Socialna bilanca (priloga) - ZKB

št.n. 31 majmaggio 2012
Evro in njegova
Poste Italiane S.p.a. SPEDIZIONE IN A.P. - 70% - D.C.B. TS - Registriran na sodišču v Trstu dne 03.01.2005 pod zap. št. 1098 - Registrato presso il Tribunale di Trieste il 03.01.2005 al n. progr. 1098
kriza _str. 6
L'euro e la sua
crisi _pag. 7
Obleka naredi
@loveka _str. 10
L'abito (non) fa il
monaco _pag. 11
V [email protected]
pokrajine ... _str. 16
Nel cuore della
provincia ... _pag. 17
"Novi sponzorji
niso problem" _str. 20
"Nuovi sponsor?
Nessun problema!"
Socialna bilanca (priloga)
Bilancio sociale (inserto)
_pag. 21
ZKB uvodnik
Spoštovani člani!
Občni zbor je pred vrati in priprave
nanj predstavljajo za našo strukturo
velik napor. Poleg običajnega vsakodnevnega delovanja se številni uradi
z direkcijo na čelu nahajajo pod dodatnim pritiskom. Če k temu dodamo še kar nekaj zdravstvene smole,
ki se je v zadnjih časih prijela vodilnega kadra, je slika dejansko še veliko kompleksnejša. Prav zaradi tega
dovolite, da v tem svojem začetku
uvodnika pohvalim prav te osebe, ki
z veliko odgovornostjo, požrtvovalnostjo in navezanostjo dokazujejo,
da dejansko predstavljajo za banko
pravo neprecenljivo oporo.
Sedaj pa nekaj besed o poslovanju v prejšnjem letu in o naši bilanci.
Vsi vemo, da se nahajamo v obdobju gospodarske in finančne krize ter
da, žal, za enkrat ne vidimo še posebnih signalov, ki bi zaznamovali ponoven prehod na boljše čase. Logično
je, da se taka situacija odraža tudi v
bilancah bank in tako tudi v naši.
A vendar mislim, da za nas, zadružno banko, ni ključnega pomena le
doseganje milijonskih vsakoletnih
dobičkov. Naša vloga je tudi v tem,
da smo na razpolago našemu članstvu, strankam in teritoriju v trenutku potrebe. In sedanjost je prav taka.
ZKB je tudi v prejšnjem letu nemoteno posojala. Dokaz tega je skupni
povišek posojil za dobre 3%. A posojanje ne predstavlja le vira dohodka, temveč tudi tveganje. Izgube pri
terjatvah so vedno boleče in moteče.
Žal je ta postavka v naši bilanci (tako
kot predvideno) po naših merilih visoka. Na območnih srečanjih vam je
naš ravnatelj že poročal o tem. Kot
ste verjetno že seznanjeni, je stanje
v drugih bankah zelo podobno, večkrat tudi veliko slabše. A glede tega
je moje osebno mnenje, da se moramo vedno zgledovati po tistih, ki so
boljši. Tolažiti se z nesrečami drugih
ustanov ne prinaša nobene pomoči.
Res pa je tudi, in to je zelo razveseljivo, da se je skupni znesek problematičnih terjatev znižal za več kot 18%,
kar nam vliva veliko upanja v boljše
bodoče rezultate.
Rad bi pa izpostavil še drugo dejstvo, ki je prispevalo k temu, da je
naš končni dobiček skromnejši od
tistih iz prejšnjih let. Upravni odbor
ZKB l’editoriale
Cari soci!
La nostra Assemblea è sempre più
vicina e i preparativi richiedono
un grande sforzo a tutta la nostra
struttura. Oltre a svolgere le abituali incombenze quotidiane molti dei
nostri uffici, con a capo la Direzione, sono sottoposti a pressioni supplementari in vista di quest’evento.
Se aggiungiamo a tutto ciò qualche inconveniente di natura sanitaria che si è abbattuto negli ultimi
tempi sui nostri quadri dirigenti, la
situazione diventa anche più complessa. Permettetemi quindi di
ringraziare in quest’editoriale tutti
coloro che con grande responsabilità, abnegazione e senso di appartenenza dimostrano di rappresentare un’incalcolabile risorsa peri il
nostro Istituto.
E ora qualche cenno sulla nostra
attività nello scorso esercizio e sul
nostro bilancio.
Tutti sappiamo di trovarci all’interno di una grave crisi economica
e finanziaria che, purtroppo, non
dà segnali di un prossimo miglioramento. È ovvio, quindi, che la
situazione si ripercuota anche sui
bilanci delle banche, quindi anche
della nostra.
Ma ciò nonostante ritengo che
per noi, banca cooperativa, la priorità non stia nel raggiungimento di
ricavi milionari in ogni esercizio finanziario. Il nostro ruolo sta anche
nell'essere a disposizione della nostra compagine sociale, dei clienti e
del territorio proprio in questi frangenti. E l'attualità è questa. La ZKB
ha continuato a erogare prestiti anche nello scorso anno come si può
dedurre dall'aumento complessivo
di quest'ultimi che supera il 3%. Ma
i prestiti non rappresentano solo
un guadagno, sono anche fonte di
rischio. Le sofferenze in questo settore sono sempre dolorose e problematiche. Questa voce del nostro
bilancio (d'altronde, come previsto)
è purtroppo piuttosto alta per i nostri punti di vista. Nei nostri incontri
zonali ve ne ha già parlato il nostro
direttore. Come probabilmente sapete, la situazione delle altre banche non è dissimile, anzi, talvolta è
addirittura peggiore. Ma su questo
punto ritengo che ci si debba misurare soprattutto con coloro che
stanno meglio, consolarsi con le
disavventure altrui non migliora le
cose. Ma è altresì vero, e questo è
un dato positivo, che il totale delle
sofferenze problematiche è diminuito di più del 18% facendo ben
sperare per i futuri risultati.
A questo punto vorrei sottolineare un altro fatto che ha contribuito a ridimensionare i nostri profitti
rispetto agli anni precedenti. A suo
tempo, infatti, il nostro Consiglio di
Amministrazione ha deciso di non
voler gravare eccessivamente sulle
tasche dei nostri soci e dei nostri
clienti con l'aggiunta di spese e
commissioni. Analogamente, per
assicurare ai nostri soci le migliori
condizioni possibili, abbiamo con-
Odgovornik urednik
Direttore responsabile
Primož Sturman
Sodelavci
Hanno collaborato
Sergij Stancich
Adriano [email protected]@
Matej Caharija
Peter [email protected]
Tjaša Komac
Igor [email protected]
Vile&Vampi
Urad za @lane in teritorij/
Ufficio soci e territorio ZKB
Prevodi
Traduzioni
Maja Pertot Kokorovec
Fotografije
Fotografie
Foto Kroma
Arhiv/Archivio ZKB
Naslovnica
Copertina
Zgonik/Sgonico
Logo ob mednarodnem letu zadrug/
Logo dell'anno internazionale delle
cooperative
Tisk
Stampa
Graphart Printing srl
Tiskano na ekoloœkem papirju
Stampato su carta ecologica
ZKB uvodnik
se je namreč svoj čas odločil, da ne
bo v teh kriznih časih znatno segal v
žepe predvsem naših članov in tudi
strank, z zaračunavanjem dodatnih
stroškov in provizij. Ravno tako smo
se odločili za skromnejši manever (v
primerjavi z ostalimi bankami) pri zaračunavanju obrestnih mer, vedno v
luči zagotovitve čim boljših pogojev
našemu članstvu Če primerjam našo
bilančno postavko, ki zadeva skupne iztržene provizije, z doseženim
rezultatom nam po velikosti najbolj
podobnih deželnih zadružnih bank,
je razlika precejšnja oz. povprečno
skoraj 1.000.000 evrov. Zavedam se,
da je znesek nedvomno pomenljiv, a
upravni odbor je mnenja, da je v takih časih naša izbira smotrna.
Zaupanje v našo ustanovo je v
stalnem vzponu, saj se je skupni znesek vlog tudi lani povišal za skoraj 4%,
pri neposrednih vlogah pa beležimo
povišek za skoraj 3%. Rezultat je med
najboljšimi v deželnem merilu in če
pomislimo na pomembnost vlog za
možnost podeljevanja posojil, smo
lahko z doseženim zelo zadovoljni.
Za konec naj povem, da znaša
doseženi dobiček lanske poslovne
dobe približno 216.000 evrov, znesek podpor teritoriju pa približno
340.000 evrov.
Vse povedano lahko strnem v
izjavi, da je tudi v lanskem letu Zadružna kraška banka dosegla svoj
glavni staturani cilj: „Zadružni namen
je podpirati člane in pripadnike krajevne skupnosti pri bančnih poslih in
storitvah s ciljem, da se izboljšajo njihove moralne, kulturne in gospodarske razmere ter s promocijo razvoja
zadružništva ter kulture varčevanja
in skrbstva ...“
Vljudno vas vabim na občni zbor,
ki bo dne 4. maja ob 18.30 v zgoniški
telovadnici.
Nasvidenje!
Predsednik Upravnega
odbora ZKB
Sergij Stancich
Ženske Zk
ZkB oB
oB 8. marcu
Uslužbenke ZKB so se tudi letos odločile, da bodo denar, ki jim ga je banka namenila za darilo ob mednarodnem dnevu žena, darovale v dobrodelne namene. Prispevek v višini 1.500 evrov je bil nakazan skladu FONDAZIONE AZZURRA ONLUS –
Associazione malattie rare (Društvo za manj razširjene bolezni) iz Trsta, ki skrbi za
pomoč družinam v stiski.
4
ZKB l’editoriale
venuto di adottare una manovra
più modesta (rispetto alle altre
banche) nel calcolo dei tassi d'interesse. Se raffronto la nostra voce di
bilancio che riguarda il totale delle
commissioni prelevate con il risultato ottenuto dalle altre banche di
credito regionali più simili a noi, la
differenza risulta piuttosto consistente e cioè in media quasi un milione di euro. Pur rendendosi conto
che si tratta di una somma consistente, il Consiglio d'amministrazione ha ritenuto che si sia trattato
di una scelta sensata.
La fiducia nel nostro Istituto è in
continua crescita, la raccolta totale
è aumentata anche l'anno scorso
del 4%, la raccolta diretta ha registrato una crescita del quasi 3%. Il
risultato è tra i migliori a livello regionale e se pensiamo all'importanza della raccolta per l'erogazione
dei prestiti, possiamo essere molto
soddisfatti del risultato ottenuto.
Alla fine vorrei comunicarvi che
l'utile dell'ultimo esercizio ammonta a circa 216.000 euro, l'ammonta-
re dei sostegni al territorio a circa
340.000 euro.
Quanto detto può essere sintetizzato nella constatazione che
anche nello scorso esercizio la
ZKB ha raggiunto il suo principale obiettivo statutario: »La Società
ha lo scopo di favorire i soci e gli
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di
banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi
e promuovendo lo sviluppo della
cooperazione, l'educazione al risparmio e la previdenza …«.
Vi invito cordialmente a presenziare all'Assemblea dei soci che si
terrà il 4 maggio alle 18.30 nella palestra di Sgonico.
Arrivederci!
Il presidente del CdA della ZKB
Sergio Stancich
Le donne deLLa ZkB L'8 di marZo
Le impiegate della ZKB hanno anche quest‘anno deciso di voler donare il contributo a loro elargito dall‘Istituto di credito in occasione della Giornata mondiale della
donna in beneficenza. La somma di 1.500 euro è stata quindi devoluta alla FONDAZIONE AZZURRA ONLUS – Associazione malattie rare di Trieste che si occupa di famiglie in difficoltà.
5
ZKB dogodki
Evro in njegova kriza
Konec marca je Zadružno kraško
banko in njene člane v sklopu že
utečenih območnih srečanj obiskal
ekonomist iz Veneta prof. dr. Enrico Geretto, ki predava na Univerzi
v Vidmu. Geretto je spregovoril o
krizi skupne evropske valute evro,
svoje predavanje pa je pomenljivo
naslovil Sedanjost in prihodnost
evra: kronika epohalnega polletja.
Kot vsi dobro vemo, so evropske
države skupno valuto formalno
vpeljale leta 1999, v obtok pa so
evrski bankovci in kovanci stopili
1. januarja 2002. Za naše kraje se je
pomemben dodaten mejnik odvil
pet let kasneje, ko je v evrsko območje stopila tudi Slovenija.
Geretto je v uvodu svojega predavanja poudaril predvsem dejstvo, da je bilo leto 2011 za skupno
evropsko valuto zelo boleče. Kot
vemo, se je finančna in gospodarska kriza pred nekaj leti začela v
Združenih državah Amerike in se
nato prelila tudi na evropska tla,
6
tu pa „povlekla“ na dan slabosti našega evropskega sistema, največje
med katerimi je prav pomanjkanje
usklajenosti finančne politike na
celotnem evrskem območju. Nekatere evropske države so prezadolžene, v oči bode predvsem primer
Grčije, a dobro se ne piše niti Irski,
Portugalski in nenazadnje Italiji.
Italijanski javni dolg namreč znaša skoraj dvatisoč milijard evrov, z
znižanjem ratinga oziroma stopnje
zaupanja vlagateljev pa se je povišal t.i. spread, torej razlika v obrestni
meri med italijanskimi in nemškimi
državnimi obveznicami. V primeru
vedno večjega nezaupanja je treba
namreč vlagatelje skušati pritegniti z vedno zanimivejšimi obrestnimi merami, kar pa lahko privede
do defaulta, in sicer nezmožnosti
odplačevanja dolga in dejanskega
bankrota države.
V nadaljevanju je dr. Geretto
spreg ovoril o tem, da se je težišče
svetovnega razvoja in gospodarstva dejansko že premaknilo na Tihi
ocean. Če je nekoč veljalo, da je bil
dominanten Atlantik, ki je povezoval Evropo in zahodno ameriško
obalo (East Coast), je danes veliko večji razvoj in potencial zaznaven med ameriško zahodno obalo
(West Coast) – dovolj je namreč pomisliti na Silicijevo dolino (Silicon
Valley) v Kaliforniji – ter deželami
Daljnega Vzhoda.
Predavatelj se je nato spustil v
analizo stanja pri nas. V Evropi je
gospodarstvo v stagnaciji oziroma
recesiji, saj banke ne odobravajo
posojil podjetjem, ampak družinam, ki se vedno bolj zadolžujejo
pri odplačevanju vsakdanjih dolgov. Glede italijanskega javnega
dolga pa velja povedati, da je le-
ZKB eventi
L'euro e la sua crisi
Alla fine di marzo, nell’ambito dei
già consolidati incontri zonali, il Credito cooperativo del Carso e i suoi
soci hanno ospitato l’economista
veneto prof. dott. Enrico Geretto,
docente presso l’Università di Udine.
Geretto ha parlato della crisi della
valuta comune europea, l’euro, intitolando significativamente il proprio
intervento “Presente e futuro dell’euro: cronaca e patologia di un semestre epocale”. Come ben sappiamo,
la valuta comune è stata formalmente introdotta nei paesi europei nel
1999, mentre l’effettiva circolazione
dell’euro ha avuto inizio il 1 gennaio
2002. Per le nostre terre c’è stato poi
un ulteriore significativo passaggio
cinque anni dopo, quando anche la
Slovenia aveva fatto il proprio ingresso nell’ Eurolandia.
Nell’introdurre il proprio intervento Geretto ha rilevato soprattutto quanto doloroso sia stato il 2011
per la comune valuta europea.
Com'è noto, la crisi finanziaria ed
economica ha avuto la propria origine alcuni anni fa negli Stati uniti
d'America, da dove è tracimata anche sul suolo europeo facendo
emergere tutte le debolezze del nostro sistema continentale, tra cui soprattutto l’assenza di una politica
economica coordinata nell'intera
area dell'euro. Alcuni paesi europei
sono gravati da un enorme debito
pubblico, salta agli occhi il caso della Grecia, ma non sono certamente
da meno neanche l'Irlanda, il Portogallo e la stessa Italia. Il debito sovrano italiano ammonta, infatti, a quasi
duemila miliardi di euro e con l'abbassamento del rating ossia del livello di fiducia degli investitori è sa-
lito anche il c.d. spread, cioè la differenza del tasso d'interesse tra i titoli
di stato italiani e tedeschi. Alla luce
di una sfiducia crescente è necessario attrarre gli investitori con tassi
d'interesse più redditizi che però alla
lunga possono causare il c.d. default,
cioè l'incapacità di far fronte al pagamento del debito e quindi la bancarotta dello stato stesso.
Proseguendo nel suo intervento
il dott. Geretto ha fatto notare come
il baricentro dello sviluppo e
dell'economia mondiali si siano in
effetti già trasferiti sulle sponde
dell'Oceano Pacifico. Se in passato
era stato dominante l'Atlantico che
collegava l'Europa e la Costa americana occidentale (East Coast), oggi
lo sviluppo e i potenziali maggiori si
collocano tra la costa americana occidentale (West Coast) – basti pensare alla Silicon Valley in California –
ed i paesi dell'Estremo Oriente.
Il relatore è poi passato all'analisi
della situazione più vicina a noi. In
Europa l'economia ristagna o è in recessione poiché le banche non erogano prestiti alle imprese preferendo loro le famiglie che sono sempre
più indebitate per far fronte alle necessità quotidiane. Rispetto al debito pubblico italiano però va detto
che la metà del suo valore risiede
nelle mani degli stranieri. In materia
fiscale l'Europa ha fatto quello che
ha potuto, ma restano comunque
necessarie misure di risparmio molto severe. Un ulteriore passo avanti,
ritiene Geretto, potrebbe essere fatto con l'istituzione di un Ministero
europeo delle finanze che avrebbe il
compito di armonizzare le politiche
dei singoli paesi dell'Eurolandia. Il
Težišče svetovnega
razvoja in
gospodarstva se je
dejansko že
premaknilo na Tihi
ocean
Il baricentro dello
sviluppo e
dell'economia
mondiali si sono in
effetti già trasferiti
sulle sponde
dell'Oceano Pacifico
7
ZKB dogodki
Enrico Geretto in njegovi openski
slušatelji
Enrico Geretto e il suo pubblico
di Opicina
8
ta v polovični meri v rokah tujcev.
Evropa je sicer na fiskalnem področju naredila, kar je mogla, to pa
seveda predpostavlja precej hude
varčevalne ukrepe. Nadaljni korak
naprej bi bil, tako Geretto, ustanovitev evropskega finančnega ministrstva, ki bi usklajevalo politike
posameznih držav evro območja.
T.i. Fiscal compact namreč predvideva znižanje deficita na vrednosti
od 0 do 0,5% BDP-ja, kar je močan
zategljaj v primerjavi z Mastrichtskim aktom stabilnosti, ki je predvideval 3%. Do leta 2053 bo treba
italijanski javni dolg prepoloviti, ga
torej zmanjšati od sedanjih 120 na
60% BDP-ja. Ta mera je bila za večino evropskih držav tudi pogoj za
vstop v evrsko območje, kar pa se v
primeru Grčije in Italije ni upoštevalo. Kar se tiče Grčije same, bo ta
s pomočjo mednarodnih posojih
svoj javni dolg znižala za 40% in ga
tako izenačila z italijanskim. Italijo
bo to stalo 25 milijard evrov, ki jih
bo morala odtegniti svojim javnim
financam. Italijanski finančni manever bo leta 2014 vreden več kot 80
milijard evrov, kar pomeni, da bodo
morali to vsoto plačati ljudje, tako
državni kakor zasebni uslužbenci
in upokojenci. Druga polovica leta
2012 bo po napovedih zelo huda,
saj se bo DDV iz sedanjih 21 dvignil
na 23%.
V sklepnih mislih svojega posega je dr. Geretto omenil tudi pokojnega ekonomista Tommasa Padoo
Schioppo, ki je bil po njegovem
mnenju dober minister, žal pa še
pred nekaj leti zavest o tako hudi
krizi ni bila še v ospredju. Njegovo
vlogo je idealno prevzel sedanji
predsednik vlade Mario Monti, ki
kljub nekaterim strogim varčevalnim ukrepom dela na področju
kredibilnosti Italije v svetu in posledičnega vlaganja tujega kapitala
na Apeninski polotok. Kako torej
naprej? Z razliko od drugih držav
družine v Italiji še niso tako zadolžene. Banke kljub vsemu čutijo veliko pomanjkanje likvidnosti. Ljudje
se namreč ne odločajo za bančne
vloge, kar ni dobro. V tem pogledu
so zadružne banke na slabšem, saj
so imele približno tretjino prihodka
od ostalih bank. Relativno dobro pa
v Italiji poslujejo tuje banke. Temeljnega pomena pa seveda ostaja zaupanje posameznika in družbe v
bančni, finančni in fiskalni sistem.
ZKB eventi
c.d. Fiscal compact prevede, infatti,
la riduzione del deficit a valori compresi tra lo 0 e lo 0,5% del PIL, il che
rappresenta una notevole stretta rispetto al Patto di stabilità di Maastricht, che si fermava al 3%. Fino al
2053 il debito pubblico italiano dovrà essere dimezzato, cioè ridotto
dall’attuale 120% fino al 60% del PIL.
Si tratta del tasso che per la gran
parte dei paesi europei ha costituito
la condizione per entrare nella zona
euro, anche se nel caso della Grecia
e dell'Italia sono state fatte delle eccezioni. Per quanto riguarda la Grecia, con l'aiuto dei prestiti internazionali il debito pubblico verrà abbassato del 40% e verrà quindi allineato al debito italiano. Per l'Italia
questo si traduce in un costo di 25
miliardi di euro che dovranno essere
distratti dalle sue finanze pubbliche.
La manovra finanziaria italiana am-
monterà nel 2014 a più di 80 miliardi
di euro che dovranno essere pagati
dai cittadini, dai dipendenti pubblici
e privati e dai pensionati. La seconda metà del 2012 sarà molto difficile, dicono le previsioni, anche perché l'I.V.A. salirà dall'attuale 21% al al
23%.
Nella parte finale del suo intervento il dott. Geretto ha ricordato
anche lo scomparso economista
Tommaso Padoa Schioppa che è
stato, a suo modo di vedere, un
buon ministro, ma purtroppo a quel
tempo non ci si rendeva ancora
conto della gravità della crisi incombente. Il suo ruolo è stato idealmente assunto dall'attuale Presidente
del Consiglio Mario Monti che ha
adottato misure molto severe per
accrescere la credibilità italiana nel
mondo e per attrarre gli investimenti di capitale straniero nella nostra
penisola. E come procedere d'ora in
poi? A differenza degli altri paesi le
famiglie italiane non sono ancora
eccessivamente indebitate. Le banche soffrono comunque la mancanza di liquidità. I cittadini, infatti, stanno rinunciando ai depositi bancari e
questo certamente non è un bene.
Da questo punto di vista soffrono
maggiormente le banche di credito
cooperativo perché un terzo dei loro
introiti proveniva dalle altre banche.
Risultati relativamente buoni sono
registrati in Italia dalle banche straniere. Essenziale rimane comunque
la fiducia degli individui e della società nel sistema bancario, finanziario e fiscale.
Grčija bo s pomočjo
mednarodnih posojil
svoj javni dolg
izenačila z italijanskim
Il debito pubblico
della Grecia con
l'aiuto dei prestiti
internazionali verrà
allineato a quello
italiano
9
ZKB intervju
Obleka naredi @loveka
vali pletenine in me je dejansko navduševala nad tem poklicem. Po gimnaziji sem se odločila za študij na Oddelku za oblikovanje in tekstilnih oblačil na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Že med študijem
me je pričelo zanimati svetovanje za
celovito podobo osebnosti (imidž
consulting). Šele naknadno, ko sem v
svojih mislih ustvarjala ta poklic, sem
ugotovila, da se je ta veda takrat začela razvijati.
Prav vsi se vsak dan oblečemo. Pa o
obleki kaj vemo? Jo znamo kupiti,
kombinirati in izbirati za različne priložnosti? Poznamo njeno sporočilnost? Z iskanjem odgovorov na tovrstna vprašanja se v knjigi z naslovom Obleka - kaj, kdaj, kako ukvarja
svetovalka za kulturo oblačenja Lea
Pisani, ki pomaga ljudem pri zavestnem oblikovanju svojega videza,
posreduje to znanje zaposlenim v
podjetjih in predava na Visoki šoli za
dizajn v Ljubljani.
Kako se vam je porodila želja po
spoznavanju kulture oblačenja?
S to kulturo smo pravzaprav živeli že
doma. Mama je bila oblikovalka v takratni Almiri, kjer so v glavnem izdelo-
10
Kdo prihaja k vam po nasvete?
Ljudje, ki bi želeli vedeti nekaj več o
svojih naravnih danostih in nasploh
o kulturi oblačenja. Nekako, tako
pravim, da človeku nastavljam ogledalo in mu torej pomagam, da se
spozna in nato oblikuje svojo vizualno istovetnost: s tem bo hitreje nakupoval, boljše koordiniral svojo
garderobo in prihranil denar. Iz statistik izhaja, da, denimo, Slovenke, a
velja tudi za druge, imajo v svojih
garderobah okrog 70 % oblek, ki jih
ne nosijo: gre za posledico nepoznavanja kulture oblačenja in predanosti impulzivnim nakupom.
Odkod to nepoznavanje kulture
oblačenja?
Ta odnos se je v Sloveniji izgubil v
prejšnjem sistemu. S predavanji, ki jih
imam za Slovik, sem opazila, da, denimo, študentje in dijaki v Italiji veliko
več vedo o kulturi oblačenja kot pa mi
v Sloveniji: nekako jim je to znanje položeno v zibelko. Lepo oblačenje je
bilo pod socializmom celo malo zasovraženo, kot da bi šlo za predmet neke
»gnile buržoazije.« Zgodovinsko gle-
ZKB intervista
L'abito (non) fa il monaco
Tutti noi ci vestiamo ogni giorno.
Ma cosa sappiamo degli abiti? Sappiamo comperarli, combinarli e sceglierli per le varie occasioni? Sappiamo riconoscerne la comunicatività?
Le risposte a queste domande sono
l’argomento del libro Obleka - kaj,
kdaj, kako (L’abito – cosa, quando,
come) scritto dalla consulente per la
cultura dell’abbigliamento Lea Pisani, che aiuta le persone a modellare
coscientemente il proprio aspetto,
che trasmette le sue conoscenze ai
dipendenti delle imprese e insegna
presso la Scuola superiore di disegno industriale a Lubiana.
Come è sorta in lei la voglia di conoscere la cultura dell’abbigliamento?
Ho convissuto con questa cultura già
a casa mia. La mamma era disegnatridisegnatri
ce di modelli presso l’Almira di allora,
dove si producevano soprattutto capi
di maglieria, e ha cercato di entusiaentusia
smarmi per questa professione. Al terter
mine del ginnasio ho scelto lo studio
presso il Dipartimento per il disegno e
l’abbigliamento tessile della Facoltà di
scienze naturali e tecnologiche di LuLubiana. Sin dai tempi degli studi mi sono
interessata dell’image consulting. Solo
dopo, mentre cercavo di riflettere sulsulla possibilità di svolgere questo tipo di
professione, mi sono resa conto che
proprio in quei tempi questa scienza
cominciava ad affermarsi.
Chi si rivolge a lei per farsi consiconsigliare?
Coloro che vorrebbero saperne di più
delle proprie doti naturali e della culcultura dell’abbigliamento. Io dico che in
un certo senso fornisco all’individuo
uno specchio per potersi conoscere
e quindi formarsi una propria identità
visiva: così potrà procedere più velocemente ai propri acquisti, coordinerà
meglio il sua guardaroba e risparmierà
denaro. Le statistiche dimostrano che
ad es. i guardaroba delle slovene, ma
vale anche per le altre, contengono
il 70% di abiti che non vengono mai
indossati: è il risultato della non conoscenza della cultura dell’abbigliamento e degli acquisti compulsivi.
Che origine ha questa scarsa conoscenza della cultura dell’abbigliamento?
In Slovenia è frutto del passato sistema. Nelle lezioni che tengo allo Slovik
ho potuto constatare che ad es. in Italia gli studenti sono più esperti nella
cultura dell’abbigliamento rispetto a
noi in Slovenia: sono conoscenze che
si portano dalla culla. L’abbigliamento
accurato era addirittura malvisto ai
tempi del socialismo, quasi si trattasse
di un prodotto della “borghesia marcia”. Storicamente è esistita in Slovenia
una forte industria tessile, ma ciò nonostante la cultura dell’abbigliamento
era poco curata.
Slovenke imajo v
svojih garderobah
70% oblek, ki jih ne
nosijo
I guardaroba delle
slovene contengono il
70% di abiti che non
vengono mai
indossati
Lei dice nel suo libro che l’immagil’immagi
ne dell’uomo deve essere onnicomonnicom
prensiva, armonica e interessante.
Come ottenere tutto ciò?
L’immagine ideale è quella che rispecrispec
chia le caratteristiche della personalipersonali
tà. Nella scelta e nella combinazione
dei capi è essenziale partire da se
stessi. Siamo noi a sapere qual è il nonostro stile di vita e quali sono le nostre
esigenze quotidiane e professionali.
Se nel vestirci ne teniamo conto, ototterremo un’immagine bene assortita
11
ZKB intervju
dano je v Sloveniji obstajala močna
tekstilna industrija, vendar kljub temu
kulture oblačenja nismo gojili.
V knjigi pravite, da mora biti podoba
človeka celovita, skladna in zanimiva. Kako to doseči?
Idealna podoba je tista, ki je odsev
osebnostnih lastnosti. Bistvo je, da pri
izbiri in kombiniranju oblačil izhajamo
iz sebe. Sami vemo, kakšen je naš način življenja in katere so naše dnevne
in poslovne priložnosti. Če se oblečemo glede na te, pridemo do neke
skladne podobe, ki funkcionira. V kolikor naša podoba govori o nas samih,
je prav, da se je zavedamo. Oblikovati
svoj slog ni enostavno: potreben je
trud, čas in denar, ki pa pride šele na
zadnje mesto.
V preteklosti so za videz moškega
bolj skrbele žene. Kako je danes s
tem? Ali znajo moški dovolj samostojno in dobro skrbeti za svojo podobo?
Najboljšo podobo imajo tisti moški, ki
sami izbirajo oblačila: znajo naravno
izbirati prave barve, imajo dobro izdelan slog in torej odlično garderobo.
Moški v primerjavi z ženskami na tem
področju veliko manj zgrešijo: nimajo
problema s posnemanjem drugih, ne
poznajo impulzivnih nakupov in imajo zelo racionalen pristop do svoje podobe. Velikokrat se zgodi, da so tisti
moški, ki jim ženske kupujejo obleke,
oblečeni v barve, ki pristajajo ženam,
ne pa njim.
Povedati moram, da se seminarjev, ki
jih organiziram, udeležuje veliko število moških slušateljev, ki so izredno dobri poslušalci, več sprašujejo kot ženske in brez zadržkov povedo svoje
mnenje.
12
Kako v konkretnem pomagate osebi, ki vas vpraša za nasvet?
Pri individualnem svetovanju ugotavljamo slog oblačenja, barve, obliko
postave, kroj in primerno raven oblačenja za določene priložnosti. Česar
marsikdo ne pozna, je dejstvo, da nas
je narava dejansko pobarvala harmonično: to harmonijo opažamo na barvah kože, oči in las, ki jo mi želimo nadaljevati z barvami oblačil. Če le-te
poznamo, boljše seveda izgledamo,
koža tudi, oči dobijo lesk, hitreje nakupujemo in odlično usklajujemo kose
oblačil.
Na osnovi svojih izkušenj, v kolikšni
meri so ljudje v povprečju usklajeni
s svojo naravno podobo?
Moški zelo dobro poznajo svoje barve. Včasih pa ženska živi v napačnih
barvah: lahko, denimo, živi v barvah
svoje matere, ki je dominantna v njenem okolju, ali pa svoje sestre, ki ima
že izdelan svoj slog. Vsekakor, četudi
imamo občutek za estetiko, sami težko ugotovimo celotno paleto barv, ki
nam pristajajo. Princip je v tem, da vsi
lahko nosimo skorajda vse barve, važni so pa podtoni, intenziteta in kombiniranje barv. Čeprav izgleda preprosto, barvna analiza ni enostavna.
Lahko rečemo, da napake pri oblačenju izhajajo iz dejstva, da ljudje
samih sebe ne dovolj poznamo?
Da se ne vidimo! O tem je pisal že prof.
Anton Trstenjak, ki je opozoril kako,
takrat ko se postavimo pred ogledalo,
vidimo tisto podobo kakršno bi želeli
videti oz. kakršno mislimo, da drugi
vidijo na nas. Realna podoba je nam
večkrat zamegljena tudi zaradi tega,
ker smo pred ogledalom statični: ni
mimike telesa in barve glasu, ki v vsakdanu zelo vplivata na našo podobo.
ZKB intervista
che funzionerà. Se è vero che la nostra
immagine parla di noi stessi, è giusto
rendersene conto. Creare il proprio stile non è semplice: servono impegno,
tempo e denaro, ma questo occupa
soltanto l’ultimo posto.
In passato erano le donne a curarsi
dell’aspetto degli uomini. È ancora
così? Gli uomini sono capaci di curare la propria immagine autonomamente e con buoni risultati?
I più curati nell’immagine sono gli
uomini che scelgono da sé il proprio
abbigliamento: sanno scegliere naturalmente i colori migliori, hanno uno
stile ben compiuto e quindi un ottimo
guardaroba. Rispetto alle donne gli
uomini compiono meno errori in questo campo: non si pongono il problema di imitare gli altri, non conoscono
gli acquisti compulsivi ed hanno un
approccio molto razionale alla propria
immagine. Succede spesso che propro
prio gli uomini a cui sono le donne a
scegliere gli abiti, indossino dei colori
che stanno bene alle donne e non a
loro stessi.
Devo però aggiungere che i seminari
che organizzo sono frequentati da un
gran numero di maschi che sono dede
gli ascoltatori molto attenti, che ponpon
gono più domande delle donne ed
esprimono le proprie opinioni senza
alcuna riserva.
E nel concreto, come aiuta una perper
sona che si rivolge a lei per un conconsiglio?
Nel consulting individuale verifichiaverifichia
mo lo stile dell’abbigliamento, i colori,
la conformazione del corpo, il modelmodello e l’adeguatezza dell’abbigliamendell’abbigliamen
to per le varie occasioni. Quello che
molti non sanno è che la natura ci ha
colorati armonicamente: l’armonia si
vede nel colore della pelle, degli ococchi e dei capelli e va completata con i
colori dell’abbigliamento. Se teniamo
conto di tutto ciò miglioreremo il nostro aspetto, anche quello della pelle,
gli occhi acquisteranno in brillantezza,
i nostri acquisti saranno più veloci e i
capi di abbigliamento saranno ottimamente coordinati.
In base alle sue esperienze, in media, in quale misura le persone
sono armonizzate con la propria
immagine naturale?
Gli uomini conoscono molto bene
i propri colori. La donna talvolta vive
nei colori sbagliati: può ad es. vivere
nei colori della propria madre che è
dominante nel suo ambiente, o della
propria sorella, che ha già un suo stile
ben definito. Comunque, anche chi
ha il senso dell’estetica, trova difficildifficil
mente da sè tutta la gamma di colori
che gli si addice. Il principio sta nel fatfat
to che tutti possiamo indossare quasi
tutti i colori, ma sono importanti le
sfumature, l’intensità e la combinaziocombinazio
ne dei colori. Anche se può sembrare
semplice, l’analisi dei colori non è cosa
agevole.
Najboljšo podobo
imajo tisti moški, ki
sami izbirajo oblačila
I più curati
nell’immagine sono
gli uomini che
scelgono da sé il
proprio
abbigliamento
L’abbigliamento sbagliato può esessere ricondotto al fatto che conocono
sciamo troppo poco noi stessi?
Piuttosto al fatto che non ci vediamo!
13
ZKB intervju
Ni pa lahko izbirati primernih oblačil
v trgovinah, ki ponujajo ogromno
količino oblek in barv…Večkrat tolikšna izbira človeka naredi živčnega
oz. zmede in zato kupi napačno
obleko...
Velja. V veliki trgovini človek ne more
sam nakupovati. Vse večje trgovine
imajo zaposlene svetovalce in čudim
se, da se ljudje teh večkrat ne poslužujejo.
Po svetovanju tudi sama pomagam
pri nakupih v velikih trgovinah, kjer je
ogromna izbira blaga in se je torej težko znajti. Dejstvo je, da ne poznamo
blagovnih znamk, vsaka izmed katerih ima svojo zgodbo in svojo ciljno
skupino. Naj navedem pravilo, ki ga
velja upoštevati: če odkrijemo kroj, ki
nam res lepo pristaja, se lahko vsako
sezono k tej blagovni znamki vračamo, saj se osnovni kroji ne spremenijo, le posodabljajo jih glede na modo.
Preidimo k čevljem. Ali velja, da so
osebna izkaznica človeka, ki vplivajo
na njegovo celotno podobo? Imajo
res tolikšno sporočilno moč?
Čevlji držijo celotno telo in predstavljajo pomenljiv detajl, ki ga vsi opazimo: človeka najprej pogledamo v oči
in nato v čevlje, s katerimi vsak govori
o svoji urejenosti in svojem slogu. Tisti, ki so zadolženi za sprejemanje ljudi
v službo, so zelo pozorni na čevlje, ki
jih posamezni kandidati nosijo. Čevlji
pripovedujejo zgodbe in pišejo romane o svojem lastniku. Posredujejo direktna sporočila in lahko izdajajo nespodobna povabila, pravi Max Modic.
Ob koncu bi vas vprašal za oceno
podobe bančnih uslužbencev…
Tako zaposleni v bankah kot zavarovalnicah morajo s svojo podobo sporočati, da so zanesljivi in zaupanja vredni. Taka podoba predvideva nek
umirjen, urejen in konstanten slog. Za
bančne uslužbenke je, denimo, zelo
pomembno osnovno ličenje, saj tako
delujejo bolj zanesljivo, bolj formalno
in bolj profesionalno, za moške vsakodnevno britje, za vse pa urejenost nasploh. Kot znano, so v bankah zaposleni različni uslužbenci: eni imajo stik
z ljudmi, drugi ga nimajo, tretji so na
vodstvenih položajih, itd. Vsaka banka
se tudi samostojno odloči, kakšen pristop imeti do formalne ali neformalne
podobe: denimo, ali naj vsi nosijo suknjič in kravato, ali slednja ni nujna,
itd.; vodstvo se navadno oblači v tradicionalno poslovno obleko s kravato
in srajco. Vsaka država ima potem tudi
svoje značilnosti: italijanski bančni
uslužbenci so pri izbirah vzorcev in
barv bolj kreativni od svojih nemških
ali švicarskih kolegov; v Ameriki so kot
znano najmanj formalno oblečeni in
pogosto tudi kršijo nenapisana pravila formalnega oblačenja v poslovnem
svetu.
Intervjuval je Matej Caharija
14
ZKB intervista
Ne ha scritto già il prof. Anton Trstenjak che ha rilevato che guardandoci
allo specchio vediamo l’immagine
che vorremmo vedere ossia quella
che riteniamo venga vista dagli altri.
L’immagine reale è spesso annebbiata anche dalla nostra staticità davanti
allo specchio: non ci sono la mimica
corporea e il tono di voce che nel quotidiano influenzano molto la nostra
immagine.
Non è facile scegliere un abbigliamento adeguato nei negozi che offrono enormi quantità di capi e di
colori … Una scelta così vasta può
innervosire o disorientare il compratore che poi opera una scelta
sbagliata …
È vero. In un grande negozio è impossibile comperare da soli. Tutti i maggiori negozi dispongono di consulenti
e mi stupisce che il pubblico se ne serser
va così poco.
Dopo aver fornito una consulenza io
stessa collaboro agli acquisti nei grangran
di negozi, dove la scelta è enorme ed
è difficile orientarsi. Spesso non conocono
sciamo i marchi che hanno tutti una
propria storia ed anche un target. C’è
una regola che vale la pena di consiconsi
derare: se scopriamo una linea che ci
sta veramente bene, possiamo ricorrericorrere in ogni stagione allo stesso marchio,
perché le linee di base non cambiano
pur adeguandosi di volta in volta ai
dettami della moda.
Passiamo alle scarpe. È vero che
rappresentano una carta d’identità
della persona, che influiscono sulla
sua immagine complessiva? Hanno
veramente una tale forza comunicomuni
cativa?
Le scarpe supportano tutto il corpo e
costituiscono un importante dettaglio
che viene notato da tutti: dopo aver
guardato una persona negli occhi paspassiamo subito alle scarpe con cui ognuognu
no di noi esprime il suo senso dell’ordine ed il suo stile. Coloro che nelle
aziende sono preposti alle assunzioni
annettono una grande importanza
alle scarpe indossate dai candidati. Le
scarpe raccontano storie e scrivono
romanzi sui loro proprietari. Inviano
messaggi diretti e possono tradire inviti indecenti, afferma Max Modic.
Alla fine le chiederei di valutare l’immagine degli impiegati di
banca…
Gli impiegati delle banche come anche quelli delle assicurazioni devono
fornire un’immagine di affidabilità e
di fiducia. Questo tipo di immagine si
basa su uno stile tranquillo, ordinato
e costante. Per le impiegate di banca
ad es. è molto importante il trucco di
base perché possano apparire più affidabili, più formali e più professionali,
per gli uomini invece è importante la
rasatura quotidiana, per tutti in generale un aspetto ordinato tout court.
Come tutti sanno, anche i dipendenti
delle banche sono diversi tra loro: alcuni lavorano in contatto con il pubblico, altri no, altri ancora ricoprono
incarichi direttivi, ecc. Ogni banca decide autonomamente quale approccio adottare nei confronti dell’immagine, se formale o informale: ad es. se
tutti debbano indossare la giacca e la
cravatta, o se quest’ultima non sia obob
bligatoria e così via; i dirigenti si vestovesto
no normalmente con abiti tradizionali
con cravatta e camicia. Ogni paese ha
poi le proprie tradizioni: nella scelta
dei modelli e dei colori i bancari italiani
sono molto più creativi rispetto ai loro
colleghi tedeschi o svizzeri; in America
l’abbigliamento è sicuramente più ininformale e proprio per questo vengono
spesso trascurate le regole non scritte
sull’abbigliamento tradizionale del
mondo degli affari.
V veliki trgovini človek
ne more sam
nakupovati
In un grande negozio
è impossibile
comperare da soli
Intervista a cura di Matej Caharija
15
ZKB kraji
V [email protected] pokrajine …
Spomenik padlim z venci
Il monumento ai caduti e le
corone
16
V osrčju Tržaške pokrajine v bližini
meje s Slovenijo leži naselje Zgonik
(v italijanščini Sgonico). Verjetno
najbolj znana podoba kraja, največkrat ujeta na fotografije in umetniška platna, je tista, na kateri se izza
značilnih kraških hiš dviga visok
zvonik. Nič čudnega, saj je prav zvonik ob cerkvi posvečeni sv. Mihaelu,
zavetniku kraja, ki goduje 29. septembra, vasi najbolj vtisnil pečat.
Tudi ime naselja etimološko izhaja
prav iz besede zvonik (po kraškem
narečnem pojavu prehod zgodovinskega v v g). Kot ugotavljajo jezikoslovci in zgodovinarji, je temu
najverjetneje botrovalo dejstvo, da
je bilo naselje v času nastanka poimenovanja – le- to sega v poslednja stoletja srednjega veka – daleč
naokrog edino s tako visokim zvonikom, kar je nedvomno pomenilo
svojevrstno posebnost. Prvič je ime
kraja v obliki Suonich omenjeno
v listini iz leta 1275, toponim pa je
v obliki Zvonik izpričan od l. 1309.
Ime se v tržaških zapisih v poznem
srednjem veku pojavlja tudi v latinski obliki-kalku Chanpanilo.
Zgonik predstavlja središče istoimenske občine, ki jo sestavljajo še
naselja Božje polje, Brišče, Briščiki,
Proseška postaja, Devinščina, Gabrovec, Koludrovca, Repnič, Salež,
Samatorca in Zagradec. Celotna občina obsega 31,31 km2 in ima po podatkih italijanske internetne strani
seznama občin nekaj več kot 2.000
prebivalcev, kar jo po številu prebivalcev uvršča v rep občin Tržaške
pokrajine.
Kljub temu, da je naselje po prvi
in drugi svetovni vojni doživelo veliko obnov in posegov v arhitekturo,
je danes v samem jedru, ki ga tvorijo stavbe, zbrane okrog župnijske
cerkve, še vedno zaznati značilnosti
stare »klasične« kraške arhitekture. S
Krasom, natančneje s kraško zemljo,
je bil povezan tudi gospodarski razvoj področja. Zgoničani so se od
nekdaj preživljali pretežno s kmetijstvom, kjer sta bili glavni panogi
pašna živinoreja in vinogradništvo. V
devetdesetih letih minulega stoletja
se je razširila tudi cvetličarska obrt.
Danes turiste, gurmane in ljubitelje
domače hrane ter dobre kaplice v
vas privabljajo številne osmice, gostilna, vinoteka …
Velik pomen za naselje in celotno občino, ali bolje za slovenski zamejski šport v celoti, ima Amaterski
športni krožek Kras. Korenine njegovega delovanja segajo v leto 1961.
Od takrat so so v njegovih vrstah
kalili številni odlični športniki, ki so
medalje osvajali, in jih še vedno, na
območni, deželni in državni ravni pa
tudi v dresih državne reprezentance.
Športne dejavnosti krožka od leta
1985 potekajo v zgoniškem Športno-kulturnem centru.
Dejstvo, da leži Zgonik v samem
srcu Krasa, botruje tudi temu, da se
ZKB luoghi
Nel cuore della provincia …
Nel cuore della Provincia di Trieste
nei pressi del confine con la Slovenia
si trova l’abitato di Sgonico (in sloveno Zgonik). L’immagine più nota
della località, quella maggiormente
riprodotta sulle cartoline e sulle tele
degli artisti, è quella che vede l’alto
campanile svettare al di sopra delle
tipiche case carsiche. Nulla di strano, perché proprio il campanile addossato alla chiesa consacrata a San
Michele, la cui festa si celebra il 29
settembre, imprime a questo paese
l’impronta più importante. Anche
il nome dell’abitato deriva etimologicamente propario dalla parola
campanile - zvonik (con la trasformazione dialettale carsica della v in
g). I linguisti e gli storici ritengono
che ciò sia dovuto principalmente al
fatto che al momento della denominazione – che risale agli ultimi centenni del Medioevo – questo paese
fosse l’unico sul territorio ad essere
dotato di un campanile così alto, che
certamente costituiva una caratteristica molto peculiare. La località con
il nome di Suonich è citata per la prima volta in un documento del 1275,
il toponimo nella sua forma Zvonik è
documentato dal 1309 in poi. Nelle
cronache triestine del tardo Medio
evo compare anche la forma latina
e cioè il calco Chanpanilo.
Sgonico costituisce il centro del
Comune omonimo di cui fanno parte anche gli abitati di Campo Sacro
(Božje polje), Bristie (Brišče), Borga
Grotta Gigante (Briščiki), Stazione di
Prosecco (Proseška postaja), Devincina (Devinščina), Gabrovizza (Gabrovec), Coludrovizza (Koludrovca),
Rupinpiccolo (Repnič), Sales (Salež),
Samatorza (Samatorca) e Sagrado
(Zagradec). Il territorio comunale
misura 31,31 km2 e secondo i dati
del sito internet dei Comuni italiani conta poco più di 2000 abitanti,
dato che lo colloca verso la coda dei
comuni della Provincia di Trieste.
Sebbene dopo la seconda guerra mondiale l’abitato sia stato sottoposto a numerose ristrutturazioni e
interventi architettonici, il vecchio
centro, costituito dalle case che circondano la chiesa parrocchiale, conserva tutt’ora le caratteristiche della
vecchia architettura carsica »classica«. Al Carso, e più precisamente alla
terra carsica, è stato legato anche lo
sviluppo economico dell’area. La
vita degli abitanti di Sgonico è stata da sempre legata all’agricoltura,
in particolare alla zootecnia da pascolo e alla viticoltura. Negli anni
novanta del secolo scorso ha preso
piede anche la floricoltura. Ai turisti,
ai buongustai, agli amanti del buon
cibo e del vino genuino il paese offre numerose osmizze, una trattoria,
un’enoteca …
Per l’abitato e per tutto il comune, o meglio per tutto lo sport
sloveno al di qua del confine, è
estremamente importante anche il
Circolo sportivo dilettantistico Kras
le cui radici affondano nel lontano
1961. Da allora sono cresciuti nelle
sue fila numerosi ottimi atleti che
hanno conquistato, e continuano a
conquistare medaglie a livello locale, regionale e nazionale, ma anche
nell’ambito della rappresentativa
nazionale. Dal 1985 le attività del
Circolo si svolgono nel Centro sportivo-culturale di Sgonico.
Dato che Sgonico si trova proprio nel cuore del Carso è ovvio che
nelle sue vicinanze vi siano numerose attrattive naturali. Tra Sgonico e
Ime vasi se v tržaških
zapisih v poznem
srednjem veku
pojavlja tudi v latinski
obliki-kalku
Chanpanilo
Nelle cronache
triestine del tardo
Medioevo compare
anche la forma latina
e cioè il calco
Chanpanilo
17
ZKB kraji
Kraška arhitektura
Architettura carsica
v neposredni bližini nahajajo številne naravne znamenitosti: Med Zgonikom in Gabrovcem lahko tako od
leta 1964 obiskovalci obiščejo botanični vrt Carsiana. Kras v malem, kot
bi ga lahko imenovali, je posvečen
tipični kraški flori in vegetaciji ter na
približno petih kvadratnih kilometrih vsebuje značilnosti vseh kraških
pokrajin: gmajne, gozda, melišča,
skalnega področja, vrtače … Svojevrstno doživetje Krasa predstavlja
tudi naravoslovna pešpot Riselce, ki
bila Slovensko deželno gospodarsko
združenje in člani Združenja z zahodnega Krasa. Pri projektu je veliko
vlogo odigrala tudi Zadružna kraška
banka. Banka v naselju sicer danes
še nima svoje poslovalnice, dvig gotovine in ostale storitve pa lahko 24
ur na dan opravite na bankomatu, ki
se nahaja pri stavbi Županstva, natančneje na naslovu Zgonik 45.
Tjaša Komac
Viri in litertura
se prične v samem srediču Zgonika.
Pot opremljena s številnimi informacijskimi tablami sprehajalca popelje
v svet favne, flore, arhitekture, arheologije in geologije območja.
Posebna atrakcija območja je t.i.
Pečina v gmajni-Grotta gigante ali
Briškovska jama. Jama pri Briščikih
je namreč največja in najbolj znana jama tržaškega območja, njena
glavna dvorana pa je od leta 1995
registrirana celo v Guinessovi knjigi rekordov, kot največja turistična
jama na svetu. V dvorani, do katere
vodijo trije vhodi, se nahaja tudi geofizikalni observatorij.
Leta 2003 se je v Zgoniku zaključil projekt izgradnje nove Obrtne
cone Zgonik, katere pobudnika sta
18
- Več avtorjev: Občina Zgonik – Narava
in ljudje (Zgonik, Občina Zgonik-Zgonico 1999)
- SKD Rdeča zvezda: Občina Zgonik/
Comune di Sgonico, brošura
- Več avtorjev: Riselce- Pešpot skozi naravo in človekove sledi na Krasu, brošura (Občina Zgonik)
- Več avtorjev: Pol stoletja Krasa – Zgodba o uspehu. Zbornik ob 50-letnici ustanovitve AŠK Kras (1961-2011) (Zgonik,
AŠK Kras in Občina Zgonik, 2011)
- www.slosport.org/drustva/krasskf/
zgodovina
- www.comuni-italiani.it/032/005/index
- www.slomedia.it/botanicni-vrt-carsiana-v-zgoniku-kras-v-malem
V 30. številki članskega vestnika Skupaj je
v prispevku z naslovom Nabrežina prišlo
do vsebinske napake. Stavek »Njegova
rojstna hiša se nahaja južno od glavnega
trga, pred njo stoji pesnikov kip« namreč
vsebuje netočen podatek. Pravilno bi se
moral glasiti »Njegova rojstna hiša, danes
poznana kot kamnarska, se nahaja južno
od glavnega trga, v vasi pa stoji tudi pesnikov doprsni kip«. Za napako se bralcem
iskreno opravičujemo.
ZKB luoghi
Gabrovizza si può visitare dal 1964
l’orto botanico Carsiana. Questo
Carso in miniatura, potremmo dire,
raccoglie la flora e la vegetazione
carsica tipica e sintetizza su cinque
chilometri quadri di superficie le
caratteristiche di tutti i paesaggi
carsici: le lande, i boschi, i ghiaioni,
le superfici rocciose, le doline …
Un’esperienza particolare può essere vissuta sul sentiero carsico naturalistico denominato Riselce, che si
snoda partendo proprio dal centro
di Sgonico. Il sentiero che è corredato da numerosi pannelli informativi
conduce l’escursionista nel mondo
della fauna, della flora, dell’architettura, dell’archeologia e della geologia del territorio.
Un’attrazione particolare dell’
area è costituita dalla Grotta gigante
(Briškovska jama). Si tratta della più
grande e più nota grotta dell’area
triestina, la sua sala principale è registrata dal 1995 anche nel Guiness
dei primati come la grotta turistica
più grande del mondo. Nella sala
che è raggiungibile attraverso tre ingressi si trova anche un osservatorio
geofisico.
Nel 2003 si è concluso a Sgonico
anche il progetto della nuova Zona
artigianale i cui promotori sono stati
l’Unione regionale economica slovena e i membri dell’Unione del Carso
occidentale. Un ruolo importante è
stato svolto anche dal Credito cooperativo del Carso. La Banca non ha ancora un proprio sportello nel comune,
ma per il prelievo del contante e gli
altri servizi è a disposizione 24 ore al
giorno un suo bancomat nell’edificio
adiacente al municipio, esattamente
all’indirizzo Sgonico n. 45.
Tjaša Komac
Bibliografia
- Autori vari: Občina Zgonik – Narava in
ljudje (Sgonico, Comune Zgonik-Sgonico
1999)
- SKD Rdeča zvezda: Občina Zgonik/Comune di Sgonico, brochure
- Autori vari: Riselce- Pešpot skozi naravo
in človekove sledi na Krasu, brochure (Comune di Sgonico)
- Autori vari: Pol stoletja Krasa – Zgodba o
uspehu. Almanacco nel 50o anniversario di
fondazione del CSA- AŠK Kras (1961-2011)
(Sgonico, AŠK Kras e Comune di Zgonico,
2011)
- www.slosport.org/drustva/krasskf/
zgodovina
- www.comuni-italiani.it/032/005/index
- www.slomedia.it/botanicni-vrt-carsiana-v-zgoniku-kras-v-malem
Nel numero 30 del giornale sociale Skupaj
è stato commesso un errore di contenuto
nell’articolo intitolato Aurisina. La frase
“La sua casa natia si trova a sud rispetto
alla piazza principale ed è riconoscibile
dal busto dello scrittore all’entrata” contiene un dato inesatto. La formulazione
corretta è la seguente: “La sua casa natia,
oggi conosciuta con il nome di Casa della
Pietra, si trova a sud rispetto alla piazza
principale, nel paese invece è stato collocato un busto dello scrittore”. Ci scusiamo
con i lettori per l’inesattezza.
Hram
Cantina
Posebna atrakcija
območja je t.i. Pečina
v gmajni-Grotta
gigante ali Briškovska
jama
Un’attrazione
particolare dell’area è
costituita dalla Grotta
gigante (Briškovska
jama)
19
ZKB druœtva in skupine
„Novi sponzorji niso problem“
Lepo je na Krasu ...
È bello il Carso …
20
Športno društvo Mladina slovi zlasti
po svoji rolkarski dejavnosti. Mateja Bogatec, ki je danes uslužbenka
Zadružne kraške banke, je ime tega
kriškega društva ponesla v svet in
na vrh sveta. Njeni svetovni naslovi
in zmage v svetovnem pokalu so se
v prvem desetletju novega tisočletja naglo množili. Zato so mnogi z
žalostnimi občutki sprejeli njeno
nedavno odločitev, da sklene svojo
kariero. A z njeno športno upokojitvijo se še zdaleč ni polegla delovna
vnema pri Mladini. Prej nasprotno.
Zdi se, da društvo preveva sveže
navdušenje. Od lanskega leta imajo
v Križu nov odbor. Ta ni samo nov, je
tudi številen. »Pri nas je glede tega
malo drugače kot drugje, saj smo
pridobili precej novih odbornikov,«
pravi novi predsednik Erik Tence.
Športna društva drugod po Krasu s
precejšnjimi mukami iščejo ljudi, ki
so pripravljeni žrtvovati del svojega
časa za pomoč domačemu društvu.
A v Križu je očitno drugače. Reci in
piši, Mladinino vodstvo šteje kar 20
ljudi.
Ti skrbijo za dve glavni panogi, ki
ju društvo goji: rolkanje in smučanje. »Pravzaprav nista samo ti dve,«
pojasnjuje Tence. »Imamo tudi pohodniško skupino. Glede smučanja
pa je treba vedeti, da se naši člani
ne ukvarjajo samo z alpskim smučanjem, ampak tudi s tekaškim. Rolkarji
namreč poleti rolkajo, pozimi pa se
ukvarjajo s tekaškim smučanjem.«
Tudi zaradi tega je ŠD Mladina
vsakoletni prireditelj zamejskega
prvenstva v smučarskem teku. Toda
največji športni prireditvi v režiji kriškega društva sta nedvomno rolkarski tekmovanji. Eno je na sporedu v
juniju in je doživelo že več kot dvajset izvedb. Drugo, ki je razmeroma
novo, pa se zvrsti ob koncu aprila.
Na obe se vpišejo rolkarji iz več držav, razlikujeta pa se po trasi.
Junijsko tekmovanje Grand Prix
poteka po kraških cestah okrog
Samatorce. Aprilska tekma pa je
preizkušnja v šprintu. Nastala je v
okviru športnega praznika Bavisela,
poteka pa na nabrežju tik pred trgom Unità.
A Mladina ne prireja samo tekem.
»Vsako leto imamo svojo šagro, vsaki dve leti pa smo prisotni na Kraški
ohceti,« dodaja Tence. Na prazniku
ZKB società e gruppi
„Nuovi sponsor? Nessun problema!“
La Società sportiva Mladina è
nota in particolare per la sua attività skirollistica. Mateja Bogatec, che
è ora una dipendente del Credito
cooperativo del Carso, ha portato il
nome di questa società nel mondo
e in vetta al mondo. I suoi titoli mondiali e le sue vittorie in Coppa del
mondo si sono moltiplicati velocemente nei primi dieci anni di questo
millennio. È stata quindi accolta da
molti con tristezza la sua decisione
di concludere la carriera. Ma questo
pensionamento agonistico non ha
pregiudicato minimamente il suo
impegno nell’ambito della Mladina.
Tutt’altro!
La società sembra pervasa da
un fresco entusiasmo. Dallo scorso anno la società di Santa Croce è
guidata da un nuovo direttivo. Non
soltanto nuovo, anche numeroso.
“Da noi le cosa vanno in maniera un
po’diversa, perché disponiamo di
numerosi nuovi dirigenti,” spiega il
nuovo presidente Erik Tence. Le società sportive che operano altrove
sul Carso incontrano notevoli difficoltà nel trovare persone che siano
disposte a sacrificare parte del proprio tempo libero a favore della società locale. A Santa Croce evidentemente non è così. Il direttivo della
Mladina è composto addirittura da
venti persone.
I dirigenti seguono le due principali attività che la società pratica:
lo skiroll e lo sci. “In realtà non sono
solo due”, spiega Tence.”Abbiamo
anche un gruppo escursionistico.
Per quanto riguarda lo sci, non pratichiamo soltanto lo sci alpino, ma
anche quello di fondo. Gli skirollisti
praticano lo skiroll d’estate, durante
l’inverno invece praticano lo sci di
fondo”.
È proprio per questo motivo che
la Mladina organizza ogni anno anche i campionati sloveni in Italia di
fondo. Ma le manifestazioni più importanti organizzate dalla società di
Santa Croce sono senza dubbio le
due competizioni di skiroll. Una si
svolge in giugno ed ha avuto finora più di venti repliche. La seconda,
che è relativamente giovane, si svolge alla fine di aprile. In ambedue
gareggiano skirollisti provenienti da
vari paesi, la differenza sta nel percorso.
La competizione di giugno
nell’ambito del Grand Prix si svolge
sulle strade del Carso nei pressi di
Samatorza. La gara di aprile invece
è dedicata agli sprinter e si svolge
nell’ambito delle manifestazioni
della Bavisela, sulle Rive di fronte a
Piazza Unità.
Ma la Mladina non si occupa solo
di agonismo. “Ogni anno organizziamo la nostra sagra, ogni due anni
siamo presenti alla Nozze carsiche”,
aggiunge Tence. Alla festa di Repen
il chiosco della Mladina è facilmente
riconoscibile. Solo lì, infatti, oltre al
prosciutto puoi gustare anche il pe-
Rolkarji poleti rolkajo,
pozimi pa se ukvarjajo
s tekaškim
smučanjem
Gli skirollisti praticano
lo skiroll d’estate,
durante l’inverno
invece praticano lo sci
di fondo
21
ZKB druœtva in skupine
… pa tudi v mestu
… ma anche la città
v Repnu Mladinino postojanko takoj spoznaš. Edinole tam ob pršutu
strežejo tudi ribe, kot se pač spodobi za kriško tradicijo.
Tudi Mladinine člane je pravzaprav lahko spoznati. Večinoma so
oblečeni v plave majice s kratkimi
rokavi in z društvenim grbom na
prsih. »Rolkarjev je med 25 in 30, v
glavnem so to mladi od osmega do
šestnajstega leta,« našteva Tence. »Z
alpskim smučanjem pa se ukvarja
okrog petnajst naših članov.«
Tudi seznam trenerjev je kar zajeten. Skupino alpskih smučarjev
vodijo Ivan Kerpan, Dana Purič, Veronika Tence in Meri Perti pod mentorstvom Tomislava Omejca. Rolkarji
pa trenirajo pod vodstvom Davida
Bogatca, njegove sestre Mateje (pa
saj niste mislili, da se je povsem odpovedala športu?), Aleksandra Tretjaka in društvenega predsednika.
Z Erikom Tence smo se pogovorili ravno med enim izmed rolkarskih
treningov. Ti potekajo po zasebni
cesti med Križem in avtocesto ali pa
v telovadnici na Kontovelu. Pri Mladini se pač znajdejo. Skoraj bi rekli,
da težav ni.
»Za konec lahko napišete, da če
se pojavi kak nov sponzor, to za nas
ni noben problem,« se je v slovo pošalil Tence.
Peter Verč
22
ZKB società e gruppi
Il colloquio con Erik Tence si è
svolto proprio durante un allenamento di skiroll. Gli atleti si allenano
su una strada privata tra Santa Croce e la camionale ed in alternativa
nella palestra di Contovello. Nella
Mladina trovano sempre una soluzione. Si potrebbe quasi dire che
non incontrano difficoltà.
“Alla fine potete anche scrivere
che nel caso si trovi qualche nuovo
sponsor, non costituirà affatto un
problema per noi”, si accomiata Tence scherzosamente.
Peter Verč
sce secondo le buone tradizioni di
Santa Croce.
Anche i soci della Mladina sono
piuttosto facilmente individuabili.
Solitamente indossano delle magliette blu a maniche corte con lo
stemma sociale sul petto. »Gli skirollisti sono da 25 a 30, per lo più si tratta
di ragazzi tra gli otto e i sedici anni,«
spiega Tence. »Lo sci alpino è praticato da una quindicina di nostri soci.«
Anche l’elenco degli istruttori
è piuttosto consistente. Il gruppo
dello sci alpino è allenato da Ivan
Kerpan, Dana Purič, Veronika Tence e Meri Perti con la supervisione
di Tomislav Omejec. Gli skirollisti
si allenano sotto la guida di David
Bogatec, di sua sorella Mateja (non
crederete mica che abbia completamente abdicato allo sport?), di
Aleksander Tretjak e del presidente
della società.
Tudi Mladinine člane
je pravzaprav lahko
spoznati. Večinoma so
oblečeni v plave
majice s kratkimi
rokavi in z društvenim
grbom na prsih
Anche i soci della
Mladina sono
piuttosto facilmente
individuabili.
Solitamente
indossano delle
magliette blu a
maniche corte con lo
stemma sociale sul
petto
23
Per te che sei giovane,
dinamico e sempre in
contatto con gli amici,
la tua banca
ha creato oom+.
Za mlade in dinamicˇne
osebe, ki so stalno
na vezi s prijatelji, je
banka ustvarila kartico
oom+.
Molto più di una
carta prepagata.
Ne le kartica,
ampak mnogo vecˇ.
Richiedi GRATIS la tua nuova carta
prepagata oom+, portala sempre con te
e… lascia pure il portafogli a casa!
Novo elektronsko denarnico OOM+ lahko
pridobiš brezplacˇno. Nosi jo vedno s seboj
in… pusti denarnico kar doma!
In una sola
card hai tutto
ciò che ti
serve per la
gestione del
tuo denaro..
Il codice IBAN rende disponibili in
modo semplice e tascabile le principali
funzionalità di un conto corrente:
> ricevere bonifici
> versare e prelevare contante
> effettuare pagamenti in Italia ed all’estero
> acquistare online in modo rapido e sicuro
> ricaricare il cellulare
> controllare saldo e movimenti
Z navadno
kartico lahko
celovito
upravljaš
s svojim
denarjem.
IBAN koda ti omogocˇa, da v žepu
nosiš vse glavne prednosti tekocˇega
racˇuna. S kartico lahko:
> sprejemaš nakazila
> nakažeš in dvigneš denar
> izvršuješ placˇila v Italijo in tujino
> izvršuješ hitre in varne nakupe prek interneta
> polniš telefonski racˇun
> nadzoruješ stanje in promet na racˇunu
credito cooperativo del carso
zadružna kraška banka