Pregled internet strani OŠ VIČ pripravil

Za svet staršev OŠ Vič
Pregled internet strani OŠ VIČ
pripravil
Samo Cerc,
Igor Milavec
Verzija 1.0
november, 2010
Pregled_internet strani OŠ Vič
Stran 1 od 8
Za svet staršev OŠ Vič
Vsebina:
1.
Namen dokumenta
3
2.
Organizacijski vidik
3
3.
Tehnološki vidik
4
4.
Vsebinski vidik
5
5.
Varnostni vidik in varovanje osebnih podatkov
7
6.
Prenova spletne strani OŠ Vič
7
7.
Zaključek
8
Pregled_internet strani OŠ Vič
Stran 2 od 8
Za svet staršev OŠ Vič
1. Namen dokumenta
Namen tega dokumenta je opisati delovanje internet strani OŠ Vič, ki sta jo pregledala Samo
Cerc in Igor Milavec, ocena strani in predlog za izboljšave. Namen dokumenta je tudi
predstaviti organizacijo dela, ki je potrebna za predstavitev informacij in to predstaviti svetu
staršev. Obdelani so bili naslednji vidiki internet strani:
- tehnološki vidik
- organizacijski vidik,
- vsebinski vidik,
- varnostni vidik,
- ...
2. Organizacijski vidik
V organizacijskem vidiku je obravnavana organizacija in potek predvajanj informacij na
internet stran OŠ Vič.
Za internet stran OŠ Vič je s strani ravnateljice pooblaščena ga. Zdenka Hosta, ki dvakrat
tedensko (pon., sreda), zbere informacije in jih posreduje administratorjema strani –
zaposlenima organizatorjema inf. dejavnosti , ki jih instalirata in objavita.
V primeru izrednih dogodkov administratorji na zahtevo ravnateljice ali odgovorne osebe
objavijo vsebino tudi izven dogovorjenega termina.
Mnenje: Potek zagotavljanja vsebin je zadovoljiv. Predlog staršev je, da se šola
pozanima o ustreznih orodjih, da bi lahko učitelji sami objavljali in ažurirali strani (vsak
za svoje področje). Z vpeljavo spletne učilnice bi bilo temu zadoščeno.
Pregled_internet strani OŠ Vič
Stran 3 od 8
Za svet staršev OŠ Vič
3. Tehnološki vidik
Šola uporablja za pripravo internet strani statično orodje »Frontpage«. Šoli predlagamo, da
uporablja za izdelavo internet strani dinamična orodja (torej s spletnim brskalnikom in brez
uporabe posebnih orodij).
Način objave informacij v PDF dokumentih od uporabnikov zahteva namestitev dodatnih
orodij za branje PDF dokumentov. Primer:
• Obvestila pod točko »Aktualno«
• Obvestila o zbiranju papirja
• Točka »Interesne dejavnosti«
Mnenje: Tak način objave otežuje dostop do informacij, zato naj šola preuči možnosti
objave vseh informacij v obliki spletnih strani.
Komuniciranje javnosti s šolo je izvedeno tako, da od uporabnikov zahteva namestitev
odjemalca za elektronsko pošto na lokalni računalnik (torej izključuje uporabnike, ki so
elektronske pošte dostopajo preko spleta). Primeri:
• Pošiljanje opravičila za izostanek
• E-kontakt
Mnenje: Šola naj tovrstno komunikacijo podpre s spletnimi obrazci. Pošiljanje opravičil
po e-pošti se nam ne zdi smiselno. Obrazec za opravičilo naj bo na voljo, po možnosti
v obliki spletne strani, za tiskanje. Oddano mora biti osebno in podpisano s strani
staršev.
V LDR je objavljeno pod projektom E-šolstvo, ki se bo izvajal v leto 10/11 naslednje naloge:
– izdelava povsem nove spletne strani šole (joomla),
– izdelava spletnih učilnic (moodle),
– vzpostavitev brezžičnega omrežja na šoli in vključitev v mednarodno federacijo brezžičnih
omrežij – Eduroam,
– posodobitev strojne opreme,
– posodobitev programske opreme,
– izobraževanje učiteljev na področju spletnih strani in spletnih učilnic.
Obrazložitev g. Matjaža Lipovška, administratorja strani z OŠ Vič:
V okviru projekta E šolstvo je Arnes brezplačno šoli dodelil virtualni strežnik, katerega uporabnik je
zgolj OŠ Vič in kjer se bo nahajala nova spletna stran in spletne učilnice. Nova spletna stran bo
izdelana na joomla platformi. Cilj MŠŠ je vsaj približno poenotit spletne strani šol in fakultet v
Sloveniji. Nova spletna stran bo vsebovala vse informacije, ki jih nudi obstoječa, s tem da se bo še
dodajalo še nove zadeve. Med drugim bo stran imela tudi knjigo gostov, kjer se bodo lahko zbirale
morebitne pripombe oziroma predlogi popravkov ter izboljšav nove spletne strani. Joomla je
izredno dinamično okolje, tako da se bo lahko spl. stran ne samo dnevno ažuriralo ampak tudi
popravljalo in dopolnjevalo.
V začetku se bo zgradilo spletne učilnice za vsaj 40 učiteljev (ki se trenutno izobražujejo),
postopoma pa še za ostale.
Nova spletna stran bo vsebovala tudi (nujna) obvestila za vse triade oziroma za vse razrede.
Mnenje: Po zadnjih informacijah s strani vodstva šola je projekt sredi izvajanja.
Predstavljene so mi bila faze in nova internet stran in spletna učilnica. Projekt je
trenutno v fazi implementacije. Predstavljena mi je bila nova internet stran izdelana z
orodjem joomla in spletna učilnica (moodle). Trenutno potekajo šolanja učiteljev za
spletno učilnico. Spletna stran bo predvidoma zamenjana 15.1.2010.
Tehnologijo zagotavlja MŠŠ v okviru projekta E-šolstvo. MŠŠ zagotavlja tudi vso
podporo.
Pregled_internet strani OŠ Vič
Stran 4 od 8
Za svet staršev OŠ Vič
4. Vsebinski vidik
Predstavljene so naslednje vsebine:
O nas – vizitka: Naštete so vse telefonske številke, ki jih starši potrebujejo za kontakt z
ustreznimi službami šole.
Zaposleni: Napisani so zaposleni v šolskih službah, razredniki in učitelji podaljšanega
bivanja. Opomba: Niso našteti učitelji predmetnega pouka.
Organizacija pouka: Predstavljene so naslednje vsebine: Urnik šolskih ur – zvonec, vsi
urniki po razredih in po učiteljih predmetne stopnje, urnik govorilnih ur, urnik dopoldanskih
govorilnih ur za Abramovo,urnik roditeljskih sestankov, urnik učiteljev za OPB, urnik in
vsebina usmerjenih dejavnosti za Tržaško in Abramovo, koledar tekmovanj (MSŠ .xls tabela
od MSŠ), koledar nacionalnega preverjanja znanja, šola v naravi (tabori), urnik telovadnic.
Dokumenti in obrazci: Objavljeni so obrazci za opravičilo in povezava za pošiljanje
opravičila po e-pošti, ni pa napisan e-mail naslov, obrazci za pridobitev statusa športnika in
kulturnika in obrazec za prijavo na šolsko prehrano. Mnenje: Kot že povedano,
predlagamo, da se obrazci pripravijo za tiskanje v obliki spletne strani. Opravičilo
ravno tako. Opravičevanje preko elektronske pošte ni sprejemljivo.
Informacije javnega značaja: povezava na http://www.ip-rs.si/pogostavprasanja/informacije-javnega-znacaja/ - stran informacijskega pooblaščenca RS.
Odlok o ustanovitvi: Odlok o ustanovitvi šole: http://www.uradni-list.si/1/content?id=86125.
Objava v uradnem listu.
Pravila:
Pravila šolske prehrane OŠ Vič
Vzgojni načrt OŠ Vič
Pravila šolskega reda
Hišni red OŠ Vič
Pravilnik za subvencioniranje šole v naravi.
Mnenje: Po mojem mnenju so verzije dokumentov aktualne in veljavne.
Interesne dejavnosti:
Navedene so interesne dejavnosti na šoli, urnik, in njihovi mentorji
Projekti:
Navedeni so projekti, ki se bodo izvajali na šoli v š.l. 2010/2011.
Mnenje: Niso navedeni nosilci projektov, časovni potek projektov in dodatne inf. o teh
projektih. Zanimivo bi bilo spremljati delo na teh projektih (poročila) in imeti poročila o
projektih iz prejšnjih let. Za objavljanje poročil o projektu tudi na internetu naj bodo
odgovorni nosilci teh projektov. Želimo si več informacij o izvajanju teh projektov
Šolska svetovalna služba:
Objavljen je razpored delavcev svetovalne službe in delovni čas. Na tej strani niso
navedene telefonske številke – bilo bi koristno.
Šolska knjižnica:
Informacije o delu šolske knjižnice s pravili izposoje.
Kuhinja:
Vse informacija potrebne v zvezi z prehrano, jedilnik, cene.
Zobna ambulanta:
Informacije o delovniku zobne ambulante.
Pregled_internet strani OŠ Vič
Stran 5 od 8
Za svet staršev OŠ Vič
Zgodilo se je:
Predstavljeni so nekateri dogodki in akcije v zadnjem šolskem letu, ki jih pripravljajo učitelji.
Zelo zanimivo. Pohvalno za avtorje! Predlagamo, da se objavi do 15 dogodkov. Ostali
naj gredo v arhiv. Dogodki naj se brišejo (v arhiv) na začetku šolskega leta.
Učitelji, ki pripravljajo članke, so odgovorni za varnost osebnih podatkov.
Pod Aktualno:
Avtobus:
Objavljeno je samo mnenje Jošta Šmajdeka, vodja prometno-komercialne službe, niso pa
objavljeni natančni razporedi vstopov in izstopov in urnika. To je trenutno vroča tema,
zato je potrebno več informacij.
Slovenščina – Cankarjevo priznanje: Objavljen je razpored tekmovanj.
Šola za starše: Objavljen je vabilo za udeležbo in razpored srečanj.
Obvestila: Objavljena je brošura Obvestila 2010/2011.
Poklicna orientacija: Objavljena je brošura Novi poklici in Rokovnik – koledar pomembnih
dogodkov za vpis v srednje šole – zaključek O.Š.
Vzgojni načrt OŠ Vič: Vsebina je ponovljena.
Letni delovni načrt: Predstavljen je letni delovni načrt.
Zbiranje papirja: Spisek zbranega starega papirja in zamaškov po razredih. Mnenje:
Prosim za tabelo v obliki strni in ne v .pdf
Starši: Spisek govorilnih ur in rod. sestankov je sicer ponovljen, ampak ta informacija je zelo
koristna. O.K.
Svet šole: Objavljeni so člani sveta šole in poslovnik sveta šole. Mnenje: Svet šole naj
odloči, ali je potrebno zapisnike sveta šole objaviti na internetu? Svet šole je enkrat že
sprejel sklep, da se ne objavljajo zapisniki?
Svet staršev:Objavljen je poslovnik sveta staršev, predstavniki in zapisniki sej staršev.
Dodana je povezava na aktiv sveta staršev osnovnih šol.
Šolski sklad: Objavljeni so predstavniki šolskega sklada in pravila delovanja šolskega
sklada. Mnenje: Niso objavljen poročila o zbranih in porabljenih zneskih. Mnenje: Po
obljubah šole, bo stran ažurirana po sklepu in poročilu na svetu staršev.
Mnenje:
Vsebine so ustrezne in zadovoljive v svojem namenu. Predlogi za izboljšanje so
naslednji:
- Učiteljem naj se omogoči, da prosto objavljajo vsebine za svoje področje dela,
npr. priprave, literatura, prosojnice – spletna učilnica!
- Učitelje je potrebno izobraziti v zvezi z uporabo osebnih podatkov za uporabo
na internetu.
- …
Pregled_internet strani OŠ Vič
Stran 6 od 8
Za svet staršev OŠ Vič
5. Varnostni vidik in varovanje osebnih podatkov
Varnostni vidik ni bil posebej obdelan, saj na internet strani niso objavljene informacije, ki bi
zahtevale večjo varnost.
Na internet strani niso objavljeni osebni podatki učiteljev in učencev. Za objavo osebnih
podatkov so odgovorni učitelji, ki morajo biti o tem izobraženi.
Mnenje: Prosimo administratorje, da predstavijo staršem varnostni koncept za novo
internet stran in spletno učilnico do vključitve uporabe spletne učilnice.
6. Prenova spletne strani OŠ Vič
Predlagamo, da se pri prenovi upošteva naslednje:
Cilji
•
•
•
Izboljšati komunikacijo s starši
Nuditi učencem pomoč pri učenju
Učinkovito predstaviti delo OŠ
Zasnova
• Splet naj postane primarni kanal, oglasne table in tiskani listi naj bodo sekundarni
način.
• Lastniki informacij (učitelji, vodje dejavnosti, ...) naj informacije objavljajo sami.
• Informacije so organizirane po vsebinskih sklopih (razredi, dejavnosti, organi šole, ...)
• Prejemniki informacij (starši, učenci) se lahko naročajo na vsebine.
• Spletni obrazci za javljanje izostanka
Vsebinski sklopi
• Razredi
o Učni listi
o Povezave na zanimive učne vsebine
o Urnik za vsak oddelek (Kontrolne, športni dnevi, sistematski)
• Dejavnosti
o Program
o Povezave na zanimive vsebine
o Urnik
• Šola
o Zapisniki
o Splošna obvestila
o Projekti
• Odbori
o Zapisniki
Pregled_internet strani OŠ Vič
Stran 7 od 8
Za svet staršev OŠ Vič
7. Zaključek
Predlagamo, da navedene pripombe vodstvo šole uporabi pri nadaljnjem delu v zvezi z
internet predstavitvijo.
V LDR je objavljeno pod projektom E-šolstvo, ki se bo izvajal v leto 10/11 naslednje
naloge:
– izdelava povsem nove spletne strani šole (joomla),
– izdelava spletnih učilnic (moodle),
– vzpostavitev brezžičnega omrežja na šoli in vključitev v mednarodno federacijo brezžičnih
omrežij – Eduroam,
– posodobitev strojne opreme,
– posodobitev programske opreme,
– izobraževanje učiteljev na področju spletnih strani in spletnih učilnic.
Mnenje: Šola naj pripravi dodatne informacije o tem projektih, in o njegovem vplivu na
spletno stran OŠ Vič. Prednost naj se da projektu izdelave spletne učilnice in uporabi
novega dinamičnega orodja za izdelavo spletnih strani. Pri prenovi naj se upošteva
izhodišča navedena v točki 6.
Predlagamo, da se nadomeščanja ne objavljajo na internet strani, razen, če gre za
daljšo odsotnost.
Prosimo šolo, da nas še naprej obvešča o poteku projekta E-šola, ki je v zaključni fazi.
Internet stran naj bi se zamenjal do 15.1.2011. Šola naj pripravi predstavitev spletne
učilnice za starše in ustrezna navodila za uporabo spletne učilnice tudi za starše (da
bomo lahko pomagali otrokom).
SKLEP: Svetu staršev predlagamo, da sprejme sklep, da se priporočila staršev
navedena v tem dokumentu upošteva pri izdelavi nove internet strani, ki bo postavljena
do 15.1.2011.
Izvzete so aktualne informacije, kot so avtobusni prevozi, šolski sklad, aktualno.
Pregled_internet strani OŠ Vič
Stran 8 od 8