Publikacija 2012/2013

ŠOLSKO LETO 2012/2013
OSNOVNA ŠOLA
Artiče
PUBLIKACIJA 2012/2013
ŠOLSKO LETO 2012/2013
VSEBINA
O ŠOLI
3
PODATKI O ŠOLI
OSEBNA IZKAZNICA NAŠE ŠOLE
PODATKI O UČENCIH IN RAZREDNIKIH
UČITELJI IN OSTALI DELAVCI ŠOLE
URNIK
SODELOVANJE S STARŠI
ŠOLSKI KOLEDAR
ŠOLSKA PREHRANA
VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
PREDMETNIK
DEJAVNOSTI NA ŠOLI
OBLIKE DELA IN PREVERJANJA ZNANJA
KNJIŽNICA
UČBENIŠKI SKLAD
ŠOLSKI SKLAD
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO
DRUGE OBLIKE DEJAVNOSTI
IZBIRNI PREDMETI
TEKMOVANJA
PROJEKTI
STATUS
ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
3
3
4
5
6
6
7
1
2
3
4
5
7
7
7
7
8
8
9
9
10
11
11
USPEŠNO UČENJE
12
KAJ STORIM, ČE
13
2
ŠOLSKO LETO 2012/2013
O ŠOLI
PODATKI O ŠOLI
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
Artiče 39
8253 Artiče
Ravnateljica:
E-naslov:
Poslovni sekretarki:
Telefon:
Faks:
Transakcijski račun:
Davčna številka:
E-naslov:
Spletna stran:
Vesna Bogovič
[email protected]
Katja Ivanović, Suzana Bogovič
07 452 10 60
07 452 10 61
01209-6030645227
86290185
[email protected]
www.osartice.si
Vabimo vas k ogledu šolske domače strani. Strani redno dopolnjujemo s
koristnimi informacijami za starše in učence.
OSEBNA IZKAZNICA NAŠE ŠOLE
Število učencev: 234
 EKO ŠOLA
 ZDRAVA ŠOLA
 KULTURNA ŠOLA
 šola s sadovnjakom
 šola brez ključev
 športna šola
 sodelovanje na različnih področjih z okolico
 program Korak za korakom v vrtcu
3
ŠOLSKO LETO 2012/2013
PODATKI O UČENCIH IN RAZREDNIKIH
RAZRED
1.
2. a
2. b
3.
4.
5.
6.
7. a
7. b
8.
9.
ŠTEVILO
UČENCEV
27
16
16
27
25
28
24
15
15
18
24
RAZREDNIK
Manuela Fridl, Andrejka Ivanšek
Biserka Pavlek
Mojca Cerjak Ivanšek
Bernardka Gregl
Danica Avšič
Jana Kovačič
Lucija Kevo
Elica Verstovšek Tanšek
Mojca Vanič
Vlado Cizl
Mira Novak
4
ŠOLSKO LETO 2012/2013
UČITELJI IN OSTALI DELAVCI ŠOLE
Delavci šole
Vesna Bogovič
Katja Ivanović
Suzana Bogovič
Metka Ţabjek
Sašo Pipič
Stanka T. Pungerčar
Delo – pouk
ravnateljica
poslovna sekretarka
administrator, knjigovodja
svetovalno delo, UPP
svetovalno delo, UPP
Knjiţničarka, SLO
Biserka Pavlek
učiteljica RP
Mojca Cerjak Ivanšek
učiteljica RP
Bernardka Gregl
učiteljica RP
Manuela Fridl
učiteljica RP
Danica Avšič
Jana Kovačič
učiteljica RP
učiteljica RP
FIZ, TIT, OGL, UBE,
MMU, ROM, org. rač. dej.
Vlado Cizl
Interesna dejavnost
folklora
/
/
/
/
knjiţnični kroţek
pravljični, ustvarjalni,
BZ
Cici vesela šola, BZ,
pravljični
pravljični, BZ
naravoslovni,
konstruktorski, BZ
gledališki, BZ
kolesarski, BZ
foto, robotika
Mira Novak
MAT
Mateja Jankovič Čurič
Miran Verstovšek
Alenka Ratej (Marija
Pavlovič - porodniška)
SLO, GKL, ŠON
ŠVZ, ŠZZ
logika,
kaj veš o prometu
bralna značka
športni kroţek
TJA
/
Tjaša Verstovšek
TJA
Lucija Kevo
Mojca Vanič
GEO, ZGO, DDE
BIO, KEM, NAR
Laborantka, organizator
šolske prehrane
GVZ, LVZ, LSNIII
MAT
ŠVZ, ples
nemščina I, II
nemščina III
1.r. – vzgojiteljica,
podaljšano bivanje
podaljšano bivanje
podaljšano bivanje
podaljšano bivanje
podaljšano bivanje
Sandra Colarič
Elica Verstovšek Tanšek
Bojana Mavri Pavlič
Simona Grubič
Mateja Raušl
Renata Gavranič
Andrejka Ivanšek
Sonja Volk
Natalija Vahčič Mlakar
Ida Ostrelič
Janja Bogovič
5
sladkorna bolezen,
angleška bralna
značka, male sive
celice
turistični kroţek
naravoslovni kroţek
ustvarjalni, pevski zbor
šolska trgovina
/
/
/
/
planinski kroţek
/
/
ŠOLSKO LETO 2012/2013
Delavci šole
Delo
Boris Haler
Boštjan Lapuh
Sonja Petan
Irena Dimič
Ana Omerzu
Marija Lapuh
Marija Ocvirk
Marjanka Roţman
Julija Fuks
Matejka Roţman
Nataša Vahčič
hišnik
hišnik in voznik
kuharica
kuharica
kuharica
pomočnica kuharice
pomočnica kuharice, snaţilka, perica
snaţilka
snaţilka
snaţilka
snaţilka
URNIK
URE
1. URA
2. URA
3. URA
4. URA
5. URA
6. URA
7. URA
1., 2., 3., 4. razred
5., 6., 7., 8. in 9. razred
od 7.45 do 8.30
MALICA
od 8.50 do 9.35
od 8.35 do 9.20
MALICA
od 9.40 do 10.25
od 10.30 do 11.15
od 11.20 do 12.05
od 12.10 do 12.55
KOSILO
od 13.15 do 14.00
SODELOVANJE S STARŠI
Stiki med starši in šolo so izrednega pomena za uspešno delo otroka, zato
staršem svetujemo, da si vzamejo čas za svojega otroka. Bodite mu zgled. Šola
s svojim poslanstvom ne more sama prevzeti odgovornosti za razvoj otroka.
Šola lahko le dopolnjuje starševska prizadevanja.
 RODITELJSKI SESTANKI
1., 2., 3., 4., 5. RAZRED
5. 9. 2012
31. 1. (za 2. razred)
4. 2. 2013
junij 2013
6., 7., 8., 9. RAZRED
6. 9. 2011
5. 2. 2013
maj, junij 2013
6
ŠOLSKO LETO 2012/2013
Roditeljski sestanek pred odhodom v šolo v naravo bodo imeli učenci 3., 5. in 7.
razreda ter učenci 9. razreda pred valeto.
 GOVORILNE URE
V šolskem letu 2012/2013 bodo govorilne ure:
18. OKTOBRA,
21. MARCA,
29. NOVEMBRA,
18. APRILA*,
10. JANUARJA*,
23. MAJA.
*Januarja in aprila bodo govorilne ure pri učiteljih, ki poučujejo posamezni
predmet.
Vsi učitelji bodo imeli tudi dopoldanske govorilne ure.
ŠOLSKI KOLEDAR
 OCENJEVALNA OBDOBJA
Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:
1. ocenjevalno obdobje traja od 3. 9. 2012 do 31. 1. 2013
2. ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2013 do 24. 6. 2013
Zadnji dan pouka za deveti razred je 14. junij 2013, za vse ostale razrede pa se
pouk konča v ponedeljek, 24. junija 2013.
 OCENJEVANJE ZNANJA
Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse ocenjevalno
obdobje. Znanje učencev se pri vsakem predmetu oceni najmanj trikrat v
posameznem ocenjevalnem obdobju. Najmanj ena ocena v vsakem
ocenjevalnem obdobju in najmanj tri ocene v šolskem letu ne smejo biti
pridobljene na podlagi pisnih izdelkov.
Pri predmetih, za katere je s predmetnikom določena največ ena ura tedensko,
se znanje učencev oceni najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju in
najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer ne sme biti večina ocen pridobljenih na
podlagi pisnih izdelkov.
 PREVERJANJE ZNANJA OB KONCU IZOBRAŢEVALNIH OBDOBIJ
Nacionalni preizkusi znanja (NPZ) se izvajajo ob koncu drugega in tretjega
obdobja. Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega
vzgojno-izobraţevalnega obdobja za učence prostovoljno, ob koncu tretjega
obdobja pa obvezno.
7
ŠOLSKO LETO 2012/2013
7. maj 2013
9. maj 2013
14. maj 2013
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
NPZ iz angleščine za 6. razred ter
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
Rezultati NPZ se ne upoštevajo pri oblikovanju ocen, se pa vpišejo v obvestilo
za 6. razred in v spričevalo za 9. razred.
 OCENJEVALNE KONFERENCE
za prvo ocenjevalno obdobje:
24. 1. 2013
30. 1. 2013
31. 1. 2013
od 1. do 3. razreda
od 4. do 5. razred
od 6. do 9. razreda
za drugo ocenjevalno obdobje:
10. 6. 2013
13. 6. 2013
18. 6. 2013
za učence 9. razreda
I. triada
II. in III. triada
 INFORMATIVNA DNEVA
za učence 9. razreda v petek, 15. 2., in soboto, 16. 2. 2012
 DAN ŠOLE
petek, 20. april 2013 – 170 letnica šolstva v Artičah
 SPRIČEVALA BODO UČENCI PREJELI zadnji šolski dan, in sicer
v petek, 14. junija 2013 učenci 9. razreda in
v ponedeljek, 24. junija učenci od 1. do 8. razreda.
 POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI
POČITNICE
OD
DO
JESENSKE
29. 10.
2. 11. 2012
NOVOLETNE
24. 12.
31. 12. 2012
ZIMSKE
18. 2.
22. 2. 2013
PRVOMAJSKE
29. 4.
3. 5. 2013
8
ŠOLSKO LETO 2012/2013
PRAZNIKI
DAN REFORMACIJE
sreda, 31. 10. 2012
DAN SPOMINA NA MRTVE
četrtek, 1. 11. 2012
BOŢIČ
torek, 25. 12. 2012
DAN SAMOSTOJNOSTI
sreda, 26. 12. 2012
NOVO LETO
torek, 1. 1. 2013
PREŠERNOV DAN
petek, 8. 2. 2013
VELIKONOČNI PONEDELJEK
ponedeljek, 1. 4. 2013
DAN BOJA PROTI OKUPATORJU
sobota, 27. 4. 2013
PRAZNIK DELA
sreda, 1. 5., in
četrtek, 2. 5. 2013
DAN DRŢAVNOSTI
torek, 25. 6. 2013
 PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
1. rok
9. razred
17. 6.—1. 7. 2013
ostali razredi
26. 6.—9. 7. 2013
2. rok
19. 8.—30. 8. 2013
ŠOLSKA PREHRANA

ŠOLSKA PREHRANA
Šolska prehrana je prilagojena potrebam otrok. Jedilnike sestavlja vodja šolske
prehrane tako, da zagotovi ustrezno hranilno in energijsko vrednost. Hrana je
pestra in pripravljena po načelih zdrave prehrane in pripomore k zdravju in
dobremu počutju otrok. Jedilnik za šolsko prehrano je izobešen v šolski jedilnici
in na spletni strani šole. Učenci se lahko naročijo na naslednje obroke: malico,
kosilo in popoldansko malico. Občasno kosilo si učenci lahko naročijo le v
tajništvu, in sicer najkasneje zjutraj pred poukom. Šolsko prehrano lahko
plačujete s poloţnicami ali preko trajnika pri NLB, NOVA KBM in SKB. Stroške
prehrane je treba poravnati do roka. Na šolsko prehrano se je treba prijaviti,
prav tako mora biti odjava pisna.
ŠOLSKO LETO 2012/2013
 CENA ŠOLSKE PREHRANE
Malica: 0,80 €
Kosilo:
1,65€ (od 1. do 3. razreda)
1,80 € (od 4. do 9. razreda)
Občasno kosilo:
1,80€ (od 1. do 3. razreda)
2 € (od 4. do 9. razreda)
Popoldanska malica:
Čas malice:
Čas kosila:
0,60 €
za učence od 1. do 5. razreda: od 8.30 do 8.50
za učence od 6. do 9. razreda: od 9.20 do 9.40
med 11.30 in 13.15
 SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v zvezi
subvencioniranjem šolske prehrane, so starši oz. skrbniki dolţni vlogo za
dodatno subvencijo oddati na pristojnem Centru za socialno delo.
1. 6. 2012 je začel veljati Zakon za uravnoteţenje javnih financ (Ur. l. RS, št.
40/12), ki določa, da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do brezplačne malice
(kosila) samo učenci, ki so socialno ogroţeni.
VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
 JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.30 do 7.30 v učilnici
2. razreda. Ostali učenci, ki pridejo prej v šolo, počakajo na pouk v šolski
knjiţnici ali v garderobi. Seveda so to lahko samo izjeme.
 VARSTVO VOZAČEV
Šola odgovarja za učence v času pouka in dejavnosti, ki jih organizira in izvaja.
Za vozače je varstvo organizirano od končane obvezne šolske dejavnosti do
prihoda prvega oz. drugega avtobusa. Nekontrolirano gibanje učencev v času
varstva je nedovoljeno. Za učence, ki se varstvu samovoljno odrekajo ali
pohajkujejo izven šole, šola ne odgovarja, ampak obvesti starše.
2
ŠOLSKO LETO 2012/2013
 PODALJŠANO BIVANJE
Popoldansko podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda.
Izvaja se od 11.20 do 16.00. V času bivanja v OPB imajo učenci razne
usmerjene dejavnosti, kosilo, popoldansko malico, sodelujejo pri interesnih in
ostalih sprostitvenih dejavnostih, naredijo domačo nalogo in obiščejo šolsko
knjiţnico. Učenec lahko sam oddelek podaljšanega bivanja zapusti izjemoma
predčasno, vendar samo s pisnim dovoljenjem staršev.
PREDMETNIK
 PRVO VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNO OBDOBJE
ŠOLSKO LETO
2011/2012
SLO
MAT
LVZ
GVZ
SPO
ŠVZ
1.
T
6
4
2
2
3
3
L
210
140
70
70
105
105
RAZRED
2.
T
L
7
245
4
140
2
70
2
70
3
105
3
105
3.
T
7
5
2
2
3
3
L
245
175
70
70
105
105
 DRUGO VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNO OBDOBJE
RAZRED
ŠOLSKO LETO
2011/2012
4.
5.
6.
T
L
T
L
T
L
SLO
5
175
5
175
5
175
TJA
MAT
LVZ
GVZ
2
5
2
1,5
70
175
70
52,5
3
4
2
1,5
105
140
70
52,5
4
4
1
1
140
140
35
35
DRU
ZGO
2
70
3
105
1
35
GEO
NAR
3
105
TIT
GOS
ŠVZ
ODD. SKUP.
3
05
105
17,5
3
3
105
1
2
35
70
1
35
2
1,5
70
35
3
0,5
105
17,5
3
0,5
105
17,5
ŠOLSKO LETO 2012/2013
 TRETJE VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNO OBDOBJE
ŠOLSKO LETO
2011/2012
RAZRED
8.
T
L
7.
SLO
TJA
T
L
4
4
140
140
3,5
3
9.
122,5
105
T
L
4,5
3
144
96
MAT
4
140
4
140
4
128
LVZ
1
35
1
35
1
32
GVZ
1
35
1
35
1
32
GEO
2
70
1,5
52,5
2
64
ZGO
2
70
2
70
2
64
DIE
1
35
1
35
FIZ
2
70
2
64
KEM
2
70
2
64
BIO
1,5
52,5
2
64
NAR
3
105
TIT
1
35
1
35
GOS
0,5
17,5
ŠVZ
2
70
2
70
2
64
ODD. SKUP.
0,5
17,5
0,5
17,5
0,5
16
Pred vami je predpisan predmetnik. V letnem delovnem načrtu bomo opredelili
naš fleksibilni predmetnik, ki bo specifičen samo za našo šolo in seveda v
zakonskih okvirih.
DEJAVNOSTI NA ŠOLI
 DNEVI DEJAVNOSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KULTURNI
4
4
4
3
3
3
3
3
3
NARAVOSLOVNI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TEHNIŠKI
3
3
3
4
4
4
4
4
4
ŠPORTNI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
 ŠOLA V NARAVI
Organiziranje šole v naravi zahteva veliko priprav, dodatne učitelje in večja
finančna sredstva, vendar izkušnje kaţejo, da je to dobra pedagoško-didaktična
oblika vzgojno-izobraţevalnega dela z učenci, saj omogoča posebne oblike
4
ŠOLSKO LETO 2012/2013
druţenja in poučevanja, kar motivacijsko in socializacijsko ugodno vpliva na
učence. Cilji take šole so v spodbujanju učenčeve lastne aktivnosti, pridobivanju
znanja preko lastne izkušnje, iniciativnosti, samostojnosti, notranje motivacije in
sodelovanja.
V letošnjem letu bomo izvedli
1.
zimsko šolo v naravi:
za učence 3. razreda v Črmošnjicah (v domu Lipa) od 4. do 7.
februarja,
za učence 5. razreda na Kopah (v hotelu Luka) od 14. do 18. januarja,
2.
plavalni tečaj:
za učence 2. razreda v Seči (v domu Burja) od 27. do 31. maja,
3.
naravoslovni tabor:
za učence 7. razreda v Seči (v domu Burja) od 4. do 7. februarja..
OBLIKE DELA IN PREVERJANJA ZNANJA
 DIFERENCIACIJA PRI POUKU
Diferenciacija pouka ni novost; osnovne šole jo ţe dalj časa poznajo kot eno
izmed metod učinkovitega poučevanja. Pojem diferenciacije v šoli najbolj
enostavno obrazloţimo z razdelitvijo učencev v skupine z namenom, da bi laţje
izvajali čim bolj individualiziran pouk. Nivojski pouk oz. diferencirano delo poteka
v vseh treh vzgojno-izobraţevalnih obdobjih. Učitelj pri pouku diferencira delo z
učenci glede na njihove zmoţnosti, sposobnosti, interese in znanja znotraj
oddelka posameznega razreda ţe v prvem triletju – notranja diferenciacija.
V 4., 5., 6. in 7. razredu se delo organizira kot temeljni pouk in delo v manjših
skupinah. Temeljni pouk poteka na eni ravni zahtevnosti, pouk v manjših
skupinah pa je diferenciran na dve ali tri zahtevnostne ravni, odvisno od potreb v
posameznem oddelku – fleksibilna diferenciacija. Pouk v manjših skupinah se
izvaja v obsegu največ četrtine vseh ur slovenščine, matematike in angleščine.
V 8. in 9. razredu se diferenciacija izvaja v dveh manjših heterogenih skupinah
pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku – angleščini.
Šola pri svetovanju učencem za odločitev o ravni zahtevnosti pri nivojskem
pouku pri posameznem predmetu upošteva: oceno pri predmetu, sodelovanje in
doseţke na tekmovanjih iz znanja, sodelovanje in doseţke pri interesnih
dejavnostih in drugih dejavnostih v šoli in izven nje, doseţke pri nacionalnem
preverjanju znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja.
 DODATNI POUK
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo
določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. Z različnimi metodami
dela in širše zastavljenimi vsebinami poglabljajo in razširjajo svoje znanje.
5
ŠOLSKO LETO 2012/2013
 DOPOLNILNI POUK
Namenjen je učencem, ki imajo teţave pri usvajanju temeljnega znanja. Z
drugačnim načinom dela laţje usvojijo vsaj minimalne učne standarde.
 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Individualno in skupinsko pomoč bomo organizirali v skladu s predpisi in
potrebami. Nudimo jo učencem, ki imajo odločbo Zavoda za šolstvo RS, s
katero je določen obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči učencem
ter ostalim učencem, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja.
 NADARJENI UČENCI
Tudi nadarjeni učenci so potrebni naše pozornosti, zato je naš cilj pravočasno
odkriti otroke, ki izkaţejo visoke doseţke ali potenciale na različnih področjih
(intelektualno, šolsko, mišljenje, ustvarjalnost, vodenje, umetnost …), in jih
spodbujati pri doseganju rezultatov, skladnih z njihovimi sposobnostmi. Faze
postopka so:
odkrivanje nadarjenih učencev (predlogi in evidentiranje, identifikacija s
testiranjem sposobnosti in ustvarjalnosti, pogovor s starši …),
izdelava individualnih načrtov za posamezne učence,
delo učiteljev z učenci na osnovi posebej izdelanih programov, ki vključujejo
različne metode in oblike dela ter zajemajo različna področja,
spremljanje razvoja, svetovanje, priprava na poklicno pot.
OPOZORILO!
Če za testiranje učenca predlaga šola (enkrat ali večkrat v času šolanja),
šola tudi krije vse stroške. Če pa se testiranje izvede na ţeljo staršev,
starši sami krijejo vse stroške. Če je učenec v času šolanja večkrat
testiran, mora med testiranji preteči najmanj leto dni.
Nadarjenost se lahko kaţe na različnih področjih:
splošna intelektualna nadarjenost: hitro dojemanje, velika spominska
sposobnost, dobra učljivost …
umetnostna nadarjenost: igranje inštrumentov, slikanje, kiparstvo …
psihomotorična nadarjenost: na vseh področjih, kjer gre za telesno
spretnost
socialna nadarjenost: pomoč sočloveku, dobro obravnavanje in
komunikacija z ljudmi …
Za nadarjene učence v letošnjem šolskem letu načrtujemo vikend nadarjenih v
CŠOD. Stroške bivanja krijejo starši sami. K sodelovanju bodo vabljeni
nadarjeni učenci in vsi tisti, ki se pripravljajo vsaj na eno tekmovanje iz znanja.
 FLEKSIBILNI PREDMETNIK
Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur
pouka v šoli, kot to določa veljavni pravilnik. Temeljni cilji so:
povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju (projektno
6
ŠOLSKO LETO 2012/2013
-
-
delo, problemski pouk, eksperimentalno delo …)
povečati medpredmetno povezavo in izvajanje pouka pri različnih
kombinacijah predmetov
učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraţevalno delo in izboljšati rezultate v
znanju
razbremeniti učence (pouk, pri katerem prevladujejo dejavnosti učencev,
različnost metod in oblik dela, manj predmetov na dan, manj ocenjevanja)
povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na
šoli
KNJIŢNICA
Knjiţnica razpolaga z okoli 11.000 enotami knjiţničnega gradiva (knjige,
zgoščenke, avdio in videokasete). Revije, leksikone, slovarje, priročnike in
enciklopedije je moţno uporabljati samo v prostorih knjiţnice, ostalo knjiţno
gradivo pa si lahko učenci izposodijo na dom. Ure knjiţnično-informacijskih
znanj izvajamo po dogovoru z učitelji. Knjiţnica je odprta vsako jutro od 7.00 do
7.40 razen srede ter vsak dan 6. šolsko uro.
Knjiţničarka: Sandra Ivanšek (Stanka Turšič Pungerčar)
UČBENIŠKI SKLAD
Učenci si lahko na začetku šolskega leta izposodijo knjige iz učbeniškega
sklada. V skladu so vsi učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov. Ministrstvo za
šolstvo in šport vsem učencem od 1. do 9. razreda subvencionira učbeniški
sklad v celoti. Ob koncu šolskega leta učenci učbenike vrnejo. V učbeniškem
kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami. Ob
koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za
naslednje šolsko leto.
Vodja učbeniškega sklada: Aleksandra Ivanšek (Stanka Turšič Pungerčar)
ŠOLSKI SKLAD
Na šoli ţe vrsto let deluje šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti
posameznega razreda (letovanja, zimovanja, šole v naravi in ostale šolske
dejavnosti) ali nakupi nadstandardne opreme za pouk. V skladu se lahko zbirajo
sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBA
Šolska svetovalna sluţba sodeluje pri reševanju pedagoških, vzgojnih in
socialnih vprašanj. V ta namen vključuje v svetovalni odnos vse udeleţence v
šoli: pedagoške delavce, starše, učence, vodstvo in zunanje inštitucije. Pomaga
pri poklicnih odločitvah, še posebej devetošolcem. Posebno pozornost namenja
učencem z učnimi teţavami. Pomaga jim pri delu med poukom ali dela z njimi
individualno. Vodi postopek odkrivanja nadarjenih učencev in koordinira delo z
7
ŠOLSKO LETO 2012/2013
njimi. Posveča se preventivnim dejavnostim, namenjenih dvigu kulture
medsebojnih odnosov, izboljšanju šolske klime in reda.
Svetovalna delavka: Metka Ţabjek
PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO
Za varnost učencev šola odgovarja v prostorih šole in na šolskem igrišču. Šolski
avtobus pripelje otroke na parkirišče pri šolskem igrišču. Za varnost vozačev na
šolskem igrišču odgovarja šola z nadzorom. Za ostale učence, ki sami odhajajo
domov, šola ne zagotavlja varnosti. Starši so dolţni zagotoviti varen prihod otrok
do šole. Učenci prvih razredov naj prihajajo v šolo v spremstvu odrasle osebe ali
starejšega otroka. Zaradi varnosti otrok naprošamo starše, da svoja vozila
parkirajo na spodnjem parkirišču šole. Parkirni prostor pred šolo je namenjen
delavcem šole.
 ŠOLSKI PREVOZI
ODHOD
Pečice
Obreţ
Oklukova Gora
Sromlje
Silovec
Brezina
Curnovec
6.55
7.20
7.11
7.16
7.21
7.10
Osredek
Gornji Lenart
Trebeţ
Silovec
6.55
7.15
7.30
V ARTIČE
IZ ARTIČ
A V T O B U S
7.34
13.18, 14.40
7.34
13.18
7.34
13.28
7.34
13.28
7.34
13.28
7.16
13.30, 14.15
14.10
K O M B I
7.20
13.20
7.25
13.00
7.35
13.10
14.05
DRUGE OBLIKE DEJAVNOSTI
-
plavalna abeceda za učence 1. razreda
plavalni tečaj za učence 2. in 3. razreda
kolesarski izpit za učence 5. razreda
smučarski tečaj za učence 5. razreda
plesni tečaj za učence 9. razreda (priprava na valeto)
intenzivne vaje pevskega zbora pred revijami
medpredmetna povezava (vsaj 1-krat na polletje)
folklorni tabor v septembru
8
PRIHOD
13.50, 15.12
13.25
13.50
13.40
13.45
13.36, 14.21
14.20
13. 40
13.05
13.15
14.25
ŠOLSKO LETO 2012/2013
-
planinski tabor v času poletnih počitnic
Kristjanov knjiţni nahrbtnik
sodelovanje z breţiško knjiţnico, kostanjeviško galerijo Boţidar Jakac
teden otroka
 ŠPORTNOVZGOJNI KARTON
V mesecu aprilu izvedemo testiranje ob soglasju staršev. Evidenca podatkov
vsebuje podatke o telesni višini, teţi, koţni gubi nadlahti, dotikanju plošče z
roko, skoku v daljino z mesta, premagovanju ovir nazaj, dviganju trupa,
predklonu na klopici, vesi v zgibi, teku na 60 m in teku na 600 m. Teke, skok v
daljino in suvanje krogle izvedemo na breţiškem atletskem štadionu v mesecu
aprilu.
Meritve na podlagi enotnih merskih postopkov opravi šola pod vodstvom
športnih pedagogov pri rednem pouku. Podatki se nato centralno računalniško
obdelajo, vrednotijo, v maju in juniju pa imajo vpogled vanje razredniki, učenci in
starši. Ob koncu šolanja učenci dobijo svoj športnovzgojni karton domov.
IZBIRNI PREDMETI
V vsakem razredu zadnjega triletja učenci praviloma izberejo izbirne predmete.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure,
če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javnoveljavnim
programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v
celoti ali pa le pri eni uri tedensko.
Seznam izbirnih predmetov v šolskem letu 2012/2013:
naravoslovno-tehnični sklop: računalništvo – urejanje besedil,
multimedija, računalniška omreţja, obdelava gradiv – les, šport za
sprostitev, ples, izbrani šport - rokomet
druţboslovno-humanistični sklop: nemščina I, II, III, likovno snovanje III
TEKMOVANJA
Tekmovanja, ki se jih udeleţujejo naši učenci:
angleška bralna značka, angleški jezik, biologija, bralna značka, Cankarjevo
priznanje, geografija, Kaj veš o prometu?, knjiţnični mega kviz, logika,
matematični kenguru, Preglovo priznanje, Računanje je igra, sladkorna bolezen,
Stefanovo priznanje, šah, športna tekmovanja, Turizmu pomaga lastna glava,
zgodovina, Vegovo priznanje,Vesela šola, Cici vesela šola, Zlati sonček …
9
ŠOLSKO LETO 2012/2013
PROJEKTI
 EKOŠOLA
Šola Artiče je ekošola, ker skrbi za zbiranje in ločevanje odpadkov. Vsi na šoli
pridno varčujemo z električno energijo in vodo. Racionalno uporabljamo papir.
Redno čistimo okolico našega kraja. Dvakrat na leto organiziramo zbiralno
akcijo papirja, kjer smo vedno uspešni. V šoli zbiramo zamaške in baterijske
vloţke.
Vodja projekta: Mojca Cerjak Ivanšek
 ZDRAVA ŠOLA
Zdrava šola je projekt in je način ţivljenja na naši šoli. Vsem učencem
pomagamo oblikovati pozitivno samopodobo, skrbimo za njihovo zdravje in za
zdravje vseh zaposlenih na šoli. Sodelujemo z zdravstveno in zobozdravstveno
sluţbo. Učitelji in šolsko osebje smo zgled za zdrav način ţivljenja.
Organiziramo čim bolj zdravo prehrano za učence in vse zaposlene. Vključeni
smo tudi v Shemo šolskega sadja, ki vsakemu učencu financira sadnozelenjavni obrok enkrat tedensko.
Vodja projekta: Mojca Vanič
 BRANJE
Branje, še posebej branje z razumevanjem, je izjemno pomembno v današnjem
času. Na njem v veliki meri tudi temelji uspešnost učencev pri posameznih
predmetih. Vsako leto ugotavljamo, da so učenci, ker ne preberejo vsega ali pa
niti ne razumejo, kaj so prebrali, manj uspešni pri reševanju internih preizkusov
znanja in pri reševanju nacionalnih preizkusov znanja. Zato smo se odločili, da s
projektom BRANJE nadaljujemo tudi v naslednjem šolskem letu in vzpodbudimo
vse učence k temu, da bi se čim bolj izurili v sami tehniki branja, ki je nujna pot k
branju z razumevanjem. Po triadah bomo izvajali različne aktivnosti, ki naj bi
pripomogle k večji izurjenosti pri branju različnih besedil. Pri tem bomo
sodelovali tako učitelji kot učenci ter starši.
Vodja projekta: Mateja Jankovič Čurič
 RAZREDNI PROJEKTI
-
Mama (1. triada)
Šola skozi čas –časovni trak (4. in 5. razred)
Policist Leon svetuje (5. razred)
»Zgodba o uspehu« (od 6. do 9. razreda)
Turizmu pomaga lastna glava (3. triada)
Vesolje (8. razred)
10
ŠOLSKO LETO 2012/2013
STATUS
(Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, UL RS 89/1998)
STATUS OMOGOČA PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI in je
namenjen učencem, ki se vzporedno izobraţujejo ali so perspektivni
športniki.
Pogoji:
- vzporedno izobraţevanje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo
javnoveljavne programe ali
- registracija pri nacionalni panoţni športni zvezi in tekmovanje na uradnih
tekmovanjih te zveze
Postopek podelitve:
- pisni predlog staršev ali zakonitih zastopnikov do 15. oktobra 2011
- obvezna priloga: potrdilo o vpisu v drugo šolo ali o registraciji pri nacionalni
športni zvezi
- status se dodeli za eno šolsko leto
- po pridobitvi statusa se sklene dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti
- če učenec ne izpolnjuje svojih obveznosti, mu šola lahko status odvzame
ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Zdravstvene preglede učencev organizira pristojna zdravstvena sluţba.
Sistematični zdravstveni pregledi so za učence prvega, tretjega, petega in
osmega razreda v ZD Breţice v Dispanzerju za šolarje pri Zlatki Zupančič, dr.
med.
Učence prvega razreda cepijo in opravijo pregled sluha. Učenci so cepljeni še v
tretjem razredu proti davici in tetanusu, v osmem razredu je opravljen
laboratorijski pregled. Za laboratorijski pregled in cepljenje je treba pridobiti
pisno soglasje staršev. Šolarji morajo imeti s sabo potrjene kartice
zdravstvenega zavarovanja in izkaznice o cepljenju.
V šolski zobni ambulanti se opravljajo sistematični pregledi zob. Učenci se
učijo pravilnega čiščenja ter same nege zob. Vsako leto učenci od 1. do 5.
razreda tekmujejo v akciji Čisti zobje.
Zobna ambulanta bo delovala dvakrat na teden.
11
ŠOLSKO LETO 2012/2013
USPEŠNO UČENJE
 Osnovna navodila za boljšo uspešnost učencev
-
Redno obiskujem pouk.
Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine.
Aktivno sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago.
Skrbim za urejenost zvezkov.
Redno opravljam domače obveznosti za šolo.
Iz učnih knjig si izpišem samo najpomembnejše – pomagam si s tehniko
podčrtovanja.
 Kako se lotim učenja
-
-
Pred učenjem si pripravim prostor za učenje. Prostor mora biti dovolj svetel
in ravno prav topel.
Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari.
Vedno se učim v istem prostoru ob istem času.
Pred učenjem nove snovi ponovim staro.
Vnaprej si določim kratke 10-minutne odmore po 40-minutnem učenju. Med
odmorom si postreţem s pijačo. Popijem malo vode ali sadni sok.
Pri učenju uporabljam naslednji recept: pregledam vsebino in jo razdelim na
manjše dele, preberem in podčrtam glavne misli, obnovim, kar sem prebral,
ponavljam.
Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Pravijo, da se največ pozabi
takoj po učenju, zato snov ponovim še enkrat čez eno uro, čez dan …
 Kako si naučeno najbolje zapomnim
-
Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.
Temeljito in glasno preberem zahtevne odlomke.
Pojasnim si neznane besede, uporabim slovar, vprašam učitelja, starše.
Čim več si poskušam predstavljati v mislih.
O snovi se pogovarjam skupaj s sošolci.
Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se drţim načrta.
12
ŠOLSKO LETO 2012/2013
KAJ STORIM, ČE

… nimam s seboj potrebnih pripomočkov za delo?
Na začetku ure obvesti učitelja. Če se ti je to zgodilo prvič, ne bo teţav, če pa se
ti to pogosto dogaja, potem nekaj ni v redu. Če namenoma pozabljaš na svoje
obveznosti, boš imel teţave. Nevestno delo in neprinašanje obveznih
pripomočkov je eden od kriterijev za določanje ocene.

… nisem naredil domače naloge?
Redno izpolnjevanje domačih nalog spada med obveznosti vsakega učenca. Če
se ti to zgodi le izjemoma, se na začetku ure opraviči učitelju. Zavedaj se, da
izpolnjevanje domačih nalog pripomore k razumevanju snovi, utrjevanju in
pridobivanju znanja.

… ne morem telovaditi?
Starši naj napišejo opravičilo, za daljša obdobja potrebuješ opravičilo zdravnika.

… me je strah ocenjevanja znanja?
Preverjanje znanja je za nekatere res huda obremenitev. Če redno delaš
naloge, slediš razlagi in aktivno sodeluješ pri pouku, bo strah po prvih odgovorih
minil. Zgodi se, da nisi pripravljen za preverjanje. Najbolje je, da to poveš
učitelju in se z njim vljudno dogovoriš za drugi dan.

… ne razumem razlage?
Z dvigom roke opozori učitelja, če česa ne razumeš. Po potrebi ti bo učitelj
ponovil razlago ali pa ti svetoval, da prideš k dopolnilnemu pouku.

… dobim slabo oceno?
Zgodi se, da dobiš slabšo oceno od tiste, ki si jo pričakoval. Učitelj ti bo povedal
vzroke za slabšo oceno in, če ga boš poslušal, boš dobil napotke za nadaljnje
delo.

… se ne razumem s sošolcem?
Med ljudmi naj bi bili primerni odnosi. Včasih pa pride do nesporazumov. Ne
pusti se izzvati in se skušaj pogovoriti. Če to ne gre, je bolje, da se odmakneš in
čas prinese nova spoznanja.

… me sošolci nadlegujejo?
Opozori jih, naj te pustijo pri miru. Če tega ne upoštevajo, pokliči najbliţjo
odraslo osebo. Ko se sošolci ali vrstniki oddaljijo, poišči pomoč pri razredniku ali
svetovalni sluţbi. O tem se pogovori tudi s svojimi starši.

… sem uţalil sošolca, učitelja ali drugega delavca šole?
Razmisli in se mu iskreno opraviči.

… vidim nepravilnosti, ki jih počnejo drugi?
Tistega, ki počne nepravilnosti, opozori in mu svetuj. Če tvojega nasveta ne
upošteva, sporoči deţurnemu učitelju ali v ravnateljstvo šole.
13
ŠOLSKO LETO 2012/2013

… mi kdo ponuja alkohol, cigarete, mamila ...?
NIKAR, PA ČEPRAV JE PONUDBA MAMLJIVA. Prvič ko poskusiš, si
»gospod«, kasneje pa ... Poišči pomoč pri razredniku, svetovalni sluţbi, svojih
starših.

… me izsiljujejo?
Vsako izsiljevanje takoj sporoči razredniku ali svetovalni sluţbi. Pogovori se s
svojimi starši.

… izgubim svojo lastnino?
Takoj javi deţurnemu učitelju ali razredniku. Dosedanje izkušnje kaţejo, da se
veliko stvari ţe kmalu najde.

… sem zamudil k pouku?
Odloţi obleko in obutev v garderobi in se takoj napoti v učilnico, kjer so ostali
sošolci. Učitelju se opraviči za zamudo.

… nimam copat?
Vsi učenci morajo imeti v šolskih prostorih copate. Enkratno pozabljanje lahko
spregledamo. Če se bo to zgodilo večkrat, se bomo morali pogovoriti s teboj in
tvojimi starši.

… imam osebne teţave?
Pogovori se s svetovalno delavko ali razrednikom. Skupaj boste iskali rešitev.
Tvojo iskrenost bosta varovala.
Veliko bogastvo v vsaki druţini je medsebojno zaupanje in medsebojno
spoštovanje otrok in staršev.
Še večje bogastvo pa so odkriti in sproščeni pogovori.
TRPINČENJE – KAJ LAHKO NAREDI OTROK SAM?
Vsakemu se lahko zgodi, da bo naletel na vrstnike, ki ga bodo nadlegovali,
izsiljevali ali mu celo grozili. Vsak otrok mora vedeti, da ima opravka s primitivci,
ki bi radi, da se jih boji.
ZATO NAJ TAKOJ
pove staršem, svojemu učitelju, razredniku, svetovalni delavki ali
ravnatelju!
TO NI TOŢARJENJE!!!
14
ŠOLSKO LETO 2012/2013
Izdaja: Osnovna šola Artiče
Vsebina publikacije:Vesna Bogovič
Lektoriranje:Mateja Jankovič Čurič
Oblikovanje: Mira Novak
Publikacija je objavljena na spletni strani šole www.osartice.si
Artiče, 5. 9. 2013
Ravnateljica šole Vesna Bogovič
15