost, pomoč pri hranjenju, življenjsko varnost, skrb za zdravje in
rekreacijo ipd.). Skratka, spremljevalec/-ka v celoti prevzame odgovornost za osebe,
ki jih bo spremljal/-a.
 Spremljevalec/-ka prevzame tudi vlogo družabnika/-ce in sogovornika/-ce OMDR.
Vzpostavi podporni človeški odnos in skrbi za osebnostni razvoj udeležencev.
 Spremljevalec/-ka skrbi, da se vsi udeleženci vključijo v skupino, ter jih navaja na
pravilne medosebne odnose in je pripravljen/-a ponuditi pomoč tudi tistim osebam,
za katere ni odgovoren/-na.
 Spremljevalec/-ka skrbno in odgovorno ravna s prevzetimi dokumenti (osebna,
zdravstvena izkaznica) in denarjem udeležencev.
 Spremljevalec/-ka dejavno pomaga udeležencem pri vključevanju v izobraževalni
program.
 Spremljevalec/-ka glede na potrebe programa in na svojo pobudo lahko sodeluje tudi
pri sami pripravi in izpeljavi izobraževalnega programa. Če bo želel/a, bo lahko
uporabil/-a svoje znanje, spretnosti in nagnjenja. Tu ima tudi možnosti, da se izkaže
kot prihodnji vodja programa.
 Spremljevalec/-ka mora biti kooperativen-a in pripravljen/-a sodelovati in si pomagati
z drugimi spremljevalci in vodjem.
 Spremljevalec/-ka se drži dogovorov. Ob težavah se posvetuje z vodjem programa ali
odgovorno osebo pri Zvezi Sožitje.
 Spremljevalec/-ka se zavezuje, da na taboru ne bo užival alkohola in drugih
prepovedanih substanc, saj to ne spada v izobraževalne programe.
 Spremljevalec/-ka mora biti član lokalnega društva SOŽITJE.
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
89
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
NALOG STORITVE ZA INVALIDE ŠT. _______
Odrejam, da ____________________________________________________________
opravi storitev za Društvo Sožitje ____________________________________________
za
invalide
v
programu
(naziv
_______________________________________________________________________
programa):
v kraju ___________________________ od _______________ do _________________
Datum:_______________
Žig
Vodja programa:
Izplačilo se izvrši na osebni račun predlagatelja obračuna na podlagi naloga, poročila/obračuna in
vsebinskega poročila o izvedbi storitve. Vsi podatki (davčna številka, naslov, številka osebnega računa
ipd.) izvajalca/ke so vpisani v evidenčnem listu in v bazi podatkov Društva Sožitje.
Pojasnilo:
Denarni prejemek po tem nalogu spada v 3. točko 31. člena Zakona o dohodnini (URL RS št. 13/11),
po kateri se ne plačuje dohodnine za občasno ali začasno nego ali pomoč invalidom, ki jih fizičnim
osebam izplačujejo reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ali
lokalni ravni. Poleg tega oprostitev na ta denarni prejemek spada tudi v 4. člen Zakona o posebnem
davku na določene prejemke (URL RS št. 72/93; 22/94; 45/95; 12/96 in 82/97)
POROČILO/OBRAČUN NALOGA STORITVE ZA INVALIDE
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
90
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
PODPISANI/A (priimek in ime)
_______________________________________
sem v času od _______________________ do__________________________,
v kraju _____________________________________________________________
za Društvo Sožitje: _______________________________________
opravil/a storitev za invalide – fizične pomoči osebi (obkroži):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
umivanje,
hranjenje,
oblačenje,
prhanje,
sprehajanje,
plavanje
drugo (navedi kaj) ____________________________________.
Izplačilo bo izvedeno na podlagi naloga št.: ___________________
Datum ______________
podpis_______________________
Podpis koordinatorja/vodje programa: _____________________________
obvezna priloga: Nalog za opravljanje storitve za invalide
Izpolni Društvo Sožitje
Opravljeno število ur:
Stroškovno mesto: ______________
_______________ ur
Št. ur x 3,00 €:
_______________ €
Skupaj za izplačilo:
________________ €
Pripravil/a:
Za izplačilo odobril/a:
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
91
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
SKLEP SEJE IZVRŠNEGA ODBORA DRUŠTVA SOŽITJE _______________________________
Z DNE _________________
DRUŠTVO NAGRADI PROSTOVOLJCA, KI PROSTOVOLJNO SODELUJE PRI
PROGRAMIH ZVEZE SOŽITJA IN DRUŠTVA SOŽITJE _____________________.
NAGRADA se izplačuje po naslednjih merilih:
za sodelovanje v vikend obliki = 25 evrov
za sodelovanje v tridnevni obliki = 35 evrov
za sodelovanje v štiridnevni obliki = 45 evrov
za sodelovanje v petdnevni obliki = 55 evrov
za sodelovanje na šest dnevni obliki = 65 evrov
za sodelovanje v tedenski obliki = 75 evrov
za sodelovanje v šest dnevni obliki za osebe, ki potrebujejo svojega spremljevalca =105 evrov
za sodelovanje v tedenski obliki za osebe, ki potrebujejo svojega spremljevalca = 120 evrov
______________________
(Kraj in datum)
_____________________________
Predsednik društva Sožitje
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
92
ZVEZA SOŽITJE – ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
AVTORSKE PRAVICE ZAVAROVANE.
SAMO ZA INTERNO UPORABO.
PREPOVEDANA STA RAZMNOŽEVANJE IN JAVNA UPORABA.
GRADIVO ZBRALA, PRIPRAVILA IN OBLIKOVALA:
strokovna sodelavka Tanja Anzelc
FOTOGRAFIJE:
posnetki sodelavcev pri izvedbi programov Zveze Sožitje in promocijski material izbranih
lokacij.
Program sofinanciara:
RAZPIS NAČIONALNIH PROGRAMOV 2014
93