slovenia green! - Slovenija znižuje CO2

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse
Slovenija – zelena destinacija
Razvoj in trženje zelenega turizma
Livija Kovač Kostantinovič
Slovenska turistična organizacija
13. junij 2012
Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.
Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo,
Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo
uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta.
1
Kaj je ZELENI (GREEN)
TURIZEM?
Zeleni turizem zaobjema vse
poglede trajnostnega razvoja,
ki temelji na štirih osnovnih
principih: okoljski, družbeni,
gospodarski in podnebni.
OKOLJSKI
vidik
B
GOSPODARSKI
vidik
ZELENI
TURIZEM
DRUŢBENI
vidik
JE
N
E
Ž
LA
,P
L
RI
AG
JE
N
A
AJ
PODNEBNI
vidik
ZAKAJ zeleni turizem
1. spreminja se PODNEBJE
spremembe so
dejstvo in imajo
velik vpliv na
turizem
2. spreminjajo se POTROŠNIKI
pospešeno se
razvija trg
zelenega turizma
3. spreminjajo se PONUDNIKI
prilagajanje in
blaţenje
4. ZELENI TURIZEM v Sloveniji
strateške
usmeritve in
akcijski plan
PODNEBJE
se spreminja
TURIZEM - POVZROČITELJ in hkrati ŢRTEV
podnebnih sprememb
PODNEBNE SPREMEMBE
PRILAGAJANJE
Dvig temperature
Dvig snežne meje
Ekstremni vremenski
pojavi
Spremembe
biodiverzitete,
pokrajine
Bolezni
Politike (obdavčitve,
cene)
Družbene in okoljske
spremembe
(naraščajoča revščina,
politična nestabilnost,
spremembe
življenjskega sloga)
TURIZEM =
5%
emisij toplogrednih
plinov
BLAŽENJE
TURIZEM
- na podnebje visoko občutljiv sektor
Spreminjajo se turistični tokovi –
geografska, časovna in produktna prerazporeditev
POTROŠNIKI
se spreminjajo
Kako zeleni postajamo prebivalci EU?
(Eurobarometer, 2009)
• 83% prebivalcev
EU meni, da vpliv produkta na
okolje pomembno vpliva na odločitev o
nakupu (največjo vlogo ima še vedno kakovost in
cena).
• 72% jih meni, da bi morala oznaka na produktu
imeti obvezni odtis CO2, ki ga produkt
povzroča.
• 46% jih meni, da je potrebno obdavčiti okolju
neprijazne produkte in zmanjšati obdavčitve za
okolju prijazne produkte.
• Skoraj POLOVICA jih meni, da vpliv
potovanja na okolje ima oz. bo imel vpliv na
njihovo odločitev o izbiri počitnic.
• V raziskavi Thomson in First Choice (Trends Report,
2009) je 6 od 10 Britancev dejalo, da raje
rezervira potovanje pri agentih, ki razvijajo
zelene poslovne prakse.
Spreminja se
PONUDBA
Kako se spreminja trg na strani
PONUDBE?
• Podjetja intenzivno razvijajo ZELENE
PRODUKTE, “EKOLINIJE”
• ZELENO postaja glavno TRŢENJSKO
ORODJE za mnoga podjetja, v vseh panogah
• Turistična podjetja in destinacije uvajajo
trajnostni management, okoljske znake,
sheme certificiciranja in se povezujejo v
zdruţenja
Trajnostni
razvoj in
znamka
I feel
Slovenia
TRAJNOSTNI RAZVOJ in
ZNAMKA I feel Slovenia
Značilne barve Znamke Slovenija
Zelena barva predstavlja neokrnjeno
naravo naše dežele.
Razen zelene sta značilni barvi modra
in bela, ki prav tako predstavljata
neokrnjeno naravo.
Vse tri barve predstavljajo pristnost in
neokrnjenost – jedro Znamke
Slovenija.
Vse tri barve se odražajo v izbranih
motivih in vsebini tržnokomunikacijskih orodij STO.
TRAJNOSTNI RAZVOJ in
ZNAMKA I feel Slovenia
V Sloveniji je zelena več kot le barva – zeleno predstavlja največjo
prednost Slovenije in slovenskega turizma: NEOKRNJENO NARAVO
NAŠA VIZIJA JE JASNA
Zavezali smo se trajnostnemu razvoju
slovenskega turizma – varovanju „zelene
butičnosti‟
JEDRO TURISTIČNE ZNAMKE
V samem jedru znamke je neokrnjena narava, ki
se odraţa v „slovenski zeleni‟ barvi.
ODGOVORNO RAVNANJE
Slovenska zelena opisuje tudi našo usmerjenost v
elementarno.
Znamka govori o neokrnjeni naravi in naši
osredotočenosti, da jo tako tudi ohranimo.
Jedro znamke
Percepcija Slovenije med tujo ciljno javnostjo
Ko slišite za ime
države Slovenija, na
katere tri značilnosti
te države najprej
pomislite?
Avstrija
Velika
Britanija
Nemčija
Italija
Japonska
*Sheme so narejene s pomočjo aplikacije
Word cloud generator na www.wordle.net
Percepcija tujih
potrošnikov o
Sloveniji
TRAJNOSTNI RAZVOJ in
ZNAMKA I feel Slovenia
KATERE ELEMENTE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE
TUJCI VIDIJO KOT „ZELENE“?
ZELO POZITIVNO:
-Domača hrana
22 %
-Raznolikost narave na majhni lokaciji 19 %
-Pohodniške poti
10 %
-Neokrnjena narava, občutek divjine
13 %
-Gore in gorske poti
9%
-Jezera
5%
-Vina in vinogradi
7%
POZITIVNO:
-Narava (splošno)
-Jame
-Čebele, med
-Narava v bliţini mest
4%
4%
2%
1%
*Raziskava družbenih medijev (raziskava Attentics), v analizo je bilo vključenih več kot milijon objav na forumih,
blogih, twitterjih, FB in drugo
„Zelena“
turistična
ponudba
Slovenije je
ključni trţenjski
element
Aktivnosti
STO
Strateške usmeritve zelenega turizma
1. SLOVENIJA JE ZELENA
Slovenia is green.
60% površine prekriva gozd. 36%
KLJUČNA KONKURENČNA
površine je vključene v omreţje
PREDNOST
Natura
2000. 4SLOVENIJE
x več vode na
(WEF,
2011)
prebivalca kot EU povprečje.
2. SLOVENIJA UKREPA ZELENO
Slovenia goes green.
OBLJUBO ZNAMKE bomo uresničili
z razvojem zelenega turizma.
3. SLOVENIJA PROMOVIRA
ZELENO
Slovenia promotes green.
ZGODBA O LOVENSKI ZELENI je
REPOZICIONIRANJE
vpeta v
znamko
I FEEL SLOVENIA.
SLOVENSKEGA
TURIZMA
Konkurenčnost slovenskega turizma
(WEF, 2011)
Slovenija napreduje od 2007 do 2011
mest
(od 44. na 33.mesto)!
za 11
trajnostnega razvoja
napredujemo za 21mest (od 92. na 71.)
• Na področju
• Okoljska trajnost (23.), okoljska zakonodaja
(31.)
kakovosti naravnega
okolja napredujemo za 9 mest na 16.
mesto!
• Na področju
Na področju ukrepanja na področju trajnostnega razvoja turizma v podjetjih (STO, 2010):
•
•
3 hotele z okoljskim certifikatim, 3 v
postopku, 1 tur. Kmetijo
4 evropske destinacije odličnosti
Raziskava med slovenskimi
turističnimi menedţerji in tujimi turisti
v Sloveniji
92% slovenskih menedžerjev meni, da je
okoljska problematika pomembna za njihovo
podjetje
Raven zavedanja je velika,
ukrepanje še ni na ustrezni ravni, vendar
se izboljšuje.
65% tujih turistov v Sloveniji je dobilo
občutek, da se Slovenija obnaša ekološko
18% tujih turistov se Slovenija ne zdi
ekološko usmerjena – največ imajo pripomb na
količino prometa
Vir: STO, 2010
Strateške usmeritve zelenega turizma
1. SLOVENIJA JE ZELENA
Slovenia is green.
60% površine prekriva gozd. 36%
KLJUČNA KONKURENČNA
površine je vključene v omreţje
PREDNOST
Natura
2000. 4SLOVENIJE
x več vode na
(WEF,
2011)
prebivalca kot EU povprečje.
2. SLOVENIJA UKREPA ZELENO
Slovenia goes green.
OBLJUBO ZNAMKE bomo uresničili
z razvojem zelenega turizma.
3. SLOVENIJA PROMOVIRA
ZELENO
Slovenia promotes green.
ZGODBA O LOVENSKI ZELENI je
REPOZICIONIRANJE
vpeta v
znamko
I FEEL SLOVENIA.
SLOVENSKEGA
TURIZMA
LOREM IPSUM | Lorem ipsum
Ukrepi STO
1.Raziskave zelenega oz. trajnostnega turizma,
povezovanje s stroko
2.Informiranje (STG, turisti, mediji, institucije)
3.Oblikovanje 5 strateških usmeritev
1. Zeleno delovanje STO
2. Spodbujanje podjetij in destinacij k uvajanju trajnostnih
poslovnih modelov
3. Spodbujanje turistov k zelenemu obnašanju
4. Vlada- Ukrepi drugih sektorjev za razvoj zelenega turizma
5. PROMOCIJA zelenih ponudnikov, re-pozicioniranje
Slovenije
4.Oblikovanje nove strategije trţenja slov.
turizma na temeljih trajnostnega turizma
LOREM IPSUM | Lorem ipsum
Informiranje
•
12., 13. in 14. slovenski turistični
forum: Turizem v zelenem
gospodarstvu; Konkurenčnost in
zeleni turizem; DST (Deklaracija)
•
Izdaja tematskih številk revije
TUR!ZEM
•
Priročnik za hotele za uvajanje
trajnostnih poslovnih modelov
•
Delavnice in konference v
soorganizaciji s STG
•
Vzpostavitev in dopolnjevanje vsebin
portala o zelenem turizmu –
www.slovenia.info/zeleniturizem
•
Prijava na evropski projekt LIFE
STRATEŠKE USMERITVE ZELENEGA TURIZMA
SLOVENIA
GREEN!
Raziskave in analize zelenega turizma (od 2008)
Turizem definirati kot strateško panogo (s posrednimi učinki 12,1
% BDP)
Nova strategija razvoja (zelenega) turizma za 2012-2016
Aktivnosti za razvoj zelenega turizma komuniciramo s sloganom
SLOVENIA GREEN.
1.
2.
3.
4.
5.
Zelena
pisarna STO
PROMOCIJA
zel.ponud.
Informiranje
TURISTOV
TURISTIČNI
PONUDNIKI
VLADA
Zelena pisarna STO
Zeleno
komuniciranje
(brošure, sejmi,
zeleni dogodki, javna
naročila itd.)
Hoteli z okoljskimi
znaki
Spodbujanje zelenega
obnašanja turistov
-Tujih
- domačih
Zelene destinacije
SLOVENIA GREEN
HOTELI:
Spodbujanje
uvajanja trajnostnih
poslovnih modelov
DESTINACIJE:
Spodbujanje
razvoja zelenih
destinacij
Priročnik, Delavnice ,
Splet, Forum itd.
Medsektorsko
povezovanje
Ukrepi drugih
sektorjev za razvoj
zelenega turizma
-Promet
-Kmetijstvo
-Okolje
-Kultura…
Zeleno delovanje STO
- certifikat
EKO PRAKTIK
(podeljen s strani Umanotere)
- prva nagrada in priznanje
ZELENA PISARNA 2010
(podeljen s strani revije Poslovna
asistenca in Planet GV)
LOREM IPSUMpodjetij
| Lorem in
ipsum
Spodbujanje
destinacij k
uvajanju zelenih poslovnih modelov
Okoljski znaki
za podjetja
Okoljski znaki za
destinacije
Javni razpis za spodbujanje
uvajanja in implementacije
EU Marjetice (MG)
Štiri ZMAGOVALKE v
Sloveniji:
-EDEN 2008: Dolina Soče
-EDEN 2009: Solčavsko
-EDEN 2010: Reka Kolpa
-EDEN 2011: Idrija
OGLJIČNO NEVTRALNO ŠTUDIJSKO
POTOVANJE (STO, 2011)
Pri organizaciji potovanja je bilo vodilo pustiti čim
manjši ogljični odtis:
I. Okolju prijazen prevoz
II. Hoteli
III. Trajnostno naravnane destinacije
Izračun ogljičnega odtisa:
18 kg CO2/osebo
1 bukev v 55 letih
akumulira 276 kg CO2
Ogljična izravnava:
Cilj:
1.Novinarjem,
tur.agentom in
turistom ponuditi
moţnost okolju
prijaznega
potovanja
2. Spodbuditi slov.
turistično
gospodarstvo, da
uvaja trajnostne
poslovne modele
SLOVENIA
GREEN!
KORISTI razvoja zelenega oz.
trajnostnega turizma
• Naraščajoč zeleni trg
• Manjši stroški poslovanja (cenejša
tehnologija, manjša poraba energije, obnovljivi
viri energije, manjše obdavčitve...)
• Večja privlačnost za investitorje
• Boljša pripravljenost na zakonodajo
• Zmanjšanje emisij
• Boljša kakovost ţivljenja (prebivalci, turisti,
zaposleni...)
• Večji ugled
• Sposobnost pritegniti zahtevnejši segment
gostov
Do konca leta
2020 lahko
hotelski sektor
zmanjša
porabo
energije
za
30%!
(UNWTO)
SLOVENIA
GREEN
Krovna zgodba slovenskega turizma
Zelena
Slovenija je ena najbolj zelenih dežel na
svetu. Z gozdnimi prostranstvi, z razkošjem
čistih in zdravilnih voda, z izjemno biotsko
raznovrstnostjo, z zavezo trajnostnemu
razvoju se uvršča med zelene posebnosti
Evrope. Primarna ciljna skupina za obisk
Slovenije kot turistične destinacije so
ljubitelji narave.
Aktivna
Raznolikost krajine in zelene danosti
predstavljajo izjemne možnosti za
aktivne počitnice (pohodništvo,
kolesarjenje, smučanje, raznoteri vodni
športi itd) v tesnem stiku z naravo.
Narava navdihuje prebivalce in turiste.
Zdrava
Ljubitelji narave in aktivnega življenja imajo
jasen cilj - ohranjanje zdravja in dobrega
počutja. Naravne danosti, nadgrajene z
aktivnostmi in doživetji v atraktivne
turistične produkte visoke dodane
vrednosti, so odlično izhodišče za
zadovoljitev ključnih potreb in želja ciljne
skupine turistov. Zelena in aktivna je
zdrava Slovenija.
Slovenija.
ZELENA, AKTIVNA, ZDRAVA .
Promocija s sodelovanjem
športnikov
- Zgodba o inspiraciji
- Celovita predstavitev
AKTIVNE SLOVENIJE
in USP Slovenije
•
Prospekt, oglasi, posterji,
socialni mediji, dogodki..
5 ciljev x 5 let
Program dela
STO
2012/2013
KLJUČNE USMERITVE STO za leti
2011/2012 (5/6)
1.
Koncentracija promocije na KLJUČNIH
EMITIVNIH TRGIH in RAZVOJ
NOVIH TRGOV & SEGMENTOV.
2.
Spodbujanje letalskih povezav s
ključnimi trgi
3.
Krepitev prepoznavnosti skozi bolj
intenzivno in usklajeno uporabo
znamke I FEEL SLOVENIA.
4.
Krepitev SPLETNEGA TRŢENJA in
INOVATIVNIH TRŢENJSKIH
PRIJEMOV.
5.
Spodbujanje razvoja in trženje
ZELENEGA (TRAJNOSTNEGA)
TURIZMA in PRODUKTOV visoke
dodane vrednosti.
6.
Krepitev in povečevanje
učinkovitosti PARTNERSTVA in COBRANDINGA.
Zeleni ponudniki
turističnih
storitev
Zeleni
trikotnik
Neokrnjena
narava
SLOVENIA
GREEN!
Zelene
destinacije
PROGRAM DELA STO
I. Povečanje prepoznavnosti in
ugleda Slovenije na ciljnih trgih
II.Učinkovita trţna segmentacija
in strateško-razvojni načrti po
posameznih trgih
III.Konkurenčni, jasno
pozicionirani turistični produkti,
temelječi na načelih trajnosti
IV.Inovativno in učinkovito
trţenje preko virtualnega sveta
V. Partnersko trţenje za
doseganje sinergijskih učinkov
32
2013
VKLJUČITEV LETNIH
NAČRTOV TRŽENJA
PRODUKTNIH ZDRUŽENJ
in regij
Delavnica v
mesecu
marcu 2012
Vabljeni!
Partnersko načrtovanje
in izvedba partnerskih
trženjskih aktivnosti
Hvala za pozornost.
[email protected]
www.slovenia.info/zeleniturizem