Interesne dejavnosti 2014/2015

INTERESNE
INTERESNA
DEJAVNOST
Angleška
konverzacija
Biološki krožek
Dramski krožek
Eko mojstri
Ekološki krožek
Fizikalni krožek
DEJAVNOSTI
2014/2015
PREDSTAVITEV INTERESNE DEJAVNOSTI
MENTOR/ICA RAZRED
Komunikacijski pristop poučevanja tujih jezikov vključuje razvijanje vseh jezikovnih zmoţnosti in
Mateja Janše
povezuje njihovo uporabo. Pozornost je torej treba nameniti razvijanju govornih zmoţnosti, ki bodo
učence usposobile in jih opogumile, da se v raznolikih vsakodnevnih in posebnih okoliščinah primerno
odzovejo. V pogovoru bodo učenci izmenjavali svoja mnenja in stališča in iskali rešitve o razmerah,
problematiki različnih tematskih področij. Poudarek bomo namenili smiselnosti pogovora, se pravi, da
učenci ubesedijo, utemeljijo in zagovarjajo svoja stališča.
Pomembno je, da se učenci počutijo dovolj varni, da v tujem jeziku spregovorijo tako v vodenih kot manj
vodenih, prostih dejavnostih. Namen interesne dejavnosti je, da učenci tvorno in strpno sodelujejo v
pogovoru, prav tako pa tudi aktivno poslušajo, kar ima kdo povedati ter da ustrezno in jasno povedo, kar je
ključno.
Med urami interesne dejavnosti bomo razvijali in nadgrajevali komunikacijske strategije, npr. mašil,
parafraziranja ipd., ki jih uporabljajo tudi v maternem jeziku.
Učenci bodo pri urah glede na svoje interese obravnavali različne teme v angleškem jeziku (ţivljenje v
Angliji, šolske vsebine ...). Prav tako pa se bomo posvetili pravilni izgovorjavi, intonaciji, naglasom,
poudarkom ter samemu ritmu angleškega jezika.
Priprava na Tekmovanje iz znanja biologije in na Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.
Lidija Duh
Vključi se lahko vsak, predznanje ni potrebno. Glavni cilj je seznanitev z vsemi elementi gledališke igre na
način, ki je primeren razvojni stopnji otrok. Dramska skupina pripravi eno do dve predstavi letno. Vsebino
predlaga mentor, pri izboru sodelujejo tudi člani. Zaključni nastop pripravimo za učence šole, starše in
zunanje obiskovalce.
Dejavnost naj bi bila povezana s šolskim vrtičkom. Spoznavali bomo rastline, vrtne prebivalce, procese v
naravi, sonaravno pridelovanje hrane, se naučili rokovati z orodjem ter urejali šolski vrtiček. Ker se vrtička
ne da obdelovati celo šolsko leto, bi tiste mesece, ko vrt ni aktualen, izvajali različne aktivnosti v učilnici.
Pogovarjali bi se o temah, ki so povezane z ekologijo, varovanjem narave, izdelovali bi izdelke iz odpadne
embalaţe, prebrali kakšno knjigo na omenjeno temo, itd.
Kaj bomo delali? Izdelava izdelkov iz odpadnih materialov, likovno, literarno in praktično ustvarjanje na
temo odpadkov, čistega okolja, zdrave prehrane, zdravega načina ţivljenja, obisk ekološke kmetije.
Fizikalni kroţek je namenjen učenkam in učencem, ki jih zanima poglobljeno fizikalno znanje
Mojca Sovdat
8.-9.
razred
8.-9.
razred
4.-9.
razred
Saša Ţavbi
3. razred
Martina
Arbeiter
Katja Hočevar
4.-6.
razred
8.-9.
Fotografski
krožek
Gibalne igre
Gledališka
mučilnica
Jaz tebi
Kemijski krožek
Klekljanje
podkrepljeno z dodatnimi fizikalnimi teorijami.
Poleg zanimivih fizikalnih tem, kot so vesolje, svetloba, energije …, je kroţek namenjen tudi reševanju
fizikalnih problemov s katerimi se učenci soočajo na šolskem, področnem in drţavnem tekmovanju iz
fizike.
Fotografski kroţek je namenjen učencem, ki z zanimanjem opazujejo svet okoli sebe. Pri kroţku učenci
spoznajo osnove oziroma nadgradijo osnovna znanja digitalnega fotografiranja (različni načini
fotografiranja). Razvijajo sposobnost opazovanja, čut za podrobnosti, predstavljivost in domišljijo. V
vsakdanjem ţivljenju iščejo zanimive utrinke, trenutke in jih skušajo ujeti, zabeleţiti s pomočjo digitalnega
fotoaparata. Učijo se obdelave fotografij z različnimi računalniškimi programi ter razvijajo zmoţnost
oblikovanja meril za kritično vrednotenje in oceno lastnih ter tujih izdelkov. Svoje delo imajo moţnost
predstaviti in razstaviti vsem obiskovalcem naše šole.
Sprostitvene dejavnosti in druţenje preko igre. Osnovni namen je seznanitev otrok z igrami kot so: Mama
koliko je ura, Barvice, Zemljo krast, Ristanc, Ali je kaj trden most…
V okviru interesne dejavnosti bodo učenci spoznavali osnove nastopa pred skupino, razredom. Spoznavali
in vrednotili bomo različne gledališke dejavnosti (igra, gib, ples), jih kritično ocenili in podali lastno
mnenje. Spoznavali bomo osnove gledališkega, govornega nastopa, postavitev pred skupino, razredom, na
odru. Poudarek bo na govornem nastopu, interpretaciji povedanega. Tekom šolskega leta si bomo skušali
ogledati katero izmed gledaliških predstav v katerem izmed ljubljanskih gledališč.
Z učenci bomo obiskali domove s starejših občanov. S tem bi pripomogli k medgeneracijskem
sodelovanju. Otroci bodo spoznavali ţivljenje v domu, preţivljanje obdobja staranja, drugačnost. Vsekakor
pa bi se učenci naučili dobrih del.
Sestajali se bomo vsak prvi ( I ) četrtek v mesecu ob 13:50 uri in po dogovoru pred tekmovanji.
Prijaviš se pri učiteljici kemije.
Dobrodošli vsi, ki vas kemija zanima, si ţelite dobrih osnov in osebnega napredka ter se ţelite soočiti z
kemijskimi tekmovanji (PREGLOVO TEKMOVANJE).
Z učenci rešujemo zahtevnejše naloge, ki so primerne za tekmovanje iz znanja kemije, poglobimo
razumevanje in spoznamo več. Kemijo ţelimo pribliţati vsakdanjemu ţivljenju.
Interesna dejavnost, pri kateri boste učenci spoznavali klekljanje, ima na Slovenskem bogato tradicijo. Ker
je klekljanje ročna izdelava čipk, je zanjo nujno potreben klekljarski pribor. V njem je vse, kar klekljarica
potrebuje za delo: blazina, košara, bucike, klekeljni, škarje, sukanec in vzorci.
Na blazino pripnemo vzorec ali papirc in pričnemo s sukanjem in kriţanjem niti na klekeljnih. Naučili se
boste osnovnih klekljanih elementov: kitice, cel premet, krajšanje in daljšanje niti na klekeljnu, klekljanje
risa, slepi postavek, nasnutek na zanke, zaključek s kvačkanjem v ozkem in slepem risu, zavezovanje
parov, idrijski ris, nekateri pa boste poskusili ţe sukani ris. Pod spretnimi rokami bodo tako nastale prve
čipke, nekateri pa boste svoje dosedanje znanje izdelovanja čipk nadgrajevali. Vsak učenec napreduje
razred
Tamara Gnilšek
6.-9.
razreda
Danica Vrtačnik 1. razred
Emir Jušič
5.-7.
razred?
Barbara Vidmar 4.-5.
P.
razred
Marjanca
Bregar
8.-9.
razred
Majda Jurkovič
4.-5.
razred
6.-9.
razred
Košarka
Kuharski krožek
Likovni krožek
Likovno
ustvarjanje
Matematični
krožek
individualno.
Pribor kupite učenci sami v dogovoru z učiteljico. Ko usvojite osnovne tehnike klekljanja, lahko pričnete z
izdelavo čipk po izbranih vzorcih, ki jih boste dobili v šoli.
Košarkarski kroţek se bo izvajal eno uro na teden. Zahtevnost tehničnih in taktičnih elementov se bo
prilagodila trenutnim sposobnostim in ravni znanja sodelujočih.
Zaradi starostnega razpona skupine bo program dela prilagojen glede na potrebe, interese in sposobnosti
otrok ter tako optimalno prispeval k otrokovemu razvoju, dvigu samozavesti in zadovoljstvu pri gibalnih
aktivnostih.
Zaradi kolektivne narave športa bodo z igro in gibanjem pridobivali tudi na socialnem in emocionalnem
področju hkrati pa bodo spoznali tudi pozitivne vidike ukvarjanja s tem športom.
Za popestritev v okviru interesne dejavnosti je v načrtu tudi ogled katere izmed košarkarskih tekem (ŠKL,
DP, …).
Sestajali se bomo enkrat na mesec (ponedeljek- 7,8,9 ura) oziroma po dogovoru pred tekmovanji.
Prijaviš se pri učiteljici gospodinjstva.
Dobrodošli vsi, ki vas priprava hrane zanima, si ţelite dobrih osnov in osebnega napredka ter se ţelite
soočiti z tekmovanji v pripravi hrane (ZLATA KUHALNICA).
Učence ţelim ozavestiti vrednosti zdrave prehrane, ovrednotiti pomen kuhanja in ţelim, da pridobijo
določene veščine kuhanja in peke.
Z učenci pripravljamo jedi, ki so primerne za tekmovanje (ZLATA KUHALNICA).
Po dogovoru z učenci se bo glede na njihove ţelje in pričakovanja naredil izbor receptov.
Učenci spoznavajo likovna področja, različne likovne tehnike in sodelujejo na natečajih.
Preizkusili se bomo na različnih področjih likovne umetnosti ter preizkušali različne materiale in tehnike.
V sodelovanju z drugimi vzgojnimi področji bomo vzpodbujali otrokov emocionalni in socialni razvoj
(kognitivne sposobnosti, finomotorične sposobnosti, orientacijo na sebi, na ploskvi različnih velikosti,
ustvarjalnost, čustveno in socialno prilagojenost, sodelovanje in uveljavljanje posameznika v skupini…).
Učenci si razvijajo logično mišljenje, se navajajo na izpisovanje bistvenih podatkov iz besedilnih nalog,
iščejo različne načine za rešitev matematičnih problemov, se navajajo na branje podatkov iz table, se učijo
grafičnih prikazov podatkov, se srečajo z osnovami logike, logičenega mišljenja in sklepanja, opazujejo in
prepoznavajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo, samostojno oblikujejo različne geometrijske, številske,
algebrske in druge vzorce.
Vsebine:
Tomaţ Kumer
Marjanca
Bregar
6.-9.
razred
6.-9.
razred
Jana Truden
2. razred
Dunja
Medvešček
3. razred
Barbara Kos
1. razred
Mladinski pevski
zbor
Namizne igre
Nogomet, dekleta
Osnove
Powerpointa
Otroški pevski
zbor
- teţje besedilne naloge,
- logične naloge,
- geometrijski, številski, algebrski in druge vzorci,
- matematična zaporedja,
- naloge z grafi in s tabelami,
- teţje matematične naloge
Mladinski pevski zbor poje enoglasne, dvoglasne in triglasne ljudske in umetne pesmi v akapela izvedbi
ali z inštrumentalno spremljavo.
Na šolskih prireditvah pa lahko zapojemo kakšno zabavno ali narodno zabavno skladbo.
Učenci spoznajo nove namizne igre,se učijo dogovarjanja,sodelovanja,prenašanja porazov in zmag. Nekaj
namiznih iger tudi izdelajo.
Glavni namen je učenke pripraviti na prvenstvo osnovnih šol v nogometu za starejša dekleta na področju
Ljubljane. Učenke bodo po pripravljalnih urah odšle tudi na tekmovanje.
Ure se bodo izvajale ob četrtkih 5.šolsko uro in v sklopu tekmovanj. Tekmovanja se običajno odvijajo v
dvorani Kodeljevo v mesecu decembru in januarju v naslednjem koledarskem letu. Točne datume določi
organizator.
Glavni cilj je navdušiti dekleta za igro nogometa, jim predstaviti osnove tehnike in taktike igre nogometa
in jih odpeljati na tekme z dekleti iz drugih Ljubljanskih šol.
Zainteresirani učenci 6. in 7. razreda bodo seznanjeni z osnovami orodja PowerPoint, ki jih potrebujejo pri
izdelavi šolskih predstavitev.
Zvezda
Dimitrova
6.-9.
razred
Maja Petkovšek
1. razred
Vanja Rešetar
7.-9.
razred
Robert Kodrič
6.-7.
razred
V šolskem letu 2014/15 bo pevski zbor razdeljen na dva dela, v skupino najmlajših, kamor bodo vključeni Emir Jušič
učenke in učenci 1. in 2. razredov in v skupino starejših, kamor bodo vključeni učenke in učenci od 3. do
5. razreda.
Z učenci mlajše skupine bomo spoznavali osnove delovanje otroškega pevskega zbora, se uvajali v
skrivnosti zborovskega petja in spoznavali raznolikost glasbe. Prepevali bomo otroške pesmi in se podali v
svet odrasle glasbe. Poslušali bomo glasbo sveta, ki zajema celoten spekter glasbenih zvrsti, od ljudske,
preko klasične, do dţeza, popa, roka in ostalih novejših glasbenih zvrsti.
Z učenci starejše skupine bomo oblikovali ţelezen repertoar pesmi, ki jih bo zbor lahko izvajal ob različnih
priloţnostih. Ta repertoar bomo nadgradili z nekaterimi novimi pesmimi. Prav tako bomo spoznavali
smernice v glasbenem svetu, poslušali svetovno glasbo, od ljudskih slovenskih, afriških, ameriških, do
najmodernejših zvrsti glasbe. Z učenci bomo oblikovali odnos do zborovskega petja, spoznavali pomen
medsebojnega sodelovanja, odnosov v skupini, do individualnega pristopa k petju.
Tekom leta bomo izvedli več nastopov. Ob ţe standardnem letnem koncertu, se bomo skušali udeleţiti
nekaterih nastopov izven šole, prav tako pa bomo s pesmijo obeleţili nekatere druge šolske prireditve. Kot
1.-2.
razred
3.-5.
razred
Planinski krožek
Pravljični krožek
Pravljični krožek
Prometni krožek,
Kolesarski izpit
Prvaki znanja
Razvedrilna
matematika
glavni cilj pa si bomo zadali organizacijo velikega koncerta Otroškega pevskega zbora v eni izmed
ljubljanskih dvoran.
Kroţek je namenjen učencem od 4. do 8. razreda OŠ, ki bodo motivirani s pozitivnimi spodbudami za
spoznavanje izletništva, pohodništva in gorništva na prijeten in zanimiv način.Planinski kroţek oz. izleti v
okviru le-tega bodo organizirani med tednom. Zaradi specifičnosti organizacije pohodov (letni čas in
vremenske razmere, prosti čas,…) se bomo s člani kroţka sproti dogovarjal o lokaciji in terminu izleta.
Glavni namen kroţka je, da učenci spoznajo širše okolje v katerem ţivijo z malce drugačnega in
zanimivega zornega kota (kulturna in etnološka dediščina Slovenije), preţivljajo svoj prosti čas na koristen
in prijeten način, se druţijo v sproščenem okolju v soţitju z naravo (naravovarstvo in doţivljanje naravnih
lepot) in hkrati razvijajo pozitivne medsebojne odnose.
Pravljični kroţek je namenjen učencem, da razvijajo domišljijske predstave, si bogatijo besedni zaklad in
se naučijo prisluhniti.
Poleg tega je učinkovito "zdravilo" za nemirne otroke, da se umirijo in "zbeţijo" v drugačen, pravljični
svet.
Predvsem pa je pomembno, da jih pravljični kroţek spodbuja k branju, saj učenci izredno radi posegajo po
knjigah, ki smo jih ţe prebrali ali poiščejo sorodne knjige.
Pri pravljičnem kroţku bomo otroke popeljali v čudoviti svet junakov, s katerimi se bomo istovetili in
ugotavljali predvsem njihovo sporočilnost. Pravljice bodo predstavljene v govorjeni in slikovni obliki.
Teoretični del kolesarskega izpita obvezno opravljajo vsi učenci. Vsebine spoznavajo ob knjigah,
računalniškem programu in drugem didaktičnem materialu. Po opravljenih vajah, morajo učenci opravljati
teoretični izpit (preko računalnika). Uspešno opravljen teoretični izpit je predpogoj za opravljanje
praktičnega.
Pod vodstvom učiteljev opravljajo spretnostno voţnjo na prometnem poligonu, ki pa ni pogoj za prijavo na
ocenjevalno voţnjo.
Praktično opravljanje izpita je neobvezno. Zanj je potrebno soglasje staršev, ki otroka na izpit tudi sami
pripravijo.
Pogoji za opravljanje kolesarskega izpita: opravljen teoretični del, tehnično brezhibno kolo prave velikosti,
čelada, opravljene praktične vaje s starši, podpisano soglasje s strani staršev.
Pripravljali se bomo na kviz tekmovanje »Prvaki znanja«, na šoli pa bomo predvidoma tudi pripravili
zabavni kviz.
Kroţek je namenjen učencem, ki jih zanima področje matematike. Reševali bomo matematične uganke,
miselne orehe, rebuse, magične kvadrate, različne logične in zabavne matematične naloge, lotili se bomo
različnih logičnih iger in ugank (gobelini, sudoku, kakuro…).
Spoznali bomo tudi starodavno japonsko umetnost zgibanja papirja – origami. S pomočjo te tehnike, ki
zahteva zbranost, spodbuja domišljijo in uri ročne spretnosti, bomo izdelovali razna geometrijska telesa,
Tomaţ Kumer
4.-8.
razred
Renata
Vugrešek
Štamcar
3. razred
Mojca Vrtin
1. razred
Mojca Sovdat,
Martina Tavčar
Pečarič
5. razred
Robert Kodrič
6.-9.
razred
6.-7.
razred
Katja Hočevar
Sprostitvene
športne igre
Šahovski krožek
Šahovski krožek
Športne igre
Ustvarjalnice
Vesela šola
Zabavna
matematika
izdelovali voščilnice …
Pri urah razvedrilne matematike pa se bomo tudi pripravljali na matematično tekmovanje.
Kroţek se bo izvajal enkrat tedensko eno šolsko uro.
Pri kroţku se bomo igrali skupinske igre z ţogo Med dvema ognjema v različnih načinih igre, dvoranski
hokej, igre lovljenja, tek na tartanski stezi... Povdarek bo na razvijanju skupinske dinamike in
sodelovanja. Pri izboru iger bom upoštevala tudi ţelje otrok.
Šah za začetnike. Učenci bodo spoznavali osnove igre, imena figur, šahovnico in zapis igre. Kasneje, ko
bodo osvojili vsaj delno znanje, bi se udeleţili tudi tekmovanja.
Pri kroţku bomo spoznali skrivnosti kraljevske igre in se udeleţevali šahovskih tekmovanj.
V program bodo vključene različne športne aktivnosti: igre z ţogo, borilne, moštvene, štafetne igre,… Z
izvedbo določenih nalog bodo učenci razvijali pozitivne značajske karakteristike, kritičen odnos do
telesnih aktivnosti, samostojnost, medsebojno pomoč, sodelovanje in vztrajnost.
Pri ustvarjalnicah bi z učenci izdelovali različne izdelke iz papirja, blaga, naravnih materialov, odpadne
embalaţe, eko izdelke...
Spoznavali bi različne materiale, tehnike ustvarjanja, se sprostili in uţivali v oblikovanju in ustvarjanju.
Izdelki bi nastajali ob skupnem sodelovanju z učenci - pobude, ustvarjalni predlogi za izdelavo, zbiranje
raznih pripomočkov, ki bi jih pri delu lahko še uporabili.
Nastale izdelke bi razstavljali v šolskih prostorih, ob raznih prireditvah (npr. povezava z drugimi
interesnimi dejavnostmi, tematski izdelki glede na bliţajoče dogodke ipd).
Priprava in sodelovanje na tekmovanjih Male sive celice in Vesela šola ter drugih tekmovanj v znanju, ki
bodo potekala v šolskem letu 2014/15.
Pri dejavnosti učenci razvijajo logično mišljenje, rešujejo zabavne matematične naloge, se navajajo
na sodelovanje pri delu, pridobivajo nove spretnosti, iščejo in spoznavajo različne načine reševanja
matematičnih problemov.
Vse to bodo vključevale naloge iz kombinatorike, logične naloge, naloge z vţigalicami, številčni
kvadrati in trikotniki ter različne naloge z besedilom.
Marija Trontelj
4. razred
Barbara Vidmar 1.-2.
P.
razred
Robert Kodrič
3.-9.
razred
Joţica Voršič
Markun
2. razred
Martina Zrinski
2. razred
Polonca Ţele
4.-9.
razred
4.-5.
razred
Mili Drnovšek