Na podlagi Zakona o društvih (Ur

ČISTOPIS
Na podlagi 8. in 18. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 64/2011-UPB2) so ustanovitelji
pooblaščene osebe pravnih oseb - zastopniki društev Športne šole Gazela, ŽŠD Atletskega
društva Maribor 98 in Atletskega društva Lenart na ustanovnem zboru dne 24.10.2008 sprejeli
sklep o ustanovitvi društva in sprejeli statut društva. Ta statut je bil dopolnjen oziroma
spremenjen na skupščini društva dne 19.12.2011.
STATUT
ATLETSKEGA DRUŠTVA ŠTAJERSKA MARIBOR
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Atletsko društvo Štajerska Maribor (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno,
nepridobitno združenje posameznikov, atletskih društev in drugih pravnih oseb, ki razvijajo,
gojijo in podpirajo atletiko.
Ime društva je ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA MARIBOR.
Društvo lahko svojemu imenu neposredno doda po pogodbi ime sponzorja ali pokrovitelja. O
spremembi imena društva mora zastopnik društva pisno obvestiti pristojni registrski organ.
2. člen
Sedež društva je Engelsova ulica 6, Maribor.
3. člen
Društvo je član Športne zveze Maribor in Atletske zveze Slovenije ter po potrebi tudi drugih
športnih organizacij v Republiki Sloveniji in tujini. Društvo in njegovi člani morajo priznavati,
spoštovati in upoštevati svoj statut, pravila in predpise teh zvez društev ter po njih delovati.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki jo zastopa predsednik društva.
5. člen
Društvo ima znak in žig. Znak društva je AD Štajerska Maribor. Društvo uporablja žig okrogle
in pravokotne oblike. Žig okrogle oblike ima v sredini znak AD Štajerska Maribor, okoli znaka
pa je izpisano Atletsko društvo Štajerska Maribor. Žig pravokotne oblike ima napis: AD
Štajerska Maribor, Engelsova 6, 2000 Maribor.
6. člen
Delo organov društva je javno.
Javnost dela društva se zagotavlja z izdajanjem pisnih informacij, po elektronskih medijih, z
možnostjo vpogleda v zapisnike organov društva.
1
Javnost dela se zagotavlja tudi z vabili na seje organov društva, s pošiljanjem gradiva o delu
društva in prek sredstev javnega obveščanja.
Za javnost dela društva je odgovoren predsednik društva.
II. NAMENI, CILJI, NALOGE DRUŠTVA
7. člen
Namen društva je združevanje atletskih društvenih organizacij in posameznikov, načrtno
povezovanje atletike, razvijanje atletske stroke, sistematično zagotavljanje širitve atletske
kulture z organizacijo atletskih tekmovanj ter delo z atleti na vseh nivojih delovanja in
organiziranja.
8. člen
Cilji društva so, da:
ƒ
ƒ
skrbi za razvoj in popularizacijo atletike v vseh njenih pojavnih oblikah,
skrbi za materialno osnovo delovanja društva.
Naloge društva so, da:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
vodi, koordinira in realizira programe članov društva,
skrbi za usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje vaditeljev, trenerjev, atletskih sodnikov
in drugih strokovnih kadrov,
organizira atletske prireditve in javna športna tekmovanja,
s svojim aktivnim delovanjem skrbi za dobro ime društva.
9. člen
Za uresničevanje svojih ciljev opravlja dodatno pridobitno dejavnost pod pogoji iz specialnega
zakona v povezavi z nameni in cilji društva kot dopolnilna dejavnost osnovni nepridobitni
dejavnosti društva. Pridobitne dejavnosti društva so:
ƒ
ƒ
ƒ
organiziranje in izvedba javnih atletskih prireditev (R93.190-Druge športne dejavnosti),
organizacija marketinške dejavnosti društva pod pogoji iz specialnega zakona (M73.120Posredovanje oglaševalskega prostora),
organizacija založniške dejavnosti društva pod pogoji iz specialnega zakona in ponudba
reklamnih artiklov društva (kape, majice, šali, razglednice, ključi z znakom društva) za širšo
javnost (G47.640-Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo,
G47.890-Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom).
Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno
dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost
osnovnih sredstev društva.
Društvo lahko ustanovi gospodarsko družbo na sodišču pod pogoji iz Zakona o gospodarskih
družbah ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim registriranim pravnim osebam ali
registriranim fizičnim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.
III. ČLANSTVO V DRUŠTVU
10. člen
Član društva je lahko vsaka fizična in pravna oseba, ki izkaže interes za članstvo v društvu.
Pravno osebo, ki je članica društva, v društvu zastopa pooblaščena oseba pravne osebe. Kdor
želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi
2
željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s temeljnim aktom in ostalimi
akti društva, s katerimi je seznanjen, da se bo udeleževal aktivnosti društva na lastno
odgovornost ter da bo plačal članarino. O članstvu dokončno odloča Upravni odbor društva.
Član društva je vpisan v evidenco članov in plačuje letno članarino.
Društvo ima redne in častne člane. Članstvo v društvo je prostovoljno in osebno.
V kolikor želi postati član društva mladoletna oseba do dopolnjenega 15. leta, podpišejo
pristopno izjavo ali prijavnico njegovi starši, skrbniki ali zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopajo
glede pravic, obveznosti in dolžnosti mladoletnega člana v organih društva.
Pravice in dolžnosti mladoletnih članov so da imajo le posvetovalni glas, ne morejo biti voljeni
v organe društva, lahko dajejo predloge za boljše delo društva, spoštujejo sklepe organov
društva in so za svoje uspehe v društvu nagrajeni.
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan ali tuja pravna oseba. Pravice
in dolžnosti tujcev in tujih pravnih oseb so enake kot rednih članov društva.
11. člen
Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno
delo društva. Naziv častnega člana društva lahko društvo podeli tudi članu, ki ima velike
zasluge pri delu na področju atletike in športa nasploh.
Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji
podeli naziv častnega člana, ni redni član društva, nima pravice odločanja. Pravice in dolžnosti
častnih članov so enake kot iz 11. in 12. člena statuta, razen da nimajo pri upravljanju v
društvu pravice odločanja.
12. člen
Pravice članov društva so, da:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
spoštujejo statut društva in sklepe organov društva,
sodelujejo pri oblikovanju, izvajanju in izpolnjevanju programskih usmeritev ter doseganju
ciljev društva,
sodelujejo pri delovanju organov društva in pri izvedbi posameznih programov društva,
dobijo strokovno, organizacijsko in finančno pomoč društva,
društvo upošteva njihove zahteve, predloge in interese v skladu z dogovorjenimi programi
in cilji društva.
13. člen
Dolžnosti članov društva so, da:
ƒ
ƒ
ƒ
izpolnjujejo moralne in materialne obveznosti, ki izhajajo iz Statuta društva in sklepov
njegovih organov,
redno plačujejo članarino, ki jo določi Skupščina društva,
predlagajo člane organov društva in da sodelujejo pri njihovem delu.
14. člen
Članstvo v društvu preneha:
ƒ
ƒ
ƒ
s prostovoljnim izstopom člana,
s črtanjem,
z izključitvijo iz društva,
3
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
s smrtjo,
s prenehanjem delovanja društva,
z izstopom člana društva na temelju sklepa najvišjega organa društva, o čemer sprejme
ugotovitveni sklep Upravni odbor društva,
če član ne izpolnjuje določil Statuta društva in sklepov organov društva, kar ugotovi
Upravni odbor društva,
V tem primeru Upravni odbor društva sprejme sklep o prenehanju članstva v društvu.
Zoper sklep o prenehanju članstva lahko član društva vloži pritožbo na Skupščino društva
v tridesetih (30) dneh po prejemu obvestila.
če član ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev društva.
IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA
15. člen
Organi društva so:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Skupščina,
Upravni odbor,
Predsednik,
Disciplinska komisija,
Nadzorni odbor,
Strokovni svet.
Skupščina društva
16. člen
Skupščina društva je najvišji organ upravljanja društva. Njemu so za svoje delo odgovorni vsi
drugi organi društva. Člani društva in pooblaščene osebe pravnih oseb sodelujejo pri
upravljanju društva neposredno osebno.
Vsaka pravna oseba ima eno pooblaščeno osebo, ki ima en glas. Fizična oseba - član ima
ravno tako na skupščini en glas. Pooblaščene osebe pravnih oseb nimajo na skupščini
društva posebnih pravic in dolžnosti.
17. člen
Redna Skupščina društva mora biti sklicana vsako leto.
18. člen
Redno Skupščino skliče predsednik društva v petih (5) dneh po sprejemu sklepa Upravnega
odbora društva. Če predsednik društva v tem roku ne skliče redne Skupščine, jo skliče
Nadzorni odbor društva ali vsi člani upravnega odbora društva.
Gradivo in predloge sklepov za redno Skupščino pripravi Upravni odbor društva. Vabilo z
dnevnim redom in gradivom za redno Skupščino mora biti na vpogled članom društva najmanj
petnajst (15) dni pred dnevom redne Skupščine.
Redna Skupščina obravnava vprašanja, ki so na dnevnem redu redne seje. Dnevni red se
lahko dopolni le, če se s tem strinja večina navzočih članov društva.
19. člen
Izredna Skupščina društva se skliče zaradi izrednih okoliščin po sklepu Upravnega odbora
društva, po sklepu Nadzornega odbora društva ali po sklepu najmanj ene tretjine članov
društva.
4
Predlagatelj pošlje pisno zahtevo za sklic izredne Skupščine s priporočenim pismom
predsedniku društva s predlogom dnevnega reda, pisnim gradivom, ki naj se obravnava, in
pisnim predlogom sklepov, ki naj se sprejmejo na izredni Skupščini.
Izredna Skupščina obravnava samo predloženo gradivo in sklepa samo o vprašanjih, ki so na
dnevnem redu izredne Skupščine in zaradi katerih je bila sklicana.
Če sta bila zahtevi za sklic izredne Skupščine priložena pisno gradivo in pisni predlog sklepov,
ki jih naj sprejme izredna Skupščina, mora predsednik društva sklicati izredno Skupščino v
petnajstih (15) dneh po prejemu zahteve za sklic.
Če zahtevi za sklic izredne Skupščine nista bila priložena gradivo in predlog sklepov,
predsednik društva pisno pozove predlagatelja, naj v petnajstih (15) dneh dopolni svojo
zahtevo. Če predlagatelj v zahtevanem roku ne dopolni svojega predloga, predsednik društva
s pisnim sklepom zavrne zahtevo za sklic izredne Skupščine.
Zoper tak sklep se predlagatelj lahko pritoži na Upravni odbor društva, lahko pa tudi sam
skliče izredno Skupščino.
Če predsednik društva ne skliče izredne Skupščine v petnajstih (15) dneh po prejemu pisne
zahteve, čeprav je bilo zahtevi priloženo gradivo iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko
predlagatelj sam skliče izredno Skupščino.
20. člen
Redno in izredno Skupščino sestavljajo člani društva in pooblaščene osebe pravnih oseb.
Vsak član društva na skupščini društva ima pravico do enega glasu. Vsaka pooblaščena
oseba pravne osebe, ki je članica društva ima na skupščini en (1) glas.
Vsaka pooblaščena oseba pravne osebe se mora pred začetkom Skupščine izkazati s pisnim
pooblastilom (poverilnico) društva. Na Skupščini imajo pravico glasovanja samo člani društva
s plačano članarino za tekoče leto.
21. člen
Redna in izredna Skupščina je sklepčna, če je ob pričetku navzočih več kot polovica članov
društva.
Če redna ali izredna Skupščina ni sklepčna ob razpisani uri, se začetek preloži za 30 minut,
vendar samo v primeru, če je navzočih vsaj 1 (ena) četrtina članov Skupščine. V tem primeru
lahko Skupščina sklepa samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu. Na to morajo biti
opozorjeni člani društva s pripisom na vabilu za sklic Skupščine.
Če trideset (30) minut po napovedanem začetku seje ni prisotnih niti četrtina (1) članov
Skupščine, se le-ta ponovno skliče v roku trideset (30) dni.
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov društva, razen, ko odloča o
prenehanju delovanja društva, ko je potrebna dvotretjinska večina navzočih. Postopek in način
glasovanja določi skupščina.
Skupščina društva dela v skladu s Poslovnikom, ki ga sprejme Skupščina.
22. člen
Volitve v organe društva in razrešitve članov organov se opravijo po Poslovniku skupščine
društva.
5
Upravni odbor društva razpiše volitve organov društva najmanj trideset (30) dni pred iztekom
mandata ter razpis pošlje s priporočeno pošto članom društva.
Člani društva morajo evidentirati kandidate za člane organov društva in jih skupaj z njihovim
soglasjem posredovati društvu v roku petnajst 15 dni od dneva razpisa volitev.
Lista evidentiranih kandidatov za člane organov društva je sestavni del gradiva za sejo volilne
Skupščine, ki ga Upravni odbor društva pošlje članom društva najmanj sedem (7) dni pred
dnevom zasedanja.
Na volilni Skupščini lahko Predsednik društva, Upravni odbor društva in vsak član društva
predlaga nove kandidate ali predloži svojo kandidatno listo za organe društva. Predlogi se
smatrajo za uspešne, če jih potrdi najmanj ena tretjina (1/3) prisotnih članov volilne Skupščine.
Volilna Skupščina potrdi dokončen predlog kandidatne liste za člane vseh voljenih organov
društva.
23. člen
Mandat vseh voljenih organov društva traja štiri (4) leta, in so lahko ponovno izvoljeni.
24. člen
Redna Skupščina:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
sprejema Statut in njegove spremembe, Pravilnike društva in Poslovnik o načinu dela
Skupščine,
razpravlja o poročilih organov in Združenj društva,
sprejema poročila o uresničevanju programa dela in poslovanja društva,
potrjuje letno finančno poročilo društvo,
potrjuje letni načrt dela,
potrjuje finančni načrt,
voli Predsednika društva, člane Upravnega odbora društva, člane Nadzornega odbora
društva in člane Disciplinske komisije društva,
določa višino članarine in odloča o finančnih obveznostih članov društva,
odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin v lasti društva; o spojitvi in o pripojitvi,
obravnava tudi druga vprašanja, ki so določena z drugimi splošnimi akti društva,
dokončno odloča kot pritožbeni organ v postopkih, ki so določeni s statutom ali pravilniki
društva, kot organ druge stopnje.
Upravni odbor društva
25. člen
Delo društva vodi Upravni odbor društva, katerega mandatna doba traja štiri (4) leta.
26. člen
Upravni odbor društva ima devet (9) članov, ki jih izvoli skupščina.
Sestavljajo ga:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
predsednik društva,
trije (3) predstavniki društev ustanoviteljev AD Štajerska Maribor, ki jih izvoli Skupščina z
neposrednimi volitvami,
predsednik Strokovnega sveta,
poslovni koordinator,
predstavnik atletov - biti mora aktivni tekmovalec,
6
ƒ
dva (2) člana, ki ju imenuje Upravni odbor na predlog predsednika.
Na predlog predsednika društva se izmed članov Upravnega odbora društva lahko izvoli en (1)
podpredsednik društva.
27. člen
Datum in dnevni red zasedanja Upravnega odbora društva določi predsednik.
Člani Upravnega odbora društva morajo biti o datumu seje obveščeni najmanj sedem (7) dni
pred zasedanjem, hkrati morajo prejeti tudi gradivo.
28. člen
Upravni odbor društva se mora sestati najmanj šestkrat na leto.
Seje UO sklicuje predsednik društva po lastni presoji ali na zahtevo tretjine (1/3) članov
Upravnega odbora društva ali na pisno zahtevo Nadzornega odbora društva. Če predsednik
društva ne skliče seje UO, lahko to storijo pobudniki sami.
Upravni odbor društva je sklepčen, če je na seji navzočih večina članov Upravnega odbora
društva.
Upravni odbor društva sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.
Upravni odbor društva lahko za smotrno opravljanje nalog in izvajanje programa ter za
pripravo gradiva za seje Upravnega odbora društva ali Skupščine društva imenuje začasna ali
občasna delovna telesa, komisije, odbore, ki obravnavajo problematiko na določenem
področju, pripravijo gradivo in programe s področja svoje dejavnosti in opravljajo druge naloge
v skladu s pooblastili Upravnega odbora društva.
29. člen
Upravni odbor društva opravlja naslednje naloge:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
uresničuje sklepe Skupščine društva in ji poroča o svojem delu,
imenuje in razrešuje strokovnega koordinatorja in organizacijsko - administrativnega
koordinatorja,
odloča o zaposlitvah delavcev v društvu in o pogojih zaposlitve, v skladu s Pravilnikom o
delovnih razmerjih v društvu,
sprejema predlog finančnega načrta za poslovanje in investicije,
sprejema predlog letnega finančnega poročila,
imenuje odbore in komisije društva, za katerih imenovanje je pristojen,
imenuje druga začasna in občasna delovna telesa ter projektne skupine,
kandidira ali imenuje predstavnike društva v lokalne, državne in mednarodne športne
organizacije,
sprejema program dela v skladu s finančnim načrtom in spremlja njegovo izvajanje,
sprejema kriterije za nastope atletov,
daje soglasja članom društva za organizacijo atletskih prireditev,
obravnava, predlaga in ureja statusna vprašanja športnikov, trenerjev in drugih strokovnih
delavcev,
ustanavlja sekcije društva,
obravnava poročila delovnih teles Upravnega odbora društva,
sklepa o priznanjih za tekmovalce in atletske delavce v okviru društva in zunaj njega,
odloča o sprejemu novih članov društva,
pripravlja splošne akte društva,
odloča o nakupu in prodaji premičnin.
7
30. člen
Stalno delovno telo Upravnega odbora je Strokovni svet. Upravni odbor imenuje in razrešuje
Strokovni svet ter mu določi njegove naloge.
31. člen
Članstvo v Upravnem odboru društva preneha:
ƒ
ƒ
ƒ
s potekom mandata,
s smrtjo,
na lastno željo člana, o čemer član s priporočenim pismom obvesti Upravni odbor društva.
Upravni odbor društva lahko zaradi neaktivnosti predlaga Skupščini razrešitev člana
Upravnega odbora.
Predsednik društva
32. člen
Predsednik društva je hkrati predsednik Upravnega odbora društva ter zastopnik društva.
33. člen
Predsednik društva ima naslednje pravice in dolžnosti:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
predstavlja in zastopa društvo v vseh stikih z organi in organizacijami v Sloveniji in tujini,
sklicuje redno in izredno Skupščino društva,
odgovoren je za sklic in vodenje seje Upravnega odbora,
skrbi za izvrševanje sklepov Skupščine in Upravnega odbora,
ima pravico in dolžnost, da zadrži izvršitev sklepa organa društva, za katerega meni, da je
nezakonit ali da je v škodo društva; na to opozori organ, ki je tak sklep sprejel,
vzpostavlja in vzdržuje stike društva z drugimi organizacijami in mediji,
je odgovoren za zakonitost poslovanja društva,
sklepa vse pogodbe, ki so v njegovi pristojnosti in nadzoruje njihovo izvajanje,
predlaga imenovanje 2 članov UO,
lahko predlaga imenovanje 1 podpredsednika,
predlaga člane v občasne delovne komisije,
za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti lahko pooblasti enega ali več članov Upravnega
odbora društva.
Disciplinska komisija društva
34. člen
Disciplinska komisija dela v senatu treh (3) članov. Predsednika in dva (2) člana Disciplinske
komisije društva izvoli Skupščina društva za dobo štirih (4) let.
Disciplinska komisija društva je prvostopenjski organ za odločanje o disciplinskih prekrških
vseh članov društva. Sklepi so sprejeti, če so prisotni vsi člani in če za sklep glasuje večina
članov oziroma enotno dva člana.
Disciplinski prekrški, postopek in delo Disciplinske komisije društva se določijo s Pravilnikom o
disciplinski odgovornosti, ki ga sprejme Skupščina društva. Za svoje delo je disciplinska
komisija odgovorna in enkrat letno pisno poroča skupščini društva.
8
Zoper disciplinski ukrep ima kršitelj pravico v roku 15 dni od sprejetja pisnega sklepa
disciplinske komisije pisno pritožbo na skupščino društva, ki kot drugostopni organ o zadevi
dokončno odloči.
Nadzorni odbor društva
35. člen
Nadzorni odbor društva ima tri (3) člane. Predsednika in dva (2) člana izvoli Skupščina društva
za dobo štirih (4) let.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora, lahko pa sodelujejo
na njegovih sejah brez pravice odločanja. Sklepi so sprejeti, če so prisotni vsi člani in če za
sklep glasuje večina oziroma enotno dva člana.
36. člen
Nadzorni odbor ima naslednje naloge:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
spremlja zakonitost dela društva in njegovih organov,
zahteva sklic izredne Skupščine, če je ni sklical predsednik društva v določenem roku,
pred sprejemom letnega finančnega računa pregleda poslovanje društva,
nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva ter nadzoruje razpolaganje s
premoženjem društva,
poroča Skupščini društva o svojih ugotovitvah,
predlaga razrešnico organov društva.
Strokovni svet društva
37. člen
Strokovni svet društva je strokovni organ, ki usmerja in koordinira strokovno delo v društvu v
skladu z usmeritvami Skupščine ter letnimi programi in načrti društva.
Strokovni svet vodi predsednik, ki ga na predlog predsednika društva imenuje UO.
38. člen
Strokovni svet ima naslednje naloge:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
skrbi za razvoj vrhunske, mladinske, pionirske in otroške atletike,
predlaga kriterije za udeležbo na tekmovanjih,
predlaga kriterije za društveno kategorizacijo atletov,
predlaga kriterije za prehod atletov iz posameznih društev in klubov v društvo,
koordinira strokovno delo med posameznimi izvajalci programov,
pripravlja strokovne predloge za ureditev statusnih vprašanj atletov,
pripravlja predloge za zagotavljanje ustreznih pogoje za strokovno delo,
spremlja stanje pripravljenosti atletov,
pripravlja druge strokovne predloge za odločanje na Upravnem odboru,
skrbi za strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev.
39. člen
V okviru društva delujejo pooblaščene osebe pravnih oseb kot člani društva, ki so registrirana
v skladu z veljavno zakonodajo.
9
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
40. člen
Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih o računovodstvu in
računovodskih standardih za društva. Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in
strokovni koordinator. Društvo vodi finančne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva,
prirejenega za potrebe društva. Društvo mora do 31. marca tekočega leta oddati letno poročilo
za preteklo leto na AJPES MB.
Nadzor nad razpolaganjem s sredstvi društva opravlja Nadzorni odbor društva, ki o svojih
ugotovitvah poroča na sejah Upravnega odbora društva in na Skupščini društva.
Nalogodajalci in podpisniki za tekoče finančno poslovanje so predsednik društva in člani UO,
ki jih pooblasti predsednik.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo po pogodbi najame
finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.
41. člen
Viri finančnih in materialnih sredstev društva so:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
članarina,
javna proračunska sredstva,
sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS,
prispevki Mednarodnega združenja atletskih zvez (IAAF) in Evropske atletske zveze
(EAA),
prispevki Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez,
dohodki iz naslova pridobitne dejavnosti društva,
donatorstvo in sponzorstvo,
dohodki iz naslova osnovne dejavnosti društva,
dohodek iz naslova materialnih pravic društva,
prihodki od premičnih stvari in nepremičnih stvari društva,
drugi dohodki,
darila in volila.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva je nična.
VI. NAČIN PRENEHANJA DELOVANJA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
42. člen
Društvo preneha z delovanjem:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
po volji članov, po sklepu redne ali izredne Skupščine društva,
s spojitvijo,
s pripojitvijo,
s stečajem,
na podlago sodne odločbe o prepovedi delovanja,
po samem zakonu.
O sklepu Skupščine, po katerem je društvo prenehalo z delom, mora predsednik društva v
tridesetih (30) dneh pisno obvestiti pristojni državni organ. Po prenehanju društva se
premoženje, ki ostane po poravnavi obveznosti, prenese sorodnemu društvu, zavodu,
10
ustanovi ali drugi nepridobitni pravni osebi s podobnimi cilji, lokalni skupnosti oziroma
društveni organizaciji, ki jo določi Skupščina društva.
VII. PREHODNE DOLOČBE
43. člen
Statut društva in njegove spremembe sprejme Skupščina društva z večino glasov navzočih
članov. Vsak član ali organ društva lahko pisno predlaga spremembo ali dopolnitev Statuta
društva. Pisni predlog se pošlje Upravnemu odboru društva, ki mora o predlogu za
spremembo ali dopolnitev Statuta društva razpravljati na prvi seji in o svoji odločitvi obvestiti
predlagatelja spremembe ali dopolnitve statuta.
44. člen
V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje akte in sicer:
ƒ
ƒ
DISCIPLINSKI PRAVILNIK (33. člen),
POSLOVNIK O DELU ORGANOV DRUŠTVA (20. člen).
Akti društva morajo biti v skladu s statutom društva sprejeti v roku 6 mesecev po registraciji
društva oziroma po registraciji sprememb statuta.
45. člen
Statut društva, sprejet na skupščini društva dne 24.10. 2008 in dopolnjen na skupščini društva
dne 19.12.2011 ter prične veljati takoj, ko ga potrdi upravna enota.
ZASTOPNIK DRUŠTVA
Marjan Šmon
11